Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 10 
Bibliából és lelkésztől103/333
  2012-12-30 14:34:28, vasárnap
 
  Békesség Isten akaratától mozgatott Szentcsalád életében.
,,És Jézus növekedék bölcseségben és idôben és kedvességben Istennél és embereknél'' (Luk. 2,52).
A természetfölötti élet hitbôl vett gondolkozás, érzés, akarás, cselekvés; a názáreti házban látok három ilyen izzított, lelkesített, mozgatott lelket: az isteni Megváltót, a Bold. Szűzet és Szent Józsefet. Vegyük fontolóra, hogy miben nyilvánult természetfölötti életük?

a) A fölfogásban. A názáreti kis házban a napfényen kívül van más világosság, melynek fényénél a Bold. Szűznek és Szent Józsefnek, az ácsnak fiában mindenekelôtt az Istennek valóságos fiát látjuk, aki a legközönségesebb cselekvésbe is a legtitkosabb és legfelségesebb erényeket szövi bele; apró szolgálatai is örök érdeműek, a legkisebb is; mikor a kútra megy vízért, vagy segíti ácsoló atyját,cselekvéseiben örök értéket rejteget. Mindenütt kíséri a gyermeket isteni méltósága; amit tesz s amihez nyúl, azt mind az Isten fia illeti s kezeli. Nem hogy nagyot tesz, de hogy ô teszi; ez az érdem éltetô idege. Tudjuk ugyanis, hogy az erkölcsi cselekvésben az értéknek elsô tényezôje a cselekvô egyénisége. A gyermek mellett látjuk édesanyját. Mily fényben tünteti föl a hit ez asszonyt? A hit ugyanis nemcsak az ács feleségét, hanem az Isten anyját látja benne,akivel az augusta Rómában egy napon nem is említhetô, s erénye, élete,érdeme mégis le van borítva az ács feleségének igénytelenségével és egyszerűségével. Barbárság volna az állással azonosítani az erkölcsi értéket.

b) Tekintsük meg továbbá e családnak sorsát s esélyeit. Az Isten szerette ezt a házat, úgy mint semmit égen és földön, de azért a munka és a gond nem kerüli el tájékát; a Gondviselés különösen ôrködik fölötte, és mégis meg kellett feszíteni inaikat, futniok, küzdeniök kellett az élet harcaiban. Nem élnek itt úgy, mint Szent Antal a pusztában, akinek holló hoz kenyeret; itt a kenyeret meg kell szerezni; az Isten nem állítja meg a futamodók elôtt a Nilus folyót,ha át akarnak menni; keresniök kell hajót vagy hidat. A pusztában éktelenkedik a sárga, vörhenyes homok, nem változik el édenkertté. Az egész élet szürke és köznapi, és ebben a szürke és köznapi életben rejtôzik a hit világa mellett a természetfölötti élet, mely a megszentelô kegyelem állapotában hitbôl lett motívumok szerint dolgozik; akár esztek, akár isztok -- mondja Szent Pál -- mindent Istenért tegyetek. Ezt többször föl kell keltenünk!

c) Az ilyen szívek melegek. Istennel, a szentekkel, az
anyaszentegyházzal, embertársainkkal szemben máskép kezdünk érezni. Az emberi lélek, amelynek hite meleg érzéssé olvadt, odatapad az Istenhez, úgy érzi magát, mint a gyermek édesanyjának karjaiban.Bajaival, gondjaival, küzdelmeivel teljesen megnyugszik Istenben.Közellétét úgy érzi, hogy szóbaáll vele; gyakran és könnyen gondol reá, hozzá fohászkodik, vele vígasztalódik, rajta buzdul és lelkesül;ezt az állapotot az imádság szellemének hívják. E lelkület erôt és vigaszt nyujt. Azonkívül folytonos tisztelettel és Isten-félelemmel tölt el, s megértjük, amit Alacoque Margit életében olvasunk, hogy mindent térdenállva szeretett végezni, érezte az Istennek közelségét,bárhol is. Ne maradjunk tehát a természetnél; a természetben nagyon sok jó van, de csak kikezdéskép, s hozzá tömérdek harc és küzdelem; a
természet vad gyökér, oltsuk be; ne érjük be a vackorral, hozzunk
nemes gyümölcsöt!/Prohászka Ottokár +1927.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és szerzetestől43/332
  2012-12-27 01:26:45, csütörtök
 
