Regisztráció  Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/11 oldal   Bejegyzések száma: 104 
Szerzetestôl-76/904
  2018-06-22 16:19:50, péntek
 
  Minden hívô keresztény tagja a krisztusi közösségnek, mi több, tagja Krisztus testének. Bármily szerényen és bármilyen gyarló módon is, de minden hívô keresztényben jelen van Krisztus és egyháza. Mindannyiunk által hirdeti a jó hírt, az evangéliumot, és minden teremtmény számára végzi a hittérítés munkáját.
Egyházunk minden tagja mérhetetlen kincsekkel rendelkezik: emberi méltósággal és Isten gyermekeinek szabadságával. Ugyanakkor minden egyes tag vállára súlyos feladat is nehezedik: élô fáklyaként kell világítania. A maga módján és életkörülményei között minden egyes tag az Ige szolgálatában is áll. A élet minden területén, minden evilági munka közepette is az Urat hordozzuk szívünkben, és az ô evangéliumáról kell tanúságot tennünk.
Minden keresztény fölött az evangélium fog ítéletet tartani. Az
egyház létének alapja: megvallása, az élettel való tanúsítása. Ebben az értelemben minden hívô keresztény ,,küldött'', azaz apostol. Az egyház egyetlen valódi ereje: a hit megvallása. A tanúságtétel minden diadala Jézus Krisztus diadala.

Szennay András

/ Szennay András bencés szerzetes +2012.Pannonhalma/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Lelkésztől-83/901
  2018-06-10 14:21:05, vasárnap
 
  Elmélkedés
Elutasítják Istent azzal, hogy korlátozza az embert és nem veszik
észre, hogy az ember éppen Istenbe kapcsolódva a végtelenbôl valamit magába fogad. Elutasítják Istent azzal, hogy az embert szolgává teszi,és nem veszik észre, hogy épp Istenbe kapcsolódva szabadul minden szolgaságtól. Elutasítják Istent azzal, hogy kényszeríti az embert,mondjon mindenre Igent, és nem veszik észre, hogy az ember újra meg újra épp ezzel az Istenhez kapcsolódással kap korlátlan képességet arra, hogy Nem-et mondhasson. (Henri de Lubac)

(Henri de Lubac lelkész +1991.Párizs)
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Szenttől-47/900
  2018-06-08 13:52:50, péntek
 
  Jézus Szíve és az Egyház
Hogy az új Ádám, a kereszten alvó Krisztus oldalából kikeljen az
Egyház, és beteljesüljön az Írás: ,,Látják majd azt, akit
átaldöftek'', -- megengedte az isteni rendelés, hogy egy a katonák
közül lándzsával azt a szent mellet átdöfje, megnyissa és így vízzel
keverve a szent Vér, a mi üdvösségünk ára kiömöljék. Ez pedig kitörvén a Forrásból, vagyis a Szív rejtekébôl, erôt sugározzon az Egyház szentségeibe, hogy az élet kegyelmét árasszák, hogy legyen már a Krisztusból élôk számára kelyhe élô vizeknek, melyek örök életbe szökellenek. Kelj föl azért, lélek, Krisztus szent jegyese, ébren ôrködni ne szűnjél! Tedd ajkad oda, hogy ,,fölüdülj az Üdvözítô forrásaiból.'' (Sz Bonaventura: Élet fájának könyve)

/Szent Giovanni Fidanza Bonaventura biboros +1274 Lyon./
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Irótól-88/895
  2018-05-20 11:25:04, vasárnap
 
  Pünkösdi himnusz (Beata nobis gaudia)
Boldog örömre visszatért
az évköre nagy ünnepért!
Midôn a Lélek vígasza
suhant le tanítványira.
A Tűz lobogó lángokon
titkos jelt: nyelvet rájuk ont.
Hogy szívük áradó legyen,
szeretve égjen tüzesen!
Mindenki nyelvén szólának;
riadva hallja pogányhad!
Hiszi: hívôket bor hevít, --
de lelkük Lélektôl telik!

Küld ezzel Isten titkos jelt,
hogy Húsvét szentidô letelt.
Nagy Ötvenes -- lejárt körén
Sínáról fénylik új Törvény*...
Most, -- kegyárasztó Istenünk --
arcúl borulva esdeklünk:
Égbôl még egyre ránk bocsásd
Szentlelked', kincs-kiáradást...
Egykor, megszentelt szíveket
Jóság malaszttal töltetett...
Bocsáss meg minden bűnt nekünk,
békélt szív ülje ünnepünk'!

