Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Bibliából és lelkésztől160/439
  2013-12-29 16:43:44, vasárnap
 
  Békesség Isten gondviselésére figyelemből és tűrelemből.
a) ,,A napkeleti bölcsek elmenetele után íme az Úr angyala megjelenék Józsefnek álmában, mondván: Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját és fuss Egyiptomba'' (Máté 2,12).
Isten a megtestesülés által a történelem útjaira lépett, s életében is érvényesülnek a történelem tényezôi: gyöngeség, hatalom, szenvedély, bűn, igazságtalanság,szentség, türelem. Ô is fölhasználja a dolgok rendjét s menetét. Ahogy anyja van, úgy van gondviselô atyja, aki fölkel és fut vele. Isten gondunkat viseli, de föl kell használnunk a természet erôit s esetleg szembeszállnunk velük; mert a harc és ütközés a fejlôdésnek útja, s nehézségekkel küzdve alakul ki gondolat, tudomány, fejlik ki ipar és gazdaság; mindezt pedig Isten gondolta s rendezte el így. Mily megadással megy a Szent Szűz a pusztán át; kegyetlen utakon jár, de
Jézust viszi; íme az élet problémájának megoldása. Jézust kell bírnunk, bármily harcokban s nehézségek közt éljünk is. Elôször ezt kérdezem: szívemben van-e Jézus? A többivel boldogulok.

b) Heródes halála után ,,az Úr angyala megjelenék Józsefnek
álmában Egyiptomban, mondván: Kelj föl, vedd a gyermeket és anyját és menj Izrael földjére... Hallván pedig József, hogy Arkelaus uralkodik Judeában, atyja, Heródes után, félt odamenni, s eltért Galilea részeire'' (Máté 2,19).
József csendesen várt, kitartott Egyiptomban s nem okoskodott, hogy mint lesz, hogy lesz. Képviseli a ,,caritas fidelis''-t, a hűséges szeretetet, mely tűrni, várni, kitartani tud.Az ,,édes'' szeretet gyermekarc, a ,,hűséges'' szeretet angyalarc; az édes szeretet tej, a hűséges szeretet vér. Mikor a szeretet élvez, a hűség pihen; mikor a szeretet fáradt, a hűség virraszt. A hűség a szeretet ôrangyala. Csak akkor szeretek igazán, ha nehézségek s áldozatok közt tudok szeretni, vagyis ha hű vagyok.

c) Angyal inti s József reflektál s megfontolva cselekszik.
Közreműködik az angyali világossággal; hitet ésszel kombinál. Az isteni sugallat az egyik elem, a másik az én értelmes, érdeklôdô,
közreműködô lelkem. Szívemen kell hordoznom ügyeimet, erôs kézzel munkálnom érdekeimet, bár hiszem s remélem, hogy az Úr megsegít. Igy ki lesz zárva a gépiesség. A szív nem gép. A jószándékban is lehet gépiesség, ha az ember megszokta; tehát lelket, öntudatot kell belevinnem jó, szent gyakorlataimba is. Az elsô, gondos érzület kisérjen mindenben, a ,,caritas prima''. /Prohászka Ottokár +1927.Budapest /
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és lelkésztől159/438
  2013-12-24 21:20:15, kedd
 
  Békesség a világrajött Jézusban megmutatkozó Isten szeretetből.
,,Lôn pedig, mikor ott valának, elérkezék az idô, hogy szüljön.
És szülé az ô elsôszülött fiát'' (Luk. 2,6).

a) Megérett s leszakadt a Szent Szűz szívérôl anyaságának
gyümölcse, az édes, kis Jézus. A Szent Szűz lelkét ez a szakadás nem sebezte, hanem eltöltötte lágy, bensôséges, édes áhítattal. Imádkozó alázatban térdelt a földön fekvô gyermek elôtt, kinek szeretete új kegyelmekben parazsat hullatott lelkére; a gyermek tekintete ez alázatos szolgálóján pihent meg, aki érezte s elolvadt a tudattól,hogy tetszik Urának, hogy gyönyöre Istenének. Ezt a boldogságot énekelte el a Szent Szűz a gyermeknek bölcsôdalul, kizárólag neki. --Az örök élet vágyát és örömét csakis az Úrnak énekelhetjük el; vannak a léleknek kapcsolatai, melyek kizárólag közte s Isten közt fűzôdnek;ezekben emelkedünk ki családból, barátságból... világból. Isten és én!

