Regisztráció  Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/9 oldal   Bejegyzések száma: 87 
Zeneszerzőtől-2/838
  2017-11-05 13:50:01, vasárnap
 
  Anton Bruckner: A tiszteletrôl
Tegnap ismét végiggondoltam édesanyám sírjánál: tulajdonképpen mindazt, amit a barátaim ,,nagynak'' mondanak, csak azért vihettem végbe, mert gyermekkoromtól kezdve tiszteltem minden igazat és szentet. Valahányszor tisztelettel néztem föl apámra, anyámra,valamelyik mesteremre vagy éppen Istenre, akkor kitágult és megnôtt a szívem. Ilyen lelkiállapotban alkottam legjobb dolgaimat.

/Anton Bruckner osztrák zeneszerző +1896.Bécs./
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Lelkésztől-62/835
  2017-10-27 15:19:42, péntek
 
  George Fox: Újjászületve Isten képmására

Egy napon, miután kint jártam, majd hazatértem, fölemeltettem Isten szeretetébe, úgy, hogy csak csodálkozni tudtam szeretetének nagyságán.Ebben a lelkiállapotomban megnyilatkozott nekem az Örökkévaló világossága és hatalma, úgy, hogy világosan láttam, hogy mi minden történt Krisztusban és Krisztus által, s hogy mi mindennek kell még történnie s hogy hogyan gyôzte le és semmisítette meg a Kísértôt, a Sátánt és annak minden művét, s hogy miként áll fölötte. Fölismertem,hogy ezek a nyugtalanságok javamra voltak, hasonlóképpen a Krisztustól kapott hitem próbatételét szolgáló kísértések is. Ha néha el is fátyolozódott a lelkem, rejtett hitem mégis szilárd maradt; és lelkem mélyén megtartott a remény, mint a horgony a tenger mélyén és lehorgonyozta halhatatlan lelkemet püspökéhez, s rávette, hogy ússzon a világ tengerén, a tomboló hullámok, a viharok és a kísértések között. De ó! Egyszerre csak jobban láttam, mint valaha félelmeimet,próbatételeimet és kísértéseimet. Amikor kiáradt a fény, mindaz, ami a fényen kívül volt, sötétségnek, halálnak, kísértésnek tűnt; az istentelen, bűnös dolgok mind nyilvánvalóvá és láthatóvá váltak a fényben. Ezután tiszta tűz támadt bennem, s akkor láttam, hogy miként járt át , tisztító tűzhöz hasonlóan . . . akkor rám szállt a megkülönböztetés lelke, amelyben élesen láttam a saját gondolkodásomat, nyögésemet és sóhajtásomat, s hogy mi volt az, ami megvilágosított engem.
Lélekben ekkor eljutottam a lángoló kardon át Isten paradicsomába.Minden megújult, és az egész teremtés másként illatozott, mint azelôtt; valóban teljességgel leírhatatlanul. Most már csak tisztaságot; ártatlanságot és igazságot ismertem; mert Jézus Krisztus által újjászülettem Isten képmásává, Ádámnak a bűnbeesés elôtti állapotába. A teremtés nyilatkoztatott ki nekem, és megmutattatott,hogy minden dolog természetének és gyógyítóerejének megfelelôen kapta a nevét. Az a gondolatom támadt, hogy talán orvosként kellene tevékenykednem az emberiség javára, mivel az Úr kinyilatkoztatta nekem
a teremtmények mivoltát és gyógyítóerejét. A Lélek azonban rögtön tovább vezetett, s egy másik állapotba láttam bele, amely maradandóbb volt, mint Ádám ártatlansága, egy olyan állapotba tudniillik, mint Jézus Krisztusé, ami sohasem bukik el... Az Úr nagy titkokba vezetett be, leírhatatlan mélységek tárultak föl elôttem. Aki átadja magát a Szentléleknek, és felnövekszik a Mindenható képmásává, befogadhatja a bölcsesség Igéjét; .aki kinyilatkoztat minden dolgot, és képes fölismerni az örökkévalóban rejlô egységet.

