Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 6 
Szerzetestől-61/802
  2017-07-02 11:18:54, vasárnap
 
  Kereszthordozás
,,Ki nem veszi föl keresztjét, nem méltó Hozzám.'' ,,Mi okáért ment Krisztus ily nagy pompával szenvedésére Jeruzsálembe?'' --
Botránkozások juthatnak eszünkbe Krisztus keresztibôl,
kínszenvedésébôl... Krisztus mindenek láttára vígan ment hóhéri közé.És hogy megértenôk, mily nagy örömmel ment a halálra, kínszenvedése napját királyi koronázásának és mennyegzôje napjának nevezte...
Szenvedése elôtt is megmondta, hogy ,,kívánva kívánta'' ezt a napot:szorongatással várta eljövetelét és szorgalmazta Júdást, hogy hamar bánjék dolgával. Óh csodálatos szeretet!... Ha világi dicsôségre jönne és ily örömmel jönne hozzánk a mi Istenünk, úgy is kimondhatatlan kegyesség volna. Ha pedig szenvedésre ily vígan jô érettünk, meggyôzi irgalmasságával minden hálaadásunkat... -- Megtanít, hogy minden világi dicsôséges állapot keserűségekkel elegyedik mindenkor; minden nevetség: fájdalommal elegy, és az öröm vége: sírás. Hamis csaplár e világ, vízzel elegyíti, ha bort ád is... Necsak kincseidet, de saját testi ruhádat se kíméljed Krisztustól, lába elé terítsed, szolgálatára fordítsad! -- De még inkább feslett erkölcsökbôl, a ,,régi embernek''belsô öltözékeibôl vetkôzôdjünk -- vessük lába alá, ôvéle tapodtassuk régi rossz erkölcseinket;

/Pázmány Péter: bíboros,S.J.szerzetes +1637..Pozsony/
 
 
0 komment , kategória:  Pázmány Péter  
Szerzetestől-53/768
  2017-03-05 19:15:40, vasárnap
 
  Mértéktelenség, böjt és szegények
Ki gyôzné elôszámlálni, mennyi ostorival büntette Isten a földön a ,,torkosságot''? Ádámot és Évát ,,ételért'' fosztá meg ártatlanságtól és világi sok nyavalyákra veté... Ki gyomrát étkekben gyönyörködteti,annak mind gyomrát, mind étkét Isten elrontja. -- De mindezek semmik,ha másvilági büntetések mellé vettetnek. -- Keresztyének, eledelért --miért is veszejtsük lelkünket? Jobb, hogy most fogjuk el magunkat,hogysem örökké éhezzünk és szomjúhozzunk! Úgy ne járjunk mint Ézsaú,ki egy lencse-léven eladá áldását és azután heába ordítá sírásokkal a
balgatagságát! -- Dôzsöljenek ámbátor a világ fiai, lakodalmakról
lakodalmakra járjanak bár, akik a mennyei lakodalomra nem igyekeznek!
Ezeket nem azért mondom, hogy minden tisztességes lakomát
tilalmasnak ítélnék: távul légyen! Mert Krisztus elment a menyegzô
lakodalmába; s a tisztes nyájaskodás: a barátságnak és jóakaratnak alkalmas eszköze. Szabad azért embernek vendégséget tartani, nem a végre, hogy kevélykedjék és mutogassa értékét, vagy része-gítse barátját, hanem hogy gondjait könnyebbítse, vigasságot végyen,barátokat szerezzen vagy megtartson, emberséges gazdálkodással. De vigyázván, hogy oly dolog ne essék a jól lakásban, mely az Isten szemeit megbánthassa. Lám, a megszállott várban rekedettek nem
hízlalják hasukat, hanem módjával osztják az eledelt... Megnyargatta,sôt megszállotta ama síró-rívó oroszlán a mi várunkat, azért józanok légyünk és vigyázzunk és az ördög horgaira ragasztott eledelt bé ne faljuk! Legyen a mi böjttartásunk egyszersmind az éhezôk táplálása:
,,Hallók az evangéliumból, hogy nem várta Krisztus a község kérését,hanem mihelyt látta szakaszkodott állapotjukat, enniök ada. Mert ha a szegény hallgat is: de az ô halvány és elsárgult színe, ösztövér és béesett orcája, szakaszkodott inainak erôtlensége elég kérés az irgalmas ember elôtt. Erre erôs parancsolattal kötelez mindeneket a Szentírás és azt hagyja, hogy necsak jóakarónkat, de halálos ellenségünket is tápláljuk, ha éhezik; innia adjunk, ha szomjúhozik.(Pázmány: Dobzódásnak ártalmirúl és irgalmasságrúl, 4. böjti vasárnap)

