Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/11 oldal   Bejegyzések száma: 108 
Lelkésztôl-74/920
  2018-08-17 14:16:38, péntek
 
  George Fox: Újjászületve Isten képmására
Egy napon, miután kint jártam, majd hazatértem, fölemeltettem Isten szeretetébe, úgy, hogy csak csodálkozni tudtam szeretetének nagyságán.Ebben a lelkiállapotomban megnyilatkozott nekem az Örökkévaló világossága és hatalma, úgy, hogy világosan láttam, hogy mi minden történt Krisztusban és Krisztus által, s hogy mi mindennek kell még történnie s hogy hogyan gyôzte le és semmisítette meg a Kísértôt, a Sátánt és annak minden müvét, s hogy miként áll fölötte. Fölismertem,hogy ezek a nyugtalanságok javamra voltak, hasonlóképpen a Krisztustól kapott hitem próbatételét szolgáló kísértések is. Ha néha el is fátyolozódott a lelkem, rejtett hitem mégis szilárd maradt; és lelkem mélyén megtartott a remény, mint a horgony a tenger mélyén és
lehorgonyozta halhatatlan lelkemet püspökéhez, s rávette, hogy ússzon a világ tengerén, a tomboló hullámok, a viharok és a kísértések között. De ó! Egyszerre csak jobban láttam, mint valaha félelmeimet, próbatételeimet és kísértéseimet. Amikor kiáradt a fény, mindaz, ami a fényen kívül volt, sötétségnek, halálnak, kísértésnek tünt; az istentelen, bünös dolgok mind nyilvánvalóvá és láthatóvá váltak a fényben. Ezután tiszta tüz támadt bennem, s akkor láttam, hogy miként járt át , tisztító tüzhöz hasonlóan . . . akkor rám szállt a megkülönböztetés lelke, amelyben élesen láttam a saját gondolkodásomat, nyögésemet és sóhajtásomat, s hogy mi volt az, ami megvilágosított engem.
Lélekben ekkor eljutottam a lángoló kardon át Isten paradicsomába.Minden megújult, és az egész teremtés másként illatozott, mint azelôtt; valóban teljességgel leírhatatlanul. Most már csak tisztaságot; ártatlanságot és igazságot ismertem; mert Jézus Krisztus által újjászülettem Isten képmásává, Ádámnak a bünbeesés elôtti állapotába. A teremtés nyilatkoztatott ki nekem, és megmutattatott,hogy minden dolog természetének és gyógyítóerejének megfelelôen kapta a nevét. Az a gondolatom támadt, hogy talán orvosként kellene tevékenykednem az emberiség javára, mivel az Úr kinyilatkoztatta nekem
a teremtmények mivoltát és gyógyítóerejét. A Lélek azonban rögtön tovább vezetett, s egy másik állapotba láttam bele, amely maradandóbb volt, mint Ádám ártatlansága, egy olyan állapotba tudniillik, mint Jézus Krisztusé, ami sohasem bukik el... Az Úr nagy titkokba vezetett be, leírhatatlan mélységek tárultak föl elôttem. Aki átadja magát a Szentléleknek, és felnövekszik a Mindenható képmásává, befogadhatja a bölcsesség Igéjét; .aki kinyilatkoztat minden dolgot, és képes fölismerni az örökkévalóban rejlô egységet.

/George Fox angol prédikátor +1691.London./
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Szerzetestôl-78/918
  2018-08-10 11:27:28, péntek
 
