Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
Bibliából és szerzetestől32/314
  2012-10-28 17:20:01, vasárnap
 
  Békesség Istent legfőbb célnak tekintő életből.
1. Fiam, én legyek a te legfôbb és végsô célod, ha igazán boldog
akarsz lenni.
2. Eme szándéktól tisztul a kívánság, amely önmagadhoz s a
teremtményekhez gyakran rendetlenül hajlik.
3. Mert ha valamiben magadat keresed, csakhamar elgyengülsz s
kiszáradsz magadban.
4. Azért fôképp reám vonatkoztass mindent, mert Én vagyok, aki mindeneket adtam.
5. Úgy tekints egytôl-egyig mindent, mint a legfôbb Jóból származót,azért vezess vissza mindent énhozzám, mint eredetéhez.
6. A kicsiny és nagy, szegény és gazdag belôlem mint élô forrásból meríti az élet vizét; és akik nekem önként és szabadon szolgálnak, kedvességükért kedvességet nyernek.
7. Aki pedig rajtam kívül keresi dicsôségét, vagy más személyes
elônyében akar gyönyörködni, nem lesz állandó, igazi öröme, szíve föl nem buzdul, hanem sok bajjal és akadállyal küzd.
8. Magadnak tehát semmi jót se számíts, más embernek se tulajdonítsd az erényt, hanem az egészet add Istennek, aki nélkül semmije sincs az embernek.
9. Én adtam mindent, mindent én akarok visszakapni s nagy
szigorúsággal megkövetelem a hálát.
10. Ez az igazság, mely elűzi a hiú dicsôséget.
11. S ha meglesz a mennyei kegyelem és az igazi szeretet, nem lesz irigység, sem szűkkeblűség, sem önszeretet.
12. Mert mindezt legyôzi az isteni szeretet és a lélek erejét
kiterjeszti./Kempis Tamás +1471 Agnietenberg/
 
 
0 komment , kategória:  Kempis Tamás  
Bibliából és szerzetestől31/313
  2012-10-25 15:25:58, csütörtök
 
  Békesség az Istenre irányuló állhatatos szeretetből.
1. Fiam, a te szereteted még nem erôs és okos.
2. Miért, Uram?
3. Mert csekély ellenkezés miatt felhagysz avval, amibe fogtál, és
igen mohón keresed a vigasztalást.
4. Az erôs szeretet kiállja a kísértést és nem hisz az ellenség
alattomos hitegetésének.
5. Amint a jószerencsében tetszem neki,úgy a szerencsétlenségben sem kedvetlen hozzám.
6. Az okos szeretet jó barátjának nem annyira ajándékára, mint az ajándékozó szeretetére tekint.
7. Inkább a szívességre néz, mint az adomány értékére; és minden adományt kevesebbre becsül annál, akit szeret.
8. A nemes szeretet nem az ajándékban nyugszik meg, hanem énbennem minden ajándék fölött.
9. Nincs azért minden veszve, ha néha irántam és szenteim iránt nem úgy érzel, mint magad akarnád.
10. Az a jó, édes indulat, melyet néha érzel, az isteni kegyelem
jelenlétébôl ered és a mennyei boldogság elôíze; erre nem igen kell támaszkodnod, mert jön és megy.
11. De a szívben felmerülô gonosz indulatokkal küzdeni és az ördög incselkedéseit megvetni az erény jele és nagy érdemmel jár.
12. Azért meg ne zavarjanak az idegen képzelôdések, akármiféle
dologról jutnak is eszedbe.
13. Tartsd meg, amire eltökélted magadat, és szándékodat egyenesen Istenre irányítsd.
14. Nem csalódás, hogy néha hirtelen lángoló buzgóság ragad el, és azonnal megint visszatérsz szíved szokott balgaságaira.
15. Ezeket inkább akaratod ellen szenveded, mint cselekszed; s
ameddig kelletlenek és ellenállsz nekik, érdemedre és nem károdra
szolgálnak.
16. Tudd meg, hogy az ôs ellenség minden kitelhetô módon meg akarja akasztani jó szándékodat és ki akar forgatni minden buzgó gyakorlatból: kivált a szentek tiszteletébôl, kínszenvedésem jámbor megfontolásából, a bűnök töredelmes meggondolásából, saját szíved ôrzésébôl, az erényekben való növekedés erôs szándékából.
17. Sok gonosz gondolatot ébreszt, hogy eluntasson és elriasszon, s hogy az imádságtól és szent dolgok olvasásától elvonjon.
18. Nem tetszik neki az alázatos gyónás és ha tehetné, az Úr
testének vételétôl is visszatartana.
19. Ne higgy neki és ne is gondolj vele, habár folyvást kiveti
álnoksága tôrét.
20. Neki tudd be, mikor benned gonosz és förtelmes gondolatok
keletkeznek és mondd neki:
21. Pusztulj innen tisztátalan lélek; pirulj te nyomorult; igen
ocsmány vagy, mikor ilyesmit súgsz a fülembe.
22. Takarodj tôlem, hamis csábító, nem lesz bennem részed; hanem Jézus lesz velem, mint erôs bajnok, és te szégyen-gyalázattal magadra maradsz.
23. Készebb vagyok meghalni és minden kínt szenvedni, mint neked engedni.
24. Hallgass és némulj meg, rád nem hallgatok többé, ha mégannyit háborgatsz is.
25. ,,Az Úr az én világosságom és üdvösségem; kitôl féljek?'' (Zsolt 26,1)
26. ,,Ha táborok állanak is ellenem, nem ijed meg az én szívem. Az Úr az én segítôm és megváltóm.'' (Zsolt 26,3)
27. Küzdj, mint jó vitéz; és ha néha gyarlóságból meg is botlasz,
nagyobb erôfeszítést tégy az elôbbinél az én bôségesebb segítségemben bízva és nagyon óvakodjál a hiú öntetszéstôl és kevélységtôl.
28. E miatt csalódnak sokan s jutnak nem ritkán csaknem
gyógyíthatatlan vakságba.
29. Legyen okulásodra és szüntelen alázatosságodra a kevélyek és magukban oktalanul bizakodók bukása./Kempis Tamás +1471 Agnietenberg/
 
