Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / DoktorStrix / Menus Gábor
1940.08.11
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/6 oldal   Bejegyzések száma: 59 
Szent Gellért, az első magyarországi vértanú
  2022-12-11 15:15:40, vasárnap
 
 SZENT GELLÉRT, AZ ELSŐ MAGYARORSZÁGI VÉRTANÚ
Szerző: Ignácz Ágoston


A hagyomány szerint a pesti révhez igyekvő Gellért több társával együtt pogányok és eretnekek feldühödött csoportjával találkozott 1046. szeptember 24-én, amely rájuk támadva a szentéletű püspök életét is kioltotta. Megkövezték, majd egy kocsiba ültetve őt, a hegyoldal mélyébe zúdították. Szent Gellért életének főbb mozzanatai - akárcsak Gellért alakja - elválaszthatatlanul összeforrtak 11. századi történelmünk eseményeivel.

TALÁNYOS SZÁRMAZÁS - BIZONYTALAN SZÜLETÉS

Szent Gellért pontos születési és származási adatait nem őrizte meg az emlékezet. Ránk maradt életirataiból a hely és a nap a legbiztosabb: Velencében, április 23-án, azaz Szent György napján jött a világra, feltehetően 977 vagy 980 körül. Mivel április 23-án született, a keresztségben a György nevet kapta, harcos védőszentje pedig - ahogy azt a következőkben is látni fogjuk - különféle formában többször is visszaköszönt életútja során. Ötéves korában csillapíthatatlannak tűnő láz betegítette meg, aggódó szülei felajánlva őt Szent Györgynek a Velence melletti San Giorgio Maggiore kolostorába vitték, ahol csodálatos módon felépült. A felajánlás értelmében a gyermek Gellért a kolostor falai között maradt, a szerzetesek nevelő-oktató munkájának köszönhetően pedig sikeresen végezte el tanulmányait. Körülbelül tizenöt éves korában hírt kapott édesapja haláláról, aki több társával együtt a Szentföldre ment, ahol fegyveres konfliktusban vesztette életét. A hagyomány szerint ekkor vette fel a György helyett apja nevét, vagyis a Gellértet. Később műveltsége, szellemi képességei folytán perjeli kinevezést kapott, majd tudása tökéletesítése céljából tanulmányútra indult. Bár nagy legendája (legenda maior) bolognai tartózkodást említ, a történészi kutatások rámutattak, hogy ez tévesen rögzült adat, inkább Bulgária (Galícia) és feltehetően a franciaországi Cluny lehettek Gellért utazásának állomásai.


San Giorgio Maggiore szigete. Forrás: Wikimedia

Családjának kilétéről, rokoni kapcsolatairól konkrét adatok hiányában csupán feltételezésekbe bocsátkozhatunk. Közismert a befolyásos Sagredo velencei famíliához való kötődésének elmélete, aminek ellentmond az a körülmény, hogy e hagyomány jelenléte csak a 16. század első felétől mutatható ki. Szegfű László, Gellért püspök életének kutatója egy másik elképzelést vázolt fel, miszerint Gellért származását célszerűbb a Sagredókkal is kapcsolatban álló Morosini családban keresni. Utóbbi lehetőség két érdekessége, hogy egyrészt a San Giorgio Maggiore bencés kolostor alapítója és egyben apátja is e család tagja (Giovanni Morosini) volt, aki feltehetően a legerősebb velencei famíliák hatalmi harcaiban az Orseolo-párthoz tartozhatott, mivel maga a kolostor volt az Orseolók egyik bázisa. Másrészt, a középkori szimbolikus gondolkodásmódra jellemző etimologizálás példája lehet talán a nevekben sejtett erő (,,nomen est omen") azon megnyilvánulása - amennyiben Gellért valóban a Morosini család nevét viselte -, hogy később István őt nevezte ki a Maros (Morisena) vidékén létrehozott püspökség élére. Ám bizonyítékok híján egyelőre csak találgathatunk.


A VIHARRAL DACOLÓ ZARÁNDOK

Utazásáról visszatérve Velencében zavaros időszak kezdett kibontakozni. A San Giorgio Maggiore kolostor apátjának halála miatt a közösség utódot keresett, akit Gellértben véltek felfedezni. A Benedek-regula és az aszketikus életmód iránt érdeklődő ifjú azonban először visszautasította az ajánlatot, de végül - bár vonakodva - elfogadta az apáti hivatalt. Nem töltött sok időt a kolostor élén, ugyanis amellett döntött, hogy hátrahagyva a közösséget Jeruzsálembe megy, hogy ott példaképe, Szent Jeromos nyomdokain haladva maga is egyfajta lelki és egyben tudományos érdeklődéssel (vagy vezeklési célból?) járja be a szent várost és környékét. Döntését a történeti események is befolyásolhatták, miszerint Orseolo Ottó - aki ekkortájt (1009-1026) Velence dózséja volt és felesége révén István magyar király sógora - politikai céljainak megfelelően saját rokonait, bizalmasait ültette a különböző főpapi székekbe, amit Gellért cseppet sem nézett jó szemmel. Feltehetően fel is szólalt ez ellen, így elképzelhető, hogy a dózséval való szembekerülése miatt is hagyta el San Giorgio Maggiore falait.

A Szentföldre vezető útjának pontos állomásai nem teljesen világosak. Egyes vélekedések szerint Rosacisból, a mai Opatijából akart tengerre szállni, ám mivel a közeli Veglia szigetét a velencei csapatok birtokba vették, kénytelen volt végül Magyarország felé indulni és más módon megközelíteni a Szentföldet. Életirata szerint útitársaival hajón Zárába akart menni és onnan folytatni útját Jeruzsálembe, amikor tengeri viharba keveredett, ezért kénytelen volt az isztriai (a mai Poreč) melletti Szent András-sziget kolostorában maradni. Itt találkozott össze Rasina pannonhalmi apáttal, aki meggyőzte, jöjjön el Magyarországra, segítsen az ottani főpapok térítőmunkájában. A fennmaradt források alapján Gellért makacsul ragaszkodott a szentföldi útjához, így csupán átutazó jelleggel mondott igent az apát ajánlatára. Magyarország és Velence ekkoriban békés viszonyt ápolt, ugyanis Orseolo Ottó korábban már említett előnyös házassága révén rokonságba került a magyar trónon ülő István királlyal (később e rokoni kapcsolatból származott Orseolo Péter, aki István utódja lett). Ugyanakkor magyar földön az uralkodó sikeres hatalmi harcainak köszönhetően egyre eredményesebben terjeszkedett az egyház, és már csak az Ajtony által birtokolt Marosvidék képezett különálló részt.

Gellért e körülmények között érkezett Magyarországra, ahol Pécsett vendégeskedett Mór püspöknél. Hozzájuk csatlakozott az ugyancsak Pécsre érkező Anasztáz/Asztrik váradi apát is, aki Mórral együtt rögtön felfigyelt a velencei vendég prédikáló tehetségére és szorgalmazták bemutatását magának István királynak is. A magyar uralkodó pedig kijelentette - miután Gellért elnyerte az ő szimpátiáját is -, hogy nem hajlandó továbbengedni a Szentföldre, marasztalta és megbízta fia, Imre herceg nevelésével. Így végül Gellért lemondott szentföldi útjáról és István udvarában maradt.


