Regisztráció  Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 42 
Lelkésztől-84/903
  2018-06-17 11:32:14, vasárnap
 
  Mk 4,26-34
Az a tény, hogy Jézus az igét hasonlatokban hirdeti (Mk 4,33), az
evangélistának éppoly fontos, mint a hasonlatok tartalma maga. A
tartalom: Isten országának titka -- ha megértenénk is -- egyre
felülmúlja az emberi képzeletet. De már a hirdetésnek ilyen módja is kétfelé választja az embereket: lesznek, akik ,,kívül'', és lesznek,
akik ,,belül'' vannak. Mert a megértés nem a nagyobb eszességen, hanem a nagyobb hiten múlik. -- A növekvô vetés hasonlatát csak Sz Márknál találjuk (de vö. Mt 13, 24-30). A vetés az evangéliumi ige. A maga erejébôl nô titokzatosan, kiszámíthatatlanul, de biztosan az aratás napjáig, az ítélet napjáig. -- A mustármag hasonlatából kitűnik az isteni hatalom óriási ereje a látszólag oly gyönge evangéliumi ige Által
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/

11.vas jegyzeteiből: Isten országa növekedőben van mind az egyének,mind a közösségek életében.Van olyan része,ami rejtetten megy végbe.A növekedés fokozatos,egymásra épülő.Az Ige befogadásán túl fontos a folyamatos táplálás,a tűrelem.Nem mindíg a várt fejlődik ki.Jézus követésében is ott van a fokozat:a tisztulás,megvilágosodás, az egység/a közösségben a tagok egymásnak is segítségére vannak, kívűlállókra is vonzást gyakorolnak. Cselekvően kell a magot a szívbe vetni,gondolva arra is,hogy a gyümölcsre másnak is szüksége van/
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Lelkésztől-82/891
  2018-05-06 14:27:20, vasárnap
 
  Jézus parancsai nem egy törvény paragrafusai. Jézus utat és
lehetôségeket mutat, megmondja, hogy mire vagyunk képesek és mit vár tôlünk Isten.
Jézus által tudjuk, mi a szeretet; benne a szeretet, az Istentôl
származó szeretet, emberi alakot öltött. Jézus nem kérdezi, ki érdemli legjobban az Ô szeretetét, vagy ki lesz hálás érte. A szeretet semmit sem vár magának. Szabad és tágszívű és fölszabadít, azt is, aki szeret, azt is, akit szeretnek. Errôl ismerni meg a szeretetet!
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/

/H6.vas jegyzeteiből: Ahogyan az apostolokat, Kornéliuszt Isten feladatra választotta, úgy minket is.Ennek megvalósítására nekünk is választásokat kell tennünk, a jó választás mellett hűségesen kitartani,Isten tetszését keresve.A fokozatosan érő termésre figyelemmel Azért,hogy Isten tetszését keressük, figyelmeseknek kell lennünk üzeneteire,törvényeire,az égi dolgok iránt való érzékenység,érintettség megőrzésére./Istenszeretetünket elmélyítheti,ha nem a biztonság,a szükségletek,a félelem,a megszokás motiválják/
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Lelkésztől-80/887
  2018-04-22 11:46:44, vasárnap
 
  Jn 10,11-18
A népek királyai, fejedelmei az ókorban ,,pásztornak'' nevezték
magukat (vö. Ez 34). Jézus a Jó Pásztora Izraelnek, minden népnek:hűséges övéihez egészen élete odaadásáig. Csak a húsvét fényében (halála és föltámadása által) tárja föl a Jó Pásztor példabeszéde egész mélységét és igazságát: az egységet Jézus és Atyja és azon közösség közt, amely tanítványaihoz köti. Két komoly intés a Jó Pásztor példázata: intés mindenkihez hit- és szeretet-egységre; intés a pásztorokhoz, hogy kövessék a Jó Pásztor példáját a rájuk bízott ,,nyáj'' odaadó szolgálatában. Szolgálni másoknak annyi, mint értük lenni, dolgozni, élni és szenvedni.
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/

