Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 10 
Zsinati dokumentumból2/99
  2010-10-31 18:13:19, vasárnap
 
  Emberek közötti békesség munkálásáról,forrásáról.
A béke nem a háború puszta hiánya, nem is szűkíthető le a szembenálló erők egyensúlyának állandósítására, nem is hatalmi intézkedésből fakad, hanem valóban és sajátosan "az igazságosság műve" (Iz 32,17 ). A rend gyümölcse, melyet isteni Alapítója (lehetőségként) az emberi társadalomnak ajándékozott, és a mind tökéletesebb igazságosságra szomjazó embereknek kell megvalósítaniuk. Mivel ugyanis az emberi nem közjavát a maga módján elsődlegesen az örök törvény vezérli, de ennek konkrét követelményei az idők folyamán állandó változásnak vannak kitéve, a békét sohasem lehet egyszer s mindenkorra megszerezni, hanem folytonosan építeni kell. S mivel ezenfelül az emberi akarat ingatag és bűntől sebzett, a béke őrzése az egyesektől a szenvedélyek fölötti uralmat, a közhatalomtól pedig éber őrködést kíván.
Ez azonban nem elegendő. A békét a földön elérni csak akkor lehet, ha a személyek java biztonságban van és az emberek bizalommal és önként megosztják egymás között lelki és szellemi kincseiket. A szilárd akarat más emberek és népek, s azok méltóságának elismerésére és a testvériség gyakorlására, a béke építéséhez feltétlenül szükséges. Így a béke a szeretetnek is gyümölcse, mely meghaladja azt a határt, ameddig az igazságosság el tud menni.
A felebaráti szeretetből fakadó földi béke pedig Krisztus Atyaistenből áradó békéjének előképe és hatása. Maga a megtestesült Fiú ugyanis, a béke fejedelme, kereszthalála által minden embert kiengesztelt Istennel, és egy népben és egy testben állítva helyre valamennyiük egységét, a saját testében ölte meg a bűnt;clxi és a föltámadással fölmagasztalva kiárasztotta az emberek szívébe a szeretet Lelkét.
Éppen ezért minden kereszténynek szól a sürgető felhívás, hogy "szeretetben cselekedve az igazságot" (Ef 4,15) fogjanak össze minden igazán békeszerető emberrel a béke kiesdésére és fölépítésére.
Ugyanebben a szellemben, csak dicsérni tudjuk azokat, akik a jogaikért folytatott küzdelemben lemondanak az erőszakos cselekményekről, és az önvédelemnek azokhoz az eszközeihez folyamodnak, melyek egyébként rendelkezésére állanak a gyengébbnek is; feltéve, ha ez mások vagy a közösség jogainak és kötelezettségeinek sérelme nélkül történhet./Gaudium et spes lelkipásztori konstitúcióból/

Link
 
 
0 komment , kategória:  II.vatikáni zsinat  
Bibliából és Szenttöl20/98
  2010-10-28 20:59:39, csütörtök
 
  Isten hasonlóságára teremtettségünk megnyilvánulása a békés egyetértésben.
Akiket a föld porából való eredetük e világ nyomorúságai alá vetett ez az új életforrás mennyeivé alakitotta át,söt elvezeti öket az isteni Teremtöjükkel való hasonlóságra.Ha tehát már újjászülettümk,és Teremtönk képmására már megújultunk, teljeitsük is az Apostol figyelmeztetését:"Ezért ahogy a földi ember alakját magunkon hordozzuk,a mennyeinek alakját is magunkon fogjuk hordozni"/1Kor 15,49/.
Mivel tehát Urunk hasonlóságára újjászülettümk ,és gyermekeivé is fogadott minket az Isten ,ezért hordozzuk Teremtönk képét a legteljesebb hasonlóság szerint.Ez a hasonlóság nem éppen a méltóságra vonatkozik,mert az egyedül csak öt illeti meg,hanem legyünk hozzá hasonlók ártatlanságban,egyszerüségben, szelidségben,türelemben,alázatosságban,irgalmas szeretetben és békés egyetértésben.Urunk ilyen volt hozzánk,és igy élt közöttünk nagy jóságában./Szent I. Kelemen pápa,vértanú/+101k./
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Lelkésztöl8/Newman/97
  2010-10-24 18:08:43, vasárnap
 