b) A Szent Szűz pedig mit ad neki? Szívének melegét, puha
karjait, édes csókjait; imádja, szereti. Csókot nyom lábacskáira,
csókot kezecskéire, szemeire, arcára, s mindene lesz neki: temploma a barlangban, meleg boldogsága a hidegben, sötétben szemevilága, édes pihentetôje a jászolban. -- E reménységeken tisztul meg a mi földi szeretetünk is, mint gyaluforgácson a folyadék; akarunk tisztulni érzéki vonzalmainkban s Jézust szeretve e szeretetért eltűrni barlangot, hideget, kemény fekhelyt, lelki sötétséget; de mindezt csak azért, hogy mélyebben, igazán szeressünk./Prohászka Ottokár +1927.Budapest//Áldott,boldog,békés ünnepeket kívánok mindenkinek.
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és lelkésztől158/437
  2013-12-22 15:10:33, vasárnap
 
  Békesség Isten megvilágosító üzenetéből.
a) ,,Eljegyezve lévén az ô anyja Mária Józsefnek, mielôtt
egybekelének, úgy találtaték, hogy méhében fogant a Szentlélektôl''(Máté 1,18).
A karácsonyi misztériumnak édességében ez a keserű csepp,
a színpompás tulipánnak ez a sötét foltja, József gyötrôdése,
bánkódása, a félreértés, a megnemértés. Mily különös: József kínja a legédesebb Szűz; tövises neki a legaranyosabb rózsaszál. Nem érti. --Mint ahogy az Alpesek kövei sima kavicsokká lapulnak, úgy surlódnak egymáson az emberek is; a legjobbak is néha szegletesek vagy érdesek;el kell egymást viselnünk; hiszen én nem vagyok te, sem ô; s mivel más vagyok, hát máskép is teszek, elütôen; bizony néha ütôen.

b) ,,József pedig, az ô férje, igaz lévén és nem akarván ôt hírbe hozni, titkon akarta ôt elbocsátani.'' József szenved s tűr, de nem hamarkodik. Szűz Mária meg hallgat s bízik. Ezek passzív lelkületek,melyek az Istenre, a segítôre utalnak; az is tényezô; bizony ,,az is''. Akárhányszor nem rajtunk múlik az állapotokon változtatni, s akkor is az Isten szent akaratát kell tekintenünk s teljesítenünk.

c) ,,Mikor pedig errôl gondolkodott, íme az Úr angyala megjelenék neki álmában, mondván: József, Dávid fia, ne félj elvenni Máriát, a te feleségedet; mert ami ô benne fogantatott, a Szentlélektôl vagyon.'' S íme az angyal leszáll s meginti Józsefet álmában, -- a felvilágosítás,az enyhítés, a vigasz, a kiegyenlítés angyala. Ez angyalhoz kell fordulnunk, ha a vigasz s a felvilágosítás késik, s kérni segítségét.Ne avasodjunk bele kelletlen érzésekbe, ne rögzítsük egyre csak éjféli oldalát életünknek; ez a helytelen szempont elszegényíti a lelket.Emelkedjünk ki a bénító behatásokból s ne csüggedjünk./Prohászka Ottokár +1927.Budapest /

 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából22/436,Lk 1
  2013-12-19 11:52:30, csütörtök
 
