Belépés
jupiter21.blog.xfree.hu
" Elég, ha megértjük, hogy mindannyian valamilyen célból vagyunk itt, és elég, ha elkötelezzük magunkat ennek a célnak. " Paulo Coelho "Né... Keller Istvánné
1946.04.10
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 40 
ÁRPÁDházi SZENT MARGIT
  2014-01-19 11:24:38, vasárnap
 
 
Klissza (Dalmácia), 1242. +Nyulak szigete (ma: Margitsziget), 1270. január 18.

Atyja IV. Béla király, Szent Erzsébet testvére, anyja Laszkárisz Mária bizánci hercegnő volt. Margitot még a szíve alatt hordozta édesanyja, amikor a tatárok Batu kán vezetésével, 1241-ben Wahlstattnál megsemmisítették a németek és lengyelek egyesült seregét, majd a vértől és a győzelmi mámortól megittasodva betörtek Magyarországra. Béla király megkísérelte föltartóztatni őket a Sajónál, de borzalmas vereséget szenvedett, s Dalmáciába kellett menekülnie. A szülők végső szükségükben a születendő gyermeket Istennek ajánlották. És a lehetetlen megtörtént: messze Belső-Ázsiában meghalt a nagykán, s Batu a Duna-Tisza táján meghódított hatalmas területeket hátrahagyva, összegyűjtötte lovasait, és sietve távozott kelet felé, hogy le ne késsen az osztozkodásról.

Béla és Mária nem vonakodott fogadalmát teljesíteni: amikor Margit hároméves lett, átadták a domonkos nővéreknek Veszprémben.

A domonkosok rendi családja, amelyben Margit felnövekedett, még csak néhány évtizede létezett. Még telítve volt az első buzgalom frissességével és töretlenségével. Amíg a prédikáló testvérek bejárták Spanyolországot, Dél-Franciaországot és Észak-Olaszországot, tanítottak, koldultak, eretnekekkel vitatkoztak, addig a Szent Domonkos szabályait követő női kolostorok a belső, misztikus jámborság őrhelyei voltak. Szűz Mária bensőséges szeretete, a szenvedő Megváltó iránti nagy odaadás, valamint a megalkuvás nélküli vezeklő szellem voltak lelkiségük jellegzetes vonásai. A vezeklés mindenekelőtt a szeretet önfeláldozó tetteiben, betegek gondozásában, bélpoklosok ápolásában nyilvánult meg.

Ebben a szellemben nőtt fel Margit. Béla király, leánya részére új kolostort építtetett a Duna egyik szigetén (Nyulak szigete, ma Margitsziget), Buda közelében. Itt tett fogadalmat Margit 1254-ben. Különböző kijelentései értésünkre adják, hogy a tizenkét éves leány tudta, mit tesz, amikor letette fogadalmát Humbert rendfőnök előtt. Isten kétszer is nagyszerű lehetőséget adott neki arra, hogy az egész világ előtt bebizonyítsa: ő teljesen szabadon és szívének teljes odaadásával szentelte magát az Úrnak. Kétszer is lett volna rá lehetősége, hogy Rómától felmentést kérjen a fogadalma alól. Atyja ugyanis kétszer is fölkereste a kolostorban házassági ajánlattal, mindkét alkalommal biztosítva őt arról, hogy a fölmentést Róma minden bizonnyal meg fogja adni, hiszen a kilátásba helyezett házasságok igen nagy politikai előnyökkel járnának. Az első kérő a lengyel király volt, a második Ottokár cseh király. Margit mindkettőt határozottan visszautasította. Ottokárral azonban atyja sürgető kérésére egy bemutatkozás erejéig találkozott. A cseh király a találkozás után tudatta vele, hogy szépsége a rendi ruha ellenére is elbűvölte. Margit erre meglehetős fölháborodással azt mondta a nővéreknek: inkább levágatja az orrát, hogysem még egyszer ilyen hűtlenségnek kitegye magát. Atyját pedig emlékeztette arra, hogy ő ajánlotta föl egykor Istennek, és a cseh királyság összes kincsével és dicsőségével együtt siralmas látvány ahhoz az országhoz képest, melyet az ég és föld Királya ajánl neki, aki az ő jegyese egyszer s mindenkorra.

Szentté avatási aktái megmaradtak, s nővér- és kortársainak, élete tanúinak sok értékes és hitelt érdemlő vallomását is tartalmazzák. Értésünkre adják, hogy Margit számára magától értetődő volt a szabályok szigorú megtartása, a kemény önsanyargatás, s a legnyomorúságosabb, utálatot gerjesztő betegek szolgálatában való hősies kitartás. Nagyon gyorsan és erélyesen leszoktatta nővértársait arról, hogy benne bármi módon is a királylányt tiszteljék. Egy szolgáló, akit csodával határos módon mentett meg a megfulladástól, a szentté avatási akták szerint így tanúskodott: ,,Margit jó és szent volt, mindnyájunk példaképe. Alázatosabb volt, mint mi, szolgálóleányok.''