  Istentöl nyert vigasztalások megtapasztalása az Ég felé,a békesség honára irányítsa figyelmünket.
Ez volt földi létük legboldogabb ideje: az emberek szóbeszédétôl és kíváncsi tekintetétôl távol, a mennyei élet elôre megízlelése. Feltámadott Megváltóm, boldogok voltak világosságodban és ki is használták ezeket a napokat elmélkedésre és imádásra!
Te, Uram, azonban jobban tudtad mit jelent ez az idô és mi vár
reájuk. Ôk azt remélték és kívánták, hogy a béke csendje soha véget ne érjen és még boldogabb kövesse. Te azonban örök bölcsességedben tudtad, hogy hasznos és szükséges reájuk nézve a harc és szenvedés vállalása,mert általa magasztosabb boldogsághoz jutnak. Ha el nem hagyod ôket, a Vigasztaló sem jöhetett volna el hozzájuk. Elhagytad ôket, mert tudtad,hogy szomorúsággal teljes hiányodban többet nyernek, mint észlelhetô jelenlétedben.
Imádlak Atya, mert Fiadat és a Szentlelket elküldötted
és Titeket azért imádlak Fiú és Szentlélek, mert küldetésteket
akartátok.Istenem, ne engedd elfelejtenem soha, hogy idelenn a földön a vigasz perce csak pihenés és nem állandó állapot. A földön ez nem állandó,csak az Égben. Idelenn csak arra adtad, hogy újabb eseményekre és szenvedésekre elôkészítsenek. Uram, részesíts néha-néha legalább ilyen vigasztalásban. Árassz el jelenléted édességével, ennek segítségével nem lankadok el az úton. Különben nagy gyengeségem folytán megtörténhet, hogy szolgálatodat terhesnek találom, elhagyom az imádságot és elmélkedést, kiszáradt lélekkel végzem napi teendôimet és
kísértésbe esem ezeket csak a bennük rejlô örömért véghez vinni és nem a Te kedvedért. Add idônként isteni vigaszodat, de ne engedd, hogy abban pihenjek. Hadd használjam fel arra, amire szántad. Ha vigaszodat visszavonod, ne engedd, hogy sértôdött és levert legyek, hanem fordítsam gondolataimat és vágyamat az Ég felé!./Boldog John Henry Newman biboros/+1890,Anglia/Link
 
 
0 komment , kategória:  J.H.Newman  
Bibliából és Szenttöl19/96
  2010-10-21 17:46:38, csütörtök
 
  A Lélek közbenjárására a békesség forrásához vezetö imáról.
Aki azt a bizonyos egyet kéri az Úrtól,és állhatatosan keresi,meg is kapja,ha kételkedés és aggodalom nélkül kéri,és nem fél,hogy kárára lesz,amikor elnyeri,hiszen e nélkül bármit is kapjon,semmi sem elégiti ki teljesen .Az egyetken igazi és egyedüli boldog élet az,hogy mindörökre örvendezünk az Úr szinelátásának,hallhatatlan és romolhatatlan testben,lélekben.E miatt az egy miatt kell sürgetnünk és kérnünk illö módon minden mást..Aki ezt az egyet elnyerte, az mindent elnyert,amit csak akart,hiszen ott már mást nem is akarhat.Ott nem lehet semmi ,ami nem odaillö.
Hiszen ott van az élet forrása.Üditö erejét most csak imádságunkban szomjazzuk,amig reményben élünk.Most még ugyanis remélünk,és nem a szemlélés állapotában élünk ,hanem annak "védöszárnyai oltalmában,aki elött minden vágyunk ismeretes"hogy megittasodjunk "háza gazdagságától",és igyunk "gyönyörüségének patakjából"minthogy "nála van az élet forrása, és az ö fényében látjuk meg az igazi fényt"/vö.Zs 36,8-10/.Ekkor minden vágyunkat teljesen betöltik a javak,és ezentúl már semmit sem kell sóhajtozva keresnünk,hanem csak annak örvendezünk, amit elértünk.
Minthogy ez már maga az a béke,amely felülmúl minden értelmet,ezért tehát nem is tudjuk pontosan mit is kérünk az imádságunkban.

Erröl vall az Apostol,amikor igy beszél:" Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor várjuk is türelemmel.Hasonlóképpen a Lélek is segítségünkre van erôtlenségünkben,mert nem tudjuk, miképpen kell kérnünk, amit kérünk; de maga a Lélek jár közben értünk szavakba nem foglalható sóhajtásokkal. Aki azonban
vizsgálja a szíveket, tudja, hogy melyek a Lélek kívánságai, tudja,
hogy közbenjár a szentekért Isten akarata szerint."/Róm 8,25-27/

