Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 6 
Zsinati dokumentumból6/916
  2018-08-03 11:12:47, péntek
 
  35. Krisztus, a nagy próféta, aki az élet tanúságával és a szó
erejével hirdette meg az Atya országát, dicsôségének teljes
kinyilvánulásáig betölti prófétai küldetését, nem csupán a Hierarchia által, mely az ô nevében és hatalmával tanít, hanem a világi hívek által is, akiket tanúnak állít, és a hit érzékével és a szó
kegyelmével ellát (vö. ApCsel 2,17--18; Jel 19,10), hogy az evangélium ereje a mindennapi életben, a családban és a társadalomban megnyilvánuljon. Az ígéret fiainak bizonyulnak, ha erôsek a hitben és a reményben, jól fölhasználják a jelen pillanatot (vö. Ef 5,16; Kol 4,5), és türelmesen várják az eljövendô dicsôséget (vö. Róm 8,25). Ezt a reményt pedig ne zárják magukba, hanem folyamatos megtéréssel és küzdve ,,ennek a sötét világnak kormányzói, a gonosz szellemek ellen''
(Ef 6,12) a világi élet struktúráin keresztül is fejezzék ki.
 
 
0 komment , kategória:  II.vatikáni zsinat  
Zsinati dokumentumból5/914
  2018-07-27 15:27:43, péntek
 
  Azokat a sajátos kezdeményezéseket, melyeknek keretében az evangélium
Egyháztól küldött hirdetôi mennek az egész világra, hogy hirdessék az
evangéliumot és meghonosítsák az Egyházat a Krisztusban még nem hívô
népek és csoportok között, általában misszióknak nevezzük; a missziós
tevékenység rendszerint olyan területen folyik, melyet a Szentszék
missziós területnek nyilvánít. E tevékenységnek sajátos célja az
evangélium hirdetése és az Egyház meggyökereztetése olyan a népek és
csoportok körében, melyekben még nem honosodott meg.[34] Így Isten
szavának magvából sarjadnak szerte a világon az elegendô számban
alapított, saját erôbôl megerôsödô és felnövekvô helyi részegyházak,
melyek -- a hívô néppel egységes saját hierarchiával, a krisztusi élet
teljes kibontakoztatásához szükséges, sajátosságuknak megfelelô
eszközök birtokában -- hozzájárulnak az egyetemes Egyház fejlôdéséhez.
Ennek a magvetésnek a legfôbb eszköze Jézus Krisztus evangéliumának
hirdetése, hiszen az Úr azért küldte el tanítványait az egész világra,
hogy az emberek Isten igéjébôl újjászülessenek[35] és a keresztség
által az Egyházba gyűljenek össze, mely mint a megtestesült Ige teste,
Isten igéjébôl és az eucharisztikus kenyérbôl él és táplálkozik.[36]

 
 
0 komment , kategória:  II.vatikáni zsinat  
Zsinati dokumentumból4/827
  2017-09-29 16:03:31, péntek
 
  Az ember helye a terermtmények között.
Hívôk és nem hívôk szinte egyhangú véleménye szerint mindent, ami csak a földön van, az emberhez mint középponthoz és csúcshoz viszonyítva kell rendezni.

De mi az ember? Sok és különféle, egymásnak ellentmondó nézetet vallott és vall önmagáról, melyek szerint egyszer mindenek fölött álló törvénnyé magasztalja magát, máskor a kétségbeesésig megy el önmaga leértékelésében. Innen ered tanácstalansága és szorongása. Az Egyház mélyen átérezve a nehézségeket, a kinyilatkoztató Isten tanításának birtokában olyan választ tud adni rájuk, mely megrajzolja az ember valóságos helyzetét, megmagyarázza gyöngeségeit, s ugyanakkor helyesen
fölismerheti méltóságát és hivatását.

