Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Bibliából és szerzetestől40/323
  2012-11-29 10:35:14, csütörtök
 
  Békesség az Isten törvényei szerint élő,mértéket tartó lélekben.
1. Uram, csak tökéletes embertôl telik, hogy a lelke folyton a
mennyei dolgokon fárad és az élet tenger bajain, hogy úgy mondjam,aggódás nélkül megy keresztül, de nem tunya ember módjára, hanem a szabad lélek bizonyos kiváltságával: semmiféle teremtményen rendetlen kívánsággal nem csüggve.
2. Kérlek, kegyelmes Istenem, ôrizz meg engem ez élet gondjaitól,hogy túlságosan beléjük ne keveredjem; a test ezer követelésétôl, hogy a gyönyör láncra ne verjen; a lélek tömérdek akadályától, hogy a kellemetlenségek meg ne törjenek és el ne csüggesszenek.
3. Nem olyan dolgokról szólok, Uram, amelyek után a világi hiúság eped, hanem ama nyomorúságokról, amelyek az emberiség közös átka következtében szegény szolgád lelkét keservesen terhelik és feltartóztatják, hogy ne juthasson kívánsága szerint a lelki szabadságra.
4. Ó, Istenem, kimondhatatlan édesség, változtass nekem keserűséggé minden testi vigasztalást, mely engem az örökkévalók szeretetétôl elvon és valami jelenvaló, gyönyörködtetô jónak színe alatt álnokul magához csalogat.
5. Ne fogjon ki rajtam, Uram, ne gyôzzön le engem a test és vér; meg ne csaljon ravasz fogásaival a világ és rövid dicsôsége; meg ne ejtsen engem az ördög és az ô álnoksága.
6. Adj, Uram, erôt az ellenállásra, béketűrést a szenvedésre,állhatatosságot a végig kitartásra.
7. Add nekem a világ minden vigasztalása helyett a te lelkednek
kimondhatatlan édes ihletét; az érzéki szeretet helyett pedig öntsd
szívembe a te nevednek szeretetét.
8. Íme az étel, ital, ruha és egyéb, mi a test fönntartására
szükséges, csak terhére van a buzgó léleknek.
9. Engedd, Uram, hogy az efféle gyámolításokkal csínyján éljek,
szerfölött ne kívánjam és bennük el ne merüljek.
10. Ezeket mind el nem vethetem, mivel kötelesség a természetet fönntartani; de azt keresni, ami fölösleges és jobbára csak gyönyörködtet, szent törvényed tiltja; mert különben a test a lélek ellen lázadna.
11. Mindenben, kérlek, igazgasson a te kezed és oktasson, hogy józan, okos mértéket tartsak./Kempis Tamás +1471 Agnietenberg/
 
 
0 komment , kategória:  Kempis Tamás  
Bibliából és szerzetestől39/322
  2012-11-25 16:07:05, vasárnap
 
  Alázatosak és szelídszívűek békessége az Úrban.
1. Fiam, én mondottam: ,,Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, nem amint a világ adja, adom én nektek.''(Jn 14,27)
2. A békét mindenki óhajtja; de ami igaz békét szerez, avval nem
mindenki törôdik.
3. Az én békém az alázatosakkal és szelídszívűekkel van. A te békéd nagy tűrésben áll.
4. Ha reám hallgatsz és szavamat megtartod, nagy békében élhetsz.
5. Mit tegyek tehát, Uram?
6. Minden dologban vigyázz magadra, mit mívelsz, mit mondasz és minden szándékodat arra irányozd, hogy egyedül nekem kedveskedjél,rajtam kívül se ne kívánj, se ne keress semmit.
7. De felebarátod szavait és tetteit se ítéld vakmerôen, ne is ártsd magad rád nem bízott dolgokba; így arra juthatsz, hogy keveset vagy csak ritkán zavarják békédet.
8. Hogy pedig soha semmiféle háborodást ne érezz, se testedet, se lelkedet semmi kellemetlenség ne érje, az nem a jelen élet sorsa,hanem az örök nyugalom állapota.
9. Ne gondold azért, hogy igaz békét találtál, mikor semmi
nehézséget nem érzel; se pedig, hogy egészen rendben vagy, ha
ellenkezést nem tapasztalsz vagy hogy az már tökéletesség, ha minden kívánságod szerint történik.
10. De még akkor se tartsd magad valami nagynak, sem ne hidd, hogy különös kedvességben állsz, ha talán nagy ájtatosságot és lelki vigasztalást érzel.
11. Mert nem ebbôl ismerhetô meg az erény igaz szeretete, nem is ebben áll az ember elômenetele és tökéletessége.
12. Miben tehát, Uram?
13. Abban, hogy szívedbôl-lelkedbôl Isten akaratának ajánlod fel magad, nem keresed önmagadat sem nagyban, sem kicsinyben; sem az idôben, sem az örökkévalóságban.
14. Úgy, hogy arcod változása nélkül egyaránt hálás maradsz jó és balsorsban és mindent egyenlô mérôvel mérsz.
15. Ha oly erôs és rendületlen leszel a reményben, hogy bár a belsô vigasztalás elhagyott, szívedet még nagyobb szenvedésekre is elkészíted.
16. És magadat nem igazolod, mintha ezt és ekkorát nem kellene
tűrnöd; hanem minden intézkedésemben engem mondasz igazságosnak, engem vallasz szentnek.
17. Akkor a békesség igaz és egyenes útján jársz és bízvást
remélheted, hogy örvendezve újra meglátod arcomat./Kempis Tamás +1471 Agnietenberg/
 