Életének alapszabálya egészen egyszerűen hangzik, de a három egyszerű tétel az evangélium egész tökéletességét magában foglalja:

Istent szeretni,

magamat megvetni,

senkit meg nem utálni, senkit meg nem ítélni.

Isten rendkívüli imameghallgatásokkal és csodákkal jutalmazta odaadását. Margit bírta a jövendölés adományát is. Bizonyított példa, hogy atyjának II. Osztrák Frigyessel Stájerországért folytatott harcában a győzelmet előre megmondotta. Nyilvánvalóan a fátyol alatt is IV. Béla odaadó leánya maradt. Nem hagyta ugyan politikai érdekből férjhez adatni magát, de az utolsó nagy Árpád-házi uralkodó messzemenő terveivel és erőfeszítéseivel szoros kapcsolatban volt. Talán ebben a kapcsolatban és közös felelősségben látta életének igazi értelmét. És ez az elhivatottság olyan vezeklő életre ösztökélte, ami ma nekünk szinte öngyilkosságnak tűnik. Egykor Istennek ajándékozták, mivel atyja azt hitte, ezáltal kieszközölheti Magyarország megszabadulását a tatároktól. Amikor Margit elég idős volt ahhoz, hogy önmaga felől szabadon döntsön, megerősítette ezt a fölajánlást. Remélte, hogy Isten elfogadja őt, mint elfogadta valamikor Krisztus áldozatát, akinek haláláról ezt mondja az Írás: jobb, ha egy ember hal meg, mint hogy az egész nép elvesszen.

Huszonnyolc éves korában halt meg, szeretettől és vezekléstől elemésztve. Halála óráját derűs arccal előre megmondotta a nővéreknek. Boldoggáavatási perét sohasem fejezték be, de tiszteletét 1789-ben hivatalosan is engedélyezték. 1943-ban avatták szentté.

Életét az 1300-as évek elején írták meg, s Ráskay Lea domonkos apáca másolatában maradt ránk egy 1510 körüli kódexben. Az alábbiakban ebből közlünk néhány részletet:

,,Mert eloszlott vala néminemű malaszt az ő orcájában és néminemű malasztos, megért erkölcs az ő tekintetében, úgy, hogy sem kemény beszédekkel, sem lágy beszédekkel nem láttatnék megváltoztatni... Gerjedez vala ez nemes szent szűz az isteni szerelemnek tüzével, és meggyulladván, imádkozék vala szüntelen, oly ha minden közbevetés nélkül, úgy, hogy napnak első idejétől fogva az konventnek ebédének ideiglen szünetlen imádságban marad vala meg.

És mennyével felülmúl vala mindeneket nemességgel, annyéval inkább erőlködik vala magát megalázni ez nemességes szent szűz, magyeri királnak nemes leánya. Hetet tart vala az konyhán, főz vala az szororoknak, fazekat mos vala, tálakat mos vala, az halakat megfaragja (lepikkelyezi) nagy hidegségnek idején, úgyhogy az nagy jeges víznek hidegségétől ez gyenge szűznek az ő kezének bőre meghasadoz vala és a vér kijő vala az ő kezéből, és némikoron bekötik vala az ő kezét az ő nagy fájdalmáért. Az konyhát megsepri, fárd hord vala hátán, vizet merét vala és ő maga az konyhára viszi vala.

Éjjel fölkel és úgy hallgatja vala, ha valamely szoror nyög, és hozzámegyen, megkérdezi. Némelyeknek bort hevít, némelyeknek ruhát melegít, és odateszi, hol az betegnek fájdalma vala. Ha kedég valamely az szororok közül meghal vala, tehát ez szent szűz mindaddig el nem megyen az meghalt szorornak testétől, mígnem eltemettetik vala. Hanem az holttestnél imádkozik, és oly igen nagyon siratja, nagyobban hogynem mintha őneki testi atyjafia volt volna.

Esmég ez szent szűz vala mindenben szegénységnek szeretője és megtartója és igen szeret élni vala szegénységben. Őneki ruhája, kápája vala igen ő és megszakadozott, és foltos vala. És némikoron ez szent szűz az sárból veszen ki posztódarabokat, és azzal foltozza vala meg köntösét, kápáját.

