Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Bibliából és lelkésztől145/404
  2013-08-29 17:32:08, csütörtök
 
  Békesség Isten akaratát felismerő,cselekvő lélekben.
a) ,,Heródes megfogatta vala Jánost és megkötöztette és tömlöcbe vettette Heródiásért, az ô testvérének feleségeért, mert János azt mondotta neki: nem szabad neked ôt birnod'' (Máté 14,3).
,,Nem szabad''; mily áldás az, ha biztosan tudom, hogy mi szabad, mi nem; ha tudom a fölséges, isteni akaratot. Ez a tudás ,,arcod fényessége''. --Látom a modern világ amorális zűrzavarát; a szofisztika mindent kiforgat. Ha az emberek szabadon nyilatkoznának, hogy mi jó és rossz oldalai vannak a szeretetnek, tisztességnek, a gyilkosságnak, lopásnak és házasságtörésnek, a vélemények dantei ,,selva oscura''-jába jutnánk. -- Mily erôs vagyok ezzel szemben én, mert tudom, hogy ezt szabad, azt nem szabad. Nem iga ez nekem, hanem korlátfa az örvényes úton; -- virágos partja a dagadó folyónak. -- Nemcsak száraz imperativus, nem a káplárbot szellemi reflexe; hanem a tökéletesség,az eszményiség sugárzata, mely emel s melegít s könnyűvé teszi az engedelmességet. Édes iga, könnyű teher.

b) ,,Heródes születése napján pedig Heródiás leánya táncolt
közöttük, s tetszék Heródesnek. Azért esküvéssel igéri, hogy megadja neki, bármit kérjen tôle.'' A leány táncol s tetszik, s a szép test bája behálózza az érzéki embert; ittas lesz tôle s hódol neki, ráteszi a lelkét s önfeledve mondja: mindent odaadok érted... S a vége az,hogy látja, hová sodorja kegyetlen szerelme, mily állatiasságba, és,,elszomorodik'', s kísértetek járnak körülötte s mondja: ,,Keresztelô János föltámadt halottaiból s csodaerôk munkálkodnak benne''. Bukás,szomorúság, félelem, ezek a tág útnak s a széles kapunak kísértetei;ez az élvezet poharának sepreje s a bűnös élet facitja. Szomorú fejlôdés.

c) ,,Add nekem itt egy tálban Keresztelô János fejét... és
elküldvén, fejét véteté Jánosnak a tömlöcben. És elhozaték feje egy tálban, és a leánynak adaték.'' Ime a szép, vidám táncosleány
kegyetlen és csúnya kívánsága, s hogy torzul el lelki szemeink elôtt
alakja, mily verem a szíve, melyben egy alávaló, üres lélek lakik. De most gyôz ez az állat, azaz, hogy öl, s véres fejet tálal föl a hitvány vendégnépnek, mely bamba borzalommal néz az áldozatra. S ez is hatalom és uraság! -- Az igazi ünnep pedig az, melyet a megdicsôült ül erejében s hűségében, melyet le nem gyôz a világon sem félelem, sem tömlöc, sem bárd. Születésnap van itt is, a szenté! -- A mi föladatunk: hűnek lenni mindvégig; kitartani, ha törik, ha szakad. Ez magasztalja föl az Istent, ez dicsôíti meg az embert s az emberiséget.Tömlöc, bárd ne szomorítson, hanem vigasztaljon hűségünk s odaadó szeretetünk. Igy illik eljárni az Isten szent akaratában!/Prohászka Ottokár +1927.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és lelkésztől144/403
  2013-08-25 15:14:57, vasárnap
 
  Békesség Isten útjának magaslatára jutó lélekben.
a) ,,A szoros kapun menjetek be: mert tágas a kapu és széles az
út, mely a veszedelemre viszen s sokan vannak, kik azon bemennek''(Máté 7,13).
A széles úton sokan járnak; azok, kik magukat nem
fegyelmezik s az ösztönös természetet követik. Nem kell ahhoz erô,küzdelem s törekvés. Aki piszkos, rendetlen, rest, kelletlen,barátságtalan, aki savanyú, keserű, rosszindulatú akar lenni, annak csak hagynia kell magát... széles az út. Aki ösztöneit követi s
lelkiismeretét eltompítja, aki durvaságát nem fékezi, az is széles úton jár. Mily marhacsapás ez! Sehol az Úr Jézus nyomai; de nem is jár ezen az úton a mosolygó szépség; mocsarak s kiégett sziklafalak közt vezet az út, szélein sehol virág, sehol kereszt. -- Lélekben úgy látom s azt hallom, mintha láncravert emberek csordáit hajtaná maga elôtt az ördög; a széles úton rabok járnak. Mily utálatos, alávaló út ez,sötét, sáros, sírba s pokolba visz.

