Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
Bibliából és lelkésztől56/244
  2012-02-26 19:35:19, vasárnap
 
  Békesség imádságos lelkületből. .
Legfőbb kincsünk az imádság,az Istennel való beszélgetés,hiszen ez találkozás és együttlét Istennel.Amiként testi szemünk fényessé lesz, mihely a fényt megpillantja,úgy ragyog és tündöklik az Istenhez forduló lélek is,szavakkal le nem irható isteni fényben..
Isten iránti szeretetünk,mint a só,ízt ad mindennapi életünknek,és olyan lesz,mint a kedves ételáldozat az Úr előtt.Ne sajnáljuk,ha sok időt is fordítunk rá,mert egész életünkben mindig nagy haszon árad ránk belőle.
Az imádság a lélek világossága, Istennek igazi megismerése, közvetítő Isten és az emberek között.Az imádság által a magasba emelkedő lélek az egekbe hatol, és kimondhatatlan ölelésekkel karolja át az Urat.Mint a csöppnyi gyermek az anyjához,úgy sír fel, és könnyezve esdi az isteni táplálékot,saját kívánságai szerint kér, de az ajándék,amit kap,különb az egész látható világnál!
Az imádság tiszteletre méltó követünkként van jelen Istennél, megvidámítja a lelket,lecsendesíti érzéseit.Amikor kimondom e szót: imádság ,ne szavak egymásutánjára gondolj,hiszen az sóvárgás Isten után,szavakba nem önthető, kimondhatatlan áhítat, nem is emberi teljesítmény,hanem az isteni kegyelem műve,amelyről az Apostol is azt mondja:"Nem is tudjuk,hogyan imádkozzunk helyesen.A lélek azonban maga könyörög helyettünk szavakba nem foglalható sóhajtozásokkal"/vö. Róm 8,26/
Az imádságnak ezt a kegyelmi ajándékát,ha valaki megkapja az Úrtól,ez el nem rabolható kincs lesz számára,és ez a mennyei táplálék teljesen betölti a lelkét.Aki pedig ezt megízleli,az az Úr iránti bensőséges örök szeretetre gyullad,és szívét mintegy lobogó tűzként hevíti./Aranyszájú Szent János püspök/+407 Komana/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Bibliából és lelkésztől55/243/Prohászka O./
  2012-02-23 20:14:07, csütörtök
 
  Békesség Isten szabad szolgálatából,szeretetéből.
,,Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is,lelkének pedig kárát vallja?'' (Máté 16,26).
a) Lelkemet nem szabad elveszítenem, mert az a világnál többet érô, halhatatlan lény; az én magam vagyok. Én, ki öntudatomban öntudatára ébredek magamnak s világnak, erônek, törvénynek,szükségességnek, szabadságnak, s ezáltal a ,,minden'' fölött állok. Én és ,,minden'' -- mondogatom magamban -- én vagyok a több, a ,,minden''pedig az csupa valami. Ez a világ csupa valami, töméntelen sokaság,egymásnak idegen, egymás mellett álló, futó, tolakodó sokadalom. Ez idegen más, és mással szemben pedig vagyok én; én is lét és valóság vagyok, mint az a sok töméntelen apróság, de az én valóságom valóság szellemi kiadásban, átszellemült lét; egység vagyok, mely a sokadalmat
összefoglalja, mely az idegen sok mást és másban az idôt s a tért észreveszi, de tér és idô fölé emelkedik, mint osztatlan egy a térben s mint halhatatlan ugyanaz az idôben. Ime az erôs, a fölényes lét és valóság... a lélek. Valósága, természete szerint átszellemült lét, a ,,más világ''. Funkcióit látásnak, tudásnak, akaratnak nevezik, de a funkciók nem egyebek, mint funkciók; akármilyen gondolatláncokról legyen szó, én, a lelkem tartja s kovácsolja azokat; akármily erônyilvánulások legyenek, a lelkem hordozza azokat. Nem gondolat a lélek, hanem ô gondolja a gondolatot; nem szemlélet a lélek, hanem ô szemlél. A gondolatok váltakoznak, sorakoznak, aki pedig gondolja a gondolatokat, az én vagyok. Lélek; ó gyôzhetetlen lélek, hányan tagadtak! Bele akartak olvasztani a végtelenbe, bele akartak meríteni a gondolatfolyamba (Spinoza); azonosítani akartak magával a gondolattal, s a gondolatok, érzések metszôpontjának mondtak (Mach);
de az mind kevés. Örülök a titokzatos, mély valóságnak; a végtelenség és örökkévalóság e földi kiadásának; örülök; hálát adok neked Istenem,hogy ilyennek teremtettél, különbnek az egész világnál...,halhatatlannak. Öntudatosan, fölényesen, diadalmasan nézek a világra,melyben élek s mely fölé egyre kiemelkedni kényszerülök; más a fajsúlyom! Más ösztönök, más vonzalmak ébrednek bennem, a halhatatlanságnak, az örök életnek vágyai. Fölkeltem magamban többször az örömet halhatatlanságomon, s hálát adok érte Istennek. Ô az én napom, feléje fordulok. Ugyancsak ôszinte tisztelettel tekintek minden egyes emberre; lelkem nagyrabecsülése tanít erre. Minél többre becsülöm lelkemet, annál nagyobb tisztelettel viseltetem az ember iránt, s annál nagyobb gyűlölettel minden iránt, mi az embert degradálja, az egyest úgy, mint a társadalmat (hitetlenség,pauperizmus, prostitució, háború, alkoholizmus stb.).