Ez szent szűz eszében forgatja vala gyakorta és néha egyebekkel is beszéli vala az ő nemzetének, eleinek életüket és életöknek szentségét. Azaz: Szent István királnak életit... Szent Imre hercegnek is ő életit... Szent László királnak életit... Szent Erzsébet asszonynak, az ő szerelmes nénjének szentséges életit... Ilyenféle gondolatokban és szólásokban foglalja vala magát ez szent szűz, és nagy magas fohászkodásokat vonszon vala az ő szívének belső részéből, és kéré vala ez szenteknek esedezésüket, hogy az ő érdemüknek miatta és az isteni ajándoknak, malasztnak miatta érdemlene lenni az ő nyomuknak és érdemöknek követője.

Mikoron az ő nagy keserűségét látnák szororok, olyha őrajta könyörülvén, úgymondnak vala őneki:

Mi tenéked benne? Mit gondolsz vele? Mire hogy minden történetért te tennen magadat gyötröd?

Tehát ez szentséges szűz Szent Margit asszony az ő szívének mélységéből vonszván nagy fohászkodást, ezen képpen felele:

Az anyaszentegyház, minden hív kereszténynek anyja az ő drágalátos tagiban metéltetik és igen keményen gyötretik. És ti azt mondjátok énnekem: Mi tenéked benne? Nemde nem ő szült-e keresztvíznek miatta újonnan engemet, ti veletek öszve?! Nemde az ő leányai közül való vagyok-e én? Bizonnyal az vagyok!

Mikoron jutott vala ez szentséges szűz az ő betegségének tizenharmad napjára, egy szombat napon... meggyullada ez méltóságos szűz az mennyei jegyesnek szerelmében: kit kéván vala, kit szolgál vala, kit mindeneknek felette szeret vala, kinek szerelméért mind atyját, anyját és ez világi országnak birodalmát elhagyta vala. Az ő ártatlan lelkét, szentséges, méltóságos lelkét ajánlván az ő Teremtőjének, az ő édességes, kévánatos jegyesének, elnyugovék az Úrban.''
Istenünk, szüzesség kedvelője és őre, kinek jóvoltából szolgálód, a mi Margitunk a szűzi tisztaság ékességét a jó cselekedetek érdemével egyesítette, kérünk, segíts, hogy lelkünk épségét az üdvös bűnbánattal visszanyerhessük!

 
 
0 komment , kategória:  Vallás - Szentek  
Szent Benedek
  2013-11-01 10:19:38, péntek
 
 A szentek életének egyik legfőbb értelme, hogy a szentség egy napon elviselhetetlen erővel kezd sugározni lényükből. Ez az erő, mely a szenteket arra kényszeríti, hogy elhagyják otthonukat, s ellenálljanak az embereknek, leküzdhetetlen. Nagyon ritkán esik meg, hogy egy szentet karosszékben ábrázolnak, amint kilencven évesen, a pátriárkák korában, ősz hajzattal, nyájasan üldögél dédunokái körében, és képes újságot olvas. A szent mindig harcol.

Márai Sándor
 
 
0 komment , kategória:  Vallás - Szentek  
Szent Erzsébet
  2013-09-08 19:28:22, vasárnap
 
 
Magyarországi Szent Erzsébet (német nyelvterületen gyakorta Türingiai Szent Erzsébet) (Sárospatak vagy Pozsony, 1207. július 7. - Marburg, 1231. november 17.) II. András magyar király és Merániai Gertrúd lánya.

,,Szeretteim, legyetek az Igének cselekvői és nem csupán hallgatói.'' (Jak. 1,22.)


 
 
0 komment , kategória:  Vallás - Szentek  
Szent Ágoston
  2013-09-08 07:13:22, vasárnap
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Vallás - Szentek  
Szent Ágoston
  2013-04-08 15:04:15, hétfő
 
 Halvax Eszter - Naptár. Hippói Szent Ágoston, Augustinus, Aurelius Augustinus hippói püspök, egyházatya, filozófus 354-ben ezen a napon született. Az észak-afrikai Thagasteből (napjainkban Souk Ahras egy város Algériában) származó Aurelius Augustinus az egyik legbefolyásosabb nyugati egyházatya.

Vele kezdődik a filozófia antropológiai fordulata. Viszonylag későn, hosszú vívódás után, harminckét éves korában keresztelkedett meg és tért vissza szülőföldjére, ahol először pappá majd 395-ben püspökké szentelték. Anyja Szent Mónika volt. Szent Ágoston a kereszténység egyik legtekintélyesebb filozófusa, szinte az egész középkor ideológiája belőle táplálkozott. Áttelepítette a keresztény filozófiába mindazt, amit fontosnak érzett nemcsak a neoplatonikusoktól, hanem Cicerotól, Platóntól, a sztoikus filozófiától is. Gondolkodói hagyatékának számos eleme máig él a keresztény teológiában és bölcseletben: ilyen platonizmusa, a kegyelemről szóló tanítása, a predesztináció tana. Katolikus és protestáns irányzatok sora hivatkozott műveire, amelyeket a 17. századtól gondos kezek gyűjtötték egybe és adtak közre egyre alaposabb és teljesebb nyomtatott kiadásokban. ,,Minden írásomhoz nemcsak hívő olvasót kívánok, hanem olyanokat is, akik függetlenül kijavítanak. [...] Nem kívánom azonban, hogy az olvasó velem szemben elfogult legyen, de azt sem, hogy bírálóm magával szemben elfogult legyen. Ne szeressen engem jobban, mint a közös hitünket, de ő se szeresse magát jobban, mint az igazságot."


