Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/6 oldal   Bejegyzések száma: 57 
Lelkésztôl-91/929
  2018-09-30 16:16:34, vasárnap
 
  Mk 9,38-43.45.47-48
A mai evangélium elsô felében különös szó hangzik el: ,,Aki nincs
ellenünk, velünk van!'' Sz Máténál fordítva szól: ,,Aki nincs Énvelem,az ellenem van.'' (Mt 12,30 és hasonlóan Lk 11,23) Jézus elmondhatja mindkettôt, különféle helyzetre persze. Ô harcban áll a gonosszal, de ha emberekrôl van szó, akkor nincs szívében korlátolt fanatizmus. Ha valaki Jézusra hivatkozva valami jót tesz, hagyjuk érvényesülni, még ha az Egyházon kívül teszi is! Jézus beszél Isten irgalmáról azok iránt is, akik bár nem keresztények, de emberiességbôl jót tesznek Jézus bármelyik rászoruló hívével. -- A második rész vezérszava:megbotránkoztatás. Botrányt okozni itt annyi, mint valakinek megingatni a hitét, vagy általában, valakit rosszra vezetni. (Ez a ,,botrány'' evangéliumi értelme, nem pedig a mai: ,,fölháborodás,megütközés''.
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/,

26.vas jegyzeteibôl:Jézus a gonosz elleni küzdelmet küldetése részének tekinti,ezért kiterjeszti ezt a lehetöséget tanítványai körén túl is.Az Ô nevének használatához,mint a Szentírás más szavához is erô társul. A kimondott szó nem marad hatástalan.

 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Lelkésztôl-90/928
  2018-09-23 14:15:42, vasárnap
 
  Mk 9,30-37
Már másodszor szól arról Jézus, hogy Ô, az Emberfia és Isten
Szolgája, az ,,emberek kezére adatik''. Megölik majd, de Isten
föltámasztja. Ez alkalommal nem tiltakoznak a tanítványok (vö. Mk
8,32), de most is éppúgy érthetetlen és idegen nekik az ilyen beszéd.-- Márk a következô részben Jézus több megnyilatkozását összefüggô tanításba füzte (9,33-50). Jézus beszéde a tizenkettônek szól, de a jövendô tanítványokra is érvényes. A szakasz végén a hatalmi és érvényesülési harcról beszél, és ez bizony mindmáig idôszerü! Nem véletlen, hogy amit Jézus a szolgálatról és utolsó helyre való ülésrôl mond, többféle kapcsolatban és szövegösszefüggésben maradt ránk. A
hatalmi törtetés és az ,,igazam van'' kórsága földúlja az
egyházközösséget, és elhomályosítja még Krisztus képét is (ahogy ezt a történelem is tanúsítja). Ô azért jött, hogy szolgáljon. A kicsinynek, a gyöngének, az elnyomottnak oldalán áll.
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/,

25.vas jegyzeteibôl: Jézus ismét beszél a rá váró szenvedésrôl. Most nem elutasítás,hanem elhallgatás,a befogadási készség hiánya mutatkozott meg. Elfogadás helyett versengés,evilági pozíció szerzés köti le ôket.Jézus a befogadó gyermeki lelkületet ajánlja,hogy megtaláljuk mi is azt a küldetést,mely az Irásokban rólunk is megvan./Jézus a lehetôséget meglátja,a valódi állapotunkat,amibôl van kiút,a befogadás lehetôségét,ahogyan a gyermek látványából a mennyei Atyával kapcsolatunk lehetôségét/
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Lelkésztôl-79/927
  2018-09-16 15:04:11, vasárnap
 
  Mk 8,27-35
Jézus e résztôl kezdve nem példabeszédekben szól, hanem legbensôbb titkait kezdi föltárni az apostoloknak. De ôk még most sem értik. A mai szakasz három részbôl áll: Sz Péter vallomása a Messiásról, a kínszenvedés elsô megjövendölése és fölhívás a kereszt követésére. A kijelentés, hogy az Emberfiának szenvednie kell, szükséges kiegészítése és kiigazítása Péter vallomásának: ,,Te vagy a Messiás''.A Messiás cím ,,Fölkent''-et jelent, ahogy olajjal felkenték a királyokat koronázás helyett. Jézus ritkán alkalmazza e címet magára mert abban az idôben elferdült politikai-nacionalista elképzelések terhelték meg a címet. Ellenben a Szenvedô Isten-szolgáról szóló jövendölésben (1. olvasmány) látja a maga útját. És aki tanítványa akar lenni, az ezen a sötét, göröngyös úton kell, hogy kövesse, --ahol az egyetlen fény az Isten szavában való szilárd hit.
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/,