/H4.vas jegyzeteiből ahogyan Péter apostol idejében,ma is Jézusra kell építenünk. Szükség van az Ő erejére a szétszóró hatásokkal szemben.Ő jelenvalóvá teszi áldozatát,hogy követni tudják, hallgassanak rá, gyógyúljanak, megmeneküljenek a romlottságtól. Mint a jó pásztor,aki ismeri övéit és vezeti,nekünk is meg kell ismerni,és elfogadni vezetését. Ehhez tartozik az Ő parancsainak teljesítése./Akik részt vállalnak e tevékenységében,rá kell hagyatkozniok.A keresztények közötti egység is a jó pásztor lelkületével valósul meg.Tudjon tanitvány lenni, magának mestere,másoknak társa. A mesterségre törekvésben ismeretekre,belső indíttatásra, példaadásra,fokozatosságra, a hagyományra tudjon támaszkodni/


 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Lelkésztől-79/885
  2018-04-15 11:50:46, vasárnap
 
  Lk 24,35-48
Az üres sírról való hírhozás nem volt elég, hogy a tanítványokat
meggyôzze Jézus föltámadásáról. Személyes jelenléte és segítô szavai kellettek, hogy szemeik megnyíljanak és szívük a hitre kész legyen. A Föltámadt Jézusban való hit csak magának a Föltámadottnak és az Ô Lelkének ajándékaképp lehetséges. E hit része az is, hogy az Írás mélyebb értelmét, vagyis Isten szándékát megértjük. Jézus föltámadásával nem végzôdik ,,Isten története az emberek számára'',hanem ez a közepe. Mostantól fogva meghív Isten mindenkit a bűnbocsánatra, kiengesztelôdésre ,,Jézus nevében''.
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/

/H3.vas jegyzeteiből:Jézus igérete szerint megjelenik a nevében egybegyülteknek,megmutatja a feltámadott élet természetét,a korlátok megszűnését,az átalakulást, az Irások beteljesedését, melyre a természet is vágyakozik. Ez életben részesedés feltétele az evangéliumi parancsok teljesítése,a folyamatos együttmunkálkodás az Isten szándékával./Jézus békesség hirdetése a szeretet győzelméből származik,fokozatosan tárul fel az apostoloknak.Ezt a győzelmet kell hirdetni,tanúságtétellel a nehézségekről is,felismerni,mikor Jézus erre hív minket /
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Lelkésztől-78/883
  2018-04-08 13:53:54, vasárnap
 
  Jn 20,19-31
Azzal, hogy a Föltámadott a hét elsô napján jelent meg többször is, ez a nap mindörökre ,,az Úr napja'', a hit napja, az örömé, a közösségé. A tanítványok látják Jézust. Megismerik: Ô az, aki a kereszten meghalt,és hisznek. Az öröm ismertetô jele bensô hitüknek. Tamás is, a ,,Hitetlen'' -- hisz! Az ô hitvallása és Jézus ígérete számunkra szól,akik szemeinkkel nem látjuk a Föltámadottat, és mégis hiszünk a lélek erejében, amelyet Ô ad nekünk.
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/

/H2vas jegyzeteiből: a feltámadt Jézus felismeréséhez szükségesek azok a jelek,szavak, melyek rá emlékeztetnek.Az Ő nevében összegyűlt közösség is segítségre van,de megmarad az egyéni tapasztalatoknak is a fontossága.Ezek nyomán valósulhat meg ami az apostoloknál is volt ,hogy nagy erővel tettek tanúságot mellette, az ellenséges erőkkel szemben is./a hit közösséghez is tartozik, Jézushoz hasonlóan mi is a szeretet jeleit mutassuk meg,Jézus a külső körülményekkel szemben ad biztatást, küldetést/
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Lelkésztől-77/881
  2018-04-01 15:21:38, vasárnap
 
  Jn 20,1-9
Mit láttak az apostolok Jézus föltámadásából? Két dolgot: az üres
sírt és magát a Föltámadottat! Az üres sír ,,jel'' volt, amely
értelmet csak akkor nyert, mikor az élô Úrral találkoztak. De a
találkozó csak úgy lehetséges, ha kész a szívünk látni és hinni. (Az
övék csak a találkozás által vált képessé arra.) A szeretet képesít
erre. -- Magdolna nagy reggeli találkozása mellett ugyanezt tanítja az emmauszi vándorok elbeszélése (Lk 24,13-35): az égô szív megérzi az Úr közellétét és megérti az Írások igazát.

