Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
Bibliából és lelkésztől137/395
  2013-07-28 14:31:02, vasárnap
 
  Békesség az Istennel imádságban kapcsolatot építő lélekben.
a) ,,És lôn, midôn bizonyos helyen imádkozott, amint elvégezte,mondá neki egyik tanítványai közül: Uram, taníts minket imádkozni''(Luk. 11,1).
Taníts a Végtelenhez szólni s vezess azokra az ösvényekre, melyeken lelkünk Isten felé eligazodik úgy, hogy beszélhet
vele. Látjuk Mester rajtad, hogy te tudsz elmélyedni s tudsz Istennel beszélni; érezzük azt is, hogy az életnek nem szabad külsôségessé s lapossá válnia, -- nem szabad lelkünknek a természet mechanizmusában ellapulnia. Gyarló szívünk is kiindul sokszor ösztönszerűen az ôsigaz,az ôsszépség, az ôserô felé, mert észreveszi, hogy formával, vagyis gondolattal, szépséggel vagyis örömmel van tele a világ; oly közel van az Isten! Megindulunk, dadogunk, karjainkat kiterjesztjük feléje; de nem bízunk magunkban, s inspirációnkban; azért Uram, te a ,,látó'', a
,,mester'', ki Istentôl jöttél, taníts anyanyelvre, melyet Isten is,
meg mi is megértünk; taníts a lélek legédesebb anyanyelvére; ez az imádság!

b) ,,Imádkozván, sokat ne beszéljetek, mint a pogányok... Igy imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy mennyekben'' (Máté 6,9). Imádkozni,azaz a Végtelen felé fordulni, a lelkünkben nyíló mélységek öntudatára ébredni, a természet s a kegyelem sugárzatába állni, s azt a szót keresni, mely erô, élet s öröm legyen! Ez az imádságos szó, mely mindent mond: Miatyánk. Sokan csak sötétséget, ridegséget láttak a létben, sötét volt a lelkük; Jézus fénnyel s meleggel járja át az életet; azok csak felhôket láttak, ô napot; azok kháoszt, ô szeretô gondolatot; azok csak a pusztulás örvényei felé jártak, ô a sötétségen keresztül futtatja a lelket, mint sötét szobákon dobogó szívvel a gyermeket... atyjának karjaiba. Ez a szellem csap felénk a természetbôl s a természetfeletti világból; ez állítja fénybe lelkünket s megolvasztja szívünket! Azért már nemcsak mondjuk, de énekeljük is azt az örvendetes kinyilatkoztatást: Miatyánk! /Prohászka Ottokár +1927 Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és lelkésztől136/394
  2013-07-25 18:42:43, csütörtök
 
  Békesség a Jézus követésével megvalósuló Isten országában.
a) ,,Akkor hozzája méne Zebedeus fiainak anyja, fiaival együtt,imádván ôt és kérvén tôle valamit. Ô pedig kérdé: Mit akarsz? Felelé amaz neki: Mondd, hogy üljön az én két fiam, egyik jobbod, másik balkezed felôl a te országodban'' (Máté 20,20).
Anyjukkal járulnak Jézus elé s kérni akarnak valamit, valamit, ami oly alacsony s durva fölfogásra mutat Krisztussal és művével szemben; ülni akarnak Krisztus mellett elsôknek az Úr földi országában. Urak, nagy urak akarnak lenni, milyenek Pilátus, Heródes. E vágytól, e vérmes reménytôl elfogódva lépnek az Úr elé. -- Ez alacsony fölfogásról mondhatta az Úr: A ti gondolataitok nem az én gondolataim s a ti utaitok nem az én útjaim; ég és föld köztük a különbség! Hányszor lép így oda az ember az Úr elé; kér, kér valamit tökéletlen, oktalan szívének sugallatai szerint, -- Jézus nem veti meg tanítványait; türelemmel hallgatja kéréseiket s neveli ôket az igazi nagyságra. -- Kisérjen e jelenet emléke imáimban. Imádkozzam, de iparkodjam az ,,ô nevében'', az ,,ô akarata'' szerint imádkozni, hogy értelem, tartalom, igazság legyen imáimban.