 
0 komment , kategória:  Kempis Tamás  
Bibliából és szerzetestől38/321
  2012-11-22 19:29:58, csütörtök
 
  Belső békességre vezető útról.
1. Fiam, most már megtanítlak a béke és az igazi szabadság útjára.
2. Tedd meg, Uram, amit mondasz, mert szíves-örömest hallgatom.
3-1. Igyekezzél, fiam, inkább más akaratát tenni, mint a magadét.
4-2. Válaszd mindig a kevesebbet, ne a többet.
5-3. Törekedjél mindig az utolsó helyre jutni és mindenkinek alárendelve lenni.
6-4. Kívánd és kérd szüntelen, hogy benned Isten akarata egészen teljesedjék.
7. Íme, az ilyen ember jut el a béke és a nyugalom földjére.
8. Uram, rövid a beszéded, de nagy tökéletességet foglal magában.
9. Rövid a szava, de mélységes az értelme és bôséges a gyümölcse.
10. Mert ha híven megtartanám, nem egykönnyen keletkeznék bennem nyugtalanság.
11. Mert valahányszor érzem, hogy nyugtalan és levert vagyok, azt találom, hogy e tanítástól eltértem.
12. De Te, aki mindent megtehetsz és a lélek elômenetelét mindig szereted, növeld bennem kegyelmedet, hogy végrehajthassam tanításodat és üdvösségemet munkálhassam!

Imádság gonosz gondolatok ellen.

13. Uram Istenem, ne távozzál el tôlem! Én Istenem, figyelj rám és segíts meg, mert mindenféle hiábavaló gondolat és nagy félelem támadt föl bennem, amely lelkemet gyötri.
14. Hogy mehetek rajtuk keresztül sérelem nélkül? Hogy törhetek át rajtuk?
15. ,,Én elôtted megyek, -- mondja az Úr -- megalázom a föld hatalmasait.'' Megnyitom a tömlöc kapuit és a titkok rejtekeit feltárom elôtted.
16. Tedd meg, Uram, amit mondasz és széledjen el színed elôtt minden gonosz gondolat.
17. Ez az én reményem és vigasztalásom, hogy minden bajban hozzád folyamodom, tebenned bízom, téged szívembôl-lelkembôl segítségül hívlak és békével várom vigasztalásodat.

Imádság lelki világosságért.

