Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 10 
Bibliából és lelkésztől109/343
  2013-01-31 17:07:24, csütörtök
 
  Békesség az Isten igéje számára megművelt,termékeny lélekben.
a) ,,Ime a magvetô kiméne vetni és midôn vetett, némely mag az
útfélre esék, és eljövén az égi madarak, megevék azt. Némely pedig köves helyekre esék, hol nem vala sok földe és hamar kikele, mert nem vala mélyen a földben; de a nap hôségében kiége... és némely a tövisek közé esék és felnövén, a tövisek elfojták azt... és némely jó földbe esék és kikelvén, termést adott és terme némely harminc-, némely hatvan- és némely százannyit'' (Márk 4,3).
A magvetô vet, magva az Isten igéje s a kegyelmi benyomások, a hitbôl való gondolatok s indulatok. Kezébôl a mag ki nem fogy; kegyelme reng a lelken, mint csendes esôben a fa ágain a cseppek; fénylik, reszket, mint az ôszi réten a pókháló szálai. ,,Lélekkel van telítve minden'' a belsô világban, mint spórákkal, kokkoszokkal, magvakkal a természetben;csupa életcsíra; pálmák, füvek, fenyôk, borókák lesznek belôlük; erô és gyöngeség, vagy szépség és kórság. Függ az égtôl, a melegtôl, a rátermettségtôl; függ a készségtôl, a pihentségtôl, az üdeségtôl, az odaadástól. Jaj, Istenem, lelkem a föld, s te vagy magvetôje; szánts fel, öntözz meg, boronálj föl; menj végig rajtam imádságos gondolataiddal, kegyelmed napsugarával, elérzékenyülésed harmatával, vágyaid szellôjével; add ezt mind, s mondd; földem, édes szántóföldem,nem csalsz meg!

b) ,,Némely útfélre esik''... az út is föl van törve, de
keréknyom s nem barázda van rajta. Tapossa buta talp, sarok, pata,csülök; jön-megy rajta a világ. -- Van ilyen lélek is, melyben ki-be jár sok oktalan, sáros gondolat, melyre rávetôdik a hír és benyomás.Vannak lelkek, melyek olyanok, mint a korcsmák ; ott elmélyedést, elmerülést, magábatérést hiába keresünk; ott nem gyökeresedik meg semmi. A madarak, melyek az Isten magvait megeszik, a könnyelmű, szárnyaló, elrebbenô indulatok. A napnak tarkasága, a szeszély és rossz <vagy> jó kedv csipkedik el a szemet.,,Einkehr-Umkehr.'' Össze kell magamat szednem, magamba kell térnem,ha akarom, hogy az Isten kegyelme gyümölcsöt hozzon.

c) ,,Némely pedig köves helyekre esék''... ,,Ez az, ki az igét
hallja és mindjárt örömmel fogadja, de nincs gyökere'': ha van készség a jóra, de kitartás, belsô izzás nélkül; ha tudunk lelkesülni, de ha a lelkesülésnek nincs tüze. ,,Humus'' kell a termékenységhez s ,,humor''is. Be kell vennünk Isten igéit s erôit, s magunkévá tennünk, s az ellenkezô behatások ellen élénk ellentállást kell kifejtenünk. Legyen örömünk az erôs s kitartó akaratban!

d) ,,Ami pedig tövisek közé vettetett, az, ki az igét hallja, de
e világi szorgoskodás és a gazdagság csalárdsága elfojtja az igét és gyümölcstelenné leszen'' (Máté 13,22). Ó tövises lelkek, hol a gazdagság s az élvezet gondjai éktelenkednek vagy ahol az izgalmas életharc, a kapkodó munka s a keserű szegénység ijeszt. -- A gazdagság küzdeni elfelejt; az élvezet alacsony, nemtelen lelkületet nevel; a keserű szegénység pedig elzsibbasztja a szívet. Ezek mind akadályai a szerencsés lelki fejlôdésnek. Ne adj, Uram, gazdagságot, de a szegénységtôl is óvj meg engem; tövis mindakettô, mely könnyen széthasítja a lélek lombját s virágát.