/Pázmány Péter: bíboros,S.J.szerzetes +1637..Pozsony/

 
 
0 komment , kategória:  Pázmány Péter  
Szerzetestől-52/766
  2017-02-26 18:28:44, vasárnap
 
  Világi javak gondja
A világ javairúl azt mondja a Szentlélek, hogy annyit használnak
kívánságink enyhítésére, amennyi haszna vagyon az éh embernek, mikor álmában jól lakik, de üres a gyomra: Mert soha ezekkel annyira nem töltözhetik ember, hogy kívánságát megelégítse, hanem örökké éhezteti és fárasztja.
Erre nézve Szent János, mikor azt írja, hogy egyéb nincs a világon,hanem testnek, szemnek kívánsága és életnek kevélysége (1Jn 2,16); nem mondja, hogy e világon testi gyönyörűségek, gazdag birodalmok,felséges méltóságok vannak: hanem, hogy ezeknek kívánságival teljes a világ; és egyéb nincs e világon, hanem olthatatlan szomjúság,telhetetlen éhezés, végetlen vágyódás. Mert a világ, nem elégíthetvén embert javaival, azoknak kívánásával kínozza és nyughatatlan fáradsággal pusztítja. Ezért mondja Szent Dávid, a világ-szeretôkrül,hogy ,,mint az ebek, mindenkor koplalnak és kerengenek'', hogy eledelt találjanak, mellyel engeszteljék ugató gyomrukat, valamit kapnak, azt
semminek tartják; hanem, amihez nem juthatnak, azután szakad
kívánságok nyughatatlansága. Azért, a kívánságok állhatatlan
változása, ,,fel- s aláforgatja ôket'' (Bölcs 4,12).
Ezt a világi kívánságok nyughatatlan és állhatatlan forgását, két
szép hasonlatossággal adja elônkbe a Szentlélek: elôször azt mondja;hogy aki Istentűl elszakad és a világ útjain jár, Pascit ventos,szelek pásztora (Oz 12,2) és azokat ôrzi. A széllel emberi erô nem bír; senki azt bé nem rekesztheti; kedve szerint nem forgathatja:hanem ,,ott fúj, ahol akarja: nem tudja senki, honnan jô s hová mégyen'' (Jn 3,8). Azért, aki szelet ôriz, szükség, hogy szünetlen és állhatatlanul, hol ide, hol amoda forduljon; hol egy-, hol másfelé fusson és soha ne nyugodjék. Ilyen, aki világi kívánságok után jár.Másodszor, azt mondja Szent Dávid, hogy a világszeretôi olyanok, ut rota, mint a kerék (Zsolt 82,14), melynek minden része fel s alá forog mindenkor és csak az állhatatlan változásokban állhatatos; azaz; ,,oly kerengôben járnak, melynek mindenkor az elein, vagy fején vannak''(Zsolt 139, 10). Sehol vége nincsen a kerengônek: azért, aki kerengôben végig akar menni, munkáját munka követi, fáradság újítva:aki kerengôben jár, mégyen és fárad, de elég nem mégyen, hanem ugyanott marad. És noha igen megfárad a gonoszság kerengôjében: de ,,semmi nyugodalom nem adatik néki'': hanem, mint a Sísifus kínjában,
a munka munkához ragad; és akkor kezdôdik elôl, mikor gondolnád, hogy vége vagyon.
Ilyen a világ fáradsága; ilyenek a világ javai. Mégis ezekért az
emberek ennyit munkálkodnak és soha fáradságoktúl meg nem szűnnek:hanem egynéhány pénzért és kevés fizetésért; valami rossz nyereségért;egy kis tisztességért; valami rút gyönyörűségért, éjet nappá tésznek,hevet, hideget szenvednek, veszedelemtôl és haláltúl nem félnek.
Ah, mennyivel illendôbb nékünk a tiszta, valóságos jókért, az
örökké-maradó jókért, a mennyei boldogságnak elnyeréséért, az Isten kedvéért, a tökéletes jóságokért; melyek ,,megelégítik a lelket'':szünetlen munkálkodnunk és az Isten terhének viseléséhez naponként vastagodnunk. (Pázmány: VM, 2:188)