A REMETÉBŐL LETT PÜSPÖK

Imrét Gellért minden bizonnyal a Benedek-regula szerinti keresztény szellemű nevelésben részesítette, valamint a betűvetésre és olvasásra is okíthatta a fiatal herceget (a hét szabad művészet ezen készségeket is magába foglaló grammatika tudományát Imre herceg legendája is említi). Az ifjú trónörökös életéről, neveléséről további információkat őrzött meg saját legendáján kívül a neki címzett erkölcstanító könyvecske is, amit röviden Intelmek néven ismerünk (Szent István király intelmei Imre herceghez) és egyes feltételezések szerint megfogalmazásában akár Gellértnek is tevékeny szerepe lehetett. Különleges feladatköre révén Gellért a magyar királyi család közvetlen környezetében tartózkodott, személyes viszonyt ápolva az uralkodóval és annak főembereivel.
Szent Gellért legendájának részletei a Magyar Anjou-legendárium lapján. 1) Szent Gellért Szent István király előtt. 2) A remeteségben. 3) Püspökké választása. 4) Prédikál a népnek. Forrás: Wikipedia


Szent Gellért legendájának részletei a Magyar Anjou-legendárium lapján. 1) Szent Gellért Szent István király előtt. 2) A remeteségben. 3) Püspökké választása. 4) Prédikál a népnek. Forrás: Wikipedia

Nagyobb legendája arról számol be, hogy miután Imre herceg tanítása a kívánt célját elérte, Gellért a ,,nép zaja elől menekülve egy magányos helyre vonult vissza, melyet a nép nyelvén Bélnek hívtak" (Szabó Flóris fordítása). A Bakonybélben eltöltött hosszabb - a legendaszöveg szerint hét esztendeig tartó - időszakot remetéskedéssel töltötte, mialatt aszketikus életmódot folytatott (böjtölt, virrasztott és elvonultan elmélkedett), valamint ekkor jegyezte le egyes műveit, amelyek többnyire mára elvesztek. Írásai főként prédikációkból, bibliai szövegek magyarázataiból állhattak, s a róla szóló fennmaradt források említik, hogy általánosságban is sokat írt és olvasott (például később csanádi püspökként inkább kocsin utazott, hogy több ideje legyen az olvasásra, írásai szerkesztésére).

A világtól való elvonulásában talán az is szerepet játszhatott, hogy a magyar király udvarába érkezett a velencei hatalmi viszálykodásokban 1024 körül alulmaradt Orseolo Ottó családja. Jelenlétük feltehetően emlékeztethette Gellértet a múltbeli konfliktusra, ezért inkább távol maradt a politikától és az udvari környezettől.

Az 1020-as években István és Ajtony között kibontakozó belháború eseményeiről - Anonymus 1200 körül írt Gesta Hungarorumán kívül - csak Gellért nagy legendája ad tudósítást. A király és a marosi nagyúr fegyverekkel vívott konfliktusa Gellért életének is fontos momentuma, ugyanis egyrészt az itt megszerzett területnek lesz majd Gellért a püspöke, másrészt az István erőinek győzelmét hozó döntő csata kimenetelére a Gellérthez is kötődő harcos patrónus, Szent György közbenjárása tett pontot. Az Ajtony táborát elhagyó és egyben Istvánhoz csatlakozó Csanád (a vármegye névadója) álmában oroszlánként jelenik meg Szent György, aki fondorlatos támadásra szólítja fel az átállt hadvezért: az éjszaka leple alatt mérjen csapást Ajtony csapataira.

Az így megnyert ütközet hatására Istvánnak sikerül leszámolni az utolsó nagy ellenfelével is, az újonnan birtokba vett területen pedig 1030 körül megalapították a marosvári (csanádi) püspökséget, amely fontos térítési szerepet kapott. Ennek élére szánta a Bakonybélben remetéskedő Gellértet István, akit onnan magához hívatva meg is bízott a feladattal. Az újdonsült csanádi főpap minden bizonnyal nagy lelkesedéssel kezdhette meg munkáját, amiről a legendáiban megőrzött információk is tanúskodnak: gondoskodott a papképzésről, sokat utazott, prédikált, írt és olvasott, templomot és székesegyházat építtetett.

A Marosvár vidékének korabeli egyházi építkezései közül Szent György kultuszának szempontjából érdekes az oroszlámosi monostor, aminek ugyancsak Szent György a patrónusa, és e tény minden bizonnyal kapcsolatban állhat az Ajtony elleni nyertes csatával (Szent György közbenjárása), illetve talán valamiképpen magával Gellérttel is (a keresztségben kapott György név miatt személyes patrónusa is egyben).

Az új püspökségnek már megszervezésétől kezdve fontos feladata lehetett a pogányok, eretnekek (valószínűleg bogumilok) ügyének megoldása, amiben tevékeny koordináló szerep jutott Gellértnek is. Főpapként az ország politikai életének is résztvevője lett, István halála (1038) után pedig aggódva figyelhette a hatalomra került Orseolo Péter regnálását. A fennmaradt információk szerint - több egyházi főemberrel együtt - Gellért is támogatta a Péter ellen szervezkedő összeesküvést, aminek célja a velencei származású uralkodó helyett új király keresése volt, aki a még István által megvakíttatott Vazul elmenekült fiainak egyike lehetne. Azonban a hatalmi válságot kihasználva egy időre István egyik főembere, Aba Sámuel ragadta magához a trónt (1041-1044), amit az összeesküvők sem néztek jó szemmel. Gellért például egyenesen a húsvét idején tartott ünnepi koronázást tagadta meg tőle, miközben - nagyobbik legendája szerint - előre megjósolta a kegyetlenkedő király halálát: ,,Íme, az eljövendő harmadik évben bosszuló kard támad fel ellened, mely csalárdsággal szerzett uralmadat elveszi tőled" (Szabó Flóris fordítása). (Ez a történelmi időszak egyébként az irodalmat is megihlette, Aba Sámuel és Gellért kapcsolatát, illetve a kor viszonyait talán irodalmi szempontból legérzékletesebben Karczag György A trónon harmadik című történelmi regénye festi meg.)


Szent Gellért és Imre herceg alakja a székesfehérvári Püspökkútnál. Forrás: Wikipedia
A kutatások egyes feltételezése, hogy ugyancsak ekkorra tehető Gellért Deliberatio Gerardi Moresenæ Aecclesiæ episcopi supra hymnum trium puerorum ad Isingrimum liberalem, azaz Gellértnek, a marosvári egyház püspökének értekezése a három ifjú énekéről a tudós Isingrimusnak című hittudományi írása, amely a bibliai Dániel próféta könyvében olvasható ,,A három zsidó ifjú éneke" című rész meghatározott passzusait, egész pontosan az első öt versszakot magyarázza és értelmezi. Ez az Intelmek és egy 1982-ben fellelt, csupán töredékeiben megőrződött homíliagyűjtemény (prédikációk) zárósorai mellett az egyetlen fennmaradt, szerzőség tekintetében Gellért személyéhez kötődő korabeli írás, amit egészen véletlenül, évszázadokkal később (1724-ben) fedeztek fel, majd jelentettek meg nyomtatásban, sőt 2018. november 27-én napvilágot látott az első úgynevezett facsimile kiadás is, ami teljesen autentikus hasonmáskiadásként vehető kézbe. E mű azért is érdekes és különleges, mert olvasásával Gellért teológiai műveltségébe, stílusába, gondolatvilágába és világnézetébe egyaránt bepillantást nyerhetünk, ami egyúttal pillanatfelvételt közöl a korszak teológiai hátteréről is. E két körülménnyel kapcsolatban több kutató tett kísérletet annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy miként rekonstruálható Gellért püspök műveltsége, netán azon hittudományi olvasmányai, amelyek minden bizonnyal hatást gyakoroltak saját gondolkodásmódjára is.


,,PANNÓNIA ELSŐ VÉRTANÚJA"

Mikor Péter a német-római uralkodó segítségével (egyben immáron annak lekötelezett hűbéreseként) visszatért, az összeesküvők ismét a Vazulfiak trónra léptetésében gondolkodtak. A belpolitikai válságot eközben tovább tetézte az 1046-ban fellángoló pogánylázadás, amit az emlékezet a békési területről származó Vatához köt. A lázadás kapcsán érdemes megemlíteni, hogy itt nem feltétlenül és kizárólagosan pogány elemekről lehet szó. Ugyanis valószínűsíthető annak ténye, hogy eretnek tanokat hirdető/követő csoportok (például bogumilok) is vegyültek az erőszakos tömeggel, amelynek célpontjai főként papok, egyházi emberek voltak.