  Békességre jutás tűrelmes,mennyei vigaszt váró lelkülettel.
1. Fiam, én vagyok az Úr, én bátorítlak a háborúság napján.
2. Jöjj hozzám, ha nem jól megy dolgod.
3. Ez az, ami leginkább hátráltatja a mennyei vigasztalást, hogy késôn fogsz az imádsághoz.
4. Mert mielôtt engem buzgó lélekkel kérnél, mindenfelé vigasztalást keresel és külsô dolgokban leled kedvedet.
5. Innen van, hogy keveset használ minden, amíg be nem látod, hogy én vagyok, aki a bennem bízókat megszabadítom; hogy rajtam kívül nincs foganatos segítség, sem üdvös tanács, sem hathatós orvosság.
6. De ha a förgeteg elálltával nyugalmad visszatér, éledj föl
irgalmam fényében: mert közel vagyok, úgymond az Úr, hogy mindent helyreállítsak, nemcsak egészen, amint ezelôtt volt, hanem bôségesen és tetézve.
7. Nehéz-e nekem valami? Vagy hasonló vagyok-e ahhoz, aki ígér, de szavának nem áll?
8. Hol a te hited? Állj erôsen és rendületlenül!
9. Légy hosszútűrô és bátor férfiú; megjön annakidején a
vigasztalás.
10. Várj reám, várj; eljövök és meggyógyítlak.
11. Kísértés, ami gyötör és hiábavaló félelem, ami rettegtet.
12. Mihaszna aggódol jövô sorsodon, mint hogy szomorúságodat
szomorúsággal tetézd? ,,Elég minden napnak a maga baja.'' (Mt 6,34)
13. Hiábavaló és haszontalan a jövendô dolgokon búsulni vagy örülni,melyek talán soha be nem következnek.
14. Azonban megesik a gyarló emberen, hogy efféle képzelôdések
játékot űznek vele; és még kis bátorság jele, hogy az ellenség sugalma ôt oly könnyen ide-oda űzi.
15. Mit gondol ez azzal, hogy igaz vagy költött dolgokkal játssza ki és szedi rá az embert; a jelenvalók szeretetével vagy a jövendök félelmével ejt-e meg minket?
16. Azért ne háborodjék meg szíved és ne rettegjen.
17. Higgy bennem és bízzál irgalmasságomban.
18. Mikor azt hiszed, hogy messze elszakadtál tôlem, gyakran éppen olyankor vagyok legközelebb hozzád.
19. Mikor azt véled, hogy odavan minden, akkor nyílik alkalom
nagyobb érdemekre.
20. Nincs minden veszve, mikor kedvünk ellen esik valami.
21. Ne ítélj a szerint, amint jelenleg érzel; és akárhonnan akad valami nehézség, meg ne ütközzél rajta és ne törd magadat, mintha oda volna minden remény, hogy valaha kivergôdhetel belôle.
22. Ne gondold, hogy végképp el vagy hagyva, ha ideig-óráig
szenvedést bocsátottam reád vagy pedig a kívánt vigasztalást megvontam tôled; mert ez az út visz a mennyországba.
23. Kétségkívül hasznosabb neked és többi szolgáimnak, hogy
megforgat benneteket a viszontagság, mintha minden kedvetek szerint menne.
24. Ismerem a titkos gondolatokat, hogy igen hasznos üdvödre, hogy olykor kelletlen, ízetlen neked minden, hogy föl ne fuvalkodjál, ha jól sikerül dolgod és ne dicsekedjél abban, ami nem vagy.
25. Amit adtam, el is vehetem, vissza is adhatom, mikor kedvem
tartja.
26. Amit adok, az enyém, mikor megvonom, nem a tiedet veszem el,mert ,,minden jó adomány és minden tökéletes ajándék az enyém''. (Jak 1,17)
27. Ha szenvedést vagy egyéb viszontagságot bocsátok reád, ne
bosszankodjál és el ne csüggedjen szíved; én hamar könnyíthetek rajta és minden bajt örömre fordíthatok.
28. De azért igazságos vagyok és minden dicséretre méltó, mikor így bánok veled.
29. Ha igazán bölcs vagy s úgy veszed a dolgot, amint van, sohasem kell valami baj miatt kedveszegetten szomorkodnod, hanem inkább örülnöd és hálákat adnod.
30. Sôt azt kellene egyetlen örömödnek tartanod, hogy fájdalmakkal gyötörlek és nem bánok veled kíméletesen.
31. ,,Amint engem szeretett Atyám, én is úgy szeretlek titeket'' (Jn 15,9) mondtam kedves tanítványaimnak;
32. Kiket bizony nem küldtem ideigvaló örömökre, hanem nagy
küzdelmekre, nem méltóságokra, hanem gyalázatokra, nem nyugalomra,hanem fáradalmakra, hogy bô gyümölcsöt teremjenek a béketűrés által./Kempis Tamás +1471 Agnietenberg/


