Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 3 
Irótól-21/822
  2017-09-10 12:03:34, vasárnap
 
  Pilinszky János: Vallomások az imádságról

Hogy mit keresünk az imádságban? Akarva-akaratlanul: Istent magát.Errôl a bensôséges, örök és örökké új útról korunk se szűnt meg vallani, s e vallomások éppoly élôek, mint amilyenek az elsô
századokban voltak.
Az ima béke és öröm, de sokszor magas fal állja el az utat, s épp az Istenhez legbuzgóbban igyekvôk elôtt. Bernanos így kiált föl: ,,Ó,tökéletesen tudom, hogy az ima vágya már maga is imádság, és tökéletesen elég Istennek. De nekem nem elég a puszta vágy. Úgy kellene az imádság, mint tüdônek a levegô, mint szívnek kell az oxigén: Ami mögöttem áll, az többé nem a hétköznapi, megszokott élet,amihez bármikor visszatérhetek. Úgy érzem most, hogy semmi sincs mögöttem, s szemközt velem csak egy fal, egy fekete fal áll.''
Istennek ez a ,,sötét hiánya'' gyakran a lélek önvádjában
jelentkezik, mint Julien Green naplójában olvashatjuk: ,,Hazaérve egy este, elôvettem a Bibliát, hogy valami világosságot derítsek
éjszakámra. Vannak percek, amikor lehetetlen nem iszonyodnunk
önmagunktól, s amikor készek volnánk egyetérteni vádlóinkkal. Csakhogy a világ nem is sejti, mi történik egy lélekben; ha tudná, és neki kellene ítélnie Isten helyett, a világ engem örök idôkre elítélne.''
Beteges önvád? Nem, a keresztény önismeret kezdete, s az igazi
imádság küszöbe. Green számára, élete késôbbi tanúsága szerint, ezek a feljegyzések jelezték az ima közeledtét.
A küszöb: sokszor a kétségbeeséssel határos önvád és önismeret. Aki azonban nem fordul vissza innét, azt Isten az imádság békéjével várja.
Néhány év múlva már ilyen mondatokkal találkozunk naplójában: ,,Az igazi rendnek az imádság az alapja... ''S innét már csak egy lépés a fölismerésig: ,,... a legjobb imakönyv: maga Isten.''
E fölismerésben már benne él a lélek annyira áhított békéje,
megérkezése: ,,Az imádság célja nem annyira az, hogy megkapjuk, amit kérünk, hanem hogy mi magunk változzunk meg. Sôt, azt kellene mondanunk, hogy az igazi imádság képessé tesz bennünket arra, hogy elejtsük kérésünket.''
A kétségbeesést nemcsak emberek tudják; Isten éjszakáját, hiányát,,,csendjét'': maga Jézus is megszenvedte. Mégis: az imádság szívében határtalan öröm lakozik, ahogy a természet éjszakája sem jelenti a nap halálát, csupán távollétét. Ebben az értelemben kérdezi Bernanos azoktól, akik hívôknek vallják magukat: ,,Vajon alkalmasak vagytok-e megfiatalítani a földet, igen vagy nem? Az Evangélium örökké fiatal,csak ti vagytok öregek.'' Igen, az imádság lényege szerint Istenközelséget jelent, örök fiatalságot.
Isten hiányának és jelenlétének megtapasztalása: két partja az
emberi imának. Mondhatnánk, küszöbe és betetôzése. A hívô számára az ima jelenti a teljes valóságot. Rettenetes a súlya, de nem szabad félni tôle: Jézus az imában rakja ránk édes igáját.
S végül azok számára, kik gyöngének érzik magukat az imádság
realitására; nem fölmentésül, de ízelítôül az isteni szeretet makacs
természetérôl, mely nem engedi, hogy egykönnyen lemondjunk róla, hadd idézzük a haldokló Lisieux-i Szent Terézt: ,,... ha el is követtem volna minden lehetséges bűnt, éppoly bizakodva érezném, hogy e tengernyi gonoszság is csepp víz csupán a szeretet tűzvészében.''
/Pilinszky János +1981.Budapest /
(Idézetek: Ch. Moeller muvébôl)
 
 
0 komment , kategória:  Pilinszky János  
Költőtől12/511/Pilinszky J./
  2014-09-07 14:47:44, vasárnap
 
