Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/10 oldal   Bejegyzések száma: 92 
Imádság
  2018-10-17 08:57:10, szerda
 
  Imádság

melyben a keresztyén ember Szentlélekért esedezik

Úr Isten, mennyei szent Atyám! Én, a te alázatos, szegény szolgád (szolgálód), bűnös fiad (leányod) hozzád járulok és esedezem a legszükségesebb ajándékért: a Szentlélekért, akit kegyelmesen megígértél azoknak, akik kérik tőled.
Óh, milyen nagy szükségem van nekem arra a jó vezetőre, igazgatóra, tanítóra, megszentelőre és vigasztalóra e világ sok tévelygése, nyomorúsága és gonosz példája között, a sátán sokféle kísértése és leselkedése között és az én romlott természetem gonoszra való igazgatásai és ösztönzései között. Tévelygek Uram, ha a te Lelked nem vezet. Tudatlanságban, sötétségben maradok, ha Lelked meg nem világosít. A gonosz példák elvonnak a gonoszra, ha a te Lelked nem tartóztat, lever a sátán és elnyel, ha a te Lelked meg nem tart. Kétségbe ejtenek a nyomorúságok, ha Lelked nem biztat. Sok bűnre, gonoszságra visz romlottságom, ha Lelked meg nem szentel. Üdvözítőmben sem hihetek és a te irgalmasságodban sem reménykedhetek, csak ha Lelked bennem hitet és reménységet támaszt és így nem is üdvözülhetek, hanem lelkestől-testestől elveszek, ha Lelked meg nem tart hit által az üdvösségre.
Irgalmas Úristen! Aki vesztemet, tudom, nem akarod, ajándékozz meg engem azzal, ami nekem ilyen szükséges és ami nélkül el kell vesznem. Lelkedet kérem, Szentlelkedért esedezem: küldd le őt a mennyből és szállítsd le szívembe, hadd szentelje meg lelkemet, testemet. Hadd szerezzen bennem hitet, reménységet, szeretetet, hadd tegye bizonyosabbakká számomra ígéreteidet. Hadd szabadítson meg engem egyre jobban minden tévelygéstől, hadd hajtsa akaratomat mindenben a neked való engedelmességre. Gerjesszen bennem égő buzgóságot dicsőséged terjesztésére. Vigasztaljon engem nyomorúságaimban, erősítsen erőtlenségeimben, adjon tanácsot nehézségeimben, bátorítson félelmeimben. Hadd legyen felemelőm elesésemben, őrizzen az ördög, a világ és a test kísértései ellen. Hadd tegyen bizonyságot lelkemnek afelől, hogy én a te fiad, örökösöd és Jézus Krisztus örökös társa vagyok.
Óh Szentlélek Isten, akit az Atya Jézus nevében boccsát, jöjj el Jézus nevében hozzám, lakozz bennem és maradj nálam! Átadom magamat neked: tedd szívemet lakó templomoddá, tagjaimat az Istennek élő, szent, kedves áldozattá. Drága kegyelmedet öntsd ki lelkembe mind nagyobb mértékben és tégy engem mindinkább alkalmassá annak a mennyei örökségnek az elnyerésére, melyet Jézus szerzett nekem szenvedése és halála árán.
Óh Atya Úristen, küldj nekem Szentlelket! Óh, Fiú Úristen, érdemelj nekem Szentlelket! Óh Szentlélek Úristen, az Atya küldésére, a Fiú érdeméért jöjj hozzám és légy nálam mindaddig, míg a Szentháromság Úristennel való boldog egységre eljuthatok az egekben.

Szikszai György
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
Imádság
  2018-10-12 10:28:35, péntek
 