András és Levente elfogadta az összeesküvők meghívását, így Gellért többedmagával (a 14. századi krónikaszerkesztményünk név szerint említ három püspököt: Besztrik, Buldi, Beneta) eléjük igyekezett. A hagyomány úgy tartja, hogy Székesfehérvárról Buda felé indultak, ám közben kitérőt tettek a diósdi Szent Szabina templomnál, ahol Gellért ünnepi misét celebrált, majd ezt követően indultak tovább a pesti rév felé. Ezen útja során következett be a legendákban leírt, tragikus végkimenetelű találkozás, amely Gellért életét kioltotta, és amit maga Gellért jósolt meg előre társainak. Szegfű László vélekedése szerint a diósdi kitérő körülménye fontos irányadó lehet az esemény datálásában, ugyanis ennek kapcsán felmerülhet, hogy Gellért mártírhalálának napjaként - Szent Szabina ünnepéhez viszonyítva - 1046. szeptember 24. helyett 1046. augusztus 29. is szóba jöhet.

De mi is történt pontosan a Kelen-hegyen?

Forrásaink szerint a lázongó, erőszakoskodó csoport - amivel Gellért és kísérete találkozott - megkövezte a főpapokat, mikor pedig Gellért keresztet vetett feléjük és közben Krisztushoz hasonlóan felkiáltott (,,Uram, Jézus Krisztus, ne ródd fel nekik bűnül, mert nem tudják, mit tesznek!"), a lázadók mérgükben kiborították Gellért kocsiját (vagy szekerét), majd abba ültették/kötözték a püspököt, s letaszították a hegyoldalon. Ám mivel a sérülései ellenére még volt benne élet, ezért mellkasát dárdával átszúrták, majd fejét egy sziklához vágták. Vértanúságának módja (kocsival a hegyről való lezúdítás) egyik történeti érdekessége lehet az a tény, hogy kezdetben - hívei létszámának növelése céljából - maga András is támaszkodott az eretnek vagy pogány lázongókra, s mivel azok egyik csoportja volt Szent Gellért halálának okozója, később (1060-ban) András is - bizonyos mértékben a csanádi püspökhöz hasonlóan - összezúzva, sérüléseibe belehalva leheli ki lelkét.


SZENT GELLÉRT EMLÉKEZETE

A csanádi püspök mártírsága, alakjának utóélete jól példázza a középkori szentkultusz kialakulásának korabeli stációit. Tragikus halálának színhelye (Kelen-hegy) vértanúságát követően fokozatosan kegyhellyé vált (1236-ban a hegylábnál tiszteletére kápolna épült, az 1270-es évektől már Gellért-hegyként említik), földi maradványait pedig először Pesten, majd 1054 körül - a véres szikladarabbal együtt - a csanádi püspökség területén helyezték el (ereklyeként őrzött combcsontja ma az esztergomi Főszékesegyház kincstárának része).


Szent Gellért ereklyeként őrzött combcsontja. Forrás: Wikipedia
A hegy története egyébként önmagában is érdekességekkel teli: az eraviscus kelták idejében kelta szentélyeknek adott otthont, Gellért kultuszán kívül pedig 1541-től egy török mártír (Gürz-Eliász) kegyhelyeként is funkcionált, majd később, az 1600-as években felmerült az a hiedelem is, hogy a hegy boszorkányok gyakori gyülekezőhelye.


Szent Gellért szobra a Gellért-hegyen. Forrás: Wikipedia
Visszatérve Szent Gellért vértanúságára, kultuszának szempontjából különleges körülmény, hogy még ugyanabban az évszázadban megtörtént Gellért szentté avatása. 1083-ban I. László magyar király (aki később ugyancsak a magyar szentek egyikévé válik) regnálása alatt több, az Árpád-házzal, illetve a keresztény térítéssel kapcsolatban álló személyt avattak szentté. A magyar egyházszervezést beteljesítő István királyon, a fiatalon elhunyt és keresztényi szellemben nevelkedett Imre hercegen kívül szentté avatták a két szentéletű zobori remetét (András-Zoerard és Benedek), valamint a vértanúhalált elszenvedett csanádi püspököt, Gellértet is. Ezzel Gellért a legelső magyar szentek között kapott helyet, tisztelete pedig a mai napig is aktív és töretlen.

Ignácz Ágoston

 
Link


 
 
0 komment , kategória:  Vallás  
Jézus Krisztust dicsőítették a Puskás Arénában
  2022-07-24 19:15:59, vasárnap
 
 
JÉZUS KRISZTUST DICSŐÍTETTÉK A PUSKÁS ARÉNÁBAN


Július 23-án tartották meg a kétszer is elhalasztott Ez az a nap! fesztivált. A Puskás Arénában megrendezett koncertfolyamra több mint negyvenezer jegy kelt el. A hőség és a nyári, várva-várt eső sem riasztotta el a megjelent résztvevőket. A zeneszámok és a tanúságtételek középpontjában mindig Isten állt.

Már kora délután elkezdődtek a koncertek az Ez az a nap! ünnepi rendezvényén. László Viktor az esemény házigazdájaként kifejtette, hogy a megújulást és a lelki ébredést nem lehet ölbe tett kézzel várni. A magvetőről szóló evangéliumi példabeszédet idézve kijelentette: minden keresztény feladata a maghintés. A magokból pedig Isten egyszer csak csodálatos kalászokat fog nevelni. Ezért nem szabad tétlenkedni, és hirdetni kell továbbra is, még nagyobb erővel az örömhírt.

Az esemény egyik megrendítően szép pillanata volt, amikor a Puskás Aréna minden résztvevője felállva énekelte el a Himnuszt, és a keresztény egyházi vezetők egymást váltva imádkoztak Magyarország lelki ébredéséért.

Varga László kaposvári katolikus püspök tanúságot tett arról, hogy Isten hogyan lépett be az életébe. A csend barátjává tette őt: minden napjának legértékesebb időszaka az, amit Isten csendes jelenlétében tölthet.

Győri Virág elmesélte, hogy Isten csodálatosan meggyógyította őt a rákból. Elmondta: ma nem az ő tanúságtételét hallanák, ha a koronavírus-járvány miatt nem halasztották volna el két alkalommal is a dicsőítő rendezvényt.

Martin Smith koncertjén eleredt az eső, amelyre aztán Michael W. Smith Let It Rain című éneke visszhangzott a közönség részéről.

A magyar előadók közül az Eucharist és Mező Misi csapatából Gável András felidézte a közelmúltbeli angol-magyar meccs hazai győzelmének örömérzetét. Hozzátette: van egy mérkőzés, ami még ennél is nagyobb, és azt Jézus Krisztus nyerte meg a Golgotán. A jelenlevők együtt kiáltották, hogy a Győztes csapatához tartoznak, vágyakozva arra, hogy a különböző felekezetű keresztények végre közösen ülhessenek az Úr asztalánál. Ezt fejezte ki a Tápláló szent kenyér kezdetű ének is, amit az egész stadion egy emberként énekelt.

Prazsák László a Csiszér Lászlóval és Hannával közös erőteljes dicsőítésük során elmesélte, miként kapták meg sok évvel ezelőtt az isteni víziót, amely szerint a Népstadiont egy nap majd dicsőítők sokasága népesíti be. Pintér Béla dalai közben a ,,nemzet stadionja" dinamikus mozgásba lendült, amelyre az ausztrál Planetshakers fergeteges zenei produkciója tette föl a koronát.