b) ,,Mily szoros a kapu és keskeny az út, mely az életre viszen;és kevesen vannak, kik azt megtalálják.'' Az útjelzôn ez áll: Én vagyok az út. Ez az út keskeny, de fölséges; egyre emelkedik, s ha megindulunk, napsugár s friss szellôk járnak rajta; szélei tele vannak gyógyfüvekkel; fenyôerdôk, harmatos virágok s források szegélyezik.Sok málhával s komforttal nem lehet rajta járni, de frissen, üdén,lelkesen s énekszóval könnyű boldogulni. Nem jár rajta bűn, sem a gondoknak az a szomorú, sötét árnyéka, mely Atyát nem ismer. A szenvedôt, a beteget, a haldoklót az Isten ragyogó angyalai gondozzák ez úton. S jaj, e fölséges utat kevesen találják meg! Miért? Kell elszántság hozzá, hogy nekivágjunk az ,,Isten hegyeinek''; de ha megtettük, nem félünk többé és minél magasabbra érünk, annál inkább töltekezik szívünk örömmel.

c) ,,Törekedjetek bemenni a szoros kapun'' (Luk. 13,24). A
görögben az áll, hogy [...]; agonizáljatok e belépésért. Élet-halál harccal vágjatok utat. Nem mást kell legázolnotok, hanem magatokat keményen fognotok. -- Nem kimélek semmit, hogy a keskeny útra, a pontos törvénytartásra, szenvedélyeim, hajlamaim fegyelmezésére, önmegtagadásra, áldozatkészségre szorítsam magamat ,,corde magno et animo volenti'', lélekkel, mely akarni tud. /Prohászka Ottokár +1927.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és lelkésztől143/402
  2013-08-22 10:59:45, csütörtök
 
  Békesség Isten közelségében, barátságában élő lélekben.
a) ,,Egy ember nagy vacsorát szerze és sokat meghíva. És elküldé szolgáját a vacsora idején, megmondani a hivatalosoknak, hogy jöjjenek, mert már minden el van készítve'' (Luk. 14,16).
Istennek személyes viszonya van az emberhez s viszont az embernek Istenhez. Mi nemcsak szervek, izmok s erôk összetételei, hanem egyéniségek is vagyunk, s Isten nemcsak a lét s az erôk forrása, hanem a mi személyes Urunk s Atyánk is. Amennyiben erôk vagyunk, annyiban azokat kifejlesztjük, dolgozunk, küzdünk, s a fejlôdés nagy törvényei alatt állva végezzük föladatainkat; amennyiben pedig egyéniségek s lelkek vagyunk, annyiban hiszünk, remélünk benne s szeretjük ôt. Viszont az Úr is nagyrabecsül, megtisztel, ,,vacsorát szerez'', azaz jóbarátoknak néz, kiknek örömöt is, vigaszt is szerez; gyermekei is vagyunk, s
bizalmasan érintkezik velünk; asztalához ültet s kenyerével táplál.Örülök ez édes s engem megtisztelô viszonyomnak vele; szívesen érintkezem s közlekedem vele, mint aki a ,,nagy vacsorában''résztveszek. Kötelességemnek ismerem, hogy szívvel-lélekkel övé legyek.