/George Fox prédikátor,+1691 London./
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Irótól-23/833
  2017-10-20 17:59:35, péntek
 
  Jean Paul: Van gondviselés a világtörténelemben

A végzet éjszakát borít ránk és csak a legközelebbi útig ad világító fáklyát a kezünkbe; hogy ne veszítsük kedvünket a jövô szakadékai és a cél távolsága miatt. Voltak évszázadok, amelyekben az emberiséget bekötött szemmel vezették -- egyik börtönbôl a másikba, lesznek ezután is századok, amelyekben némelyek meghalnak, amikor népek emelkednek föl, népek enyésznek el, s közben az emberi nem tovahalad. Mi vigasztal bennünket? Egy végtelen szív e világon túl. Van magasabb
rend, van gondviselés a világtörténelemben, amelyik nem az általunk lefektetett szabályok szerint köti zavaros földünket Isten magasabb városához.

/Jean Paul Richter német iró +1825. Bayreuth/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Lelkésztől-59/828
  2017-10-01 11:23:14, vasárnap
 
  Helder Camara: Imádságok

Tékozló fiú, aki ott vagy a mennyben,
fiú, akit megmentett a bizalom,
aki ezer meg ezer tékozlónak vagy példaképe,
fiatalember, akit megborzasztott a messzeség,
a bűn üressége,a szülôi ház fájó hiánya,
segíts,hogy ebben a félelmetes éjszakában
tudjak imádkozni. a tékozló szülôkért,
akiknek az a bűnük,hogy kiforgatják jézus példabeszédét,
kitörlik lelkükbôl az örök Atya képét.

Szüntelenül imádkozom a tékozló fiú bátyjának a megtéréséért.
Folyton a fülemben cseng a rettenetes figyelmeztetés:
,,Az elsô felébredt bűnébôl.A második --az mikor riad fel
az erényességébôl?''
. . .
Minden, de minden -- hála néked --rólad szól hozzám.

Amikor írok, azt kérem,lehessek fehér papír a kezeden,
hogy írhass rá tetszésed szerint.

Ha egy könyvben lapozok, bízva remélem,hogy a benne levô szavak nem maradnak terméketlenek,s hogy senki nem fog írni,
aki nem tud örömhírt közölni.

Minden léptem arra emlékeztet,hogy mindig -- bárhova megyek is --úton vagyok az örökkévalóság felé.

Az emberi hangzavar,
a földön tovasodródó száraz levél,
az elsuhanó kocsik,
a zsúfolt kirakatok,
a közlekedési rendôr,
a tejesember kordéja,
a szegény koldus, a lépcsô és a lift,
a vasúti sínek és a hullámvölgyek,
a fajkutyák és a csavargó korcsok,
a terhes asszony,
az újságárus,
az utcasöprô,
a templom és az iskola,
az iroda és a gyár,
az út, amelyet szélesítenek,
a domb, amelyet legyalulnak,
az odaút meg a visszaút,
a kulcs; amellyel az ajtómat nyitom,
az alvás éppúgy, mint az álom:
minden, egyszerűen minden
Feléd tereli gondolataimat.

Mit adjak az Úrnak viszonzásul
azért, amit nekem adott?

/Helder Camara brazil érsek +1999.Recife,Brazilia/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Szerzetestől-66/826
  2017-09-24 12:26:07, vasárnap
 