b) Látom a szükségszerű egymásutánt, -- az egymásra
következésnek, a hatások kiváltásának törvényét; bámulom az iszonyú gépezetet, azt a sok idegenszerű mást és mást, miket az erôk valamiféle egységekbe foglalnak össze; e gépezettevékenységben van fizika, a kémia tud róla; de ez a tevékenység inkább a dolgok közt, a sokadalom ,,közében'' folyik le; átfut rajtuk. Míg ellenben van tevékenység, mely belôlem indul ki s bennem marad, mely a mozgáson,ingeren, feszülésen kívül öntudatomban mint tartalom jelentkezik,értelmi, érzelmi, akarati tartalom; -- ez a szellem világa. Mélység s bensôség van benne, filozófus elmék, költôi kedélyek mérik mélységeit s sejtetik magaslatait; óriási szellemi munka folyik e világban, mely
a logikai alkotásokban, az egyéniségek típusaiban, a szabadság hatalmában, az erkölcsi szépségben nyilatkozik meg. Ide vonatkozik minden, mi az embert emeli s benne erejének örvendezô, hálás öntudatát ébreszti. Innen fakad az akarat ereje, mely az erkölcsi harcokat vívja; ez a létesítô, döntô, teremtô erô; ez az az erô, mely kiindul alkotásokra; újat kezd, mi csakis belôle való. Birok valamit -- mondja öntudattal -- s akarom s megteszem.
Ó, bár érteném, bár becsülném meg ezt a belsô világot, életemet!Bár érezném át fölényét e belsô világnak minden lét és minden kincs és vagyon fölött! Bár iparkodnám érvényesíteni e belsô világ erôit;isteni öntudatra tennék szert. Igy pedig járok lefogva a külvilág társadalmi, jogi, gazdasági rekeszeiben s a középkori misztikus panaszára szolgálok rá: Was nützte es, ich wäre ein König und wüsste est nicht. Király vagy... tehetsz... akarj... alkoss... teremts!Akarhatsz; tehát tied lehet az Isten, az erény, a boldogság. Ó, mily nagy hatalom az akarat, mily áldás a jó akarat. -- A te akaratodban gyönyörködöm, Uram, ,,mint megannyi gazdagságban''.