b) ,,És kezdék együtt mindnyájan magokat mentegetni. Az elsô mondá neki: Majort vettem és szükség kimennem s megnéznem azt; kérlek,ments ki engem. És a másik mondá: Öt iga ökröt vettem, és megyek megpróbálni azokat; kérlek, ments ki engem. Ismét más mondá: Feleséget vettem és azért nem jöhetek.''
Be kár, hogy azért nem mentek el az Úr örömébe; pedig elmehettek volna. Az Úr ugyanis ezt is, meg azt az általuk fölhozott sok mindenféle dolgot is akarja, mindkettôt akarja; hát ne állítsuk azokat szembe s ellentétbe egymással. -- Kell kapálnunk, kell a természetet idomítanunk, hogy emberhez méltó életünk legyen, de azért az Úr is az én erôm, világosságom s kincsem. Istenhez való viszonyom nem szünteti meg fizikai állapotomat, hisz ez az ô akarata. -- Továbbá, ember vagyok, férj s feleség vagyok, családban élek; de azért közel érzem magam Istenhez, s szeretetét élvezem. Isten az én Uram, s nekem a világ urává kell lennem; ô akarja. Ezt jelenti az a mondás; ora et labora; imádkozzál és dolgozzál, s mikor dolgozol, úgy dolgozzál, mint aki Isten akaratát teszi; akkor a munka nem szakít el, hanem ellenkezôleg, erôteljesebb s igazabb fölfogásra segít Istenrôl s emberrôl s a nagy világrendrôl.

c) ,,És visszatérvén a szolga, megjelenté ezeket urának. Akkor
megharagudván a családatya, mondá szolgájának: Menj ki hamar az utcákra és a város tereire, és a szegényeket, bénákat, vakokat és sántákat hozd be ide.'' Kár, hogy az ember oly nehezen tudja
harmóniába foglalni az eget s a földet, a munkát s a vallásos életet.Az erôsek, a bátrak hátat fordítanak Istennek, s <a> vallásos életet a sánták, bénák s vakok élik. Úgy-e ez a világ s az egyház képe? Ott gyakran a legtehetségesebbek, itt meg ugyancsak sok az együgyűségbôl.Azonban ez voltakép a barbárság állapota, az erôszak világának képe,ahol még nem tudták egységbe foglalni az emberben jelentkezô két világot, s nem tudták megteremteni azt a harmóniát, hogy munkában,
gépek közt, komoly erôfeszítések közt is érvényesüljön a szellem, s
vezessenek a lélek magasabb igényei. Tehát mindenemet Isten szent szolgálatába hajtom, akármilyen tehetséges s erôs vagyok is, s azért,mert Istent szeretem, nem leszek kevésbbé erôs, kevésbbé bátor s vállalkozó, sôt még inkább leszek az. /Prohászka Ottokár +1927.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és lelkésztől142/401
  2013-08-18 16:02:18, vasárnap
 
  Békesség a harcban edzett jóakaratú lélekben.
,,Ne véljétek, hogy békét jöttem hozni a földre; nem jöttem békét
hozni, hanem fegyvert'' (Máté 10,34).

a) Békét is, fegyvert is. ,,Békesség a földön a jóakaratú
embereknek'' -- énekelték az angyalok; ,,békémet adom nektek'', mondja másutt; de fegyvert is hoz, hogy az ember harcban fejlôdjék jóakaratúvá s a békét élvezhesse. A jóakarat erôs akarat, s annak sokat kell küzdenie test, vér, világ ellen, míg a jóságot s az isteni akaratot önmagában gyôzelemre juttatja. Tehát mivel a békét szeretem s jóakaratú akarok lenni, azért fogok fegyvert s küzdök mindazzal, ami az igazán jó, korrekt, hű akarat ellen van.

b) A haladás mindenütt törésföldön jár. Míg az ember nem töri meg s nem hódítja meg a természetet, addig nincs kultúrája; ez akkor lesz,mikor kôre, fára, vasra az ember ráönti gondolatát; s ehhez eke,kalapács, kard, tehát harc kell; abból áll elô a Parthenon s a kölni dóm. -- Mi az Isten gondolatait, Krisztus vonásait visszük át az ösztönös, durva, érzéki emberre. Akarjuk a szép, tiszta lelkivilágot -- ezt az igazi kultúrát -- megteremteni. Az ideál elôttünk ragyog; hát csak faragjunk, simítsunk, olvasszunk a térdenálló művészet áhítatával s szorgalmával. Örülök, hogy különb embert alakíthatok magamból.