(Sz Hiláriusnak tulajdonított himnusz)
/Poitiers-I Szent Hilarius iró +367.Poitiers/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Irótól-87/894
  2018-05-18 16:11:40, péntek
 
  Mennybemenetel
Köszöntve a végsô, örök napot,
örvendj, a Fiúval emelkedett;
s ha szenvedtél, hullattál könnyeket:
ezek mosták, égették agyagod;
nézd, a Magasságos eltávozott,
amerre lép, a felhôk fénylenek,
s nem egyedüli Ô, ki Mennybe megy,
de elöl megy, elsônek lép be ott.
Kos, aki a Mennyet nekem kitártad,
Bárány, ki vérrel jelölted utad,
ó Fáklya, ki lobogsz, hogy látva lássak,
véreddel fojtsad szent haragodat;
és szent lelked Múzsámat hassa át:
Vedd kezembôl ez ima-koronát.
(Ferencz Gyôzô fordítása)
/John Donne angol költő +1631. London/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Irótól-85/892
  2018-05-11 18:13:08, péntek
 
  L. Ny. Tolsztoj: A hit felfokozott fény

Egészen váratlanul -- meséli Gorkij -- egyszer csak megkérdezte
tôlem (olyan volt, mint egy ütés): ,,Miért nem hisz Istenben?''
,,Nincs hitem, Lev Nyikolajevics.''
,,Nem igaz. Maga természeténél fogva hívô, és Isten nélkül nem képes semmire. Ezt hamarosan meg fogja érezni. Maga nem hisz: makacsságból,sértôdöttségbôl -- mert a világ nem olyan, amilyennek maga szeremé.
Vannak olyanok is, akik zavarukban nem hisznek; ez fiatal emberekkel fordul elô: istenítenek egy nôt, de nem akarják kimutatni; félnek,hogy nem érti meg, s aztán nincs hozzá bátorságuk. A hithez, akárcsak a szerelemhez, szintén bátorság kell. Ki kell mondanunk önmagunknak:hiszek -- és minden jóra fordul, minden magától értetôdô lesz és vonzó. Látja, maga sok mindent szeret, és a hit -- az éppenséggel a felfokozott szeretet, még többet kell szeretni -- s akkor a szeretet hitté alakul. Ha az ember feltétel nélkül szeret egy nôt, a legjobbat a világon -- mindenki a legjobbat szereti --, ez már hit. A hitetlen nem képes szeretni: ma ebbe szeret bele, egy év múlva egy másikba. Az
ilyen emberek lelke csavargó, terméketlenül él; s ez nem jó. Maga
hívônek született, semmi értelme annak, hogy tettesse magát. Nézze,maga azt mondja: Szépségi De mi a szépség? A Legmagasabb és Legtökéletesebb, vagyis Isten.''
/Lev Nyikolajevics Tolsztoj orosz iró +1910.Oroszország/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Szenttől-46/888
  2018-04-27 12:57:48, péntek
 
  Szent Anzelm: Arcodat keresem, Uram!

Hát most, emberke, hagyd el egy kicsit foglalatosságaidat,
rejtôzködj el egy kicsikét gondolataid özöne elôl. Feledd a terhes
gondokat és tedd félre fárasztó szórakozottságodat. Idôzz egy kicsit
Istennél, és nyugodj meg egy pillanatra benne!
Lépj be lelked hajlékába; zárj ki onnan mindent Isten és mindaz
kivételével, ami segít az Ô keresésében; bezárva ajtód csak öt keresd.
. Mondd most, teljes szívem, mondd most Istennek: Arcodat keresem;vultum tuum, Domine, requiro. Most tehát Te, Uram és Istenem, tanítsd meg szívemet, hol és hogyan keressen téged, hol és hogyan találjon meg téged.
Uram, ha nem vagy itt, hol keresselek téged, távollevôt? Ha pedig
mindenütt vagy, miért nem látlak téged, jelenlevôt? Az biztos, hogy megközelíthetetlen fényben lakozol. És hol van a megközelíthetetlen fény, vagy hogyan jutok el e megközelíthetetlen fényhez? Vagy ki vezet engem, ki vezet el arra, hogy meglássalak benne tégedet? Tehát milyen jelek révén, milyen arc mögött keresselek? Sohasem láttalak téged,Uram, Istenem; nem ismerem Arcodat.
Mit tegyen, Magasságbeli Isten, mit tegyen ez a te távoli
számkivetetted? Mit tegyen szolgád, akit szerelmed szorongat, és
messze vettetett Arcod elôl? Emészti a vágy; hogy lásson téged, és
távol van tôle Arcod, Szeretne hozzád járulni, és lakásod
hozzáférhetetlen számára. Arra vágyakozik, hogy megtaláljon, és nem tudja, hol vagy. Keresve keresne, de nem ismeri Arcodat.
Uram, Istenem és Uram vagy, és sohasem láttalak téged. Te
teremtettél és újraalkottál, és sohasem ismertelek téged: Végül azért lettem, hogy lássalak, és sohasem tettem azt, amiért teremtettél. De, Uram, meddig tart még ez? Uram, meddig feledkezel el rólunk?Meddig fordítod el Arcod tôlünk? Mikor tekintesz felénk, hogy meghallgass bennünket? Mikor világosítod meg szemünk, és mutatod meg nekünk Arcodat? Mikor adod vissza önmagad nekünk? Tekints ránk, Uram, hallgass meg és világosíts meg bennünket! Mutasd meg magadat nekünk! Add vissza nekünk önmagadat; hogy boldoguljunk,mert nélküled ínség a sorsunk. Könyörülj meg rajtunk, aki küszködve igyekszünk feléd, akik semmit sem tehetünk nélküled. Tanítsd meg engem, hogy keresselek, és mutasd meg magadat a keresônek; mivel nem kereshetlek, ha Te nem tanítasz, és megtalálni se tudlak, ha nem mutatod meg magadat. Keresselek vágyakozva, vágyakozzam
rád keresve, találjalak meg szeretve, és szeresselek, ha
megtaláltalak!
(Szabó Ferenc fordítása)
/Canterburyi Szent Anzelm teológus,filozófus +1109.Canterbury/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Irótól-84/884
  2018-04-13 11:49:28, péntek
 
