Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
Bibliából és lelkésztől121/369
  2013-04-28 15:32:48, vasárnap
 
  Békesség az Isten szeretetére formálódó életből.
,,Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, amint
én szerettelek titeket'' (János, 13,34).
Új parancsolat, azaz a réginek új, mert krisztusi kiadása vár
reánk. Ez újság abban áll, hogy

a) Istent szereti bennünk Krisztus, és ezt a legfôbb szeretetet árasztja reánk. Nem tesz különbséget szeretetében, egy és ugyanabba a szeretetbe olvaszt Istent és embert; a kettô eggyé lett! Ó mennyire lehet szeretni, ha Istent szeretünk emberben. Nem Isten az ember, de a szív szeretetének lángja e kettôt egyszerre átnyalábolja. Ez ereje és páthosza. Próbáld meg az Istent az emberben szeretni, felebarátod sajátos egyéniségét isteni gondolatnak venni; tisztelni fogod ôt s méltányos lész egyénisége iránt. A szeretet a méltányosságnak s nemes
fölülemelkedésnek, és ezzel a jellemességnek is iskolája.

b) Krisztus az embert istenileg, vagyis isteni hévvel szereti;
,,ignita caritate'', tüzes, lángoló szeretettel. Feléje törtetett
elragadtatva; jött, mint ,,speciosus forma'', szépségbe öltözködve;jött, mint aki életet hoz, ,,vitam aeternam''; jött, mint ,,sponsus sanguinum'', az önfeledés, az odaadás, a véres áldozat jegyeseként.Utánunk járt, míg meghódított és élvezi a szeretet egyesülését.,,Lieben ist die höchste Tat, geliebt sein der königlichste Besitz;beides der süsseste Genuss''. Ime Jézusnak s ugyancsak a léleknek isteni élete! Ne bizalmatlankodjál; boldogítsd magadat erôs, lelkes,hódító szeretettel. Szeress nagyon, szeress áldozattal, szeress kifogyhatatlanul, szeress, s ne hadd magadat legyôzetni nehézségekkel,sikertelenséggel, közönnyel; szeress; jobb lesz a világ.

c) Ily friss, fiatalos szeretettôl átjárt társaságot hagyott
örökben: ,,Arról ismernek meg mindnyájan, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretettel lesztek egymáshoz'' (Ján. 13,35); de életerôs,friss, teremtô, nem buta, ügyefogyott szeretettel. Szeretet, mely életrevaló nemzedéket teremt és nevel; ,,a bölcseség fiainak nemzetsége engedelmesség és szeretet'' (Eccl. 3,1). Ezekkel a nyomokkal taposta meg a bölcsek útját; szent, fölséges út../Prohászka Ottokár +1927.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és lelkésztől120/368
  2013-04-25 10:48:02, csütörtök
 
  Békesség Krisztus küldetésében,hitben járásból.
a) ,,A tizenegy tanítvány pedig Galileába méne ama hegyre, hová Jézus rendelte vala ôket'' (Máté 28,16).
S nemcsak a tizenegy, hanem sokan velük. Csôdül az ,,Ecclesia'' föl a hegyre, talán a Táborra, a tündöklô Krisztus-látás hegyére; a megnyugvás sátrainak hegyére. Mily menet; ragyogó nap, virágos erdô, illatos fuvalom! Hová nem mennének föl, hogy az Urat lássuk! ,,És látván ôt, imádák, némelyek pedig kételkedének''... Nem voltak a nagy érzések zónájába beállítva; hegyen
jártak, de emberi nehézkességükben ott fönn is törpék maradtak s a nagy Krisztushoz föl nem értek. Ó belsô világ, magaslataid lehetnek bennem, ha lapályban sínylôdöm is. Pusztaság lehetek, gazdag környezetben, sötétség a verôfényben. Alakítani akarom magam, hogy magas, fennkölt, napsugaras, krisztusi legyek. Bízom, hogy azzá lehetek, bárhol, barmikor.