c) Tehát helytelen mondás az is, hogy ,,vissza a természethez'',
ha az alatt a kultúra nélküli életet, az ösztönök s szenvedélyek
féktelen világát értjük. ,,Fegyvert hoztam'', azaz elôre kell mennetek s nem visszafelé. Fektessetek bele természetetekbe sok munkát, de ne rontsátok el, hanem fejlesszétek. Az erôt ne gyengítsük, hanem adjunk neki formát. A kultúra sokszor kivetkôztet természetes erônkbôl, s az baj; de az erény tartsa meg az erôt s nemesítse azt. -- A tiszta,önfegyelmezett, mértékletes s okkal-móddal önmegtagadott élet nem gyöngíti, hanem erôsíti s egészségessé teszi az embert. A fegyver,melyet Jézus hozott, nem öl soha; ez a harc mindig a több-életért folyik./Prohászka Ottokár +1927.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és lelkésztől141/400
  2013-08-15 11:18:44, csütörtök
 
  Békesség az Isten tervei megvalósításának szolgálatában álló találkozásból.
a) ,,És beméne Zakariás házába s köszönté Erzsébetet. És lôn,
amint hallotta Erzsébet Mária köszöntését, repese méhében a magzat, és betelék Erzsébet Szentlélekkel'' (Luk. 1,40).
Mint a nap kelte, olyan a Szent Szűz érkezése. Jön, siet, szíve dobog; a Magnificat már hangzik lelkében. Nézi lélekkel a kanyargó út szélén a virágot, az olajfát, a tamariszkust; most belép a házba s üdvözli Erzsébetet, --szava, mint az ezüstharang; ily édes üdvözlet még nem hangzott Hebronban. E szózattól tisztul meg János, telik el Szentlélekkel Erzsébet. Ime az Isten illetései. Lelke tisztít s eltölt s a Szent Szűz által közli kegyelmeit; ô vezet közelebb Istenhez, hogy elteljünk s énekeljünk. De van ott valaki, aki még nem beszél, aki néma s félrevonultan áll; ez Zakariás, neki még nem jött meg ideje. -- Az életnek csomói, nehézségei, árnyai a kegyelemben is megvannak s nem tünnek el mindjárt. Néha már gyôzünk egy irányban, de más tekintetben még nyögünk. Tűrj és várj. Van homály a fény mellett, van némaság ének mellett; az ne zavarjon.

b) ,,És nagy szóval fölkiálta és mondá: Áldott vagy te az
asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. És honnét vagyon az nekem, hogy az én Uram anyja jöjjön hozzám?''
A Szent Szűz csengô hangú köszöntését Erzsébet alázattal viszonozza, mintha riasztaná Mária méltósága, de már a következô percben kitör belôle: boldog vagy,boldog vagy, aki hittél. Nem vagyok ugyan méltó, hogy hozzám jöjj, de engedd meg, hogy hozzátegyem: örülök, hogy itt vagy, maradj itt, ne menj el. -- Az érdemet, a jogot, méltó voltunkat Istennel szemben nem
lehet tekintenünk, hiszen létünk, éltünk, képességünk, érdemünk,
mindenünk vele szemben tiszta kegyelem. E napsugárban fürdöm én, nem akarok mást.

c) ,,Beteljesednek mindazok, mik neked mondattak az Úrtól!'' Aki hisz, az megvalósít; annak gondolatai tavaszi erôk, életcsírák, s azok kihajtanak. A praktikus ideálok nem theóriák, hanem valósuló hatalmak.Boldog, ki hiszed, hogy Isten el nem hagy, hogy legyôzöd kísértéseidet, hogy közel az Úr -- hogy Isten gyermeke vagy -- hogy itt jelen van; beteljesedik. A valóságot nem azáltal bírjuk, hogy látjuk, hanem hogy tesszük. Az intellektualizmus az ô halálthozó illúzióival ott lappang az új filozófiában, mely szerint a fogalom a dolog, az élet fogalma az élet maga; szó sincs róla. ,,Fac et videbis''; a tettôl nyílik meg szemed./Prohászka Ottokár +1927.Budapest
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és Szenttől28/399
  2013-08-11 15:53:49, vasárnap
 