A Szentírás ugyanis azt tanítja, hogy az ember ,,Isten képmására''
teremtetett, s képes arra, hogy megismerje és szeresse Teremtôjét, aki úrrá tette minden földi teremtmény fölött,[8] hogy Istent dicsôítve uralja és használja azokat.[9] ,,Mi az ember, hogy megemlékezel róla,az ember fia, hogy meglátogatod ôt? Kevéssel tetted kisebbé az angyaloknál, dicsôséggel és tiszteséggel koronáztad, és fölébe állítottad kezed minden mű
vének. Mindent a lába alá vetettél.'' (Zsolt 8,5--7. a Vulgátában)

/Gaudium et spes/
 
 
0 komment , kategória:  II.vatikáni zsinat  
Zsinati dokumentumból3/100
  2010-11-04 15:25:14, csütörtök
 
  Az emberek közötti békesség épitése békeszeretö szivekkel.
Mindazonáltal óvakodjanak az emberek attól, hogy csupán mások erőfeszítéseire támaszkodjanak anélkül, hogy a saját belső világuk megváltoznék. A népek vezetői ugyanis, akik saját népük javának letéteményesei és az egész világ javának előmozdítói, a lehető legnagyobb mértékben függenek a közvéleménytől és a tömegek érzelmeitől. Hasztalan fáradoznak újra meg újra a béke építésén mindaddig, amíg az ellenségeskedés, megvetés, bizalmatlanság érzése, faji gyülőlködés és az ideológiák merevsége megosztja, sőt szembefordítja egymással az embereket. Fontos és sürgős tehát átnevelni az emberek gondolkodását, új szellemmel áthatni a közvéleményt. A nevelők, főleg az ifjúság nevelői és a közvélemény irányítói tekintsék súlyos kötelességüknek, hogy az új, békeszerető szellemet mindenkibe beleplántálják. Az egész földet és azokat a feladatokat látva, melyeket együtt megtehetünk az emberi nem jobb sorsa érdekében, valamennyiünk szívének meg kell változnia.
És ne csaljon meg minket hamis reménység. Ha ugyanis félre nem teszünk minden ellenségeskedést és gyűlölködést, ha nem kötnek szilárd és becsületes egyezményeket a jövendő egyetemes békéről, akkor a máris súlyos veszedelemben forgó emberiség bármilyen csodálatos tudománnyal rendelkezik, megérheti azt a gyászos órát, melyben a halál szörnyű békéjét tapasztalja meg. Mindazonáltal Krisztus Egyháza, miközben ezeket mondja e világ szorongásai közepette, nem szűnik meg erősen remélni. Korunknak újra meg újra, akár alkalmas, akár alkalmatlan, el akarja mondani az apostoli üzenetet: "íme, most van az alkalmas idő", hogy megváltozzanak a szívek, " íme, most van az üdvösség napja"/vö. 2Kor 6,2/./A II.vatikáni zsinat Gaudium et spes lelkipásztori konstitúciójából/

Link
 
 
0 komment , kategória:  II.vatikáni zsinat  
Zsinati dokumentumból2/99
  2010-10-31 18:13:19, vasárnap
 