  Békesség Isten szolgálatában hűségből.
Lk 1,5 Volt Heródesnek, Júdea királyának napjaiban egy Zakariás nevű pap, Ábia papi osztályából. A felesége Áron leányai közül volt, és Erzsébetnek hívták. 6 Mindketten igazak voltak Isten elôtt, feddhetetlenül éltek az Úrnak minden parancsa és rendelése szerint. 7 De nem volt gyermekük, minthogy Erzsébet magtalan volt, és már mindketten elôhaladott korban voltak.8 Történt pedig, hogy amikor osztályának rendjében papi szolgálatot teljesített az Isten elôtt, 9 s a papi szolgálat rendje szerint sorsvetés útján rá került a tömjénezés sora, bement az Úr templomába,10 miközben az egész népsokaság kívül imádkozott az illatáldozat órájában. 11 Akkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt a tömjénoltár jobb oldalán. 12 Ennek láttára Zakariás zavarba jött, és félelem szállta meg. 13 Az angyal ezt mondta neki: >>Ne félj, Zakariás,mert meghallgatást nyert könyörgésed; feleséged, Erzsébet fiút szül neked, és a nevét Jánosnak fogod hívni {Ter 17,19}. 14 Örömöd és vigasságod lesz ô, és sokan örülnek majd születésén. 15 Mert nagy lesz az Úr elôtt; bort és részegítô italt nem iszik {Szám 6,3; Bír 13,4}, és már anyja méhétôl fogva betelik Szentlélekkel. 16 Izrael fiai közül
sokakat fog Urukhoz, Istenükhöz téríteni. 17 Illés szellemével és
erejével fog elôtte járni, hogy az atyák szívét a fiakhoz fordítsa {Mal 3,23-24}, a hitetleneket pedig az igazak okosságára, s így alkalmas népet készítsen az Úrnak.<< 18 Ekkor Zakariás megkérdezte: >>Hogyan gyôzôdjem meg errôl? Hiszen én öreg vagyok, és a feleségem is elôrehaladott már napjaiban.<< 19 Az angyal ezt felelte neki: >>Én Gábriel vagyok, aki az Isten színe elôtt állok, és azért küldtek, hogy szóljak hozzád, és ezt az örömhírt meghozzam neked. 20 De íme,megnémulsz, és nem tudsz beszélni addig a napig, amikor ezek megtörténnek, mivel nem hittél szavaimnak, amelyek a maguk idejében beteljesednek.<<
21 Ezalatt a nép várta Zakariást, és csodálkozott, hogy késik a
templomban. 22 Amikor pedig kijött, nem tudott szólni hozzájuk, és megértették, hogy látomást látott a templomban; ô pedig intett nekik és néma maradt.23 Amikor azután elteltek szolgálatának napjai, visszament a házába. 24 E napok után Erzsébet, a felesége méhében fogant, s elrejtôzött öt hónapig, mondván: 25 >>Így cselekedett velem az Úr ezekben a napokban, amikor rámtekintett, hogy elvegye gyalázatomat az emberek elôtt.<<

Link/Hangfelvételes elmélkedéssel a jezsuita.hu-ról/

 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és lelkésztől157/435
  2013-12-15 15:54:49, vasárnap
 
  Békesség áradása a Jézushoz tartó,és hozzá irányító lelkületből
,,János pedig mikor meghallotta a fogságban Krisztus
cselekedeteit, elküldvén kettôt tanítványai közül, mondá neki: Te vagy-e az eljövendô, vagy mást várunk?'' (Máté 11,2,3).

a) Szent János Jézushoz küldi tanítványait, hogy higgyenek benne s ne idegenkedjenek tôle. Maga számára nem kér szabadulást. Krisztust szolgálja láncaiban s az Isten országának terhét viseli lelkén, meggyôzôdésteljesen iparkodik végére jutni feladatának. Tegye meg mindenki az Isten akaratát abban az állásban, s abban az állapotban,melybe ôt az életküzdelem hozta s ne várjon csodákat, hogyha fejét is veszti. Reám is küldhet az Isten sok mindenfélét, mialatt másoknak tán jobb dolguk van. Sebaj. Megyek utaimon s mondom: legyen meg a te akaratod, s dicsôülj meg bennem!

b) Szent János Krisztushoz küldi tanítványait. Minden mesternek Krisztushoz kell küldenie tanítványait. Magam is feléje tartok, s másokat is hozzá küldök. Amennyi lesz belôlem szellemébôl, annyiban világoskodom majd másoknak is. Nekem Jézus tanítása föltétlen törvény;mihelyt beleállok teljesítésébe, mindjárt megérzem, hogy erô áramlik belém, s általa vagyok azután mások szerencsés tanítója. Kívánok minél többet Jézus szellemébôl, hogy így másoknak is javára szolgáljak.

