Belépés
vg999.blog.xfree.hu
Az ÉLET a lényeg! xxx xxx
1901.01.01
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 16 
Elkapott pillanatok
  2011-02-24 00:49:41, csütörtök
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Fotók  
Sajtófotók 2008
  2011-02-23 23:54:33, szerda
 
 


 
 
0 komment , kategória:  Fotók  
Mercedes-Benz
  2011-02-23 21:53:11, szerda
 
  Képek: Link 
 
0 komment , kategória:  Képtár ajánló  
Mikszáth Kálmán
  2011-02-22 22:46:05, kedd
 
 Szklabonyán született, 1847. január 16-án.

Apja Mikszáth János bérlő és kisbirtokos, anyja, Veres Mária családjából jeles evangélikus lelkész ősöket mutathat fel.

Tízéves koráig szülőfalujában élt, boldog gyermekkorának élménye egész pályáját végigkísérte.
1857-63-ban a rimaszombati protestáns algimnáziumban, 1863-66-ban a selmecbányai evangélikus líceumban tanult. Részt vett az önképzőkör munkájában, verseket, elbeszéléseket írt. Az érettségi után néhány félévig ,,mezei" joghallgató a győri jogakadémián (budapesti jogászkodása dokumentálhatatlan).
1869-ben a Fővárosi Lapokban kezdett publikálni, népies-didaktikus írásokat közölt az Igazmondóban és egyéb budapesti, illetve nógrádi lapokban.
Az 1870-es évek elejétől Mauks Mátyás szolgabírónál volt esküdt, majd ügyvédgyakornok Balassagyarmaton. 1871-ben meghalt apja. Ami a lelket megmérgezi című novellájával megnyerte az Igazmondó pályázatát.
1873-ban Pestre költözött, július 13-án titokban, a Mauks család beleegyezése nélkül összeházasodott Mauks Ilonával, korábbi principálisa leányával.
1873-74-ben újságíró és szerkesztő Budapesten (Hasznos Mulattató, Lányok Lapja, Magyar Néplap stb.). 1874-ben jelent meg első kötete (Elbeszélések), és halt meg néhány hetes korában első gyermeke.
1875-ben írásaira nem talált kiadót, anyagi gondjai egyre nőttek. Felesége megbetegedett, s hazautazott szüleihez. Mikszáth ekkor, hogy a nélkülözésektől megkímélje, kierőszakolta a válóper megindítását.
1875-78-ban magányosan, betegen és hihetetlen nyomorban élt a fővárosban. 1878. augusztus 1-jétől a függetlenségi párti Szegedi Napló újságírója lett. Kákay Aranyos No. 3. álnéven kiadott két publicisztikai kötetet (Még újabb fény- és árnyképek 1878; Szeged pusztulása 1879).
1880 decemberében Pestre költözött. 1881-től negyedszázadig a Pesti Hírlap munkatársa.
1881-82-ben megjelent két sorsfordító novelláskötete: A tót atyafiak és A jó palócok.
1882-től a Petőfi Társaság, 1883-től a Kisfaludy Társaság tagja.
1882. december 31-én újra feleségül vette Mauks Ilonát. Házasságukból három fiúgyermek született: Kálmán, Albert és János.
1887-től kormánypárti képviselő Illyefalván, 1892-tól Fogarason.
1889-től az MTA levelező, 1905-től tiszteleti tagja.
1896-ban a Budapesti Újságíró Egylet elnöke. Önállóan is próbálkozott lapkiadással: Magyarország és Nagyvilág, Magyar Ifjúság, Országos Hírlap. 1888-tól a Singer és Wolfner-féle éves Almanach, 1902-1910-ben a Magyar Regényírók Képes Könyvtára szerkesztője.
1904-ben megvette Szontagh Pál horpácsi birtokát.
1910. május 16-án tartották országos jubileumát.
1910. május 28-án hunyt el Budapesten.

Politikai nézeteit nem is közszereplése, hanem egész életműve, s különösen karcolatai, rövid írásai rajzolják ki: a nemzetiségi kérdés megoldatlanságából adódó feszültségek, ebből következően a monarchia szükségszerű felbomlása, illetve a háború kitörése. Felmérte azt is, hogy nincs igazán erős, karakterisztikus vezető rétege az országnak.