  Békesség az imádság csöndjéből,erőteréből.
Pilinszky János: Az imádság szerepe a világban
Számtalanszor tapasztaljuk, hogy szavaink süket fülekre találnak.Ilyenkor ne okoljunk soha másokat, mivel a szemrehányásokban mindig van valami tisztátalan. Sókkal jobb, ha ilyenkor imádkozni kezdünk,érezve szavaink kölcsönös végességét.
Csodálatos erôtere és szótlan csöndje van az imádságnak. Igen,
imádkozni annyi, mint eljutni Isten csöndjébe, abba a néma közegbe,amely ugyanakkor az egyedül tiszta beszéd Isten és ember, ember és minden ember között.
Ha minden zavaró elemtôl meg akarjuk tisztítani imánkat, minden
rejtett önzéstôl, nagylelkűségbe öltözött rút kicsinyességtôl --
okosabb Istenre bíznunk, hogy mit is kérünk tôle, mit is üzenünk
általa egy másik embernek. E néma és kérésektôl-kikötésektôl mentes ima, amelyben lemondunk akaratunkról, és Istenre bízzuk, miként boldogítsa és vezesse akár feleségünket vagy gyermekünket, vagyis azokat, akiket Isten legközvetlenebbül ránk bízott, s akikkel szentsége szerint is egyek vagyunk -- igen, még hozzájuk intézett szavaink közül is a legtisztább és legszebb az a néma imádság, amely megfogalmazását egyedül Istenre bízza.
Rengeteg tisztátalan beszédnek vehetjük így elejét. Ember szájában a tiszta szó ritka, akár a színarany. Kivált, amikor valamiféle közvetlen célt kell szolgálnia. Innét, hogy a művészet elvontabb szintjén már sokkal több a Szép Szó. S még több az imádság, s fôként az Úr csöndjébe valósággal belesemmisülô imádság szintjén.
Az imádságúak ez a formája ugyanakkor az önzetlenség iskolája is.Arra tanít, ezerszer jobb saját bűnünket ismernünk, mint másokét,hiszen a Bárány színe elôtt se másokról kell majd beszámolnunk, hanem egyedül saját magunkról, egyedül saját vétkeinkrôl kell számot adnunk.Nincs komolyabb a földön, mint a vétkeit töredelmesen meggyónó és Istenéhez szinte szakadatlanul imádkozó ember. Amikor gyónunk,vétkeinket egyre pontosabban kell megfogalmaznunk, de amikor imádkozunk, igyekezzünk egyre inkább elnémulni, hogy még leghôbb kérésünket is végül maga Isten fogalmazhassa meg, hiszen egyedül Ô tudja megfogalmazni! Szívünk egyedül Isten fogalmazásában képes a tiszta beszédre, számíthat hatékony beszédre és meghallgatásra.
Ha életünkben csak egy órára komolyan vennénk Jézust! Csak egy percre azt a percet, amikor egyedül szembesülünk Istennel! Amikor a Bárány egyedül engem néz, s egyedül engem kérdez, s egyetlen szó erejéig se mások bűneirôl, hanem egyedül a saját bűneimrôl. A szentség tulajdonképp nem is más, mint a végsô (de valójában mindig is érvényes) helyzet fölismerése és boldog elfogadása. A szent egyedül van Istennel, élete ettôl folyamatos gyónás és szakadatlan imádság,vagyis az ô életformája az egyedül valóságos élet és életforma./Pilinszky János +1981.Budapest /
 
 
0 komment , kategória:  Pilinszky János  
Iróktól/....Pilinszky János/12
  2010-02-11 19:58:22, csütörtök
 
  Ha tehát ti a kisértések ellenére is állhatatosak lesztek a hitben ,az Úr nektek békét és boldog nyugalmat ad egy idöre itt e földi életben,és majd odaát örökre./Emiliáni Szent Jeromos/