b) ,,Végre a letelepedett tizenegynek jelenék meg... s mondá nekik: Elmenvén az egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek'' (Márk 16,15).
Örülök Krisztus hatalmának. Erôs Üdvözítôm van, kinek lábai alatt összetöpörödik a világ. Az ördög is hatalmat igért neki a hegyen; ó, de mily más hatalom ez, mely legyôzte a világot. S ezt a hatalmat Jézus nem bosszúállásra használta, nem tört össze senkit, csak a bűnt és halált. E hatalmát adja most tanítványainak: menjetek bűnt törülni, embert újjáalakítani, a világ terhét csökkenteni, eget nyitni. Ezt mind megtehetitek; menjetek ez öntudattal a világba, a világgyôzelem páthoszával; menjetek; el kell foglalnotok a világot, mert tehetitek; én akarom, küldlek erre boldogító hatalommal. Ily lelkülettel kell járnia az apostolnak,ilyennel Krisztus minden tanítványának.

c) ,,Aki hiszen és megkereszteltetik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ezen jelek követik: Az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl, és ha valami halálost isznak, nem árt nekik; a betegekre kezeiket teszik és meggyógyulnak'' (Márk 16,16). Hozzuk jól öntudatunkra, mily kötelesség a hit. Maga Krisztus meghalt a hit proklamálásáért! Komolyan követelte az ôbenne való hitet a fôpap elôtt. A vértanúk mind a hitért vérzenek; Szent Pállal az örök reményért hordanak láncokat.Az egész kereszténység tanúság a hit mellett! Mily rémséges tévely,mely el akarja szakítani az erkölcsöt a hittôl, gyökerétôl; lekonyul szegénykének a virága. -- Mily sivár gondolat élni hit, tehát Isten nélkül! Hogyan legyen az erôs és nagylelkű, ki az Istent, a minden-szépet és minden-jót a kinyilatkoztatás hitével átkarolni nem tudja. -- Az én föladatom: hinni, megkeresztelkedni, vagyis újjászületni, élni a hitbôl és üdvözülni. -- ,,Ujjászületni'', mily erôs kifejezés; az isteni élet mélységes erôre utal, s mily édes, biztató tény, hogy isteni, boldogító életet élhetek. Élni, új életet, új örömöt, beszélni új nyelvet, énekelni új éneket./Prohászka Ottokár +1927.Budapest/
 
 
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és szerzetestől60/367
  2013-04-21 10:57:48, vasárnap
 