Istentöl származó renden alapuló lelki békesség.
Akarod,hogy értelmed alkalmas legyen legyözni szenvedélyeidet? Rendeld alá a nagyobbnak,és legyözi az alacsonyabbat:és béke lesz benned,valóságos, biztos, rendezett.Mi ennek a békének a rendje? Isten parancsol az értelemnek , az értelem a testnek:nagyobb rend nem lehet

./Szent Ágoston/+430 Hippo,Észak Afrika//b]

+++
Szent Ágoston a nagy megtérő, majd nagy tanító. Megküzdött a hitért, hogy megmutassa, érdemes erőfeszítéseket tenni azért, hogy megtaláljuk az Istennel való helyes kapcsolatot.

+++
Szent Ágoston püspök Vallomásainak könyvéből:
,,Éppen olyan régi, mint örökkön új Szépség: későn gyulladt föl szereteted bennem. Íme, belül voltál, én pedig kívül, és kint kerestelek. Szépséges világodnak én rútságommal rohantam neki. Velem voltál, de én nem voltam veled. Távol tartottak tőled engem olyan dolgok, amelyek nem léteznének, ha nem volnának benned. Hívtál, kiáltottál, és összetörted süketségemet. Fölcsillámlottál, sugarad rám özönlött, és messze űzted vakságomat is." Illatoztál, én lélegzetet vettem, és már lihegek feléd. Megízleltelek, már éhezek reád, és szomjúhozlak téged. Érintettelek, és fölgyulladt a vágyam, hogy békédet elnyerjem.
+++
Egyszer - mondja a legenda - a tudós Ágoston a tengerparton sétált föl és alá, és azon töprengett, hogyan tudná megragadni az Isten lényegét. Egyszer csak meglátott egy kisgyermeket, aki kagylóval merte a tenger vizét a mélyedésbe, amelyet a fövenybe ásott. ,,Mit csinálsz?'' - kérdezte Ágoston. ,,Kimerem a tengert'' - válaszolta teljes komolysággal a gyermek, és folytatta tovább a meregetést. ,,És gondolod, hogy sikerülni fog?'' - kérdezte nevetve a szent. ,,Nekem ez biztosan előbb fog sikerülni, mint neked az, hogy megragadd az Isten lényegét!'' - felelt a gyermek, és ezzel eltűnt.


A Bazilika főbejáratától jobbra lévő harangtorony déli szoborfülkéjében látható.
Szt. Ágoston (az egyik legbefolyásosabb nyugati egyházatya) alakját
-egy puttó társaságában, pásztorbottal a kezében- Fessler Leó mintázta meg.


Szent Ágoston
A hit azt jelenti, hogy az ember elhiszi, amit még nem lát - ennek a hitnek pedig az a jutalma, hogy látni fogja, amiben hisz.


Jézus a békeszerző a Templomába térő hívő népek között.
Mivel az a templom,amelyet Salamon épített az Úrnak,előképe és jelképe az Úr jövendő Egyházának és testének, azért mondja az evangéliumban: "Bontsátok le ezt a templomot,és harmadnapra felépítem"/Jn 2,15/.Amint tehát Salamon megépítette azt a templomot,úgy épített magának templomot az igazi Salamon is,a mi Urunk,Jézus Krisztus,az igazi békeszerző.Salamon neve ugyanis békeszerzőt jelent.Az igazi békeszerző azonban az,akiről azt mondja az Apostol:"Ő a mi békességünk,aki a kettőt eggyé forrasztotta"/Ef 2,14/.Ő az igazi békeszerző aki a két házfalat magában összekapcsolta,és szegletkő lett számukra:tudniillik a körűlmetélésből származó hívő nép és a körűlmetéletlen pogányok közűl jövő hívők számára.Egy Házat alkotott e két népből,így szegletkő lett számukra,és ezért valóban ő a békeszerző ./Szent Ágoston püspök/+430 Hippo,Észak-Afrika/A Lélek közbenjárására a békesség forrásához vezetö imáról.
Aki azt a bizonyos egyet kéri az Úrtól,és állhatatosan keresi,meg is kapja,ha kételkedés és aggodalom nélkül kéri,és nem fél,hogy kárára lesz,amikor elnyeri,hiszen e nélkül bármit is kapjon,semmi sem elégiti ki teljesen .Az egyetken igazi és egyedüli boldog élet az,hogy mindörökre örvendezünk az Úr szinelátásának,hallhatatlan és romolhatatlan testben,lélekben.E miatt az egy miatt kell sürgetnünk és kérnünk illö módon minden mást..Aki ezt az egyet elnyerte, az mindent elnyert,amit csak akart,hiszen ott már mást nem is akarhat.Ott nem lehet semmi ,ami nem odaillö.
Hiszen ott van az élet forrása.Üditö erejét most csak imádságunkban szomjazzuk,amig reményben élünk.Most még ugyanis remélünk,és nem a szemlélés állapotában élünk ,hanem annak "védöszárnyai oltalmában,aki elött minden vágyunk ismeretes"hogy megittasodjunk "háza gazdagságától",és igyunk "gyönyörüségének patakjából"minthogy "nála van az élet forrása, és az ö fényében látjuk meg az igazi fényt"/vö.Zs 36,8-10/.Ekkor minden vágyunkat teljesen betöltik a javak,és ezentúl már semmit sem kell sóhajtozva keresnünk,hanem csak annak örvendezünk, amit elértünk.
Minthogy ez már maga az a béke,amely felülmúl minden értelmet,ezért tehát nem is tudjuk pontosan mit is kérünk az imádságunkban.