e) Ami pedig jó földbe esett s eltemetkezett s fölszívta magába a föld nedvét s fölébredt az ég melegétôl s kibontotta szíkeit s
fölegyenesedett s kinyujtotta szárát s földolgozta az energiát, az 30-és 60- és 100-szoros gyümölcsöt hozott a belsô képesség s a külsô segítség szerint. S az mind jó volt. -- Isten várja a gyümölcsöt tôlem is; sokat adott; abban a tudatban kell élnem, hogy hitvány ember volnék, ha minden erômbôl nem gyümölcsöztetném kegyelmeit. Tekintsek lelkembe: tehetnék-e még 30-, 60-, 100-szor annyit, mint amennyit most teszek? nem a sokféleséget, de a hitbôl vett lelkületet, a nemes érzést, a buzgalmat s a szeretetet véve. Bizonyosan van még fokozat
erre bennem! /Prohászka Ottokár +1927.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és szerzetestől47/342
  2013-01-27 17:16:04, vasárnap
 
  Békesség az Istenben erősen bízó lélekben.
1. Fiam, bízzál erôsen az Úrban s ne félj az emberek ítéletétôl, ha
lelkiismereted tiszta és nem vádol.
2. Jó és boldogító ilyesfélét szenvedni, nem is nehéz az alázatos szívűnek és ki jobban bízik Istenben, mint magában.
3. Sokan sokat beszélnek s ezért csak kötve kell nekik hinned.
4. De nem is lehetséges, hogy mindenkinek eleget tegyünk.
5. Noha Szent Pál mindenkinek igyekezett kedvére járni az Úrban és mindenkinek mindene lett, mégis keveset gondolt vele, mit ítél róla az emberi törvény.
6. Eleget fáradozott mások épüléséért és üdvösségéért, amennyire rajta állott és tôle kitelt; de el nem kerülhette, hogy egyik-másik meg ne ítélje, meg ne vesse.
7. Azért mindent Istenre hagyott, aki mindent tudott és béketűréssel s alázatossággal védelmezte magát azok ellen, akik ôt rágalmazó nyelvükre vették vagy üres hazugságokat költöttek rá és kényük-kedvük szerint róla mindenféle híreket terjesztettek.
8. Néha mégis megfelelt nekik, hogy hallgatásán meg ne
botránkozzanak a gyöngék.
9. Ki vagy te, hogy félsz a halandó embertôl? Ma van, holnap
elenyészik.
10. Istentôl félj és az emberek rémítgetésére meg nem ijedsz.
11. Mit árthat neked valaki szavával vagy gyalázásával? Többet árt magának, mint neked és el nem kerüli Isten ítéletét, akárki legyen.
12. Te Istent tartsd szemed elôtt és ne feleselj, se ne
panaszkodjál.
13. Ha most talán látszólag kisebbséget szenvedsz és szégyent vallasz, melyet nem érdemeltél, ne bosszankodjál és
türelmetlenségeddel ne kisebbítsd koronádat.
14. Emeld föl szemedet énhozzám az égbe, akinek van hatalma téged kiragadni minden gyalázatból és bántalomból és kinek-kinek megfizetni cselekedete szerint./Kempis Tamás +1471 Agnietenberg/
 
 
0 komment , kategória:  Kempis Tamás  
Bibliából és szerzetestől46/341
  2013-01-24 10:56:20, csütörtök
 