  Békesség az Istentől kapott megbízás hűséges teljesítéséből, ajándékának elfogadásából.
Lk 12,32 Ne félj, te kisded nyáj, mert úgy tetszett Atyátoknak, hogynektek adja az országot.33 Adjátok el, amitek van, és adjátok oda adomány gyanánt; készítsetek magatoknak el nem avuló erszényeket,kifogyhatatlan kincset a mennyben, ahol a tolvaj nem fér hozzá, és a moly meg nem rágja. 34 Mert ahol a kincsetek, ott lesz a szívetek is.
35 Legyen a csípôtök felövezve, a lámpásotok pedig meggyújtva. 36 Hasonlítsatok azokhoz az emberekhez, akik urukat várják, mikor visszatér a menyegzôrôl, hogy mihelyt jön és zörget, azonnal ajtót nyissanak neki. 37 Boldogok azok a szolgák, akiket az úr ébren talál, amikor megérkezik. Bizony, mondom nektek: felövezi magát, asztalhoz ülteti ôket, aztán megy, és kiszolgálja ôket. 38 S ha a második ôrváltáskor vagy a harmadik ôrváltáskor jön, és így találja ôket, boldogok azok a szolgák. 39 Azt is fontoljátok meg: ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni a házába. 40 Ti is legyetek készen, mert amelyik órában nem is gondoljátok, eljön az Emberfia.<<
41 Péter ekkor megkérdezte: >>Uram! Nekünk mondod ezt a
példabeszédet, vagy mindenkinek?<< 42 Az Úr így válaszolt: >>Mit gondolsz, ki az a hű és okos intézô, akit az úr a házanépe fölé rendel,hogy idejében kiadja részüket az élelembôl? 43 Boldog az a szolga, akit ura ebben a munkában talál, amikor megérkezik. 44 Bizony, mondom nektek: minden vagyona fölé rendeli ôt. 45 De ha ez a szolga azt mondja magában: 'Késik az én uram', és verni kezdi a szolgákat és szolgálókat, eszik-iszik és részegeskedik, 46 megjön annak a szolgának az ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyet nem ismer.Elkergeti ôt, és a hűtlenek sorsára juttatja. 47 Az a szolga pedig, aki ismerte ura akaratát, és nem készült vagy nem cselekedett akarata szerint, sok verést fog kapni. 48 Aki pedig nem ismerte, és úgy tette azt, amiért büntetést érdemel, kevesebb verést kap. Mert attól, akinek sokat adtak, sokat fognak követelni, és attól, akire sokat bíztak,többet fognak számon kérni.

Gertrúd nagyon pontosan törekedett énekelni, de emberi gyarlóságból többször akadályozva volt benne, s elszomorodva így szólt magában:
,,Micsoda haszon származhatik az olyan törekvésbôl, melyet ily nagy állhatatlanság kísér?'' Az Úr nem tudván elviselni Gertrúd
szomorúságát, mintegy saját kezében isteni Szívét nyújtotta feléje egy égô lámpához hasonlóan, s így szólt hozzá: ,,Íme, lelki szemeid elé tárom Szívemet. Ajánld bizalommal neki pótlásra mindazt, amit magadtól nem tudsz tökéletesen megtenni. Így minden nagyon tökéletesnek fog föltűnni szememben. Valamint a hűséges szolga mindig készen áll ura bármely parancsára, úgy az én Szívem is mostantól fogva mindig segítségedre lesz abban, hogy mulasztásaidat pótolja.''
Az Úrnak erre a fölfoghatatlan kegyességére Gertrúd megijedt és
elcsodálkozott. Nagyon illetlennek vélte, hogy Urának Szíve az
istenség kincstára és minden jónak foglalata, az ô kicsiségének, mint szolga urának, segítségére legyen mulasztásainak pótlásában. Az Úr azonban szánakozva zavarán, a következô hasonlattal bátorította ôt:
,,Ha neked nagyon kellemes és hajlékony hangod volna, s hozzá még nagy gyönyöruséged is telnék az éneklésben és ott állanál egy rossz énekes mellett, akinek durva és kellemetlen hangja van, s nagy erôlködéssel is csak alig tud elérni valami eredményt; nem vennéd-e zokon, ha képességed és készséged ellenére sem bízná rád azt, amit ô maga oly nehezen tud megtenni? Éppen így az isteni Szívem is, mely ismeri az emberi gyarlóságot és állhatatlanságot, kimondhatatlan vágyódással várja és óhajtja, hogyha nem is szóval, legalább valami jellel ôrá bízd annak a pótlását, amit magad nem tudsz tökéletesen elvégezni.
Hisz Szívem mindenható erejével nehézség nélkül képes erre, s
kifürkészhetetlen bölcsességével a módját is nagyon jól tudja. A
lényegemhez tartozó jóság és szeretet következtében pedig örömmel vágyakozik meg is tenni.'' (Nagy Sz Gertrúd +1301/2/ Helfta,Németország/
 