Magyar prózatörténeti megközelítésben a Jókai-hagyomány folytatója, de kiszűri Jókaiból, ami annál idejétmúltan romantikus, s azt teszi fő prózaszervező elvvé, ami Jókainál másodlagos, az epizódelemeket, az életképet és legfőképpen az anekdotát. Az anekdota, illetve az anekdotikusság meghatározza a műfajválasztást: legértékesebbek kisepikai alkotásai, melyeknek középpontjában egy-egy hosszabb-rövidebb anekdota áll; szerkesztésmódját: nincs szigorú zárt kompozíció, regényei többnyire anekdoták laza füzérének hatnak, összefüggésben a folytatásokban történő megjelenéssel is; stílusát, mely az élőbeszéd imitációján alapul, a szóbeli előadásmód stilizációja. Nyelvében eltávolodik a romantika pátoszától, de távol áll tőle a naturalizmus kilúgozott beszédmódja is. Vonzódik a népnyelv fordulataihoz is (közlésmódok, népi bölcsességek), anélkül, hogy mindez modorossá válna.

Művészete nem állja a versenyt a XIX. századi nagyepika klasszikusaival, hiányzik Mikszáthból e regények társadalmi és emberi teljessége, a zárt kompozíció, a lélekrajz és jellemváltozás árnyaltsága és analízise, de a XIX. század utolsó harmadának Magyarországáról Mikszáth műveiből kapjuk a legpontosabb képet. Sorra veszi a különböző társadalmi rétegeket, s akarva-akaratlanul azt vizsgálja, melyik képes helytállni az országért. Az összes réteg közül leginkább a dzsentri, a középnemesség foglalkoztatja. A reformkorban, illetve a szabadságharcban játszott szerepe folytán ez az a réteg, mely leghitelesebben vezethetné az országot. A passzív ellenállás, illetve az önkényuralom ezt a réteget lehetetlenítette el legjobban. Az újrapolgárosodó Magyarországon tőke híján az adminisztrációban kaphattak helyet, s ebből fakad ellentmondásos szerepük is. Mikszáth viszonya kettős a dzsentrihez. A polgárosodó Magyarországon egy élhető kultúra és életforma hordozói, ellentétben a polgári világ racionális és merkantil szemléletével életvitelének egyhangú szürkeségével. Szatirikusan ábrázolja viszont azt a törekvést, igyekezetet, ahogy a történelem fordultán is felszínen akarnak maradni, fogyó erkölcsi és még kevesebb anyagi tőkéjükkel. A mikszáthi világlátás kettősségéből (,,Más szemével másként is lehet látni") fakad a többi társadalmi réteg megítélése is. Elismeréssel adózik a Tóth Mihály-i polgártípus töretlen munkakedvének, erkölcsi puritanizmusának és tisztességének. A fekete városban viszont fölmutatja a látszólag következetes polgárerkölcs árnyoldalát, a sokszínű világot elszürkítő, az életet egyirányúsító törekvést.

A parasztságot - különösen első két kötetében - abban a történetfejlődési pillanatban ábrázolja, amikor az első világ természetes, panteisztikus világába betör a második világ, a pénz hatalma, s erre a kihívásra a hősök különböző módon válaszolnak.

A XIX. század utolsó negyedének meghatározó epikai műfaja már nem elsősorban a nagyregény, hanem az egység hiányát, a dolgok viszonylagossá válását jobban tükröző novella. Mikszáth életművének művészileg legértékesebb vonulatát a kisepikai alkotások adják. Ily módon az írói törekvés párhuzamba állítható a világirodalom fő áramlatával.

A modern próza ízlésirányának változásával, az újfajta regénytechnikák megjelenésével Mikszáth művészetét az irodalomtörténészek visszautalták a megkésett magyar fejlődés címszó alá. Mikszáth újrafelfedezése az 1970-es évek elején induló fiatal magyar prózaírók részéről történik meg. Az idejétmúltnak tartott anekdotikusság, nyelvi és világképi intimitás rehabilitálta - kiegészülve természetesen a modern próza vívmányaival - az anekdotát. Esterházy Péter Termelési regény - kisssregény című művének a főszöveget értelmező jegyzeteiben feltűnik Mikszáth alakja is, együtt sörözve az íróval. Temesi Ferenc Por című szótárregénye a múlt és jelen Szegedének anekdotákban fölvázolt históriája. Mészöly Miklós - másfajta írói és világképi attitűddel - filozofikus mélységűvé tágítja az anekdota lehetőségeit.

