Belépés
lenke1964.blog.xfree.hu
Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább. "A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még a... Varga Lenke
1964.08.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 43 
Tatárkút
  2016-09-25 20:21:41, vasárnap
 
 
Kánjuk parancsára Bögöz és Derzs között állították fel sátortáborukat,hogy hol az egyik hol a másik falut fosztogatva élelmük mindig meglegyen.''
Székelyföldi Legendárium
Forrás: http://www.legendarium.ro/
 
 
0 komment , kategória:  SZÉKELYFÖLDI LEGENDÁRIUM  
Szeret
  2016-09-25 20:20:49, vasárnap
 
 
A Nyikó és Nagy-Küküllő közé magát beékelő hegyháromszögnek két fő csucsa van, a sükői Fekete-Rez és a kadácsi Várhegy.

Az utóbbi éppen a két Kadács irányában van (délre); magas, viharképző tetejéről két mérges patak, a Kozmád és Szereth patak törtet le, melyek szakadásos mély árkaikkal egy a Nyikó völgyének baloldalán éppen Kadács felett lévő előhegyet ölelnek körül. Ezt Csere és Szerethtetőnek hivják.

E hegynek meredek oldalán magas töltésű bevésett régi ut vonul ki; ezt Hadutjának nevezik, a Szerethtetőn tul lévő terecskét, hová ez út vezet, Veresmart-nak (eredetileg Véresmart). A hagyomány ez elnevezések eredetét ekként okadatolja. Zsákmány-terhelt s foglyokat vonczoló nagy tatár tábor ütött egykor ott tanyát s mig vigság és tobzodásnak adta át magát, addig a székely harczosok egybegyülve, egy éjjel észrevétlenül kimásztak a hadutján.

A mulatozva meglepett tatárok közt iszonyu öldöklést vittek végbe, a zsákmányt elszedve s foglyokat kiszabaditva, szétszorták a vad csapatot. Innen a Véresmart elnevezés. A győzelmeseknek vezére bedig beülve a tatár khán szép sátrába, azt mondá, hogy ,,e helyet szeretem", innen a Szerethtető és patak elnevezése. És e hőskor hősies tetteit felelevenitő hagyományt igazolni látszanak az e helyen nagy mennyiségben talált nyilak, szablyák és harczi bárdok elrozsdásodott töredékei. A talán nagyobbszerű eseményekre figyelő történet muzsája feledé feljegyezni e harczokat; de a hagyomány, ezen figyelmes munkatársa, megvédé azok emlékét a feledékenységtől."

Orbán Balázs: A Székelyföld leírása
Forrás: http://www.legendarium.ro/
 
 
0 komment , kategória:  SZÉKELYFÖLDI LEGENDÁRIUM  
Bencsör mondája
  2016-09-25 20:19:58, vasárnap
 
 
Siménfalvára a Nyikón átvezető fedeles hidon tértünk vissza, s itt felemlítem, mi bizonnyal minden erre utazót meg fog lepni, azon sok fedeles hidat, melyek egyáltalában Udvarhelyszéken, de főként a Nyikó völgyén előfordulnak; ezekben oly fényüzők e vidék lakói, hogy még a legcsekélyebb patakon, sőt még oly helyekre is (mint Kadácsban), hol a vizen tul alig van néhány ház, s azontul semmi, még közlekedő ut sincsen, egymással versenyezve, diszes és költséges fedeles hidakat épitnek. Az ily hidak szoktak, főként esős időben, a falu népségének a városi kávéházakat, felüdülési, ámolygási helyeket pótló gyülhelyei lenni s gyakran a csergedező patakok költői morajánál tánczra kel, és társas játékokat folytat a gondtalan fiatalság. Egyáltalában a székelynépnek jelleme nagyon költői, mint pásztor és földmüvelő, tehát a természet keblén felnövő, a természet nagyságát és csudáit naponta éjente vizsgáló, látó nép lelkülete emelkedett, s nem ritkán szülemlik a természet ezen romlatlan fiainak keblében egy-egy meghatóan szép dal, tánczszó, vagy kedvesét dicsőitő népköltemény, hőstetteket megéneklő ballada, mely a nép lelkéből, a nép érzületéből fejlődött ki s bizonnyal nem kis befolyással van a népjellem nemes irányban való fejlesztésére."
Orbán Balázs: A Székelyföld leírása
Forrás: http://www.legendarium.ro/
 