 
0 komment , kategória:  Kempis Tamás  
Bibliából és lelkésztől95/312
  2012-10-21 15:21:42, vasárnap
 
  Békesség Isten javunkat szolgáló gondolatainak elfogadásából.
a) ,,Akkor hozzája méne Zebedeus fiainak anyja, fiaival együtt,imádván ôt és kérvén tôle valamit. Ô pedig kérdé: Mit akarsz? Felelé amaz neki: Mondd, hogy üljön az én két fiam, egyik jobbod, másik balkezed felôl a te országodban'' (Máté 20,20).
Anyjukkal járulnak Jézus elé s kérni akarnak valamit, valamit, ami oly alacsony s durva fölfogásra mutat Krisztussal és művével szemben; ülni akarnak Krisztus mellett elsôknek az Úr földi országában. Urak, nagy urak akarnak lenni, milyenek Pilátus, Heródes. E vágytól, e vérmes reménytôl elfogódva lépnek az Úr elé. -- Ez alacsony fölfogásról mondhatta az Úr: A ti gondolataitok nem az én gondolataim s a ti utaitok nem az én útjaim; ég és föld köztük a különbség! Hányszor lép így oda az ember az Úr elé; kér, kér valamit tökéletlen, oktalan szívének sugallatai szerint, -- Jézus nem veti meg tanítványait; türelemmel hallgatja kéréseiket s neveli ôket az igazi nagyságra. -- Kisérjen e jelenet emléke imáimban. Imádkozzam, de iparkodjam az ,,ô nevében'', az ,,ô
akarata'' szerint imádkozni, hogy értelem, tartalom, igazság legyen
imáimban.

b) Az ember elvilágiasítja az isteni szándékokat s magát az
,,Isten országát''; nálunk minden föld, föld. Nehezen barátkozunk meg azzal, hogy az Isten szellem, s művei szellemiek; s ez akadályunk. --A zsidók alacsony fogalmai az Isten országáról megakadályozták megtérésüket. Érzékies gondolkozás idegenített el sokakat az Oltáriszentségtôl Kafarnaumban! Milyenek az emberek fogalmai a lélekrôl, föltámadásról, mennyországról! A lélek nem test, a mennyország Istenben való lét, a föltámadás átszellemülése a testnek. Vigyünk minél több szellemet az Isten műveinek fölértésébe.