b) Az ember elvilágiasítja az isteni szándékokat s magát az
,,Isten országát''; nálunk minden föld, föld. Nehezen barátkozunk meg azzal, hogy az Isten szellem, s művei szellemiek; s ez akadályunk. --A zsidók alacsony fogalmai az Isten országáról megakadályozták megtérésüket. Érzékies gondolkozás idegenített el sokakat az Oltáriszentségtôl Kafarnaumban! Milyenek az emberek fogalmai a lélekrôl, föltámadásról, mennyországról! A lélek nem test, a mennyország Istenben való lét, a föltámadás átszellemülése a testnek.Vigyünk minél több szellemet az Isten műveinek fölértésébe.

c) ,,Felelvén pedig Jézus, mondá: Nem tudjátok mit kértek.
Megihatjátok-e a poharat, melyet én fogok inni? Mondák neki:
Megihatjuk. Az én poharamat inni fogjátok ugyan, de a jobb, vagy
balkezem felôl való ülést hogy nektek megadjam, nem engem illet, hanem akiknek Atyámtól készíttetett.'' Elsô gondotok az legyen, hogy engem híven kövessetek. Nem mondom meg, hogy mi vár rátok s hogy mit követelek tôletek. Nem árulom el, hogy te, Jakab, léssz az elsô vértanú apostolaim közül. Nem rettentlek el, hanem szívetekre kötöm,hogy járjatok utánam s foglaljátok le magatok számára az én követésemet; s bármi lesz veletek, hajtogassátok: ez az Úr kelyhe, az ô kelyhe. Ezt megisszuk; ezt inni dicsôség. A többi majd elválik.Isten majd megadja helyünket. /Prohászka Ottokár +1927.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és lelkésztől135/393
  2013-07-21 15:07:43, vasárnap
 
  Békesség a bennsőséges, Istenből táplálkozó lelkületből.
a) ,,Lôn pedig, mikor mentek, ô is betért egy faluba, és egy
Márta nevű asszony befogadá ôt házába. S ennek egy Mária nevű nôvére vala, ki az Úr lábainál ülvén, hallgatá az ô igéjét'' (Luk. 10,38).
A dolgos, a gyakorlati téren érvényesülô Márta fogadja házába Jézust s vele szemben sem tud mást tenni, mint dolgozni; sürög-forog, sok a dolga. Mária pedig most nem dolgozik, hanem leül az Úr lábaihoz s szívja magába a lelket! Dolgozott s dolgozni fog megint; de most imád,szeret, hevül, élvez; boldog. -- Mártában megnyilatkozik az élet ferde egyoldalúsága, mely csak munkát s megint munkát sürget, -- mely az erôt, a kitartást tiszteli, de a belsôt, a lélek föléledését, az öntudat mélységét, szépségét, üdeségét, a kedély tisztulását s fölüdülését elhanyagolja. Helytelen dolog; Márta is üljön le, mikor ott a mester; merüljön el lelkébe; dolgozni ráér majd azután. -- Sem erô, sem tehetség, sem termelés, sem munka nem lehet az élet tartalma.Nem ezeken, hanem a törekvés irányán, a formán, melyet belsô világom ölt, a következetességen, mellyel a szent, tökéletes elvekhez hű vagyok, múlik minden. -- Tehát tartalom, öntudat, hűség, bensôség az élet elsô követelménye, s azt nem szabad elhanyagolnia senkinek, hanem idôt s erôt s érdeklôdést kell rászentelnie.

b) ,,Márta pedig szorgalmatoskodik vala a gyakori szolgálatban,ki megálla és mondá: Uram, nem gondolsz-e vele, hogy nôvérem egyedül hagyott engem szolgálni? mondjad azért, hogy segítsen nekem.'' Ez a túlzott, egyoldalú munka az embert ingerültté,panaszkodóvá,elégedetlenné, igazságtalanná teszi. A munka iga s teher lesz, mely nyom, s nem hivatás és kötelesség, mely boldogít. Le akarnók rázni magunkról ez igát, s kancsal, irígy szemmel nézünk azokra, kik kevesebbet dolgoznak. -- Manap a munka tényleg oly teher, mely az emberiséget rémségesen nyomja; kényszeriga lett belôle, s mi szolgálunk neki. -- Ne váljék a munkában formátlanná, keserűvé a lelkünk; vigyük beléje lelkünket, nemes motívumainkat, a jóindulatot.Ez az olaj a csikorgó tengelyeken. Istenért, emberért, hivatásból dolgozzunk s ne panaszkodjunk, de egyszersmind működjünk közre, hogy az áldatlan állapot jobb társadalmi rendnek engedjen tért.