Az este zárásaként az összes fellépő közösen kiáltotta Istennek az ő nagyságáról szóló, How Great Is Our God című közismert éneket. Minden jelenlévő pedig egy úgynevezett ,,Jézus-bibliával" sétált haza az esőtől elviselhetőbb hőmérsékletű esti Budapesten.Hellinger András, a Golgota Gyülekezet dicsőítésvezetője az esemény után így fogalmazott:

Óriási megtiszteltetés és élmény volt az Ez az a nap!-on együtt dicsérni Istent jó néhány ezer emberrel. Maradandó, meghatározó. Van dolgunk ebben a világban, és hiszem, ma megkaptuk rendesen a muníciót az elvégzésére. Innen megyünk tovább.


Dicsőség Istennek!


Link
EZ AZ A NAP!


Te vagy városunk Ura,
Te vagy népünk királya,
Ez a nemzet is Tiéd, Uram.
Te vagy a fény, amit várnak,
a remény, de nem látnak,
békesség, amit szívünk még vár.

Nézd, e város rád vár!
Nézd, e város rád vár!
A legjobb rész még hátra van, a szél söpör, és felkavarja ezt a vizet.
Az ébredés még hátra van, elér és átjár minden éhes szívet.

Te vagy városunk Ura
Te vagy városunk Ura
Te vagy népünk Királya
Te vagy nemzetünk Atyja
Te Vagy.

Sötét világunk Fénye,
Megtört szívek reménye,
Szenvedők békessége,
Te Vagy.

Nincs Tehozzád hasonló, Nincs Tehozzád hasonló
Várunk rád, hogy mit teszel,
Hisszük, hogy megérinted városunk szívét.
Várunk rád, hogy mit teszel,
Hisszük, hogy megérinted városunk szívét
Várunk rád, hogy mit teszel,
Hisszük, hogy megérinted városunk szívét.
Várunk, hogy mit teszel,
Hisszük, hogy megérinted népünk.

Te vagy városunk Ura

Te vagy városunk Ura
Te vagy népünk Királya
Te vagy nemzetünk Atyja
Te Vagy.

Sötét világunk Fénye,
Megtört szívek reménye,
Szenvedők békessége,
Te Vagy.

Nincs Tehozzád hasonló,
Nincs Tehozzád hasonló
Várunk rád, hogy mit teszel,
Hisszük, hogy megérinted városunk szívét.

Várunk rád, hogy mit teszel,
Hisszük, hogy megérinted városunk szívét
Várunk rád, hogy mit teszel,
Hisszük, hogy megérinted városunk szívét.

Várunk, hogy mit teszel,
Hisszük, hogy megérinted népünk.


Te vagy városunk Ura

Te vagy városunk Ura
Te vagy népünk Királya
Te vagy nemzetünk Atyja
Te Vagy.

Sötét világunk Fénye,
Megtört szívek reménye,
Szenvedők békessége,
Te Vagy.

Nincs Tehozzád hasonló, Nincs Tehozzád hasonló
Várunk rád, hogy mit teszel,
Hisszük, hogy megérinted városunk szívét.

Várunk rád, hogy mit teszel,
Hisszük, hogy megérinted városunk szívét
Várunk rád, hogy mit teszel,
Hisszük, hogy megérinted városunk szívét.

Várunk, hogy mit teszel,
Hisszük, hogy megérinted népünk.


Te vagy városunk Ura // Ez az a nap!

Link
 
 
0 komment , kategória:  Vallás  
A sír üres volt
  2022-04-25 20:00:46, hétfő
 
 A SÍR ÜRES VOLT
Húsvét közeledtével egy tanárnő kiküldte diákjait az iskola mellé, a szabadba. Egy-egy dobozkát adott a kezükbe, és azzal a feladattal bízta meg őket, hogy hozzanak valamit, ami szerintük az életet jelképezi. Miután a gyerekek visszatértek, sorra kinyitották a dobozokat. Az elsőben egy pillangó lapult, majd gyorsan elrepült. A másikban levelek voltak, a harmadikban faágak. Az egyik dobozka azonban, amit a tanárnő kinyitott, teljesen üres volt.

,,Jaj, de buta! - kiáltotta az egyik gyerek. - Nem talált semmit!"

Ekkor szólalt meg a Down-kóros Philip: ,,Ez az én dobozom."

,,Philip! - folytatta tovább az előbbi fiú rendületlenül. - Nem végezted el a feladatot!"

,,Nem is igaz! - válaszolta Philip magabiztosan. - A sír üres volt!"

Azon a napon kezdték el tisztelni az osztálytársai Philipet. Nem sokkal később, sajnos a kisfiú meghalt. A temetésén az osztálytársai egy-egy üres dobozt tettek le a sírjára.
Igen, a sír valóban üres volt! Éppen az üres sír minden keresztény reményének alapja.

A sír üres volt, mert Jézus Krisztus feltámadt.
Ígéret ez nekünk is, hogy testi halálunk nem végleges.

Jézus ígérte a tanítványainak:

“Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és higyjetek én bennem. Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy a hol én vagyok, ti is ott legyetek."

János 14,1-3


Link


 
 
0 komment , kategória:  Vallás  
Gyönyörű képek a keresztény nevelésről
  2022-03-04 21:15:21, péntek
 
 GYÖNYÖRŰ KÉPEK A KERESZTÉNY NEVELÉSRŐL


Kevin Carden egy tehetséges amerikai fényképész, aki szürreális, manipulált fotósorozatokkal nyűgözi le közönségét. Keresztény hitéből adódóan képeinek témái is ezt tükrözik. Nagy visszhangot váltottak ki családjával készített képei, melyek meghatóan ábrázolják azt, hogyan védelmezi egy szülő a gyermeket, és vezeti a hit útján.


Link

"Egy olyan képet szerettem volna elkészíteni, ami egy földi apa szeretetét mutatja meg a gyermeke iránt, miközben a Mennyei Atya gyermekei felé mutatott szeretetét is tükrözi a számára." - írja Instagram oldalán Kevin. "Azért imádkozom, hogy Isten irántam mutatott szeretete rajtam keresztül tudjon ragyogni, és így a gyermekeim megláthatják Őt bennem.""Ezzel a képpel azt szerettem volna megmutatni, hogyan tudja egy anya (vagy bármelyik szülő) a Szentírás igazságán keresztül vezetni a gyermekét."
További képekért látogassatok el a művész oldalaira: Instagram, Facebook
 
 
0 komment , kategória:  Vallás  
Az egyház első vezetője - Szent Péter apostol székfoglalása
  2022-02-28 21:30:02, hétfő
 
 AZ EGYHÁZ ELSŐ VEZETŐJE - SZENT PÉTER APOSTOL SZÉKFOGLALÁSAA keresztények tisztelik Szent Pétert, Jézus tanítványát, apostolát. A katolikusok számára február 22. fontos ünnepnap, ekkor emlékeznek meg arról, hogy Jézus Pétert tette meg a keresztény egyház fejévé. Ő volt az a szikla, amire a Megváltó felépítette az egyházát.

Nero császár idején nehéz idők jártak a korai keresztényekre. Az uralkodó üldözte az új vallás híveit. Amikor egy éjszaka fellobbant a láng Rómában, és a tűz egész városrészeket pusztított el, a lakosság egy része úgy vélte, hogy maga a zsarnok próbálta a halálba küldeni őket. Nero azzal próbálta meg elterelni a rá irányuló haragot, hogy egy ártatlan áldozatot vetett oda a bosszúszomjas csőcselék elé. A választása egy akkoriban még kis létszámú keleti közösségre, a keresztényekre esett. Ekkor halt mártírhalált Szent Péter apostol is.Az emberek halásza

Krisztus egyik legfontosabb tanítványát eredetileg Simonnak hívták, és azért nevezik a lelkek halászának, mert eredetileg a Genezáreti-tavon volt halász. Jézus innen hívta el a testvérével együtt, hogy a tanítványa legyen.