 
0 komment , kategória:  Nagy Szent Gertrud  
Bibliából és lelkésztől140/398
  2013-08-08 18:03:15, csütörtök
 
  Békesség a Jézus szilárdságát hordozó egyházi közösségben.
,,Én is mondom neked, hogy te Péter vagy és e kôszálon fogom
építeni anyaszentegyházamat és a pokol kapui nem vesznek erôt rajta.És neked adom a mennyek országa kulcsait s amit megkötendesz a földön,meg leszen kötve mennyekben is; és amit föloldandasz a földön, föl leszen oldva a mennyekben is'' (Máté 16,18,19).

a) Én is mondom neked s úgy mondom, hogy megteszem, sziklává teszlek. Krisztus háza sziklán épült ház. A szikla erôt jelent, melyet ki nem forgatnak, kemény ellentállást jelent, melyet meg nem puhítnak.A hitet, evangéliumát, tanát, szellemét, kegyelmét akarta biztosítani számunkra az Úr; azokat nem betűre bízta, mely öl; nem könyvre, melyet széttépnek; nem tudományra, melyet emberi gondolat kiforgat; hanem intézményre, az egyházra s hogy ez erôs legyen, sziklává teszi fejét;erôssé, csalhatatlanná a hitben, a tanításban. Ime lelkem háza és otthona; az igazság édes mécse ki nem alszik benne; elsô kiválósága az, hogy alapja szirt. Innen nézem a tenger hullámzását, a nézetek kháoszát, a szellemek harcát. E házban jó lennem! Szeretem, tisztelem
e sziklát; csókolom a lábát. E szikla szentséges Atyánk, kiben Péter él, akin az egyház, lelkem otthona áll.

b) E házban vannak többi kincseink letéve. Itt születünk újjá;itt nevelnek s kennek föl hôssé; itt van asztala az angyali kenyérrel;itt leng lehellete, mellyel apostolaira lehelt, mondván: vegyétek a Szentlelket; itt gyógyul meg lelkünk sebeitôl; szóval ez a ház az Isten gyermekeinek háza. E házban környékez minket Jézus láthatlanul;áldása reng szentelt vízen, tömjénfüstön, gyertyán, pálmaágon;hullámzik harangszóban. S íme a ház alapja, feje és sáfárja Péter.Jézus az ô kezeire bízta kincseit s neki adta kulcsait s e kulcsok az ég kapuit nyitják. Az apostoli küldetés, mellyel püspököket s papokat küld, a hatalom, mellyel bűnös lelkeket old, mind reá van bízva. Ô nyit és csuk, ô köt és old. Ô kapcsa a soknyelvű és fajú kereszténységnek, eleven központja a hitéletnek. Hogyne védenôk s ne segítenôk tôlünk telhetôleg!

c) ,,Én mondom: Te kôszál vagy.'' Erôs vagy kegyelmembôl s nem önerôdbôl; erôs vagy imám áldásából, mert Simon, Simon, az ördög kikért titeket, hogy megrostáljon s elszakítson tôlem, de én érted imádkoztam, hogy ne fogyatkozzék meg a te hited s általad kapcsolódjanak hozzám testvéreid. -- Krisztus gondoskodik egyházáról s annak szirtalapjáról, hogy meg ne inogjon s össze ne rogyjon. Ez Krisztus ambiciója. Ô úgy intézi a dolgokat, hogy a pápa ne tévedjen,mikor tanít. Mily kegyelem a jó pásztor gondoskodása rólam; akár vállaira vesz, akár e sziklaházba terel, mindegy. Köszönöm, édes pásztorom. Imádat én is élvezem; belôle élek! Lám, Krisztus láthatatlan alakjával s áldásával találkozunk lépten-nyomon ez édes,szent házban./Prohászka Ottokár +1927 Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és lelkésztől139/397
  2013-08-04 14:27:18, vasárnap
 