c) ,,És felelvén, mondá az Úr: Márta, Márta, szorgalmatos vagy és sokban törôdöl. Pedig egy a szükséges. Mária a legjobb részt
választotta.'' Márta sokat teszesz, sokra gondolsz, de ne hanyagold el magadat s ne légy igazságtalan mások iránt. ,,Egy a szükséges'',
szükséges az Istennel egyesült s belôle táplálkozó lelkület. Isten
legyen lelked, életed s törekvéseid középpontja, s összes munkád s
iparkodásod e középpont körül harmonikusan elhelyezkedett körvonal legyen; akkor lesz benned szimmétria, harmónia, béke s boldogság.Akkor igazul be rajtad, hogy ,,nem több árút, hanem több boldogságot termelsz''. Egy a szükséges tehát, a tiszta, szép, nemes, Istent szeretô lélek. Aki ezt választja, a legjobb részt választotta, s ez az egyedül észszerű, következetes s erôteljes eljárás; aki a lelket s önmagát elhanyagolja, az a meghasonlást hordozza magában; sorsa az elsötétedés, elkeseredés s üresség. -- De az nem annyit jelent, hogy elvonulni, remeteségekbe zárkózni; maradjunk pályánkon, s ne veszítsük el az ,,egy szükségest'' szemeink elôl semmiféle dolgunkban. /Prohászka Ottokár +1927.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából 9/392,Mt 11
  2013-07-18 14:23:20, csütörtök
 
  Békesség a terheket Jézussal hordozó lélekben.
A könnyű teher Mt 11,28 Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. 29 Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tôlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű -- és nyugalmat találtok lelketeknek {Jer 6,16}. 30 Mert az én igám édes és az én terhem könnyű.
Kapcsolódó énekek elérhetősége a Linktáram youtube-s csoportjában,elmélkedés a 285 sz. bejegyzésben.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából 8/391,Lk 10
  2013-07-14 20:09:20, vasárnap
 
  Békesség az irgalmasság cselekedetéből.
Az irgalmas szamaritánus Lk 10,25 Ekkor fölállt egy törvénytudó, hogy próbára tegye, és így szólt: >>Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?<< 26 ' ezt válaszolta neki: >>Mi van írva a törvényben?Hogyan olvasod?<< 27 Az így felelt: >>Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedbôl és teljes lelkedbôl, minden erôdbôl és egész elmédbôl {MTörv 6,5}; felebarátodat pedig, mint önmagadat<< {Lev 19,18}. 28 Erre ô így szólt: >>Helyesen feleltél! Tedd ezt, és élni fogsz.
<< 29 De az igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézust: >>De ki az én felebarátom?<<
30 Jézus akkor így kezdett beszélni: >>Egy ember Jeruzsálembôl Jerikóba ment, és rablók kezébe került. Azok kifosztották, véresre verték, majd félholtan otthagyták és eltávoztak. 31 Történetesen egy pap ment azon az úton lefelé; látta, de továbbment. 32 Hasonlóképpen egy levita is, amikor ahhoz a helyhez ért és látta ôt, elment mellette.33 Arra ment egy szamaritánus is. Amikor odaért hozzá és meglátta,megesett rajta a szíve. 34 Odalépett hozzá, olajat és bort öntött a sebeire, és bekötözte; azután föltette teherhordó állatára, elvitte egy
fogadóba és ápolta. 35 Másnap elôvett két dénárt, odaadta a fogadósnak,és ezt mondta: 'Viseld gondját neki, és ha többet költenél, amikor visszatérek, megadom neked.' 36 Mit gondolsz, e három közül melyik lett a felebarátja annak, aki a rablók kezébe került?<< 37 Az így felelt:>>Az, aki irgalmasságot cselekedett vele.<< Jézus erre azt mondta neki:>>Menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél!<<
/Továbbiak a 273 sz. bejegyzésben/
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és lelkésztől134/390
  2013-07-11 16:10:57, csütörtök
 
