Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
Lelkésztöl6/J.H. Newman/89
  2010-09-26 11:06:35, vasárnap
 
  Ima a Béke Szerzöjének állhatatos szeretetéért.
Ne engedd, hogy valami is elragadjon Tôled! Végy körül egészen és hassad át egész lényemet. Vedd isteni oltalmad alá ezt a gyenge szívet és ingadozó szellemet! Vonzz magadhoz reggel, délben, este és légy vigasztalásom. Légy a ragyogó világosság, amire mint vezetômre és a béke szerzôjére nézek! Engedd, Uram, Jézusom, hogy lángoló és tiszta szeretettel szeresselek! Engedd, hogy azzal a meleg szeretettel, sôt még nagyobbal is szeresselek, mint ahogy az emberek e föld teremtményeit szeretik! Add, hogy ez a szeretetem olyan gyengéd és állhatatos legyen, mert a földi szerelemben is ezt tartjuk nagyra. Add, hogy megtaláljalak és érezzem, Te vagy lelkem igazi egyetlen öröme,menedéke, egész erôsségem, egyetlen vigaszom, utolsó reményem,legnagyobb félelmem és teljes szeretetem!/Boldog John Henry Newman biboros/+1890,Anglia/


Link
 
 
0 komment , kategória:  J.H.Newman  
Lelkésztöl5/J. H. Newman/88
  2010-09-23 15:24:00, csütörtök
 
  A Teremtö által kijelölt hivatásunk betöltése béke angyalaként.
Isten önmagában teljesen tökéletes és boldog volt, dicsôítésére
mégis egy világot akart létrehozni. Ô mindenható, mindent önmaga hozhatott volna létre, de szent akarata az volt, hogy terveit teremtett lényei által valósítsa meg. Mindannyian az Ô dicsôségére vagyunk teremtve, azért vagyunk itt, hogy akaratát teljesítsük. Azért teremtett, hogy legyek, és azt tegyem, amire egyedül én és senki más nem rendeltetett. Isten szándékaiban megvan a kijelölt helyem és az Ô világában senki más nem foglalhatja azt el. Legyek bár szegény vagy gazdag, tiszteljenek vagy vessenek meg az emberek, Isten ismer és nevemen szólít.
Azért teremtett, hogy szorosan meghatározott módon szolgáljam, valami olyan értéket bízott reám, melyet senki másra sem. Megvan a magam missziója: -- idelenn ugyan lehet, hogy ez homályban van elôttem, a másvilágon majd megtudom. Tervei kivitelénél valamiképp szüksége van reám, mint ahogy minden arkangyalnak megvan a kijelölt helye a mindenségben. Csak nem szabad kudarcot vallanom, mert különben mást szólít helyettem: -- kôbôl is tudja hívni Ábrahám gyermekeit! Részem van tehát a nagy isteni müben, a lánc egyik szeme vagyok, egy szál az embereket összekötô kötelékbôl. Isten nem hiába teremtett. Amennyire
tudom, müvét teljesítenem kell. Müködési körömben a béke angyala, az igazság hirdetôje kell hogy legyek már azzal is, hogy megtartom parancsait és hivatásom szerint szolgálom.
Azért bármi is legyek és bárhol is tartózkodjam, teljes bizalmamat
Belé helyezem: életemet nem élhettem le hiába. Ha beteg vagyok,
betegségem Ôt szolgálhatja: ha levert vagyok, bánatom hódoljon Neki; ha szükségben vagyok, vigyen ez a szükség közelebb Hozzá. Betegség,tanácstalanság és nyomor szükséges eszközök lehetnek valamilyen nagy cél eléréséhez, ami megértésünk határán túl esik. Isten semmit sem tesz hiába; Ô tudja mire jó, ha életemet meghosszabbítja vagy megrövidíti. A bánat kelyhét nyújthatja nekem, elboríthat szellemi csüggedéssel, vagy elfödheti elôttem a jövôt: Ô mindig tudja, mire szolgálnak ezek.
b) Ó, Adonai! Te irányítottad Izraelt és vezérelted Józsefet, ó,
Emmánuel, Te kifürkészhetetlen bölcsesség, teljesen Neked adom át magam, Benned bízom szívvel és lélekkel. Bölcsebb vagy, mint én; jobban szeretsz, mint én sajátmagamat. Cselekedj bennem és általam, ahogy Neked tetszik. Szolgálatra születtem, hogy a Tiéd, egyedül a Tiéd legyek, a Te vak eszközöd. Én nem kívánok látni, sem tudni, egyedül csak azt kérem, használj fel. (1848. márc. 7.)/Boldog John Henry Newman biboros/+1890,Anglia/
Newmann, John Henry (London, 1801--1890, Birmingham). Angol bíboros,
teológus,