c) ,,Felelvén pedig Jézus, mondá: Nem tudjátok mit kértek.
Megihatjátok-e a poharat, melyet én fogok inni? Mondák neki:
Megihatjuk. Az én poharamat inni fogjátok ugyan, de a jobb, vagy
balkezem felôl való ülést hogy nektek megadjam, nem engem illet, hanem akiknek Atyámtól készíttetett.'' Elsô gondotok az legyen, hogy engem híven kövessetek. Nem mondom meg, hogy mi vár rátok s hogy mit követelek tôletek. Nem árulom el, hogy te, Jakab, léssz az elsô vértanú apostolaim közül. Nem rettentlek el, hanem szívetekre kötöm,hogy járjatok utánam s foglaljátok le magatok számára az én követésemet; s bármi lesz veletek, hajtogassátok: ez az Úr kelyhe, az ô kelyhe. Ezt megisszuk; ezt inni dicsôség. A többi majd elválik.Isten majd megadja helyünket. /Prohászka Ottokár püspök /+1927. Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és szerzetestől30/311
  2012-10-18 14:17:25, csütörtök
 
  Békesség Isten szeretetének befogadásából.
1. Áldlak téged, mennyei Atyám, az én Uram, Jézus Krisztusnak Atyja,hogy rólam, szegényrôl megemlékezni méltóztattál.
2. Ó, irgalmasság Atyja és minden vigasztalás Istene, hálát adok neked, aki engem minden vigasztalásra méltatlan szolgádat néha-néha vigasztalásoddal felüdítesz.
3. Áldlak téged szüntelenül és dicsôítlek egyszülött Fiaddal és a
vigasztaló Szentlélekkel örökkön-örökké.
4. Ah, Uram Istenem, végtelen szeretet, ha szívembe szállsz,
örvendez egész bensôm.
5. ,,Te vagy az én dicsôségem és szívem öröme; te az én reményem és menedékem a szorongatás napjaiban.'' (Zsolt 3,4)
6. De mivel még gyönge vagyok a szeretetben és tökéletlen az
erényekben, szükséges, hogy erôt adj és vigasztalj. Azért látogass meg engem gyakrabban, oktass szent tanításoddal.
7. Szabadíts meg engem a gonosz szenvedélyektôl, gyógyítsd meg szívemet minden rendetlen kívánságtól, hogy belsôleg meggyógyulva és jól megtisztulva alkalmas legyek a szeretetre, erôs a szenvedésre,állhatatos a kitartásban.
8. Nagy dolog a szeretet, valóban nagy jó, mely egyedül megkönnyít minden terhet és egyformán elvisel minden egyenetlent.
9. Mert a terhet teher nélkül viseli és minden keserűséget édessé és jóízűvé tesz.
10. Jézus nemes szeretete nagy tettekre ösztönöz, és az akaratot
mindig nagyobb tökéletességre ébresztgeti.
11. A szeretet fölfelé igyekszik és nem tűri, hogy földi dolog
lekötve tartsa.
12. A szeretet szabad és minden világi hajlamtól ment akar lenni,
hogy belsô szemlélôdésében semmi se akadályozza, földi elôny le ne kösse, se kárvallás el ne csüggessze.
13. Nincs édesebb, nincs erôsebb, nincs fölségesebb, nincs
kedvesebb, nincs gyönyörűségesebb, nincs tökéletesebb, nincs jobb az égen és a földön a szeretetnél. Mert a szeretet Istentôl származik és minden teremtmény fölött egyedül Istenben nyughatik.
14. Aki szeret, röpül, fut, örül, szalad és béklyót nem tűr.
15. Odaad mindent mindenért, és övé minden mindenben, mert
mindenfölött az egy legfôbb jóban nyugszik, amelybôl minden jó ered és szétárad.
16. Nem nézi az ajándékot, hanem minden jó fölött ahhoz fordul, aki azt adja.
17. A szeretet gyakran nem ismer határt, hanem minden mértéken felül lángol.
18. A szeretet terhet nem érez, a fáradsággal nem gondol, többet
akar, mint bír; a lehetetlenséget nem fontolgatja, mert azt hiszi,
hogy mindenre van ereje és szabadsága.
19. Azért mindenre képes és sokat visz véghez, ahol erejébôl kifogy és leroskad, akiben nincs szeretet.
20. A szeretet ébren van s aludva sem alszik.
21. Fáradságoktól el nem bágyad, szorongatások közt nem szorul;rémítésekre nem jön zavarba, hanem mint a sebes láng és az égô fáklya,fölfelé lobog és mindenen keresztültör.
22. Akiben szeretet van, tudja, mit hirdet oly hangosan ez a szó.
23. Mert hangos kiáltás Isten fülében már maga a lélek égô
kívánsága, mely így szól: Én Istenem, én szerelmem, te egészen az enyém vagy, én egészen a tied.
24. Öregbítsd bennem a szeretetet, hogy szívemben mindinkább megízleljem, mily gyönyörűség téged szeretni és e szeretetben elolvadni és úszni.
25. Tartson engem a szeretet, midôn nagy buzgalomból és
álmélkodásból magamon túlemelkedem.
26. Add zengenem a szeretet énekét, hadd kövesselek téged a magasba,szeretô Istenem; hadd epedjen el lelkem dicséretedben és örvendezzen szeretetbôl.
27. Hadd szeresselek téged jobban, mint magamat, sôt magamat is csak teéretted, tebenned, meg mindazokat, kik téged szeretnek, amint meghagyja a szeretet törvénye, mely Istenségedbôl kisugárzik.
28. A szeretet gyors, ôszinte, kegyes, nyájas, erôs, béketűrô, hű,okos, vidám, nagylelkű, bátor, és soha magát nem keresi.
29. Mert amint valaki magát keresi, mindjárt csökken szeretete.
30. A szeretet óvatos, alázatos és egyenes, nem kényes, nem
könnyelmű, hiúságokkal nem bibelôdô, józan, tiszta, állhatatos,
csöndes és minden érzékét féken tartja.
31. A szeretet szófogadó és engedelmes elöljárói iránt, a maga
szemében csekély és megvetett, Isten iránt buzgó és háladatos, benne bízik és reménykedik még akkor is, mikor Isten nem ízlik neki: mert fájdalom nélkül a szeretetben sem lehet élni.
32. Aki nem kész mindent tűrni és szeretett Istene pártjára állani,
nem érdemli Isten barátja nevét.
33. Aki szeret, annak minden nehézséget és keserűséget örömest kell fogadnia azért, akit szeret, és balesetek miatt nem szabad tôle elfordulnia./Kempis Tamás +1471 Agnietenberg/
 