  Roger Schütz: Isten arcának ragyogása
,,Isten, minden embernek Istene, akik csak éltek az idôk homályos kezdete óta, Szent Lelked által mindannyiunkba bevésted a szeretet törvényét. De csak kevesen fogják föl, hogy azért teremtetted ôket a magad képére szabadnak, hogy szerethessenek.
Isten, élô Isten, Te úgy próbálod megértetni magad, hogy Jézus
Krisztusban szegényként jöttél le a földre. És ezt a Jézust, akit
elvetettek, kereszten gyötörtek, halottként sírba tettek, te
föltámasztottad.''
Senki sem értheti meg Jézus halálát, amíg nem látta ôt mint
Föltámadottat. Ekkor villámként fölragyog a titokbeli valóság értelme: ,,Te, Krisztus, miként tanítványaidnak, nekünk is fölteszed a kérdést: Ki vagyok számotokra?
,,Te vagy az Élô. Te, a Föltámadott, ott vagy annak halálos
félelmében, akit utolér a megpróbáltatás. A te Szent Lelked lakik
abban, aki megéli az emberi szenvedést.
Mindenkit hívsz, hogy kövessen téged. És téged követni annyit tesz,hogy mindennap fölvegyük saját keresztünket. Ám Te aláállsz odáig,ahol mi vagyunk, ha kell, a legmélyebbre is, hogy válladra vedd a mi terhünket. Te közel vagy mindegyikünkhöz. Meglátogatod azokat is, akik anélkül haltak meg, hogy téged megismerhettek volna (1 Pét 3,19-20).
Végtelen irgalmasságod szemlélése jóságot sugároz az alázatos
szívbe, amely engedi, hogy Szent Lelked vezérelje.''
Hogy Krisztus által Isten ennyire mindenkié legyen; messze
meghaladja az emberi értelem fölfogóképességét. Ennek a, titoknak a nagysága elôtt már az Evangéliumban így kiáltott föl egy hívô:,,Hiszek, Uram, segíts kishitüségemen!'' És ez a csekély hit, ez a nagyon kevés, amit ki-ki naponta föl tud fedezni önmagában, íme; ez is elegendô, hogy elôrehaladjunk a Föltámadott nyomdokain.
Aki Krisztust akarja követni, vesse belé bizalmát, nemcsak azokon a napokon, amikor túlcsordul a szíve, de azokban a percekben, is, amikor fölüvölt benne a magány.
,,Ha Te nem támadtál volna föl, Krisztus Urunk, kihez mennénk akkor,hogy megláthassuk Isten arcának ragyogását?
Ha Te nem támadtál volna föl, akkor nem volnánk együtt, hogy
keressük Veled a közösséget. Akkor nem találhatnánk meg nálad a
megbocsátást; a kiengesztelôdést, az újrakezdésnek ezeket a forrásait.
Ha Te nem támadtál volna föl, honnan merítenénk az erôt, hogy
követhessünk emberlétünk végsô határáig, hogy újból és újból Téged választhassunk, egészen öregségünkig?''
Krisztust választani! Ô válaszút elé állít minket: ,,Aki meg akarja
menteni életét, elveszíti azt, aki odaadja életét az én szerelmemért,megtalálja azt.'' De nem erôszakolja ránk a megfelelô választást.Mindannyiunknak szabadságot ad, hogy magunk válaszuk, vagy hogy elvessük azt. Soha nem kényszerít. Egyszerüen, kétezer év óta, szelíd és alázatos szívvel, ott áll minden emberi szív ajtajánál, és kopogtat: ,,Szeretsz-e engem?''
És ha úgy látszik, hogy nem vagyunk képesek válaszolni neki, még mindig így szólhatunk hozzá: ,,Engedd, hogy átadjam magam neked, hogy megnyugodjam benned, Krisztusom, testestôl-lelkestôl.''
Krisztust választani azt jelenti, hogy egyetlen úton járunk és nem
egyszerre kettôn. Aki egyszerre kívánná ôt is követni és saját magát is, az olyan, mintha saját árnyéka után futna, az emberi tekintélyt, a társadalmi megbecsülést hajszolva. Saját magát szolgálván, nemde tudta nélkül is eszközzé tenné Krisztust és azt a közösséget, ami az egyház?
Hátranézni, amikor már elfogadtuk a hívást, nem lehet anélkül, hogy meg ne sebzôdnénk: A sajnálkozás növeli a nyugtalanságot; és önmagunk ellen lázít. Végül is ezek az érzések, mint a hullámok, átcsapnak fölöttünk és a többiek ellen fordulnak. Micsoda pusztítás!
Aki megkísérli, hogy megszökjék az útról, annak számára nincs
fontosabb, mint hogy meghallgassák. Hogy ne ôrizze saját magában azt,ami megsebzi bensejét, hogy ne maradjon félholtan. Hogy merjen mindent föltárni egy másik személynek, aki képes rá, hogy megpróbáltatásain keresztültörve ôt belülrôl megragadja, szívében olvasni tudjon,anélkül, hogy ítélkeznék.
És akkor eljön a nap, amelyen azt fogja suttogni: ,,Arra vágyódva,
hogy csak az egyedül szükségesnek éljek, rád gondolok, Föltámadott.Szívem és lelkem, a testem is, miként a szomjas föld, terád szomjazik. Mikor elfeledtelek, akkor sem szüntem meg szeretni téged.És Te reám árasztod azt a szeretetet, amelynek neve megbocsátás, és élôvé teszel engem.''
Roger Louis Schütz a taizei szerzetes közösség alapitója +2005.Taizei
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Irótól-90/910
  2018-07-12 16:08:32, csütörtök
 
  Hálát adok, hogy itt a reggel
hálát adok az új napon.
Hálát adok, hogy minden percem néked adhatom.

Hálát nemcsak a jó testvérért,
hálát mindenkiért adok.
Hálát adok, hogy minden sértést megbocsáthatok.