18. Világosíts meg engem, ó áldott Jézus, belsô világosságod
fényével és vess ki szívem hajlékából minden sötétséget.
19. Zabolázd meg sok, csapongó gondolatomat, és verd szét az erôszakos kísértéseket.
20. Harcolj keményen érettem és űzd ki a fenevadakat, azokat az édesgetô, csábító kívánságaimat, hogy ,,békesség legyen hatalmad által'' és dicséreted szerte hangozzék szent hajlékodban, a tiszta lelkiismeretben.
21. Parancsolj a szeleknek és viharnak; mondd a tengernek: csöndesedjél; és az északi szélnek: ne fújj, és mindjárt nagy csönd lesz.
22. ,,Ragyogtasd világosságodat és igazságodat'', hogy fényeskedjenek a földön; mert én kietlen puszta föld vagyok, míg meg nem világosítasz.
23. Áraszd reám kegyelmedet, öntözd meg szívemet mennyei harmattal,csurgasd lelkembe az ájtatosság vizét a föld színének megöntözésére,hogy jó, sôt legjobb gyümölcsöt teremjen.
24. Emeld föl lelkemet, mely a bűn terhe alatt görnyed és irányozd minden kívánságomat az égiekre, hogy megízleljem a mennyei boldogság édességét és rösteljek a földi dolgokkal bíbelôdni.
25. Szabadíts meg és ragadj ki a teremtmények múlandó vigasztalásából; mert nincs az a teremtmény, amely képes volna vágyaimat tökéletesen lecsillapítani és megnyugtatni.
26. Fűzz engem magadhoz a szeretet feloldhatatlan kötelékével, mert te, Uram, egymagad elég vagy annak, ki téged szeret és nálad nélkül minden csak hiábavalóság./Kempis Tamás +1471 Agnietenberg/
 
 
0 komment , kategória:  Kempis Tamás  
Bibliából és lelkésztől96/320
  2012-11-18 14:37:12, vasárnap
 
  Békesség az Istenben reménykedő lélekben.
,,És hasonlatosságot monda nekik: Nézzétek a fügefát és a többi fákat. Mikor immár gyümölcsözésnek indulnak, tudjátok, hogy közel van a nyár; úgy ti is, midôn látjátok ezeket megtörténni, tudjátok, hogy közel van az Istenországa'' (Luk. 21,29).

a) A fa téli álomból, tavaszi szelek, viharzó éjek, májusi fagyok dacára kihajt; ti is a világ sok fordulása dacára higgyétek, hogy az Isten gondolatai s az Isten szent akarata érvényesül bennetek, s ez a hit és remény el ne hagyjon titeket. -- Lelketek is ily duzzadó,ébredô fa legyen; reménye az ô tavaszi, ébresztô ereje; remény a lélek lendülete. -- Tél van, ha magamat nézem, de napsugár a magasból, az az,,inspirata caritas, spes, fortitudo'', amit Isten ad, biztat. Szelek sivítnak körülöttem, kísértések; fagyok szomorítanak, sikertelenségek;de ,,spes mea ab uberibus matris meae'', anyatejjel szívtam magamban a reményt, segítô, erôsítô, boldogító Istenemben!

b) Szükségem van reményre: 1. hogy éljek, hisz életem pulzusa ez;2. hogy erôs legyek, ,,praecinctus'', fölszerelve; amilyen volt Ráfael angyal, ki mint útra kész, kedves ifjú jelent meg Tóbiásnak;vállalkozó, fiatalos erôben; zavartalan tiszta szemmel nézett az út elé a jövôbe. Ez az a lelkület, mely friss, üde, erôs életet sugároz.S ezt megérzik mások is, mert valamint árnyékot vet testünk, úgy befolyást gyakorol lelkünk; 3. kell a remény, hogy menedékem legyen ,,,altissimum refugium''; bajok, kétely, gúny, üldözés fölött
elvágtatok. ,,Aki a Fölséges segítségéhen lakik, a menny Istenének oltalmában marad. Mondhatja az Úrnak: Oltalmazóm vagy te és segítségem'' (Zsolt. 90,1). A magasból nézek le a nyüzsgô világra.

c) Azért aztán a remény nagy stílben dolgozik; nagy terveknek és elhatározásoknak él. Mennyi erô, mert bizalom van e szóban: ,,Mindent megbírok Abban, ki megerôsít''. Az isteni mindenhatóságot semmi sem dicsôíti meg annyira, mint az, hogy mindenhatókká teszi azokat, kik benne bíznak. Ez a reményteljes lelkület hasson ki belôlünk, hogy másokat is ébreszthessünk s nevelhessünk. ,,Bízzatok benne, öntsétek ki elôtte szíveteket; Isten a mi segítônk'' (Zsolt 61,9). Nagyon jó ez nekünk: ,,Boldogok mindnyájan, kik benne bíznak'' (Zsolt. 2,13).
Sohase legyünk kislelkűek, mert ,,senki sem szégyenült meg, aki az Úrban bízott''. (Eccl. 2,11). Ha megrögzött bűnösrôl is volna szó,
akkor is: ,,Aki hozzám jön, azt nem vetem ki'' (Ján. 6,37). A halálban is az Úr a bizalmam: ,,Ha szintén megöl is engem, öbenne reménylek''(Jób 13,15). ,,Az Úrban bízván, nem fogok lankadni'' (Zsolt. 25,1)./Prohászka Ottokár püspök /+1927. Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és szerzetestől37/319
  2012-11-15 19:20:59, csütörtök
 