Tehát szavakba nem foglalható sóhajtásokkal serkenti a hiveket is a közbenjárásra,lelkük mélyébe vágyakozást önt az eddig ismeretlen,felülmúlhatatlan valóság után,amit reményteljes türelemmel várunk./Szent Ágoston püspök/+430 Hippo,Észak-Afrika/
 
 
0 komment , kategória:  Szent Ágoston  
Szenttöl12/Alacoque Margit/95
  2010-10-17 15:26:04, vasárnap
 
  Békesség megörzése az isteni Szivre hagyatkozással.
Az isteni Sziv minden javak kimerithetetlen mélysége,ebbe kell belemeriteniük a szegényeknek minden szükségüket;ez az öröm kimerithetetlen mélysége ,bele kell meritenünk minden szomorúságunkat;ez az alázatosság kimerithetetlen mélysége a mi kérkedésünkkel szemben,ez az irgalmasság kimerithetetlen mélysége a rászoruló szerencsétlenek részére,és ez a szeretet kimerithetetlen mélysége ,ebbe kell belemeritenünk minden inségünket.

Bármit tesztek,igy imádkozzatok:"Én Istenem most megteszem ezt,illetve elszenvedem ezt Fiad Szivében és az ö akarata szerint, ezt ajánlom fel neked engesztelésül cselekedeteim hibáiért és tökéletlenségeiért.."Ugyanigy imádkozzatok az élet minden körülményei között..Valahányszor pedig bármi büntetés, nyugtalanság vagy jogtalanság ér benneteket,mindig ezt mondjátok magatoknak:"Fogadd el ezt,mert Jézus Krisztus szentséges Szive azért bocsátotta rád,hogy ezzel is magához füzzön téged."
Mindenekfölött pedig örizzétek meg szivetek békéjét ,amely minden kincsnél többet ér.Ennek a békének megörzésére semmi sem lesz hasznosabb,mint ha lemondunk saját akaratunkról,és helyébe az isteni Sziv akaratát helyezzük,hogy ö tegye meg bennünk mindazt,ami az ö dicsöségét szolgálja,és örömmel vessük az ö akarata alá magunkat,és teljesen örá hagyatkozzunk. /Alacoque Szent Margit szerzetes/+1690.okt.16.Franciaország/Link
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Lelkésztöl7/J.H.Newman/94
  2010-10-14 15:01:35, csütörtök
 
  Emlékezés Jézusnak békességünkért végzett müvének jelenlétére.
Imádlak, Uram, csodálatos türelmedben és gyöngéd együttérzô
leereszkedésedben. Tanítványaid tanításaidnak és csodáidnak ellenére elvesztették hitüket és midôn a halálba indultál, elmenekültek. Késôbb sem lettek bátrabbak, elfelejtették, hogy feltámadásodat harmadnapra jósoltad meg. Sôt még Magdolnának és a többi asszonynak sem hittek,akik elmondották, hogy újra élve láttak. Mégis megjelentél elôttük,megmutattad sebeidet, engedted, hogy illessék azokat, velük ettél és megajándékoztad ôket békéddel.
Van-e, Jézusom, oly nagy akaratosság,melytôl szeretetedet megvonod? A számtalan esés és visszaesés legyôzi-e türelmedet és elnézésedet? Nemcsak hétszer bocsátasz meg, hanem hetvenszer hétszer. Semmi vízözön nem olthatja ki az olyan szeretetet,mint a Tied. Ilyen vagy mindenütt a földön az idôk végéig: megbocsátó,kíméletes, türô, várakozó, ha a bünözôk még oly kihívóak is. Szánakozva mentegeted tudatlanságukat. Minden embert, még ellenségeidet is, napról-napra, évrôl-évre az utolsó óráig kegyelmed édes bíztatásával felkeresel. Ismered belsônket, tudod, csak por vagyunk.
Isten, mi mindent tettél már értem!

./Boldog John Henry Newman biboros/+1890,Anglia/

 
 
0 komment , kategória:  J.H.Newman  
Bibliából és Szenttöl18/93
  2010-10-10 17:45:36, vasárnap
 
  A lélekben Isten templomát épitök Jézussal békét nyernek.
Üdvözitönk eljövetelével fönséges templom jelent meg,mely összehasonlithatatlanul csodálatosabb minden eddiginél.Mindenki beláthatja,hogy ez az új templom a réginél annyival kivállóbb és magasztosabb,amennyivel felülmulja a mózesi törvény istentiszteletét az Istennek Krisztus evangéliuma szerinti imádása,vagyis amint felülmúlja az árnyékot az igaz valóság