 
 
0 komment , kategória:  Kempis Tamás  
Bibliából és lelkésztől102/331
  2012-12-24 18:52:27, hétfő
 
  Békesség hozás csendben, egyszerűségben Jézus születésénél.
,,Lôn pedig ama napokban, parancs adaték ki Augusztus császártól,hogy irassék össze az egész világ. Fölméne pedig József is Galileából Judeába, Dávid városába, hogy bevallja magát Máriával, neki eljegyzett nehézkes feleségével'' (Luk. 2,1).

a) Istennek is vannak nyomai s sajátos útjai; jó lesz meglesni s
fölismerni azokat. Két vándor jön Betlehembe; a kényszerűség, az
,,edictum Caesaris'' készteti ôket, s ôk engedelmeskedni jönnek. Ime az engedelmesség az Isten nyoma és álruhája. A rendet szeretnem kell mint az Úr akaratát, s ez akaratot teljesítenem kell előljáróim parancsaiban. Istennek akarok hódolni, mikor embereknek engedelmeskedem.

b) Ki hitte volna, hogy így jön. Inkább villámlás s mennydörgés
közt képzeltük volna eljövetelét. De miért gondoljuk, hogy az Isten
erôszak, miért nem inkább, hogy alázat és szeretet? Hát ez kevesebb?Hisz az erôszak nem épít, hanem ront, míg ellenben az alkotáshoz csendes és szeretô erôk kellenek. Igy épül a tölgy a júniusi melegben,így a sziklarétegek az óceán mélyében, így a társadalom a család békéjében, így a nagy gondolat, a tudás, a művészet a lélek szentélyében. Szeretem a csendet, abban épülök föl magam is.

c) S miért nem jött pompával? De minek pompával? A pompa
külsôséges; ô magába-zárt mennyországgal jött. Hol van több fény és ragyogás, mint a tiszta lélekben, melyet el nem nyel a legsötétebb éj sem? Szépség, harmónia s egyszerű szellemiség kell nekünk. A mezei virág szebb, mint Salamon ,,pompája''. ,,Ein reines Herz und treuer Sinn macht eine Magd zur Königin'', olvastam Szent Nothburga sírjánál. /Prohászka Ottokár püspök /+1927. Budapest/

Áldott,békés,boldog ünnepeket kivánok mindenkinek!
Link
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és lelkésztől101/330
  2012-12-23 15:58:36, vasárnap
 
  Békesség az Isten vezérlésében járó lélekben.
,,Fölkelvén Mária ama napokban, sietve méne a hegyes tartományba,Juda városába'' (Luk. 1,39).

a) Siet Hebronba a hegyek közé. Könnyen lépked, szárnyal.
Túlboldog, extatikus lélek lendülete ez; ,,mit Höhensehnsucht'' jár.
Öröm, boldogság, érdeklôdés, szeretet, hév, lelkesülés, harmónia tölti el lelkét. Hogy néz végig a virágzó vidéken, -- hogy énekel feléje patak, erdô, virág. ,,Rauschender Strom, brausender Wald, starrender Fels, mein Aufenthalt.'' Lendülete gyujt, éneklô lelke másokra is áthat, s íme, Zachariás is énekel, s Erzsébet szíve alatt a gyermek is,,exultat'', örvendez. Ó igen, hiszen a lélek ragyogóbb és melegebb és szebb, mint a napsugár, hát hogyne hintene maga köré szépséget és örömöt. Ezt kell nekem is tennem.

b) Jézus szeretete hevíti a Szűzet; ez a tűz ég benne; ez hevül lelkében, ez csillog szemében, ez érzik meg lényén, keblén, keze érintésén. Szava ettôl meleg, érintése ettôl lelki; erô áramlik belôle. Ime a járókelô Sacramentum! Bizalomra, szeretetre,megnyugvásra kell segítenünk az embereket. Higgyük, hogy a krisztusi lélek belôlünk is árad majd; higgyük s érvényesítsük!