  Békesség az Úr Igéjének,lakomájának táplálékában részesedésből.
1. Ó édes Uram Jézusom, mily nagy az édesség, amelyet az ájtatos lélek érez, mely veled szent lakomádban vendégeskedik: ahol nem adnak eléje más táplálékot, mint csak Téged, egyetlen és végtelen szeretet,akit szívének minden vágya fölött kíván.
2. Mily édes volna, ha jelenlétedben belsô megindulástól sírhatnék és a bűnbánó Magdolnával lábaidat könnyeimmel öntözhetném.
3. De hol van ez az ájtatosság? Hol van e szent könnyek bôséges
forrása?
4. Bizony, elôtted és szent angyalaid elôtt teljes szívemnek
lángolnia és örömtôl sírnia kellene.
5. Mert te e nagy szentségben valósággal jelen vagy, noha idegen szín alatt elrejtve.
6. Tulajdon és isteni ragyogásod ugyanis oly nagy, hogy szemem bele nem tekinthet; de még az egész világ sem bírná dicsôséged és felséged tenger fényét kiállani.
7. Hogy tehát elrejted magad e szentségben, azzal csak az én
gyarlóságomhoz szabod magadat.
8. De azért valósággal bírom és imádom azt, akit a mennyekben az angyalok imádnak, én ugyan még most hit által, az angyalok pedig színrôl-színre és fátyol nélkül.
9. Meg kell elégednem az igazi hit világosságával és mindaddig abban járnom, míg fel nem kel az örök világosság napja és a példaképek árnyéka el nem tűnik.
10. Midôn pedig eljô a tökéletes valóság, megszűnik a szentségek
vétele; mert a mennyei dicsôségben uralkodó boldogoknak nincs szükségük a szentségek orvosságára.
11. Hiszen örökkön-örökké vigadoznak Isten jelenlétén és színrôl-színre látják végtelen dicsôségét; és azért az istenség fénytengerében fényességbôl fényességbe változva ízlelik Isten megtestesült Igéjét,amint kezdetben volt és mindörökké marad.
12. Ha ezeket a csodálatos dolgokat meggondolom, unalmasnak találok bármely lelki vigasztalást is; mert amíg én Uramat színrôl-színre nem látom az ô dicsôségében, mindazt semminek sem tartom, amit e világon látok és hallok.
13. Te vagy bizonyságom, Úristen, hogy semmi sem képes engem megvigasztalni, semmiféle teremtmény ki nem elégít, hanem csak te, én Istenem, kit örökké szemlélni kívánok.
14. De erre nem juthatok, míg ez a halandó élet tart.
15. Azért nem marad egyéb hátra, mint hogy nagy béketűrésre szánjam el magamat és minden kívánságomat reád hagyjam.
16. Mert a te szentjeid is, Uram, kik már a mennyországban veled
örvendeznek, e földi életükben nagy hittel és béketűréssel várakoztak dicsôséged jövetelére.
17. Amit ôk hittek, azt hiszem én is; amit ôk reménylettek, azt
reménylem én is; ahová ôk jutottak, oda, bízom, kegyelmed segítségével én is eljutok.
18. Addig is szentjeid példájával gyámolítva a hit szerint akarok
élni.
19. Van Szentírásunk is és ez az én vigasztalásom és életem tüköre;de mindenfölött a te szentséges Tested az én kiváló oltalmam és orvosságom.
20. Fôképp két dolognak érzem ugyanis ez életben szükségét, mely nélkül elviselhetetlen volna e nyomorúságos világ.
21. Míg a test tömlöcében sínylôdöm, megvallom, két dolog szükséges nekem, tudniillik eledel és világosság.
22. Azért adtad nekem erôtlen betegnek testi és lelki táplálékul
szent testedet; szent igédet pedig utaim világosságául állítottad.
23. E kettô nélkül lehetetlen élnem: mert Isten igéje lelkem
világossága, a te szentséged pedig az élet kenyere.
24. Ezeket két asztalnak is lehet mondani, mely az Anyaszentegyház tárházában jobbra-balra van felállítva.
25. Egyik asztal a szent oltár, amelyen a szent kenyér, azaz
Krisztus drága teste van.
26. A másik Isten törvényének asztala, rajta a szent tudomány, mely az igaz hitre oktat és biztosan vezet a kárpit mögé a szentek szentjébe.
27. Hálát adok neked, Úr Jézus, örök világosság fénye, a szent
tudomány asztaláért, melyet nekünk szolgáid által, a próféták,
apostolok és egyéb tanítók által készítettél.
28. Hálát adok neked, az emberi nem Teremtôje és Megváltója, ki meg akarván ismertetni az egész világgal szerelmedet, nagy vacsorát készítettél, melyen nem jelképes húsvéti bárányt, hanem a te szentséges testedet és véredet adtad ételül és italul; ahol minden hívô lelket szent lakomáddal megörvendeztetsz és az üdvösség poharával üdítesz, amelyben megvan minden gyönyörűség; s velünk együtt vendégeskednek a szent angyalok is, csakhogy boldogabb gyönyörűséggel. /Kempis Tamás +1471 Agnietenberg/
 
 
0 komment , kategória:  Kempis Tamás  
Bibliából és szerzetestől59/366
  2013-04-18 11:25:21, csütörtök
 