  Békesség az Úrhoz hűséges, szeretetében gyarapodó lélekben.
Szól a gazdag: ,,Lelkem, van sok jószágod, sok esztendôre eltéve,nyugodjál, egyél, igyál, vígan lakozzál'' (Lk 12,19).
Lelkem nyugodjál, vígan lakozzál! Az élet gondja s művészete a boldog élet. S az út hozzá? Enni, inni, mulatni, gondot, harcot száműzni... élni,alkotni, teremteni, tenni... dolgozni, köveket fejteni, meszet égetni,házakat építeni... uralkodni, kertté változtatni az életet, élvezetet,virágot, illatot teremteni bele? ,,Vigyázzatok, mert senkinek sem függ élete azok bôségétôl, miket bír''; hanem érteni kell magát,éhségét,szomját, lelke szavát; nem szabad a lélek kiáltásait az örökkévalóságba elfalazni, a csillagokat stukatúrával elfödni, a hit s remény szárnyait letörni; mert a vak, az elkínzott, az elfojtott élettelj boldogságra nem vezethet. Nem sokat bírni, hanem Istent, erényt, bizalmat, szeretetet átélni, ezek bôségétôl függ az élet.
Mitôl nyugszom meg? ,,Fideles in dilectione acquiescent illi'':
akik híven szeretnek s akik szeretetbôl hívek, azok nyugszanak meg. Ki kell zárnom: 1. a bűnt, 2. a nyugtalanságot, a lázas kapkodást,megzavarodást, bizalmatlanságot lelkem erôs és hű fegyelmezésével.Szorgos hűség az Úrhoz, kicsiben is; érzésben is, hogy meg ne zavarodjék lelkem tiszta folyása; nem akarok egyes benyomásokhoz vagy sötét gondolataimhoz tapadni; terheltség, apátia ellen küzdök; lelkem alakító erô s tud ,,találni nagy nyugalmat''.
,,Az Isten pedig mondá neki: Esztelen, ez éjjel számon kérik tôled lelkedet, amiket tehát szereztél, kié lesznek? Így vagyon, aki... Nem gazdag az Istenben.'' Isten mondja: esztelen! Az örök bölcsesség mondja, mely ápolja, szereti az életet s látja annak szörnyű pocsékolását, s elfajulását. Csak az Istenben, tehát igazságban,szentségben, erkölcsi erôben, szeretetben gazdag élet lehet boldog.Gazdag az, kiben Isten lakik, s kivel világosságát, szépségét, örömét,erejét közli. E kettôt különítsd el mindig: lelked belsô világát attól, ami környékez, például ház, állás, ember, s érezd át, hogy te ezek dacára is tudsz világos, derült, meleg lenni. Kérlek, te alakíts életet, s ne várd mástól./Prohászka Ottokár +1927 Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és lelkésztől138/396
  2013-08-01 11:33:57, csütörtök
 
  Békesség a lélek értékének megtapasztalásából.
,,Hasonló mennyeknek országa a szántóföldön elrejtett kincshez...
Ismét hasonló a kereskedô emberhez, ki jó gyöngyöket keres. Találván pedig egy drágagyöngyöt, eladá minden vagyonát és megvevé azt'' (Máté 13,44).

a) A drágagyöngy, melyre rá kell akadnunk, a mi lelkünknek a
mindenségnél nagyobb értéke, ugyancsak a béke, a megnyugvás, a boldogság. Isten szeme akad meg e gyöngyön; szereti, ,,sic dilexit'';nagyrabecsüli s gondozza úgy, hogy ,,hajatok szála sem esik le földre''. Fiát küldi keresésére, nyomában azután apostolokat és szenteket; s odaad érte mindent... Fiát, vérét, Lelkét. Aki e
halhatatlan értéknek öntudatára ébred, nemkülönben, ki békét,
megnyugvást s hitben és szeretetben lelki egyensúlyt talál, az rányit önmagában az ,,Isten országára'' s ez országban saját maga királyi méltóságára; drágagyöngyöt lel.