  Békesség káros kötöttségektől oldott Krisztus követésből.
a) ,,Akkor felelvén Péter, mondá neki: Ime, mi mindent elhagytunk és téged követtünk; mi lesz hát velünk?'' (Máté 19,27). ,,Mindent elhagytunk'' -- mondja Péter -- halászkunyhót, hálót, sajkát, mindent.Nem gazdagságot, állást, rangot, de azt, ami szabadságunkban, hozzád való közeledésünkben, veled való egyesülésünkben akadályozhatott volna. Mi lesz tehát velünk? Királyok lesztek és világot ítéltek!Mindenrôl lemondani nagy tett; aki ezt megteszi, megdicsôül, megítéli s megszégyeníti a röghöz, ingerekhez, élvezetekhez tapadt világot. --
Le kell mondanom 1. mindarról, ami bűnre visz és csábít; 2. az
önmegtagadást azzal a szándékkal kell gyakorolnom, hogy az a lelkiséget, a szabadságot, az Istenhez való közeledést mozdítsa elô
bennem. Az önmegtagadás fokain közeledünk Istenhez; ezek a mi királyi székünknek lépcsôi. Menjünk bízvást föl rajtuk.

b) ,,Jézus pedig mondá: Bizony mondom nektek, hogy ti, kik engem követtetek... és mindaz, ki elhagyja házát, vagy atyját, vagy anyját,vagy feleségét, vagy fiát, vagy szántóföldjét az én nevemért,százannyit nyer és az örök életet fogja bírni.'' Nemcsak apostoloknál,hanem mindenkinél sürgeti az evangélium a lemondást s az odaadást Istenért. -- Jó a lemondás; a szakítás a földdel a nagy lelkek útja;ezt ki nem törülhetjük az evangéliumból. -- Szülô, férj, feleség, tán zokon veszik, kíméletleneknek nézik Krisztus e kijelentéseit, de ne ütközzenek meg ezen; testben hozunk áldozatot lélekért;életben, egészségben, vagyonért, tudásért, tehát ugyancsak a tökéletességért. -
- Ne higgyünk a lágymeleg csitítóknak, kik elidegenítenek az áldozatos iránytól; ne hallgassunk a szirénekre, Ellen Key-féle szentimentális idealistákra, kik arra buzdítanak, hogy ,,éljük ki magunkat''. Nincs lelki műveltség erôs áldozat nélkül. Az élvezetvágy a népek elfajulását vonja maga után. Elsôsorban tehát ennek letörésére nevelem magamat.

c) A szebb, nemesebb élet még inkább sürget áldozatokat. Hozzuk meg ezeket mély átérzésével annak, hogy Istenért hozzuk, a Fölség kedvéért. Ez a mi dicsôségünk, ha dicsôségére valamit adhatunk, vagy tehetünk; nagy a mi tartozásunk; örüljünk, ha hálából neki valamit fölajánlhatunk; rémes a mi adósságunk; érezzük magunkat boldogoknak,ha engesztelésül valamirôl lemondhatunk. /Prohászka Ottokár +1927.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és lelkésztől133/389
  2013-07-07 11:45:36, vasárnap
 
  Békesség a Jézus nevében hirdetett evangélium nyomában.
a) ,,Visszatére pedig a hetvenkettô, örömmel mondván: Uram, még az ördögök is engedelmeskednek nekünk a te nevedben'' (Luk. 10,17).
Örömmel jönnek; a gyôzelem s a diadalmenet érzéseivel. Nagy az örömük,mert nagy a javuk, a hatalom. Elôttük vész a nyomorúság betegség,föloldódnak a rossznak kötelékei, s a fölszabadult szenvedôk fohászai éneklik dicséretüket. Nyomukban béke, boldogság, szent öröm, hála;mintha angyaljárás volna a világon. Szépek még lábaik is, ,,speciosi pedes evangelizantium''. -- Akiket Jézus küld, azok így járnak;arcukról sugárzik a hatalom; lelkük erôs, érzik, hogy az ördögök is engedelmeskednek nekik. -- Nekem is van hatalmam, küldetésem; lelkem erejében teszek s ahol hiány van s sötétség s hidegség, ott melegítek s világítok és segítek.

