Regisztráció  Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 34 
Szerzetestől-73/858
  2018-01-12 11:39:53, péntek
 
  Munkálkodás Jézus művének,terjesztésén.
Minden keresztény, aki szenvedését Krisztuséval egyesíti a világ
üdvösségére, a megváltás művének terjedésén munkálkodik.
Most már megérted, miért kellett szenvednie az Istenanyának még szent Fia halála után is, habár neki valóban nem volt bűne? Szenvedett, hogy Fia szenvedéseit hatékonyabbá tegye az egyház életében. Megérted azt is, hogy miért mutatják be sok helyütt a szentmisét olyan oltárkô fölött, amely vértanú ereklyéjét ôrzi? A szentmisével szorosan összekapcsolódik azok szenvedéseinek emléke, akiket hitük miatt öltek meg.
Megérted, miért a Gyermek Jézusról elnevezett Szent Teréz a
hittérítôk védôszentje annak ellenére, hogy sohasem járt Európa
határain túl? Mert szenvedései által, amelyeket türelmesen elfogadott Istentôl a zárdában, hatékonyan segítette a missziók ügyét.
Már megérted, hogy miért vannak fiatalemberek és lányok, akik --
telve a legszebb reményekkel -- elhagyják a világot és kolostorba
vonulnak, hogy szemlélôdô életet éljenek. Imádsággal és bunbánattal akarnak segíteni az embereken.
És hogy mindezeket még jobban megérthesd, Krisztust szívbôl kell szeretned és belátnod, hogy a világot csak szenvedések és áldozatok árán lehet a megváltás gyümölcseiben részesíteni.

/P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes +1994 Belgium/
 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Szerzetestől-72/857
  2018-01-07 13:43:16, vasárnap
 
  Jézus résztvesz keresztelő jános keresztségében és felemel,i egyházát,tagjait megtisztitó,szentek közösségét épitővé taszi.
Uram, Jézus Krisztus, te szerezted vissza kereszt-haláloddal az
emberiségnek az eredeti bűn által elveszített isteni kegyelmet.
A keresztség felvételekor ismét részesülünk ebben az isteni
kegyelemben, és újra a mennyei Atya gyermekeivé leszünk.
Így alkot plébániánk minden hívôje, egyházunk minden tagja egyetlen hatalmas, nagy családot. Te pedig közöttünk élsz, titokzatos módon. Mint egy testnek a tagjai,úgy vagyunk mindannyian összekötve veled. Igaz, amit Szent Pál apostol
mond: ,,Ti Krisztusnak teste vagytok s egyenként tagjai.'' (1 Kor 12,27)
Így értem meg, amit az egyház tanít, hogy mindannyian Krisztus
titokzatos testéhez tartozunk. A te kegyelmed által megszentelt emberek egy nagy életközösséget alkotnak. Segítenek egymáson, s összeköti ôket a közös célra való törekvés. Uram, hiszek a szentek közösségében, a testvéri segítôkészségben,amely egyesít minden lelket az égben, a tisztítóhelyen és a földön.
Uram! Hiszek az embereknek ebben az általad alapított nagy
közösségében. Erôsítsd hitemet, hogy az emberek iránti szeretetben napról napra igazibbnak bizonyuljon!

/P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes +1994 Belgium/
 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Szerzetestől-64/818
  2017-08-27 10:58:58, vasárnap
 
  Ima hitünk elterjedéséért
Urunk, Jézus Krisztus, aki szent véred által megváltottad a világot,
nézz le szeretettel az emberiségre, amelynek nagy része máig sem ismeri evangéliumodat!
Küldd el az igazság fényét az ô életükbe is!
Uram, növeld hitünk terjesztôinek számát. Adj nekik kitartó
lelkesedést a szent ügy iránt. Tedd gyümölcsözôvé fáradozásaikat, és áldd meg buzgalmukat.
Add, hogy munkájuk révén mindenki megismerjen: téged valljon
Alkotójának és Megváltójának!
Az elkülönülteket vezesd vissza a nyájba, az egy közösségbe!
Szeretetre méltó Üdvözítô, siettesd országod megvalósulását, ölelj minden embert isteni szívedre, hogy majd mindannyian részt vehessünk megváltásod művének végtelen áldásában, a mennyei örök boldogságban!