c) A mechanikus szükségességgel szemben látom érvényesülni akaratom erejét a szabadságban. Törvény, törvény lépten-nyomon; az igazít el, az vezet mindenütt; de a törvény maga csak a szabadságban jut öntudatunkra. Senki sem ismeri a törvényt, csak aki szabad. A szabadságban sürgetjük, nyomósítjuk a törvény érvényét és teljesítését, s a szabadságban adunk a tevékenységnek alakot a törvény útmutatása szerint. A szabadság a törvénynek átszellemülése. A szabad ember magából indul törvényt teljesíteni; kiemelkedik a mechanizmus vashálójából, és napnál, holdnál, csillagoknál, tengeráramoknál,kémiai, fizikai történésnél mérhetetlenül tökéletesebben teljesíti a törvényt, mert ismeri, akarja, s végrehajtja azt szabadon! Ó tehetetlen dolgok, ti forgó, pergô, tóduló, lóduló tömegek; ti szenvedô alakjai a létnek; ti nem cselekesztek, ti csak lökettek, s azáltal löktök; a cselekvô az én vagyok; én, amikor szabadon akarok.Az Isten szabad tevékenységet akar tôlem, öntudatosan szabad szolgálatot, szabad hódolatot és szeretetet. Csak az tiszteli meg ôt.Napnál, holdnál, tengeráramoknál igazabban szolgálja s tiszteli meg az
Istent a szívnek öntudatos hódolata. Laudamus Te, benedicimus Te,adoramus Te! Fölséges, királyi, isteni lelkem, érezd át nemzetséged nemességét, te, halhatatlan lény! Ez öntudatod legyen vigaszod, erôd s örömöd; ne tapadj a porhoz, a göröngyhöz, szárnyaid vannak, emelkedjél Jézusodhoz, Uradhoz; suttogd bizvást imáidban: a te véred vagyok!/Prohászka Ottokár püspök /+1927.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és lelkésztől54/242/Prohászka O./
  2012-02-19 16:38:35, vasárnap
 
  Békesség a bűnbocsánatot,gyógyulást adó Jézustól.
a) ,,És íme hozának neki egy ágyban fekvô inaszakadtat. És nem
vihetvén ôt eléje a sereg miatt, fölbonták a tetôt és a nyíláson
lebocsáták az ágyat'' (Márk 2,3).
Jézus bement egy házba s odacsôdült a nép. Krisztus miatt jöttek, ô a központja a háznak, az egyháznak.Fölséges ház; nagyszerű a történelme, de minden kor végre is csak Krisztust keresi e házban; lélek s üdvösség, bűn és kegyelem képezi alapját s tartalmát minden theológiának, akár bazilikában, akár sátrak alatt imádkozunk. Belép a gót dómba a szegény kondás, ki nem ért
művészethez s kultúrához, s belép az építômester, a művész is, s
mindhárman letérdelnek; ez a fô; Krisztust keresik, ki elveszi
bűneiket, s házában otthon akarnak lenni. Ezt keresem én is.
b) ,,Valának pedig ott némelyek az írástudók közül, ott ülvén és
gondolván szívükben...'' Kik vannak Jézus körül? Kritizáló farizeusok
s közönséges, jó vagy léha emberek, tehát a tömeg, s végül hitben erôs férfiak, kik a beteget hozzák s a ház tetôzetén át Jézus elé bocsátják; ôk nemcsak jönnek Jézushoz, ôk visznek is másokat. Hitük,szeretetük viszi az inaszakadtat. Krisztus az elsô, ki visz; ô az,,aquila provocans'', vállain emel; az apostolok, a szentek visznek,
hordanak nemzeteket szívükben s vállaikon; a tanítók, szülôk,jópéldát-adók szintén visznek fáradt, gyönge, gyáva lelkeket. Vigyük a gyengébbeket; öröm Krisztus elé hozni lelkeket. Vigyük elôbbre a tudatlanokat, bűnösöket, az érzésteleneket; vigyük a gyónáshoz, az Oltáriszentséghez!

c) ,,Mi könnyebb, mondani-e az inaszakadtnak: megbocsáttatnak bűneid, vagy mondani: kelj föl és járj?'' ,,Megbocsáttatnak bűneid'' -- mondja Jézus. Hatalmas, teremtô, megváltó szózat. Léleknek ez a legnagyobb jótétemény. Ha csodát tennék s beteget egy szóval lábra állítanék, nem tettem annyit, mint ha Isten nevében bűnt bocsátanék.
Átérzik ezt a mély lelkek, mialatt a világ az elôbbit becsüli, mialatt
az ideiglenesen s a végesen függ s a lélek kegyelmeit föl nem érti.
Jézus e fölületes vélekedést gáncsolja: ti a bűnt, a bocsánatot, az evangéliumot, a kegyelmet szóbeszédnek tartjátok, de a gyógyítást tettnek nézitek; jól van, hát tettet teszek, isteni tettet;
meggyógyítom a beteget, de azt is csak azért, hogy a bűnbocsánat kegyelmét, melyet nektek hoztam, isteni kegyelemnek nézzétek.
Higgyetek a bűnbocsánatban s szerezzétek meg magatoknak. Hiszem, hogy mikor mély bánattal meggyónom, nagyobb kegyelmet veszek, mint ha csodásan meggyógyulnék./Prohászka Ottokár püspök /+1927.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Szerzetestől17/241/F.Lelotte S.J./
  2012-02-16 20:04:12, csütörtök
 