c) Isten gyönyörűsége ez a sietô Boldogasszony! Betlehemben
barlangba rejtette s édes magányban akart vele lenni; most meg kivezeti s hegyeknek indítja: ,,surge, propera amica mea''... siess,siess. Isten viszi, ô meg magában viszi az Urat. Ez a mi erônk, ha Istent hordozzuk. ,,Deum pati'', Istent elbirni, ez a legnagyobb s legmélyebb akció. Isten szeretete vigyen el másokhoz, az ô szeretete vezessen ki magányunkból a családi, a társadalmi életbe. -- Kérdezzük magunktól gyakran, ez a tekintet mozgat-e? Mozgat akkor, ha nemes,okos, tiszta szándék vezet./Prohászka Ottokár püspök /+1927. Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és lelkésztől100/329
  2012-12-20 10:44:06, csütörtök
 
  Békesség a testvérként hozzánk jövő Jézustól.
,,Küldeték... Istentôl'' (Luk. 1,26).
a) Isten akart édesanyától születni, hogy mindnyájunkkal közölje önmagát. -- Az Ige emberré lévén, azt az emberi természetet, azt a páratlan, krisztusi lelket fölemelte magához... Anyától születvén, az édes Szent Szűzet istenanyai méltóságra emelte... Közülünk való lévén,mindnyájunkat testvéreinek ismert el, Isten-testvéri méltóságra emelt.Mily dicsôség, mily öröm: Isten, Isten-anya, Isten-testvérek együtt! E vérbôl serkentünk, kunyhókból emelkedtünk ily méltóságra. Ezt is át kell élni s át kell élvezni.

b) Közénk ékelte magát anyja által; e kötelék nekünk szentség.
,,Nemde anyja s testvérei köztünk vannak?'' mondjuk mi is. Akart atyai házzal, bölcsôvel... akart szülôfölddel birni. A mi édes testvérünk.Mennyire kell hozzá hasonulnunk! Mily hasonlóság Jézus s édesanyja közt; nos és a többi testvér, az annyira elütne? ,,Vetkôzzetek ki az ó emberbôl s öltözzetek amaz újba... Vegyétek magatokra az irgalom indulatát, a kegyességet,alázatot, szerénységet,béketűrést''(Kolossz. 2,9,12). Ezek Krisztus vonásai!

c) Leereszkedik örömmel s belép a házba sugárzó lélekkel az Isten angyala. Éjjel van; márc. 25-ének éjféle. A régi sabbat csendje,melyben hajdan Ádámmal érintkezett az Úr, tölti el a názáreti ház kis szobáját. -- A Szent Szűz Istenben elmerült, reng rajta, mint a lotuszvirág az óceán tükrén. Érezte ô e perc közeledését. Isten érintette szívét s fölemelte lelkét az extázis magaslataira. S most belép az Isten angyala s tiszteletteljes szeretettel tekint királynéjára; látja feje fölött a szent Lélek szivárványos koszorúját s hódolattal köszönti: Üdvözlégy Mária! -- Gyakoroljuk a szerénységet érzületben s föllépésünkben. /Prohászka Ottokár püspök /+1927. Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és lelkésztől99/328
  2012-12-16 14:25:50, vasárnap
 
  Békesség az Isten törvényei szerint, harmóniában élő lélekben.
,,És kérdezé ôt a sereg, mondván; mit cselekedjünk!... Eljövének pedig a vámosok is és mondák neki: Mester, mit cselekedjünk!'' (Luk.3,10).

a) A felelet csak az lehetett: tegyétek meg, amit Isten akar. Mi
ideális, parancsoló szükséglet alatt állunk, mely követeli: tedd ezt,
ne tedd azt. Eszmények, erények csillagai alatt élünk, s ez az
eszményi szépség s ez a kötelezô szükség végre is az isteni akarat,
mely megtestesülve Krisztusban lép elénk. Ô akarja, hogy így tegyetek,s ô meg is teszi, hogy példám legyen. Ezt a fölséges isteni akaratot olvasom lelkemben s annak legmélyén, kiemelem azt értelmem világával,s azután megtoldva pozitív részletekkel, Krisztus ajkairól hallom s életében szemlélem. Törvény alatt állok, érzem, s a törvényt nem én diktálom: a természeti törvényt époly kevéssé diktálom én, mint ahogy nem diktálom az isteni akaratot. Istenem, mit diktáljak én?... Nem diktálni, de megtenni az én föladatom. Megteszem tehát, meg, mert a Te akaratod. S amint érzem, hogy törvény alatt állok, s mint rész<nek> az
egészben a helyem, úgy azt is érzem, hiszem és remélem, hogy e részszerűségemet, ez elégtelenségemet kiegészíti még az a parancsoló,hatalmas akarat. Az Úrból segítô lesz; a törvény kegyelemmel párosul;az eszmény leereszkedik s elôkészíti utaimat. Ez erkölcsi krédóm!Hiszem, hogy a legfelsôbb akaratnak engedelmeskednem kell, de tudom azt is, hogy ez engedelmességemben megsegít!