/P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes +1994 Belgium/

 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Szerzetestől-63/817
  2017-08-25 13:34:57, péntek
 
  Isten szeretete.
Olvasd az Isten megtestesülésének csodáját, a Megváltó születésérôl szóló örömhírt, olvasd az evangélium minden lapját! Idôzz el az Üdvözítô szenvedésének és halálának megrázó eseményeinél!
Mindezt az emberiségért, minden egyes emberért, teérted vállalta
magára.
Meg akarta mutatni: Isten szeret téged!
Meg akarta tanítani: szeresd felebarátodat, mint magadat.
Jóvá akarta tenni, amit az emberek elrontottak.
Egyedül ô tudja elhozni számukra az igazi békét.

/P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes +1994 Belgium/
 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Szerzetestől-62/810
  2017-07-30 11:38:43, vasárnap
 
  Tettre kész szívvel
Az isteni kegyelem eláraszt, és képessé tesz arra, hogy Isten művén munkálkodj. Nagy dolgokat alkothatsz akár a tudomány, akár a muvészet területén;legyen tied akár az egész világ: ha nem vagy a kegyelem birtokában, a legdrágább kincsed hiányzik.
Életed legfôbb értelme, hogy megszerezd Krisztus barátságát. Tedd minél bensôségesebbé, s szívesen hozd meg mindenkor azt az áldozatot,amelyet ez a barátság megkíván. Vagy talán lehetséges barátság lemondás nélkül?
Krisztus barátsága az egyetlen kincs, amelyet nem vehet el tôled
senki. Örökké tiéd marad.
Szíved legyen mindig nyitva Krisztus barátságának befogadására!

/P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes +1994 Belgium/
 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Szerzetestől-60/800
  2017-06-25 11:32:36, vasárnap
 
  Isten műveiben munkálkodás.
A polgári életben mindenkinek be kell töltenie valamilyen hivatást.
Amikor egy pálya elônyeit és hátrányait mérlegeled, elsôsorban azokat a lehetôségeket keresd, miképp tudnád az illetô foglalkozásban Istentôl kapott képességeidet a legeredményesebben hasznosítani.
Maga Krisztus földi életében nagyobbrészt embertársai földi
boldogságát szolgálta. Volt foglalkozása, mégpedig igen szerény: ezzel is megmutatta, hogy minden életpálya értékes. Munkás lett, hogy a munkások tömegei benne ön-magukat lássák, és félelem nélkül közeledjenek hozzá. Visszaadta a munka igazi értelmét; munkánk a teremtés befejezése. Igazi hivatását azonban a lelkek megmentésének szolgálatába állította.
Krisztus téged is hív, hogy művén tovább munkálkodj, a magad által választott módon:

/P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes imakönyvéből+1994 Belgium/
 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Szerzetestől-58/794
  2017-06-04 13:53:09, vasárnap
 
  Istenem -- mindenem!
Isten beéri önmagával --
Isten kielégít minden teremtményt --
Isten az ember vágyainak teljessége.
Ô a vakok világossága,
a betegek gyógyulása,
a szomorúak vigasza,
a gyengék erôssége,
a bűnösök menedéke,
minden ember békéje,
mindenkinek menedéke.
Uram, Istenem, légy velem,
hisz nélküled semmi sem vagyok!