  Békesség Isten jelenlétét felismerő lélekben.
1. Íme, én Istenem és mindenem! Mit akarok többet és mi boldogabbat kívánhatok?
2. Ó kedves, édes Ige, de csak annak, aki az Igét szereti és nem a világot, sem azt, ami a világban van.
3. Én Istenem, én mindenem! Aki érti, eleget mondtak neki: és ezt újra meg újra hallani gyönyörűség annak, akiben Isten szeretete ég.
4. Mikor te jelen vagy, Uram, minden gyönyörűséges, mikor te távol vagy, minden ízetlen.
5. Te adsz a szívnek nyugalmat, nagy békességet és ünnepi
örvendezést.
6. Te cselekszed, hogy mindenkirôl jól gondolkozzunk és mindenben téged áldjunk s nem is lehet valami sokáig kedves nálad nélkül.
7. De hogy valami kedves és édes legyen, szükséges, hogy a te
kegyelmed járuljon hozzá és bölcsességed szava fűszerezze.
8. Akinek te tetszel, mi ne volna annak kedvére? Akinek te nem
tetszel, mi lehet annak gyönyörűséges7
9. A te bölcsességed elôtt megsemmisülnek a világ bölcsei és az érzékiség rabjai, mert amabban tömérdek hiúság, emebben meg halál rejtôzik.
10. Akik pedig a világ megvetése és a test sanyargatása által téged követnek, valóban bölcsek, mert a hiúságtól az igazsághoz, a testtôl a lélekhez térnek.
11. Ezeknek tetszik az Isten és amit jónak találnak a
teremtményekben, mind a Teremtô dicsôségére fordítják.
12. Azonban különbözô, nagyon különbözô íze van a Teremtônek meg a teremtménynek, az örökkévalónak meg a mulandónak, a teremtetlen és teremtett világosságnak.
13. Ó, örök Világosság, mely minden teremtett világosságot
meghaladsz, villogtasd fényedet a magasból, hadd hassa át szívem
minden rejtekét.
14. Tisztítsd, vidámítsd, derítsd föl és elevenítsd az én lelkemet
minden tehetségével együtt, hogy csak hozzád ragaszkodjék örvendetes elragadtatással.
15. Ó, mikor jön el az a boldog és kívánatos óra, hogy engem
jelenléteddel kielégítesz és te leszel mindenben mindenem?
16. Amíg ezt el nem érem, nem teljes az örömöm.
17. Fájdalom, még mindig él bennem a régi ember, nincs egészen megfeszítve; nem halt meg tökéletesen.
18. Még mindig erôsen lázad a lélek ellen, belsô hadat indít s a
lélek országát nem hagyja békében.
19. De te, Uram, ,,ki a tenger erején uralkodol és a habok
csapkodásait lecsöndesíted, kelj föl, segíts meg engem''. (Zsolt
88,10)
20. ,,Oszlasd szét a népeket, melyek hadat kívánnak; rontsd meg ôket hatalmaddal.'' (Zsolt 67,31)
21. Mutasd meg, könyörgöm, a te fölségedet és dicsôítsd a te
jobbodat, mert nincs egyéb reménységem és oltalmam, csak tebenned, Uram Istenem!/Kempis Tamás +1471 Agnietenberg/
 
 
0 komment , kategória:  Kempis Tamás  
Bibliából és lelkésztől108/340
  2013-01-20 13:01:10, vasárnap
 
  Békesség az Isten akaratát kereső,abban megnyugvó lélekben.
a) ,,Harmadnapra menyegzô vala Galilea Kána nevű városában... s
elfogyván a bor, mondá Jézus anyja neki: Nincs boruk'' (Ján. 2,1).
A názáreti szerény viszonyokhoz szoktatott édesanya hamar észrevette,hogy zavarban vannak, s jóságos szíve ösztönözte a közbenjárásra.Mély, bensôséges tisztelettel közeledik szent Fiához, s neki, ki a násznép zavarát s az ô óhaját is egyaránt érti, elôadja kérését. Bármi lesz a felelet, az ôt nem bánthatja; ismeri Fia szívét s tudja, hogy meghallgattatik. -- A szeretô, Istenhez tapadó szívek tudják, hogy végre is meghallgattatnak, ha nem így, hát úgy. Jézus is mondja: ,,Én ugyan tudtam, hogy mindenkor meghallgatsz engem'' (Ján. 11,42), mert bármit kérek, mindig csak a te szent akaratod teljesedéséért könyörgök. Ilyen volt a Szent Szűz. Igy imádkozom majd én is; minden kérésemen kiverôdik a vezetô gondolat... a te szent akaratod.

b) ,,Vinum non habent, nincs boruk.'' Éltünk lakomája sokszor
nagyon szomorú. Sok az étel; nehéz ételek, melyekkel tudomány s politika szolgál, de hiányzik borunk, mely a lelket földerítse s tiszta, nemes életörömmel eltöltse. Anyánk, járj közbe isteni Fiadnál,mutasd be neki szükségünket; mondd bizalommal: nincs boruk. Ô majd gondoskodik rólunk.