Erröl vall az Apostol,amikor igy beszél:" Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor várjuk is türelemmel.Hasonlóképpen a Lélek is segítségünkre van erôtlenségünkben,mert nem tudjuk, miképpen kell kérnünk, amit kérünk; de maga a Lélek jár közben értünk szavakba nem foglalható sóhajtásokkal. Aki azonban
vizsgálja a szíveket, tudja, hogy melyek a Lélek kívánságai, tudja,
hogy közbenjár a szentekért Isten akarata szerint."/Róm 8,25-27/

Tehát szavakba nem foglalható sóhajtásokkal serkenti a hiveket is a közbenjárásra,lelkük mélyébe vágyakozást önt az eddig ismeretlen,felülmúlhatatlan valóság után,amit reményteljes türelemmel várunk./Szent Ágoston püspök/+430 Hippo,Észak-Afrika/Szeretetben,békés egybeépüléssel Isten bennünk lakozása.
Mindazonáltal csak úgy alkotjuk az Úr házát,ha szeretetben egyesülünk.Ha a gerendák és a kövek nem kapcsolódnának biztos rendben egymásra,ha nem kötödnének békésen egybe,ha valamiképpen nem egyesülnének szeretetben, senki sem lépne be ebbe a templomba.Végül ha azt látod,hogy egy épületben a kövek és a gerendák szilárd egységben vannak,biztonságban beléphetsz, nem félsz,hogy összeomlik.
Krisztus Urunk tehát be akar lépni,és közöttünk akar lakni,ezért mondotta mintegy épitkezni akarva:"Új parancsot adok nektek : szeressétek egymást"/Jn 13,34/. Parancsot adok nektek,mondta. Amig ugyanis régiek voltatok nem épülhettetek számomra házzá. Saját romjaitokban hevertetek.Szeressétek tehát egymást,hogy kiemelkedjetek régi romjaitokból.
Gondoljátok meg tehát ,szeretteim,hogy a jövendölések és igéretek alapján még fel kell épitenünk ezt a házat az egész világon.
Szeressünk,viszontszolgálat nélkül szeressünk ! Hisz Istent szeretjük,akinél nem találunk jobbat.Önmagáért szeressük, magunkat öbenne,ömiatta.Embertársát igy az szereti igazán,aki benne Istent szereti,vagy azért ,mert az benne van már,vagy azért, hogy benne legyen .Ez az igazi szeretet.

Testünk temploma a feltámadásban lesz égi és örök.De ha most még nem is láthatjuk szinröl szinre/2Kor 5,1/,a hit által mégis bennünk lakik az Isten . Az igy bennünk lakó Istennek a jó cselekedetek által készitünk lakást. Ezek a tettek ugyan nem örökkévalók,de az örök életre vezetnek.