Az Újszövetségből sokat megtudhatunk az első egyházfő jelleméből. Péter kezdetben nem mindig értette egyből meg Jézus szándékait, de elfogadta a Megváltó cselekedeteit, mert szilárdan hitt benne.

Bátran és elszántan védelmezte, szembeszállt miatta az adószedőkkel, a katonákkal és a főpap szolgájával. Jézus pedig az egyik legmegbízhatóbb tanítványának tartotta. Péterre, Jakabra és Jánosra bízta az utolsó vacsora előkészítését is. Az Újszövetség egyik legmegrázóbb jelenete az, ahogy valóra válik Krisztus jóslata, és Péter háromszor is letagadja, hogy a Megváltó tanítványai közé tartozna.

A tanítvány azonban később jóvátette ezt a vétkét, és tanúbizonyságot tett töretlen hűségének. Ellentétben az áruló Júdással, Péter nem zárta el önmaga elől az üdvösség felé vezető utat.A kulcsok őre

Rómában a Sixtus-kápolnában tekinthetjük meg Pietro Perugino freskóját, amelyik A kulcsok átadása Péternek címet viseli. Ez a kép is jól mutatja, hogy a Szent Péterhez kötődő hagyományok milyen erősen élnek, majdnem másfél évezreddel a halála után is. A képen látható kulcsok ugyanis a mennyország kapuit nyitják ki.

Krisztus megfeszíttetése és feltámadása után a korai keresztények nehéz helyzetben találták magukat. Péter óriási lelkesedéssel és elszántsággal váltotta valóra a Krisztustól kapott feladatot. Megszervezte és megvédte a keresztények közösségét. A környezetük ellenségesen reagált az új hit elterjedésére, ám az egykori halászból nagyszerű szónok lett. Szembeszállt a nagyváros vezetőivel, és érvelésével elérte, hogy szabadon engedjék a letartóztatott keresztényeket. Nem rettent meg Heródes királytól sem. A hagyományok szerint képessé vált meggyógyítani a betegeket, és legalább ötezer ember Péter miatt vette magára Jézus jelét.A hit terjesztője

Fontos szerepet játszott abban is, hogy a kereszténység elterjedhetett a Római Birodalom más területén is. Életének fontos eseményeiről, megpróbáltatásairól a későbbi évszázadok során jó néhány festmény készült. A kereszténység első évszázadát meghatározta, hogy ekkor a birodalom legnagyobb városában egy zsarnok uralkodott. Tacitus római történetíró feljegyezte, hogy Nero császár a keresztényeket vádolta a tűzvészért.

Péter vértanúságáról részletesen szólnak a legendák és a hagyományok. Ezek szerint Péter el akart menekülni a fővárosból, és már kifelé tartott a Via Appián, amikor látta, hogy az úton Jézus jön szembe vele. Ekkor hangzott el a korai kereszténység történetének talán legmegrázóbb kérdése: Quo vadis, Domine? Péter tudni szerette volna, hogy Jézus hová megy. A Megváltó tudtára adta, hogy mire készül: visszamegy Rómába, hogy ott ismét megfeszítsék. Péter ezt nem hagyhatta, megfordult és elindult vissza, mégpedig a vértanúságot felvállalva, a biztos halálba.

A katolikus hagyományok szerint az apostol Kr. u. 42-ben alapította meg a birodalom fővárosában a római egyházmegyét, amelynek ő lett az első püspöke. Mivel a nagy tűzvészre a hatvanas évek közepén került sor, Péternek két évtizede is volt a térítésre és az itáliai kereszténység magvainak elültetésére. Munkabírását jól mutatja, hogy ezt követően Antiochiában is létrehozta a püspökséget.Elterjed az ünnep

Háromszáz évvel később az egyház iratai már megemlítették ,,Péter tanítószékének" ünnepét. Kihangsúlyozták, hogy mennyire fontos az egyház egysége szempontjából. A korai egyházfők döntése nem véletlenül esett február 22-ére. A pogányok a Római Birodalom jó néhány tartományában akkor emlékeztek meg az ősökről és a családról. A kereszténység népszerűsítése érdekében észszerű volt a népünnep forgatagát összekötni Szent Péter emlékével. Bár az apostolt az ortodox keresztények is nagyon tisztelik, ők nem hajlandók elfogadni, hogy Péter utódai lennének az egyetemes kereszténység vezetői. 1960-ig külön napja volt az apostol római és antiochiai székfoglalásának.

Akkor azonban XXIII. János pápa úgy döntött, hogy összevonja a két ünnepet, és Péter székfoglalásáról február 22-én emlékeznek meg a hívők. Az ünnep gyorsan elterjedt Európában. Nem volt ritka, hogy ezen a napon - egybemosva az ősi pogány hagyományokat a keresztény tradíciókkal - máglyákat gyújtottak vagy szalmából készült bábokat égettek el.

A katolikus egyház Krisztus szavaiból vezeti le azt, hogy Péter, és rajta keresztül az utódai, a pápák a kereszténység vezetői. A katolikusok őt tartják a pápák és Róma, valamint a halászok védőszentjének. Az, hogy Szent Péter volt Róma első keresztény püspöke, nagyon fontos a katolikus egyház számára. Róma püspöke ugyanis a mindenkori pápa, aki azt a feladatot hajtja végre, amit az apostol magától Jézustól kapott.


Link
 
 
0 komment , kategória:  Vallás  
Szabolcska Mihály: Krisztus keresztjénél
  2022-02-19 22:00:02, szombat
 
 
Szabolcska Mihály: KRISZTUS KERESZTJÉNÉL


Ha ránehezednék lelkedre a bánat,
Hited, önbizalmad magadra hagynának,
Reményed légvárát látnád omladozni,
Krisztus keresztjénél tanult meg,
Tanulj meg tűrni, imádkozni!

Ha csalódnál abban, akiben reméltél,
S most látnád be későn, hogy hiába éltél,
Óh ne siess senkit átokkal dobálni,
Krisztus keresztjénél tanulj meg,
Tanulj meg másnak megbocsátani!

Jóságodért hogyha gonosszal fizetnek,
S rosszaságát látod csak az embereknek,
Ne siess hozzájuk hasonlóvá lenni,
Krisztus keresztjénél tanulj meg,
Tanulj meg végnélkül szeretni!

Vég nélkül szeretni, vég nélkül remélni,
Lelket gazdagító eszményeknek élni...
S megállni mellettük életre, halálra,
Krisztus keresztjénél tanulj meg,
Hinni egy magasabb világba 
 
0 komment , kategória:  Vallás  
Igaz - gyöngyök
  2021-11-21 20:15:37, vasárnap
 
 

IGAZ-GYŐNGYŐK

..."Legyen az Úrban bizodalmad, ezt tanítom ma neked, bizony neked! Már előbb is írtam neked tanácsokat és tudnivalókat, tanítva téged arra, hogy ezek valóban igaz mondások"...

Példabeszédek könyve 22:19-21..."Jó és igaz az Úr ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat"...

Zsoltárok könyve 25:8..."Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához csakis énáltalam."

János evangéliuma 14:6..."Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék Mert az Ő alkotása vagyunk,akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett,amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk"...

Efézusiakhoz írott levél 2:8-10..."Bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodj!
Minden utadon gondolj rá, És Ő egyengetni fogja ösvényeidet."...

Példabeszédek könyve 3:5-6..."De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, Futnak,és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el."...

Ézsaiás könyve 40:31..."Ha vízen kelsz át,Én veled vagyok,és ha folyókon, azok nem sodornak el"...
..."mert, én az Úr, vagyok a te Istened, Izrael Szentje, a te szabadítód!"...