  Imádság,

melyben a keresztyén ember azt kéri Istentől, hogy szelíd lehessen

Könyörülő Isten, szeretettel teljes mennyei Atya, aki jót teszel velünk, noha mindennap megbántunk téged. Nem kelsz ki mindjárt bosszúállással ellenünk, mihelyt bosszúsággal illetünk téged, hanem nagy szeretettel elszenvedsz minket és a gonosz helyébe jót adsz nekünk.
Bárcsak én is felebarátaim iránt olyan indulattal lehetnék, hogy mikor vagy erőtlenségből, vagy szándékosan megbántanak és gonosszal illetnek, harag, bosszankodás és bosszúállás kívánása nélkül eltűrhetném és csendességgel bírhatnám lelkemet! Bárcsak ne fakadtam volna ki sokszor rosszakaróim és gyalázóim ellen haragra, szidalomra, átkozódásra és bosszúállásra! Milyen illetlen volt ez a szelíd Jézus tanítványához! Milyen nagyon ellenkezett ez azzal a szelídséggel, melyre az Úr Jézus Krisztus példát adott és megkíván azoktól, akik tanítványai akarnak lenni.
Úristen, én Istenem! Bocsásd meg nekem sok haragos gerjedezésemet, dühösségemet, átkozódásomat, bosszúálló kívánságomat és igyekezetemet, minden egyéb indulatomat, cselekedetemet és magaviseletemet, melyekkel a szelídség határát áthágtam.
Könyörülj rajtam, és add belém a szelídség lelkét. Orvosold természetemnek azt a nagy fogyatkozását, hogy hamar fellobban bennem a harag tüze a bántó beszédekre és cselekedetekre. Adj nekem szelíd és csendes természetet, hogy felebarátaim ellenem való vétkeit békével eltűrhessem és a bosszúságokat csendes szívvel fogadhassam és viselhessem.
Fékezz meg engem kegyelmeddel, hogy a szidalomért szidalomra, az átokért átokra, a gonoszért gonoszra ne fakadjak. Ne induljon bennem a mérgelődés, fenekedés, valaki ártalmára való igyekezet, amelyek a keresztyéni szelídséget kizárják. Óh, bárcsak a szelídség úgy meggyökerezhetne bennem, hogy olyan lehetnék, mint a süket, aki semmit sem hall és mint a néma, aki nem szól, amikor ellenségem gyaláz és szidalmaz engem.
Adj arra is szelíd indulatot belém, hogy felebarátaimnak, akármit vétenek is ellenem, igaz szívből megbocsáthassak és ellenségeimnek, akármilyen gyalázattal és bosszúsággal illetnek, ne csak akkor, ha bocsánatot kérnek, de akkor is ha nem kérnek, szívemben megbocsáthassak és hozzájuk az irántam való kegyetlen és szeretetlen magatartásuk helyett csendes és szelíd magaviseletet tanúsíthassak, sőt ha szükséges segítséggel és jótéteménnyel is lehessek.
Óh, milyen drága és kívánatos dolog lesz az, ha magamat így viselhetem. Ebből bizonyossá lehetek afelől, hogy szent Fiadnak, a szelíd Jézusnak igaz tanítványa vagyok és így a jövőben az ő boldogságának is részese leszek az egekben. Vidd végbe azért, óh Istenem, ezeket bennem és adj ezekre elégséges kegyelmet nekem, Jézusnak, a te szerelmes szent Fiadnak tökéletes szelídségéért és engedelmességéért. Ámen.

Szikszai György
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
Imádság
  2018-10-06 15:16:55, szombat
 
