Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Bibliából és szerzetestől28/306
  2012-09-30 14:00:57, vasárnap
 
  Békesség az Úr szavának bizonyságaiból.
1. ,,Szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Szolgád vagyok én, adj
nekem értelmet, hogy tudjam a te bizonyságaidat.'' (Zsolt 118,125)
2. Hajlítsd szívemet ajkad igéjére: folyjon beszéded, mint a harmat.
3. Azt mondták régente Izrael fiai Mózeshez: ,,Te szólj nekünk és meghallgatunk: ne szóljon nekünk az Úr, nehogy meghaljunk.'' (Kiv 20,19)
4. Nem így, Uram, nem így könyörgök én, hanem inkább Sámuel prófétával alázatosan és nagy buzgósággal kérlek: ,,Te szólj, Uram,mert hallja a te szolgád!'' (1Kir 3,10)
5. Ne szóljon nekem Mózes vagy valaki a próféták közül, hanem inkább te szólj, Uram Istenem, minden próféta oktatója és megvilágítója. Mert te magad nélkülük is tökéletesen megtaníthatsz engem mindenre, amazok pedig nálad nélkül semmire sem mennek.
6. A szót kimondhatják, de lelket nem adhatnak.
7. Igen szépen szólnak, de ha te hallgatsz, lángra nem gyújtják a
szívet.
8. A betűt elôadják, de te jelented ki értelmét. Titkokat mondanak,de te tárod ki a jelek értelmét.
9. Kihirdetik a törvényt, de teljesítésére te adsz erôt.
10. Az utat megmutatják, de te erôsítesz a rajta járásra.
11. Ôk csak kívül munkálkodnak, de te a szíveket tanítod és
megvilágosítod.
12. Ôk kívül öntöznek, de te adod a termékenységet.
13. Ôk kiáltanak szóval, de te adsz a hallomásra értelmet.
14. Ne szóljon tehát nekem Mózes, hanem te, Uram Istenem, örök Igazság, hogy meg ne haljak és terméketlen ne legyek, ha csak kívülrôl intenek, és belül lángra nem gyulladok.
15. Ne legyen ítéletemre a hallott, de nem teljesített, a megismert,de meg nem szeretett, az elhitt, de meg nem tartott ige.
16. ,,Szólj azért, Uram, mert hallja a te szolgád; hiszen nálad
vannak az örök élet igéi.'' (Jn 6,69)
17. Szólj nekem, lelkem vigasztalására, egész életem megjobbítására,neked pedig örök tiszteletedre, dicséretedre és dicsôségedre./Kempis Tamás +1471 Agnietenberg/
 
 
0 komment , kategória:  Kempis Tamás  
Bibliából és szerzetestől27/305
  2012-09-27 11:32:34, csütörtök
 
  Békesség az Úr szavára hangolódott lélekben.
1. ,,Hadd halljam, mint mond bennem az én Uram Istenem.'' (Zsolt 84,9)
2. Boldog az a lélek, aki a benne szóló Urat hallja, és az ô
szájából fogadja a vigasztalás igéit.
3. Boldog a fül, mely az isteni sugallatot befogadja és e világ
suttogására nem figyel.
4. Valóban boldog a fül, mely nem a kívül hangzó szót, hanem a belül tanító igazságot hallgatja.
5. Boldog a szem, mely bezárul a külsô dolgokra és a belsôkre
kinyílik.
6. Boldogok, akik a belsôkbe hatolnak és a mennyei titkok
megértésére napi gyakorlat által mindjobban készülni iparkodnak.
7. Boldogok, kik Istennel igyekeznek foglalkozni s minden világi akadályt leráznak.
8. Minderre jól vigyázz, lelkem, és zárd be érzékeid kapuját, hogy
meghallhasd, mit szól benned az Úristen.
9. Ezeket mondja a te szeretô Urad Istened: ,,Én vagyok a te üdvöd,a te békéd és a te életed.'' (Zsolt 34,3)
10. Maradj énvelem és békességet találsz. Hagyj el minden mulandót és keresd az örökkévalót.
11. Mi egyéb az ideigvaló, mint csábító? Mit használ minden
teremtmény, ha elhagy a Teremtô?
12. Szakadj el tehát mindentôl és add át magadat Teremtôdnek örömest és híven, hogy részesülhess az igaz boldogságban.
/Kempis Tamás +1471 Agnietenberg/
 