c) ,,Ez volt Jézus csodatételeinek kezdete'' (Ján. 2,11). Igazán szerény kezdet; kedves körben kedves ajándék. Mások is hoztak ajándékot a násznépnek, ki ezt, ki azt; Jézus is hozott; az ,,ô kelyhét'' nyujtotta nekik: ,,calix inebrians'', ,,praeclarus''. Édes bort, tüzes bort nyújt az Úr Jézus menyegzôs lelkünknek; fölhevíti,
fölmelegíti szívünket. Ah az elsô, forró szeretetnek, a mámoros, elsô buzgalomnak bora édes és világfeledtetô. Ezt a drágalátos kelyhet szomjazom én!

d) ,,Minden ember elôször jó bort ad, azután azt, ami alábbvaló''(Ján. 2,16).
Itt megfordítva van. A lelki élet kezdetén Isten sok vigaszt ad, ami jól esik a könnyen csüggedô, tétovázó léleknek;
gyöngeségét számon tartja az Úr, becézi, biztatja; késôbb keményebben fogja s akarja, hogy érzékelhetô vigasz nélkül is szolgáljon neki. Ah ez több s ez jobb; ez már erôs élet. Semmiben sem teszem függôvé az érzékelhetô vigaszoktól szolgálatomat. A kötelesség s az Isten-szeretet elôírja nekem, hogy mit tegyek, s azt föltétlenül megteszem,hisz nem vigaszomat, de az Isten akaratát keresem. /Prohászka Ottokár +1927.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és szerzetestől45/339
  2013-01-17 11:29:53, csütörtök
 
  Békesség a szíve egész szándékával Istennek tetsző célra irányuló lélekben.
1. Fiam, mostani kívánságodnak ne higgy; csakhamar másra változik.
2. Amíg e földön élsz, akaratod ellen is változó vagy: majd vidám,
majd szomorú, majd csöndes, majd nyugtalan, majd buzgó, majd száraz,majd szorgalmas, majd tunya, majd komoly, majd könnyelmű.
3. De a bölcs és lelki dolgokban jártas ember efféle változások fölé emelkedik, nem nézi, mit érez magában vagy honnan fúj az
állhatatlanság szele, hanem azt, hogy szíve egész szándéka a kellô és legjobb célnak tartson.
4. Mert így maradhat mindig egyforma és rendületlen, ha szándékának szemét a különféle eshetôségek közt tisztán és folyton reám irányítja.
5. Minél tisztább a szándék, annál szilárdabban halad az ember a különféle viharokon keresztül.
6. De sok emberben sandít a tiszta szándék szeme; mert könnyen valami kecsegtetô dologra fordul, ami elébe tűnik.
7. Mert ritkaság ám, hogy valaki teljesen szabad a haszonlesés
szennyétôl.
8. Így hajdan a zsidók is Bethániába jöttek Mártához és Máriához, de,,nem egyedül Jézusért, hanem hogy Lázárt is lássák''. (Jn 12,9)
9. Meg kell tehát tisztítani a szándék szemét, hogy egyszerű és egyenes legyen és a mindenféle közbeesô dolgokon túl egyenest én reám forduljon. /Kempis Tamás +1471 Agnietenberg/

Link Te vagy a szívem Királya
 
 
0 komment , kategória:  Kempis Tamás  
Bibliából és lelkésztől107/338
  2013-01-13 16:16:02, vasárnap
 
  Békesség az égi útnak megnyíló lélekben.
,,Lôn pedig, mikor megkereszteltetett az egész nép, Jézus is megkereszteltetvén és imádkozván, megnyílott az ég, és leszálla a Szentlélek testi alakban mint galamb ô reá, és e szózat lôn a mennybôl: Te vagy az én szerelmes fiam, te benned telik kedvem'' (Luk.3,21).