  Imádság,

melyben a keresztyén ember azért könyörög,
hogy alázatos lehessen


Felséges és dicsőséges Isten, akinek királyi széke előtt az angyalok is megalázzák magukat és befedik orcájukat: mélyen megindulva megvallom szívem romlottságát, hogy természetem szerint hajlandó vagyok a kevélységre, sőt ugyancsak meggyökereztek szívemben a kevélység indulatai és sokszor vittek és visznek olyan gondolatokra, beszédekre és cselekedetekre, amelyek ellenkeznek azzal az igaz alázatossággal, ami előtted kedves.
Milyen sokszor elfelejtettem, hogy én por, hamu, nyomorult, nyavalyás és mulandó bűnös ember vagyok! Milyen sokszor elfelejtettem, hogy életem olyan, mint a pára, ami ha egy kevéssé meglátszik is, hamar semmivé lesz! Milyen sokszor elfelejtettem, hogy nemsokára meghalok és akkor minden szándékom és igyekezetem hiábavalóvá lesz, testem megrothad, lelkem pedig ítéletre megy!
Bocsásd meg, óh Istenem, a keresztyén alázatossággal ellenkező minden vétkes gondolatomat, beszédemet és cselekedetemet, melyekre természete szerint kevély szívem vitt el ideig engem. Óh fájdalom, milyen sok rosszat szült ez a gonosz anya eleitől fogva bennem. Milyen sokszor ösztönzött és vett rá olyan dolgokra, amik az alázatos Jézus tanítványához nem illettek. Bánom azokat és Jézus Krisztus nevében kegyelmet kérek tőled.
Kívánok alázatos szívű lenni, kívánom az alázatossággal ellenkező indulatokat, beszédeket, cselekedeteket elkerülni, de kegyelmed nélkül előre nem juthatok. Jövel azért és Szentlelked hathatós munkájával szaggasd ki belőlem a kevély indulatokat és adj nekem alázatos szívet, mind rád, mind az emberekre nézve.
Ezért add, hogy valóban megismerhessem, hogy én semmirevaló, nyomorult bűnös vagyok, hogy én a legkisebb jótéteményedre is méltatlan, minden büntetésedre pedig méltó vagyok és hogy ami vagyok és amim van, mindaz tőled van: magamtól semmim sincsen a bűnön, halálon és kárhozaton kívül. Hogy így ezeket mindenkor szemem előtt tartva, ha valami jó akad bennem, ha valami dicséretes tulajdonság ékesíti lelkemet vagy testemet, ha kedvem szerint folynak dolgaim, ne bízzam el magam, ne büszkélkedjem, mintha ezeket a magam okossága, serénysége szerezte volna meg nekem, hanem rád fordítsam szememet és méltatlanságomnak s tehetetlenségemnek elismerésével magamat megalázva, egyedül téged magasztaljalak és neked adjak hálát.
Add, hogy az emberek előtt is alázatos lehessek. Szerezz bennem olyan értelmet és indulatot, hogy magamat kevesebbre becsüljem, mint másokat, meg ne utáljam egy felebarátomat se, a megutáltatást és kevésre becsültetést pedig békével és csendesen tudjam elviselni. Tartóztass engem, hogy ne fakadjak kevély beszédekre és cselekedetekre, nagyravágyásból való viszálykodásra és versengésre, hanem alázatossággal ékesíthessem minden cselekedetemet. Cselekedd, hogy az intelmeket és a feddést alázatosságból jó néven vehessem; ha felebarátom ellen vétek, ne szégyelljem azt elismerni és megvallani, ha pedig felebarátom vét ellenem, csendesen viselhessem magam és a megbocsátásra hajlandó lehessek, mint Isten ellen sokat vétő és az ő megbocsátása nélkül szűkölködő, alázatos bűnös.
Add végül, hogy az alázatosság azzal is gyümölcsözzék bennem, hogy ne kapjak az emberek dicséretén, ne cselekedjem semmit hiábavaló dicsőségvágyból, hanem alázatosságból, azt kívánva mindenekfelett, hogy csak tőled, én Istenemtől nyerjek dicséretet. Add meg mindezeket, óh irgalmas Isten, azért a drága személyért, aki értem halálig megalázta magát, az én Uram Jézus Krisztusért. Ámen,

Szikszai György
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
Imádság
  2018-08-04 15:05:04, szombat
 
  Imádság


Én Atyám! Olyan csodálatos, hogy te vagy az én Atyám. Szeretem ezeknek a szavaknak a hangzását. A te neved szent, olyan szent. Bár eljönne országod ide, erre a földre. Atyám, és ó, annyira vágyom arra, hogy a te akaratod legyen meg - a világban - de az én saját kicsi világomban is. Kérlek, add meg számomra ma, amire szükségem van, mindattól messze vezess el engem, ami megkísértene, hogy elfelejtselek téged. Őrizz, és szabadíts meg a gonosztól. Ó, Uram, tiéd az ország, minden hatalom, és a dicsőség örökkön-örökké. Drága Atyám! Így legyen.