c) ,,Te vagy-e az eljövendô, vagy mást várunk?'' Akik Krisztust
nem látták meg az örök élet s az üdvözítô szeretet világosságában,
azok folyton ezt hajtogatják: te vagy-e, te vagy-e, akit várunk? Nem ragadják meg az istenit a legszebb s a legjobb alakításban, hanem kételyeikben erôtlenül szétfolynak. Kérdezôsködtem már én eleget, s legnemesebbek, kiknek térdéig sem érek föl, mind azt mondták, hogy ô az, akit várunk. Ne várjunk hát tovább, hanem éljük ôt át. Én is azt mondom: Te vagy az, akit várok, te, a ,,legszebb az emberek fiai közt''; mit akarnék még? Most már tegyek és éljek szerinte. /Prohászka Ottokár +1927.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából21/434,Mt 11
  2013-12-12 11:55:27, csütörtök
 
  Békesség a Jézus által hirdetett és általa a hozzátartozóiban épülő Isten országában.
Mt 11,11 Bizony, mondom nektek: asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelô Jánosnál. De aki a legkisebb a mennyek országában,az nagyobb ônála. 12 A mennyek országa Keresztelô János napjaitól mostanáig erôszakot szenved, és az erôszakosak ragadják el azt. 13 Az összes próféta és a törvény Jánosig errôl jövendölt; 14 és ha el akarjátok ôt fogadni: igen, ô Illés, aki eljön. 15 Akinek van füle,hallja meg.


 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és lelkésztől156/433
  2013-12-08 17:22:05, vasárnap
 
  Békesség a rossz szellemi életformától Krisztus életére térő lélekben.
,,Látván pedig sokakat jönni az ô keresztségére a farizeusok s
szadduceusok közül, mondá nekik: Viperák fajzati'' (Máté 3,7).
Az elôbbiek a tudomány, az utóbbiak a születés s a pénz
arisztokráciáját képviselték; Szent János pedig ,,viperák fajzatinak'', elkorcsosult lelkeknek hívja ôket. Igyekeznünk kell elkerülni a rossz szellemi irányzatokat:
a) A tétovázó, a szkeptikus, betűrágó lelkek, kik a nagyot nem
látják s mindig kis dolgokba botlanak, az élet erôs kialakítására
képtelenek. A szkepszis az észnek ideggyengesége, nagy munkára
képtelen. Aki az erôs, szép élettel szemben is csak kételkedni tud, az természetesen élni elfelejt. Ellenben, aki hisz, az a legmélyebb élet tengerére száll; legmélyebbnek mondom, mert a hit az Isten végtelen leereszkedését mutatja be: a teremtésben, hogy a végtelen Úr szeretetben rám gondolt s szeretetbôl alkotott; a megváltásban, hogy utánam járt és fölkarolt; az eucharisztiában, hol titokzatos közelségben, ,,incognitó''-ban él mellettem. Legmélyebbnek mondom azért is, mert mérhetlenül fölmagasztal. Ha csak boldogítana, már az is diadalmas s koszorús élet volna; de nemcsak boldogít, hanem az Isten látásáig s az Isten-fiúságig emel föl; lesztek mint Ô, mert látni fogjátok ôt. Szó szerint igaz: megnyílnak szemeitek, s lesztek mint az Istenek. Tehát az isteni életbe emel föl a hit. Hiszek, hogy éljek; hiszek, mert már istenileg élni kezdtem.
b) El kell kerülni a dekadenciát a szívben: a romlottságot, a
durvát, a bizalmatlanságot s a lemondást, mindent, ami
ellen fölvilágosult lelkiismeretünk protestál. Aki ezt elkerüli, az
erôs! A hitbôl való élet ily erôt inspirál; érezzük s éljük át s
lelkesüljünk a szeplôtelen életű, krisztusi erkölcsért. Az Úr Jézusban való hit nem gyöngeség, hanem erô. Aki gyöngeségbôl akar hinni, az nem ismeri az Urat. A vallás nem póterô, vagyis nem az erô pótléka, hanem a természet-adta világból emancipálódó léleknek ténye s új erôk forrása. Bizalmat s hálát lehel Isten iránt, szeretetre tanít s alázatra. Fölismerjük, hogy mily gyöngék vagyunk, de általa erôsekké válunk. Valami szent, diadalmas érzés ömlik el lelkünkön, melynek imádkozni öröm és élvezet. Imádkozunk, könyörgünk, esdünk, de kimondhatlan bensôséggel meg is nyugszunk, mintha Isten töltene el minket. Az Isten eljár lelkünkhöz s kiönti lelkét ránk; megigérte s megteszi, s ez édes, isteni bensôségben a világ elváltozik színében;más fényben látjuk a virágot, a fát, a felhôt, az élet poros útjait, a szenvedést s a kísértést. Lelkünk szomjas lesz a formára; magasabb,szebb életformát sürget; szomjas lesz a szépségre, az erkölcsi
tökélyre; ebben ismeri föl s szereti meg a vezetô, a nevelô, a
boldogító lelket, az Istent.Jöjj el Teremtô-Szentlélek, leheld az érzékies, a világias, a beteges emberbe a legszebb élet lelkét, hogy elváltozzék színében, --hogy hagyja el kislelkű gondolatát, életmódját, s éljen, mint Krisztus élt a földön./Prohászka Ottokártól +1927.Budapest /
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából20/432 ,Mt 7
  2013-12-05 18:46:50, csütörtök
 