Első elbeszéléseiben még erőteljesen jelen van a pesti utca, a nagyvárosi nyomorúság. Kísérletezett az egzotikummal, a népies tónussal, a nyelvi drasztikummal. De már megjelentek a későbbi jellemző témák: a pusztuló nemesség, a ,,lengyelkedés", a megyei adomák, az értékek viszonylagossága, az anekdotikus ábrázolás stb.).

A tót atyafiakban a népélet tragikus és artisztikus szemlélése sokkal inkább rokonítható a kései Arany balladaköltészetével, mint bárminemű regionalizmussal, folklorizmussal vagy szociális igazságkereséssel. A jó palócok kis történetek tudatos kompozíciója. Számos forrásból eredő és több helyszínhez köthető zsánertörténetek szerveződnek egységes ciklussá. Azt az írói meggyőződést sugallják, hogy a halál nem egyenlő a pusztu1ással, de azt is, hogy a sors független az emberi akarattól. A palóc történetek gyűjteménye a romantikus népiesség záró darabja.

Ezután fordult Mikszáth a számára legizgatóbb és legjobban ismert réteg, a nemesi középosztály felé, hogy ennek tragikus vagy humoros hanyatlástörténeteiben fogalmazza meg mindazt, amit a magyar történelemről és az ember lehetőségeiről írói tapasztalatként önmagában fölhalmozott. Ekkortól vált uralkodóvá az a hangnem és stiláris jelrendszer, amely a hagyományos magyar adomázó-társalgási és ironizált mesélő stílust, az élőszó utánzását tekinti az ábrázolás legfőbb meghatározójának.

Első idevágó kísérlete a Nemzetes uraimék 1882-83, ahol már megjelent a ,,különc" típusa mint az idő és az érték ellentmondását tükröző történelmi és társadalomlélektani szerep. A különc a jelenben élő múlt, akinek erényei és vétkei csak a melankólia és az irónia, az elégia és humor egyidejű jelenlétével szemlélhetők és ábrázolhatók méltányosan.

A Beszterce ostroma 1894 attól élesebb paradigma, hogy itt a társadalmi (kisvárosi és vármegyei) közeg olyan környezetként jelenik meg, amely egy bizonyos határig hajlamos elfogadni a rögeszmét (ha megfelelő presztízs és hatalom képviseli), s csak akkor fordul ellene, amikor az már alapvető érdekeit sérti.

Az utolsó századnegyed jókais és népszínműves-operettes ízléséhez is igazodva - folyamatosan írt történelmi tárgyú regényes műveket (A két koldusdiák 1885; A beszélő köntös 1889; Szelistyei asszonyok 1901; Akli Miklós 1903 stb.). A múltban egyrészt az idillt kereste, gyakran hangsúlyozva, hogy a történelem csak kulissza a meséhez és a meséléshez. Másrészt jellemző, hogy nem választott heroikus pillanatokat és helyzeteket a múltból: számára az ,,álló idő" és az ott termő abszurditások az izgalmasak. 1905-ben írta azt a művét, melyben a romantika eszköztárából vett elemek (titkok, kincskeresés, homályos származás, legendák, fétis, fenyegetett idill stb.) a legharmonikusabban elegyednek azokkal a tapasztalatokkal, amelyeket a felvidéki kisvárosi létmódról felhalmozott: a Szent Péter esernyője világszerte népszerű volt.