 
0 komment , kategória:  Kempis Tamás  
Bibliából és lelkésztől94/310
  2012-10-14 15:47:36, vasárnap
 
  Békesség a gazdagság igézetén felülemelkedett,Jézust követő lélekben.
,,És amint kiment az útra, eléje futván egy valaki, térdhajtva
kérdé ôt: Jó Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem?Jézus pedig mondá neki... Tudod a parancsokat: Ne paráználkodjál, ne ölj, ne orozz... Amaz pedig felelvén, mondá neki: Mester, mind megtartottam ezeket ifjúságomtól. Jézus pedig rája tekintvén,megszereté ôt és mondá neki: Egy híjával vagy; menj, amid vagyon, mind add el... azután jöjj és kövess engem. Ki megszomorodván ez igén,elméne bánkódva, mert sok jószága vala. És körültekintvén Jézus,mondá: Mily nehezen jutnak Isten országába, kiknek pénzük vagyon''(Márk 10,17--23).

a) Jézushoz fut, telve szeretettel s lelkesüléssel a tiszta,
szabad ifjúság egy kedves képviselôje, Jézus pedig lelkének
gyönyörével nézi ôt; tetszik neki; örül, hogy hozzá jön, örül e lélek
megnyilatkozásának, mely az örök élet után vágyik. Azért buzdítja,
hívja: jöjj közelebb s egyre közelebb, és ha helyén van szíved,szegôdjél hozzám egészen, apostolom lehetsz. Ez Jézus irányzata.
Kössük magunkat hozzá; a mulandóság a mi kínunk, azzal be nem érjük;Isten, élet, boldogság kell nekünk; azután az érthetetlenség a mi kínunk, a befejezetlen, céltalan lét, és mivel a mulandóságot s a lét érthetetlenségét le nem gyôzi sem tudás, sem technika, sem kultúra,hanem csak a hit, azért hitben kötöm magam az Úrhoz; nem mint fogalomhoz, hanem mint a lét forrásához és az érthetôség kulcsához. Ez alapon van létemben egység és termékenység. Ez alapon szívesen tartom meg a parancsokat; itt kikerülöm a veszedelmet ,,ein Riese zu sein von unendlichem Wachstum, der in einen niedrigen Kerker eingeschlossen zum
Krüppel verkümmert''. Ez alapon tovább akarok nôni s fejlôdni,
Jézushoz hasonulni. Aki feléje halad, az tagadások, lemondások,
korlátozások, csupa ,,nem'', ,,nem'' közt mozog, de e ,,nem''-ben erôteljes ,,igen'' rejlik; e korlátozások a szépségnek körvonalai;mikor tagadok, akkor letörök egy-egy darab természetet a szellemi szépségért és erôért. Ez a megtagadásnak filozófiája.