  Emberek közötti békesség munkálásáról,forrásáról.
A béke nem a háború puszta hiánya, nem is szűkíthető le a szembenálló erők egyensúlyának állandósítására, nem is hatalmi intézkedésből fakad, hanem valóban és sajátosan "az igazságosság műve" (Iz 32,17 ). A rend gyümölcse, melyet isteni Alapítója (lehetőségként) az emberi társadalomnak ajándékozott, és a mind tökéletesebb igazságosságra szomjazó embereknek kell megvalósítaniuk. Mivel ugyanis az emberi nem közjavát a maga módján elsődlegesen az örök törvény vezérli, de ennek konkrét követelményei az idők folyamán állandó változásnak vannak kitéve, a békét sohasem lehet egyszer s mindenkorra megszerezni, hanem folytonosan építeni kell. S mivel ezenfelül az emberi akarat ingatag és bűntől sebzett, a béke őrzése az egyesektől a szenvedélyek fölötti uralmat, a közhatalomtól pedig éber őrködést kíván.
Ez azonban nem elegendő. A békét a földön elérni csak akkor lehet, ha a személyek java biztonságban van és az emberek bizalommal és önként megosztják egymás között lelki és szellemi kincseiket. A szilárd akarat más emberek és népek, s azok méltóságának elismerésére és a testvériség gyakorlására, a béke építéséhez feltétlenül szükséges. Így a béke a szeretetnek is gyümölcse, mely meghaladja azt a határt, ameddig az igazságosság el tud menni.
A felebaráti szeretetből fakadó földi béke pedig Krisztus Atyaistenből áradó békéjének előképe és hatása. Maga a megtestesült Fiú ugyanis, a béke fejedelme, kereszthalála által minden embert kiengesztelt Istennel, és egy népben és egy testben állítva helyre valamennyiük egységét, a saját testében ölte meg a bűnt;clxi és a föltámadással fölmagasztalva kiárasztotta az emberek szívébe a szeretet Lelkét.
Éppen ezért minden kereszténynek szól a sürgető felhívás, hogy "szeretetben cselekedve az igazságot" (Ef 4,15) fogjanak össze minden igazán békeszerető emberrel a béke kiesdésére és fölépítésére.
Ugyanebben a szellemben, csak dicsérni tudjuk azokat, akik a jogaikért folytatott küzdelemben lemondanak az erőszakos cselekményekről, és az önvédelemnek azokhoz az eszközeihez folyamodnak, melyek egyébként rendelkezésére állanak a gyengébbnek is; feltéve, ha ez mások vagy a közösség jogainak és kötelezettségeinek sérelme nélkül történhet./Gaudium et spes lelkipásztori konstitúcióból/

Link
 
 
0 komment , kategória:  II.vatikáni zsinat  
Zsinati dokumentumból/79
  2010-08-22 22:17:26, vasárnap
 
  A békét szomjazó emberi szivek vágyának betöltéséröl.
Nem tudjuk,mikor teljesedik be a föld és az emberiség ideje,és nem ismerjük a módot,ahogyan a mindenség átalakul.Elmúlik ugyan ez a bün miatt eltorzult világ,de tanitást kaptunk,hogy Isten új lakóhelyet és új földet készit,az igazságosság hazáját,amely a maga boldogságával betölti,söt felülmúlja mindazt a vágyat,ami feltör a békét szomjazó szivekböl.Akkor vereséget szenved a halál,Isten fiai pedig feltámadnak Krisztusban ,és romlatlanságba öltözik az,ami erötlenségben és romlandóságban mag módjára a földbe került.A szeretet és müvei megmaradnak,és a mulandóság szolgai állapotából mindenestöl felszabadul az a világ,amelyet Isten az emberért teremtett.

Ha tehát egykor az Úr Lelkének erejével és az Úr parancsa szerint közkinccsé tettük világszerte az olyan értékeket,mint az emberi méltóság,a testvéri közösség és a szabadság,megtaláljuk majd természetünknek és iparkodásunknak jó gyümölcseit,megtisztitva minden szenytöl,tündöklöen és megdicsöülve,amikor Krisztus visszaadja Atyjának "az örök és egyetemes országot:az igazság és élet,a szentség és kegyelem ,az igazságosság,szeretet és béke országát."Ez az ország titokzatos módon itt van már ezen a világon, az Úr eljövetelekor azonban teljessé válik./A II.vatikáni zsinat "Gaudium et spes" kezdetü lelkipásztori konstitúciójából/
Link
 
 
0 komment , kategória:  II.vatikáni zsinat  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 6 
2018.11 2018. December 2019.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 74 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 23
  • e Hét: 74
  • e Hónap: 716
  • e Év: 53092
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.