Publicisztikájában Mikszáth a századvégi parlamentarizmus legkiemelkedőbb krónikása. Parlamenti tudósításaival utánozhatatlan műformát alakított ki. A polgári erkölcs, plebejus érzület, a demokrata és liberális alapeszmék határozták meg szemléletmódját. Az Új Zrínyiász 1898 zsurnaliszta teljességét adja Mikszáth korkritikájának: itt a fantasztikum mint epikus fikció lehetővé teszi azt, hogy mellőzze a lélektani hitelesítést és árnyalást, valamint a Don Quijote-izmussal együtt járó elégikusságot - ezáltal az idősíkok szembesítése kíméletlenné válik. Mikszáthot foglalkoztatta a valóság és a mesélés viszonya, az igazság és a szépség együttállása vagy ellentéte és a nyelv magyarossága (mint a nemzeti észjárás tükrözője). Kedvvel állította szembe a ,,fotográfus-féle rideg igazságot" a művész igazságával. Jókai-életrajza 1906 is elsősorban az íróegyéniség összetevőit elemzi, és az írás titkait kutatja.

Legjellemzőbb művei, a nemesi középosztály értékvesztését és lecsúszását bemutató regények, egyszerre állnak az adomázó mesélés és a kíméletlen létkritika jegyében. Három legfontosabb idevonható nagyobb munkája: a Gavallérok 1897, a Kozsibrovszky üzletet köt 1905 és a Noszty fiú esete Tóth Marival 1906-07. Mindhárom mű témája a házasság -a szegény , de presztízsértékekkel még rendelkező dzsentri ,,reparációjának" legkézenfekvőbb módja. Mikszáth az utóbbiban vall a legkeserűbben a kor szerepkényszereiről, presztízs és korszerűség, tradíció és morál ellentétéről, a humánum kiszolgáltatottságáról, arról, hogy egyetlen olyan társadalmi réteg sem létezik, amely távlatot és viselkedési mintát kínálhatna.

Utolsó korszakának, a századelő tragizálódó világképéhez és szecessziós ízléséhez is kapcsolható alkotói szakaszának nyitányát olyan regények jelzik, mint a Különös házasság 1900 és a Sipsirica 1902. Mikszáthban mindig volt hajlam a valóság kegyetlen és morbid elemei iránt, de ezeket korábban legfeljebb stiláris ellenpontokként hagyta érvényesülni. Kései írásai viszont egy olyan tragikus világképet körvonalaznak, amelyben egyszerre vannak jelen a hagyományos 19. századi magyar végzettudat és a modern polgári katasztrofizmus elemei.

Utolsó nagy műve, A fekete város 1910 olyan örökös csapdahelyzetként ábrázolja a magyar történelmet, amelyben a végzetes boldogtalanság legalább annyira természetes, mint a mindennapok kiszámíthatatlan abszurditása.

Kései novellái - jóllehet zömük falusi közegben játszódik - a polgári civilizáció egyetemes válságáról beszélnek, a lét permanens fenyegetettségéről, az ártatlanság és a szépség kiszolgáltatottságáról (Méretlen hús Tóthéknál, Maguktól támadt mesék, Piros harangok).
 
 
0 komment , kategória:  Irodalom, költészet  
Kaiser Dark
  2011-02-22 22:35:14, kedd
 
  Különösen a hideg évszak beköszöntével mi más melenget annyira szívet-lelket, mint egy sűrű, zamatos barna sör. Igaz a barna sör fogalma nem kategória - gondoljunk csak egy sötét színű kolostori- vagy búzasörre -, de kis hazánkban mégis alapvető különbségtétel sör és sör között. Ezzel együtt erős az a hiedelem is, hogy a barna, avagy a német területen dunkel és schwarz, sörök édesek. Nos, ez a sör élő cáfolata annak a téveszmének, hogy ezek a sörök feltétlenül és tolakodóan édesek. A Kaiser Dark mélybarna színe mutatja, a sör főzéséhez felhasznált sötét, úgynevezett müncheni malátát, melynek köszönhetően a hab is kap egy sötét árnyalatot. És ha a hab alá kortyintunk az enyhe édes íz mellett felfedezhetjük kellemesen
kesernyés aromáját is, mely a karakteres sörök kedvelőit csábítja újabb és újabb Kaiser Dark megivására. 
 
1 komment , kategória:  Sörök  
Meleg pólus a Szaturnuszon
  2011-02-22 22:27:52, kedd
 
  A Keck I teleszkóppal a gyűrűs bolygó déli sarkvidékét figyelték a szakemberek, ahol jelenleg nyár van. A folyamatos napfény miatt várható volt, hogy a térség a "szokásosnál" melegebb lesz - de egy korábban sosem látott meleg pólussapka is jelentkezett.