b) ,,Ezeket mind megtartottam ifjúságomtól.'' Nagy kegyelem,
mikor Isten hív ,,a juventute mea'' s valaki megérti. Ez az öntudat
földi mennyország. Tiszteljük, szeressük s tartsuk meg a
parancsolatokat. Tartalmat a lélek nem a külsô parancsoktól s
törvényektôl nyer, hanem törvény, parancs igazítja, öntudatra segíti életnyilvánulásait; kialakítani segíti belsô szépségét. A törvény csak akkor érvényesül, mikor önakaratomban megtestesül. Igy lesz a törvény s a morális az én tulajdonom, valami, amit akarok s átélek. Igy lesz az eszmény az én javam, mely kitölt, gazdagít s boldogít. Az Isten akarata mérhetetlen erô s boldogság, és azáltal,hogy megteszem, magamévá, önerômmé, önboldogságommá változtatom. Ha akarsz erôt s boldogságot, teljesítsd az isteni akaratot. Jézus reád fog tekinteni kedvteléssel s megszeret.

c) ,,Amaz, hallván ezeket, megszomorodék...'' Megszomorodék, mert csak a lemondást nézte. Aki a krisztusi életben csak a lemondást s a törvény békóját érzi, az még nem élte át az azokban rejlô szépséget;az a formában még csak korlátot és a körvonalakban csak tagadást lát.De hát tagadás-e a madonna-arc körvonala? Az is korlát, határ, de ez a határ és korlát a harmónia sugallatából, egy belsô törvényességbôl való. Minden formának és törvénynek akaratomból, szeretetembôl kell fakadnia, akkor válik morálisommá; hajlamaimmal, szenvedélyeimmel --melyek vakok, formátlanok, immorálisok -- ütközhetik; de az nem baj.Bízó szeretettel fogom át a szép formát, értékemmé s szépségemmé változtatom. Ezáltal tartalmat s erôt érzek, átélvezem s örülök neki;úrrá, királlyá, krisztusivá leszek. ,,Ki bennem hisz, annak szívében élô vizek folyamai, erôk s örömök fakadnak.''

d) ,,És körültekintvén Jézus,'' ô is elszomorodék s fölsóhajtott:
Ó mily nehéz a gazdagság igézetétôl fölocsúdnia még az ilyen tiszta fiúnak is! Érezze át minden gazdag, hogy veszélyben forog, a léhaság,a semmittevés, fényűzés, a szívtelenség, kegyetlenség, irígység,nagyzás veszedelmében; könnyen csalódhatik; szabadnak véli magát,pedig rab; megszereti a pénzt, s elfeledi, hogy az csak bizományba van adva neki. Ah Uram, semmit sem szeretek úgy, mint lelkemet s annak szabadságát!/Prohászka Ottokár püspök /+1927. Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és szerzetestől29/309
  2012-10-11 14:39:24, csütörtök
 