  Békesség az Istenben és Istenért való életből.
Uram, Istenem, te munkálkodsz bennem. Gyakran elôfordul, hogy ezt nem érzem, bár gondolataimat nem nehéz erre hangolnom.
E pillanatban is körülvesznek például a rádióadók láthatatlan
sugarai. Mindenütt ott vannak, körülvesznek engem is, itt vannak
jobbról, balról, könyveim között és tagjaimban.
Elég volna egy rádiót bekapcsolni, a hullámhosszt az adóra állítani,és már hallhatnám is a műsort.
A világ minden tájáról foghatok föl így sugarakat.
Így töltik be kegyelmed sugarai a világegyetem minden pontját.
Muködsz mindenütt, lelkembe hatolsz. Bárhol vagyok, hatásod alól nem vonhatom ki magam.
Atyai gondoskodásod mindenüvé elkísér.
Gyakran hiányzik azonban belôlem az összeszedettség, hogy
megfigyeljem, ami bennem végbemegy. Sokat bánkódom e szétszórtság miatt, és szánom bűneimet, amelyek akadályozzák bennem munkálkodásodat.
Segíts, hogy soha tôled el ne szakadjak, és szavadra mindig készen álljak!A rám bízott feladatokat szorgalmasan akarom teljesíteni, és nem engedem, hogy tôled bármi eltérítsen.

Istentôl jövök --, Istené vagyok --, Istenért kell élnem!
Ahogy létemet nem kaphatom mástól, csak Istentôl, úgy létemmel nem is szolgálhatok mást, mint Istent.
Hogy a világon vagyok, az nem szükségszerű, de ha már így van,
mindenképpen Istenhez kell tartoznom.
Nekem minden Istenrôl beszél, minden Istenhez vezet, és Istenhez emel föl...
Istenem! Egészen a tied akarok lenni!
Add, hogy mindenekfölött csak téged szeresselek, csak érted éljek,hogy mindjobban tapasztaljam, mekkora boldogság hozzád tartozni, és a tiédnek lenni./ P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes imakönyvéből+1994 Belgium/


 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Bibliából és lelkésztől53/240
  2012-02-12 15:57:32, vasárnap
 
  Békesség Jézus megtisztító,felemelő erejéből.
a) ,,Mikor pedig lejött a hegyrôl, nagy sereg követé ôt, és íme
egy poklos jövén, imádá ôt, mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem'' (Máté 8,1).
Jézus elé áll a bűn szimboluma, a bélpoklos, azzal
a rettenetes bajjal, mondhatnám, hogy eleven halállal testében, mely kiszívja a betegnek életnedvét, elsorvasztja életkedvét s csúffá,utálatossá teszi. Ezzel szemben áll a ,,speciosus inter filios
hominum'', az emberek legszebbje. Erôs, szép, fölséges az Úr, de nem veti meg a szerencsétlent, hanem megszánja; látja a nyomort s könyörül; lelkét nem szállja meg világfájdalom, hanem tetterô, mellyel életet s szépséget nyujt. Ez Krisztus! Mily ôrült képromboló tehát Nietzsche, ki e fölséges Krisztus-képet rabszolga-típusnak nézte.

b) ,,És Jézus kinyujtván kezét, illeté ôt.'' Kinyujtván kezét,
érinti. Érintései vannak, melyekkel tisztít s alakít; kegyelme egy-egy érintés. Képét kimintázza bennünk. Néha úgy érint, hogy összeszorul szívünk, máskor kitágítja keblünket, néha emel, néha megaláz. Isten karjának s kezének művei ezek. Nem fél a leprától, keze nem fekélyesedik. Mi is kórházban élünk; döghalálos levegôt szívunk;hitetlenség, erélytelenség, lemondás, gyávaság, önzés, kegyetlenség környékez. Mi is bűnnel érintkezünk; bűnös, torz lelkekkel van dolgunk. Jézus keze kell hozzá, tiszta kéz; erôs szellem kell hozzá,amely borzad a bűntôl. A tiszta, nemes érzések magaslatából le kell ereszkednünk, vagyis inkább abban a tiszta régióban kell maradnunk s lenyúlnunk, hogy emeljünk s gyógyítsunk. Csak az segít a világon, ki az érzések magasságaiból lenyúl utána, hogy fölemelje.