  Roger Schütz: Isten arcának ragyogása

,,Isten, minden embernek Istene, akik csak éltek az idôk homályos kezdete óta, Szent Lelked által mindannyiunkba bevésted a szeretet törvényét. De csak kevesen fogják föl, hogy azért teremtetted ôket a magad képére szabadnak, hogy szerethessenek. Isten, élô Isten, Te úgy próbálod megértetni magad, hogy Jézus Krisztusban szegényként jöttél le a földre. És ezt a Jézust, akit elvetettek, kereszten gyötörtek, halottként sírba tettek, te föltámasztottad.''
Senki sem értheti meg Jézus halálát, amíg nem látta ôt mint
Föltámadottat. Ekkor villámként fölragyog a titokbeli valóság értelme: ,,Te, Krisztus, miként tanítványaidnak, nekünk is fölteszed a kérdést: Ki vagyok számotokra?
,,Te vagy az Élô. Te, a Föltámadott, ott vagy annak halálos
félelmében, akit utolér a megpróbáltatás. A te Szent Lelked lakik
abban, aki megéli az emberi szenvedést. Mindenkit hívsz, hogy kövessen téged. És téged követni annyit tesz,hogy mindennap fölvegyük saját keresztünket. Ám Te aláállsz odáig,ahol mi vagyunk, ha kell, a legmélyebbre is, hogy válladra vedd a mi
terhünket. Te közel vagy mindegyikünkhöz. Meglátogatod azokat is, akik anélkül haltak meg, hogy téged megismerhettek volna (1 Pét 3,19-20).
Végtelen irgalmasságod szemlélése jóságot sugároz az alázatos
szívbe, amely engedi, hogy Szent Lelked vezérelje.'' Hogy Krisztus által Isten ennyire mindenkié legyen; messze meghaladja az emberi értelem fölfogóképességét. Ennek a, titoknak a nagysága elôtt már az Evangéliumban így kiáltott föl egy hívô:
,,Hiszek, Uram, segíts kishitűségemen!'' És ez a csekély hit, ez a
nagyon kevés, amit ki-ki naponta föl tud fedezni önmagában, íme; ez is elegendô, hogy elôrehaladjunk a Föltámadott nyomdokain.
Aki Krisztust alkarja követni, vesse belé bizalmát, nemcsak azokon a napokon, amikor túlcsordul a szíve, de azokban a percekben, is, amikor fölüvölt benne a magány.
,,Ha Te nem támadtál volna föl, Krisztus Urunk, kihez mennénk akkor, hogy megláthassuk Isten arcának ragyogását?
Ha Te nem támadtál volna föl, akkor nem volnánk együtt, hogy
keressük Veled a közösséget. Akkor nem találhatnánk meg nálad a
megbocsátást; a kiengesztelôdést, az újrakezdésnek ezeket a forrásait. Ha Te nem támadtál volna föl, honnan merítenénk az erôt, hogy követhessünk emberlétünk végsô határáig, hogy újból és újból Téged választhassunk, egészen öregségünkig?''
Krisztust választani! Ô válaszút elé állít minket: ,,Aki meg akarja
menteni életét, elveszíti azt, aki odaadja életét az én szerelmemért, megtalálja azt.'' De nem erôszakolja ránk a megfelelô választást.Mindannyiunknak szabadságot ad, hogy magunk válaszuk, vagy hogy
elvessük azt. Soha nem kényszerít. Egyszerűen, kétezer év óta, szelíd és alázatos szívvel, ott áll minden emberi szív ajtajánál, és
kopogtat: ,,Szeretsz-e engem?'' És ha úgy látszik, hogy nem vagyunk képesek válaszolni neki, még mindig így szólhatunk hozzá: ,,Engedd, hogy átadjam magam neked, hogy megnyugodjam benned, Krisztusom, testestôl-lelkestôl.''
Krisztust választani azt jelenti, hogy egyetlen úton járunk és nem
egyszerre kettôn. Aki egyszerre kívánná ôt is követni és saját magát is, az olyan, mintha saját árnyéka után futna, az emberi tekintélyt, a társadalmi megbecsülést hajszolva. Saját magát szolgálván, nemde tudta nélkül is eszközzé tenné Krisztust és azt a közösséget, ami az egyház?
Hátranézni, amikor már elfogadtuk a hívást, nem lehet anélkül, hogy meg ne sebzôdnénk: A sajnálkozás növeli a nyugtalanságot; és önmagunk ellen lázít. Végül is ezek az érzések, mint a hullámok, átcsapnak fölöttünk és a többiek ellen fordulnak. Micsoda pusztítás!
Aki megkísérli, hogy megszökjék az útról, annak számára nincs
fontosabb, mint hogy meghallgassák. Hogy ne ôrizze saját magában azt,ami megsebzi bensejét, hogy ne maradjon félholtan. Hogy merjen mindent föltárni egy másik személynek, aki képes rá, hogy megpróbáltatásain keresztültörve ôt belülrôl megragadja, szívében olvasni tudjon, anélkül, hogy ítélkeznék.
És akkor eljön a nap, amelyen azt fogja suttogni: ,,Arra vágyódva,
hogy csak az egyedül szükségesnek éljek, rád gondolok, föltámadott.
Szívein és lelkem, a testem is, miként a szomjas föld, terád
szomjazik. Mikor elfeledtelek, akkor sem szűntem meg szeretni téged.És Te reám árasztod azt a szeretetet, amelynek neve megbocsátás, és élôvé teszel engem.''