  Békesség a Jézus szavai szerinti tettekkel épülő lélekben.
Mt 7,21 Nem mindenki, aki azt mondja nekem: 'Uram, Uram!', megy be a mennyek országába, csak az, aki megteszi Atyám akaratát, aki a mennyben van.
24 Mert mindenki, aki hallgatja e szavaimat és tettekre váltja azokat, hasonló az okos emberhez, aki a házát sziklára építette. 25 Szakadt a zápor, jött az áradat, fújtak a szelek és nekizúdultak a háznak. De az nem dôlt össze, mert az alapjait
sziklára rakták.
26 Mindaz pedig, aki hallgatja e szavaimat, de nem váltja tettekre azokat, hasonlít a balga emberhez, aki a házát homokra építette.27 Szakadt a zápor, jött az áradat, fújtak a szelek és nekizúdultak a háznak. Az összedôlt, és nagy lett a romlása.


 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából19/431,Mt 24
  2013-12-01 16:27:08, vasárnap
 
  Békesség az Úrral való találkozásra kész lelkületből.
Mt 24,37 Mert mint Noé napjai,olyan lesz az Emberfiának eljövetele is. 38 Mert amint a vízözön elôtti napokban csak ettek és ittak, nôsültek és férjhez mentek, egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába {Ter 7,7}, 39 és nem is sejtették, amíg el nem jött a vízözön és el nem ragadta mindnyájukat: így lesz az Emberfia eljövetele is. 40 Ha akkor ketten a szántóföldön
lesznek, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. 41 S ha két
asszony ôröl malommal, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják.42 Legyetek tehát éberek, mert nem tudjátok, mely napon jön el Uratok. 43 Azt pedig értsétek meg, hogy ha tudná a házigazda, melyik ôrváltáskor jön a tolvaj, ébren volna és nem engedné betörni a házába. 44 Legyetek tehát készen ti is, mert amelyik órában nem gondoljátok, eljön az Emberfia.

Eljön majd az Emberfia, hogy ítélkezzék a világ fölött és lezárja a történelmet, azonban ,,senki sem tudja ama napot és órát'' (24,36).Eljövetelét jelek elôzik meg, mégis váratlanul érkezik. Ezt példázza a,,Noé napjaira'' való emlékeztetés (24,37-39) és a mezôn dolgozó két férfi, meg a malomban ôrlô két nô (24,40-41). Visszautasít minden számítgatást az Úr eljövetelére. Így buzdít: ,,Vigyázzatok! Készen legyetek!'' (24,42-44). Mindegyikünkre ott vár az Úrral való találkozás döntô órája! Éberen kell bennünket találnia! Az ébrenlét nem jelenti azt, hogy állandó feszültségben éljünk, hanem hogy híven, türelmesen tegyük Isten akaratát. Munkálkodjunk a ránk bízott tehetséggel, ismerjük föl Krisztust felebarátunkban, fôképp a ránk szorulóban, és szolgáljuk ôt./Szent István Magyar Plébániától 1996./
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2013.11 2013. December 2014.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 106 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3
  • e Hét: 34
  • e Hónap: 478
  • e Év: 478
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.