a) Mély alázattal, szent örömmel s a lélek izgalmaival közeledett Jézus a nagy keresztelônek táborához, a Messiást váró jordánparti csoportokhoz; megrendült a nyilvános bűnbánat e tüzes, alázatos áhitatától; ah, hisz mindezek ôt várták, ezek a tüzes vágyak, ez a szent izgatottság mind neki szólt. Missziójának öntudata eltölti ôt lelkesüléssel, oda lép János elé s alázatban megkeresztelteti magát tôle; de a keresztelônek megnyílik lelki szeme s vágyva vágyik a Jordán mélyeibe merülni elôtte; akarja, hogy Krisztus keresztelje meg ôt. ,,Hadd el -- mondja az Úr -- teljesítsük az Isten akaratát;keresztelj meg engem, de érezd, hogy nem vagy méltó sarum szíjait megoldani.'' -- A keresztelés Krisztus nyilvános életének kapuja;fölavatás. Alázatban kezdi, Keresztelô sz. János bűnbánatával.
Ébresszük föl magunkban a keresztelésnek, mint új világba való elmerülésnek, mint új életre való felavatásnak, mint izgalmas, az egész lelket lefoglaló átadásnak érzéseit. Ó, mily kevés a keresztelt öntudat!

b) ,,S imádkozván megnyílott az ég''; különben zárva volt. Ki
megy föl az égbe? -- mondták csüggedve a régiek; mi már tudjuk, hogy ki nyitja meg nekünk az eget. Mások világutakat nyitnak, Jézus égi utat. Páratlan ez az úttörô s ez az út. ,,A te utaidat mutasd meg nekem s ösvényeidre taníts meg engem'' (Zsolt. 24,4). Hányan állnak kint s okoskodnak s kritizálnak s elfonnyadnak. Ah, ezek úgy látszik, a galamb szárnyasuhogását és sugallatát nem érzik. Akik érzik, azok mennek, a nyitott ajtón belépnek, Krisztus arcába néznek s fölélednek.,,Ich trau dem Genius, der mir winkt.'' A mennyország lépcsôin ül egy ráncos, éles szemű vénasszony, a kritika. Zsémbes és meddô. Látják ülni, de nem erednek vele szóba a szeretô lelkek, a hôsök, művészek és szentek; követik szívüket! Én is!

c) A megnyílt mennyország kapuja a szív; a tiszta szív, mely föl van kenve és fémjelezve igazi isteni érzésekkel. A tisztulás hosszú folyamat, önzés<bôl> és erôszakból való kiszabadulás. Azután a mennyország kapuja a szeretô szív, mely szeretete erejében érzi, hogy az Isten gyermeke; ez az a lélek, ,,mely bizonyságot tesz lelkünknek,hogy Isten fiai vagyunk'' (Róm. 8,16); végül a baráti együttérzés szent közösségében élô szív, mely nem a törvény késztetésébôl, hanem az együttérzés közvetlenségébôl indul ki, s máskép ép azért nem tehet,mert Jézus a barátja.

d) ,,S a Szentlélek mint galamb szállt rája.'' A galamb
szárnyalása a sebes vágyat jelenti; mihelyt megnyílik az ég, lerepül a galamb. Ez a galamb talált pihenôt, Jézusban; virágos olajfaágat hozott neki; körülrepkedte s megcsókolta ôt. Ó fölséges Istenember,,,filius columbae'', a galamb fia; vágyaid sebesek s isteni sugallatokból élsz; mindkettôt ápolom s élvezem: a vágyat s a sugallatot.

e) ,,Te vagy az én szerelmes fiam'', te bűnösnek látszó,
bűnbánatot tartó ember, te az igazi ember, az Isten-gyermek, te
mintaképe s tanítója az igazi szentségnek; szerinted alakuljon
mindenki. Érezze minden egyes ember a maga elégtelenségét s ragadja meg a te kegyelmedben az Istennek tetszô élet erejét. Mi Krisztus által, az általa szerzett kegyelem által leszünk egész emberek.Magunkból, önerônkbôl nem boldogulunk, de általa egész, erôs, boldog emberek leszünk. E Fiában szereti a képére alkotott Isten-gyermeket:Szeretem fiamat, szerelmes ô nekem, s szeretem, ki nyomaiban jár! Ez emeljen; ebbôl merítsek vigaszt s öntudatot, hogy soha el ne hagyjam magam. Hisz engem is jobban szeret, mint az egész világot; lelkét adta rám; én is ,,filius columbae'' vagyok. Az én keresztelésemben is megnyílt az ég, lejött a Szentlélek, s Isten fia lettem. Lelkemben azóta is sok lelki erô pihen, felsôbb érzések energiái, Isten fátyolos vonásai; ki kell ezeket fejlesztenem krisztusi életben. A keresztelt lélek olyan, mint a harmatos rét, friss, üde, pihent, tele alvó,bűbájos erôkkel, melyeket fölébreszt a kegyelem napsugara s fejleszt
és tökéletesít a gyakorlat. /Prohászka Ottokár +1927.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és szerzetestől44/337
  2013-01-10 10:58:25, csütörtök
 