  Békesség az Úr jótéteményeit felismerő lélekben.
1. Nyisd meg, Uram, szívemet törvényed elôtt és taníts meg engem parancsaid szerint járni.
2. Add, hogy megértsem akaratodat és nagy tisztelettel és figyelmes meggondolással emlékezzem jótéteményeidrôl általában és külön, hogy neked ezekért méltó hálát adhassak.
3. De tudom és megvallom, hogy a legkisebb jóért sem róhatom le a méltó hála és tisztelet adóját.
4. Érdemetlen vagyok minden jóra, amit velem cselekedtél; és ha szent Fölségedet tekintem, végtelen dicsô voltán elalél az én lelkem.
5. Minden, amink van lelkünkben, testünkben, amit kívül vagy belül,természetes és természetfölötti módon bírunk, mind a te ajándékod,mind a te adományod, kegyes jóvoltodat hirdeti, akitôl minden jót vettünk.
6. Noha egyik többet, másik kevesebbet nyert, mégis mind a te ajándékod és nélküled a legparányibb jóban sem lehet részünk.
7. Aki többet kapott, nem dicsekedhetik érdemével, mások fölé nem helyezheti magát, sem kevélyen le nem nézheti a csekélyebbet; mert Isten elôtt az a nagyobb és jobb, aki magának kevesebbet tulajdonít, a hálaadásban pedig alázatosabb és buzgóbb.
8. És aki mindenkinél gyarlóbbnak és méltatlanabbnak tartja magát,alkalmasabb nagyobb ajándékok elfogadására.
9. Aki pedig kevesebbet kapott, ne búsuljon, ne nehezteljen, se ne irigykedjék a gazdagabbra.
10. Hanem inkább tereád figyeljen és mindenfölött a te jóvoltodat magasztalja, hogy oly bôségesen, ingyen és kegyesen, személyválogatás nélkül osztogatod ajándékaidat.
11. Minden tôled van, Uram, azért méltó, hogy mindenki mindenben téged dicsérjen.
12. Te tudod, kinek milyen ajándék hasznos; s hogy miért jutott ennek kevesebb, amannak több; ezt vizsgálni nem a mi dolgunk, hanem a tied, aki ismered kinek-kinek érdemeit.
13. Azért, Uram Istenem, nagy jótéteménynek tartom azt is, ha valaki nem sokkal bír, amibôl külsôképpen és az emberek elôtt dicséret és dicsôség háramlik reá.
14. Azért, ha valaki szegénységét vagy alacsony voltát meggondolja,e miatt nemcsak nem neheztel, nem szomorkodik, el nem csügged, hanem inkább vigasztalódik és örvendez.
15. Mert te, Úristen, a szegényeket, alázatosakat és a világtól megvetetteket választottad meghitt barátaiddá és házad lakóivá.
16. Bizonyságok erre apostolaid, kiket az ,,egész földkerekség fejedelmévé tettél''. (Zsolt 44,17)
17. Mégis panasz nélkül éltek e földön, oly alázatosan és egyszerűen, minden álnokság és csalárdság nélkül, hogy még örültek,mikor nevedért gyalázatot szenvedtek és amitôl a nagy világ irtózik,kívánsággal fogadták.
18. Azért aki téged szeret és jótéteményeidet elismeri, semminek sem örvendez annyira, mint a te akaratodnak és örök végzésed tetszésének.
19. Ezzel pedig annyira be kell érnie és megvigasztalódnia, hogy éppoly örömest akar a legkisebb, mint más a legnagyobb lenni.
20. Éppoly nyugodt és megelégedett az utolsó helyen, mint a legelsôn is szintoly jónéven veszi, ha ócsárolják és megvetik, ha sem híre, sem neve, mintha másoknál nagyobb tiszteletben és méltóságban állna a világ elôtt.
21. Mert szükséges, hogy a te akaratod és a te dicsôséged szeretete mindent fölülmúljon és hogy ez nagyobb örömére és nagyobb vigasztalására szolgáljon, mint minden jótétemény, amelyben részesült vagy részesülni fog../Kempis Tamás +1471 Agnietenberg/
 