  Békesség a csöndben Isten szavára figyelő lélekben.
1. Halljad, fiam, szavaimat, e legédesebb szókat, melyek e világ
minden tudósának és bölcsének tudományát fölülmúlják.
2. ,,Az én szavaim lélek és élet'', nem szabad azokat emberi ésszel mérni. (Jn 6,64)
3. Nem szabad azokat hiú öntetszésre csavarni: hanem csöndesen kell hallgatni, és nagy alázatossággal és forró kívánsággal fogadni.
4. ,,Boldog ember, akit te oktatsz, Uram, és törvényedre tanítasz,hogy enyhítést nyújts neki gonosz napjaiban, és árván ne maradjon a földön.'' (Zsolt 93,12)
5. Én, úgymond az Úr, tanítottam eleitôl fogva a prófétákat és mai nap sem szűnöm meg, hanem szólok mindenkihez.
6. De sokan süketek az én szavamra és keményszívűek; szívesebben hallgatják e világot, mint Istent; könnyebben követik testük kívánságát, mint Isten akaratát.
7. A világ ideigtartó és csekély dolgokat ígér, és nagy mohón
szolgálnak neki; én nagyokat és örökkévalókat ígérek, mégis fásult az emberek szíve.
8. Ki szolgál és ki engedelmeskedik nekem oly szorgalmasan, mint a világnak és urainak szolgálnak? ,,Pirulj, Szidon, mondja a tenger.''(Iz 23,4) És ha az okát kérded, halljad, miért:
9. Kis jövedelemért hosszú utat futnak; az örök életért sokan alig
emelik fel egyszer lábukat a földrôl.
10. Hitvány nyereség után járnak-kelnek, egy fillérért néha rútul veszekednek, haszontalan dologért, kis ígéretért nem röstelkednek éjjel-nappal fáradni.
11. De jaj, a változhatatlan jóért, a megbecsülhetetlen jutalomért,a legnagyobb tiszteletért és végtelen dicsôségért még kis fáradságtól is félnek.
12. Szégyelld magad, rest és elégedetlen szolga, hogy amazok
készebbek a pusztulásra, mint te az életre. Azok jobban örvendenek a hiúságnak, mint te az igazságnak.
13. Pedig ôk nem egyszer csalatkoznak reménységükben; de az én ígéretem nem csal meg senkit, sem üresen nem bocsátja el a bennem bízókat.
14. Amit ígértem, megadom, amit mondottam, megtartom, de úgy, ha valaki mindvégig híven megmarad az én szeretetemben.
15. Én vagyok minden jónak megjutalmazója, minden ájtatosnak kemény megpróbálója.
16. Írd szívedbe az én szavaimat és forgasd szorgalmasan; mert igen szükségesek lesznek a kísértés idején.
17. Amit nem értesz, mikor olvasod, megérted a látogatás napján.
18. Kétféleképp szoktam választottaimat meglátogatni: kísértéssel tudniillik és vigasztalással.
19. És mindennap két leckét olvasok nekik, az egyikben megfeddem hibáikat, a másikban az erényekben való gyarapodásra ösztönzöm ôket.
20. Aki hallja az én igéimet és megveti, van, aki megítélje ôt az
utolsó napon.
#
Könyörgés az ájtatosság kegyelméért.

21. Uram Istenem, te vagy minden javam, és ki vagyok én, hogy veled szólni merjek?
22. Szegény kis szolgád vagyok, elvetett féreg, sokkal szegényebb és alábbvaló, mint értem és mondani merem.
23. De emlékezzél, Uram, hogy semmi vagyok, semmim sincs és
tehetetlen vagyok.
24. Egyedül te vagy Jó, igaz és szent, te mindenható vagy, mindent adsz, mindent betöltesz, csak a bűnöst hagyod üresen.
25. Emlékezzél irgalmasságodra és töltsd be szívemet szent
kegyelmeddel, hisz nem akarod, hogy hiába éljen a te alkotmányod.
26. Hogyan tarthassak ki e nyomorult életben, ha irgalmad és
kegyelmed nem gyámolít?
27. Ne fordítsd el tôlem arcodat; ne halaszd látogatásodat; ne vond meg vigasztalásodat, hogy az én lelkem kiszáradjon, mint a föld víz híjában.
28. Uram, taníts engem akaratod teljesítésére, taníts engem szent színed elôtt méltóképpen és alázatosan járni.
29. Mert te vagy az én bölcsességem, aki engem igazán ismersz, sôt ismertél, mielôtt a világ lett s mielôtt én e világra születtem.
/Kempis Tamás +1471 Agnietenberg/
 
 
0 komment , kategória:  Kempis Tamás  
Bibliából és lelkésztől93/308
  2012-10-07 16:18:38, vasárnap
 