 
0 komment , kategória:  Kempis Tamás  
Bibliából és szerzetestől26/304
  2012-09-23 15:56:25, vasárnap
 
  A munkára kész,hálás lélek békessége Isten kegyelméből.
1. Miért keresel nyugodalmat, mikor munkára születtél?
2. Készülj inkább szenvedésre, mint vigasztalásra, keresztviselésre inkább, mint örömre.
3. Mert melyik világfi nem venné szíves-örömest a lelki vigasztalást és örömöt, ha mindig szerét ejthetné, bírhatná?
4. Hiszen a lelki vigasztalások fölülhaladják a világ minden örömét és a test minden gyönyörűségét.
5. E világ összes gyönyörűségei ugyanis vagy hiúk vagy
tisztátalanok. Egyedül a lelki gyönyörűségek örvendetesek és tiszták,az erénybôl fakadnak és Istentôl ömlenek a tiszta szívekbe.
6. De ezen isteni vigasztalásokban senki sem örvendezhet szüntelen kénye-kedve szerint, mert a kísértés ideje nem soká késik.
7. Nagyon ellenkezik az isteni látogatásokkal lelkünk fonák
szabadsága és a magunkban való bizakodás.
8. Isten jót tesz velünk, ha kegyes jóvoltából vigasztalást nyújt;de gonoszul cselekszik az ember, hogy háladatosan nem Istennek tulajdonít mindent.
9. Azért nem áradhatnak ránk szabadon Isten ajándékai, mert
hálátlanok vagyunk ahhoz, akitôl származnak, és nem térítjük vissza mindenestül az eredeti kútfôhöz.
10. Mert mindig újabb ajándékot érdemel, aki, mint illik, meghálálja a vett ajándékot; a kevélytôl pedig elveszik, amit az alázatosnak szoktak adni.
11. Nem kívánok én oly vigasztalást, amely elveszi tôlem a szívbeli töredelmet; nem is vágyódom oly szemlélôdésre, amely kevélységre visz.
12. Mert nem mind szent ám ami magasztos; nem mind jó, ami édes; nem minden kívánság tiszta; nem mind kedves Istennél, ami nekünk kellemes.
13. Örömest fogadom azt a kegyelmet amelybôl mindig alázatosabb,óvatosabb és magam megtagadására készebb leszek.
14. Aki a kegyelem ajándékából tanult és elvonásából okult, nem mer magának semmi jót sem tulajdonítani, hanem inkább szegénynek és nyomorultnak vallja magát.
15. Add meg Istennek, ami Istené, ami pedig a tied, azt magadnak tulajdonítsd, azaz Istennek adj hálát jótéteményeiért, magadról pedig azt tartsd, hogy bűnös vagy s azért büntetésre méltó.
16. A legalsó helyre ülj mindenkor, és megadják neked a
legfölsôbbet; mert a legmagasabb nem áll meg a legalacsonyabb nélkül.
17. Akik Isten színe elôtt a legnagyobb szentek, azok a legkisebbek maguk elôtt; minél dicsôségesebbek, annál alázatosabbak magukban.
18. Igazsággal és mennyei dicsôséggel teljesek, s így nem kívánják a hiú dicsôséget.
19. Istenben meggyökerezve és megerôsödve nem lehetnek kevélyek.
20. Akik azt a jót, amit kaptak, mind Istennek tulajdonítják, nem
keresnek egymásnál dicsôséget; csakis azt a dicsôséget akarják, mely egyedül Istentôl jön, és azt kívánják, hogy magukban és minden szentben mindenekfölött csak az Istent dicsérje és magasztalja minden teremtmény; ez az a cél, amelyre szűntelen törekszenek.
21. Légy tehát hálás a legkisebb ajándékért is és méltó leszel
nagyobbak vételére.
22. A legkisebb ajándékot is a legnagyobbnak tartsd, és amit föl sem szoktak venni, kiváló ajándékul fogadd.
23. Ha annak méltóságára tekintesz, aki adja, semmiféle ajándék sem fog csekélynek vagy silánynak tetszeni, mert nem silány, amit a fölséges Isten ad.
24. Ha bajt és csapásokat ad is, kedvesen kell venned, mert mindent csak a mi üdvünkért tesz, amit reánk bocsát.
25. Aki Isten kegyelmét meg akarja ôrizni, hálás legyen, ha Isten kegyelmet ad; békével tűrje, ha elveszi tôle; imádkozzék, hogy
visszatérjen, óvatos és alázatos legyen, hogy el ne veszítse. /Kempis Tamás +1471 Agnietenberg/
 