/Pázmány Péter: bíboros,S.J.szerzetes +1637..Pozsony/
 
 
0 komment , kategória:  Pázmány Péter  
Szerzetestől-43/677
  2016-04-17 12:41:12, vasárnap
 
  Elmélkedés
A bárányát keresô Jó Pásztor
Ki gyôzné megszámlálni a sok drága eledeleket, melyekkel táplálja Krisztus az ô juhait!? -- Táplálja szent igéjének és üdvösséges tanításának ételével. Ezzel épül lelki életünk, ezzel vastagodunk,növekedünk és minden üdvös munkákra erôsödünk. Ebben oly gyönyörűséges édességet találunk, mellyel ájtatosan és vígan futunk az Isten parancsolatinak útján. Értette Sz Dávid ez eledelnek ízit... mert azt kiáltja: Isten igéje édesebb és gyönyörűségesebb a méznél; mivel nincs e világon nagyobb gyönyörűség, mint a szívnek öröme. De, hogy Isten juhai ízit érezzék és hízlalóvá tegyék Isten igéjét, szükség, hogy
nemcsak egyszer és lágyan, hanem többször és kérôdve megrágják. Ebben elmélkedjenek éjjel, nappal; okát, végét, módját megtekintsék...azokból Isten gondviselését, szerelmét, bölcsességét, igazságát megtapasztalják... Legeltet a mi Pásztorunk lelkünkbe öntött belsô ajándékival, mennyei adományai gazdagságival: hitet, szeretetet,alázatosságot, tisztaságot, egyéb sok jókat öntvén lelkünkbe.
Éltetô eledel a Hit. ,,Mert az igaz hitbôl él''. (Róm 1,17)
Vastagító étek a Szeretet, mert a belsô ember erôsbül, ki a
szeretetben gyökerezik. Éhség-enyhítô és szomjúság-oltó az Igazság,mert akik éhezik és szomjúhozzák, megelégülnek.
Méltán kiálthatjuk tehát Sz Dáviddal: ,,Hatalmas pásztorom nékem az Isten, ki legeltet engem, és semmiben meg nem fogyatkozom''... Oly mezôbe helyezett, az ô Anyaszentegyházában, ahol az ô szent igéjének tisztasága, a sakrámentomok szentsége, az isteni ajándékok bôsége táplál engem.
Szeressük, atyámfiai, ezt a Jó Pásztort, aki minket így szeret!
Engedjünk annak, aki mireánk ily gondot viselt! Mert ha mannát
megutálván, hagymán kapdosunk, ha rút zavaros tócsákat szomjúhozunk,soha éhünk és szomjúságunk meg nem enyhül.
Harmadszor és utolszor, a Jó Pásztor dolga, hogy az elveszettet
felkeresse, a sérült vagy betegedett juhot meggyógyítsa. Sz Péter
mindenekrül mondja, hogy olyanok voltunk, mint a bujdosó juhok...
minden szempillantásban csak a pokolbéli farkas torkát várhattuk
fejünkre!
És elhagyá az Isten Fia az angyalok sokaságát, hogy az egy
elveszett juhot, Ádámot a maradékival fölkeresné, jöve a világ
pusztájába, a végre, mint maga mondja, hogy fölkeresse és
megszabadítsa, ami elveszett vala.
Atyám fiai! Keres minket a mi Pásztorunk! Akarja, hogy az ô
kiáltását siketségre ne vegyük, hanem szavát hallgassuk, azaz igaz
hittel valljuk, amit mond; szeressük, és kövessük, amit parancsol.
Mert csak az a Krisztus juha, aki az Ô szavát fogadja. Necsak
nevezettel légyünk juhok, de megismérjük, hogy gyarlók és erôtlenek vagyunk mint juhocskák. Azért megalázzuk magunkat és pásztorunktól el ne távozzunk.