b) Ezt az isteni akaratot az élet egész vonalán, az élet minden
körülményei és viszonyai közt kell teljesítenem. Nem vagyok kerék a gépben, sem kavics az árban, sem sárgult levél a szélben; hanem föl kell léptetnem mindenütt az erkölcsi világ követelményeit, s
gondatlanság, szokás, ösztönök, hajlamok, szenvedélyek, betegségek,nélkülözések közt érvényesítenem kell azokat. Azt a bennem jelentkezô s követelményeit bennem kinyilatkoztató eszményi világot nekem kell a külvilágba átültetnem, s ha törik, ha szakad, annak érvényt szereznem.Ahhoz erô, ahhoz fegyelem kell; rá kell magamat kényszerítenem, ha szenvedélyeim szembeszállnak velem, s ahol nincs is szenvedélyekkel bajom, ott is a nemes jóindulatot s az erkölcsi motívumokat kell életembe bevezetnem, hogy életem színvonala magas, nemesen erkölcsi legyen. Igen, hódolnom, engedelmeskednem kell s szigorúan kell megkövetelnem magamtól a hódolatot a Fölséges iránt. Nem szabad csélcsapnak, renyhének, tehetetlennek lennem; akarnom kell az isteni akaratot! Az engedelmesség kiváló, nemes, erôs akarat! Ez az erôs akarat érvényesül majd mint munkaszeretet, rend, tisztaság, fegyelem,pontosság, hűség, lelkiismeretesség, egyenesség, elnézés, könyörület,részvét, jóindulat, igazságosság, nemesség, hála, nagylelkűség,
tisztelet, szerénység, illendôség, szelídség, alázat, mértékletesség,
józanság, türelem, bátorság; mikor ez érzéseket keltem föl magamban,tudom, hogy Isten akaratát akarom.

c) Ime a jócselekedetek. Nemcsak az ima, a bôjt, az alamizsna a mi jócselekedeteink; dehogy; hanem az én öntudatomnak egész tartalma;az, hogy hogyan érzek, hogyan gondolkodom, -- hogyan nézek világot,embert, -- hogyan taksálok Istent, életet, -- mily jó, türelmes, elnézô, szelíd, erôs, okos vagyok -- mily szándékkal dolgozom, beszélek, társalgok, szenvedek, -- szóval jócselekedet lehet az egész,egész élet!
Erkölcs az a szép, nemes, kedves élet, melynek fegyelme,
törvénye, ritmusa, harmóniája van. -- Erkölcs az az öntudatos, ideális akarat. Nem altruizmus csak, nemcsak önfeláldozás; nemcsak ember- és jogtisztelet, humanizmus és személybiztonság; nemcsak jótékonysági intézmények és szociális érzés. Ezek mind csak részei az erkölcsi életnek, s lehet belôlük több-kevesebb az átlagos, erkölcstelen emberben is, s az még nem dönt az erkölcsi színvonal fölött; hanem az erkölcsiség az én öntudatos, nemes akaratom és érzületem, ha remete vagyok is, ha koldus vagyok is; az erkölcsiség a lélek nagysága,,,Seelengrösse'': az erkölcsiség a lélek szépsége és életereje. Ah, ez lelkem légköre, napsugara és erdei fuvalma; ez zónám! Ha kinyílik a názáreti ház ajtaja, megcsap az erkölcsiség fuvalma és illata,akárcsak a mennyország kapuját nyitottam volna meg! Ebbôl van oly kevés, s lehetne mindenütt sok! Mozduljon meg bennem ez a te Lelked! /Prohászka Ottokár püspök /+1927. Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és szerzetestől42/327
  2012-12-13 10:29:00, csütörtök
 