24.vas jegyzeteibôl:Jézus feltárja tanítványai elôtt szándékát Jeruzsálembe vezetô útján.Amikor Péter apostol megvallja Jézus Messiás voltát,a világtól eltérôen nem a külsô körülményekre helyezi a hangsúlyt,és másoktól áldozatvállalás helyett önmaga áldozatára és hozzá kapcsolódásra hívja fel a figyelmet.Igy lesznek szabadok a világi kötöttségektôl és Jézushoz kötôdésük révén megörzik magukat a feltámadásra.A hitvallók életében,áldozatvállalásában a Jézushoz hasonlóság megfigyelhetô./ Jézusról az igaz véleményt nem a többség,hanem az isteni szóra figyelô Péter mondja ki,vele szemben legyen készség bennünk a Messiás és a mi életünk Isten akarta útját is elfogadni.Vállaljuk a nehézséget az életkörülmények változásánál,a növekedés,bünbánattartásnál,valaki elköltözésénél ,találkozásoknál, kérdéseknél ezzel az új életet segítjük
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Lelkésztôl-78/926
  2018-09-09 16:11:16, vasárnap
 
  Mk 7,31-37
E szakasz közepén ott az arámi szó ,,Effeta -- nyílj meg!'' E
szóval müködik Isten hatalma és bölcsessége (Bölcs 10,21). Jézus az idôk végén helyreállítja azt, ami kezdetben jónak, egészségesnek teremtôdött. Az ember beszélô és halló képessége természete teljességéhez tartozik. Az Isten és ember közötti kapcsolat abban áll,hogy az ember meghallja és megérti Isten szavát, felel Neki hittel és megvallással. De az emberek sem alkothatnak közösséget, ha nem beszélnek egymással, és nem hallgatják meg egymást.
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/,

23.vas jegyzeteibôl:Jézus küldetéséhez a hiányban szenvedôk megsegítése is hozzátartozik.Testi és lelki képességeit is felhasználja ehhez A hiányban szenvedô befogadó készségére is szükség van.A visszanyert képességet Isten szándéka szerint használjuk,Isten szavával összhangban,gyógyító, építô szándékkal,torzítástól mentesen, Isten szavával erôsítve szavainkat,tettekre váltással,gyümölcsökre figyelemmel./ Jézus a gyógyuláshoz szükséges hit elmélyítéséhez félrevonja a beteget. Nekünk is szükségünk van erre az elvonulásra/
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Lelkésztôl-77/925
  2018-09-02 11:57:07, vasárnap
 
  / Mk 7,1-8.14-15.21-23
E szakaszban az evangélista vitabeszédbe foglalja össze Jézus igéit a tisztaság és tisztátalanság kérdésérôl; ehhez járul melléktárgyként,hog mi a viszony Isten törvényei és az emberek szabályai, vagyis a ,,régiek hagyományai'' közt. Jézus elôször a farizeusokhoz és írástudókhoz szól, aztán a néphez s végül övéihez. Nemcsak Jézus kortársaira jellemzô, hogy Isten törvényeit félretéve lesik a kordivat gyakorlatát és szokásait, ez ma is fönnáll. Jézus a ,,tiszta és tisztátalan'' magyarázatával csatlakozik a próféták sorához, akik tiszta emberszíveket kerestek, nem pedig külsô tettekben fitogtatott tisztaságot!
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/,

22.vas jegyzeteibôl:Isten igéjét be kell fogadnunk és tettekre váltani.Ez akkor valósul meg,ha az igék bennsônkké válnak.Az ige hatása a szellemi törvényeknek megfelelôen alakul,az igének megfelelôen építôen,vagy károsítóan,jó vagy rossz gyümölcsöt. A szellemi törvények felismerése is az evangélium alapján lehetséges a Szentlélek vezetésével. /A szívünknek az Isten közelében tartásához szükséges,hogy ne váljunk embertelenné,ne a sebzettségünk vezéreljen,a szükkörü tapasztalat és lelkiismeret/
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Lelkésztôl-76/923
  2018-08-26 14:02:23, vasárnap
 