 
0 komment , kategória:  SZÉKELYFÖLDI LEGENDÁRIUM  
Fijér fája
  2016-09-25 20:19:11, vasárnap
 
 
A havasszélen egy magas plateun fekszik Oroszhegy, oly magasságban, mint kevés faluja Európának. Madártávlatban látszik innen egész Udvarhelyszék és fél Erdély, s gyakran a nap dics-sugárai tündökölnek e falun, midőn lenn az egész vidék ködlepel alatt dereng." (Orbán Balázs)

"Oroszhegy, Háromszéken Oroszfalu, Volál, mely szláv nyelven falut jelent, Kovászna, mely kétségtelenül a szláv kvasnából ered, s több szláv elnevezésü helyek a Székelyföldön hogy miként jöttek ide, még mindeddig meg nem fejtett nyilt kérdés. Vannak, kik azt állitják, hogy őseink Lebediásban mulatásakor több orosz eredetü nép csatlakozott és jöttek velök be Pannoniába, s ekkor települhettek ily népek a székelyföldre is. Engel szerint később Zoltán alatt is jöttek be oroszok Ungvár, Mosony és Máramarosba települők, ily oroszok épitették Oroszvárt is. Istvánffi (Hist. LXVI) azt mondja, hogy Kálmán király is hozott be Lodomeriából és Galicziából oroszokat Nagy-Orosziba. Szirmay szerint Nagy Lajos alatt is jöttek be oroszok s azok nagy szabadalmakat nyertek: ily telepek - bár a történelem nem emliti - kevés számmal jöhettek a székely földre is, de itt elszigetelten lévén, egészen elszékelyesedtek.
Ilyen a honfoglaláskor vagy később be jött lengyel telep alapithatta az én lakfalumat Lengyelfalvát is, (mely ide egy órányira fekszik.) A XIV-ik század kezdetén Uriczhegy néven mint önálló egyházmegye fordul már elő.
Oroszhegyen alól vele csaknem össze van épülve Diafalva, filiája e 2000 lelket számláló egyházmegyének, melynek népe igen szép erőteljes, és munkás.
E gyönyörü kilátást nyujtó, de bajosan megközelíthető* fekhelyet, nem annyira aesthetikai, mint önvédelmi szempontból választhaták, és főként a havas közelségéből indokolható; mert e falunak éléskamarája azon roppant kiterjedésü havas, mely itt kezdődve, több négyszög mértföld kiterjedésben Gyergyó és Sófalváig rug. Az e havas közötti irtásokat Szállásnak nevezik, itt van mindenkinek havasi lakása, pajtája, itt él a falu népe nyaranta, itt legelteti nyájait, itt csinálja téli széna készletét, mert e nép főként marhatenyésztéssel foglalkozik, határtalan havasán legelnek szabadon, még télen is, azok a hires oroszhegyi fürge lovak, melyek legfelebb 14 hüvelyk 3 vonal nagyságra nőnek, nagyon szép idomuak, erőssek és fürgék, s ugy sebesség, mint idom, finomság, és kitartásra nézve leginkább hasonlítanak az arab lovakhoz. De már itt is elkezd fajulni a nemes faj, s már is kevés tisztavérű oroszhegyi lovat lehet kapni."
Orbán Balázs: A Székelyföld leírása
Az oroszhegyiek büszkesége az egyedi székelykapuk, és a minden évben megrendezésre kerülő Szilva- és Nárcisz-fesztivál. Az általuk megtermesztett szilva és a belőle készült termékek nagy népszerűségnek örvendenek, nem csak a környékbeliek körében, hanem a határon túl is ismerik és fogyasztják a híres oroszhegyi szilvapálinkát.
Forrás: http://www.legendarium.ro/
 
 
0 komment , kategória:  SZÉKELYFÖLDI LEGENDÁRIUM  
A hűség jutalma
  2016-09-25 20:18:42, vasárnap
 