Pilinszky János: Imádságért

Add, Istenem, hogy a világ kisimuljon és elcsendesedjen bennem és mindenkiben.
Hogy az éjszaka csöndjében asztalodhoz ülhessek, ahhoz az asztalhoz,ami mellôl senki se hiányozhat.
Ahhoz az asztalhoz, hol a nappal és a csillagokkal együtt a hétköznapok is kialszanak, s egyedül a Te békéd
világít.
Igen, hogy helyet foglalhassak már most egy rövid idôre annál
az eljövendô asztalnál, amit egy öröklétre megígértél, s aminek
egyedül a Te békéd a lámpása, eledele és terítéke.
Add meg elôlegként azt a csendet, azt az asztalt, ahol minden
civódás, félreértés és megkülönböztetés megszünik végre, ahol mindenkihelyet kap, a maga helyét, s a legkisebb féltékenység is leveti csúf álarcát, s színét vesztve elpárolog.
Nevezz meg valódi nevünkön, mivel valamennyien szenvedünk attól,hogy álnéven élünk, telve álnoksággal, amit magunk fabrikáltunk; mivel jobbnak, különbnek, állhatatosabbnak és áldozatkészebbnek kívántunk látszani másoknál.
Valódi neve csak keveseknek van itt a földön.
Kivétel alig. Szentjeid között talán Bach, talán Mozart. Asztalodnál
Bachnak továbbra is Bach lesz a neve és Mozartnak Mozart...
Mint vándornak megérkeznie a tengerpartra, szívem és értelmem
elhallgat már a távoli közelségedtôl is, meghallva a végtelen
intelligencia hullámverését...
Add, hogy imámban ne kérjek semmit, de annál inkább hallhassalak és hallgassalak téged.
Fáradt vagyok, Istenem, kifárasztottak ,,kéréseim'', és megtéptek a világ ,,kérései''.
Apostolod mondta, hogy a szeretet irgalmas,
türelmes, nem kér és nem panaszkodik. Add, hogy sose kívánjak ,,színen lenni''. A világnak amúgy is kötelezô olvasmánya a ,,zürzavar kézikönyve''. Ha lehet, ragaszd össze lapjait, megértek a csirizre.
Ha mégis kérek tôled imámban valamit: ne vedd tôlem, ne vedd el tôlünk a kérés nélküli imádságot. A kérés nélküli imában nemcsak én, de az egész mindenség hallgat, s hallgatnak azok is, akik -- egy szinttel még mélyebben -- torzsalkodnak, harcolnak, lázonganak és ítélkeznek.
A nem kérô imádságban azonban, imádkozza bárki is, az
egész világ térden áll a ,,teremtés egyességében''.
Valójában minden imádság, a kérô is, messze túlmutat önmagán. Jézus kérte, hogy kérjünk, de... ,,mindazonáltal legyen a Te akaratod szerint''. És: ,,... kezedbe ajánlom lelkemet''.
A kérô ima természetesen nem azonos a földi kéréssel, mely legtöbbször- kivéve az éhség és szomjúság szavait -- valamiféle mástól szennyes.
A kérô imádság,amennyiben csakugyan eljut az imádságig, szinte automatikusan veti ki magából kérései homokzsákjait, hogy végül el juthasson abba az egyetlen magasba, ahol -- mindazonáltal ne a mi kérésünk és akaratunk teljesedjék, hanem az övé.
Igen, nem hiszek többé tulajdon kéréseimben. Istenben, a egyetemes békében nincs többé mit kérnünk, az egyetemes igazságba érkezve,elképzelhetetlen bármiféle ítélkezés bárkivel vagy bármivel szemben.
Ezért imádkozni az imádságért; bünösök és szentek közös kiáltásai itt a földön, és a kérés nélküli ima jók és gonoszak számára talán nem egyéb; mint egy pillantást vetni az asztalra, mely öröktôl fogva terítve áll az atyai ház udvarán.
Ennél az asztalnál -- Jézus isteni ígérete szerint -- nem .lesz
többé se ellenség, se barát, se vér szerinti rokonság, se szülô, se
feleség. Mindenki mindenkije lesz mindenkinek, áthatva az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyetemesen beteljesült ígéretétôl. Ennél az asztalnál mindenkinek akad egy szék, s mindenki a maga eleve kijelölt, ezerszer áldott helyére kerül -- annyi vita, helycsere és zürzavar után.
 
 
0 komment , kategória:  Pilinszky János  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 3 
2018.12 2019. Január 2019.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 32
  • e Hét: 63
  • e Hónap: 507
  • e Év: 507
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.