  Jn 6,60-69
,,Ki e kenyeret eszi, örökkön él'' (Jn 6,59). Ez ígéret, s egyben
követelmény. A tanítványok megérzik, hogy választás elôtt állnak.
Azonban számukra is ,,kemény beszéd ez'', nehéz felfogni, még nehezebb elfogadni. Jézus látja szorongó kétségüket, mégsem von vissza semmit.Sôt kiegészíti a megdicsôülésérôl szóló jövendöléssel. Ezzel a tanítványoknak aligha lett tisztább a kép. De nekünk értenünk kell,hogy Jézus emberré válása, keresztáldozata és mennybemenetele (megdicsôülése) egyetlen titok három állomása, és az Élet Kenyerében az egész testté lett, föláldozott és égbetért Krisztus van jelen:embersége, áldozata, fönsége. Hitbeli döntésünk a Szentség színe elôtt nem valami tannak szól, hanem Krisztus egész igazságának és valóságának.
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/,

21.vas jegyzeteibôl Isten sokféle jelenlétéhez az Eucharisztiában jelenlét is hozzátartozik,igy lesz teljes Jézusnak köztünk való jelenléte.Jézus személyes,rá hagyatkozó hitet vár el, hüséget a vele való szövetséghez /ma is vannak,akik elmennek,és vannak, akik vele tartanak a kemény beszéde ellenére,és nem bánják meg.Az igazi élet választáshoz magunkat meghaladóra kell irányulni/,nemcsak a meglévôk igazolásához szükségesre. Ehhez szükséges,hogy megrendültséget érezzünk.
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Lelkésztôl-75/921
  2018-08-19 15:20:42, vasárnap
 
  Jn 6,51-58
A nagy oltáriszentségi, eucharisztiás beszéde utolsó részében Jézus nemcsak hitet sürget a maga személyében, hanem valóságos fogyasztását a Kenyérnek, amely Ômaga. Még nyersebben kimondja: Testét (,,húsát'')kell ennünk, és vérét kell innunk! De lehet ez? Nem, ha ,,test szerint'' értjük, mert a ,,Lélek éltet'' (6,63). Akkor hát tisztán szellemileg értsük, mint valami lakomát, amelyre a Bölcsesség hív és bölcsességgel tart jól (vö. 1. olvasmány)? Ilyen értelmezés sincs kizárva az eddigiek szerint, de Jézus tanítványai helyesen megérzik,hogy Ô többet akar mondani, épp ezért háborodnak föl. A folytatásból kitünik, hogy Jézus valóban többet mond (l. a következô vasárnap evangéliuma). ,,Ti is el akartok menni'' megbotránkozva azon, hogy ételül adom magam? Ám menjen, aki nem hisz, és maradjon, aki nem értve is, de hisz! A súlyos oltáriszentségi beszéd teljes horderejét a tanítványok csak az utolsó vacsorán értik meg. És mennybemenetele után
fognak össze-összegyülni, hogy a szent Lakomát megüljék, ,,az Úr
halálának és föltámadásának titkát'' (vagyis a meghalt és föltámadt Urat vegyék a misztériumban), amíg csak el nem jô.
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/,

20.vas jegyzeteibôl :az ajándékba kapott istengyermeki életnek is szüksége van táplálékra.Jézus is hivatkozik erre:az én eledelem, hogy annak akaratát teljesítsem,aki küldött engem.Ezt az eledelt ízlelgetni kell,hogy megmaradjunk Isten vonzáskörében, hogy egységben legyünk Jézussal, erôvel töltsön el.Jézus a föltámadott testtel táplál,ad romolhatatlanságot azon a ponton,ahol sérülékenyek vagyunk.Jézus a hozzá tartozó tagjait mint fô táplálja,igy maradnak a tagok vele és egyméssal is egységben. /Jézus az önmagát adó szavait megerôsíti azzal,hogy életét adja/
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Lelkésztôl-73/919
  2018-08-12 15:16:49, vasárnap
 
  Jn 6,41-51
Jézus testével, lelkével, vérével teljes ember volt, ismerték Ôt és
a családját (Mk 6,1-6: 14. vasárnap). Kortársainak ez nehezítette meg,hogy hallatlan üzenetét felismerjék. Hogy jöhetett ez az ember ,,a mennybôl''? Ki tudja ezt, ha nem is érteni, de legalább elhinni? Jézus azt feleli: ,,Senki, hacsak nem indítja rá az Atya, aki Engem küldött.'' Tehát hagynunk kell, hogy Ô indítson és vezessen minket. Ez az a nagy megtérés, mely nélkül nincs hit. A kafarnaumiak keményszívüek, mozdíthatatlanok voltak, akárcsak atyáik a pusztában.
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/,