 
Zsombor határfaluja az itt kezdődő Kőhalomszéknek, de azért még itt magyar keblek dobognak, magyar szót hall s páratlanul szép magyar nőket lát az utas. E falut magyar lutheránusok lakják, kik bár a szászos viseletet és épitési módot elsajátiták, de azért nemzetiségüket s azzal hazafias érzelmeiket hün megőrzék, mit annál inkább méltányolhatunk és bámulhatunk, mert ezen lutheranus hontársaink, (kik a hét faluban és szász székekben 20,000-nél többen vannak) a szász hierarchiától függvén, s szász hatóságok hatalma alatt élvén, - ezek mindent elkövettek, azoknak elnémetesitésére s beolvasztására; de hála papjaik jó érzelmének, sikertelenül. Ezen községek, ezen övéiktől elszakitott, elhagyatott árva nép sokszor folyamodott, hogy ugy közigazgatásilag, mint vallásilag csatoltassanak a magyar érdekekhez, hogy megmentsenek a felettök zsarnokoskodó szászok kimélytelen üldözése és zsarolásától; de mindeddig ezen a mi viszonyaink közt nagy horderejü kérdés eldöntetlenül maradt. Hinni akarom azonban, hogy egy jövő magyar országgyűlés sürgős teendői közé sorolandja ezen kérdés megoldását, s védpaizsa alá veendi ezen elszakitott testvéreket. Mi, mint kezdeményezők, leirásunkban ezennel a Székelyföldhöz csatoljuk.

Az emlitett vár a falu mellett északról önállólag felmagasuló hegytetejét koronázza, ezen minden oldalról kerekded meredeken lehanyatló hegynek csekély terjedelmü fennlapját egészen elfoglalja a távolból oly szépen felötlő s idecsatolt képünkön bemutatott ódon vár. Hegyét csigaszerüleg körülkanyargó várútja igen ügyesen volt felvezetve.

Ezen még most is meglehetős ép állapotban lévő vár jelentéktelen nagyságu. 50 lépés átmérőjü ötszög udvarát magas, fogrovátkos és lőréses falak környezik. Északi oldalán belől nyitott kis bástya szökel ki a falak vonalából. Délnyugati szögletén egy magas négyszögbástya magasul fel, melynek sokkal ódonabb kinézése van, mint a vár többi falainak. Ezen főbástyához van támasztva a várnak - most gabona-raktárként használt - emeletes épülete, melynek alsó osztályába vezet a szük vaspántos várkapu, egyedüli bejárata e fekvésénél fogva erős várnak. A felirat, mely e kapu felett volt, most olvashatatlan. A vár délkeleti szögletéről gyönyörü panorámai kép tárul fel.
E várról semmi adatunk nincsen, még épitési korát se tudjuk biztosan meghatározni, és más okmányok hiányában a luth. lelkész, Rozsondai ur szivességéből nyert, e vár és falu átalakulására és történetére némi világot deritő következő regét mondjuk el."
Orbán Balázs: A Székelyföld leírása
Forrás: http://www.legendarium.ro/
 
 
0 komment , kategória:  SZÉKELYFÖLDI LEGENDÁRIUM  
A Móricz-kő kincse
  2016-09-25 20:17:55, vasárnap
 
 
A délirányból lefolyó Korond vize völgyében ott, hol a Kalonda patak belé szakad, van a Likas kő. Egy kőkoporsó alaku egészen átlyukasztott nagy szikla darab, melyet a rege szerént Tartod tündérei ejtettek oda le, mint fennebb látók.

A falutól északkeletre lévő Nagy völgyen Észak pataka törtett le. Ezen fürészekkel, s szétszort pajtákkal élénkitett völgy a legszebb és legregényesebb helyek egyike; a hegyek oldalaiból szeszélyes alaku sziklaszálok lövelnek ki, mint a Moricz köve, Solyomkő, hol most is solymok költenek; a völgytorkolatnak baloldalán pedig Nagyvölgyvára, vagy fügevárának félelmes sziklacsucsa emelkedik fel. E hegy földalakulási tekintetben is igen érdekes.

A magasabb déli csucson látszó régi épitkezések nyomai, s a hegyormot keletről körülfutó mély sánczolat mutatja, hogy itt ugyan csak volt régen egy vár, mely a hagyomány szerént Firtosnak alárendelt, ezt Tartoddal egybekötő vára volt. Fügevár csucsát, az alantabb fekvő északi csucstól függőlegesen lemetszett sziklafal választja el; e szikla aljában félelmes üregek, roppant sziklarepedések tátongnak, ravasz rókák és borzok buvhelyei, mély craterszerü üregek, s körülte kupidomu szirtszálok, melyeknek tetejéről idomtalan nagy fák nőttek ki, borzasztóan szép, s megdöbbentően festői zür; rémletes sziklaomladvány, mely között remegve, s még is elragadtatva, visszariasztva s mégis vonzódva lépdel a vándor."
Orbán Balázs: A Székelyföld leírása
Forrás: http://www.legendarium.ro/
 