 
0 komment , kategória:  Kempis Tamás  
Bibliából és lelkésztől91/303
  2012-09-20 16:12:18, csütörtök
 
  Békesség hittel teljes bűnbánatban,bűnbocsánatban megtisztulásból.
,,És íme egy asszony, ki bűnös vala a városban, amint megértette,hogy letelepedett a farizeus házában Jézus, kenetet hoza alabastrom edényben, és megállván hátul az ô lábainál, könnyhullatással kezdé áztatni lábait és fejének hajával törlé és csókolgatá lábait és a kenettel megkené'' (Luk. 7,37).

a) Magdolnának sokan hódoltak, s lehet, hogy lábainál is
térdeltek, de szíve ezekkel be nem érte; mert elôbb ugyan élveket
szomjazott, most azonban tiszta erkölcsiséget, békét, Istent keres.
Magdolna távol volt Istentôl, mikor ôt imádták, s neki ebben kedve telt; most azonban ô imádja az Urat, s ép azért érzi, hogy mily
hitvány az ember s az ô testi, alacsony epedése. Most ô Jézusban meglátta a Fölséget, az erôt és szépséget; Jézus reá nézett, s e tekintettôl fölébredt, fölocsudott, megborzadott; Jézus reá árasztá kegyelmeit, s azok fényében ô csúnya, piszkos, utálatos volt; de ugyanaz a kegyelem vonzotta s késztette; megalázódni, sírni tanította.
Ó tiszta, fölséges lelke Jézusnak, tekinteted, mint a nap,
közeledésed, mint az erdôk lehellete, személyed, mint az örökkévalóság magaslatai, világosítsd meg, segítsd meg, emeld föl az alacsony,érzékies világot.

b) Magdolna oda se néz a világnak, hanem megy; nem törôdik senkivel, hanem leborul Urának lábaihoz. Mennyire tudja ô megvetni a világot! Ha liliomtiszta volna is, akkor is tudná felejteni a világot a szívében lángoló isteni szeretettôl; hát még mikor ezt az elvesztett tisztaságot megbosszulni akarja! Ah, neki édes felejteni és megvetni,s édes sírni és bánkódni! A szeretet ignorál is, felejt is, megvet is,megveti a rosszat. -- Magdolna bár az alázat útján jár, de lépte elszánt; sír ugyan, de lelke erôs! Most áldoz szívének s szenvedélyes szeretetének igazán, mert leborul s könnyeivel áztatja s hajával törülgeti Jézus lábait, s tapossa s utálja a bűnös világot. Ez a legszentebb s legédesebb bosszú, mely a lelket s az elvesztett kegyelmet megbosszulja s mely elégtételt szerez Istennek s önmagának.Az elégtétel vágya hevítsen; ó, pótoljuk ki az Isten megvetését és sérelmeit. Szent, igazságos penitencia.

c) S mit tesz Jézus? Szeretettel nézi Magdolna buzgalmát s élvezi bánatát. Sorba veszi érdemeit s külön kitünteti isteni tetszésével.,,Látod ez asszonyt? Bejöttem házadba, vizet lábaimra nem adtál: ez pedig könnyhullatással áztatta lábaimat és hajával törölte meg.'' Ily alázatos, engesztelô szellem kell nekem. ,,Csókot nem adtál; ez pedig mióta bejött, nem szünt meg csókolgatni lábaimat.'' Nekem baráti,bizalmas fogadtatás kell. ,,Olajjal nem kented meg fejemet: ez pedig kenettel kente meg lábaimat'', kimutatta, hogy mennyire becsül meg engem. ,,Azért mondom neked: megbocsáttatnak neki sok bűnei, mert igen szeretett.'' Aki Jézust ôszinte szívvel, lelkesen szereti, az mindent megnyer tôle: bocsánatot, kegyelmet, barátságot./Prohászka Ottokár püspök /+1927.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és lelkésztől90/302
  2012-09-16 13:59:52, vasárnap
 