Éppen ezért nagy buzgósággal és lelketek szeretetével épitsétek jótetteitek által a hit és a remény házát,amelyre most még szükségtek van./Szent Ágoston püspök/

0 komment , kategória: Szent Ágoston/54,63,80,-5,96/


Békesség az Istennek és embereknek tetszö élet összhangjából.
Érthetö tehát ,hogy kik ellen beszél az Apostol ,amikor azt mondja :"Ha még emberek tetszését keresném,nem volnék Krisztus szolgája" /Gal 1,10/Viszont az is nyilvánvaló,hogy kik miatt mondta ezt: "Legyetek mindenkinek mindenben a kedvére,ahogy én is mindenkinek mindenben a kedvére járok/vö.1Kor 10,33/Mind a kettö világos,mind a kettö békét hozó,mind a kettö becsületes, egyik sem okoz zavart.Te csak egyed Isten legelöjének füvét,és igyad tiszta vizét,de le ne taposd azt,és fel ne zavard ezt.
Mert bizonyára hallottad magától Urunktól,Jézus Krisztustól,az apostolok Mesterétöl:"Úgy világitson a ti világosságotok az embereknek,hogy jótetteiteket látva dicsöitsék mennyei Atyátokat."/Mt 5,16/,hiszen ö az,aki ilyenekké tett titeket."Mi ugyanis legelöjének népe,és kezének nyája vagyunk."/vö.Zs 94,7/ Öt dicsérd tehát ,aki téged jónak tett,ha jó vagy,és ne saját magadat,hiszen a magad erejéböl csak rosszat tehettél.Miért akarod az igazságot kiforgatni úgy,hogy amikor valami jót cselekszel,a magad dicsöségét keresed,és amikor meg valami rosszat teszel, az Úrban keresed a hibát ?Mindenesetre,aki ezt mondta:"Világitson a ti világosságotok az embereknek "ebben a beszédében azt is mondta:"Ügyeljetek,hogy a jót ne az emberek szeme láttára tegyétek"/Mt 6,1/Ha ezt az Apostolnál ellentmondásnak láttad,most az evangéliumban is annak látod.De ha szived hüséges meghódolását nem zavarod meg,akkor majd megtalálod itt is a szentirási helyek békés megegyezését,és megtalálod bennük a te békédet is.
Testvéreim,tehát ne csak arra törekedjünk,hogy buzgók legyünk,hanem arra is,hogy az embereknek jó példát adjunk./Szent Ágoston püspök /

0 komment , kategória: Szent Ágoston/54,63,80,-5,96/Isten békessége a Vele egészen töltekezö lélekben.
Éppen olyan régi,mint örökkön új Szépség:késön gyulladt föl szereteted bennem .Ime,belül voltál,én pedig kivül és kint kerestelek.
Szépséges világodnak én rútságommal rohantam neki.Velem voltál ,de én nem voltam veled.Távol tartottak töled engem olyan dolgok, amelyek nem léteznének,ha nem volnának benned.
Hivtál,kiáltottál, és összetörted süketségemet. Fölcsillámlottál,sugarad rám özönlött,és messze üzted vakságomat is.Illatoztál,én lélegzetet vettem,és már lihegek feléd. Megizleltelek,már éhezek reád és szomjuhozlak téged. Megérintettél, és békességedre fölgyulladt a vágyam.
Ha majd teljes mivoltommal hozzád ragaszkodom,nem tép többé sem fáradtság,sem fájdalom.Élö lesz életem,és majd egészen veled töltekezik.
Fölemeled,akit betöltesz,és mert egészen még nem töltöttél el,önmagamnak is terhére vagyok...Hadakoznak gonosz fájdalmaim derék örömeimmel,és nem tudom,hogy melyik részhez pártol a gyözelem...Irgalmad nagyságában van csupán minden reménységem./Szent Ágoston püspök/

0 komment , kategória: Szent Ágoston/54,63,80,-5,96/
 
 
0 komment , kategória:  Vallás - Szentek  
Nursiai Szent Benedek
  2013-03-24 03:38:06, vasárnap
 
 

Nursiai Szent Benedek (Nursia, 480 körül - Monte Cassino, 547. március 21.) a bencés rend alapítója és regulájának kidolgozója. Szent Skolasztika ikertestvére. 1964-ben VI. Pál pápa a nyugati szerzetesség alapítójaként és az európai szellemiség alakítójaként ,,Európa védőszentjévé" nyilvánította.

Ora et labora - imádkozz és dolgozz


Link
 
 
0 komment , kategória:  Vallás - Szentek  
Csodás érem
  2012-12-27 11:53:07, csütörtök
 
 
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A csodás érem (latinul: numisma mirabile; franciául: La médaille miraculeuse,németül: Die Wundertätige Medaille; angolul: Miraculous medal) a Szeplőtelen fogantatást ábrázoló kegyérem, története egy Mária-jelenéshez kötődik (lásd: Mária-jelenések).
,, ,,A Szent Szűz félgömbön állt. Hófehér ruhája a hajnalpír színében játszott. Kezében egy kisebb gömböt ajánlott fel Istennek: E gömb jelenti az egész világot, és minden egyes embert. A Szűzanya ujjain ékköves gyűrűk fényt sugároztak a földre: ´Ezek a kegyelmeket jelentik, melyeket azokra árasztok, akik kérik.´ Majd eltűnik a kis gömb. A Szent Szűz anyai szeretettel tárja kezét a föld felé, alakja köré ovális keret képződik a felírással: Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, akik hozzád menekülünk! ´Készíttess érmeket erre a mintára. Akik bizalommal hordják, sok és nagy kegyelemben részesülnek´ - hallom a megbízást, majd megfordul a kép. Nagy M betűt látok kereszttel, alatta a két Szent Szív: Jézusé töviskoszorúval és Máriáé tőrrel átszúrva. Az egészet 12 csillag veszi körül. Amikor arra gondolok, hogy nem kell-e ide is felírás, hallom a feleletet: ´az M és a két szív eleget mond´ - ezzel a jelenés véget ért." "
- Labouré Katalin nővér beszámolója a jelenésről