Linda Dillow
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
Imádság
  2018-07-25 15:57:43, szerda
 
  Imádság

Ó, Istenem, Te örökkévaló, mindenható Isten! Milyen félelmetes a világ! Látod, miként tátja ki száját, hogy elnyeljen, és mily kicsiny a benned való hitem! [...] Ó, milyen gyenge a test, és mily nagy a Sátán ereje! Ha bíztam is bármiféle evilági erőben - mostanra a múlté. [...] Megkondult a harang. [...] Elhangzott az ítélet. [...] Ó, Istenem! Ó, Istenem! Ó, én Istenem! Segíts meg e világ minden bölcsességével szemben. Tégy így, esedezve kérlek! Cselekedj így [...] hatalmas erőddel! [...] Nem én viszem véghez mindezt, hanem Te! Nekem nincs itt keresnivalóm. [...] Nincs miért versengenem e világi hatalmasságokkal! Boldogan tölteném örömben és békességben a napjaimat. De itt a te ügyedről van szó. [...] Igaz és örökkévaló ügy ez! Ó, Uram, segíts! Ó, hűséges és változhatatlan Istenem! Nem emberre támaszkodom, hisz az úgyis hiábavaló lenne! Ami embertől való, ingatag, ami embertől ered, úgyis elbukik. Istenem! Istenem! Hát nem hallasz engem? Istenem! Hát már nem élsz?
Nem, Te nem halhatsz meg. Legfeljebb elrejted orcád. Te választottál ki erre a feladatra, tudom! [...] Vidd hát véghez, Istenem, akaratodat! Szeretett Fiadért, Jézus Krisztusért kérlek, hogy ne hagyj el engem, oltalmam, pajzsom és erősségem! Uram, hol vagy? [...]
Én Istenem, hol vagy? [...] Jöjj hozzám! Hozzád imádkozom, s én készen állok. [...] Segíts végig készen állnom arra, hogy letegyem életem az igazságért [...], s szenvedni, akár egy bárány. Mert szent ez az ügy. A Te ügyed! [...] Nem engedlek el, nem, az örökkévalóságért sem! S ha a világ tele is van ördögökkel, és e testet, melyet a Te kezed alkotott, le is kell vetnem, és lábbal tiporják, darabokra szaggatják és [...] a lángok martalékává teszik is, a lelkem a Tiéd! Igen, a Te igéd biztosít engem efelől. A lelkem hozzád tartozik, és mindörökre veled lakozik majd! Ámen! Ó, Istenem, küldj segítséget! [...] Ámen!

Luther Márton
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
Ima nagyböjt idején
  2018-03-31 10:13:19, szombat
 
  Ima nagyböjt idején

Jézus, te kicsiny és szegény, ismeretlen és semmibe vett, irgalmazz nekem, és segíts, hogy ne szégyelljelek téged követni!
Jézus, akit gyűlöltek, átkoztak és üldöztek, irgalmazz nekem, és segíts, hogy ne féljek hozzád hasonlóvá válni!
Jézus, akit elárultak, és aljas pénzért eladtak, irgalmazz nekem, és készíts fel, hogy olyan legyek, mint a Mesterem!
Jézus, akit szidalmaztak, vádoltak és igazságtalanul elítéltek, irgalmazz nekem, és taníts arra, hogy a bűnösök ellenkezéseit eltűrjem!
Jézus, akire a vád és szégyen köntösét adták, irgalmazz nekem és ne hagyd, hogy a saját dicsőségemet keressem!
Jézus, akit bántottak, kigúnyoltak és leköpdöstek. irgalmazz nekem, és segíts, hogy utamat, amely előttem áll, türelmesen végigjárjam!
Jézus, akit keresztre feszítettek, megkorbácsoltak és vérben fürösztöttek, irgalmazz nekem, és segíts, hogy ne legyek kishitű a megpróbáltatások tüzében!
Jézus, akit tövisekkel koronáztak, és gúnydalokkal köszöntöttek, Úr Jézus, akit a mi vétkeink és a rajtunk lévő átok terhelt, irgalmazz nekem!
Jézus, akit szidalmaztak, bántalmaztak, megütöttek, aki a sérüléseket, fájdalmakat és megaláztatásokat elszenvedted, irgalmazz nekem!
Jézus, akit az átokfára függesztettek, fejedet lehajtottad és kilehelted a lelkedet, irgalmazz nekem, és tégy eggyé a te szent, alázatos és szenvedő lelkeddel! Ámen.

John Wesley
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
Ádventi imádság
  2018-03-09 17:38:42, péntek
 
  Ádventi imádság
Peter Spangenberg után németből

Uram Jézus Krisztus, Te azt akarod, hogy várjunk téged!
Taníts hát meg várni! Taníts meg a Te szent pillanatodra,
a Te idődre várni! Hogy legyen időm Téged hallgatni,
legyen bátorságom hozzád imádkozni, legyen erőm neked
engedelmeskedni; hogy rátaláljak az útra, amelyiken
követhetlek Téged!