  Békesség Jézus isteni természetének,fölkentségének felismeréséből.
a) ,,Jöve pedig Jézus Fülöp Cezareájának környékére s kérdé
tanítványait: kinek tartják az emberek az ember Fiát? Ôk pedig mondák:némelyek Keresztelô Jánosnak, némelyek Illésnek, némelyek pedig Jeremiásnak vagy egynek a próféták közül'' (Máté 16,13).
Kinek mondják az emberek az ember Fiát? Embernek, nagy, prófétai, tüzes lelkű embernek, szent, csodálatos embernek, de embernek. Hasonlónak Illéshez, Jeremiáshoz, Keresztelô Jánoshoz, a nagylelkű s nagyszívű emberekhez, amilyenek már voltak s lesznek; emberekhez, kik Istennel rokonok, kikben mélységek nyílnak, s kik a magaslatokat járják s másokat is odasegítenek, kik produktívek, alkotnak, teremtenek, kik az emberiség áldása és szemefénye, de csont az ô csontjukból, s vér az ô vérükbôl. Az ember emberre ismer Krisztusban. De van egy más ismeret,mely magasabból való s mélyebbre hat, mely az empirikus, hisztórikus alakban más valót ismer; ez a hit. Ezt nem az ember inspirálja, hanem az Isten; nem emberi utakon indul, hanem az Isten ujja nyomán. --Ember vagyok, de Istenre is hallgatok: hiszek; lelki világom vele érintkezik, benyomásait veszi s gazdagodik.

b) ,,Ti pedig kinek tartotok engem? Felelvén Simon Péter: te vagy Krisztus, az élô Isten Fia.'' Te hisztorikus, empirikus ember, te
Isten vagy. Lelked, szemed, szád van, de a lelked legmélyén egyesítve vagy az Isten fiával; te vagy az! Lelked látja a végtelent, de nem fogja föl egész lényét, mert véges; látja azt a fényes, teljes valóságot, az egységes végtelen aktust; látja, hogy a világ hogyan hajt ki belôle; elragadtatással szemléli a létnek dagályát, s emeli ôt a végtelennek harmonikus lélekzete; e szemléletben látja azt a titkot is, hogy egyesítve van az Isten Fiával. Ez öntudattól s az örök élet áramaitól lesz üde, bűbájos, mély, varázsos, erôs, örvendezô Jézus lelke. Érintkezô pontja lesz az Istennek s a világnak! Ez életteljességének megfelel a teste s a vére. Fogantaték Szentlélektôl,szeplôtelen az eredete, királyi a vére; ,,Christus'', vagyis fölkent,s a Szentlélek kegyelmeinek szivárványos koszorúja van a fején. Nagy,szeretetreméltó s rettenthetetlen. Az Istent imádom benne, a nagyot csodálom, a szeretetreméltón fölbátorodom, a rettenthetetlenben megnyugszom. Jézusom, Uram, élet kenyere, élet teje, élet forrása!/Prohászka Ottokár püspök /+1927.Budapest/

 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és szerzetestől25/301
  2012-09-13 14:56:23, csütörtök
 
