Regisztráció  Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/158 oldal   Bejegyzések száma: 1576 
Isten mindenhatósága
  2018-01-18 08:01:29, csütörtök
 
  Isten mindenhatósága

,,Tanácsom megáll..." Ézsaiás 46,10

Ez a pártütőknek szól a 8. vers szerint: ,,pártütők!" Isten Isten, és azt teszi, ami Neki tetszik. Semmi soha meg nem változtathatja az Ő határozatát. Tudja meg ezt mindenki, aki ellene szegül. Dühösködjenek a pogányok, és gondoljanak hiábavalóságot a népek ellene, de az egekben lakozó neveti az ostoba népeknek ezt a hiábavaló összecsődülését és elvakult gúnyolódását (Zsolt 2,1.4). Isten gyermekeit azonban megvigasztalja ez az ige: Isten megtartja tanácsát. Egyházát üdvözíteni fogja, még a pokol dühe ellenére is, és legyőzi a dacos, bűnös szívet.
Panaszkodunk, hogy sötét időket élünk, sok az elbukás és hittől való elszakadás. Azt is mondjuk, hogy Isten Lelke már nem munkálkodik napjainkban. Isten Igéje azonban mást mond. Az idők jeleiben, még a nagy hittől való elszakadásban is lássuk meg, hogy Isten Igéje beteljesedik. Mindenhatósága az egész világtörténelmet országa eljövetele felé irányítja. Ő a mi mindenható királyunk, aki minden jót meg akar és meg tud adni nekünk, hogy ezek által nem mireánk, hanem az Ő szent nevére térjen örök dicsőség (Heidelbergi Káté 128). Megtanultunk-e az Ő mindenhatóságára hagyatkozni? Mert ebben lehet reménységünk e reménytelen korban. Krisztusnak adatott minden hatalom mennyen és földön. És az Úr akarata az Ő keze által jó szerencsés lesz.

L. H. Oosten
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
"Heródiás ezért haragudott rá..."
  2018-01-17 12:00:43, szerda
 
  "Heródiás ezért haragudott rá, és meg akarta őt ölni, de nem tehette, mert Heródes félt Jánostól, akit igaz és szent embernek tartott..." Márk 6,19-20

Senki sem süllyedhet olyan mélyre, hogy Isten mentő keze utána ne nyúljon. Néha nagyon kemény ez a kéz, de mindig mentő kéz. Heródesnek és Heródiásnak is utánanyúl Keresztelő Jánoson keresztül. Kemény szavakkal leplezi le a bűnt, és gyökeres szakításra szólítja fel őket. Isten figyelmeztető kézmozdulatára Heródiás és Heródes más-másképpen felel: Heródiás megöletni, Heródes pedig megmenteni akarja Keresztelő Jánost. Börtönbe vetteti, de valószínűleg lejárogat hozzá a börtönbe, örömest beszélget vele, és sok dologban követi, egy dolgot kivéve: nem számolja fel bűnös viszonyát Heródiással. Erre megy rá földi élete, és örök élete is. Az elűzött első feleség atyja háborút indít ellene, s második feleségének nagyravágyása végül is száműzetésbe juttatja.
Isten mentő kezének nem sok dologban, hanem minden dologban engedni kell!

VÉRES HADIPARANCS * Bibliaolvasó emberek közül sokan megbotránkoznak azon, hogy Isten - különösen az ótestamentumi háborúkban - olyan parancsot ad népének, hogy az elfoglalt terület minden lakosát irtsák ki. Csak az botránkozik meg ezen, aki még saját életében nem tapasztalta meg, hogy a bűn dudvájának minden bennmaradt gyökere újra kihajt, s minden megtűrt bűnnel az ördög - hiába ígéri, hogy adófizető szolgánk lesz - előbb-utóbb vissza akarja foglalni a trónt. Ezért nem szabad a bűnnek irgalmazni.

* Aki a világosságban jár, nem vétkezik - Jn 8,1-20

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Nincs láthatatlan teremtmény
  2018-01-17 10:01:46, szerda
 
  Nincs láthatatlam teremtmény

"És nincsen olyan teretmény, mely nyilvánvaló nem volna előtte." Zsidókhoz írt levél 4,13