b) Drágagyöngy a természetfölötti érték, melyet Isten fektet lelkünkbe kegyelmében. A kegyelem által Istenhez hasonló vagyok s a halál után az isteni élet a maga intenzitásával s istenileg boldogító szeretetével tölti el majd öntudatomat. ,,Isten magva'', ,,semen Dei''vagyok itt; ott túl majd kivirágzom. Mily életet, mily szépséget, mily virágos tavaszt hordozok magamban! Ó lelkem, te titokzatos szántóföld,melyben a dicsôséges örökkévalóság kincse rejlik; te tengermélység drágagyöngyöddel, hogyne becsülnélek, hogyne szeretnélek! Azután meg az Isten gyermekeinek nagy öröksége is vár rád, boldog örökkévalóság;ezt a jogot sem adom oda semmiért, illetôleg minden áron akarom azt érvényesíteni.

c) Drágagyöngy a bennem rejlô erô az isteni életnek itt és most való kialakítására. Isteni életem már itt folyik, ha tudatában vagyok, hogy a legkisebb cselekedettel Istentiszteletet s Isten-szolgálatot végzek. Nem gazdasági, nem kenyérharcot vívok csak, hanem az Isten dómján dolgozom, mely a világtörténelemben épül. -- Akár eszem, akár iszom, mindent Istenért teszek; tehát értékes s gazdag az életem. --Az emberek, bár néha mélyen állnak, testvéreim; mindig föl akarom emelni ôket. -- Házasságom nem az asszony s a férfi fiziológiai viszonya, hanem krisztusi misztérium. -- Boldogságom ,,egészség és békesség''; örülök a napsugárnak s a mezei virágnak; ha szenvedés jön rám, keresztfát ölelek benne s mindig bizom!

d) Drágagyöngy az is, ha a krisztusi élet tudatára ébredek;
Krisztus velem van az evangéliumban, a kegyelemben s az Oltáriszentségben. Velem él s a legfölségesebb életre tanít; fölemel a szociális bajok fölé; nem azonosítja magát korával s intézményeivel,hanem fölöttük áll; e lelki szabadságra tanít, hogy ne merüljünk el az élet hullámaiban, hanem járjunk rajtuk emancipált lélekkel. Nem szegezem le magamat sem a multnak, sem a jelennek változandóságához;szabad lélekkel nézem a világot s fejlôdöm. ,,Worte tun es nicht,sondern die Kraft der Persönlichkeit.'' ,,Bizzatok; én legyôztem a világot.'' Nézet, elmélet sok van, de Istennek tetszô élet a krisztusi.

e) E drágagyöngyért mindent oda kell adni, azaz, hogy szívesen
adunk oda mindent, miután megtaláltuk s bírjuk. Méltóságom öntudatában erôs a hitem s édes az örömöm! Mit kergessek lepkéket s minek bibelôdjem üres diókkal? Hogyne mondanék le szívesen bármirôl az Isten országáért, melyet átélek, s a királyságért, melyet várok? ,,Ki szakaszt el minket Krisztus szeretetétôl? háborúság-e? szorongatás-e?veszedelem-e? üldözés-e? Semmi sem szakaszthat el minket Istenszeretetétôl, mely a mi Urunk Jézus Krisztusban vagyon'' (Róm. 8,35).

f) Léted, öntudatod szerény ugyan, de kincset rejt; az élet
tengere keserű, kegyetlen ugyan, de gyöngyöt terem. A kincs el van ásva; por, kô, törmelék, érzéki, állati lét rétegei lepik; ki kell
ásni. A gyöngy a mindennapi élet hányódásában, tengerben úszik... Ki kell azt halászni. Idôk, szokások, divat, gondatlanság, bűn,dekadencia, fegyelmezetlenség feledtetik a kincset s a gyöngyöt.
Csalódások, hajótörések, szenvedések viharjai elterelik a figyelmet;gazdasági harc, munka, műhely, kenyérgondok versenyporonddá változtatják a földet, kincset ott senki sem sejt. De Jézus mondja:ott van; ne akadjatok meg a látszaton, a köznapi szürkeségen, a rögön;a kincs a mélyben van; bennetek, ha azt érzitek s élitek, amit én./Prohászka Ottokár +1927 Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2013.07 2013. Augusztus 2013.09
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 106 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3
  • e Hét: 34
  • e Hónap: 478
  • e Év: 478
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.