Regisztráció  Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/6 oldal   Bejegyzések száma: 51 
Lelkésztôl-75/921
  2018-08-19 15:20:42, vasárnap
 
  Jn 6,51-58
A nagy oltáriszentségi, eucharisztiás beszéde utolsó részében Jézus nemcsak hitet sürget a maga személyében, hanem valóságos fogyasztását a Kenyérnek, amely Ômaga. Még nyersebben kimondja: Testét (,,húsát'')kell ennünk, és vérét kell innunk! De lehet ez? Nem, ha ,,test szerint'' értjük, mert a ,,Lélek éltet'' (6,63). Akkor hát tisztán szellemileg értsük, mint valami lakomát, amelyre a Bölcsesség hív és bölcsességgel tart jól (vö. 1. olvasmány)? Ilyen értelmezés sincs kizárva az eddigiek szerint, de Jézus tanítványai helyesen megérzik,hogy Ô többet akar mondani, épp ezért háborodnak föl. A folytatásból kitünik, hogy Jézus valóban többet mond (l. a következô vasárnap evangéliuma). ,,Ti is el akartok menni'' megbotránkozva azon, hogy ételül adom magam? Ám menjen, aki nem hisz, és maradjon, aki nem értve is, de hisz! A súlyos oltáriszentségi beszéd teljes horderejét a tanítványok csak az utolsó vacsorán értik meg. És mennybemenetele után
fognak össze-összegyülni, hogy a szent Lakomát megüljék, ,,az Úr
halálának és föltámadásának titkát'' (vagyis a meghalt és föltámadt Urat vegyék a misztériumban), amíg csak el nem jô.
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/,

20.vas jegyzeteibôl :az ajándékba kapott istengyermeki életnek is szüksége van táplálékra.Jézus is hivatkozik erre:az én eledelem, hogy annak akaratát teljesítsem,aki küldött engem.Ezt az eledelt ízlelgetni kell,hogy megmaradjunk Isten vonzáskörében, hogy egységben legyünk Jézussal, erôvel töltsön el.Jézus a föltámadott testtel táplál,ad romolhatatlanságot azon a ponton,ahol sérülékenyek vagyunk.Jézus a hozzá tartozó tagjait mint fô táplálja,igy maradnak a tagok vele és egyméssal is egységben. /Jézus az önmagát adó szavait megerôsíti azzal,hogy életét adja/
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Lelkésztôl-73/919
  2018-08-12 15:16:49, vasárnap
 
  Jn 6,41-51
Jézus testével, lelkével, vérével teljes ember volt, ismerték Ôt és
a családját (Mk 6,1-6: 14. vasárnap). Kortársainak ez nehezítette meg,hogy hallatlan üzenetét felismerjék. Hogy jöhetett ez az ember ,,a mennybôl''? Ki tudja ezt, ha nem is érteni, de legalább elhinni? Jézus azt feleli: ,,Senki, hacsak nem indítja rá az Atya, aki Engem küldött.'' Tehát hagynunk kell, hogy Ô indítson és vezessen minket. Ez az a nagy megtérés, mely nélkül nincs hit. A kafarnaumiak keményszívüek, mozdíthatatlanok voltak, akárcsak atyáik a pusztában.
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/,

19.vas jegyzeteibôl.Amikor Jézus önmagát jelöli meg az örök élet táplálékának ellentétbe kerül azokkal, akik nem ismerik el Istenségét,aki az örök élet forrása.Akkor részesülünk az örök élet táplálékából,ha megmaradunk Isten vonzáskörében, hallgatunk, hangolódunk rá.Ha lépéseket teszünk,mely Isten megtapasztalásához vezet.Jelent állandóságot,folyamatos kapcsolatot. E nélkül életünk sérül,támadások ellen nincs védve./angyalokként mi is résztvehetünk az élet kenyerére buzdításban./
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Lelkésztôl-72/917
  2018-08-05 11:48:18, vasárnap
 