  Békesség a teremtmények fogságától szabad,Istenhez szárnyaló lélekben.
1. Uram, még több kegyelemre van szükségem, ha annyira kell jutnom,hogy nekem senki és semmi teremtmény akadályul ne szolgáljon.
2. Mert amíg engem valami fogvatart, nem repülhetek hozzád szabadon.
3. Szabadon szeretett volna röpülni, aki azt mondta: ,,Ki ad nekem szárnyat, mint a galambnak, és elrepülök és megnyugszom.'' (Zsolt 54,7)
4. Mi lehet csöndesebb a tiszta szemnél? és ki szabadabb annál, aki semmit sem kíván e földön?
5. Szükséges tehát minden teremtményen fölülemelkedni, magát tökéletesen elhagyni és elragadtatásban lenni és szemlélni, hogy hozzád, a mindenség Teremtôjéhez semmi sem fogható.
6. És ha valaki nem szakad el minden teremtménytôl, nem képes szabadon foglalkozni az isteni dolgokkal.
7. Azért értenek oly kevesen a szemlélôdéshez, mert ritka ember tud szívbôl-lélekbôl megválni a mulandó teremtményektôl.
8. De erre kiváló kegyelem szükséges, hogy a lelket fölemelje és önmaga fölé ragadja.
9. És ha az ember lelkileg föl nem emelkedik, minden teremtménytôl el nem szakad és Istennel tökéletesen nem egyesül, akármit tud,akármije van, nem sokat ér.
10. Sokáig kicsiny marad és a földhöz tapad, aki nagyra becsül
valamit az egyetlenegy, véghetetlen, örökkévaló Jón kívül.
11. Mert ami nem Isten, az mind semmi és semmibe veendô.
12. Nagy a különbség a felvilágosult, jámbor férfiú bölcsessége és a sokat tanult s a tudományokban jártas pap ismerete közt.
13. Sokkal nemesebb az a tudomány, amely fölülrôl, isteni forrásból származik, mint amelyet az emberi ész fáradságosan szerez magának.
14. Nem egy szeretne szemlélôdô életet élni, de ami hozzá szükséges,nem akarja gyakorolni.
15. Az is nagy akadály, hogy holmi külsô és érzéki dolgokkal
bíbelôdünk, a tökéletes önmegtagadásra pedig keveset adunk.
16. Nem tudom, mi az, miféle lélek vezet és mivel mentegetôdzünk,hogy mi, akik lelki ember nevét viseljük, annyi fáradságot és még több gondot fordítunk a mulandó és hitvány dolgokra, belsô állapotunkra pedig egészen összeszedett elmével csak ritkán és elvétve gondolunk.
17. Fájdalom, egy kis magunkbaszállás után ismét kifelé fordulunk és amit cselekszünk nem választjuk meg szigorú vizsgálattal.
18. Hogy hol idôznek hajlandóságaink, arra nem gondolunk, sem nem siratjuk, hogy oly szennyes bennünk minden.
19. ,,Mert romlott útra tért minden test a földön'' (Ter 6,12),
azért állt be az özönvíz.
20. Minthogy tehát szívünk hajlamai romlottak, nem csoda, hogy a belôle származó cselekedet is, mint a belsô erô hiányának világos jele, szükségképpen romlott.
21. Tiszta szívbôl származik a jó élet gyümölcse.
22. Azt kérdezgetik, ki mennyit tett; de mily erényesen cselekedett,azt nem vizsgálják oly gondosan.
23. Ha erôs, gazdag, szép, ügyes, jó író, jó énekes, munkás valaki,azt mindenki tudja; de hogy mily alázatos, mily béketűrô és szelíd,mily ájtatos és lelki ember, arról jóformán hallgatnak.
24. A természet az ember külsejét tekinti, a kegyelem a belsô felé fordul.
25. Az gyakran csalódik, ez pedig Istenben remél, hogy ne
csalatkozzék./Kempis Tamás +1471 Agnietenberg/
 
