Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 7 
Szerzetestől-42/657
  2016-02-07 11:31:28, vasárnap
 
  Békesség Krisztussal együtt munkálkodásból.
Az isteni trón szolgálatára rendelt, megszentelt ember az elsô próbán elbukott, s az eredeti bűnnel az egész emberiséget magával rántotta a bajba, szenvedésbe.Istenhez akartunk hasonlóvá lenni, s a föld és a bűn foglyává lettünk.
Akkor te, a Végtelen, leszálltál hozzánk, elrontott világunkba, hogy bűnös mivoltunkból megváltsál, és magadhoz emelj minket.
Irántunk való szeretetbôl jöttél hozzánk, megtévedt emberekhez
megbocsátó irgalmaddal, amely a megfeszített Jézus Krisztus arcából sugárzik felénk.
A z elesett embernek az egyetlen lehetôség a végtelen Isten elôtt:
Krisztus által a kegyelemben részesülni, Krisztussal együtt keresztre szegeztetni, Krisztusban föltámadni, és így az istenhasonlóságig fölemelkedni.
Krisztus így hív: aki velem együtt akar haladni, viselje a fájdalmat
is velem, hogy miután együtt voltunk a harcban, szenvedésben és
vezeklésben, legyünk együtt a dicsôségben is. Meghívsz és fölemelsz a veled való közösségbe. Részesítesz
világmegváltó és világot alakító küldetésedben. Szeretettel hívsz meg a közös munkára és küzdelemre. Mint föltámadt és gyôzô velünk maradsz. A te dicsôséged legyen jutalmunk!
Készen állok a hű szolgálatra! Szólj, Uram, hallja a te szolgád!
Boldogság és megtiszteltetés számomra, ha veled élhetek, harcolhatok,halhatok és gyôzhetek!

/Thomas Merton trappista szerzetes /+1968. Bangkok /
 
 
0 komment , kategória:  Merton,Thomas  
Szerzetestől-22/493/Th.Merton/
  2014-07-06 13:23:16, vasárnap
 
  Békesség,nyugalom az Istennek odaadott életből.
Vedd kezedbe az életemet, és tégy vele, amit akarsz. Odaadom -- nem utasítva vissza sem a nehéz, sem a kellemes dolgokat, amelyeket számomra rendeltél. Elég nekem a Te dicsôséged. Minden, amit Te terveztél, jó. Minden: szeretet. Az út; amelyet megnyitottál elôttem, könnyű út, a magam akaratának nehéz útjához képest, amely visszavisz Egyiptomba, a vályogtéglák
közé.
Ha megengeded, hogy az emberek dicsérjenek, nem fogok megzavarodni.Ha hagyod, hogy sértegessenek, még kevésbé jövök zavarba, inkább örülni fogok. Ha munkát küldesz, örömmel fogadom, és nyugalmat okoz nekem, mert Te akarod. És ha nyugalmat küldesz, akkor megnyugszom tebenned. Csak önmagamtól ments meg engem. Szabadíts meg attól a
bennem lappangó mérgezô vágytól; hogy mindent megváltoztassak, hogy értelmetlenül cselekedjem, hogy öncélúan nyüzsögjek, hogy összekeverjek mindent, amit Te elrendeztél.
Engedd, hogy megnyugodjam a Te akaratodban és elcsöndesedjek. Akkor a Te örömöd fénye fogja átmelegíteni az életemet. Ennek tüze ég majd a szívemben és kisugárzik belôle a Te dicsôségedre. Ez az, amiért élek./Thomas Merton +1968. Bangkok /
 
 
0 komment , kategória:  Merton,Thomas  
Szerzetestöl9/Th.Merton/138
  2011-02-27 15:24:53, vasárnap
 
  Emberi erök békés egybefonódása az igaz életet élökben.
Azokban, aki leginkább élnek - és ezért leginkább azonosak önmagukkal -, a testi élet alárendelödik a bennük lakozó magasabb létezésnek. A testi élet csendben aláveti magát a lélek sokszorosan böségesebb elevenségnek, amely minden mértéket és megfigyelést fölülmúló magasságban él. Ezért az emberben az igaz élet jele nem a féktelenség, hanem a fegyelem, nem a forrongás, hanem a tisztánlátás és a rendezettség, nem a szenvedély, hanem a józanság, amely minden szenvedélyt megtisztít és felemel a misztika tiszta mámorához. Itt nem önkényes és zsarnoki fegyelemre gondolunk, amelyet bensö erkölcsi szempontok diktálnak - hívják akár "felettes én-nek" vagy farizeusi lelkiismeretnek: ez az ember eröinek harmonikus összhangba hozatala, törekedve legmélyebb, rejtett lelki képességei felismerésére. Nem arról van szó, hogy az ember egyik része fegyelmezi a másikat, hanem arról, hogy az ember összes eröi az igazi én tökéletes megvalósításának egyetlen békés intuíciójába fonódnak össze, ami az ember lelki önazonossága./Thomas Merton szerzetes /+1968. Bangkok /