b) ,,Ne azon örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek,hanem örüljetek, hogy neveitek be vannak írva mennyekben.'' Ne a csodatevô erônek, hanem Istennel való összeköttetésteknek, mely mint hit, szeretet, bizalom, öröm, megnyugvás s az örök életbe való biztató kilátás jelentkezik, ennek örüljetek. A csodák, azok nem ti vagytok;de ez a lelkület, ez ti vagytok. Ez kiemel, s az örök élet folyamába állít bele. A prófétaság, a tudomány, a hatalom kiválóságok, de csak dirib-darabok, melyek nem fogják le az embert s nem teszik ôt magát istenivé. ,,Non sum propheta'', nem baj; de a lelkem Istennel teli legyen; nem vagyok tudós, de szeretni s egybefolyni tudok; angyali nyelveken nem beszélek, de a szeretô lélek nyelvét értem s erre felelget az Isten.

c) ,,Azon órában Jézus örvendeze a Szentlélekben és mondá: Hálát adok neked Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsektôl s okosoktól s kijelentetted a kisdedeknek. Úgy van Atyám,mert így tetszett neked.'' E lelki fölény, e lelki magaslatok szemléletétôl földerül az Úr Jézus, s öröm tölti el lelkét; örvendez a Szentlélekben, hatalmasabban, mint költôk s próféták szoktak; szenvedélyesebben, mint a patmoszi látnok. Világot lát, mely visszhangzik ,,sok víz zúgásától'' s égbetörô lelkek szárnycsattogásától. Lát kultúrát, gépeket, lát művészetet s tudományt, látja az erôk kifejlését s az ember trónfoglalását a földön, de mintha mosolyogna ez erôfeszítéseken, mondván: Hálát adok neked Atyám, mennynek s földnek Ura, hogy nem ezt, hanem azt a belsô mennyországot megalkottad, s az Isten-gyermekség, az alázat s szentség révén bevezettél oda. Ó, ez a te országod fölényes, szép, mély, nem mérhetni ki erejét s örömét kultúrákkal; ezt te teremted meg, te alkotod -- a te kezed remeklése s áldása van rajta./Prohászka Ottokár +1927.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és lelkésztől132/388
  2013-07-05 11:24:39, péntek
 
  Békesség az Úr hívásának követéséből.
,,És átmenôben látta Lévit, Alfeus fiát, a vámon ülni és mondá
neki: Kövess engem'' (Márk 2,14).

a) Lévi, azaz Szent Máté látta az Urat; tudta, ki az; érezte,
mily távol van tôle; látta az Urat magas fölségben s önmagát itt a
mélységben, a vámpadon. Itt nyúzta, csalta az embereket, s ezek ôt megvetették s gyűlölték, Jézust pedig szerették s követték. Jézus nem szedett senkitôl semmit, s mégis gazdag volt; gazdag annyira, hogy mindenkinek adott; hogyan nézhet hát rá ez a hatalmas gazdag Úr! Igen ránézett, a mély belátás és észretérítés tekintetével, s hívja, hívja a legmagasabbra: mást visszautasított, ezt apostollá teszi, mert látta érdeklôdését, vágyát, elégületlenségét. Minket is hív az Úr a kötelesség, fölismerés, jobb belátás, fölbuzdulás révén.

b) ,,Kövess engem.'' Mily szózat, mily kinyilatkoztatás; a
Krisztus-kép beleragyog a lelkébe s kitölti fénnyel s erôvel.
,,Átmenôben'' ugyan, de hódítólag. Eltörpül e hatalmas szózattal szemben érdek, elcsitul minden más hang, s könnyu lesz a szív, lendül s indul; ,,parancsaid útján futok, ha kitágítod szívemet.'' Ugyancsak teremtô szózat; új embert alkot. -- Ne kételkedjünk az erôben; sokat tehet, ha lelket talál.

c) ,,És fölkelvén követé ôt.'' Fölkel; ez már más ember, nem az,aki régen ült itt. Fölkel s elválik, elszakad; szíve azért vágyik,fáj; de a nagy elhatározás gyôz. -- Mily rövidke szavak ezek:
kivándorolt, meghalt, vagy ez: fölkelt; de mily világot takarnak;
dúló, fájó érzésekkel, elhatározásokkal, megrendülésekkel teljes
világot! Ezektôl nem kímél meg az Úr, de megsegít, hogy lépésekkel kövessük, melyek világból világba visznek át. Hacsak szebb, tisztább,mélyebb világba jutunk, szívesen megyünk! /Prohászka Ottokár +1927.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
2013.06 2013. Július 2013.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 8 db bejegyzés
e év: 106 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 32
  • e Hét: 63
  • e Hónap: 507
  • e Év: 507
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.