 
0 komment , kategória:  Kempis Tamás  
Bibliából és szerzetestől36/318
  2012-11-11 16:13:24, vasárnap
 
  Békesség Jézusban, a mindenek fölött való jóban.
1. Mindenekfölött, mindenben és mindenkor az Úrban nyugodjál meg, ó lelkem; mert ô a szentek örök nyugodalma.
2. Engedd, ó édes és szerelmes Jézusom, hogy minden teremtmény fölött tebenned leljem nyugtomat.
3. Minden jólét és szépség fölött, minden dicsôség és tisztelet
fölött, minden hatalom és méltóság fölött, minden tudomány és finom ízlés fölött.
4. Minden gazdagság és művészet fölött, minden öröm és vígság fölött, minden hírnév és dicséret fölött, minden édesség és
vigasztalás fölött.
5. Minden remény és ígéret fölött, minden érdem és kívánság fölött.
6. Minden adomány és ajándék fölött, amelyet adhatsz és szívembe önthetsz; minden vigadás és örvendezés fölött, melyet lelkem befogadhat és érezhet.
7. Végre az angyalok és arkangyalok és minden mennyei sereg fölött,minden látható és láthatatlan fölött, szóval mindenfölött, ami nem te vagy, én Istenem, mert te, Uram Istenem, mindenfölött a legeslegjobb vagy.
8. Egyedül te vagy fölséges, te egyedül hatalmas, te egyedül
teljesen elégséges és végtelen gazdag, te egyedül gyönyörűséges és kedves.
9. Te egyedül a legszentebb és szeretetre legméltóbb, te egyedül
nemes és dicsôséges mindenki fölött, akiben minden kigondolható jó tökéletesen együtt van, mindenkor együtt volt és örökké együtt lesz.
10. És azért minden kevés, mind elégtelen, amit magadon kívül adsz,vagy magad felôl kijelentesz vagy ígérsz, ha Téged nem látlak és teljességgel nem bírlak.
11. Mert az én szívem igazán meg nem nyughat és nem elégedhet meg teljesen, hacsak tebenned meg nem nyugszik, s fölül nem emelkedik minden adományon és minden teremtményen.
12. Ó, lelkem mennyei jegyese, Jézus Krisztus, legtisztább szeretet,minden teremtmény ura, ki adja nekem a valódi szabadság szárnyait,hogy hozzád fölrepüljek és benned megpihenjek?
13. Ó, mikor lesz az, hogy felhagyva mindennel, egyedül csak neked szolgáljak és lássam, mily édes vagy, én Uram, Istenem?
14. Mikor rejtôzöm el tökéletesen tebenned, hogy téged szeretve
magamra ne gondoljak, hanem egyedül reád, minden gondolat és mérték fölött, olyan fokban, amely nem mindenki elôtt ismeretes?
15. Most pedig gyakran fohászkodom és fájdalommal viselem boldogtalanságomat.
16. Mert ebben a siralomvölgyben sok bajom esik, amely engem gyakran háborgat, megszomorít, bűnbánatba ejt, gyakran megakaszt, sokfelé vonz, csalogat, hálóba kerít, hogy ne legyen szabad utam hozzád és ne gyönyörködjem végtelen boldogító szeretetedben, amelyet a dicsôült lelkek élveznek.
17. Indulj meg, Uram, az én fohászkodásomon és sokféle
nyomorúságomon.
18. Ó Jézus, örök dicsôség fényessége, zarándok lelkem vigasztalása,szó nélkül is hozzád nyílnak ajkaim, hallgatásom is hozzád kiált.
19. Meddig késik s el nem jön hozzám az én Uram?
20. Jöjjön hozzám, szegény szolgájához és vigasztaljon meg engem.Nyújtsa ki kezét és ragadjon ki engem, nyomorultat, minden ínségembôl.
21. Jöjj el, jöjj el, Uram, mert nálad nélkül nincs vidám napom vagy órám: mert te vagy az én örömöm és nálad nélkül üres az én asztalom.
22. Nyomorult vagyok, mint tömlöcbe vetett és vasravert ember, amíg jelenléted világosságával föl nem üdítesz, szabadságomat vissza nem adod és kegyes arcodat felém nem fordítod.
23. Keressenek mások te helyetted akármit, amiben kedvük telik;nekem semmi egyéb nem tetszik, sem ezután nem fog tetszeni, csak te,én Istenem és reményem és örök üdvösségem.
24. Nem hallgatok, nem szűnöm meg könyörögni, míg vissza nem adod kegyelmedet és bensômben nem szólsz hozzám:
25. Íme, jelen vagyok. Íme, hozzád jöttem, mert hívtál; siralmaid és lelki kívánságaid, alázatos és töredelmes szíved megindítottak és hozzád vezettek.
26. És én azt mondom: Hívtalak, Uram, benned kívánkoztam örvendezni,kész vagyok mindent megvetni teérted.
27. Mert te elôbb serkentettél engem, hogy keresselek.
28. Áldott légy azért, Uram, ki ezt a jót cselekedted szolgáddal
irgalmasságod sokasága szerint.
29. Mit se mondhat egyebet a te szolgád elôtted, mint hogy igen
megalázza magát színed elôtt és folyton megemlékezik saját
gonoszságáról és méltatlanságáról.
30. Mert nincs az ég és föld összes csodái között semmi hozzád fogható.
31. Műveid, Uram, igen jók, ítéleteid igen igazságosak, a te
gondviselésed igazgat mindent!
32. Dicséret tehát és dicsôség neked, ó Atyának bölcsessége! Téged dicsérjen és áldjon ajkam, lelkem és velem együtt minden teremtmény./Kempis Tamás +1471 Agnietenberg/
 