c) ,,Akarom, tisztulj meg.'' Ez az abszolut, impozáns akarat;
azzal szemben nincs akadály, nincs gát. Teremt, gyógyít. Ez csoda. A fizikában ez úri, isteni akarattal intézkedik; a morálisban ellenben tisztelettel áll meg a szabadakarat küszöbén s kérdezi: akarsz-e lelkedben megtisztulni, javulni, istenülni? Ha akarod, én is akarom.Szuverén vagy, de egy törvény alatt állsz: akarj.

d) ,,S azonnal megtisztula az ô poklossága. S mondá neki Jézus:Meglásd, ezt senkinek se mondd.'' Tanít önzetlenségre, tiszta
szándékra. Istenért dolgozzunk; ne hírért. Ne magunkhoz vezessük az embereket, hanem Istenhez. Mihelyt érdekeinket keressük, el-elhagy a kegyelem. Pedig vannak titkos érdekeink, személyes hiúságaink. Nagy tökéletesség a tiszta szándék; azért ne is bízzunk egyhamar magunkban,hogy szándékaink már tiszták. Aki hamar ,,tisztában'' van magával,annak nincs fogalma a lélek mélységeirôl, melyekbôl érzelmeink,hangulataink s hajlamaink fakadnak. A fegyelmezés s tisztulás e mélységekbe is elhat.

e) ,,Hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak s áldozd föl az ajándékot, melyet Mózes parancsol.'' Jézus nem zúzza össze a vallás pozitív kereteit s nem állít minket a szubjektív rendelkezés talajára;szem elôtt tartja a tekintély, a jogi viszonyok követelményeit s akarja, hogy azoknak hódoljunk. Jézus nem vetette el a vallásban a formát, hanem nem akart lelketlen, üres formát; ez a formalizmus. -- A szellem nem anarchista; tudja, hogy érvényesülése a lelkivilág végtelensége; nem áll ott útjában senki; fejlôdhetik, terjeszkedhetik szabadon. Mi is tiszteljük a jogot, megtartjuk a formát; de kitöltjük azt lélekkel és lelkesülünk a lelkiszabadságért./Prohászka Ottokár püspök /+1927.Budapest/

 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és lelkésztől52/239/Prohászka O./
  2012-02-09 19:52:40, csütörtök
 
  Békesség Isten irgalmára hagyatkozásból.
a) ,,Jézus eltért Tirus és Szidon környékére. És íme egy kananeai
asszony ama határokból kijövén kiálta, mondván: könyörülj rajtam,
Uram, Dávid fia! leányom gonoszul gyötörtetik az ördögtôl'' (Máté
15,21).
Hiábavaló minden okoskodás, hogy az embert a természet erôinek s ösztöneinek acélsodronyszövedéke fogja le, s hogy azok ellen támadni s azokból kiemelkedni képtelen; hiábavaló ez okoskodás, mert a szíve kiált, öntudata mondja: hogyne emelkednél ki, hiszen szemben állsz a mechanikával, lenézesz rá s egy felsôbb hatalmat sürgetsz! Kiálts,kiálts, kell annak léteznie s rajtad segítenie. Ez a világ csak valami, s nem minden; a lelkem pedig a valamin túl ér; tehát imádkozom! Az asszony imája, a ,,könyörülj rajtam'', az Úr szuverén tettét kéri, melyet elôteremteni másnak nem lehet. Te Uram, te tégy;ereszkedjél le! könyörülj, akarj; ezt ki nem pótolja erôm, érdemem,törekvésem. Ez az ima pszichológiájának alázata; azért kiált az asszony egyre s leborul; visszautasíttatik s újra közeledik s imád, s imádkozó akarata gyôz!

