Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/22 oldal   Bejegyzések száma: 213 
Bibliából213/870,Mt 5
  2018-02-23 10:55:02, péntek
 
  Beszéd megitélése az evangéliumban.
Mt 5,20Mert mondom nektek: ha a ti igazvoltotok nem múlja felül az írástudókét és farizeusokét, semmiképp sem mentek be a mennyek országába.
21Hallottátok, hogy ezt mondták a régieknek: 'Ne ölj; aki pedig öl, méltó az ítéletre'. (Kiv 20,13) 22Én viszont azt mondom nektek, hogy mindenki, aki haragszik testvérére, méltó az ítéletre. Ha valaki azt mondja a testvérének: 'Oktalan', méltó a főtanács ítéletére; aki pedig azt mondja: 'Bolond', méltó a gyehenna tüzére. 23Amikor tehát fölajánlod adományodat az oltáron, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened: 24hagyd ott az adományodat az oltár előtt, és először menj, békülj ki testvéreddel, s csak akkor menj és ajánld föl adományodat. 25Egyezz meg ellenfeleddel gyorsan, amíg vele vagy az úton; nehogy ellenfeled átadjon téged a bírónak, a bíró pedig a törvényszolgának, és börtönbe vessenek. 26Bizony, mondom neked, semmiképp sem jössz ki onnan, amíg meg nem fizeted az utolsó fillért.
A beszéd öszzhangban legyen a szeretet parancsával.
Jóvátételre is szükség van.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából212/860,Mk 3
  2018-01-18 20:27:01, csütörtök
 
  Jézus hivei és ellenfelei
Mk 3,7Jézus pedig tanítványaival együtt elment a tengerhez. Nagy sokaság követte őt Galileából, Júdeából, 8Jeruzsálemből, Idúmeából. Sőt a Jordánon túlról, valamint Tírusz és Szidon környékéről is nagy sokaság jött hozzá, mert hallották, hogy miket művelt. 9Tanítványaitól azt kérte, hogy egy bárka álljon készen számára a tömeg miatt, hogy ne szorongassák őt. 10Mivel azonban sokakat meggyógyított, mindazok, akik valami betegségben szenvedtek, ott tolongtak körülötte, hogy megérinthessék. 11A tisztátalan lelkek pedig, amikor meglátták, leborultak előtte és így kiáltoztak: 12>Te vagy az Isten Fia.< Ő azonban keményen rájuk parancsolt, hogy ne fedjék fel kilétét.

Jézus megnyilvánulásai hitelessé teszik küldetését.
Evangéliuma tovább terjed.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából211/856,Jn 1
  2018-01-04 15:42:46, csütörtök
 
  Keresztelő János Jézusra irányitja tanitványai figyelmét.
Jn 1,35Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt. 36Mikor meglátta Jézust, amint arra haladt, azt mondta: >Íme, az Isten Báránya.< 37A két tanítvány hallotta szavait, és követték Jézust. 38Jézus pedig megfordult, és amikor látta, hogy követik, megkérdezte tőlük: >Mit kerestek?< Azt felelték neki: >Rabbi - ami Mestert jelent -, hol laksz?< 39Ő azt mondta nekik: >Gyertek és meglátjátok.< Elmentek tehát, és meglátták, hogy hol lakik. Aznap nála maradtak. Körülbelül tíz óra volt.
40A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól, és követték őt, az egyik András volt, Simon Péter testvére. 41Ő elsőként testvérével, Simonnal találkozott, s azt mondta neki: >Megtaláltuk a Messiást, azaz a Fölkentet!< 42És elvitte Jézushoz. Jézus rátekintett, és így szólt: >Te Simon vagy, János fia. Kéfás lesz a neved.< Ez azt jelenti, hogy Péter (vagyis Szikla).

Keresztelő Jánostól indul ki Jézus Messiás voltáról a tanúságtétel.
Tovább terjed a Róla szerzett ismeretek nyomán.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából210/851
  2017-12-21 19:44:50, csütörtök
 
  Lk 1, 39-45
Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: "Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!"
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából209/841,Lk 17
  2017-11-17 15:44:27, péntek
 
  Lk 17,26 Ahogy Noé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfiának napjaiban is. 27 Ettek, ittak, házasodtak s férjhez mentek addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába {Ter 7,7}. Azután jött a vízözön, és mindenkit elpusztított. 28 És ugyanúgy, ahogy Lót napjaiban történt: Ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek. 29 Azon a napon pedig, amikor Lót kiment Szodomából, tűz és kénkő esett az égből és elpusztított mindenkit {Ter 19,24}. 30 Így lesz azon a napon is, amelyen az Emberfia megjelenik. 31 Aki azon a napon a háztetőn lesz és a holmija a házban, ne jöjjön le érte, hogy elvigye; és aki a mezőn lesz, ne térjen vissza. 32 Emlékezzetek Lót feleségére. 33 Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti, megmenti azt. 34 Mondom nektek: Azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban: az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. 35 Két asszony őröl együtt: az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. 36 Ketten lesznek a mezőn: az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják.<
37 Erre megkérdezték tőle: >Hol lesz ez, Uram?< Ő azt felelte nekik: >Ahol a test van, oda gyűlnek a sasok is.<
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából208/839,Lk 16
  2017-11-10 11:09:51, péntek
 