 
0 komment , kategória:  SZÉKELYFÖLDI LEGENDÁRIUM  
Csicser
  2016-09-25 20:17:26, vasárnap
 
 
De a mily nagyszerü képeket tár föl a multból a képzelet karján járó emlékezet, ép oly bájos a mit a jelen mutat a köröskörül pillantó szemnek. - E pontról, minden irányban a legnagyszerübb kilátás tünik fel s körül a hegyek és havasok lánczolata, a lábaiknál elterülő helységekkel, a mily meglepő ép oly bájoló panoráma változatos képeit nyitja meg a szemlélő előtt.
Egy körülmény azonban méltán gondolkodóba ejtett. A székely ős-várak vizsgálatából vont tapasztalásaim azon meggyőződésre vittek, hogy e várak rendszeresen ugy épültek, hogy mindenikéből a szomszéd várakra lehesen látni, jelzés és hiradás s vétel végett. E rendszert a központi fekvésü és rendeltetésü Budvárnál is föl kellett volna találnom; azonban Budvár hegyét még magasabb hegyek környezvén, sem a Zeta, sem a Kadácsi, sem a galambfalvi és bágyi szomszéd várak nem látszanak. Kellett tehát, hogy valamelyik szomszéd hegyen Budvárának egy előváracsa legyen, mely ezen egybeköttetést eszközölje. Elindulék azért ennek kutatására, s mily nagy volt örömöm, midőn a Csicser tetőn, hová a fennemlitett szomszéd várak mind jól látszanak, azt feltaláltam.
E váracs épen a Csicser tető csucsán van, dél- és nyugatról a természet védi, mert a hegy falmeredeken hanyatlik le, északon és keleten egy még most is 4 öl mély s 6 öl széles sáncz védi. Hossza 70 lépés, szélessége 15 lépés. - Könnyebb tájékozás végett ide csatolom Budvár és környékének alaprajzát.

A csicseri váracsnál kőfal nyoma most nem látszik. Bejárata látszólag észak-keletről volt.
Látszik innen a szemben lévő Budvárnak egész bentere s első tekintetre is felismerhető, hogy az Budvárának volt előváracsa vagy őrtornya, s azért a rege is egybecsatolja azzal. Itt lakott Csicser, egy hires levente - mond a rege - ki szerette a budvári rabonbán tündérszép leányát, de az atya kicsinlé a szegény leventét fejedelmi vérből származott leányának, s a leventét eltiltá Budvárából. Epedve ült itt kis várában a bús ifju, tekintete örökösen Budvár bástyáin csüngött, de vigasztaló angyalként csak hamar megjelent a bástya-ormon a tündér szép leány s nyílvesszőn röpité át szerelmi levelét, melyben elmondá, hogy atyja tilalma daczára is szereti s örökké szeretni fogja. Ekként nyilszárnyakon repülő levelekben beszélgettek, s panaszlák el egymásnak szivgyötrelmeiket, mignem egy csatában az ellenségtől körülvett rabonbánt kiszabaditván a levente, mondá a fejedelem, hogy ,,kérj jutalmat s én megadom." - ,,Leányod kezét, ki szeret, s kinek birása nélkül nem élhetek," mond esdeklőleg a levente. A rabonbán pedig, mivel szavát vissza nem veheté, beleegyezett, s Budvár annyi évig előtte zárt kapui feltárultak a határtalan boldogságnak."
Orbán Balázs: A Székelyföld leírása
Forrás: http://www.legendarium.ro/

 
 
0 komment , kategória:  SZÉKELYFÖLDI LEGENDÁRIUM  
Szapulj Kati kútja
  2016-09-25 20:16:55, vasárnap
 