Igaz tehát az a jövendölés,hogy nagyobb lesz az új templomnak, vagyis az Egyháznak a dicsösége.Üdvözitö Istenünk kijelenti,hogy a templomért fáradozóknak,a templom épitöinek ünnepi ajándékul és mennyei jótéteményként elküldi majd Krisztust,mindnyájunk békéjét,"aki által szabad utunk van az egy Lélekben az Atyához" /Ef 2,18/.Igy szól ugyanis :"Békét adok ezen a helyen a lélek békéjét jutalmul mindenkinek,aki dolgozik a templom felépitésén. /vö.Agg 2,9/.Maga Krisztus is azt mondja az evangéliumban:"Az én békémet adom nektek "/Jn 14,27/.Pál magyarázza meg, miként válik ez az Istent szeretök javára:"Krisztus békéje,amely minden értelmet meghalad,megörzi sziveteket és értelemeteket"/vö.Fil 4,7/.Igy imádkozott bölcsen Izajás:"Urunk ,Istenünk,add meg nekünk a békét ,és akkor mindent megadtál nekünk /vö.Iz 26,12/. Mert akik egyszer szerencsések lehettek Krisztus békéjében részesülni,azok könnyen megmenthetik lelküket,és az erényes élet feladatainak tökéletes teljesitésére összpontosithatják figyelmüket.
Megigérte tehát Isten ,hogy minden templom épitönek megadja majd a békét.Lehet ,hogy az egyik az Egyház épitésén dolgozik papi szolgálatot végezve,a másik meg a szent isteni titkok magyarázójaként elöljáró lesz Isten házában.Ismét más pedig a saját lelke megszentelésén fáradozik,hogy mint élö lelki kö épüljön be a"szent templomba,Isten hajlékába a Lélek közremüködésével" /vö.Ef 2.22/./Alexandriai Szent Cirill püspök/+444 Alexandria/
 
 
0 komment , kategória:  Alexandriai Szt.Cirill  
Bibliából és Szenttöl17/92
  2010-10-07 19:37:59, csütörtök
 
  A köztünk élt Békesség Gondolata megvalósithatóvá teszi bennünk a békét.
Azt olvassuk:"Kezdetben volt az Ige"/Jn 1,1/.Már buzog a forrás,de még csak önmagában ,hiszen "az Ige Istennél volt"megközelithetetlen fényben rejtezett.Azt is mondta az Úr kezdettöl fogva:"Az én gondolataim a békesség gondolatai,és nem a pusztulásé/vö.Jer 29,11/De a te Gondolatod nálad van,és mi nem tudjuk,hogy te mit gondolsz."Vajjon ki látta az Úr gondolatait,vagy tanácsot ki adott neki/vö.Róm 11,34/.
Tehát leszáll hozzánk a békesség gondolata,hogy megvalósitsa a békét "Az Ige testté lett,és már közöttünk élt"/Jn 1,14/ Valóban a szivünkben él a hit által ,ott van emlékezetünkben,ott él a gondolatainkban,és leszáll egészen a képzeletünkig.Régen mit is gondolhatott Istenröl az ember ,ha ugyan bálványt nem tákolt szivében? Hiszen ö felfoghatatlan volt, megközelithetetlen és láthatatlan,elgondolni sem lehetett.Most pedig azt akarja,hogy felfogható,látható és elgondolható legyen.
Azt kérdezed,miként lehetséges mindez?Gondolj arra,aki a jászolban feküdt,és a Szüz ölében pihent.Kövesd öt a hegyre,ahol prédikált;az éjszakába,amelyet imádkozva átvirrasztott.Szemléld öt a kereszten függve,a haláltól elsápadtan, de amint szabad a halottak között ,és parancsoló az alvilágban.Vagy amint harmadnapra feltámad,és gyözelmi jeleként mutatja apostolainak a szegek helyét,és végül szemük láttára fölemelkedik az ég rejtekébe.
Mindezekröl nemde igaz,jámbor és szent módon kell elmélkednünk?Bármelyikröl is elmélkedem, magáról Istenröl elmélkedem, és mindegyikben veled találkozom,én Istenem./ Clairvaux-i Szent Bernát apát/+1153 Franciaország/
Bernát, Szent (Dijon, 1090--1153, Clairvaux). Egyháztanító. A ciszterci
rend legnagyobb szentje és szervezôje.
Link
 
 
0 komment , kategória:  Clairvaux-i Szt.Bernát  
Bibliából és Szenttöl16/91
  2010-10-03 16:06:04, vasárnap
 