Hálát adok, hogy munkát küldesz,
hálát adok, hogy fény ragyog.
Hálát adok, hogy lelkem fényes és boldog vagyok.

Hálát adok a vidám percért,
hálát, ha szomorú leszek.
Hálát adok, ha adsz elém célt, és kezed vezet.

Hálát adok, hogy hallom hangod,
hálát adok a jó hírért.
Hálát adok, hogy Tested adtad minden emberért.

Hálát adok az üdvösségért,
hálát adok, hogy várni fogsz.
Hálát adok, hogy ma reggel még hálát adhatok.

M. G. Schneider

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Lelkésztôl-67/908
  2018-07-05 16:51:00, csütörtök
 
  Eusebius püspök imája

Ó Istenem, add, hogy ne legyek egy embernek se ellensége,
de legyek barátja annak, ami örök és maradandó!
Hogy soha ne tervezzek rosszat mások ellen,
és ha velem esik meg ez, úgy meneküljek meg,
hogy ne sértsem meg azt, aki ilyet akart velem tenni!
Hogy csak a jót szeressem, keressem és el is érjem!
Hogy mindenki boldogságát kívánjam és senkiét ne irigyeljem!
Hogy soha ne várjak arra, hogy mások feddjenek meg,
ha valami rosszat mondtam vagy tettem,hanem magam feddjem meg magamat, míg meg nem javulok!Hogy soha ne arassak olyan gyôzelmet,amely fájdalmat okoz nekem vagy ellenfelemnek!
Hogy újra megbékítsem a barátokat, ha haragusznak,hogy erôim szerint segítsek mindenkinek, aki rászorul!Hogy soha ne tegyem ki egyetlen barátomat sem a veszélynek!Hogy becsüljem önmagamat!Hogy mindig megszelídítsem azt, ami bennem dühre képes.Hogy soha ne szóljak arról, hogy valaki rossz vagy rosszat tett,hanem keressem a jó embereket és az ô nyomukba járjak.

Kaiszareiai Eusebius püspök+339 Caesarea Maritima
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Szerzetestôl-76/904
  2018-06-22 16:19:50, péntek
 
  Minden hívô keresztény tagja a krisztusi közösségnek, mi több, tagja Krisztus testének. Bármily szerényen és bármilyen gyarló módon is, de minden hívô keresztényben jelen van Krisztus és egyháza. Mindannyiunk által hirdeti a jó hírt, az evangéliumot, és minden teremtmény számára végzi a hittérítés munkáját.
Egyházunk minden tagja mérhetetlen kincsekkel rendelkezik: emberi méltósággal és Isten gyermekeinek szabadságával. Ugyanakkor minden egyes tag vállára súlyos feladat is nehezedik: élô fáklyaként kell világítania. A maga módján és életkörülményei között minden egyes tag az Ige szolgálatában is áll. A élet minden területén, minden evilági munka közepette is az Urat hordozzuk szívünkben, és az ô evangéliumáról kell tanúságot tennünk.
Minden keresztény fölött az evangélium fog ítéletet tartani. Az
egyház létének alapja: megvallása, az élettel való tanúsítása. Ebben az értelemben minden hívô keresztény ,,küldött'', azaz apostol. Az egyház egyetlen valódi ereje: a hit megvallása. A tanúságtétel minden diadala Jézus Krisztus diadala.

Szennay András

/ Szennay András bencés szerzetes +2012.Pannonhalma/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Lelkésztől-83/901
  2018-06-10 14:21:05, vasárnap
 
  Elmélkedés
Elutasítják Istent azzal, hogy korlátozza az embert és nem veszik
észre, hogy az ember éppen Istenbe kapcsolódva a végtelenbôl valamit magába fogad. Elutasítják Istent azzal, hogy az embert szolgává teszi,és nem veszik észre, hogy épp Istenbe kapcsolódva szabadul minden szolgaságtól. Elutasítják Istent azzal, hogy kényszeríti az embert,mondjon mindenre Igent, és nem veszik észre, hogy az ember újra meg újra épp ezzel az Istenhez kapcsolódással kap korlátlan képességet arra, hogy Nem-et mondhasson. (Henri de Lubac)

(Henri de Lubac lelkész +1991.Párizs)
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Szenttől-47/900
  2018-06-08 13:52:50, péntek
 
  Jézus Szíve és az Egyház
Hogy az új Ádám, a kereszten alvó Krisztus oldalából kikeljen az
Egyház, és beteljesüljön az Írás: ,,Látják majd azt, akit
átaldöftek'', -- megengedte az isteni rendelés, hogy egy a katonák
közül lándzsával azt a szent mellet átdöfje, megnyissa és így vízzel
keverve a szent Vér, a mi üdvösségünk ára kiömöljék. Ez pedig kitörvén a Forrásból, vagyis a Szív rejtekébôl, erôt sugározzon az Egyház szentségeibe, hogy az élet kegyelmét árasszák, hogy legyen már a Krisztusból élôk számára kelyhe élô vizeknek, melyek örök életbe szökellenek. Kelj föl azért, lélek, Krisztus szent jegyese, ébren ôrködni ne szűnjél! Tedd ajkad oda, hogy ,,fölüdülj az Üdvözítô forrásaiból.'' (Sz Bonaventura: Élet fájának könyve)