Link
 
 
0 komment , kategória:  J.H.Newman  
Lelkésztöl4/Márton Áron/87
  2010-09-19 18:07:34, vasárnap
 
  Isten békességes országának épitése.
A keresztény ember két világ polgára. Igazi hazája az égben van, de oda az út a földön át vezet. Ezért a világban nem turista, nem is
mükedvelô. Feladatot kell teljesítenie. Feladatot és szolgálatot
szeretetbôl. Útközben építenie kell Isten országát, az igazság és az
élet, a szentség és a kegyelem, az igazságosság, a szeretet és a béke országát.
A kereszténynek tudnia kell, hogy a világ, és a világ dolgai nem
abszolút értékek, hanem Isten erejébôl léteznek és élnek. A világ és a dolgok nemcsak dolgok, hanem Isten jelei, személyes ajándékai,szeretetének hírnökei. Isten üzenetét közvetítik, Isten szól azok által hozzánk. A tudós és a technikus, aki a dolgokat megfigyeli, törvényeit felfedezi, erôit hasznosítja, vagy a müvész és a munkás, aki a dolgokat alakítja, és ezáltal azok értelmét kifejezi, Isten szavát fejezi ki.

Márton Áron püspök /+1980. Gyulafehérvár/
Márton Áron (Csíkszentdomonkos, 1896--1980, Gyulafehérvár). 1939-tôl
Erdély püspöke. A fennmaradásért küzdô erdélyi magyarság vezéralakja, a
keresztény helytállás példaképe, székely híveitôl rajongva szeretett
fôpap. Megalkuvást nem ismerô elvhűségéért éveket töltött börtönben,
majd háziôrizetben.
 
 
0 komment , kategória:  Márton Áron  
Költötöl2/Balássy László/86
  2010-09-16 17:55:27, csütörtök
 
  Istennek teremtményein át áradó békéje.
Szemek tükrébôl tekint rád az Isten,
hívó karok erdeje nyúl feléd,
jóság harangoz milliónyi szívben,
és átölel a mérhetetlen ég.

Közös folyamba ömlik ér az érrel
és hömpölyög a négy égtájon át
Gondolatod a csillagokig ér fel,
s tekinteted a jövôbe lát.

Tiéd a kor, hogy titkukat kitárva,
úr légy a teremtett dolgok felett,
és lelkedbôl áradjon a világba

türelem, béke, hüség, szeretet.
Perceidet az Idô tovahordja,
s mind teljesebbé gyarapszol naponta.

Balássy László/költö,müforditó,újságiró/+1990.Budapest /
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Szenttöl11/Szent Ágoston/85
  2010-09-12 20:11:45, vasárnap
 
  Istentöl származó renden alapuló lelki békesség.
Akarod,hogy értelmed alkalmas legyen legyözni szenvedélyeidet? Rendeld alá a nagyobbnak,és legyözi az alacsonyabbat:és béke lesz benned,valóságos, biztos, rendezett.Mi ennek a békének a rendje? Isten parancsol az értelemnek , az értelem a testnek:nagyobb rend nem lehet./Szent Ágoston/+430 Hippo,Észak Afrika/
 
 
0 komment , kategória:  Szent Ágoston  
Egy családanyától/84
  2010-09-09 18:39:58, csütörtök
 