A légkörrel bíró bolygók sarkvidékén kialakuló, úgynevezett poláris örvények régóta ismertek. Ezek a környezetüknél hidegebb légtömegek, amilyeneket a Föld, a Jupiter, a Vénusz és a Mars esetében sikerült megfigyelni. Glenn S. Orton (JPL) és kollégáinak észlelése alapján a Szaturnusznál 70 foknál magasabb szélességen egy éles határral elkülönülő meleg "'pólussapka" látható, ahol a legmelegebb a pólushoz 3 foknál közelebbi területen uralkodik. A mellékelt felvételt 2004. február 4-én a Keck I teleszkóp LWS detektorával rögzítették, amely mind a metán 8 mikrométeren, mind a felsőlégkörre általánosan jellemző 17,65 és 24,5 mikrométeren jelentkező emisszióra érzékeny.

2004. február 4-én készült infravörös felvétel a Szaturnuszról. A meleg és világos pólussapkán kívül a gyűrűnél balra lent megfigyelhető, amint fokozatosan felmelegednek a bolygó árnyékából a napfényre kilépett por- és jégszemcsék (W.M. Keck Observatory nyomán)

Bár átmeneti sarki melegedést már megfigyeltek a meteorológusok a Földön, a Szaturnusznál tapasztallt jelenség sokkal hosszabb időskálán létezik. A sarki meleg területre már két éve utaltak a megfigyelések, de csak tavaly sikerült eléggé pontos méréseket készíteni. A Szaturnusz déli sarkvidéke már 15 éve több napfényt kap, mint az északi, délen a nyári napforduló 2002 végén következett be.

A 70 fokos szélesség felet jelentkező hírtelen melegedést talán szilárd aeroszol szemcsék okozzák a felsőlégkörben, amelyek elnyelik a napfényt. Ez megmagyarázza azt, hogy a kérdéses terület miért mutatkozik a környezeténél sötétebbnek a látható tartományban - azt azonban nem, hogy ezek a részecskék miért koncentrálódnak a megfigyelt helyen. Talán erős sarki leáramlás miatt jutottak a szemcsék a sarkvidékre, ahol aztán valamilyen okból kifolyólag a sztratoszférába ragadtak. A jelenség magyarázatában a Cassini-űrszonda CIRS detektora is segíthet majd, amely 2005 márciusa és májusa között vizsgálja a területet.
 
 
0 komment , kategória:  Űrkutatás, Csillagászat  
Rosario Dawson
  2011-02-22 22:22:56, kedd
 
 


Rosario Dawson 1979 május 9-én született New Yorkban és első filmbeli szereplése a Larry Clark által rendezett Kids c. filmben volt, 1995-ben.
Igazság szerint a Rosario-t az utcáról hívták be válogatásra, aki Puerto Rico-i, kubai, afro-amerikai és ír gyökerekkel is büszkélkedhet. Iskoláit Manhattanben végezte, diák évei alatt úgy érezte, hogy tengerbiológus szeretne lenni, ám a sors más pályát szánt az egzotikus szépséggel megáldott lánynak. Van egy öccse, Clay.
A Kids után a Spike Lee által rendezett A játék ördögec. filmben kapott szerepet, majd ugyanebben az évben (1998) a Side Street c. vígjáték sorozatban játszott, amely New York egyik kerületében lakók életét dolgozta fel.
Annak köszönhetően, hogy New York-i születésű és lakos volt, egyre-másra jöttek a szerepek, és 1999-ben a Hallasd a hangodat! c. drámában egy ösztöndíjas diáklány szerepét alakíthatta, akit túszul ejtenek.
2000-ben egy újabb romantikus vígjátékban szerepel a Rád vagyok kattanva c. filmben, majd ezt követte a Josie és a vadmacskák 2001-ben, aztán jött a Sidewalks of New York c. film, amelyben egy tanárnőt alakít, aki összejön egy tv-producerrel, aki nemrég szakított barátnőjével, és akinek nem ő az egyetlen "áldozata".
2002-ben aztán a vígjátékokról átpártolt a sci-fi filmekre, és így láthattuk őt a Men In Black - Sötét zsaruk 2 -ben , aztán a Pluto Nash - Hold volt, hold nem volt...c. filmben is.
A hazai közönség persze megcsodálhatta egzotikus szépségét a Nagy Sándor, a hódító c. történelmi filmben, amelyben többek közt olyan hollywoodi hírességekkel játszott együtt, mint Angelina Jolie, Val Kilmer, Anthony Hopkins vagy maga Nagy Sándor, azaz Colin Farrell.
Napjainkban a Shop-stop 2. részében domborít, de hamarosan itt a Tarantino-Rodrigez páros újabbmozija a Grindhouse melyben a Sin city után ismét szerepet kapott.