  Békesség az Úr szolgálatára fölajánlott életből.
1. Uram, ami az égen és földön van, mind a tied.
2. Azért fel akarom magamat ajánlani szent felségednek önkéntes áldozatul s mindörökké a tied maradni.
3. Uram, szívem egyszerűségében felajánlom magamat neked ma örökös szolgádul, hogy kedvedben járjak és téged örökké dicsérô áldozat legyek.
4. Fogadj el engem drága szent tested áldozatával együtt, melyet az angyalok láthatatlan jelenlétében bemutatok, hogy nekem és egész népednek üdvösségére szolgáljon.
5. Uram, eléd terjesztem könyörületed oltárán minden bűnömet és hibámat, melyet elôtted és szent angyalaid elôtt elkövettem ama naptól, melyen elôször vétkeztem, mind e jelen óráig, hogy te azokat mindenestül felgyújtsd és szereteted tüzével elégesd; bűneim minden undokságát letöröld, lelkiismeretemet minden vétektôl megtisztítsd, a bűn miatt elvesztett kegyelmedet visszaadd, mindent teljesen megbocsáss és a béke csókjára irgalmasan magadhoz engedj.
6. Mit tehetek bűneimért egyebet, mint hogy azokat alázatosan meggyónjam és megsirassam és szüntelen bocsánatért esedezzem.
7. Esdve kérlek, én Istenem, hallgass meg kegyelmesen, midôn színed elôtt állok.
8. Utálom szívembôl minden bűnömet, többé nem akarom elkövetni;hanem bánom és amíg élek, bánni fogom s kész vagyok értük bűnhôdni és tehetségem szerint eleget tenni.
9. Bocsásd meg, Úristen, bocsásd meg bűneimet szent nevedért; mentsd meg lelkemet, melyet drága véreddel megváltottál.
10. Íme a te irgalmadra hagyom, kezedbe ajánlom magamat.
11. Cselekedjél velem jóságod szerint, nem az én gonoszságom és álnokságom szerint.
12. Kezedbe ajánlom, ami jó bennem van, bár igen kevés és
tökéletlen, hogy azt megtisztítsd és megszenteld, hogy kedvesen fogadd és színed elôtt kellemessé tegyed; engem pedig, tunya, haszontalan embert, boldog és üdvösséges kimúlásra juttass.
13. Felajánlom neked az istenfélôk minden jámbor kívánságát;szüleim, barátaim, testvéreim s minden hozzám tartozók szükségeit és mindazokét, kik szeretetedért velem vagy másokkal jót tettek; akik tôlem magukért vagy övéikért imádságot vagy misét kívántak és kértek,akár még testben élnek, akár már e világból kimúltak; hogy mindnyájan kegyelmed segítségét, vigasztalásod bátorítását, veszedelemtôl oltalmat, büntetéstôl szabadulást nyerjenek és hogy minden gonosztól megmenekedve neked vidám szívvel nagy hálát adjanak.
14. Felajánlom neked könyörgéseimet és engesztelô áldozatomat kiváltképpen azokért is, akik engem valamikor megbántottak,szomorítottak vagy rágalmaztak vagy valami kárt vagy keserűséget okoztak.
15. Nemkülönben mindazokért, akiket valaha megszomorítottam,
háborítottam, megkárosítottam és megbotránkoztattam szóval vagy cselekedettel, tudva vagy tudatlanul, hogy nekünk mindnyájunknak szintén megbocsásd bűneinket és egymás ellen való vétkeinket.
16. Végy ki, Úristen, szívünkbôl minden gyanakodást, bosszúságot,haragot, versengést és mindent, ami a szeretetet megsértheti és a testvéri egyességet kisebbítheti!
17. Irgalmazz, Uram, irgalmazz azoknak, kik irgalmadért esedeznek;adj kegyelmet a nélküle szűkölködôknek, azoknak, kiknek hiányzik, és engedd úgy élnünk, hogy méltók lehessünk kegyelmedben részesülni és az örök életre eljutni. /Kempis Tamás +1471 Agnietenberg/
 
 
0 komment , kategória:  Kempis Tamás  
Bibliából és lelkésztől119/365
  2013-04-14 11:04:44, vasárnap
 
  Békesség az Úr szeretetéből, nyomdokain járó,vezető lélekben.
,,Midôn tehát megebédeltek, mondá Jézus Simon Péternek: Simon,Jónás fia, szeretsz-e engem jobban ezeknél? Mondá neki: Úgy van, Uram!te tudod, hogy szeretlek téged'' (Ján. 21,15).