 
0 komment , kategória:  Kempis Tamás  
Bibliából és lelkésztől106/336
  2013-01-06 14:53:22, vasárnap
 
  Békesség az Isten gyujtotta csillagok nyomában.
,,Mikor tehát született Jézus Juda Betlehemében, íme bölcsek
jövének napkeletrôl Jeruzsálembe'' (Máté 2,1).

a) Azt a csillagot az Isten gyujtotta ki; az Istentôl van az is,
hogyan ragyogjon sugára bele az ember lelkébe. Hányan látták s meg nem indultak; a három király lelkébe úgy világított bele, hogy
megindultak. -- Ez a kegyelem titka. Hány eszményi csillaga van a mi mennyországunknak is, mely nekünk sötét csillag; hány igazság, melyet ismerünk, de nem szeretünk; azután pedig kitüzesednek a mi lelkünkben is, s követjük örömmel. -- Nem értjük, hogyan lehettünk oly sokáig érzéketlenek, s íme most a lélek, az üdv, az Oltáriszentség meleg valóságok nekem. Ó, nyissuk meg szemeinket; tartsuk meg érzékenységben szívünket, hogy ,,lássuk csillagát''.

b) Csak ôk indulnak; a többi ezer okot talál nem indulni; az
önszeretet kibújik minden alól, ami terhes s kellemetlen s született prókátora a restségnek s önfejűségnek. Én pedig nem akarok nehézkessé,keserűvé, érzéketlenné válni; fölpezsdítem lelkemet; koporsószegekkel nem szegezem le magam a blazirt gondolkodás padjára.
c) Csillag az értelem, a hit, a sugallat. Sötétben vagyunk, de a
csillagok fénye pajzsot szô fejünk fölé. ,,Tempus stellae'', vannak a
csillagoknak, a belátásnak, a fölbuzdulásnak, a megindulásnak szentelt percei, órái, vannak a jó, lelkes hangulatnak napsugaras napjai; ez a ,,tempus stellae'', használjuk föl; ne sokat aggódjunk, hogy mi lesz velünk? megálljuk-e helyünket? Int a csillag, sugárzik,vezet;gyerünk. /Prohászka Ottokár +1927.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és lelkésztől105/335
  2013-01-03 11:05:24, csütörtök
 
  Békesség a bűnt elvevő Jézus útján járó lélekben.
Azt várjuk, ki ,,elveszi a világ bűnét'', az ôsbűnt./v.ö.Jn 1,29/

a) A föld az isteni embernek volt szánva, de ô nem érte be
Istenével, hanem két rettenetes vendéget hívott ide, a bűnt és a
halált; vétkezett. -- Mi az eredeti bűn? Annak a megtestesülése, hogy,,el az Istentôl''. Az ember Istené volt, aki ôt örök gondolataiban hordozta; alkotta; kegyelemben magához vonzotta; gyermekévé tette s nevelte; járt vele, társalgott; ez volt az Istennek eredeti viszonya az emberhez. De az ember más sugallatokra hallgatott; a kevélység elkábította s az érzékiség megmérgezte. Istentôl elidegenedett s a bálványok, az illuziók, az önteltség útjain sötétségbe tévedt s elkezdte a tévedések szomorú játékait; az ember tragédiáját. -- Mily kár, mily rémes veszteség! Ellenkezzünk az eredeti bűn irányzatával!Csak Istenhez húzni; övé vagyok, övé érzületben,tiszteletben, engedelmességben; az ellenkezô érzések pártütések.