19.vas jegyzeteibôl.Amikor Jézus önmagát jelöli meg az örök élet táplálékának ellentétbe kerül azokkal, akik nem ismerik el Istenségét,aki az örök élet forrása.Akkor részesülünk az örök élet táplálékából,ha megmaradunk Isten vonzáskörében, hallgatunk, hangolódunk rá.Ha lépéseket teszünk,mely Isten megtapasztalásához vezet.Jelent állandóságot,folyamatos kapcsolatot. E nélkül életünk sérül,támadások ellen nincs védve./angyalokként mi is résztvehetünk az élet kenyerére buzdításban./
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Lelkésztôl-72/917
  2018-08-05 11:48:18, vasárnap
 
  Jn 6,24-35
,,Uram, add nekem ezt az élô vizet!'' -- mondta a szamaritán
asszony (Jn 4,15). ,,Uram, add nekünk ezt a kenyeret!'' -- mondják
most a zsidók. Jézus sugallta ezt a kérést, mikor oly életrôl beszélt
nekik, amely nem romlik meg, mint a manna (vö. 1. olvasmány), és amelyörök életet ad. A manna, amelyet a 78. zsoltár ,,mennyei kenyérnek''hív, az Emberfiában való hitre készített elô, mert Ô az a kenyér, ki valóban a mennybôl szállt alá. Ezt a Kenyeret csak ajándékul kaphatjuk Istentôl, munkával ki nem érdemelhetjük. Ami egyedül szükséges: hívô lélekkel megnyílni Isten valósága elôtt, készen várni, hogy még a megfoghatatlant is befogadjuk. Némelyek rosszul teszik föl a kérdést,vajon Jézus az Igében való hitrôl szól-e, vagy a Szentség vételérôl (,,enni a Kenyeret''), -- mert beszéde folyamán egyre világosabb, hogy a kettô elválaszthatatlan.
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/,

18.vas jegyzeteibôl:Jézus a testi táplálékról annak létrehozójára és a lelki táplálékra irányítja a figyelmet.Ezek által növekedjék az Istennel való személyes kapcsolat.Ezen ajándékok forrására gondolva szükséges a hitben gyarapodás,hogy fel tudjuk ismerni, be tudjuk azokat fogadni egyéni és közösségi életünkben,hogy ezek áradását megtapasztalhassuk./Hozzá kell menni kérdéseinkkel,és a tetteket megelôzôen be kell fogadni,hogy választ kaphassunk alapvetô kérdéseinkre/
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Lelkésztôl-71/915
  2018-07-29 14:15:51, vasárnap
 
  Jn 6,1-15
A mai és a következô négy vasárnapon Sz János 6. fejezete az
olvasmány: Jézus kenyérszaporítása, vízen járása, nagy kafarnaumi
beszéde, s végül válság a tanítványok közt. -- A kenyérszaporítást a szentíró húsvét és az eucharisztikus vacsora közelébe helyezi (6,4 és 6,11). Ahogy korábbi csodái, úgy ez is jel Jézus személyének titkára (Istenemberség). A jelet mindenki látja; egy pillanatra készek Jézust azon prófétának elismerni, ki ,,a világra eljövendô'', a Messiás. De a Messiásról és az üdvösségrôl való elképzeléseik még messze elmaradnak Jézus küldetésének igazi megértésétôl.
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/,

17.vas jegyzeteibôl:Jézus elôször a lelki inséget látja el,ennek hatását a gyarapodást jelképezi a kenyérszaporítás,melynél felhasználja a jelenben rendelkezésre állókat hozzájárulásunkat is,s hogy ne hagyjuk veszendôbe menni,használjuk a kapott ajándékokat.Szükséges megôrizni az erre való érzékenységet. A természet és fölöttiben munkálkodó erô közös eredetérôl,egyéni és közösségi feladatokról is szól,amit a szentmisében is meg kell valósítani./ Jézus a kenyérszaporításkor közösséget is formál/
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
     1/6 oldal   Bejegyzések száma: 57 
2018.12 2019. Január 2019.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 18
  • e Hét: 148
  • e Hónap: 340
  • e Év: 340
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.