Regisztráció  Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/21 oldal   Bejegyzések száma: 209 
Bibliából209/841,Lk 17
  2017-11-17 15:44:27, péntek
 
  Lk 17,26 Ahogy Noé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfiának napjaiban is. 27 Ettek, ittak, házasodtak s férjhez mentek addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába {Ter 7,7}. Azután jött a vízözön, és mindenkit elpusztított. 28 És ugyanúgy, ahogy Lót napjaiban történt: Ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek. 29 Azon a napon pedig, amikor Lót kiment Szodomából, tűz és kénkő esett az égből és elpusztított mindenkit {Ter 19,24}. 30 Így lesz azon a napon is, amelyen az Emberfia megjelenik. 31 Aki azon a napon a háztetőn lesz és a holmija a házban, ne jöjjön le érte, hogy elvigye; és aki a mezőn lesz, ne térjen vissza. 32 Emlékezzetek Lót feleségére. 33 Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti, megmenti azt. 34 Mondom nektek: Azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban: az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. 35 Két asszony őröl együtt: az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. 36 Ketten lesznek a mezőn: az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják.<
37 Erre megkérdezték tőle: >Hol lesz ez, Uram?< Ő azt felelte nekik: >Ahol a test van, oda gyűlnek a sasok is.<
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából208/839,Lk 16
  2017-11-10 11:09:51, péntek
 
  Ránk bizott javakkal gazdálkodásról.
Lk 16 1A tanítványoknak pedig ezt mondta: >Egy gazdag embernek volt egy intézője. Bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2Erre magához hívatta és azt mondta neki: 'Mit hallok rólad? Adj számot gazdálkodásodról, mert nem lehetsz tovább az intézőm!' 3Az intéző ezt mondta magában: Mitévő legyek, hisz uram elveszi tőlem az intézőséget? Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. 4Tudom már, mit teszek, hogy befogadjanak az emberek a házukba, miután elmozdított az intézőségből. 5Magához hívta tehát urának minden egyes adósát, és megkérdezte az elsőtől: 'Mennyivel tartozol uramnak?' 6Az így felelt: 'Száz korsó olajjal.' Erre azt mondta neki: 'Fogd adósleveledet, ülj le hamar, és írj ötvenet!' 7Azután megkérdezte a másikat: 'Hát te mennyivel tartozol?' Az így válaszolt: 'Száz véka búzával.' Erre azt mondta neki: 'Fogd adósleveledet, és írj nyolcvanat!' 8Az Úr megdicsérte a hamis intézőt, hogy okosan cselekedett; mert a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál.

Az evagéliumi világosságban élőknek is
Keresni kell lehetőség szerint a javak megőrzését,gyarapitását segités céljából is.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából207/837,Lk 14
  2017-11-03 11:20:24, péntek
 
  Jézus megtalálja az életet javitó jótettre alkalmas időt.
Lk 14 ,1Történt pedig, hogy Jézus szombaton az egyik vezető farizeus házába ment étkezni, és azok figyelték őt. 2Ott egy vízkóros ember került elébe. 3Ekkor Jézus megkérdezte a törvénytudóktól és a farizeusoktól: >Szabad-e szombaton gyógyítani vagy nem?< 4Azok csak hallgattak. Erre megérintette a beteget, meggyógyította, és elbocsátotta. 5Aztán így szólt hozzájuk: >Ha közületek valakinek a fia vagy az ökre kútba esik, nem húzza-e ki rögtön, akár szombaton is?< 6Erre nem tudtak mit felelni.

A külsőleges szabályokon felülemelkedik.
Elsődlegesnek tartja az emberi méltóságot visszaadó segitést.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából206/829,Lk 10
  2017-10-06 18:14:06, péntek
 
  Isten országának jelei megtérésre inditsanak.
Lk 10,13Jaj neked, Betszaida! Mert ha Tíruszban és Szidonban történtek volna a bennetek végbement csodák, már régen zsákban és hamuban ülve tartottak volna bűnbánatot. 14De Tírusznak és Szidonnak könnyebb lesz a sorsa az ítéleten, mint nektek.
15És te, Kafarnaum! Vajon az égig fogsz emelkedni? Az alvilágba süllyedsz! (Iz 14,13.15) 16Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket megvet, engem vet meg; aki pedig engem megvet, azt veti meg, aki engem küldött.<

A megtérésnek látható jelei vannak.
Jézus küldöttei is ezen munkálkodnak.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából205/823,Jn 3
  2017-09-14 11:52:50, csütörtök
 
  A világ üdvözitője itt van közöttünk.
Jn 3,13 Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből jött le: az Emberfia. 14 Ahogyan Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell majd az Emberfiának is fölemeltetnie, 15 hogy mindannak, aki hisz, örök élete legyen őbenne.<
16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 17 Mert nem azért küldte Isten a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ.