Az apostol a hitetlenség miatti komoly figyelmeztetés után írja e szavakat. Istennek beszéde mindenen áthatol, feltárja szívünket és gondolatainkat, s megítél bennünket. Isten szeme is átlát mindenen és mindenkin, minden mezítelen és nyilvánvaló előtte. Gondolunk-e erre, bárhol legyünk, vagy bármit gondoljunk, tegyünk? Ne csaljon meg bennünket a látszat, az Úr a szívet nézi. Felékesíthetjük magunkat külsőleg kegyességgel és vallásossággal, de Őt ezzel nem csaphatjuk be. Megújult a szívünk igazi megtérésre? Újjászülettünk? Gyakoroljuk Isten gyermekeinek igaz hitét? És ha igen, tőlünk van ez, vagy Isten ajándéka (Ef 2,8)? Az Úr csak saját művében dicsőíttetik meg, nem a mi cselekedeteinkben, mert akkor az a mi számunkra lenne dicsőség. Belelát a szívünkbe, semmi sincs előtte elrejtve. Hadd reszkessen a hamis látszatunk ez előtt a valóság előtt. De a síró szív, mely Őmiatta megtört, vigasztalódjék meg ezzel az igazsággal, hogy Ő mindent tud! A mi imádságunk pedig állandóan ez legyen: "Lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? És vezérelj engem az örökkévalóság útján" (Zsolt 139,24). Bár mi minduntalan megbotlunk, az Úr látja szívünk őszinteségét, és kegyelme után való vágyakozásunkat.

L. H. Oosten
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
"Ne gondoljátok..."
  2018-01-16 11:58:40, kedd
 
  "Ne gondoljátok, hogy békességet szerezni jöttem a földre; nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot." Máté 10,34

Sokan úgy vélik, a keresztyén ember életében csak a bűn elleni harcnak van létjoga. Minden más esetben a harc helyett inkább a lemondást és visszavonulást kell választani. Míg földi érdekekről van szó, ez helyes is, de amikor Isten országának az ügyéről van szó, nem vállalhatjuk a béke kedvéért a visszavonulást. Minden harc áldozattal jár, és nekünk is sok mindent kell ebben a harcban feláldoznunk. Van, aki az állását veszti el ebben a harcban, más a baráti körét, ismét más a családi békességet, sőt még saját lelki békéjét is elvesztheti. De az, aki Krisztust akarja követni, semmilyen áldozatot sem sokallhat érte.

A SAJÁT BÉKESSÉGEM * A finn ébredés idején Routsalainen Pál fontos eszköze volt Istennek. Hívő élete kezdetén, amikor szíve telve volt a kapott kegyelem fölötti nagy ujjongással, meghallotta, hogy a szomszéd városban valaki a tévelygés útjára akarja vinni a felébredteket. Sok tusakodás után elhatározta, elmegy és megpróbálja visszafordítani testvéreit a hamis útról. Határozottan figyelmeztette őket a veszélyre, amely rájuk leselkedik. A többség ellenségesen fogadta szavát, és ő csüggedten indult haza. Addigi nagy békessége odalett: mindegyre az a gondolat kínozta, hogy nem Isten vezetésére, hanem saját magára hallgatva kelt útra. Nagy tanácstalanságában végül elment ahhoz az öreg kovácsmesterhez, akit Isten eszközül használt az ő megtérésében. Részletesen beszámolt neki az útjáról, s amikor beszédében oda jutott, hogy "végül saját békességemet is elvesztettem", az öreg kovács szilárd hangon így kiáltott fel: "Hadd vesszen a saját békességed, ha másnak a hamis, csalóka békességét kell megdöntened!"

* Ellentmondások pergőtüzében - Jn 7,1-32

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Az Urat dicsérik Izraelben
  2018-01-16 08:10:10, kedd
 
  Az Urat dicsérik Izraelben

"Szent, szent, szent a seregeknek Ura!" Ézsaiás 6,3

Hol van sivár korunkban a Szent iránti hódolat? Hol van a tisztelet és az alázat az iránt, aki Szent? Félelmetes, ahogy Ézsaiás az Úr szentségét leírja: megközelíthetetlen még a szent angyalok számára is. Az ajtóküszöbök megrendülnek, a ház betelik füsttel. És miközben a próféta elveszettnek hiszi magát Isten szentségének láttán, hallja, hogy az angyalok ujjonganak, és az Úr dicsőségét zengik. Tegyük ugyanezt mi is, mert az Úr nagy és dicséretre méltó.
Ézsaiás megvallja, hogy tisztátalan ajkú. Jakab azt mondja, hogy a nyelv fékezhetetlen gonosz, halálos méreggel teljes. Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremtettek (Jak 3,8.9). Ézsaiás ajkát viszont megtisztítják a szeráfok az oltárról vett izzó szénnel, ami Krisztus és a Szentlélek megtisztító erejére és kegyelmére utal. Megtisztult-e már a mi ajkunk is Krisztus kegyelme és a Lélek által, hogy Istent igazságban dicsérje? Szent a nyelvünk és az ajkunk? "Ajkaim dicséretet zengjenek, mert megtanítasz a te rendéleseidre. Nyelvem a te beszédedről énekel, mert minden parancsolatod igaz" (Zsolt 119,171.172) Vagy mondhatjuk: mikor imádlak, halld meg én szómat. Tedd Uram, tisztává ajkamat, hogy bizonyságot tegyen Rólad! A Szent, a Dicsőséges méltó arra, hogy sok jót mondjunk Róla.