/Pázmány Péter: bíboros,S.J.szerzetes +1637..Pozsony/
 
 
0 komment , kategória:  Pázmány Péter  
Szerzetestől-41/653
  2016-01-24 14:37:34, vasárnap
 
  A szelídség kegyelméért
Én üdvözítô és megváltó Krisztusom, minden tökéletes erkölcsnek fényes tüköre! Te mindenkor nagy szelídséget mutattál még ellenségeidhez is, a te áruló tanítványod csókolgatását nem utáltad,az ellened felfegyverkezett szolga sebét meggyógyítottad, a zsidók gyalázásait és csapdosásait csendesen szenvedted, és végre halálod óráján hóhéraidért imádkoztál, és azt parancsoltad nekünk, hogy tôled megtanuljuk: nem az egek alkotását vagy csodatételeket, hanem a szelídséget. Kérem azért szent Fölségedet, adj igaz szelídséget az én szívembe, hogy engedelmes elmével szenvedjek minden háborúságot,jóakaratot mutassak mindenekhez, felebarátaim fogyatkozásait keresztényi szeretettel hordozzam. Ne legyen az én szívemben felebarátom ellen keserűség, nyelvemen haragtartásnak jele,cselekedetemben bosszúállás: hanem e világnak minden háborúi közös csendes és békességes lakása legyen szent Fölségednek az én lelkemben,
ki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Amen. (Pázmány imája, Sík:DB, 247)

/Pázmány Péter: bíboros,S.J.szerzetes +1637..Pozsony/
 
 
0 komment , kategória:  Pázmány Péter  
Szerzetestől-40/649
  2016-01-10 15:36:38, vasárnap
 
  Pázmány Péter: Imádság keresztény egységért
Irgalmas Isten, ki minket egy örök életnek reménységére hívtál, hogy amint Te egy vagy, és egy a tetôled rendelt keresztség, úgy mindnyájan egy hitben, egy szívvel szolgáljunk neked: adj szívünkbe Szent Lelket,hogy mindnyájan egyet értsünk, egyet valljunk és a te akaratodban való egységet szorgalmatosan megtartsuk. Add, hogy mindnyájan egy akolban legyünk az egy Pásztornak gondviselése alatt, és téged minden visszavonás, gyűlölség és egymás rágalmazása nélkül dicsérjünk.
Térítsd meg, Uram, a te elszéledett juhaidat, vedd el a homályt
szívünkrôl, nyisd meg a siketek fülét, világosítsd meg a vakok szemét,és a te igaz hitedre tanítsad meg a tévelygôket. A te szerelmes szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
/Pázmány Péter: bíboros,S.J.szerzetes +1637..Pozsony/
Pázmány Péter (Nagyvárad, 1570--1637, Pozsony). Bíboros, esztergomi
érsek. A Jézus Társasága tagja. A magyar katolikus megújulás
vezéralakja. Kitűnô szónok, politikus, író. A magyar prózai nyelv egyik
megteremtôje
 
 
0 komment , kategória:  Pázmány Péter  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 6 
2018.12 2019. Január 2019.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 32
  • e Hét: 63
  • e Hónap: 507
  • e Év: 507
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.