  A jézusi szeretetböl eredö békesség.
Igyekszem úgy rendezni az életemet,ahogy Jézus tanitotta.Mindig nagy vágy volt bennem , hogy tudjak szeretetet adni...A szeretet mindennél értékesebb...Szeretettel mindent meg lehet oldani...A szeretet minden gyógyszernél többet ér...Engem a szeretet tart életben ...Az, hogy szeretetet adhatok, s az, hogy szeretet, türelem és békesség vesz körül.../Handlery Ferencné gyömröi családanyától 100.születésnapján 1986-ban./
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Bibliából és Szenttöl14/83
  2010-09-05 18:09:52, vasárnap
 
  Isten szeretetében,akaratával összhangban élök békessége.
"Boldogok a békességben élök,mert Isten fiainak hivják majd öket" /Mt 5,9/.Szeretteim! Akármilyen egyetértésben és bármilyen összhangban nincs meg ez a boldogság ,egyedül csak abban van meg, amit az Apostol tanit:"Éljetek békében az Istennel!/Róm 5,1/.Erröl beszél a Zsoltáros is: "Virul a teljes béke, ahol szeretik törvényedet, és botránykö ott nincsen"/Zs 118,165/.
Ezt a békét a legbensöbb baráti viszonyban, illetve a legteljesebb összhangban levö lelkek sem mondhatják magukénak,ha az nem egyezik meg mindenben Isten akaratával.Ehhez a tökéletes békéhez semmi köze sincs a gonosz szándékú egyességnek,sem a bünös szövetkezésnek és vétkes összefogásnak.Evilág szeretete nem fér össze Isten szeretetével.Akik viszont lélekben mindig kitartanak Isten mellett, akik "arra törekednek,hogy a béke kötelékével fenntartsák a lelki egységet"/vö.Ef 4,3/,azok soha meg nem sértik az örök törvényt, és hüséges szivvel igy imádkoznak : "Legyen meg a te akaratod,amint a mennyben úgy a földön is" /Mt 6,10/.
Ezek,igen, ezek békességben élnek,ezek a jóban együttéreznek és szentül egyetértenek,ezeket örökké e névvel kell szólitani: "Isten gyermekei, Krisztusnak pedig társörökösei"/Róm 8,17/. Az Isten és az embertárs iránti szeretet jutalma ugyanis az,hogy többé már nem szenvednek békétlenséget és elbukás nem éri öket. Ha majd minden megpróbáltatás és küzdelem véget ér,akkor megnyugodnak majd Isten végtelen békéjében./Nagy Szent Leó pápa//+461 Róma/
 
 
0 komment , kategória:  Nagy Szent Leó  
Bibliából és szenttöl13/82
  2010-09-02 20:26:28, csütörtök
 
  A szelideknek igért békesség.
"Boldogok a szelidek,mert övék lesz a föld"/Mt 5,5/.

Ez az örökség bizony se nem lebecsülendö,se nem értéktelen,és nem is olyan valami ,aminek mennyei otthonunkhoz ne lenne köze,hiszen a mennyek országába másként nem is lehet bejutni.Nyilvánvaló tehát, hogy a szelideknek és jóakaratúaknak megigért és majd a birtokukba jutó föld nem más,mint a szenteknek a földböl alkotott teste,amely alázatosságuk érdeméböl a boldog feltámadásban majd átalakul ,és magára ölti a halhatatlanság dicsöségét.Az ilyen test majd semmiben sem ellenkezik többé a lélekkel ,és vele teljes összhangban majd azt akarja,amit a lélek akar.Akkor ugyanis majd a belsö ember békességben és teljes egészében uralma alatt tartja a külsö embert.
Igen,a szelidek örök békességben fogják majd hatalmukban tartani a testet, és soha semmi nem lesz ártalmukra.Hiszen "a romlandó test felölti majd a romlatlanságot,és a halandó test a hallhatatlanságot"/vö.1Kor 15,53/,hogy a megpróbáltatás vállalását kárpótolja a jutalom,és ami addig terhünkre volt,azután már dicsöségünkre váljék./Nagy Szent Leó pápa//+461 Róma/
 
 
0 komment , kategória:  Nagy Szent Leó  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
2010.08 2010. Szeptember 2010.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 8 db bejegyzés
e év: 118 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3
  • e Hét: 34
  • e Hónap: 478
  • e Év: 478
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.