a) Jézus háromszor kérdezi ezt, vagyis sürgeti: Péter, nagyon,
nagyon szeress engem. Nagy szándékaim vannak veled, s csak akkor termettél rá, ha szeretô lélek van benned. Forrj velem egybe, akkor vezethetsz majd másokat hozzám. Különben nem lesz érzéked erre. Nagyon szeress: a) ne legyen bűnöd; b) legyen pozitív erényed; c) nyugodj meg bennem, mint barátodban. Ne lépjen feléd többé a kísértés, hogy világ-e vagy Isten? A világ szétfoszlik az Isten-szeretettôl, s maradok én egymagam szívedben. Mily fölséges tan: aki embereket akar Jézushoz
vezetni, annak háromszorosan fölszított szeretete legyen, különben nem lesz alkalmas az Isten nagy művére. Ellenkezôleg, sok a sikertelenség s az üres formalitás!

b) Péter lelkében furcsán hangzik ez a háromszori kérdés.
Kételkedik-e a Mester, vagy csak buzdít? Nem reflektál-e a háromszori tagadásra? Mily fájós emlék ennyi mézzel vegyesen? Uram, szeretlek;bízom, hiszem, hogy szeretlek. Uram, te mindent tudsz, s én a jövôbe nem látok, de aggódva s lelkesülve hozzád simulok, Uram; úgy-e szabad azt mondanom, hogy szeretlek téged!? Vigyázok majd, éber leszek,imádkozom! Zöldcsütörtök óta sokat tapasztaltam; okultam javamra. Kell téged szeretnem, s szeretlek.

c) ,,Mondá neki: Legeltesd az én bárányaimat... az én juhaimat''.Pásztorrá, királlyá teszlek. Királyságod hatalom, mely gondoz és áldoz és szolgál, mert szeret. Nem teszlek úrrá, hanem pásztorrá. Sok az eltévelyedett; járj utánuk a pusztában! Sok a bukás, a botrány; járj,dolgozzál ,,in sollicitudine'', aggódva, de temperamentumodból ne hiányozzék az öröm, mely a jó pásztor szíve mélyén honol. Aki szeret annak nem lehet sötét, elborult lelke; még ha sír is, akkor is könnyei édes mélységbôl fakadnak. -- Szeress practice, ahogy embereket szeretni kell; érintkezzél velük, s melegítsd ôket; joggal és rendeletekkel pásztorok be nem érik. Gyönge s elhaló lesz szereteted,ha parancsolsz s nem teszesz. Állj bele az életbe egész szíveddel,rátalálsz nyomaimra. Erôsen vezet, ki úgy jár elôl, hogy vonz is,segít is, lelkesít is./Prohászka Ottokár +1927.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és szerzetestől58/364
  2013-04-11 11:30:12, csütörtök
 