  Jn 6,24-35
,,Uram, add nekem ezt az élô vizet!'' -- mondta a szamaritán
asszony (Jn 4,15). ,,Uram, add nekünk ezt a kenyeret!'' -- mondják
most a zsidók. Jézus sugallta ezt a kérést, mikor oly életrôl beszélt
nekik, amely nem romlik meg, mint a manna (vö. 1. olvasmány), és amelyörök életet ad. A manna, amelyet a 78. zsoltár ,,mennyei kenyérnek''hív, az Emberfiában való hitre készített elô, mert Ô az a kenyér, ki valóban a mennybôl szállt alá. Ezt a Kenyeret csak ajándékul kaphatjuk Istentôl, munkával ki nem érdemelhetjük. Ami egyedül szükséges: hívô lélekkel megnyílni Isten valósága elôtt, készen várni, hogy még a megfoghatatlant is befogadjuk. Némelyek rosszul teszik föl a kérdést,vajon Jézus az Igében való hitrôl szól-e, vagy a Szentség vételérôl (,,enni a Kenyeret''), -- mert beszéde folyamán egyre világosabb, hogy a kettô elválaszthatatlan.
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/,

18.vas jegyzeteibôl:Jézus a testi táplálékról annak létrehozójára és a lelki táplálékra irányítja a figyelmet.Ezek által növekedjék az Istennel való személyes kapcsolat.Ezen ajándékok forrására gondolva szükséges a hitben gyarapodás,hogy fel tudjuk ismerni, be tudjuk azokat fogadni egyéni és közösségi életünkben,hogy ezek áradását megtapasztalhassuk./Hozzá kell menni kérdéseinkkel,és a tetteket megelôzôen be kell fogadni,hogy választ kaphassunk alapvetô kérdéseinkre/
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Lelkésztôl-71/915
  2018-07-29 14:15:51, vasárnap
 
  Jn 6,1-15
A mai és a következô négy vasárnapon Sz János 6. fejezete az
olvasmány: Jézus kenyérszaporítása, vízen járása, nagy kafarnaumi
beszéde, s végül válság a tanítványok közt. -- A kenyérszaporítást a szentíró húsvét és az eucharisztikus vacsora közelébe helyezi (6,4 és 6,11). Ahogy korábbi csodái, úgy ez is jel Jézus személyének titkára (Istenemberség). A jelet mindenki látja; egy pillanatra készek Jézust azon prófétának elismerni, ki ,,a világra eljövendô'', a Messiás. De a Messiásról és az üdvösségrôl való elképzeléseik még messze elmaradnak Jézus küldetésének igazi megértésétôl.
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/,

17.vas jegyzeteibôl:Jézus elôször a lelki inséget látja el,ennek hatását a gyarapodást jelképezi a kenyérszaporítás,melynél felhasználja a jelenben rendelkezésre állókat hozzájárulásunkat is,s hogy ne hagyjuk veszendôbe menni,használjuk a kapott ajándékokat.Szükséges megôrizni az erre való érzékenységet. A természet és fölöttiben munkálkodó erô közös eredetérôl,egyéni és közösségi feladatokról is szól,amit a szentmisében is meg kell valósítani./ Jézus a kenyérszaporításkor közösséget is formál/
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Lelkésztôl-70/913
  2018-07-22 15:45:56, vasárnap
 
  Mk 6,30-34
A tizenkettôt, kiket Jézus szétküld a világba (Mk 6,7), e szakasz
apostoloknak nevezi. Ez annyit jelent, ,,követek''. Követségüket
tettben és szóban végezték (6, 30). Most visszatérnek lelkesen és
fáradtan. Magányra és pihenôre van szükségük. Jézus tanítványainak azt is meg kell tanulniok, hogy a megfeszített munka után kell a nyugalom s a belsô csönd. Missziós munkája után a tizenkettô újra tanítvánnyá,tanulóvá lesz (6,34-35). -- Az utolsó mondatok a kenyérszaporításhoz vezetnek át (Mt 6,35-44). A szerzôtôl megtudjuk, Jézus együtt érez a tömeggel, és tanítja ôket. Ez lesz a tanítványok dolga is: az ige és a szentségek kenyerét osszák, és egyben tehetségük szerint s fôfeladatukat sosem feledve a testi éhséget is csillapítsák.
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/,