Isten Fia szól a küldetéséről.
Általa az ember és a világ nem vész el,új létet kap.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából204/815,Mt 19
  2017-08-18 11:34:15, péntek
 
  A házastársak összetartozásáról.
Mt 19,3 Akkor odamentek hozzá a farizeusok, s hogy próbára tegyék, megkérdezték tőle: >El szabad-e az embernek bocsátania a feleségét bármi okból?< 4 Ő ezt felelte: >Nem olvastátok, hogy Aki kezdettől fogva teremtett, `férfinak és nőnek alkotta őket'? {Ter 1,27} És így szólt: 5 `Ezért az ember elhagyja apját és anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és a kettő egy testté lesz' {Ter 2,24}. 6 Így már nem ketten vannak, hanem egy test. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza.< 7 Erre azt mondták neki: >Miért parancsolta hát Mózes, hogy válólevelet kell adni {MTörv 24,1} és úgy kell elbocsátani?< 8 Azt válaszolta nekik: >Mózes a ti keményszívűségetek miatt engedte meg nektek, hogy elbocsássátok feleségeiteket. De ez kezdetben nem így volt. 9 Mondom hát nektek: aki elbocsátja feleségét - hacsak nem paráznaság miatt -, és mást vesz el, házasságot tör.<
10 Tanítványai erre azt mondták neki: >Ha így áll a dolog az ember feleségével, nem érdemes megházasodni.< 11 Ő azt felelte nekik: >Nem mindenki érti meg ezt a dolgot, csak azok, akiknek megadatott. 12 Vannak ugyanis eunuchok, akik anyjuk méhéből így születtek; aztán vannak eunuchok, akiket az emberek tettek ilyenné, és vannak olyan eunuchok is, akik önmagukat férfiatlanították a mennyek országáért. Aki meg tudja érteni, értse meg.<

Teremtettségükből eredő összetartozás.
Istennek szentelt életben különállóság.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából203/813,Jn 12
  2017-08-10 12:01:30, csütörtök
 
  Jézus áldozatos élete sokakat felemel.
Jn 12,24 Bizony, bizony mondom nektek: ha a földbe hullott gabonaszem meg nem hal, egymaga marad, de ha meghal, sok termést hoz. 25 Aki szereti életét, elveszíti azt, és aki gyűlöli életét ezen a világon, megőrzi azt az örök életre. 26 Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Azt, aki szolgál nekem, meg fogja tisztelni az Atya.

Az énközpotúság helyett
Jézus szolgálata teljesiti be életünket.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából202/809,Mt 13
  2017-07-28 11:15:12, péntek
 
  Isten igéjének hatása.
Mt 13,18Halljátok hát, hogy mit jelent a magvető példabeszéde: 19Amikor valaki hallja az ország igéjét, s nem érti meg, akkor eljön a gonosz és elragadja, amit a szívébe vetettek: ez az, ami az útfélre esett. 20A köves helyre hullott mag pedig az, aki hallja az igét, s mindjárt be is fogadja örömmel, 21de nincs gyökere, és csak ideig-óráig tart. Amikor az ige miatt szorongatás és üldözés támad, hamar megbotránkozik. 22A tövisek közé hullott pedig az, aki hallja az igét, de a világ gondjai és a csalóka gazdagság elfojtja azt, és az gyümölcsöt nem hoz. 23A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallja az igét és meg is érti azt. Aztán gyümölcsöt hoz: az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik harmincszorosat.<

Az ige befogadásának akadályait elháritva,
A jót befogadva,megtartva lehetünk jó termést hozók.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából201/805,Mt 10
  2017-07-14 15:08:07, péntek
 
  Az apostoloknak adott küldetés állhatatosságot igényel.
Mt 10,16Íme, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. 17De óvakodjatok az emberektől! Mert átadnak benneteket a törvényszékeknek, és zsinagógáikban megkorbácsolnak majd titeket. 18Helytartókhoz és királyokhoz hurcolnak benneteket miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. 19Amikor pedig átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy hogyan vagy mit beszéljetek. Mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. 20Hiszen nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem Atyátok Lelke az, aki beszél általatok.
21Akkor halálra adja majd a testvér a testvérét és apa a fiát. A gyermekek szüleik ellen támadnak, és halálra juttatják őket. 22Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért, de aki kitart mindvégig, az üdvözül. 23Amikor az egyik városban üldöznek titeket, meneküljetek a másikba. Mert bizony, mondom nektek: nem járjátok végig Izrael városait, amíg el nem jön az Emberfia.

Az üldöztetés helyváltoztatásra is indithat.
Jézus és segitsége hamarosan eljön.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából200/803,Mt 9
  2017-07-07 11:30:53, péntek
 
  Jézus meglátja az emberekben követésének lehetőségét.
Mt 9,9 Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert, aki a vámnál ült. Máténak hívták. Megszólította: >Kövess engem!< Az fölkelt és követte őt.
10Történt pedig, hogy amikor asztalhoz telepedett a házban, sok vámos és bűnös jött, és asztalhoz ült Jézussal és tanítványaival együtt. 11Ezt látva a farizeusok megkérdezték a tanítványait: >Miért eszik a ti Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?< 12Ő meghallotta ezt és így szólt: >Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. 13Menjetek és tanuljátok meg, mit tesz az: 'Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot'. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket.< (Óz 6,6)

Jézus irgalma kiárad mindenkire.
A befogadókra gyógyulást hoz.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
     1/21 oldal   Bejegyzések száma: 209 
2017.10 2017. November 2017.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 6 db bejegyzés
e év: 93 db bejegyzés
Összes: 842 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 175
  • e Hét: 777
  • e Hónap: 3941
  • e Év: 45359
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.