 
 
0 komment , kategória:  Merton,Thomas  
Szerzetestöl8/Th.Merton/137
  2011-02-24 15:32:18, csütörtök
 
  A szerzetes hagyományok elmélkedö-,békés megismerésének értékeiröl.
Meg vagyok gyözödve arról, hogy most már nem csupán lehetséges és kívánatos, hanem a huszadik századi ember sorsa szempontjából az egyik legfontosabb feladatunk az a mélybe hatoló érintkezés, amely átlép azokon a korlátokon, amelyek eddig elválasztották a különbözö vallási és monasztikus hagyományokat.
Egyáltalán nem hiszem, hogy földrengetö, látványos eredményeket kellene várni, még azt sem, hogy bármiféle nyilvánosság kívánatos volna. Ellenkezöleg, meggyözödésem szerint ennek a kicserélödésnek a valódi monasztikus atmoszférában kell végbemennie: nyugodtan, józanul, ráérösen, tisztelettel, elmélkedve, elzárt békében. Biztos vagyok abban, hogy a nem-sietésnek és a türelmes várakozásnak úgynevezett "ázsiai" hagyománya most elöbbrevaló, mint a nyugati szenvedélyes törekvés a közvetlen és látható eredményekre. Ezért mindennél fontosabbnak tartom az olyan nyugatiak számára, mint én magam is, hogy azt a keveset, amit tudnak, Ázsiában tanulják meg Ázsiáról. Azt hiszem, nem elég pusztán felületes riportokat készítenünk az ázsiai hagyományokról, hanem élnünk kell ezeket a hagyományokat és elmerülnünk bennük, lehetöleg úgy, hogy a maguk hagyományos környezetében próbáljuk megélni öket.
Fölösleges hozzátennem, hogy szerintem eljutottunk a vallási érettségnek arra a (régóta kívánatos) fokára, amelyen megvalósítható az, hogy valaki tökéletesen hüséges marad a maga nyugati keresztény monasztikus elkötelezettségéhez, s a mélységekben mégis tanul valamit a buddhista vagy hindu aszkétikus fegyelemböl és tapasztalatból. Hiszem, hogy egyikünknek-másikunknak erre vállalkoznia is kell, azért, hogy javíthassunk a saját szerzeteséletünk minöségén és segíthessük azt a monasztikus megújulást is, amely megkezdödött a nyugati Egyházban./Thomas Merton szerzetes /+1968.Bangkok /

 
 
0 komment , kategória:  Merton,Thomas  
Szerzetestöl7/T. Merton/135
  2011-02-20 19:51:07, vasárnap
 