Ézsaiás könyve 43:2a-3a..."Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit!"...

Zsoltárok könyve 37:4..."Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen".

Zsoltárok könyve 51:14


..."Nagyobb örömet adsz szívembe azokénál, akiknek bőven van búzájuk és boruk."...
..."Békében fekszem le és el is alszom, mert csak Te adod meg Uram, hogy biztonságban élhessek!"...

Zsoltárok könyve 4:8-9..."Ujjongjatok, egek, vigadozz föld, törjetek ki ujjongásba, hegyek! Mert megszánta népét az Úr, és könyörül a nyomorultakon."...

Ézsaiás könyve 49:13..."Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek."...

Filippiekhez írott levél 4:4..."Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat."...

Máté evangéliuma 5:1615 ..."Mindig azon az úton járjatok, amelyet Én mutatok nektek, hogy jó dolgotok legyen!"...

Jeremiás könyve 7:23..."A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, tanítsátok egymást teljes bölcsességgel"...

Kolosséiakhoz írott levél 3:16a..."Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk"...
Rómaiakhoz írott levél 15:4

 
 
0 komment , kategória:  Vallás  
Ferenc pápa Magyarországon
  2021-09-12 20:30:44, vasárnap
 
 


FERENC PÁPA MAGYARORSZÁGON


Ferenc pápa Szent István és Szent Erzsébet bátorságát és hitét emelte ki az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárómiséjén mondott beszédében a budapesti Hősök terén. Ne érjük be egy olyan hittel, amely csak a szertartásokból és az ismétlésekből él - mondta a katolikus egyházfő Budapesten. Korábban Orbán Viktor miniszterelnökkel és Áder János köztársasági elnökkel is találkozott a Szentatya. Orbán Viktor arra kérte Ferenc pápát, hogy ne hagyja elveszni a keresztény Magyarországot. Ferenc pápát hatalmas tömeg fogadta a Hősök terén és környékén. A katolikus egyház vezetője két csecsemőt is megáldott.

Ferenc pápa: Isten, áldd meg a magyart!

A Jézussal való találkozás példaképeiként említette az államalapító Szent Istvánt és Árpád-házi Szent Erzsébetet Ferenc pápa az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) zárómiséjén mondott beszédében a budapesti Hősök terén vasárnap. Ferenc pápa a hívőkhöz fordulva azt mondta,

engedni kell, hogy "a találkozás Jézussal az eucharisztiában átalakítson bennünket, ahogyan átalakította a nagy és bátor szenteket, akiket tiszteltek, mint Szent István és Szent Erzsébet is".

"Csakúgy, mint ők, mi se elégedjünk meg kevéssel: ne érjük be egy olyan hittel, amely csak a szertartásokból és az ismétlésekből él" - tette hozzá.


Ferenc pápa: Engedni kell, hogy "a találkozás Jézussal az eucharisztiában átalakítson bennünket" Forrás: AFP/Tiziana Fabi

Az egyházfő megjegyezte, a NEK egy út végét jelenti, de "legyen még inkább egy kiindulópont". Homíliáját Ferenc pápa kérdéssel kezdte, azt firtatva, mit és kit jelent Isten minden egyes ember számára. A pontos választ nem a katekizmus alapján, hanem személyes életünkkel kell megadni - mondta az egyházfő. Hangsúlyozta, az eucharisztia emlékeztet bennünket, kicsoda Isten, és ezt nem szavakkal teszi, hanem kézzelfoghatóan megmutatva, hogy "Isten a megtört kenyér, a keresztre szegezett és másokért odaajándékozott szeretet".Ferenc pápa többször megismételte, hogy a kereszt sohasem volt divatos, sem régen, sem napjainkban, pedig "benső gyógyulást" hoz. Úgy látta, a kereszt miatti vita és küzdelem nem más, mint összeütközés Isten logikája és a világ logikája között.


"A kereszt sohasem volt divatos, sem régen, sem napjainkban" Forrás: Getty Images/Sean Gallup

Isten logikája az alázatos szeretet.

Isten útja távol áll minden kényszertől, magamutogatástól és diadalittasságtól, mindig a másik javát keresi, egészen önmaga feláldozásáig.

A másik oldalon viszont ott van az "emberi gondolkodás", a világ logikája, amely ragaszkodik a megbecsüléshez és az előjogokhoz, a kedvező megítélést és a sikert keresi. Az egyházfő hozzátette, "nem abban áll a különbség, hogy ki a vallásos és ki nem. A lényegi különbség a valódi Isten és az énünk istene között van". "Jót tesz nekünk, ha szentségimádást végzünk az eucharisztia előtt (...), szánjunk rá időt" - jelentette ki Ferenc pápa.


Ferenc pápa: A kereszt legyen híd a múlt és jövő között

Ferenc pápa azt kívánta a budapesti Hősök terén elmondott Úrangyala-imádságban (Angelus), hogy legyen a kereszt a híd a múlt és a jövő között. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott, a vallásos érzés az éltető nedve a gyökereihez olyannyira kötődő magyar nemzetnek.

"De a földbe szúrt kereszt nemcsak arra indít bennünket, hogy jól gyökerezzünk meg, hanem a magasba is nyúlik, és kitárja a karjait mindenki felé" - mondta.

Ferenc pápa hangsúlyozta, a kereszt "arra hív, hogy ragaszkodjunk gyökereinkhez, de ne elégedjünk meg ezzel; merítsünk a forrásból, és adjunk inni mindazoknak, akik szomjaznak a mi korunkban".

Az egyházfő azt kívánta a híveknek, legyenek "megalapozottak és nyitottak, mélyen gyökerezők és másokat tisztelők".


Magyarul is szólt a hívekhez Ferenc pápaForrás: AFP/Tiziana Fabi

Kiemelte, a missziós kereszt, a kongresszus szimbóluma arra kell, hogy ösztönözze a hívőket, hogy életükkel hirdessék az "Evangéliumot, amely megszabadít, annak jó hírét, hogy Isten végtelenül gyöngéden szeret minden embert"."A mai szeretetre éhes világban ez az a táplálék, amelyre minden magyar ember vágyik" - mondta.

Ferenc pápa beszédében köszönetet mondott a "nagy magyar keresztény családnak", amelyet - mint mondta - szeretne magához ölelni "különböző rítusaival, történelmével, a katolikus és a más felekezetekhez tartozó testvérekkel, akik valamennyien a teljes egység irányába" haladnak.

"Isten áldd meg a magyart"!

A katolikus egyházfő ezt követően köszönetet mondott I. Bartolomaiosz konstantinápolyi pátriárkának, továbbá a megjelent püspököknek, papoknak, szerzeteseknek és szerzetesnőknek, valamint valamennyi hívőnek, továbbá a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szervezőinek, megvalósítóinak. "Amikor újfent hálámat fejezem ki az engem fogadó állami és vallási vezetőknek, szeretném kimondani: köszönöm nektek, Magyarország népe!" - mondta.

"Áldásom innen, ebből a nagy városból szeretne mindenkit elérni, főként a gyermekeket és a fiatalokat, az időseket és a betegeket, a szegényeket és a kirekesztetteket" - fogalmazott. Ferenc pápa - az utolsó szavakat magyarul mondva - úgy zárta imádságát: "veletek és értetek mondom: Isten áldd meg a magyart!". A szentmise a pápai és a magyar Himnusz, a Boldogasszony anyánk, majd a kongresszus himnuszának eléneklésével fejeződött be.


"Ne hagyja elveszni a keresztény Magyarországot!"

Orbán Viktor miniszterelnök korábban arra kérte Ferenc pápát vasárnapi budapesti találkozójukon, hogy ne hagyja elveszni a keresztény Magyarországot - mondta Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A közlés szerint Orbán Viktor átadta Ferenc pápának annak a levélnek a másolatát, amelyet IV. Béla magyar király IV. Ince pápához intézett.