  Békesség a Teremtő szándéka szerint épülő házasságban.
a) ,,Szabad-e az embernek feleségét elbocsátani akármi okból? Ô
pedig felelvén, mondá nekik: Nem olvastátok-e, hogy aki az embert teremtette kezdettôl, férfiúvá s asszonnyá teremtette ôket, és mondá:ezért elhagyja az ember atyját s anyját s feleségéhez ragaszkodik''(Máté 19,3).
Emberek közt a legbensôbb egyesülés a házasság; jogi forma, de telítve kell lennie lélekkel, erkölccsel, szeretettel,bensôséggel, tisztelettel és szerelemmel. Provence-i daloknál s az
Énekek-énekének motívumainál erôsebb s mélyebb tartalmat kívánt neki Szent Pál: Férjek, szeressétek feleségteket, mint Krisztus az egyházat. A szerelem tüze lassan elhamvadhat, de az erôs, lelkes,áldozatos szeretetnek elhamvadnia a házasságban sohasem szabad. Ez a tartalom biztosítja a házasság magas erkölcsi színvonalát. -- De rendkívül kiemeli, s titokzatos, isteni jelleget nyom rá szentségi volta. Az Isten tiszteli e viszonyt, s kegyelmeinek sugárzatába állítja bele. A házasság tehát nagy, szent, isteni gondolat, mely férfit s nôt fölmagasztal, s egyesülésüket isteni jelleggel s szentségi méltósággal tünteti ki. Tisztelem a házasságot, mint Krisztus kincsét s szentségét. Tartalmat akarok bele: szeretetet,odaadást, lélek-egybeforradást, barátságot. Enélkül nincs boldogság,otthon, házasság, erôs gyermek.

b) ,,És ketten egy testté lesznek. Azért már nem kettô, hanem egy test.'' A nemi viszonynak krisztusi alakja a házasság. E nélkül a nemi viszony bűnös, s lépten-nyomon az aljasba csap át az érzéki túltengés miatt. A nemi egyesülés vágya szemben az erénnyel, egyike az emberi élet nagy konfliktusainak. Az ösztön erôs s minden eszköz fölhasználására ingerel, hogy kielégíttessék. Érzéki szépséggel s bájjal kábítja el a nô a férfit, pedig részérôl is nem a testnek,hanem a szép, nemes, öntudatos léleknek kellene elôtérbe lépnie.Legbensôbb egyesülésre csak lelkek képesek. Tehát léleknek kell lélekhez közelednie. A testi ingerek s kábulatok útjain lelkek nem találkoznak. Tény, hogy a nô a férfival való egyesülés által a keresztény házasságon kívül elveszti becsületét s befolyását. Lelket keressen elsôsorban a férfi a nôben és lelket akarjon adni mindenekelôtt a nô a férfinak. Ez érzület letöri az ösztön rohamosságát s az Isten szent akaratának teljesítésére képesít.

c) ,,Amit tehát Isten egybekötött, ember el ne válassza.'' A házasságnak is vannak bizonyos lényeges kellékei, melyek, ha tényleg nincsenek meg, a ,,házasság'' érvénytelen, s az egyház azt felbontja,vagyis inkább érvénytelennek jelenti ki; jóllehet érvényes házasságot is felbont, ha a házastársak végleg még egybe nem keltek. A teljes érvényű házasság csak fölbonthatlan lehet; pszichológiai ellentmondás szeretni holnapig, szentségtörés egyesülni s nem tartani ki holtomig és holtáig. Erre képesít a nagy, szentségi szeretet, melyet meg nem tör sem betegség, sem baj, sem az érzéki vonzalom csökkenése. Kívánja azt a gyermek, az emberi eredet méltósága és java is, mely nem ösztönökre s érzelmekre, hanem két léleknek holtig való hűségére s odaadására van bízva. Áldozat s önmegtagadás mindenütt kell, s ahol a legszebb szeretet jár, ott bizonyára nemcsak virág, hanem tövis is fakad; a teljes odaadás tűrni, küzdeni s kitartani is tud. Szeretet s áldozat két kiadása a nagyot akaró lelkületnek. Legyen az áldozat is isteni, szentségi; legyen szent misztérium, akkor elbírjuk.