Használatát és viselését a Római katolikus egyház jóváhagyta, sőt a skapuláréval egy rangra emelte és búcsúkkal gazdagította, a Szűzanya megjelenésének napját emlékünneppé rendelte.

A csodás érem előlapjának képe a Boldogságos Szűz földgömbön álló alakja. Kezéből sugarak indulnak ki, lábával egy kígyó fejét tapossa. Körirata: ,,Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk!". A hátlapon 12 csillag közepette a kereszttel koronázott Mária-monogram, alatta Jézusnak töviskoronával körülvett, s Mária tőrrel átdöfött Szíve.
Tartalomjegyzék

1 A csodás érem története
1.1 Labouré Katalin
1.2 Az első jelenés
1.3 A csodás érem
1.4 A csodás érem elismerése
1.5 A csodás érem elterjedése
1.6 Labouré Szent Katalin
2 A csodás érem felirata
3 A pápák viszonyulása a csodás éremhez
4 Forrás
5 Külső hivatkozás

A csodás érem története [szerkesztés]
Labouré Katalin [szerkesztés]
Labouré Szent Katalin 1876-ban meghalt, de teste épen maradt (Irgalmas nővérek temploma, Párizs)

Labouré Katalin 1806. május 2-án született Fain-les-Moutiers nevű faluban. Szüleinek kilencedik gyermeke volt. 1815. október 9-én meghalt édesanyja, 11 árvát hagyva maga után. A kis Katalin a Szűz Máriában talált édesanyára. Katalin 1830 elején követte nővérét, Lujzát a Szeretet Leányai Társulatba. Jelöltidejét Châtillon-sur-Seine-ben kezdte, majd április 21-től Párizsban folytatta.
Az első jelenés [szerkesztés]

1830. július 18-án éjjel fél 12-kor egy 4-5 évesnek látszó, fehér ruhába öltözött fiúcska ébresztette fel. ,,Jöjj a kápolnába, a Szent Szűz vár reád!" - szólt hozzá. Gyorsan felöltözött, s a fiúcska kíséretében a kápolnába sietett, ahol Szűz Mária várta. A jelenés két órán keresztül tartott. A Szűzanya sok mindenről beszélt Katalinnak, de a csodás éremről ekkor még nem esett szó. Mária jelezte a hamarosan kitörő forradalom pusztítását, de megígérte, hogy Szent Vince társulatát meg fogja őrizni.
A csodás érem [szerkesztés]

1830. november 27-én este fél hatkor a Szent Szűz újabb látomásban mutatta meg a nővérnek a csodás érem tervét. Mária egy félig látszó földgömbön állt, s két kezében egy kisebb gömböt tartott, majd így szólt: ,,Íme ez a gömb, melyet itt látsz, az egész világot jelenti... s minden embert külön-külön." A Szűzanya ujjain gyűrűk, s azokban drágakövek voltak, amelyekből több fénysugár áradt. ,,Ezek a sugarak a kegyelmek jelei, melyeket Mária az emberek számára kiesdekel." - hallja Katalin. A Szent Szűz jobb kezétől kezdődően arany felírás volt látható. A felirat átívelt Mária feje fölött, és bal kezénél végződött. Az írás így szólt:

,,Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk!"

Mária kérte Katalint: ,,E minta szerint egy érmet kell veretni, és azok, akik azt megáldása után viselik, és áhítattal elmondják ezt a rövid fohászt, Isten Anyjának egészen különös oltalma alatt állnak."
Ezt követően megfordult a kép, s a látnok az érem hátoldalát látta. Középen nagy M betű és a kereszt kombinációja rajzolódott ki, alatta a két szív. Az egyiket tövisfonat koszorúzta, a másikat tőr járta át. Az egész kompozíciót pedig 12 csillag övezte. Néhány héttel később, decemberben a jelenés és a rá vonatkozó felszólítás megismétlődött. Utolsó látomásában a Szűzanya tudtára adta Katalinnak: ,,Leányom, most már nem jövök többé, csak imáidban hallod szavamat."
A csodás érem elismerése [szerkesztés]