Filmjei:

2011 - A gondozoo (The Zookeeper) - színész
2010 - Száguldó bomba (Unstoppable) - Connie Hooper
2010 - A villámtolvaj - Percy Jackson és az olimpisziak (Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief) - Persephone
2009 - A Csodanő (Wonder Woman) - Artemis (szinkronhang)
2008 - Hét élet (Seven Pounds) - Emily Posa
2008 - Sasszem (Eagle Eye) - Latesha Simms
2007 - Grind House - Halálbiztos (Grindhouse) - Abernathy
2007 - Hajsza (Killshot) - Donna
2006 - Őrangyallal, védtelenül (A Guide to Recognizing Your Saints) - Laurie
2006 - Shop-stop 2. (Clerks II) - Becky
2005 - Rent - Bohém élet (Rent) - Mimi
2005 - A düh forradalma (This Revolution) - Tina Santiago
2005 - Sin City - A bűn városa (Frank Miller's Sin City) - Gail
2004 - Nagy Sándor, a hódító (Alexander) - Roxane
2003 - A hazugsággyáros (Shattered Glass) - Andy Fox
2003 - Az Amazonas kincse (The Rundown) - Mariana
2002 - Virtuális vagyonszerzők (The First 20 Million is Always the Hardest) - Alisa
2002 - Chelsea Walls - Audrey
2002 - Az utolsó éjjel (25th Hour) - Naturelle Riviera
2002 - Szerelmi sokszögek (Love in the Time of Money) - Anna
2002 - Ash Wednesday - Grace Quinonez
2002 - Pluto Nash - Hold volt, Hold nem volt... (The Adventures of Pluto Nash) - Dina Lake
2002 - MIB - Sötét zsaruk 2. (Men in Black II) - Laura Vasquez
2001 - Josie és a vadmacskák (Josie and the Pussycats) - Valerie Brown
2000 - Rád vagyok kattanva (Down to You) - Lana
1999 - Hallasd a hangodat! (Light It Up) - Stephanie Williams
1998 - A játék ördöge (He Got Game) - Lala Bonilla
1995 - Kölykök (Kids) - Ruby

 
 
0 komment , kategória:  Filmek, Színészek, Sztárok  
Vegyes viccek
  2011-02-20 19:56:28, vasárnap
 
  Milyen lesz a világ, ha a cukiság végképp leigázza?

Irodalom: Petcsi Sanyi hires Magyar kölcsi, Kiskörcsin szülcsizett 1823-ban. Híres verijei a Reszket a bokcsi, a Nemcsi dal, a Szepti végén és az Anycsi tyúkcsija.
Fizika: A sebcsi(jelcsije: v) egy vektis mennyiség, amely a mozgi nagyságát és ircsijét adja meg. Meghatározása: az egységnyi iccsi alatt megtett uccsi. A vekti mértéke uccsi per iccsi. Az SI mértékegysirendsziben méccsi per szekcsi. A sebcsit úgy számíthatjuk ki, ha az iccsit elosztizzuk az uccsival.
Csillagászat: A Fölcsi a Napcsirendszivel együtt a Tejcsiuccsirendszi nevű gali része. A Tejcsiuccsi lényiben egy ezüstös sávcsi, amely az egész éjcsi égcsin áthúzodik, és főleg olyankor figyizhető meg, amikor tiszcsi a levi, és kicsi a páratarcsi. A Tejcsiuccsirendsziben négymilcsi csili talizható. Galink csak pari része a vilcsiegyinek, amely nyolcmilcsi galiból áll.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Hamupipőke

Egy adóellenőr a négyéves kislányának a Hamupipőkét olvassa. Amikor ahhoz a részhez érnek, hogy a tök hintóvá változik, a kislány félbeszakítja a mesét:
- Apa, és ezt fel kellett tüntetniük a vagyonbevallásban?