L. H. Oosten
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Isten összehasonlíthatatlan
  2018-01-15 10:53:12, hétfő
 
  Isten összehasonlíthatatlan

"És kihez hasonlítjátok az Istent?" Ézsaiás 40,18

"Nagy a mi Urunk, az Úr Isten, / Akinél nagyobb semmi nincsen; / Erőssége kimondhatatlan, / Bölcsessége számlálhatatlan." Így énekel a 147. ének (3. v.) Róla, aki nem hasonlítható sem emberhez, sem teremtményhez. Ki oktathatja Őt, aki a mennyet és a Földet teremtette és fenntartja? Ki adhat neki tanácsot? Ki hasonlítható hozzá? Ki ér fel vele? Ezen kérdések igazak akkor is, ha az ember nagynak hiszi magát, beképzelt. Ezen kérdések arra késztetik a teremtményt, hogy kicsi legyen a Teremtő előtt. Csodálnunk és imádnunk kell Őt. De ez egyúttal bátorít és vigasztal is. Amikor Isten összehasonlíthatatlannak nevezi magát, akkor ezzel bölcsességére, hatalmára és kegyelmének mindent felülmúló erejére utal. Nála van az erő az erőtlenek, a tanács a tanácstalanok, a vigasztalás a vigasztalásra szorulók számára. És ami az embereknél lehetetlen, az Istennél lehetséges. Megtanultunk már kicsiségünk tudatában Benne reménykedni? Ha megvallom, hogy semmi vagyok, semmim sincs, semmire sem vagyok képes, akkor ez az Isten minden lesz számomra. Ő mindenre képes: még a pokolra méltók számára is mennyet tud készíteni Krisztusért. Ó, milyen nagy és összehasonlíthatatlan Isten Ő! A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet.

L. H. Oosten
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Gyógyír az élethez
  2018-01-15 08:13:52, hétfő
 
  Gógyír az élethez

Amit metodizmusnak neveznek, az az anglikán egyház, az ősegyház, a Biblia régi hite. Ez a régi hit nem más, mint a szeretet, szeretet Isten és az emberek iránt. Ez a jó orvosság az élethez, ami sosem vall kudarcot a zűrzavarossá vált világ minden nyomorúságával szemben sem, és gyógyír az emberek minden bajára és terhére. Ahol ez a szeretet él, ott az erény és az öröm kéz a kézben járnak.

+

Nem félek attól, hogy egyszer már nem lesznek olyan emberek Európában vagy Amerikában, akiket metodistáknak hívnak. De irtózom még a gondolattól is, hogy egyszer már csak halott szektaként léteznek majd - látszólag gyülekezet, de minden erő nélkül.

John Wesley
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
"A tanítványok pedig elhatározták..."
  2018-01-15 07:48:39, hétfő
 
  "A tanítványok pedig elhatározták, hogy aszerint, amint kinek-kinek módjában áll, segélyt küldenek a Júdeában lakó testvéreknek." ApCsel 11,29

A testvéri közösségnek, az egy test tagjainak drága képe az, amit az ige elénk tár. A jeruzsálemi keresztény gyülekezet ínséges helyzetbe került, a pogányokból lett keresztény gyülekezet pedig segítségére sietett Saulnak köszönhetően, akit mint megtért, újjászületett Pált a jeruzsálemi gyülekezet nem fogadott be, Barnabás azonban magához vette. Most ez a Pál vitte az adományokat ennek a gyülekezetnek attól a gyülekezettől, amelyik olyan nagy ellentétben állt a körülmetélkedés miatt a jeruzsálemi gyülekezettel. De akinek sok bocsáttatik meg, az jobban szeret: ismerték magukat, akárcsak Pál, hogy Isten mit feledett el és bocsátott meg nekik, és ők is elfeledtek mindent, és feloldozott szívvel, szabadon és készen álltak a szükségben levők szolgálatára.
Csak azok tudnak szolgálni és adni másoknak, akik odaadták magukat Jézusnak, és ő bűnt eltörlő kegyelmével és vérével szolgált nekik. Annyi a mások iránti szeretet valakiben, amennyire engedte, hogy Jézus őt szeresse. Adni másoknak csak azok tudnak, akik már nem a magukéi.

A SZERETET HÍDJA * Oberlin steintali lelkész egy alkalommal összehívta a gyülekezetét, és azt mondta, hogy a falu alatti folyóra hídat kell építeni. "Az lehetetlen, nincs rá időnk" - felelték a hívek. Oberlin nem szólt semmit, hazament, munkaruhát öltött, magához vette szerszámait, és így szólt: "Én megyek, és nekikezdek az építésnek." Az emberek egy darabig tanakodtak, majd sorra hozzáláttak ők is a hídépítéshez. Amikor elkészült, a "szeretet hídjának" nevezték el.