  Békesség a hatalommal teljes Úrba vetett bizalomból.
1. ,,Legyen áldott örökre a te neved'' (Tób 3,23) Uram, ki azt
akartad, hogy engem ez a kísértés és háborúság érjen.
2. Nem szabadulhatok tôle, hanem hozzád kell folyamodnom, hogy segíts és javamra fordítsd.
3. Uram, bajban vagyok, szívem veszélyben forog, nagyon gyötör a jelen szenvedés.
4. És most, szeretô Atyám, mit mondjak? Szorongatás közt vagyok,,,szabadíts ki ebbôl az órából''. (Jn 12,27)
5. De azért jutottam ebbe az órába, hogy tied legyen a dicsôség, ha nagy megalázás ér és általad megszabadulok.
6. Uram, szabadíts meg engem szent akaratod szerint, mert én
szegény, mit tehetek és hová menjek nélküled?
7. Add, Uram, hogy ezúttal is békén tűrjem látogatásodat; segíts meg engem, Istenem, és nem rettegek, bármi szorítja szívemet.
8. Most pedig jelen bajomban mit mondjak? ,,Legyen meg, Uram, a te akaratod.'' Én e szorongatást és aggodalmat igenis megérdemeltem.
9. Tűrnöm kell, bárcsak békével tűrnék, míg elmúlik ez a förgeteg és jobban leszek.
10. Hatalmas a te kezed, leveheti rólam a kísértést és megenyhítheti rohamát, hogy végképp el ne sodorjon; amint ezelôtt is sokszor így cselekedtél velem, ,,én Istenem én irgalmasságom''. (Zsolt 76,11)
11. És minél nehezebb nekem, annál könnyebb neked mindenható jobboddal rajta változtatni./Kempis Tamás +1471 Agnietenberg/


Link Rejts most el
 
 
0 komment , kategória:  Kempis Tamás  
Bibliából és lelkésztől98/326
  2012-12-09 15:21:26, vasárnap
 
  Az Úr békességet adó útjának előkészítése.
,,Tiberius császár uralkodásának tizenötödik esztendejében... lôn
az Úr igéje Jánoshoz, Zakariás fiához, a pusztában'' (Luk. 3,1).

a) Keresztelô szt. János az Úr útjainak elôkészítôje. ,,Az Úr
színe elôtt jársz majd'' (Luk. 1,76). ,,Angelus faciei''; világít az
embereknek, hogy eltaláljanak az Úr útjaira. Ô maga kóválygó lángja az Isten megközelíthetlen tüzének; melegét érezzük beszédeiben, tetteiben és egyéniségében. Ilyen útkészítôk kellenek. -- Baj, nagy baj, ha az Úr útjai elôkészítôinek lámpája füstösen ég; ha nemcsak a világ, hanem ôk is fáradtak. Ha világosságuk olyan, mint az utcai ködben a reggelig nyitott kávéházak tűzfoltjai, vagy a halotti koporsógyertyák lángja.
Uram, adj hívôket, kiknek kezükben van a virrasztó léleknek lámpája;az illési s pünkösdi tüzek melegét óhajtjuk. Csak így lehet az Úr útjait elôkészítenünk. Égjen a lelkünk mélysége, abból tör ki majd a lelkeket melegítô tűz! A lélek égô mélysége a vértanúi hit... A lelkünket átizzító Isten!

b) De nemcsak mécs van az úttaposó kezében, hanem, napszámának szerszáma is, a csákány, hogy a sziklaszíveket fölszaggassa; van kalapács, hogy összetörje; van fejsze, melyet már a fa gyökerére illesztget, mert ,,minden fa, mely jó gyümölcsöt nem terem, kivágatik s tűzre vettetik'' (Máté 3,10); van szórólapát, mellyel föl-fölszórja az életet, hogy a pelyvát az enyészet szele vigye s a magot a világbíró csűrébe takarítsa. E hatalmas úttörô prófétának ajkán hangzik el a kemény szózat: tartsatok penitenciát! Tudom, Krisztust várjátok, lelketek urát, eszményét s pásztorát... jöjjetek, vezetlek a töredelem útjaira... Isten útjai azok.