  Békesség az Úr oltalmában, kegyelmében,vezetésével.
1. Uram, mi az én bizodalmam ez életben? Vagy mi az én legnagyobb vigasztalásom az ég alatt?
2. Nemde, te vagy, én Uram, én Istenem, kinek irgalma végtelen?
3. Hol volt nekem jó dolgom nálad nélkül? Vagy mikor járhattam rosszul, ahol te jelen voltál?
4. Inkább akarok szegény lenni teéretted, mint gazdag nálad nélkül.
5. Inkább akarok teveled e világon bujdosni, mint nálad nélkül az égben lenni.
6. Ahol te vagy, ott a mennyország! Ahol te nem vagy, ott a halál és pokol!
7. Te vagy az én kívánságom és azért utánad kell fohászkodnom,
hozzád kiáltanom és esedeznem.
8. Senkiben sem bízhatom meg teljesen, hogy majd szükségem idején hathatós segítséget nyújt, csak tebenned egyedül, én Istenem.
9. Te vagy az én reménységem és bizodalmam, te vagy az én leghívebb vigasztalóm és jóakaróm minden ügyemben.
10. Mindenki a maga hasznát keresi, te tisztán csak az üdvösségemet és lelki elômenetelemet akarod és mindent javamra fordítasz.
11. Akkor is, mikor különféle kísértéseket és szorongatásokat
bocsátasz reám, mind az én hasznomra rendeled, mert ezerfélekép szoktad próbára tenni, akiket szeretsz.
12. S eme próbákban éppoly szeretetre és dicséretre vagy méltó, mint mikor mennyei vigasztalásokkal látogatsz.
13. Tebenned helyezem tehát, Uram Istenem, minden reményemet,tehozzád folyamodom, a te kezedre bízom minden bajomat és aggodalmamat; mert amit te kívüled látok, mind gyarlónak és állhatatlannak találom.
14. Mert nem használ nekem az én sok jóbarátom; nem segíthetnek rajtam hatalmas pártfogóim; nem adhatnak üdvös tanácsot okos tanácsadóim; nem oltalmazhat meg semmiféle csendes és kies hely, ha te magad nem védelmezel, nem segítesz, nem erôsítesz, nem bátorítasz, nem vigasztalsz, nem oktatsz és ôrizel.
15. Mert mind, ami a béke és a boldogság elômozdítására alkalmasnak látszik, nálad nélkül éppen semmi és voltaképpen semmit sem segít a boldogságra.
16. Te vagy tehát minden jónak forrása, az élet magasztos eszménye,a bölcsesség mélysége; mindenfölött benned reményleni a te szolgáidnak legfôbb vigasztalása.
17. Rajtad csügg az én szemem, benned bízom, én Istenem, irgalmasság Atyja.
18. Áldd meg, szenteld meg lelkemet mennyei áldásoddal, hogy szent hajlékod és örök dicsôséged székhelye legyen; ne találkozzék Istenségednek ezen templomában semmi, ami szent fölséged szemét bánthatná.
19. Jóvoltod nagysága és irgalmasságod sokasága szerint tekints le rám és hallgasd meg szegény szolgád könyörgéseit, aki messze száműzve él a halál árnyékának országában.
20. Oltalmazd és ôrizd a te szolgád lelkét e mulandó élet annyi veszedelme közt: kegyelmed kísérje és vezesse ôt a békesség útján az örök fényesség hazájába./Kempis Tamás +1471 Agnietenberg/
 
 
0 komment , kategória:  Kempis Tamás  
Bibliából és lelkésztől118/363
  2013-04-07 11:24:07, vasárnap
 
  Békesség az Úr szeretetének felismeréséből.
,,Mondá neki Tamás: Én Uram s én Istenem!'' (Ján, 20,28).
a) Tamás átélte e pillanatban azt, amit a latin úgy mond, hogy
,,Deum pati'', Istent átélni. Nagy az Isten; világomnak kis méreteibôl nézem a végtelent. Korlátoltságom bizonyítja ôt. Világról beszélek ugyan, de nem bírok vele. Kis mozaikdarabka az én világom. Mily keveset foglalok le a valóságból képzeteimmel, fogalmaim tartalmával... Ez a nagyság rám borul; értelmem, érzésem, kedélyem,akaratom reagál, és ami e reakcióban lesz gondolattá, lelkületté,imádássá, lendületté, odaadássá, azt vallásnak hívjuk. Ezt Ô, a végtelen tapogatja ki bennem; ez az ô érintése, közlekedése,behatása... És ha a lét mélységeibe ereszkedem, nem tartom ki nélküle;íme átfog, lefoglal, vonz... Deum pati! S mikor magamba veszem gondolatait, akkor tisztulok, akkor bűnt bánok s hódolok.

b) Annyira nagy, hogy egyedül önmagában való; a világ szétfoszlik vele szemben. Mint ahogy ,,a nap a jó Isten árnyéka'', úgy az egész mindenség ily árny, ily nyom; valami a végtelennel szemben, ami szinte nem esik latba. ,,Tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus ...'' Rám erôszakolja magát, még pedig joggal, minél mélyebb s lelkibb vagyok, annál inkább. Uralkodik értelmemen,szívemen, akaratomon, és én azt mondom: Uram, Istenem, te vagy az egyedüli, igazi valóság, jóság, szépség, szentség. Igy lesznek a próféták, kik belenéznek, s csakis bele; apostolok, kik róla beszélnek, és csakis róla; szentek, kik neki élnek, és csakis neki;nagy lelkek, kiket ô szerencsésen lefoglalt magának.