 
0 komment , kategória:  Kempis Tamás  
Bibliából és szerzetestől35/317
  2012-11-08 19:04:54, csütörtök
 
  Békesség Isten gondviselésére hagyatkozott életből.
1. Fiam, ne tarts vissza, hadd cselekedjem veled, amit én akarok; én tudom legjobban, mi hasznos neked.
2. Te úgy gondolkodol, mint ember; te sok dologban úgy ítélsz, ahogy természetes indulatod sugallja.
3. Uram, igazat mondasz. Nagyobb a te gondviselésed fölöttem, mint minden gond, melyet magamra fordíthatok.
4. Ugyancsak vakesetre bízza magát, ki nem reád hagyja minden gondját.
5. Uram, csak az én akaratom igaz és állhatatos maradjon tebenned; tégy velem, amint neked tetszik.
6. Mert jónál egyéb nem lehet, amit velem cselekszel.
7. Ha azt akarod, hogy sötétségben legyek, áldott légy; ha azt akarod, hogy világosságban járjak, azért is áldott légy; ha kegyelmesen megvigasztalsz, áldott légy, ha azt akarod, hogy baj érjen, egyenlôen mindenkor áldott légy.
8. Fiam, ilyen lelki állapotban kell lenned, ha velem akarsz járni.
9. Éppúgy készen kell lenned a szenvedésre, mint az örömre.
10. Éppúgy jó kedvvel kell venned a szűkölködést és szegénységet,mint a bôvelkedést és gazdagságot.
11. Uram, jó kedvvel szenvedem éretted, amit rám bocsátasz.
12. Válogatás nélkül akarom a te kezedbôl a jót és rosszat, az édest és keserűt, az örömöt és szomorúságot; s mindenért, ami rajtam történik, hálát adok neked./Kempis Tamás +1471 Agnietenberg/
 
 
0 komment , kategória:  Kempis Tamás  
Bibliából és szerzetestől34/316
  2012-11-04 17:01:13, vasárnap
 