/Szent Giovanni Fidanza Bonaventura biboros +1274 Lyon./
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Irótól-88/895
  2018-05-20 11:25:04, vasárnap
 
  Pünkösdi himnusz (Beata nobis gaudia)
Boldog örömre visszatért
az évköre nagy ünnepért!
Midôn a Lélek vígasza
suhant le tanítványira.
A Tűz lobogó lángokon
titkos jelt: nyelvet rájuk ont.
Hogy szívük áradó legyen,
szeretve égjen tüzesen!
Mindenki nyelvén szólának;
riadva hallja pogányhad!
Hiszi: hívôket bor hevít, --
de lelkük Lélektôl telik!

Küld ezzel Isten titkos jelt,
hogy Húsvét szentidô letelt.
Nagy Ötvenes -- lejárt körén
Sínáról fénylik új Törvény*...
Most, -- kegyárasztó Istenünk --
arcúl borulva esdeklünk:
Égbôl még egyre ránk bocsásd
Szentlelked', kincs-kiáradást...
Egykor, megszentelt szíveket
Jóság malaszttal töltetett...
Bocsáss meg minden bűnt nekünk,
békélt szív ülje ünnepünk'!

(Sz Hiláriusnak tulajdonított himnusz)
/Poitiers-I Szent Hilarius iró +367.Poitiers/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Irótól-87/894
  2018-05-18 16:11:40, péntek
 
  Mennybemenetel
Köszöntve a végsô, örök napot,
örvendj, a Fiúval emelkedett;
s ha szenvedtél, hullattál könnyeket:
ezek mosták, égették agyagod;
nézd, a Magasságos eltávozott,
amerre lép, a felhôk fénylenek,
s nem egyedüli Ô, ki Mennybe megy,
de elöl megy, elsônek lép be ott.
Kos, aki a Mennyet nekem kitártad,
Bárány, ki vérrel jelölted utad,
ó Fáklya, ki lobogsz, hogy látva lássak,
véreddel fojtsad szent haragodat;
és szent lelked Múzsámat hassa át:
Vedd kezembôl ez ima-koronát.
(Ferencz Gyôzô fordítása)
/John Donne angol költő +1631. London/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Irótól-85/892
  2018-05-11 18:13:08, péntek
 
  L. Ny. Tolsztoj: A hit felfokozott fény

Egészen váratlanul -- meséli Gorkij -- egyszer csak megkérdezte
tôlem (olyan volt, mint egy ütés): ,,Miért nem hisz Istenben?''
,,Nincs hitem, Lev Nyikolajevics.''
,,Nem igaz. Maga természeténél fogva hívô, és Isten nélkül nem képes semmire. Ezt hamarosan meg fogja érezni. Maga nem hisz: makacsságból,sértôdöttségbôl -- mert a világ nem olyan, amilyennek maga szeremé.
Vannak olyanok is, akik zavarukban nem hisznek; ez fiatal emberekkel fordul elô: istenítenek egy nôt, de nem akarják kimutatni; félnek,hogy nem érti meg, s aztán nincs hozzá bátorságuk. A hithez, akárcsak a szerelemhez, szintén bátorság kell. Ki kell mondanunk önmagunknak:hiszek -- és minden jóra fordul, minden magától értetôdô lesz és vonzó. Látja, maga sok mindent szeret, és a hit -- az éppenséggel a felfokozott szeretet, még többet kell szeretni -- s akkor a szeretet hitté alakul. Ha az ember feltétel nélkül szeret egy nôt, a legjobbat a világon -- mindenki a legjobbat szereti --, ez már hit. A hitetlen nem képes szeretni: ma ebbe szeret bele, egy év múlva egy másikba. Az
ilyen emberek lelke csavargó, terméketlenül él; s ez nem jó. Maga
hívônek született, semmi értelme annak, hogy tettesse magát. Nézze,maga azt mondja: Szépségi De mi a szépség? A Legmagasabb és Legtökéletesebb, vagyis Isten.''
/Lev Nyikolajevics Tolsztoj orosz iró +1910.Oroszország/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/11 oldal   Bejegyzések száma: 108 
2018.12 2019. Január 2019.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 43
  • e Hét: 173
  • e Hónap: 365
  • e Év: 365
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.