  Ránk bizott javakkal gazdálkodásról.
Lk 16 1A tanítványoknak pedig ezt mondta: >Egy gazdag embernek volt egy intézője. Bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2Erre magához hívatta és azt mondta neki: 'Mit hallok rólad? Adj számot gazdálkodásodról, mert nem lehetsz tovább az intézőm!' 3Az intéző ezt mondta magában: Mitévő legyek, hisz uram elveszi tőlem az intézőséget? Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. 4Tudom már, mit teszek, hogy befogadjanak az emberek a házukba, miután elmozdított az intézőségből. 5Magához hívta tehát urának minden egyes adósát, és megkérdezte az elsőtől: 'Mennyivel tartozol uramnak?' 6Az így felelt: 'Száz korsó olajjal.' Erre azt mondta neki: 'Fogd adósleveledet, ülj le hamar, és írj ötvenet!' 7Azután megkérdezte a másikat: 'Hát te mennyivel tartozol?' Az így válaszolt: 'Száz véka búzával.' Erre azt mondta neki: 'Fogd adósleveledet, és írj nyolcvanat!' 8Az Úr megdicsérte a hamis intézőt, hogy okosan cselekedett; mert a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál.

Az evagéliumi világosságban élőknek is
Keresni kell lehetőség szerint a javak megőrzését,gyarapitását segités céljából is.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából207/837,Lk 14
  2017-11-03 11:20:24, péntek
 
  Jézus megtalálja az életet javitó jótettre alkalmas időt.
Lk 14 ,1Történt pedig, hogy Jézus szombaton az egyik vezető farizeus házába ment étkezni, és azok figyelték őt. 2Ott egy vízkóros ember került elébe. 3Ekkor Jézus megkérdezte a törvénytudóktól és a farizeusoktól: >Szabad-e szombaton gyógyítani vagy nem?< 4Azok csak hallgattak. Erre megérintette a beteget, meggyógyította, és elbocsátotta. 5Aztán így szólt hozzájuk: >Ha közületek valakinek a fia vagy az ökre kútba esik, nem húzza-e ki rögtön, akár szombaton is?< 6Erre nem tudtak mit felelni.

A külsőleges szabályokon felülemelkedik.
Elsődlegesnek tartja az emberi méltóságot visszaadó segitést.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából206/829,Lk 10
  2017-10-06 18:14:06, péntek
 
  Isten országának jelei megtérésre inditsanak.
Lk 10,13Jaj neked, Betszaida! Mert ha Tíruszban és Szidonban történtek volna a bennetek végbement csodák, már régen zsákban és hamuban ülve tartottak volna bűnbánatot. 14De Tírusznak és Szidonnak könnyebb lesz a sorsa az ítéleten, mint nektek.
15És te, Kafarnaum! Vajon az égig fogsz emelkedni? Az alvilágba süllyedsz! (Iz 14,13.15) 16Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket megvet, engem vet meg; aki pedig engem megvet, azt veti meg, aki engem küldött.<

A megtérésnek látható jelei vannak.
Jézus küldöttei is ezen munkálkodnak.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából205/823,Jn 3
  2017-09-14 11:52:50, csütörtök
 
  A világ üdvözitője itt van közöttünk.
Jn 3,13 Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből jött le: az Emberfia. 14 Ahogyan Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell majd az Emberfiának is fölemeltetnie, 15 hogy mindannak, aki hisz, örök élete legyen őbenne.<
16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 17 Mert nem azért küldte Isten a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ.

Isten Fia szól a küldetéséről.
Általa az ember és a világ nem vész el,új létet kap.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából204/815,Mt 19
  2017-08-18 11:34:15, péntek
 
  A házastársak összetartozásáról.
Mt 19,3 Akkor odamentek hozzá a farizeusok, s hogy próbára tegyék, megkérdezték tőle: >El szabad-e az embernek bocsátania a feleségét bármi okból?< 4 Ő ezt felelte: >Nem olvastátok, hogy Aki kezdettől fogva teremtett, `férfinak és nőnek alkotta őket'? {Ter 1,27} És így szólt: 5 `Ezért az ember elhagyja apját és anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és a kettő egy testté lesz' {Ter 2,24}. 6 Így már nem ketten vannak, hanem egy test. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza.< 7 Erre azt mondták neki: >Miért parancsolta hát Mózes, hogy válólevelet kell adni {MTörv 24,1} és úgy kell elbocsátani?< 8 Azt válaszolta nekik: >Mózes a ti keményszívűségetek miatt engedte meg nektek, hogy elbocsássátok feleségeiteket. De ez kezdetben nem így volt. 9 Mondom hát nektek: aki elbocsátja feleségét - hacsak nem paráznaság miatt -, és mást vesz el, házasságot tör.<
10 Tanítványai erre azt mondták neki: >Ha így áll a dolog az ember feleségével, nem érdemes megházasodni.< 11 Ő azt felelte nekik: >Nem mindenki érti meg ezt a dolgot, csak azok, akiknek megadatott. 12 Vannak ugyanis eunuchok, akik anyjuk méhéből így születtek; aztán vannak eunuchok, akiket az emberek tettek ilyenné, és vannak olyan eunuchok is, akik önmagukat férfiatlanították a mennyek országáért. Aki meg tudja érteni, értse meg.<

Teremtettségükből eredő összetartozás.
Istennek szentelt életben különállóság.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
     1/22 oldal   Bejegyzések száma: 213 
2018.12 2019. Január 2019.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3
  • e Hét: 34
  • e Hónap: 478
  • e Év: 478
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.