A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Ferenc pápa találkozója (j) Orbán Viktor miniszterelnökkel az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) zárómiséje előtt a Szépművészeti Múzeumban, 2021. szeptember 12-énForrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A Szépművészeti Múzeum Román Csarnokában tartott találkozón magyar részről Áder János köztársasági elnök, Orbán Viktor miniszterelnök és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes vett részt, míg Ferenc pápa kíséretében jelen volt Pietro Parolin bíboros-államtitkár és Paul Richard Gallagher érsek, az Államközi Kapcsolatok Részlegének vezetője.

A Vatikán közlése szerint a "szívélyes légkörű" találkozó mintegy 40 percig tartott. A katolikus egyházfő és Magyarország vezetői az egyház magyarországi szerepéről, a környezetvédelem iránti elkötelezettségről, valamint a családok védelméről és támogatásáról beszélgettek.

A pápa megajándékozta a köztársasági elnököt Ippolito Caffi olasz festőnek az 1800-as évek közepén készült, jelenleg a Római Múzeumban őrzött egyik festményének mozaikból készült másolatával.

A Pápai áldás a Szent Péter téren címet viselő alkotás azt ábrázolja, amint a reggeli napfényben fürdő Szent Péter téren gyülekeznek a pápai áldásra várakozó emberek.


Leomlanak a múltbéli válaszfalak

A magyar állami vezetők után Ferenc pápa a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a magyarországi zsidó szervezetek delegációjával találkozott a Szépművészeti Múzeum Márvány Csarnokában. Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy zsidók és keresztények elkötelezettsége vezetett a múltbéli válaszfalak lebontásához. "Zsidók és keresztények már nem az idegent, hanem a barátot akarjuk látni egymásban, nem az ellenfelet, hanem a testvért" - mondta a katolikus egyházfő, aki az előtte beszélő Radnóti Zoltán főrabbi szavaihoz csatlakozott.

Emlékeztetett arra, hogy a találkozó éppen a zsidó újév és az engesztelés napja, a jom kippur ünnepe közé esik.

A pápa a főváros két részét összekötő Lánchidat hozta fel példaként, amely "nem olvasztja eggyé, de összekapcsolja" a partokat.


Ferenc pápa a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a magyarországi zsidó szervezetek delegációjával folytatott találkozóján a Szépművészeti Múzeum Márvány CsarnokábanForrás: MTI/Máthé Zoltán

Hangsúlyozta, ilyennek kell lennie a kapcsolatnak keresztények és zsidók között: "mindig, ha valaki be akarta kebelezni a másikat, az nem építő volt, hanem romboló, ahogyan az is, aki ki akarta rekeszteni a másikat ahelyett, hogy befogadta volna. Hányszor megtörtént ez a történelemben! (...) Őrködnünk és imádkoznunk kell, hogy ez soha többé ne következzen be".

Azon kell együtt dolgozni, hogy a "gyűlölet hullámai ne söpörhessék el többé a jó viszonyt (...) az antiszemitizmus veszélyére gondolok, amely még mindig itt lappang Európában és másutt (...), ezt a gyújtózsinórt kell eloltani"- tette hozzá. A pápa kifejtette: elszigeteltség és részérdekek helyett az egység hídjait építő emberek és közösségek szükségesek, mindenki vallásszabadságának tiszteletben tartásával.

A Szépművészeti Múzeum Márvány Csarnokában Ferenc pápa ülve olvasta fel olasz nyelvű beszédét. Radnóti Miklóst és a költő Bori noteszéban írt sorait idézte, valamint Rainer Maria Rilkét. A pápa kijelentette, segíteni kell, hogy kortársaink "elfogadják és szeressék egymást (...), a világ csak akkor fog nekünk hinni, ha a béke gyökereivé és az egység csíráivá válunk".
Hálaadás

Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke Ferenc pápát köszöntve azt mondta: a katolikus egyházfő magyarországi látogatása" megerősít bennünket az Isten kimondhatatlan ajándékában, Jézus Krisztusban, keresztyén hitünkben, kultúránkban és keresztyén szolgálatunkban".

Kitért arra: az eucharisztia szó hálaadást jelent, és minden eucharisztia hálaadás Isten "egyetlen, kimondhatatlan, emberi értelemmel felfoghatatlan ajándékáért, a megváltó Jézus Krisztusért. (...) Ez az ajándék kötelez bennünket, hogy mi is megajándékozzuk egymást ezzel az isteni szeretettel, hogy vigyázzunk egymásra, becsüljük meg az életet, Isten teremtési rendjét, óvjuk a lakott földet, imádkozzunk és cselekedjünk egymásért..." - fogalmazott Steinbach József.


Ferenc pápa: Elszigeteltség és részérdekek helyett az egység hídjait építő emberek és közösségek szükségesek Forrás: MTI/Máthé Zoltán
A református püspök végül a MEÖT tagegyházai nevében "mennyei erőt és áldást" kért Ferenc pápa életére, szolgálataira, valamint "közös keresztyén bizonyságtételünkre és szolgálatainkra, amire vár a világ".

Ferenc pápa a MEÖT-től a vizsolyi biblia fakszimile kiadását kapta ajándékba.

A néhány napja kórházba került Frölich Róbert országos főrabbi üzenetét Radnóti Zoltán főrabbi tolmácsolta.

A zsidóság és a kereszténység közös hitbeli öröksége, szent hagyománya az ellentétekkel terhelt múlt ellenére is bevilágítja a jelent, és jelzőfényül szolgál az emberiség közös jövője számára - írta az országos főrabbi. Úgy fogalmazott:

zsidók és keresztények egyaránt tudják, milyen idegennek lenni, mit jelent, mikor hitükért, meggyőződésükért üldözik, halálra szánják őket.

"Ugyanakkor azt is tudjuk, történelmünk során számtalanszor megtapasztaltuk, hogy azok, akiknek szívében jelen van Isten szeretete és félelme, meglátják a másikban az isteni szikrát, tisztelik az embert, Isten képmását, és igaz szeretettel fordulnak embertársuk felé" - mondta.

Meglátása szerint az elmúlt évtizedekben a zsidók és a keresztények sokat tettek azért, hogy leomolhassanak az őket elválasztó, vészterhes múlttal megterhelt falak, hogy egymásban ne az idegent, hanem a jövendő barátot, testvérüket lássák.

E történelmi találkozó reménysége, hogy "tovább élünk együtt zsidók és keresztények, egymás iránti tiszteletben, embertársi megértésben és igaz testvéri szeretetben" - tette hozzá Frölich Róbert főrabbi.

A zsidó szervezetektől Ferenc pápa egy ezüst tóramutatót kapott.

A MEÖT-delegáció tagja volt mások mellett Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke; Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke; Kondor Péter evangélikus püspök, a MEÖT alelnöke; Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke; Pataky Albert, a Magyar Pünkösdi Egyház elnöke; Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára, a magyarországi metodista, anglikán és ortodox egyházak képviselői.

A magyarországi zsidó szervezeteket Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke; Radnóti Zoltán főrabbi, valamint a reformközösségek részéről Guba Gergő és Kálmán Gábor képviselte a találkozón.


Ferenc pápa megállította az autóját

Ferenc pápa és a hazai egyházi vezetők találkozója után beszállt a pápamobilba, és az Andrássy úton haladva áldást osztott a jelenlévőknek. A menetet azonban egy váratlan pillanatban megállította, hogy egy felé nyújtott kisbabát homlokon pusziljon.


Így köszöntötte a Ferenc pápa a hívőket

A sporttempóban mellette fekete öltönyökben futó testőrök ekkor kicsit fellélegezhettek. Sőt! További néhány másodperc pihenés jutott nekik, mert több szülő is nyújtotta Ferenc pápa felé a gyermekét, aki bebizonyítva, hogy nem megrendezett jelenet volt az első, még egy kisbabának adott ilyen pápai áldást.