  Békesség Jézus barátságából.
1. Mikor Jézus jelen van, minden jól van és semmi sem látszik
nehéznek, mikor pedig Jézus nincs jelen, minden terhes.
2. Mikor Jézus belsônkben nem szól, keveset ér a vigasztalás; ha
pedig Jézus csak egy szót is mond, nagy vigasztalást érzünk.
3. Nemde Mária Magdolna tüstént fölkelt helyérôl, ahol sírt, mihelyt azt mondta neki Márta: ,,Itt van a Mester és hív téged.'' (Jn 11,28)
4. Boldog óra, mikor Jézus a siralomból lelki örömre hív.
5. Ó, mily száraz és kemény vagy Jézus nélkül, mily balgatag és hiú vagy, ha Jézuson kívül valamit kívánsz.
6. Nem nagyobb kár-e ez, mintha az egész világot elvesztenéd?
7. Jézus nélkül mit adhat neked e világ?
8. Jézus nélkül élni kemény pokol, Jézussal élni gyönyörűséges.
9. Ha Jézus veled van, nem árthat semmi ellenség.
10. Aki Jézust megtalálja, nagy kincset talál, sôt minden jó fölött
jóra talál.
11. Aki Jézust elveszti, igen sokat veszít, többet az egész
világnál.
12. Legszegényebb az, aki Jézus nélkül él, leggazdagabb, aki jól van Jézussal.
13. Nagy mesterség Jézussal társalkodni s nagy annak az okossága,aki Jézust meg tudja tartani.
14. Légy alázatos és békeszeretô és veled lesz Jézus.
15. Légy ájtatos és csöndes és veled marad Jézus.
16. Hamar elidegenítheted magadtól Jézust és elveszítheted az ô kegyelmét, ha külsô dolgokba avatkozol.
17. Ha pedig elűzted és elvesztetted, kihez folyamodol s kit fogadsz barátodnak?
18. Jóbarát nélkül nehezen boldogulsz és ha Jézus nem lesz
mindenfölött barátod, igen szomorú és elhagyatott leszel.
19. Balgán cselekszel tehát, ha másvalakiben bízol vagy örvendesz.
20. Inkább válaszd, hogy az egész világ ellenséged legyen, mint hogy Jézust megbántsd.
21. Azért minden jóbarátod közül egyedül Jézus legyen kiváló édes barátod.
22. Szeress mindenkit Jézusért, Jézust pedig önmagáért.
23. Egyedül Jézus Krisztust kell kiváltképpen szeretnünk, aki
egyedül jó és hű minden jóakarónk fölött.
24. Ôérette és ôbenne kedveld mind barátodat, mind ellenségedet és mindezekért könyörögj hozzá, hogy mindnyájan ôt ismerjék és ôt szeressék.
25. Sohase kívánd, hogy különösen téged dicsérjenek és szeressenek;mert ez egyedül Istent illeti, akihez nincs hasonló.
26. Azt se kívánd, hogy valaki szívében veled foglalkozzék; te se
foglalkozzál szívedben másnak szeretetével; hanem Jézus legyen
tebenned és minden jó emberben.
27. Légy tisztaszívű s belsôképp szabad és ne kösd szívedet
teremtményhez.
28. Ki kell vetkôznöd minden világi kívánságból és tiszta szívvel
járulnod Jézushoz, ha nyugodt akarsz lenni és látni kívánod, ,,mily gyönyöruséges az Úr''. (Zsolt 33,9)
29. Erre pedig bizonyára el nem jutsz, hacsak szent kegyelme meg nem elôz és nem vonz: hogy minden teremtményt szívedbôl eltávolíts és tiszta szívvel, egyedül magával Istennel egyesülj.
30. Mert mikor Isten kegyelme száll az emberbe, akkor mindenre
képes; de mikor eltávozik, akkor szegény és gyarló lesz és mintha csak ostorcsapásokra hagyták volna.
31. De mindezekben ne hagyd el magad és ne essél kétségbe, hanem csöndesen nyugodjál meg Isten akaratán s bármi következik rád, tűrd el az Úr Jézus dicsôségére: mert tél után nyár köszönt be, az éj után fölkel a nap, a förgeteg után kitisztul az ég./Kempis Tamás +1471 Agnietenberg/
 
 
0 komment , kategória:  Kempis Tamás  
Bibliából és lelkésztől89/300
  2012-09-09 14:23:11, vasárnap
 
  Békesség a lelket megindító jézusi szóra nyitottságból.
,,És ismét kimenvén Tirus határaiból, a Galileai tengerhez jöve,és hozának neki egy siketnémát és kérték ôt, hogy tegye rája kezét''(Márk 7,31).
Jézus lelkébe kell néznünk; szemben áll a siketnémával, a tompa,buta, állatias lét e szomorú alakjával, s szánalomra fakad; kérik ôt,hogy segítsen. Félrevezeti tehát, füleibe dugja ujját s nyálával érinti nyelvét; fölsóhajt s erôs akarattal, mintha a lelkét öntené ki rá, mondja: nyílj meg.

a) Erôs, egészséges, szép lélekkel kell másokhoz közelednünk, s életünket s érzéseinket velük közölnünk. A nyál az élet s egészség
egyik eleme; a dühös vagy fáradt embernek a nyála is mérges, inficiál;az egészségesé az életet szolgálja; Jézus nyálával érinti a beteg nyelvét, erôs életével. A gyönge, beteges kételkedô, sötét,
bizalmatlan lelkek nem gyógyítanak; lelkületük inficiál; ellenben a széplelkű emberek befolyása a lélekre olyan, mint terebélyes, hatalmas fáknak, szép virágoknak vagy az égboltnak benyomása. A lelkek szépsége, jósága közjó, mint a napsugár s az erdôk lehellete.