b) S a pártütô embernek nemcsak a szelleme sötétült el, hanem parasztlázadás ütött ki benne is; vérében, ösztöneiben, hajlamaiban jelentkezett az állat. A szép lelkiségtôl elfordulva a szép test imádásába tévedt, s csörtetett utakon, kígyónyomokon s földet evett s állatbôrökbe öltözködött s erdôkben bujdosott, szóval elaljasodott.Ime, a lázas vérű, a szilaj, elvadult ember a décadence összes tüneteivel és szenvedéseivel. Igy lett gyönge s hervatag testben s lélekben, mert állatias lett. Wo Götter nicht regieren, dort spukkenGespenster. Erôs, egészséges testek csak erôs lelkek által lesznek. --Fegyelmezem az egész embert; ezáltal öntök ki rá lelket vagyis gondolatot, formát, erôt.

c) A bűn nyomaiban jött a halál; meghalsz, mert vétkeztél; az elsô halált a testvérgyilkos mutatta meg Ádámnak Ábelben. Mily csúnya,hideg, kegyetlen, föltartóztathatlan hatalom; érintésére borzongunk,leheletétôl fázunk, megfagy a vérünk. Romlás az ô útja; elromlik vérünk, erezetünk, idegzetünk, széthullunk. Ó lélek, hogy nézesz te a halálra? Te a szépség s erô principiuma, te hoztad magadra pártütéseddel! Utálom a bűnt a halál utálatával, az életnek az enyészettôl való undorával! Élni akarok; élet a zeném; tehát erény és erô örömöm!/Prohászka Ottokár +1927.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és lelkésztől104/334
  2013-01-01 11:43:41, kedd
 
  Békesség Jézus hatalommal teljes nevében.
a) Nagyhatalom; eget hajlító, poklot záró, embert szabadító
hatalom. -- A hatalmak, melyeknek színtere a piac, az utca, a színházak deszkái, az akadémiák, a trónok, a harcterek, e dicsôséges imádandó hatalomnak csak kereteit alkotják; legjobb esetben neki szolgálnak, különben efemerek, egy darabig vannak, azután letörnek. Egyiptom, Babilon Perzsia, Róma hatalma... az eszmék, az intézmények hatalma... a tudás, a művészet hatalma a fejlôdés hullámai; míg ellenben Jézus hatalma az égen: örök engesztelés; a poklon az, hogy bezárja kapuit; a földön az, hogy kegyelmet ad, örök értéket. Azért értem, hogy mennyire különb név nekem Jézus, mint Caesar, Pharao,Plato, Goethe, Napoleon! ,,Hajoljon meg neki minden térd''.

b) Az erkölcsi világot mozgató hatalom. Bűnbôl kisegít, erényre
indít; hitet gyujt, szeretetre nevel. Beláthatlan és szövevényes az
útja, mint a napvilágnak az ôserdôben. Bejárja a városokat s falvakat ez a név, mint a harangszó, mindenütt zsong. Végighúzódik életen,gyermek-, fiú-, leány-, férfi-, nô-lelken. A néprétegeken áthat, mint a szivárgó víz a föld rétegein. Szent derűt és borút hoz, örömöt s bánatot; menyegzôkön emlegetik s betegágyak mellett, s bánata is életet teremt. A gyermek dadogja piros ajkkal, a haldokló vele indul a másvilágba, hogy meglássa Jézust. Jézus, a te neved ajkainkon hirdeti örök vágyunkat utánad!

c) Jézus nevében állította lábra Péter és János a templom
kapujának bénáját: kelj föl és járj. Igy állították lábra a világot az
apostolok Jézus neve, vagyis Üdvözítô ereje által, így az egyes
embert. Legyen ez a név erônk, melytôl lábra álljunk... s haladjunk
fáradhatatlanul. Különben megbecstelenítjük az Úr nevét, ha erôtlennek bizonyítjuk. ,,Hordozzátok Jézus nevét'', véssétek ki éltetekben.Édes, édes Jézus, legyek dicsôségedre! Jézus, reád- emlékezés öröm,lendület, fölpezsdülés./Prohászka Ottokár +1927.Budapest/

Jézus nevében áldott,békés, boldog ünnepeket és új évet kivánok mindenkinek!

LinkPápa újévi üzenete

Link Imádó dicséret
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 10 
2012.12 2013. Január 2013.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 10 db bejegyzés
e év: 106 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 10
  • e Hét: 226
  • e Hónap: 418
  • e Év: 418
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.