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Hír

Egy ausztrál tudós feltalált egy minden eddiginél szilárdabb tartást nyújtó melltartót, ami megakadályozza, hogy a nők melle mozgás közben le-fel ugráljon.
A tudóst, miután bejelentette új találmányát, kivitték az épületből, és egy kizárólag férfiakból álló népes csapat agyba-főbe verte.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Cipő

Egy cipő megváltoztathatja az életed... Kérdezd csak meg Hamupipőkét...

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Pedofil

- Mi a pedofil kedvenc édessége?
- ???
- Kindertojás.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Tanulságos

A férj egy pár órai horgászat után úgy dönt, hogy kiköt a csónakjával, és pihen egy kicsit. A feleség ekkor úgy dönt, hogy elviszi a csónakot egy kicsit, és majd olvasgat a tó közepén. Be is indítja a motort, behajózik, és lehorgonyoz. Nem sokkal később megjelenik a halőr.
- Hölgyem! A tónak ezen a részén tilos a horgászat!
- De kérem, én nem horgászok, hanem olvasok.
- Igen, de minden eszköze megvan a horgászathoz, és bármikor elkezdheti.
- De mondom, hogy olvasok!
- Ha nem megy máshova, föl kell hogy írjam.
- Olvasásért?
- Nem, hanem mert tiltott területen horgászik! Most lehet, hogy olvas, de minden eszköze megvan a horgászathoz, ezért éppen horgászhat is.
- Jó, de én meg akkor följelentem szexuális zaklatásért.
- De hisz magához sem értem! Nem is csináltam semmit!
- De minden eszköze megvan, és bármikor elkezdheti.
- További szép napot, hölgyem! - és ezzel a halőr továbbállt.

Tanulság: soha ne vitatkozz olyan nővel, aki olvas, mert az valószínűleg gondolkodni is tud!

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Álmok

- Megvalósult valami a gyermekkori álmaid közül?
- Egy igen. Amikor anyám megcibálta a hajamat, arra vágytam, hogy jó volna kopasznak lenni.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Aranyköpések

- Néha úgy érzem, hogy mindent értek, ...aztán visszanyerem az eszméletem.

- Nem vesztettem el az eszem - valahol el van mentve egy lemezen.

- Ha mindent értesz, az azt jelenti, hogy nem figyeltél eléggé.

- Közeledik a világvége. A folytatáshoz dobj be egy féldollárost!
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Nosztalgia

- De jó! Újra 3,60 egy kiló kenyér!
- Tényleg?
- Aha! 3,60 euro.
 
 
0 komment , kategória:  Vicc, Poén  
David Hampshire
  2011-02-20 15:23:42, vasárnap
 
  David Hampshire (1917. december 29. - 1990. augusztus 25.) brit autóversenyző.
1950-ben megnyerte a Formula-1-es autók számára rendezett Nottingham Trophy-t. Ebben az évben a Formula-1-es világbajnokságon is szerepelt. David jelent volt a sorozat első versenyén, a brit nagydíjon, valamint rajthoz állt a francia versenyen is, a Maserati színeiben. Az Egyesült Királyságban a kilencedik pozícióban zárt, még a francia futamon nem ért célba.

Részt vett az 1951-es Le Mans-i 24 órás versenyen is, ahol váltótársával, a szintén brit Reg Parnellel a hetedik helyen zártak (Aston Martin Ltd.).
 
 
0 komment , kategória:  Formula 1  
John Waterhouse festményei
  2011-02-15 17:49:52, kedd
 
  Song of Springtime
My Sweet Rose
Gathering Summer Flowers
Circe (The Sorceress)
A Walk Through The Park


 
 
0 komment , kategória:  Művészetek  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 16 
2011.01 2011. Február 2011.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 16 db bejegyzés
e év: 337 db bejegyzés
Összes: 1806 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 0
  • e Hét: 242
  • e Hónap: 1214
  • e Év: 1214
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.