b) ,,És félrevivén ôt a seregtôl, füleibe bocsátá ujjait és
köpvén, illeté nyelvét s föltekintvén az égre, fohászkodik''.
Fölsóhajt; a lélek mély megindulásával segít; sírva, égve, vágyva emeli ki bambaságából a lelket. Energiák kellenek a léhaság s tompaság letörésére; forró lelket kell ráönteni az alélt lelkekre. --
Imádkozni, forrni kell; a mélységbôl kell kiindulni, ha hathatósan segíteni s embereket mozgatni akarunk. Önlelkünk megindítására is így kell törekednünk; föl kell sóhajtani elementáris erôvel; mélységekbôl kell kiáltani! Igy tett Elizeus, ráborult a halottra, ajakát ajakához,szívét szívéhez illesztette s fölsóhajtott: nyujtózkodjál, élj!

c) ,,És mondá: Effeta, azaz nyilatkozzál meg. És azonnal
megnyílának fülei s megoldaték nyelvének kötele.'' Nyílj meg; Jézus itt, ahol fizikai bajról van szó, parancsszavával letör minden
akadályt; akar, és lesz. -- Néha a süket, néma lelken is így segít,
fordít rajta egyet s elváltoztatja; kiált, s az is meghallja, aki
hallani nem akarja; de az nem az ô rendes útja. Rendesen úgy szól, úgy indít s kopogtat, hogy részünkrôl is érdeklôdést, jóindulatot,figyelmet vár; akarja, hogy meghalljuk, megértsük s megfogadjuk szavát. ,,Nyiss ajtót nekem, testvérem, jegyesem -- mondja -- s fogadj be; nem török be, nem zúzok ajtót; jóindulatot, szeretetet kérek; azt rabolni nem lehet, azt kapni kell.'' Hallgassunk Jézus buzdító,ösztönzô, óvó, vonzó indításaira; ez az erô s élet jelentkezése bennünk; működjünk mindig közre a minket megelôzô s útbaigazító kegyelemmel. /Prohászka Ottokár püspök /+1927.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és lelkésztől88/299
  2012-09-06 10:10:12, csütörtök
 
  Békesség Jézus szavára hallgatásból,határtalanra figyelésből.
,,Lôn pedig, midôn a sereg rája tódult, és ô a Genezáret tava
mellett állt, látott a tó szélén két hajót állni s bemenvén egyik
hajóba, mely Simoné volt, kérte ôt, hogy a parttól vigye beljebb egy kevéssé és leülvén, tanítá a hajócskából a sereget'' (Luk. 5,1).

a) Mily kedves kép! A tóduló tömeg s a magát elkülönzô Jézus;
elkülönzi magát, de csak egy lépésnyire, ,,beljebb egy kevéssé''. A parton tolong a tömeg, a sekélyes vízben úszkál tört nád, szalma,rothadó levél, szemét; ott állanak a földi, a partszéli emberek, kik a tengerre néznek... Jézus e környezetbôl a tiszta elemre vágyik... Nem mondja, hogy ,,odi profanum vulgus''; dehogy mondja, sôt szereti; ugyanakkor azonban azt is tudja, hogy az élet rettentô szegényes, pocsolyás, piszkos, szemetes; ellenben ô az igazság, s az ô kathedrája tiszta, szent. Ezt a szent különbséget evangélium és élet, igazság s világ közt láttatja az Úr Jézus: nem szakad el az emberektôl, de különb náluk, fölségesebb; egy más elembôl, más világból szól hozzánk.Ha parton, ha sekélyes vizekben állunk is, de nézzük a tengert s hallgassuk az Úr igéit...

b) ,,Kérte Simont...'' Mily kedves és jóságos; teljesen, egészen közénk állt, s emberséges lett. Ô, az Úr akar valamit, de kéri. Az akarat nagy skálát játszik; a Fölség abszolut érvényesülésétôl a kegyelem lágy leheletéig; zúg és suttog, tör és enyeleg, ragad és vonz, parancsol és kér; szóval erôs és finom; lágy, édes, halk vonzalmai és indításai vannak. Kraft ohne Trotz, Weichheit ohne Schwäche! Engem is vonz az Úr, nógat, hivogat; kegyelme, mint a nyaldosó parti hullámzás.
Ó induljunk a leglágyabb érintésre!