Uram, taníts meg a másik emberre várni! Hogy legyen
időm őt megkeresni, legyen bátorságom megismerni,
legyen erőm rajta segíteni; hogy rátaláljak az útra,
amelyiken találkozhatom vele!

Uram, taníts meg szent igédre várni! Hogy legyen időm
átgondolni, legyen bátorságom elmondani, legyen erőm
felelni rá: hogy megtaláljam az utat hirdetésére; hogy
beteljesedhessék rajtam, ha Te úgy akarod!

Uram, mutasd meg nekünk, hogyan lehet a kapukat
szélesre tárni ezen a világon! Mutasd meg, hogyan
hirdethetjük, hogy eljöttél és eljövendő vagy. Mutasd
meg, hogyan élhetünk, mint olyanok, akik hozzád
tartoznak ma és mindörökké! Ámen.

T. E.
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
Imádság
  2018-03-07 06:25:30, szerda
 
  Imádság betegeknek és egészségeseknek
Blaise Pascal után németből

Uram,
nem kérek tőled
sem egészséget, sem betegséget,
sem életet, sem halált,
de azt kérem:
Te rendelkezzél egészségem, betegségem,
életem és halálom felől
a Te dicsőségedre és az én üdvösségemre.

Te tudod egyedül
mi szolgál javamra.
Te vagy a mindenható Úr.

Cselekedjél akaratod szerint!
Adj nekem, végy tőlem,
de tedd akaratomat a Tieddel eggyé!
És add,
hogy magamat akaratodnak
alázatosan és teljesen alávessem,
legyek kész szent bizalommal
elfogadni örök elrendelésed parancsait,
és egyforma imádattal vegyek
mindent, ami Tőled származik!
Ámen.

T. E.
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
Imádság
  2018-03-02 09:57:50, péntek
 
  Ima

Atyám megvallom, hogy gyakran olyan dolgokkal foglalkozom, melyek földiek és átmenetiek. Az életemet úgy akarom élni, hogy az neked tetsző legyen. Add, hogy nekem is azok a dolgok számítsanak leginkább, melyek Neked számítanak. Legyen Igéd lámpás, mely megmutatja tervedet életem minden egyes szakaszára. Segíts, hogy odafigyeljek a Szentlélekre, s tudjam, milyen tennivalókat szánsz nekem életem minden napjára. Kérlek, mutasd meg, hogyan tudom nőként betölteni különleges elhívásomat, és megérteni prioritásaimat. Adj bölcsességet és bátorságot arra, hogy minden olyan tevékenységet kitöröljek a napirendemből, mely jelenleg nem a Te akaratod számomra. Segíts, hogy életemet az örökkévalóság fényében éljem. Hadd tudjam életem végén azt mondani, amit Jézus: ,,Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem." (János 17:4) Jézus nevében. Ámen.

Nancy Leigh DeMoss
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
Imádság
  2018-02-28 09:35:55, szerda
 
  Ima

Szabadíts meg minket a világ gondjaitól, hogy ne legyünk bizalmatlanok a Te jóságos cselekedeteiddel szemben, és ne zúgolódjunk a bennünket élő bajok miatt! Tégy készségessé arra, hogy mindenben köszönetet mondjunk Neked, és bízzunk abban, hogy általad bölcsen irányítva végül minden csak a javunkat szolgálja. A Te kezedbe adjuk testünket és lelkünket, amit nagy kegyelmedben máig megőriztél.
Egyúttal kérünk Téged, Istenünk, az egész világ boldogulásáért is. Bocsásd meg az emberek balgaságát! Váltsd meg őket nyomorúságukból, és bocsásd meg bűneiket! Halld meg kiáltásukat a világ minden szegletéből, és vezesd őket az Istenfiúság dicsőséges szabadságára! Ámen.

John Wesley
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
     1/10 oldal   Bejegyzések száma: 92 
2018.09 2018. Október 2018.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 24 db bejegyzés
e hónap: 519 db bejegyzés
e év: 5352 db bejegyzés
Összes: 16498 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 966
  • e Hét: 8053
  • e Hónap: 42278
  • e Év: 503536
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.