c) S ha Uram és Istenem vagy, akkor legyen meg a te akaratod. Mi a te akaratod? ez a fôkérdés, fôérdek, fôkötelesség. Mi az Isten
akarata állásomban, hivatásomban, életem jelen körülményei közt? Mi az Isten akarata kísértéseimben, csábítások, nehézségek közt? Csak ez nyom a latban! Aki magát odaadja az Istennek, azt az Isten visszaadja önmagának, életének, tevékenységének. Annak lelke erôforrás lesz. Add oda magadat és visszakapod magad csordultig örömmel, erôvel! Azért vagy szegény, mert keveset adsz az Úrnak!/Prohászka Ottokár +1927.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és szerzetestől57/362
  2013-04-04 11:07:21, csütörtök
 
  Békesség a szorongatásban szent igéjével bátorító Istentől.
1. Jobban tetszik nekem, fiam, a béketűrés és alázatosság a
szerencsétlenségben, mint a vigasztalás és ájtatosság a szerencsében.
2. Mit búsulsz minden apróságon, amelyet ellened mondanak?
3. Ha nagyobb dolog volna, akkor sem kellene megindulnod rajta.
4. Hadd múljék el most; nem az elsô eset, nem is új, nem is lesz az utolsó, ha sokáig élsz.
5. Elég bátor vagy, míg semmi sem bánt; jótanácsokat is adsz s
másokat bíztatni és bátorítani is tudsz; de mikor a te ajtódon
kopogtat váratlanul a baj, kifogysz a jótanácsból és erôdbôl.
6. Vedd figyelembe nagy gyarlóságodat, melyet gyakran aprólékos dolgokban is tapasztalsz, de csak üdvösségedre szolgál, ha ez vagy ehhez hasonló megesik rajtad.
7. Vesd ki az eszedbôl, ahogyan bírod; s ha kellemetlen is, le ne
sújtson, se ne veszôdjél sokáig vele.
8. Legalább tűrd békével, ha örömmel nem bírod.
9. Habár nem örömest hallod is és bosszankodást érzel magadban,fékezd magad s ne engedd, hogy ajkaidról helytelen szó essék, amelyen a gyengébbek megbotránkozhatnának.
10. Majd lecsöndesedik a viharos indulat és a kegyelem
visszatértével megédesedik a belsô keserűség.
11. Még élek én, úgymond az Úr, kész vagyok rajtad segíteni és a
szokottnál bôségesebben megvigasztalni, ha énbennem bízol és ájtatosan segítségül hívsz.
12. Légy béketűrôbb és készülj nagyobb szenvedésekre.
13. Nincs minden oda, ha érzed is, hogy gyötrelem és kemény kísértés háborgat.
14. Ember vagy, nem Isten; test vagy, nem angyal.
15. Hogy maradhatnál folyton az erény ugyanazon állapotában, mikor ez az angyalnak az égben és az elsô embernek az édenben nem sikerült?
16. Én vagyok, aki a kesergôket bánatukban megvigasztalom és azokat,akik gyarlóságukat elismerik, istenségemhez fölemelem.
17. Ó Uram, áldott a te szavad, édesebb ajkamnak a méznél és a
színméznél.
18. Hova lennék ennyi sok bajomban és szorongatásomban, ha föl nem bátorítanál szent igéiddel?
19. Mi gondom vele, akármit és akármennyit szenvedek, csak végre az üdvösség révpartjára jussak!
20. Adj jó véget; adj boldog kimúlást e világból.
21. Emlékezzél meg rólam, én Istenem és igazgass engem egyenes úton a te országodba. /Kempis Tamás +1471 Agnietenberg/
 
 
0 komment , kategória:  Kempis Tamás  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
2013.03 2013. április 2013.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 8 db bejegyzés
e év: 106 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 18
  • e Hét: 148
  • e Hónap: 340
  • e Év: 340
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.