/Roger Schütz: szerzetes+2005 Taizé./

(Kiss Zsuzsa fordítása)
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Irótol-22/825
  2017-09-21 19:48:24, csütörtök
 
  Ernst Moritz von Arndt: Áll még a láthatatlan Egyház

Áll még a láthatatlan Egyház, méghozzá olyan oszlopokon, amelyeket sem a pokol kapui, sem a legélesebb ész, sem az esztelenség okoskodása nem tud megingatni; s még élnek Istennek azon papjai, akiket Isten maga hívott, világosított meg és kent föl; méghozzá nem az iskolák bölcsessége, nem a nyelvek értelmezgetése, nem a nyelveken szólás lelkülete által, hanem az egyszerűség és a hit lelke által, amely az égi Szóból süvít...
A tüzet és a világosságot tették Krisztus és az apostolok tanításuk
szimbólumává, ezért a keresztény vallás a fény vallása. Tizenkét
évszázadon keresztül, sok nemzedék életén át a világot olyannyira
átjárta és átitatta a tűz és a Lélek, hogy egészen más nemzedék áll elôttünk, mint amelyhez Szent Pál, Szent Bonifác, Szent Bernát és Luther és Kálvin prédikációit intézte. Krisztus e kiskorú emberi
nemzet vezetéséhez lelki fényvallását századokra külsô testtel vette körül és földi alakot öltött, hogy az emberek el tudják viselni
ragyogását. Mára az Egyháznak ez a teste nagyrészt elavult és
elkorhadt, s a vallás csaknem átszellemülve lebeg a levegôben, úgy,hogy sokan alig veszik észre röptét. Nem állítom, hogy ez a jelen állapot a szerencsés; tudom, hogy a vallás nem állhat meg az Egyház külsô alakja nélkül, valamilyen test vagy testhez hasonló valami nélkül. Azonban ennek a testnek annál finomabbnak és áttetszôbbnek kell lennie, minél finomabb és éteribb lett az a tűz és fény, amelynek vezére Jézus Krisztus volt.

/Ernst Moritz von Arndt: német iró +1860 Bonn/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Zeneszerzőtől-1/821
  2017-09-07 13:51:09, csütörtök
 
  Ludwig van Beethoven: Imádság
Tágítsd ki lelkemet; ó emeld fel a nyomasztó mélységbôl, ragadd el
művészeteddel, hogy félelem nélkül törjön fölfelé tüzes lendülettel!
Mert csak Te, egyedül Te tudsz, egyedül Te vagy képes lelkesíteni!

/Ludwig van Beethoven német zeneszerző +1827 Bécs/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Ima-válogatásból/819
  2017-09-01 14:00:16, péntek
 