  Békesség a szeretetben megtalált és megvalósult hivatásban.
Amikor a vértanúság vágya nagyon elfogott,Szent Pál leveleit vettem kezembe,hogy végre válaszra találjak.Éppen A korintusiakhoz irt elsö levél 12.és 13.fejezetét pillantottam meg.Az elöbbiben azt olvastam: nem lehet mindenki egyszerre apostol,próféta és tanitó,és hogy az Egyház különbözö tagokból áll,és a szem nem lehet egyszersmind kéz is.Noha világosan érthetö válasz volt ez számomra,de mégsem olyan, ami csillapitotta volna vágyamat,és nem hozott békét a lelkemnek.
Tovább olvastam ,és nem csüggedtem;és e felemelö eligazitásra találtam:"Törekedjetek az értékesebb adományokra!Ezért mindennél magasztosabb utat mutatok nektek"/1Kor 12,31/.Az Apostol tényleg megmutatja,hogy szeretet nélkül ezek az értékesebb adományok semmit sem érnek,és hogy a szeretet a magasztos út,amely biztosan Istenhez vezet.Végre megnyugodott a lelkem.
Amikor az Egyház misztikus testét vizsgálgattam,ahogy Szent Pál leirta,én egyik tagjában sem ismertem rá magamra,vagy inkább mindegyik tagban magamat szerettem volna látni.A szeretet adott új fordulatot a hivatásomnak.Ekkor megértettem,hogy az Egyház valóban különbözö tagokból álló test,de akkor ebböl a testböl sem hiányozhat egy fontos és nagyon nemes tag.Ekkor értettem meg, hogy az Egyháznak szive is van,s ez a sziv szeretettöl lángol. Megértettem ,hogy ez a szeretet serkenti cselekvésre az Egyház tagjait,de ha kihalna benne ez a szeretet,akkor az apostolok sem hirdetnék azután már tovább az evangéliumot,a vértanúk sem ontanák már tovább a vérüket.Teljesen beláttam és megértettem , hogy a szeretet magában foglal minden hivatást;hogy a szeretet minden , és hogy a szeretet összekapcsol minden kort és helyet, egyszóval:hogy a szeretet örök.
Ekkor megittasult lelkem nagy örömében felkiáltottam:Ó, Jézusom,Szerelmem,včgre megtaláltam hivatásomat;az én hivatásom a szeretet.Én ugyanigy megtaláltam helyemet is az Egyházban,és ezt a helyet te adtad nekem , Istenem.Az Egyháznak , az én anyámnak a szivében én a szeretet leszek,és igy megvalósul a lelkem vágya./Lisieux-i Szent Teréz szerzetes/+1897 Franciaország/
Link
 
 
0 komment , kategória:  Lisieuxi Szent Teréz  
Bibliából és Szenttöl15/90
  2010-10-01 11:29:10, péntek
 
  A Jézusról iró Izajás és evangélisták békét hirdetnek.
Azt a családatyát szeretném utánozni,aki kincseiböl újat és régit hoz elö,meg azt a menyasszonyt,aki az Énekek énekében igy beszél: "Mindenféle pompás gyümölcs;frisset is,régit is tettem el számodra, kedvesem"/Én 7,14/.Úgy akarom tehát Izajást magyarázni,hogy öt ne csak mint prófétát,hanem mint evangelistát és apostolt is bemutassam.Ö ugyanis igy nyilatkozik magáról és a többi evangelistáról:"Milyen szép annak lába,aki jó hirt hoz,aki békét hirdet"/Iz 52,7/.Isten is úgy hivja meg öt,mint egy apostolt, ezzel a kérdéssel:"Kit küldjek el?Ki megy el ehhez a néphez?"Mire a próféta igy válaszolt:"Itt vagyok ,engem küld el!"/Vö.Iz 6,8/.
De senki se higgye,hogy csak néhány rövid szóval szeretném kifejteni ennek a szentirási könyvnek gazdag tartalmát.Hiszen ez a könyv Urunk életének minden titkát magába foglalja.E könyvben benne van a Szüztöl született Emmánuel ,benne van a csodás tettek és jelek szerzöje ,benne, hogy meghalt,és eltemették,de a halálból feltámadt ,és hirdeti,hogy minden nemzet Üdvözitöje lesz.És mit mondjak arról a nagyszerü tanitásról,amit a fizikai és erkölcsi rendröl,meg az elmélyedt gondolkodás müvészetéröl ad elénk ez a könyv?/Szent Jeromos egyháztanitó/+420 szept.30.Betlehem/
 
 
0 komment , kategória:  Szent Jeromos  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 10 
2010.09 2010. Október 2010.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 10 db bejegyzés
e év: 118 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3
  • e Hét: 34
  • e Hónap: 478
  • e Év: 478
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.