c) S a próféta fölemeli mécsét s belevilágít álmos, fáradt
lelkünkbe lelkes, eszményi, rendületlen hitének tüzével s szinte megvakít. Szétrebben a világias gondolkozás, a földhöz tapadt lelkület árnyvilága, melyet annyira szerettünk. Föl! dörzsöljétek ki szemetekbôl az álmot -- kiáltja --, ocsúdjatok föl tespedéstekbôl,hisz árnyékot öleltek, délibábot kergettek s lelketeket veszítitek el.
Lelketeket bűnök kötelékei tartják fogva; szakítsatok rajtuk olyat,
hogy szakadjanak; szakítsatok, még ha fáj is. Ó, föl, ki a
fölburjánzott gazból, ki a posványból az élet dicsôséges útjaira! --
Igen, látni akarom lelkem nyomorát, látni bűnös voltomat s azután szakítani vele. Minden erényes önmeggyôzés egy-egy szakítás a bűn kötelékeivel! /Prohászka Ottokár püspök /+1927. Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és lelkésztől97/325
  2012-12-06 11:39:19, csütörtök
 
  Békesség Isten kegyelméből táplálkozó,tevékeny életből.
,,Nem minden, aki mondja nekem: Uram, Uram! megyen be mennyeknek országába, hanem, aki Atyám akaratát cselekszi, az megyen be mennyeknek országába'' (Máté 7,21).

a) Jézust szeretjük, ha kegyelmében élünk. A kegyelem a ,,semen Dei'', Isten-csíra; isteni élet lekötött erôképen; istenülés
kikezdésképen! Ez a lekötött erô föl-fölszabadul; ez a csíra csírázik
s bontogatja szikeit, kialakul az Isten-csírából a természetfölötti
ember, kialakul termete, arca: a Krisztus-arc. Ez a reális
természetfölötti erôkészlet Jézus kincse bennünk, ô adja; ahol az
nincs, ott neki sincs része, nincs otthona. Ezek a lekötött,
természetfölötti erôk öntudatunkba lépnek a hit gondolataiban, a
meggyôzôdés erejében, az érzések nagylelkűségében, vonzalmakban,vágyakban, ragaszkodásban. A kegyelembôl való a kegyelmes, vagyis isteni érzület. Azért sürgeti Jézus a kegyelmet. Mit akarunk tehát kegyelem nélkül? Hogyan fejlôdjünk, ha az Isten-csíra, ha Jézus ereje nincs bennünk? Mit dolgozunk, ha levegôt faragunk? Füst, levegô, köd,illúzió lesz életünk! Járjon át ez érzés! Kegyelem szeretete s a bűn gyűlölete Jézus szívverése bennünk!
Ne mondjátok, hogy értitek Jézust, ha nincs bennetek az Isten-csíra, ha a kegyelmet nem becsülitek. A komoly keresztény öntudatnak mindenekelôtt arra van gondja, hogy a megszentelô malaszt állapotában legyen.

b) Jézust szeretjük, ha e kegyelmi életet öntudatos, ôszinte
barátsággá fejlesztjük. Jézus a mi barátunk, s nemcsak hogy el nem szakadunk tôle, hanem még megszomorítani sem akarjuk, oly közel áll hozzánk; szemeinkben nálánál senki sem szebb, senki melegebb,ragyogóbb, bensôségesebb; az ô lénye átjár, lefog minket; csoda-e tehát, hogy a világ le nem hűt, el nem tántorít, csoda-e, hogy el nem felejtjük ôt, s e lélekegységben készakarva bocsánatos bűnt sem követünk el. Az ilyen fejlett, meghitt szeretet az alázat nyomain jár,mert odaadó, simuló, gyengéd érzés. A bárány szelídségével simul a jó pásztorhoz, mellette szorong, keze érintését, simulását lesi, háláját boldogságában mutatja ki. Hogy bántaná ôt meg?! Megbántani? minek?Hisz ez boldogtalanság, ez leggyengédebb érzelmeink elleni erôszak volna? Nem megbántani, hanem szeretni! Diliges Dominum Deum tuum! E hűséges, édes barátságban könnyű pontosan teljesíteni kötelességeinket, jóindulattal lenni, nem hazudni, elnézônek, okosnak,
kiméletesnek lenni; az egész életet a reggeli mosakodástól az esti lefekvésig krisztusilag stilizálni; családot, hivatást, munkát isteni színvonalra emelni érzéseink révén, s az élet apró követelményeinek fölényes s meleg lélekkel megfelelni.