  Békesség az Istenben vígasztalódó lélekben.
1. Amit vigasztalásomra kívánhatok vagy gondolhatok, nem itt várom,hanem a jövendôben.
2. Ha a világ minden öröme enyém volna és minden gyönyörűségét egymagam élvezhetném is, bizonyos, hogy nem sokáig tarthatna.
3. Azért, lelkem, teljes vigasztalásod és tökéletes örömöd csak Istenben lehet, ki a szegényeket vigasztalja és az alázatosaknak fogja pártját.
4. Várj egy keveset, lelkem; várd be Isten ígéreteit, és a
mennyországban bôségesen tied lesz minden jó.
5. Ha nagyon rendetlenül óhajtod a jelenvalókat, elveszted az örökkévaló és mennyei javakat.
6. Használd az ideigvaló javakat, kívánd az örökkévalókat.
7. Semmi ideigvaló jó ki nem elégítheti szívedet; mert nem a végre teremtett Isten, hogy ezekben gyönyörködjél.
8. Ha minden teremtett jó a tied volna is, mégsem lehetnél
szerencsés és boldog; hanem Istenben van tökéletes szerencséd és boldogságod, ki mindent teremtett.
9. Nem olyan boldogság, aminôt a világ balga fiai annak tartanak és dicsérnek, hanem aminôt Krisztus jámbor hívei várnak, és a lelki emberek a tisztaszívűek és akiknek társalgása a mennyben van, olykor élvezni szoktak.
10. Hiú és rövid minden emberi vigasztalás.
11. Boldogító és igazi az a vigasztalás, melyet bensônkben az Igazságtól nyerünk.
12. A jámbor ember mindenütt magával hordozza vigasztaló Jézusát és igy szól hozzá: ,,Légy velem, Uram Jézus, minden helyen és minden idôben.''
13. Az legyen vigasztalásom, hogy szívesen legyek minden emberi vigasztalás nélkül.
14. És ha vigasztalásodat megvonod is tôlem, legyen nekem a te akaratod és igazságos próbád legnagyobb vigasztalásom.
15. Mert ,,nem haragszol örökké és nem is fenyegetôzöl örökké''
(Zsolt 102,9)/Kempis Tamás +1471 Agnietenberg/
 
 
0 komment , kategória:  Kempis Tamás  
Bibliából és szerzetestől33/315
  2012-11-02 19:17:26, péntek
 
  Békesség a szív Isten akaratára hangolásából.
1. Fiam, sokat kell még tanulnod, amit eddig nem jól tanultál meg.
2. Mi ez, Uram?
3. Hogy kívánságodat teljesen az én akaratomhoz szabd; ne magadat keresd, hanem az én akaratomat szeresd és buzgón kövesd.
4. Kívánságaid gyakran lángra kapnak és erôsen sürgetnek, de gondold meg, vajon az én dicsôségem vagy magad haszna indít-e.
5. Ha én vagyok az oka, akármit rendelek is, belenyugszol; ha pedig valamiben titkon magadat keresed, íme ez az, ami téged feltartóztat és terhel.
6. Azért vigyázz, hogy eltökélt szándékodhoz túlságosan ne ragaszkodjál, míg velem nem tanácskozol; hogy aztán meg ne bánd és kedved ellen ne legyen, ami elôbb tetszett és amiért annyira buzgólkodtál, mint valami jobb ügyért.
7. Mert nem minden kívánságot kell követni, mely jónak látszik. Nem is kell minden ellenkezô érzelemtôl elsô tekintetre kitérni.
8. Hasznos néha a különben jó vágyakat és kívánságokat zabolára fogni, hogy a kapkodás el ne szórakoztasson, hogy rendetlenségeddel másokat meg ne botránkoztass vagy magad is hirtelen meg ne zavarodjál és el ne essél.
9. Néha meg szükséges erôszakkal élni és vitézül harcra kelni az érzéki kívánsággal és rá sem hederíteni, mit akar vagy mit nem akar a test; hanem minden kitelhetô módon arra kell törekedni, hogy a test akarata ellen is a léleknek szolgáljon.
10. És addig kell sanyargatni és szolgálatra kényszeríteni, míg mindenre kész, kevéssel megelégszik, gyönyörködik az egyszerűben és semmi kedveszegô dolgon nem zúgolódik./Kempis Tamás +1471 Agnietenberg/
 
 
0 komment , kategória:  Kempis Tamás  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2012.10 2012. November 2012.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 106 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 32
  • e Hét: 83
  • e Hónap: 725
  • e Év: 53101
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.