b) ,,De ô egy szót sem felelt neki. És hozzá járulván tanítványai, kérték ôt, mondván: Bocsásd el ôt, mert utánunk kiált. Ô pedig mondá: Nem küldettem, hanem csak Izrael házának elveszett juhaihoz!'' S ismét: ,,Nem jó elvenni a fiak kenyerét és az ebeknek vetni.'' Jézus keménysége majdnem megzavar; rideg, süket,visszautasít. A ,,pogány'' világ az Isten szeretetétôl elfordult,
önfejűen saját útjain járt, s azért nehéz volt rá az Isten szíve.
Rémesen áll elôttünk a ,,mysterium iniquitatis'' a halálban, kínban,
szenvedésben, hanyatlásban, décadence-ban, elsötétedésben; az ember csinálja Isten ellen, s ,,ô egy szót sem szól neki''. Hogy nézte Jézus lélekben a pogány szellem pusztítását! Elszorult tôle a szíve,elnémult az ajka. Ebek lettek az Isten fiai; de mennyire igaz! De majd megjön az irgalom ideje, most még nincs itt. A mustármagnak földbe kell vettetnie elôbb, csak azután pihennek meg ágaiban az ég madarai,a lelkek különbség nélkül! Ne legyen bennem pogány szellem; az Isten iránt való hideg, tiszteletlen, pártütô, bizalmatlan lelkület. Ezzel szemben Isten süket is, néma is.

c) ,,Amaz pedig mondá: Úgy van, Uram; csakhogy a kutyakölykök is
esznek a morzsákból, melyek lehullanak uraik asztaláról. Akkor felelvén Jézus, mondá neki: Ó asszony, nagy a te hited, legyen neked,amint kívánod. És leánya azon órától fogva meggyógyult''. Saját bűnösségünk s képtelenségünk ôszinte s egyenes beismerése az Úr üdvözítô s kegyelmezô akaratával szemben a mi üdvösségünk útja. Itt az önérzet, a becsület el van játszva, itt föltétlen hódolat kell; ennek felel meg a szuverén irgalom. -- Lovagias, hôsies, nagystílű lélek csak azután lehetsz, ha elôbb az Istennek szôrzsákban, porban,hamuban, életre-halálra meghódolsz. Bennünk az alap a ,,miseria'', s az Istenben a ,,misericordia''; ezentúl van azonban hôsiesség,szűzesség, vértanúság, istenülés számunkra is. El ne hibázd a
keresztény pszichológiát./Prohászka Ottokár püspök /+1927.Budapest/

 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és lelkésztől51/238/Prohászka O./
  2012-02-05 13:29:40, vasárnap
 
  Békesség az istenes élet harmóniájára gyógyult lélekben.
,, Jézus a zsinagógából Simon házába méne. Simon napa pedig nagy hideglelésben vala, és könyörgének neki érette'' (Luk. 4,38).

a) A léleknek is vannak lázai, sôt a tisztulási folyamat is láz,mely nem esik meg fájdalom nélkül. Lesznek kínjaink, melyek tűzként égetnek, s hevükben bűnös hajlamaink s kívánságaink Istennek tetszô energiákká változnak el. -- A nyugtalan, kapkodó lélek is lázas. Az idegesen érdeklôdô, ambiciós lélek is az; a lágy, impressziós,érzelmes, szerelmes lélek szintén. -- A nevelés és tisztulás ilyenekre mindig fölszabadítólag s ne elkeserítôleg hasson, úgy, hogy kedvük s erélyük is legyen a szív darázsfészkébe belenyúlni. Greife nicht ins Wespennest, doch greifst du zu, so greife fest. Nekünk bele kell nyúlnunk; tegyük meg vaskézzel.

b) Jézus odalép a beteg ágyához; megfogja kezét; erejével befolyásolja. Biztos, nyugodt tekintete a beteg lelkébe mélyed,megnyugtatja, vonzza. Fölséges, szép lelke rányit a bűnös, lázas,
beteg szívek legnagyobb szükségletére, a legkevésbbé kielégített igényére: a szép, erôs, örvendezô élet vágyára. Úgy-e ez kell a lázas lelkeknek? S az orvos mondja: mit kapkodsz, mit sürögsz és rángatódzol? Légy nyugodt; itt vagyok én! S a tudományszomjban vagy élvezetvágyban egyensúlyát vesztett lélek érzi, hogy hozzája lépett az egészség erkölcsi korrektségben, s a derült szépség az istenes élet harmóniájában. Tetszik neki, megszereti, megkisérli s gyógyul.

c) S fölkel s szolgál Jézusnak. Erôs lett; örülni tud, azért készséges. Testi, lelki erôit szolgálatába szegôdteti, mert szereti örömének s jókedvének forrását. S minél készségesebben szolgál, annál erôsebb lesz. Mily jó erôsnek lenni. ,,Ha nem hiszitek, meg nem értitek.'' Tettekben kell azt kitapasztalnotok. Itt és ma, mindjárt újjongnotok kell, hogy az Isten gyermekei vagytok, s hogy jót akartok s jót tesztek, s hogy lelketek ennyiben napsugár, melynek nem lehet elsötétülnie semmiféle éjtszakától; de igenis elsötétül, ha elfelejtitek, hogy mik vagytok s mily isteni élet fakadhat bennetek s áradhat ki belôletek. /Prohászka Ottokár püspök /+1927.Budapest/