c) Ez Péter hajója. A készségesen, sôt szenvedélyesen hódoló Péteré! Mit ne adna s mit ne tenne meg Urának! Jól indul, hogy necsak törékeny hajócskával szolgáljon az Úrnak, hanem rendületlen sziklaalapjává legyen az egyháznak. A hajócska is kép, a szikla is kép, a csodálatos halfogás is kép. Az elsô jelzi az evangélium sorsát az emberi akarat s szeszély tengerén, a másik kettô a föltétlen érvényesülést. Mindkét tekintetben ragaszkodjunk Péterhez s az anyaszentegyházhoz; hajócskája átvisz háborgáson s megzavarodáson, s sziklája biztonságot s ragaszkodást nyujt kételyek s harcok közt.Isten áldása van ez emberhalász kezén, mert Jézus szavára s az ô kegyelmével veti meg a hálót. Foglya vagyok én is./Prohászka Ottokár püspök /+1927.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és szerzetestől24/298
  2012-09-02 16:05:09, vasárnap
 
  Békesség a jó lelkiismeretből.
1. A jó ember dicsôsége a jó lelkiismeret tanúbizonysága.
2. Legyen jó lelkiismereted és mindenkor víg leszel.
3. A jó lelkiismeret igen sokat elviselhet és vigadoz a balesetekben is.
4. A gonosz lelkiismeret mindenkor retteg és nyughatatlan.
5. Édesen nyughatol, ha lelkiismereted nem vádol.
6. Máskor ne vigadj, csak mikor jót cselekszel.
7. A gonoszoknak soha sincs igaz örömük, nem is éreznek szívükben békét; mert az Úr mondja: ,,Nincs békességük az istenteleneknek.'' (Iz 48,22)
8. Ha mondják is: békességben vagyunk, semmi gonosz nem ér minket és ki mer nekünk ártani? Ne higgy nekik; mert hirtelen felgerjed ellenük Isten haragja és semmivé lesz kezük munkája s odavesz minden tervük.
9. A szorongatásban dicsekedni nem nehéz annak, aki Istent szereti;mert ez a dicsekvés nem egyéb, mint Krisztus keresztjében dicsekedni.
10. Rövid a dicsôség, melyet az emberek adnak és kapnak.
11. A világ dicsôségével mindenkor együtt jár a szomorúság.
12. A jámborok dicsôsége nem az emberek ajkán, hanem a saját
lelkiismeretükben van.
13. Az igazak vígsága Istentôl és Istenben van s lelkük örvend az
igazságon.
14. Aki az igaz és örökkévaló dicsôséget kívánja, nem gondol az
ideigvaló dicsôséggel.
15. És aki az ideigvaló dicsôséget keresi vagy szívbôl meg nem veti,elárulja, hogy a mennyei dicsôséget nemigen szereti.
16. Nagy lelki békéje van annak, aki sem dicsérettel, sem
gáncsoskodással nem gondol.
17. Könnyen megelégszik és megnyugszik, akinek tiszta a
lelkiismerete.
18. Szentebb azzal nem vagy, ha dicsérnek, sem alábbvaló, ha
gyaláznak.
19. Aki vagy, az vagy; különbnek sem mondhatnak, mint aminô Isten elôtt vagy.
20. Ha arra figyelsz, mi vagy belsôképp magadban, nem sokat gondolsz vele, mit szólnak felôled az emberek.
21. Az ember színedet, Isten szívedet látja.
22. Az ember a cselekedetet nézi, Isten pedig szándékodat méri.
23. Mindig jót cselekedni és maga felôl keveset tartani, alázatos lélekre vall.
24. Semmiféle teremtménytôl vigasztalást nem keresni nagy
tisztaságnak és belsô bizalomnak a jele.
25. Aki kívülrôl semmiféle bizonyságot nem keres magának, azt mutatja, hogy teljesen Istenre bízta magát.
26.,,Mert nem az a dicséretes, aki magát ajánlja, mondja Szent Pál,hanem akit Isten ajánl. (2Kor 10,18)
27. Aki belsôképp Istennel jár, kit semmiféle teremtmény fogva nem tart, az él igazán lelki életet./Kempis Tamás +1471 Agnietenberg/
 
 
0 komment , kategória:  Kempis Tamás  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2012.08 2012. Szeptember 2012.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 106 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 32
  • e Hét: 83
  • e Hónap: 725
  • e Év: 53101
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.