/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/

/Husv .vas. jegyzetekben:a feltámadás hitére fokozatosan jutunk el.Szükség van arra,hogy Jézus életének eseményei ott legyenek napjainkban, utaljanak a feltámadására.Jézus nem támaszkodott mulandó erőkre,művei ezért maradandóak.Kiterjednek az emberiségre és a világra is.Annak átalakulására is hatással van az embereken keresztűl is.A küldetést Jézussal való találkozással ismerjük fel./nem a dolgok elérésének elsősége, hanem az igazság felismerése számít, és a hit,ami időkfeletti.Husvéti öröm átadása, találkozásaink vele, véglegesen megszabadit,ujjászületik a hit,élőként rá hagyatkozhatunk, bátoritja a népeket is/
Áldott ünnepeket!
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Lelkésztől-76/879
  2018-03-25 14:34:14, vasárnap
 
  Mk 14,1-15,47
Jézus szenvedésének Sz Márk evangéliumában központi jelentôsége van: ez a csúcspont, ahol kinyilvánul, amit az egész evangéliumon keresztül fátyol takart: hogy Jézus a Messiás-Király, Isten Fia,szóban és tettben hatalmas; Ô ,,Isten-szolgája'', mindhalálig engedelmes Atyjának. Jézus ellenségei mitsem kezdhetnek ellene, míg Ô nem akarja. Ômaga határozza meg döntô szavával az elfogatás percét is(14,41-42). Ô ad jelt a halálos ítéletre, mialatt gyôzelmét hirdeti (14,61-62), és öntudattal, szabadon hal meg (15,37). Népe nem ismerte el, tanítványai nem értették meg. Az egyetlen, aki Sz Márk evangéliumában Isten Fiának nevezi, egy pogány százados: mikor Jézust meghalni látja, így kiált: ,,Valóban, ez az ember Isten Fia volt!''
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/

/jegyzetekből: Befogadhatjuk Jézust a helyzeteinkben felismert, rá vonatkozó gondolatokon,szavakon,jeleken át,a Jézus szenvedését kisérő emberekhez hasonlóságon át./képzeletünkben ezek bővülését, mélyülését idézzük fel/

 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Lelkésztől-75/877
  2018-03-18 14:43:05, vasárnap
 
  Jn 12,20-33
Néhány görög, egyben a pogány világ képviselôi, meg akarta ismerni Jézust. Olyan választ kaptak, amely messze túlszárnyalt kérdésük láthatárán. Jézus az Ô ,,órájáról'' szól, a ,,fölemeltetés'' órájáról:egybefogva kínszenvedést, halált és föltámadást. A kánai mennyegzô óta mind egyre errôl az ,,órájáról'' beszél, ezért él. És most, hogy maga elôtt látja, megrendül. János evangéliuma nem az Olajfák hegyi óráról beszél. De ebben a kifejezésben: ,,most megrendült az én lelkem'', --megsejtünk valamit az Ô útja nehéz voltáról, engedelmessége nagyságáról. A pogányok, igen, ,,látni fogják Jézust'', az ô órájuk is közel vagyon. A kereszten Fölmagasztosult, a megdicsôült Emberfia mindeneket magához fog ölelni. A tanítványok Jézussal való közössége nem bomlik föl az Ô halálával, hanem tökéletessé válik.
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/

/Nb5.vas jegyzeteiből:Ahogy a szineváltozáskor itt is hang szól, amely Jézus megdicsőülését hirdeti. Ez már a szenvedésében is megvalósul,ahogy hasonlataiban is szólt erről.A megdicsőüléséhez hozzátartozik,hogy az emberek szívébe íródnak törvényei,életében részesiti tanítványait,akiket megdicsőit Ahogy Jézus Isten akaratát,dicsőségét kereste,úgy tegyenek tanítványai is./ Jézus nemcsak átmenetileg,de folyamatosan akarja adni ezt.Ha a tanítványok Jézushoz hasonlóan élnek,ezt a dicsőséget valósítják meg.Szükséges,hogy ne halogassuk ezt a lehetőséget/
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Lelkésztől-74/875
  2018-03-11 13:15:10, vasárnap
 