* A munkálkodó szeretet - ApCsel 11,1-30

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Isten mindenütt
  2018-01-14 22:48:25, vasárnap
 
  Isten mindenütt

"Vajon gondolható-e, hogy lakozhatnék az Isten a földön?" 1Királyok 8,27

Salamon azért imádkozik, hogy Isten lakjék a templomban. De tudja, hogy Istent nem lehet abba a földi hajlékba bezárni. Sőt Isten lényét az egek egei sem fogadhatják be. Mert Isten lénye végtelen, korlátlan, mindenütt jelenlevő. De éppen ezért meri Salamon azt kérni, hogy Isten hallgassa meg imádságát. Ugyanis nincs olyan hely, ahol nincs ott Isten, ahol nem lát, vagy nem hall. A hegyeken és völgyekben mindenütt ott van Isten. Nem ez a mi vigasztalásunk is? Vagy netán ijesztő számunkra? Ugyanis van ennek a dolognak egy másik oldala is: "Mert az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak könyörgésein; az Úr orcája a gonoszt cselekvőkön" (1Pét 3,12). Ő mindenütt ott van, hall, lát és tud mindent, belelát a szívünkbe is. Vegyük figyelembe ezt, bárhol vagyunk, bármit gondolunk, mondunk vagy teszünk. Ez visszatarthat bennünket a bűn ösvényétől, szent életet kíván tőlünk. Csak úgy állhatunk meg Isten előtt, ha kegyelem által elrejtetünk és megszenteltetünk Krisztusban. Akkor vigasztaló a gondolat: "Így tudom meg, hogy velem van az Isten" (Zsolt 56,10), és "Isten közelsége oly igen jó nekem" (Zsolt 73,28). Boldog az a nép, amely tudja, hogy kegyelme által Isten mindenütt körülveszi. Szent és biztonságos életet ad nekünk, ami miatt egyáltalán nem kell szégyellnünk magunkat a világ előtt. Élj csak nyugodtan az Úr előtt!

L. H. Oosten
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
"Péter pedig megnyitotta száját..."
  2018-01-14 21:30:02, vasárnap
 
  "Péter pedig megnyitotta száját, és azt mondta: Most értettem meg igazán, hogy Isten nem személyválogató..." ApCsel 10,34

Péter Isten vezetésének engedelmeskedve Kornéliusz házában szembesült azzal a kettős munkával, amit az Úr a szívekben egyidőben, összefüggően végez. Nemcsak ő kapott kijelentést, hanem Kornéliuszhoz is volt kijelentése Istennek, az ő életét kézzelfoghatóan összehangolta Péter vezettetésével. Ha még volt valami tartózkodás Péterben a pogányokkal szemben, hogy értük is adatott volna az üdvösség, ezek után meggyőződött, véglegesen feladott minden kételkedést, és kijelentette: "Most értettem meg igazán, hogy Isten nem személyválogató".
Isten előtt mindenki egyforma - fehér vagy színes, ifjú vagy öreg, szegény vagy gazdag - , mert meg van írva: "Nincs egy igaz sem... Mindnyájan elhajlottak, valamennyien haszontalanokká lettek. Nincs, aki jót tegyen, nincs egyetlenegy sem... és a békesség útját nem ismerik." Csak egy út van mindenki számára: vissza Istenhez a golgotai kereszten át. Csak egyvalaki által nyertük el és nyerjük el a váltságot: az értünk feláldozott Isten Báránya, Jézus által. Vajon tudsz-e így viszonyulni a körülötted levőkhöz, hogy egyformán elveszettek és egyformán kegyelemre szorulók vagytok?

JÉZUSÉRT * Themisztoklésznek, a híres görög hadvezérnek egy alkalommal menekülnie kellett Athénből. Ellenségéhez, Admétoszhoz, a molosszoszok királyához futott. Az udvar emberei azt tanácsolták neki, hogy vegye karjára a király gyermekét, és úgy járuljon kérésével Admétosz elé. Themisztoklész így is tett, és a király meghallgatta őt a gyermekért, és menedéket adott neki. Isten elé csak Jézusban és Jézus által járulhatsz, és csak Jézusért kegyelmez meg és áld meg.

* Nincs különbség - ApCsel 10,24-48

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
     1/158 oldal   Bejegyzések száma: 1576 
2017.12 2018. Január 2018.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 3 db bejegyzés
e hónap: 316 db bejegyzés
e év: 316 db bejegyzés
Összes: 11465 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 611
  • e Hét: 8102
  • e Hónap: 36765
  • e Év: 36765
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.