  Joseph von Görres: Isten tüze ég az emberi természetben

Még frissen és elevenen csobognak a források; még kimerítetlen áll minden élet négy eleme a természetben, három tenger árad egy hatalmas hegység körül; itt kell az embernek merítenie és innia, mert a természet arra vágyakozik, hogy az ember megváltsa az átoktól.Egyáltalán nem aludt ki a szent tűz, amely Istentôl indul ki és ott ég az emberi természetben; egyetlen szikra sem hunyt ki, amely egyszer fellobbant! Sokan balgatagon nekivágtak, hogy elhagyják Istent, de Isten nem hagyta el ôket emiatt, csak jobbik énjüket veszítették el:ami korábban tudatosan működött bensôjükben, az most öntudatlanul zajlik, s azok, akik belsô elhivatásuknak megfelelôen a Legmagasabb tanácsában ülhetnének, most alávetett eszközként kénytelenek szolgálni ôt.
Legyen mindenki mindig ôszinte önmaga és a saját lelkiismerete
elôtt; hallgasson mindazokra a hangokra, amelyek lelkében
megszólalnak, s ne hallgattassa el erôszakkal azokat, amelyek számára kellemetlenek; ne tegyen másokat becstelenségének vagy gyávaságának társaivá. A megbántott természet elôbb vagy utóbb viharos lázadásban bosszulja meg magát, és az embert ügyeskedése éppen akkor hagyja cserben, amikor a legnagyobb szüksége volna a segítségre. Szabadon,megkötések nélkül járjon az ember; amilyennek Isten megalkotta,olyannak vegye önmagát!
/Joseph von Görres: német iró,+1848.München/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Irótól-82/880
  2018-03-30 15:39:38, péntek
 
  Keresztfa köszöntése (Crux benedicta nitet)
Tündököl áldva Kereszt, min testben az Ég Ura függött,
S mosta piros vérrel, mosta le rút sebeink'.
Szent Szive lángja tüzelte halálig: im áldozat értünk!
Bárány farkastól elragadá juhait.
Átszegzett keze áld: vésztôl megváltja világot;
szünteti holtával gyászra-halálba menést!
Kéz: ez a vérzô, átszögezett, -- ez a Kéz volt:
Pétert menti haláltól, Pált ragad el bünibôl.
Drága nemes Fa, te oly termô, dús élet-adó vagy!
mert szent ágadon uj égi gyümölcs pirosul!
Illata tölti világot, holtat a sírból elôhív,
kezdenek uj éltet, kiknek a napja letűnt.
Nyár tüze nem perzsel hűs lombja alatt eme Fának.
Hold se fagyaszt éjjel, délben a Nap se fulaszt.
Vízfolyamok partján csillogsz harmattal üdítve
hintesz; s új Koszorú drága virága diszít...
Szôlôfürtje futott ágadra, s e fürtbôl
édes-mámoritón csordul a bor pirosa...
(Venantius Fortunatus)

/Venantius Fortunatus francia iró,költő +600k Poitiers/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Irótól-81/878
  2018-03-23 10:44:11, péntek
 
  Gottfried Keller: Az éjszaka csöndje

Üdv, harmatittas réteken
tündöklô éj! Köszöntelek,
ki játszadozva ringsz a menny
ívén, arany csillagsereg!

Körül az ôshegység, akár
éji fohászom, hangtalan,
és messze túl a tengerár
rémlik, ahogy partnak rohan.

Szellôk szárnyán nyugat felôl
fuvola édes hangja száll
és keleten az égre tör
a nap halvány sejtelme már.

Tűnôdöm: távol, meglehet,
most hal meg egy emberfia --
s most tart gyôzelmi menetet
a várva várt hôs dalia.

De mint a ködlô földi völgy
nagy hallgatása, én olyan
könnyű vagyok, s akár a föld,
olyan jó, olyan szótalan.

Szívem mélyén a maradék
maró sajgás is elcsitul.
Mintha elôttem ôs nevét
végre kimondaná az Úr.
(Lator László fordítása)
/Gottfried Keller svájci német iró +1890.Zürich/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/11 oldal   Bejegyzések száma: 104 
2018.05 2018. Június 2018.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 7 db bejegyzés
e év: 49 db bejegyzés
Összes: 904 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 118
  • e Hét: 551
  • e Hónap: 2551
  • e Év: 32894
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.