Katalin gyóntatója, Jean-Marie Aladel atya csak 1832-ben közölte az eseményeket Párizs érsekével, Hyacinthe Louis de Quélennel. Az érsek az érem elkészítésében jó lehetőséget látott a Szent Szűz tiszteletének terjesztésére, s ezen megfontolásból a júniusban forgalomba került érméket elsőként maga a főpásztor adta tovább híveinek. De Quélen érsek megbízásából Guillou atya 1834-ben megjelentette az első hivatalos közleményt az éremről. Aladel atya pedig még ebben az évben megírta, és százezres példányban kiadta az érem történetét, amit az emberek hamarosan megvásároltak. A kiadványt öt év alatt hét nyelvre fordították le. Párizs érseke időközben megindította a hivatalos vizsgálatot, s 1836. február 16-tól július 13-ig tizenkilenc ülés foglalkozott a jelenésekkel, a csodás éremmel, és a vele kapcsolatos csodákkal, majd a bizottság hitelesnek nyilvánította az eseményeket, és igaznak a csodás érem történetét. A vizsgálati jegyzőkönyv 5. pontja ezt írja: ,,Az éremmel kiesdekelt és hitelesített rendkívüli kegyelmek: gyógyulások és megtérések, ... csupa igazoló érvek a tények megállapításához, hogy az úgynevezett csodás érem egyes-egyedül Istentől eredhet." 1894-ben XIII. Leó pápa engedélyezte, hogy a vincés nővérek november 27-én ünnepet üljenek a csodás érem Asszonya tiszteletére.
A csodás érem elterjedése [szerkesztés]
Csodásérem

Katalin gyóntatója az éremmel kapcsolatos tömeges imameghallgatásokról, megtérésekről és csodákról ezt mondja könyvében: ,,Százezrek, milliók vallják, hogy soha sem fordultak a csodás érmű Nagyasszonyhoz hiába, midőn a lelkek megvilágosítása, megindítása, jóra- vagy jobbravezetése forgott szóban." A feltűnő megtérések, csodák és a mérhetetlen kegyelem áldásai hetek alatt közismertté tették a Csodás Érmet, s maga a nép nevezte el az érmet csodásnak. Az érem 1836 és 1839 között Franciaországon kívül elterjedt Lengyelországban, Kínában, Oroszországban, Észak-Amerikában és Abesszíniában mintegy tízmillió példányban.
Labouré Szent Katalin [szerkesztés]

Katalin 1876. december 31-én halt meg Párizsban. Hetven évet élt. Élményeiről élete során mindössze két emberrel beszélt: gyóntatójával és rendi elöljárójával. Külön parancsra csak 1841 augusztusában írta le a vele megtörtént eseményeket. 1933-ban boldoggá, 1947. július 27-én pedig szentté avatták. Épen maradt testét üvegkoporsó őrzi a párizsi csodás érem Kápolnában.
A csodás érem felirata [szerkesztés]

A csodás érem felirata már 1830-ban ,,bűn nélkül fogantatottnak" nevezi a Szent Szüzet, jóllehet a Szeplőtelen fogantatás dogmáját csak 24 évvel később, 1854. március 25-én hirdette ki IX. Piusz pápa. Lourdesban a 14 éves Bernadette Soubirousnak, az 1858. március 25-i jelenés alkalmával Mária már így mutatkozik be: ,,Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás."
A pápák viszonyulása a csodás éremhez [szerkesztés]

XVI. Gergely pápa gondos utánajárást követően hitelesnek nyilvánította, majd mellkeresztjére erősítve viselte az érmet.
IX. Piusz pápa 1847. június 20-án engedélyezte az Ifjúsági Mária Mozgalom működését.
XIII. Leó pápa 1894-ben bevezette a Szeplőtelen Szűz Mária Csodásérmének ünnepnapját november 27-re.
X. Piusz pápa megalapította a Csodásérem Egyesületet.
XI. Piusz pápa gyakran buzdította a híveket a Csodásérem tiszteletére.
XII. Piusz pápa audenciái során sokszor osztogatta az érmet.
II. János Pál pápa 1980. május 31-én elzarándokolt a párizsi Szűz Mária Csodásérme Kápolnába, ahova Maximilian Kolbe is elzarándokolt 50 évvel korábban japán missziós útja előtt.[1]
 
 
0 komment , kategória:  Vallás - Szentek  
Szent Mihály
  2012-09-02 12:20:19, vasárnap
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Vallás - Szentek  
Szent Viktor
  2012-09-02 12:19:11, vasárnap
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Vallás - Szentek  
Szent Miklós
  2012-09-02 12:18:19, vasárnap
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Vallás - Szentek  
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 40 
2023.01 2023. Február 2023.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 26969 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1992
  • e Hét: 1992
  • e Hónap: 9269
  • e Év: 41426
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.