16.vas jegyzeteibôl: Jézus küldi apostolait igehirdetésre , általuk és közvetlenül is gondját viseli követôinek.A külsô helyett a belsô felszereltségre hívja fel a figyelmet,a magányban Istennel találkozásra.E nélkül nem tud megvalósulni a lélekben az a rend,az a termés bôség,ami a természetre jellemzô. Isten elé vitt szándékaink,terveinknél gondoljunk arra,hogy az Irásokban jövendöltek mai életünkben is meg akarnak valósulni.
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Lelkésztôl-69/911
  2018-07-15 13:44:35, vasárnap
 
  Mk 6,7-13
Jézus megsokszorozza müködését azzal, hogy tanítványokat küld a világba. A ,,tizenkettô'' a szükebb tanítványi, apostoli kör neve.
Kiválasztotta, és aztán kiküldte ôket a világba (Mk 3,14). Jézus
küldetését kell tovább vinniök, az embereket megtérésre bírniuk, oly lelkületre, amely megfelel az új valóságnak, a Jézus fellépésével kezdôdô Isten-uralomnak. A küldetési beszédet Sz Máté bôvebben közli (10,5-14), ez egyezik az ôsegyház missziós rendjével. Az Egyház hithirdetô müködése folytatja azt, amit Jézus az apostolokra bízott. A hithirdetô (misszionárius), mint Jézus, prédikál szóval és segítô tettel. Így az evangélium Isten erejévé lesz, azok megmentôjévé, akik hisznek .
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/,

15.vas jegyzeteibôl:Jézus az evangéliumát embereken keresztul adja tovább.Ne a külsô eszkozökre legyen figyelmuk,hanem a küldetésre. Szorgalmazzák a befogadásra készséget, érzékenységet,amelyet azzal is erôsíthetik,ha különbözô élethelyzetek idézik Jézus szavait és annak megvalósulását. Szükséges,hogy törjék meg a gonosz lélek ártó befolyását,hogy a befogadás és annak gyümölcse kifejlôdhessen./eszköz és kényszermentesség mellett a kettôs tanúságtétel és az emberek felkeresése jellemezte a 12 munkáját
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Lelkésztôl-68/909
  2018-07-08 13:52:54, vasárnap
 
  Könnyebb messzirôl hinni és szeretni, mint közelrôl. Közelrôl
minden és mindenki valóságos, és állandóan összeütközésbe kerülünk velük.
Könnyebb Jézusban hinni nekünk, mint a názáretieknek az Ô idejében,legalábbis addig, míg távolról hiszünk Benne. Közelrôl nehezebb!Áldozáskor Áment mondani még tudunk, de Áment mondani a mellettem állóra, a velem együtt élôre itt a templomban, otthon, a munkahelyen,és abban hinni, hogy ô Krisztus számomra, -- az már sokkal nehezebb!
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/,

14.vas jegyzeteibôl:a prófétai szó akkor éri el hatékonyságát,ha befogadva azt megérint.A felületesség,elôitélet,mely Jézussal szemben megnyilvánult, gátja volt,hogy a csodás események megtörténjenek.Jézus szava szerint törekedni kell arra,hogy ne a sok szó, hanem a mélyen érintettség valósuljon meg.A prófétai szó az ismerettségi körbôl is jöhet,ahogy erre az Irás is utal./A felületes ismeret nem megbizható források igénybevételéhez is vezethet/
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Lelkésztôl-66/907
  2018-07-01 14:47:02, vasárnap
 
  Mk 5,21-24.35-43
Itt Sz Márknál két csoda története van egybefoglalva: egy gyógyítás és egy halott leányka föltámasztása. A gyógyításban a hangsúly az asszony hitén van. A lányka atyjának is ezt mondja az Úr: ,,Ne félj,csak higgy!'' De itt a csodán van a hangsúly: Jézusnak hatalma van a halálon is. Az olyan ember, aki a halálnak is parancsol, majdnem ijesztôbb, mint maga a halál! A szentíró arról tudósít, hogy a nép megrémült. Hogy hitre tértek-e, arról nincs szó. És a tanítványok, úgy látszik, éppúgy reagáltak, mint a ,,népség''. Csakúgy, mint a vihar lecsendesítése után, itt sem jutnak tovább a kérdésnél: Miféle ember ez?!
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/,