c) Püspök, próféta, csodatevô elveszhet, ha csak a hivatás s a
hivatal kegyeire támaszkodik; mindenkinek a megszentesülést, a
tökéletesbülést kell magában fokoznia. Mily nagy baj s botrány az, ha a ,,hivatalosak'' nem szentek; hiábavaló az Uram-Uram szó ajkukon, s az Isten szimboluma ruháikon; a fölséges Úr az isteni értéket keresi a fényes takarók alatt. Mindenkinek szól az is, hogy ne bízzunk az áhítat lelkesülésében, mikor tetteinkkel nem szolgáljuk az Urat. Isten akaratát tedd, tökéletességedet azon mérd; úgy leszesz reális ember;önámítás az, ha könnyekben,megindulásokban, elérzékenyülésekben keresünk tökéletességet s a tetteket mellôzzük./Prohászka Ottokár püspök /+1927. Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és szerzetestől41/324
  2012-12-02 15:37:11, vasárnap
 
  A Jézusban gyökerező békességről.
1. Fiam, mindenért mindent oda kell adnod, és magadból semmit vissza nem tartanod magadnak.
2. Tudd meg, hogy az önszeretet többet árt neked, mint bármi e világon.
3. Amilyen szeretettel és vonzalommal te viselkedel valami dolog iránt, ugyanazon mértékben tapad az többé-kevésbé tehozzád.
4. Ha szereteted tiszta, egyszerű és jól rendezett, semminek sem leszel rabja.
5. Ne kívánd, amivel nem szabad bírnod; ne kívánd, hogy tied legyen,ami csak akadályul lehet és belsô szabadságodtól megfoszthat.
6. Különös, hogy szívedbôl-lelkedbôl nem bízod magadat reám mindavval együtt, amit kívánnod és bírnod lehet.
7. Miért emészted magad haszontalan bánattal? Mit fárasztod magad hiábavaló gondokkal?
8. Hagyd tetszésemre magadat és semmi kárt nem szenvedsz.
9. Ha ezt vagy azt keresed, ha emitt vagy amott akarsz lenni, hogy kényelmesebben élhess és kedvedet tölthesd: sohasem lesz nyugtod, sem nem leszel szabad az aggodalmaktól, mert minden dologban van valami hiba és mindenhol akad, aki veled ellenkezik.
10. Korántsincs tehát javadra, ha valamely külsô dolgot elérsz és gyarapítasz, hanem inkább, ha azt megveted és szívedbôl gyökerestül kiirtod.
11. Ezt pedig necsak a pénzrôl és gazdagságról értsd, hanem a tisztelet és hiú dicséret hajhászásáról is, ami mind elmúlik a világgal együtt.
12. Nem nagy oltalmat nyújt a hely, ha a buzgóság lelke nincs benned.
13. Nem is tart sokáig a kívülrôl keresett békesség, ha szíved állapotában nincs kellô alapja; azaz, ha nem énbennem gyökerezel;cserélni cserélhetsz ugyan helyet, de magad avval nemigen javulsz.
14. Mert ha alkalom nyílik és te megragadod, megint arra akadsz,amit elkerültél, sôt többre.

Imádság szívbeli tisztaságért és mennyei bölcsességért.

15. Erôsíts meg engem, Istenem, a Szentlélek kegyelmével.
16. Adj erôt, hogy a belsô ember bennem megerôsödjék és szívem megszabaduljon minden haszontalan gondtól és aggódástól, hogy ne ragadjon ide s tova bármily dolog kívánságára, akár hitvány, akár becses, hanem e világon mindent annak tekintsek, ami, tudniillik mulandónak és magamat is olyannak, aki velük együtt elmúlik.
17. Mert semmi sem állandó a nap alatt, ahol ,,minden csak hiúság és lélekgyötrelem''. (Préd 1,14)
18. Ó, mily bölcs, aki igy gondolkodik!
19. Adj, Uram, mennyei bölcsességet, hogy mindenfölött téged szeresselek és megtaláljalak, mindenfölött téged becsüljelek és szeresselek, minden egyebet bölcsességed rendje szerint fogjak fel,amint magában van.
20. Add, hogy okosan kitérjek a hízelkedô elôtt és békén tűrjem az ellenkezôt.
21. Mert nagy bölcsesség meg nem indulni minden szóra és szóba sem állani a ravaszul hízelkedô csábítóval: mert csak így halad az ember a megkezdett úton elôre./Kempis Tamás +1471 Agnietenberg/

 
 
0 komment , kategória:  Kempis Tamás  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 10 
2012.11 2012. December 2013.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 10 db bejegyzés
e év: 106 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3
  • e Hét: 34
  • e Hónap: 478
  • e Év: 478
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.