 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és lelkésztől50/237/Prohászka O./
  2012-02-02 14:18:50, csütörtök
 
  Békesség Istennek áldozó lelkületből.
,,És minekutána elérkeztek az ô tisztulásának napjai, Mózes
törvénye szerint Jeruzsálembe vivék ôt, hogy bemutassák az Úrnak és hogy áldozatot adjanak...'' (Luk. 2,22).

a) Annyi anya ment föl arra a szent hegyre Ábrahám nyomában, de mindegyik megváltotta gyermekét, s azon biztató öntudattal tért haza:gyermekem, enyém vagy. Csak egy anya találtatott, aki nem volt oly szerencsés, kitôl Isten a bemutatást elfogadta úgy, hogy annak a gyermeknek életét kívánta -- anya, ki úgy látszik, nem talált irgalmat-- aki úgy látszik, ki volt szemelve, hogy megfizessen valamennyiért,s hogy ránehezedjék az Úr keze. S ez az anya nem a legrosszabb, nem a leghitványabb, nem a legnemtelenebb volt, hanem a legszebb, a legédesebb, a legnemesebb: a Boldogságos Szűz Mária. Miért? mert ha áldozatot hozni minden léleknek ékessége és szépsége, nagy áldozatokat csak nagy lelkek képesek hozni: a legnagyobb áldozatot a legszebb lélek hozhatta.

b) Az áldozat a lélek ékessége. Mert az áldozat szeretetbôl fakad. Amitôl elválsz azért, hogy ragaszkodjál máshoz, az mutatja szeretetedet; ez az elválás az áldozat. Elválunk pénzünktôl, mert
szeretjük a szegényeket -- elválunk vagyonunktól a becsületért --
élvezeteinktôl a tiszta erkölcsért -- vigaszainktól az Isten dicsôségéért... életünktôl Krisztusért. A Szent Szűztôl Isten fiának életét kívánta, s a Szűz elszakadt tôle szívében mindjárt, az elsô
percben, s ezt készséggel tette; bár nem volt, mi jobban fájt neki; s ezt titokban tette; csak ô tudja, meg még valaki... dícséret nélkül,önzés, hiúság nélkül... Az Isten a Szent Szűznek ezzel a tűzpiros szeretetével aranyozza be a jeruzsálemi templomot. Szegény a templom,mondták a zsidók, nincs rajta aranylemez, mint Salamon idejében; a pogányok nem veszik majd számba; de az Isten mondja: ne féljetek;aranynál, ezüstnél fényesebb díszt s a tenger gyöngyénél drágább ékességet adok rá, s ez az ékesség az áldozat szeretete.

c) S ez a legszebb dísze a közönséges, apostoli szentegyháznak.Az Isten mintha keresné s különös kedvét lelné az áldozatos lelkeken,s azok a lelkek is mintha kiéreznék, hogy mi tetszik az Úrnak;észreveszik, hogy áldozatot akar; szívet, mely úgy szeret, hogy érte tűrni, nélkülözni, sírni, szenvedni tud. Az igaz keresztények házait ez dicsôíti és fényesíti. S kivált a keresztény nôk járuljanak a Boldogságos Szűzhöz, s mutassák be vele áldozataikat, ki fiát, mint a Szent Szűz, ha az Isten elviszi, -- ki egészségét, boldogságát,hitvesét, -- ki jószágát, becsületét, hírnevét, -- ki szerelmét és szívének hajlamait. Ezek az igazán tiszteletreméltó lelkek. A világ nem tud róluk, de az Isten tud róluk, s ez elég! Az áldozat fönségén,mely oly gyakori, vigasztalódhatik meg lelkünk, s az áldozat kereszténysége biztosítja igazán a világ számára a kereszténységet. /Prohászka Ottokár püspök /+1927.Budapest/
Link
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
2012.01 2012. Február 2012.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 8 db bejegyzés
e év: 106 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 42
  • e Hét: 93
  • e Hónap: 735
  • e Év: 53111
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.