/P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes imakönyvéből+1994 Belgium/
 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Szerzetestől-57/792
  2017-05-28 11:30:55, vasárnap
 
  Krisztus hív!
Az isteni trón szolgálatára rendelt, megszentelt ember az elsô próbán elbukott, s az eredeti bűnnel az egész emberiséget magával rántotta a bajba, szenvedésbe.Istenhez akartunk hasonlóvá lenni, s a föld és a bűn foglyává lettünk.
Akkor te, a Végtelen, leszálltál hozzánk, elrontott világunkba, hogy bűnös mivoltunkból megváltsál, és magadhoz emelj minket.
Irántunk való szeretetbôl jöttél hozzánk, megtévedt emberekhez
megbocsátó irgalmaddal, amely a megfeszített Jézus Krisztus arcából sugárzik felénk.
Az elesett embernek az egyetlen lehetôség a végtelen Isten elôtt:
Krisztus által a kegyelemben részesülni, Krisztussal együtt keresztre szegeztetni, Krisztusban föltámadni, és így az istenhasonlóságig fölemelkedni.
Krisztus így hív: aki velem együtt akar haladni, viselje a fájdalmat
is velem, hogy miután együtt voltunk a harcban, szenvedésben és
vezeklésben, legyünk együtt a dicsôségben is.
Meghívsz és fölemelsz a veled való közösségbe. Részesítesz
világmegváltó és világot alakító küldetésedben. Szeretettel hívsz meg a közös munkára és küzdelemre.
Mint föltámadt és gyôzô velünk maradsz.
A te dicsôséged legyen jutalmunk!
Készen állok a hű szolgálatra! Szólj, Uram, hallja a te szolgád!
Boldogság és megtiszteltetés számomra, ha veled élhetek, harcolhatok,halhatok és gyôzhetek!

/P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes imakönyvéből+1994 Belgium/
 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Szerzetestől-56/590
  2017-05-21 11:22:19, vasárnap
 
  A Szentháromsághoz
Szentháromság egy Isten! Mi, a te teremtményeid, nem vagyunk egyedül a világban. Nem hagytál bennünket magunkra, nem hagysz társtalanul,fáradtan vándorolnunk egy távoli, hideg, közömbös istenség felé. Velünk vagy, mint a család atyja övéivel. ,,Atyánk''-nak szólíthatunk téged, s magunkat gyermekeinknek nevezhetjük.
És te, Urunk, Jézus Krisztus, eljöttél közénk, hogy megmutasd nekünk az emberhez méltó élet szép példáját. Isten létedre testvérünk,barátunk lettél.
És te, Szentlélek, isteni Szeretet, aki az Atyát és a Fiút
összekötöd, ajándékunk lettél, hogy szívünket Krisztus szeretetére és szolgálatára buzdítsd. Elôttünk jársz, világítod az utat, melyen
járunk, hogy Krisztus hű követôi maradhassunk.
Atya, Fiú és Szentlélek! Hadd élhessek én is Szentháromságtok
fényében és melegében! A mindennapi élet hajszájában sohase feledjem, hogy a Szentháromság bennem él, és erôt ád minden küzdelemben!

/ P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes imakönyvéből+1994 Belgium/
 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Szerzetestől-55/784
  2017-04-30 14:06:56, vasárnap
 
  Légy útitársam!
Isteni Üdvözítô, légy útitársam, mint ahogy társa voltál az Emmausz felé tartó tanítványoknak!
Szomorúan és elhagyottan vándoroltak az úton, amely keresztedtôl indult. Ekkor találkoztak veled anélkül, hogy fölismertek volna.
Szavad új életet öntött beléjük, és csak akkor ismertek rád, amikor megszegted nekik a barátság kenyerét.
Uram, emlékeztess majd erre azokban az órákban, amikor letört vagyok,képtelen arra, hogy tovább menjek! Jusson eszembe, te bennem élsz, a közelemben vagy. Ekkor ahelyett, hogy önmagamba és fájdalmamba burkolóznék, téged foglak keresni.
És utána újra a te barátságodban akarom járni bátran és vidáman a kötelesség útját.

/ P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes imakönyvéből+1994 Belgium/
 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 34 
2018.03 2018. április 2018.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 5 db bejegyzés
e év: 30 db bejegyzés
Összes: 885 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 69
  • e Hét: 699
  • e Hónap: 3330
  • e Év: 20204
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.