  Reggeli és esti ima Észak-Amerika

Mindenható, kegyelmes és könyörületes Atyánk! Eltévedtünk, s mint elveszett juhok letértünk útjaidról. Túlságosan saját szívünk tervei,szándékai és kívánságai után futottunk. Megsértettük szent
törvényeidet. Azt tettük, amit nem lett volna szabad tennünk. Nincs
bennünk semmi jó. De Urunk, Te légy irgalmas hozzánk, szegény
nyomorult bűnösökhöz! Kíméld meg azokat, Urunk, akik megvallják
hibáikat. Emeld fel mindazokat, akik készek a bűnbánatra, azon ígéret miatt, amit az embereknek adtál Krisztus Jézus, a mi Urunk által. És ôérette add meg, ó jóságos és irgalmas Isten, hogy ezután istenfélô,neked tetszô, becsületes és tisztességes, komoly életet éljünk szent neved dicsôségére.
i
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Lelkésztől-58/816
  2017-08-22 14:18:07, kedd
 
  Szent István király

Jól megjelölte ezt az ezredévet:
kereszttel írta rá kemény nevét,
hogy megpihenjen művein a lélek,
mint halhatatlan gyôzedelmi ék.
Alapkô lett, de kônél súlyosabban
vetette el az épülô falakban
toronyszökkentô férfias hitét.

Amint alázatát mindegyre inkább
úrrá emeli roppant erején,
a bércre hág s egy országon tekint át,
hol hajnalpírban reszket még a fény.
Komor felhôkbôl bomlik ki a kék ég
s virrasztva várja népe ébredését
a századok szélfútta reggelén.

Nem tétován, de biztos mozdulattal
lendül elôre tervezô keze,
míg port kavar és szilaj kedvvel nyargal
a forró puszták zendülô szele.
Bölcs szemmel néz a fényes távolokba
s pillantásával féltôn átkarolja
a frissen szántott szűzi földeket.

Kegyes jobbjával törvényt ír, keményet,
hogy megkösse a rónák vad porát,
szôlô teremjen és kenyér fehérebb
s hogy mindenki meglelje otthonát.
Áldott szigor rendet hozó szelídség!
Arany szív, mely eltékozolja kincsét,
hogy új szívekben ragyogjon tovább!

Hát róla zengjen most a lelkes ének!
Uram, téged dicsérünk általa,
mert ô volt a te választott edényed,
apostolod, híved s a föld sava.
És ô volt ama bibliai sáfár,
kire be jó, hogy éppen rátaláltál,
midôn megvirradt napunk hajnala!

(Tuz Tamás)

/Tűz Tamás, született Makkó Lajos (Győr, 1916. április 18. - Hamilton, Kanada, 1992. április 7.) magyar költő, író, katolikus pap./
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Irótól-20/814
  2017-08-13 10:54:42, vasárnap
 
  Clemens Brentano: Szolga kiált tavasszal a
mélybôl

Mester, ó, légy irgalommal,
itt ne hagyj lenn senyvedésre,
emelj fel erôs karoddal,
ó, emelj megint a fényre.

. . .

Egyszer születünk a fényre,
születünk ezer halálra;
hiányod: létem veszése,
tüntöd: létem pusztulása.

. . .

És felborzong a szívembôl
egy keserű kút, komorló,
ha tavasz les odakintrôl,
áradat tör rám szorongó.

. . .

Jaj, a tér mindegyre szűkebb,
és a habok mind vadabbak;
ó, Uram, ne add e véget!
szivárvánnyal válts magadnak!

. . .

Uram, intlek, ne tiporj szét,
Uram! gyerekként ha hittem,
hogy ott ég s csodás a mentség,
beszélték, vércseppjeidben.

. . .

A fény szent forrása ismét
-- add! -- tisztán forrjon szívemben!
Vérednek parányi cseppjét,
Jézus, vesd rám kegyelemben!

(Tandori Dezsô fordítása)

Clemens Wenzeslaus Brentano de La Roche (Ehrenbreitstein (ma Koblenz), 1778. szeptember 9. - Aschaffenburg, 1842. július 28.) német író és költő. Achim von Arnim mellett az úgynevezett heidelbergi romantika fontos képviselője.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/9 oldal   Bejegyzések száma: 87 
2017.10 2017. November 2017.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 6 db bejegyzés
e év: 93 db bejegyzés
Összes: 842 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 175
  • e Hét: 777
  • e Hónap: 3941
  • e Év: 45359
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.