13.vas jegyzeteibôl: Jézus közelében lenni, életet, gyógyulást jelent.A bün,a halál hatalmának megtörése a betegség visszaszorulását is jelenti.A mellette maradáshoz szükséges,hogy a hit ne fogyatkozzon meg.A próbatételnek is határt szab.A gyógyuláshoz a hozzátartozók hite is hozzájárul,a közösség is,amelyik Jézus nevében van együtt, de ennek hiányában is érvényesül Jézus gyógyító ereje abban,akit megérint ez az erô/ szükséges lehet az elôitéletetet áttörô bátorságra,a történtek feltárására.Az asszony nem lehetett volna résztvevôje közösségi eseményeknek, mert tisztátalannak számított.Jézus érintésével ô is azzá vált volna,és nem mehetett volna el az elôljáró házába. A gyógyulással mindkét akadály elhárul A megszólítással Jézus bizalmat ébreszt benne,elfogadását kinyilvánítja és azt,hogy megszünt a csapás rajta,a hite megtartó erejére hivatkozik,és arra, hogy visszatérve övéihez egészséges, másokat is szolgáló életet éljen.
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Lelkésztôl-85/905
  2018-06-24 15:07:27, vasárnap
 
  Márián kívül Keresztelô Sz János (Sz Iván) az egyetlen szent,
akinek születését a liturgia megünnepli, mégpedig már az 5. Századtól e napon, Jézus születésének ünnepe elôtt hat hónappal. Sz Lukács evangéliumából tudjuk, hogy már születése elôtt megszentelte Isten,mikor Mária meglátogatta Erzsébetet. Születésének rendkívüli eseményei az üdvtörténetben való fontosságára mutatnak: az Ó- és Újszövetség határán áll, arra hívatva, hogy Isten közelgô országát hirdesse, és Jézus jövetelére elôkészítve, megtérésre hívja föl a népet. Még Jézus is aláveti magát János bunbánati keresztségének. János a ,,pusztába''
kiáltó szónak tekinti magát, az utána jövô Nagyobb elôfutárának. Jézus az emberek legnagyobbjának hívja ôt, az újra eljövendô Illéshez hasonlónak.

/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/,
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Lelkésztől-84/903
  2018-06-17 11:32:14, vasárnap
 
  Mk 4,26-34
Az a tény, hogy Jézus az igét hasonlatokban hirdeti (Mk 4,33), az
evangélistának éppoly fontos, mint a hasonlatok tartalma maga. A
tartalom: Isten országának titka -- ha megértenénk is -- egyre
felülmúlja az emberi képzeletet. De már a hirdetésnek ilyen módja is kétfelé választja az embereket: lesznek, akik ,,kívül'', és lesznek,
akik ,,belül'' vannak. Mert a megértés nem a nagyobb eszességen, hanem a nagyobb hiten múlik. -- A növekvô vetés hasonlatát csak Sz Márknál találjuk (de vö. Mt 13, 24-30). A vetés az evangéliumi ige. A maga erejébôl nô titokzatosan, kiszámíthatatlanul, de biztosan az aratás napjáig, az ítélet napjáig. -- A mustármag hasonlatából kitűnik az isteni hatalom óriási ereje a látszólag oly gyönge evangéliumi ige Által
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/

11.vas jegyzeteiből: Isten országa növekedőben van mind az egyének,mind a közösségek életében.Van olyan része,ami rejtetten megy végbe.A növekedés fokozatos,egymásra épülő.Az Ige befogadásán túl fontos a folyamatos táplálás,a tűrelem.Nem mindíg a várt fejlődik ki.Jézus követésében is ott van a fokozat:a tisztulás,megvilágosodás, az egység/a közösségben a tagok egymásnak is segítségére vannak, kívűlállókra is vonzást gyakorolnak. Cselekvően kell a magot a szívbe vetni,gondolva arra is,hogy a gyümölcsre másnak is szüksége van/
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
     1/6 oldal   Bejegyzések száma: 51 
2018.07 2018. Augusztus 2018.09
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 6 db bejegyzés
e év: 66 db bejegyzés
Összes: 921 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 18
  • e Hét: 116
  • e Hónap: 1479
  • e Év: 39783
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.