d) ,,Mózes a ti szívetek keménysége miatt engedte meg nektek elbocsátani feleségteket; de kezdetben nem úgy volt.''
A házasság alapja a szeretet; tartalma két léleknek, az egymást fiziológiailag s pszichológiailag kiegészítô férfinak és nônek egybeolvadása; gyümölcse a gyermek. Teljes egyesülés lélekben, testben s vérben; valóban Isten gondolatainak egyik legfölségesebbje. -- Ne is legyen hát semmi, mi elkülönzi a férfit s nôt, különösen ne legyen szétválás hitben, örök reményben. /Prohászka Ottokár püspök /+1927. Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Család  
Bibliából és lelkésztől92/307
  2012-10-04 14:52:05, csütörtök
 
  Békesség a Krisztussal rokonlelkű apostoli tevékenységből.
a) ,,Ezek után pedig rendele az Úr más hetvenkettôt is, és
elküldé ôket kettônként maga elôtt s mondá nekik: Az aratás nagyon sok, de a munkás kevés'' (Luk. 10,2).
A mezôk fehérlenek, az aratás nagy. Jézus végignéz lélekben a világon.Beletekint nyomorába, bűneinek, szenvedélyeinek sötétségébe; élénken átérzi bajait;rokonérzô, nagylelkű szívvel segíteni akar, azért arra utal, amire legnagyobb szükség van: kérjétek, hogy az Isten apostoli férfiakat küldjön; jelzi is, hogy milyeneket: erôszak és érdek nélkül,tisztalelkű embereket, kiknek a ragadozó, kegyetlen, önzô világ temperamentumában nincsen részük; mezítlábú, békés embereket, kikbôl sugárzik a lélek; kiknek a világgal szemben csak egy tényük van, hogy vegye a békét, melyet ôk adnak, s adjon viszont kenyeret. -- Jézus lelkébôl való a kereszténység; terjesztésére, fönntartására szintén hasonlelkű, ,,kongeniális'' emberek kellenek. -- Nézd e Krisztus-típust; tekints kristályos mélyeibe; töltsön el téged is ez a lélek;ha ez van benned, akkor nézz bizalommal a nagy aratásra, s suttogd magadban: Isten küld, lelke űz: megyek.

b) ,,Kérjétek azért az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ô aratásába.'' Kérjétek az ilyen munkásokat. A ,,kongeniális'' lelkek, a krisztusi rokonság nagy kegyelem, azt kérni kell. Az egyházban meglesz a jog szerinti apostoli utódlás; de a jog csak vasdrót, abból nem lesz koszorú; virág, erkölcs kell hozzá; a jog sziklaréteg, abból nem lesz szép világ; fenyves, erdô, moha, pázsit, rét kell hozzá; kérjétek hát.
-- Néha e géniuszból valami jelenik meg köztetek, s máris elragad;gondolhatjátok, ha a típus nem sötéten, nem egyoldalúan, nem tolsztoji passzivitásban, nem ibseni ködben, hanem az ,,Emberfia'' eredeti szépségében köszönt be hozzátok, mennyire hódítja meg majd szíveiteket. Szentjeink e típus variációi. Kérjetek, kérjetek apostolokat, szenteket, s necsak kérjetek, hanem neveljetek. Hátha gyermekeitek arcán, ha Krisztusnak nevelitek, kiverôdik a krisztusi hasonlóság!

c) Munkások kellenek, kik új világot teremtenek; élénken
perceptív s keményen munkás lélekre van szükségünk. Munka kell;sziklákat kell fúrni, követ fejteni, aratni kell. Az apostoloknak nem hivatalban kell ülniök s várniok a tudakozódókat; ez egészen mellékes funkció. Tűzesô hull az apostoli férfiakra az apokaliptikus angyal füstölôjébôl; nincs nyugalmuk; lelkük feszül, szemük lát, arcuk ég,szívük beszél; a szeretet tüze s a gondnak árnyéka jellemzi lelkületüket. Gyermekek, betegek, botrányosok, veszélyben forgók,bűnösök, jó lelkek, iskola, család, társadalom ezernyi szükséglete rajzik szemeik elôtt; ôk bíznak, imádkoznak, szenvednek,kitartanak./Prohászka Ottokár püspök /+1927. Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
2012.09 2012. Október 2012.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 8 db bejegyzés
e év: 106 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3
  • e Hét: 34
  • e Hónap: 478
  • e Év: 478
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.