  /2Krón 36,14-16,19-23,/Jn 3,14-21
A János evangélium szerint Jézus keresztre feszítése egyszersmind az Ô isteni fönségre való magasztalása (Jn 12,32; 17,1-2). Halála órája az Ô fölmagasztaltatása. Ami pedig Jézussal történt, az közvetlen velünk is történik: a hívô Ôáltala az örök élet részese. Ezt az életet ember semmiképp nem érdemelheti ki, mert a szeretetet nem lehet ,,kiérdemelni''. De tárulkozzék föl, határozza el, akarja-e befogadni az életet és művelni az igazságot. Az örök élet nem a földi élet valamilyen meghosszabbítása; az az egész embernek Isten igazságába és valóságába fordulása. Annak az Istennek, ki Jézusban megnyilatkozott. Az ilyen megújult ember ,,nem ítéltetik meg'', mert már nem áll szemben Istennel, benne él Istenben, már átment halálból az életbe.
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/


/Nb4.vas jegyzeteiből:Ismét szó van templom lerombolásról és építésről. Az előbbi a bűn következménye,az utóbbi Isten műve,aki Ciruszt ilyen elhatározásra indítja.Amig a templom romokban van,tart a fogság is. Az ujjáépítés vágya szünteti meg a fogságot is.Jézus a kereszthalálban a fogság állapotát szenvedi el,de föl akar emelni,a benne való hittel megszabadít,felépülést és örök életet ad.A hítből épülő lelki templomunk kihatással van a közösség lelki templomának állapotára is,mindkettő Isten kegyelmével épűl./Az épűléshez istentől jövő fényre van szükség, megkülönböztetésre másra irányító fényektől.Isten szeretetből üdvözíteni akar,és igazságérzetre,rendre biztonságérzetre vezetni/
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Lelkésztől-73/873
  2018-03-04 13:57:58, vasárnap
 
  Jn 2,13-25
Jézus alapvetôen nincs ellene az istentisztelet külsô formájának.
Szereti Jeruzsálem templomát, Atyja házának hívja. De épp ezért Ô, a Fiú, nem tűrheti e templom megszentségtelenítését, profanizálását.
,,Templomtisztító'' haragja kifejezi Atyja iránti szenvedélyes
szeretetét. S mikor fölhatalmazását firtatják, leplezett utalással
felel haláláról és harmadnapon való föltámadásáról szólva. Ezt a
tanítványok is csak akkor értették meg, mikor Jézus halottaiból
föltámadt és a Szentlélek emlékeztette ôket
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/

/Nb3.vas jegyzeteiből:Jézus emberi természete szerint Isten jelenléte iránti érzékenységre hivja fel a figyelmet. A templomot saját testére is alkalmazza amely Igéje által áll fenn és feltámadásával ujraépül. Ahogyan Jézus tettei nyomán a tanitványok az Irásra gondolnak és ez Isten jelenlétét teszi érzékelhetővé,úgy törekedni kell arra,hogy a teremtményeket is hozzuk kapcsolatba az Irásokkal,hogy Isten jelenlétére érzékennyé váljunk,és bennünk is épül Isten temploma,és helyünk lehet a mennyei szentélyben. A mulandókhoz kötödő törvényekhez képest elsőbbséget kell tulajdonítani azoknak,melyek a megmaradóakhoz kötödnek./Jézus e tettével az eljövendő eseményekről is kijelentést tesz.A10 parancs bensővé vált megtartása nélkül a templomi jelenlétünk nem lesz méltó az imádság házához /
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 42 
2018.05 2018. Június 2018.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 7 db bejegyzés
e év: 49 db bejegyzés
Összes: 904 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 118
  • e Hét: 551
  • e Hónap: 2551
  • e Év: 32894
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.