 
A székelyföld középpontjához, legérdekesebb, legclassicusabb helyéhez értünk, az anyaszéknek anyavárosához háromszorosan anya nékem, mint kedves szülőföldem. És ki ne érezte volna azon kedves, azon szivmelegítő érzetet, mely minden romlatlan lelket (főként magyart) meglep, midőn a helyet megközelíti, hol először pillantá meg a világosságot, s lenne bár e hely rút és kietlen, az mégis mindig a föld legkedveltebb pontja leend; kiindulási pontja gyakran egy szenvedés-, küzdelemteljes életnek; de azért mindig vonzó, mindig kedves, mert a kezdődő élet ártatlan örömei, a boldog gyerekkornak édes visszaemlékezései által van az kiszépítve, felékítve. És én egy oly embertől, ki szülőföldjének látásánál örömre nem gerjed, fel nem lelkesül, félni tudnék; mert abból kihalt minden gyöngéd érzelem, minden hazaszeretet, minek hiányával az egyén lelépett az emberi hivatás pályaköréről s ördöggé változott át.
Kedves és kegyelt nekem e pont, a székelyföldnek, szép hazámnak anyavárosa, mert itt végeztem tanulmányaimat, lelkem kiképződésének, a szellem ébredésének itt van kiindulási pontja, itt szívtam lelkembe azon lángérzelmet, melyet emberi nyelven honszeretetnek, a lélek legdicsőbb irányeszméjének neveznek, itt tanultam meg honom multját, itt ismerkedtem meg annak magához ragadó nagyszerü történelmével, itt fogamzott meg az eszmélettel egyidejüleg a hon- és szabadságszeretetnek éltem irányát meghatározó dicső érzete."
Orbán Balázs: A Székelyföld leírása
Forrás: http://www.legendarium.ro/
 
 
0 komment , kategória:  SZÉKELYFÖLDI LEGENDÁRIUM  
Pakulárkő
  2016-09-25 20:16:26, vasárnap
 
 
Parajd igen csinos székely falu, fekvése, de főként természeti kincsei által arra hivatott, hogy e vidék városává nőjje ki magát, s már is a városiasságnak némi elemeivel bir, a mennyiben a bányahivatalok és tiszti lakások annak már is városias küllemet adnak, - van itten postaállomás, gyógyszertár, az ipart egy gyufagyár képviseli, s négy országos sokadalma és heti vásárai élénk kereskedelmi mozgalmat idéznek elő, mit nem kis mértékben fokoz azon körülmény, hogy nem csak az egész Székelyföld, hanem a Szászföld nagy része s a Maros felvidéke is innen hordja sóját, mert bár só e vonalon sokhelytt mutatkozik, de müvelet alatt csak is e parajdi van, s bár sokhelytt a székely sóba vágja pinczéjét, sóbérczeken legelteti nyájait, kénytelen több nap járó földről idejönni, hogy ezen az élethez nélkülözhetlen kelléket beszerezze, mert mivel Isten oly gazdagon megáldá hazáját, annak használatától el van tiltva, ahoz bajjal és drágán juthat csak."
Orbán Balázs: A Székelyföld leírása
Forrás: http://www.legendarium.ro/
 
 
0 komment , kategória:  SZÉKELYFÖLDI LEGENDÁRIUM  
Csalóka
  2016-09-25 20:15:59, vasárnap
 
 
A városon felül negyedórára a Küküllő két ellentétes partján szépenfekvő egy egyházmegyét alkotó két falut, Bethlenfalvát és Kadicsfalvát találjuk; de mielőtt oda érnénk, az uttól jobbra egy domb van, melyet Szászok táborának s az azt körül övedző két árkot Nagy- és Kis-Csalókának neveznek. E helynevek eredetét a szó hagyomány igy magyarázza.

A Rákóczi forradalomkor szászokból álló nagy laboncz tábor szált meg a dombon. Az Udvarhelytt lévő kevés kuruczság nem merte megtámodni a roppant tábort, hanem leleményes vezérük következő cselhez folyamodott. Egy ködös reggelen kuruczait felöltönybe felsétáltatta a nagy Csalóka árkán, s a Kis-Csalókán lelopva ujból kiforditott ködmönybe csata rendbe vonult fel a nagy Csalókán s ujból észrevétlenül lelopván felöltöny nélkül roppant zajjal vonult fel. A szászok, kik akkor sem voltak bátrabbak mint most, azokat mind különböző ezredeknek vélvén, a bekerittetés veszélyének páni félelmétől megragadtatva, fegyvereiket eldobálva, zsákmányt elhagyva futottak el, üzetve, halomra vágatva az utánok nyomuló székelyek által kik megtérve roppant kedvteléssel fogyaszták el a szászok ott hagyott reggelijét, s osztozának a gazdag zsákmány felett."
Orbán Balázs: A Székelyföld leírása
Forrás: http://www.legendarium.ro/

 
 
0 komment , kategória:  SZÉKELYFÖLDI LEGENDÁRIUM  
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 43 
2018.12 2019. Január 2019.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 31746 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1184
  • e Hét: 7122
  • e Hónap: 17939
  • e Év: 17939
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.