Így fogadták Ferenc pápát

Ferenc pápát reggel katonai tiszteletadás mellett egyházi és állami és delegáció fogadta, élükön Michael August Blume apostoli nunciussal, Erdő Péter bíborossal, esztergom-budapesti érsekkel, Veres Andrással, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével.

Magyar részről Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes; Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere és Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára fogadta a pápát.


LinkEzeket mondta magyarul Ferenc pápa
Ferenc pápa magyarul is szólt az összegyűlt tömeghez.


Link


A Miniszterelnökség által közreadott képen Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek (b) és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes (k) fogadja Ferenc pápát a Liszt Ferenc RepülőtérenForrás: MTI/Mti Fotószerkesztőség/Botár Gergely

 
 
0 komment , kategória:  Vallás  
Mikor még semmi nem létezett...
  2021-07-15 20:30:33, csütörtök
 
 

MIKOR MÉG SEMMI NEM LÉTEZETT...


Mikor még semmi nem létezett..
Nemzetek, népek, királyok, és bölcsek
Nem volt még ember, és földi élet sem,
Te akkor már szerettél engem

Hatalmak jöttek és tűntek el
De oly csodát, mit Te, senki nem tehet
A Földnek kincse nem érhet fel veled
És senki másé nem lesz már szívem

Eljöttél, feláldoztad magad,
Szenvedtél azért, hogy célt mutass
Helyettem meghaltál, hogy éljek
És ezért követlek, bárhová

Mikor még semmi nem létezett
Nemzetek, népek, királyok, és bölcsek
Nem volt még ember, és földi élet sem,
Te akkor már szerettél engem

Hatalmak jöttek és tűntek el
De oly csodát, mit Te, senki nem tehet
A Földnek kincse nem érhet fel veled
És senki másé nem lesz már szívem

Eljöttél, feláldoztad magad,
Szenvedtél azért, hogy célt mutass
Helyettem meghaltál, hogy éljek
És ezért követlek, bárhová

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. - Ján 3.16

Eljöttél, feláldoztad magad,
Szenvedtél azért, hogy célt mutass
Helyettem meghaltál, hogy éljek
És ezért követlek, bárhová

Eljöttél, feláldoztad magad,
Szenvedtél azért, hogy célt mutass
Helyettem meghaltál, hogy éljek
És ezért követlek, bárhová

Eljöttél, feláldoztad magad,
Szenvedtél azért, hogy célt mutass
Helyettem meghaltál, hogy éljek
És ezért követlek, bárhová

Helyettem meghaltál, hogy éljek
És ezért követlek, bárhová

(Szerző: Michael W. Smith)


LinkMikor még semmi nem létezett - Videó: Salgótarjáni Advent Kórus

Link 
 
0 komment , kategória:  Vallás  
Így kisértik a démonok az embereket
  2021-04-23 22:46:11, péntek
 
 IGY KISÉRTIK MEG A DÉMONOK AZ EMBEREKET


Régen gyakran emlegették az emberek a démonokat, de mára kezd kiveszni a közbeszédből. Pedig még saját tudományág is alapult rájuk, ez a démonológia.


De kik is azok a démonok?


A démonok a legtöbb hitvilágban az isteneknél alacsonyabb rendű, de az embereknél magasabb rendű természetfeletti lények, amelyek az emberek és istenek között állva akadályozzák a két fél közötti kommunikációt.

Bármennyire hihetetlen, ők is angyalok, ám a Biblia szerint bukott angyalok, akiket kiűztek a mennyországból, mivel fellázadtak Isten ellen. A démon mellett ördögnek is nevezik őket és a vezetőjük a sátán. A Biblia szerint a sátán sok angyal felettese volt ugyan, ám alacsonyabb rendű volt Istennél, ezért irigy lett a magasabb rangra.

A Jelenések könyvében ez olvasható a sátán és angyalai büntetéséről: "Levetették a nagy sárkányt, ama régi kígyót, ami maga az ördög, a sátán, aki tévútra vezeti az egész világot. A földre vetették, s vele együtt letaszították angyalait is."
.

Rendszerezésük

Az idők során sok hittudós professzor próbálta osztályozni a démonokat, és különféle szempontokat használtak. Számtalan teológiai disszertáció született azért, hogy az emberek megértsék ezeknek a spirituális lényeknek a természetét, és lássák a különféle kultúrákra gyakorolt hatását, befolyását. Kialakult a démonológia tudománya, amely eredetileg az erkölcsi elvek és a viselkedési irányzatok megértésére szolgált. A démonok osztályozási rendszere - többféle is létezik - alapvetően a természetükön alapszanak, az állítólagos bűnön, amivel az embereket kísértésbe csalogatják. Meghatározó lehet a viselkedésük is, ami a bukásukat eredményezte, továbbá a fizikai megjelenésük. Fontos szempontnak számítanak azok a módszerek, amelyekkel az embereket kínozták, például a különféle tiltott, bűnös álmok.

Szakterületeik

A démonológia tudományában a pokoli szellemek gyakran "szakterületek" szerint szerepelnek. Általában ezek egy konkrét erkölcsi bűnre hivatkoznak vagy egy kérdéses viselkedésmódra, ami a legtöbb ember számára nyugtalanító. Az embereknek gondot okozó módszereik szerint is meg lehet különböztetni őket, például különféle balszerencsék által. Sőt a démonokat a kezükben levő hatalom szerint is osztályozták, mellyel az emberiség életét befolyásolják. Ez az ideológia a démonok isteni múltját idézi fel, arra emlékeztet, ugyanis a mitológiai istenek mindegyikének megvan a saját feladata és képessége, ezek segítségével sajátos módon lépnek kapcsolatba az emberekkel.

A különböző osztályozásokról elmondható, hogy a tudósokat a saját hitük vagy nézetük vezérelte a rangsorba állításkor.

A pokol hercegei

A démonokat a pokol hercegeinek is nevezik, és a hét legfőbb közülük a hét emberi főbűnt testesíti meg.Érdekesség, hogy míg a bűnök, emberi gyarlóságok megegyeznek a tudósok osztályozásaiban, addig egy-egy démonhoz más-más tulajdonság kapcsolódhat: például Belzebub lehet az íirigység és a torkosság, Belfegor pedig a torkosság és a lustaság jelképe is.

A legismertebb párosítások: Lucifer - kevélység; Belzebub - irigység /máshol torkosság/; Sathavus /Sátán/ - harag; Abaddon - lustaság; Mammon - kapcsiság; Belfgegor - torkosság /máshol lustaság; Asmodeus /Asmodeum/ - bujaság.


Művészetekben

A hét főbűnről készült legsikeresebb alkotás a Bad Pitt és Morgan Freeman főszereplésével készült a Hetedik című amerikai film.

Az egyik démonról Arthur Bernede Belphégor című regényéből készített filmet Jean-Paul Salomé Sophie Marceau főszereplésével.

Szintén emlékezetes a Démonok között amerikai horrorsorozat, vagy az Ómen, az Angyalszív, Az ördög ügyvédje és Az eastwicki boszorkányok című film, amelyekben egyaránt testet ölt a sátán.

Mihail Lermontov 19. századi orosz költő, drámaíró A démon című romantikus elbeszélő költeménye nagy hatással volt a világ lírájára.A párizsi Notre Dame domborművén is feltűnik a gonosz


 
 
0 komment , kategória:  Vallás  
     1/6 oldal   Bejegyzések száma: 59 
2022.12 2023. Január 2023.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 30 db bejegyzés
e év: 30 db bejegyzés
Összes: 4544 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 927
  • e Hét: 5069
  • e Hónap: 78883
  • e Év: 78883
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.