  Békesség Isten közelségének felismeréséböl.
Ha felismernénk, mit jelent és milyen jelentôs nekünk az Ô bensôséges közelsége, állandó örömöt, erôt és békét találnánk ôbenne. Jobban rá lennénk hangolva a Lélek e belsô, titkos,,vágyódására, amely élet és béke'' (Róm 8,5). Jobban tudnánk ízlelni és élvezni a Lélek gyümölcseit (Gal 5). Bizalmunk volna abban a rejtett Valakiben, aki imádkozik bennünk akkor is, amikor mi magunk képtelenek vagyunk jól imádkozni, olyasmiket kér számunkra, amirôl nem is tudjuk,hogy rászorulunk, és olyan örömöket próbál adni nekünk, amilyeneket mi nem merészelnénk keresni magunknak.
,,Tökéletesnek lenni'' tehát nem annyira azon múlik, hogy hévvel és nagylelküen keressük Istent, hanem inkább azon, hogy Isten találjon meg, szeressen és vegyen birtokba bennünket, az ô bennünk való müködése tegyen teljesen nagylelküvé, segítsen túlhaladni korlátainkon és legyürni gyöngeségünket. Nem úgy leszünk szentek, hogy erôszakkal gyôzzük le gyöngeségünket, hanem úgy, hogy engedjük: adja meg nekünk az Úr az ô Lelkének erejét és tisztaságát a mi gyengeségünk és nyomorúságunk helyett. Ne bonyolítsuk hát életünket, ne juttassuk zátonyra önmagunkat azzal, hogy túl nagy figyelmet fordítunk magunkra,
közben pedig elfeledkezünk Isten hatalmáról és megszomorítjuk a
Szentlelket.
Lelki magatartásunk, utunk a béke és tökéletesség keresésére teljes egészében istenfogalmunktól függ. Ha hinni tudjuk, hogy Ô igazán a mi szeretô Atyánk, ha valóban el tudjuk fogadni azt az igazságot, hogy végtelen és könyörületes érdeklôdéssel törôdik velünk, ha hisszük, hogy szeret bennünket, nem mert értékesek vagyunk, hanem mert szükségünk van szeretetére, akkor bizalommal haladhatunk elôre. Elkerülhetetlen gyöngeségeink és kudarcaink nem fogják kedvünket szegni. Meg tudunk tenni mindent, amit kíván tôlünk. Ha azonban azt hisszük, hogy Ô valami szigorú, hideg törvényhozó, aki nem érdeklôdik igazán irántunk, aki
csak kormányzó, úr, bíró, nem pedig atya,akkor nagy nehézségeink lesznek a keresztény élet terén. Azzal kell tehát kezdenünk, hogy
higgyük: Atyánk az Isten. Másképpen nem tudunk szembenézni a tökéletesség keresztény útjának nehézségeivel. Hit nélkül a ,,keskeny úton'' járni teljességgel lehetetlen./Thomas Merton szerzetes /+1968.Bangkok /
 
 
0 komment , kategória:  Merton,Thomas  
Szerzetestöl6/Thomas Merton/69
  2010-07-18 17:11:12, vasárnap
 
  Békesség Isten kegyelméböl, hallgatása erejének és fényének sugárzásából.
Uram,lelkemet a te örök békéd és a te boldogitó csended belélegzésére teremtetted.De mennyire széttépett és nyugtalan vagyok sokszor,fékezhetetlen vágyaimtól!Milyen rendetlenek a kivánságaim!Egész napon át gyötörnek a kielégithetetlen tapasztalatok kivánságai,az ötletek légiói és a kielégitettség utáni hajsza hullámai.Uram,mennyi sürgés-forgás,mennyi lárma van belsö hajlékomban!
Békére teremtettél,Uram,kérlek add meg a kegyelmet,hogy mély hallgatásod ereje és fénye ragyogjon fel elöttem./Thomas Merton szerzetes/+1968,Bangkok /
 
 
0 komment , kategória:  Merton,Thomas  
Szerzetestöl4/Thomas Merton/61
  2010-06-24 18:21:56, csütörtök
 
  Békesség Isten jelenlétének kisugárzásából,a vele való lelki közösséget teremtö szemlélödésböl.
Uram,Jézusom!Egész nap várok rád,mialatt eröim a sokszor kapkodó és céltalan tevés-vevésben,a tehetetlenség mérgében elernyednek.Várom a csendet,amit a te hallgatásod és rám figyelésed csepegtet a szivembe.Várom a békédet,amely megnyugtat és megtisztit.Összeszedettségem csak a te jelenléted kisugárzásában lehet valósággá.Amen/Thomas Merton szerzetes/

A szemlélödés rendet, összefüggést és távlatot visz az ember életébe azáltal, hogy lelki közösséget teremt Istennel. Merton szerint minden ember születése pillanatától hamis énje rabja, és ahogy növekszik, hamis énje is erösödik, egyre makacsabbá válik, beárnyékolja igazi énjét. Az ember lelki boldogsága azon múlik, képes-e eltávolítani a hamis maszkot, és feltárni valódi azonosságát. Csak ekkor találhat igazi boldogságra és békére. A földön csak az jelenthet igazi örömet, ha sikerül kiszabadulni önzésünk börtönéböl és a szeretet által egységre jutunk azzal, aki minden élet forrása és minden teremtményben benne él. Usque ad temetipsum occure Deo tuo mondja Szent Bernát nyomán. "Ha meg akarjuk találni Istenünket, elöször rá kell találnunk igazi önmagunkra.

Merton, Thomas (Prades, 1915--1968, Bangkok). Trappista szerzetes.
Amerikai katolikus író. Művei közül több magyarul is megjelent
Link
 
 
0 komment , kategória:  Merton,Thomas  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 7 
2018.12 2019. Január 2019.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 18
  • e Hét: 148
  • e Hónap: 340
  • e Év: 340
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.