Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Bibliából és lelkésztől150/413
  2013-09-29 14:35:17, vasárnap
 
  Békesség a tobzódó, földhöztapadt életmódtól szabadulásból.
a) ,,Vala egy gazdag ember, bársonyba és bíborba öltözködô és
mindennap fényesen lakmározó. És vala egy Lázár nevű koldus, ki annak ajtaja elôtt feküvék fekélyekkel'' (Luk. 16,19).
Bíborba öltözködött,fényesen lakmározott, élte a világát. Nem azért pusztult el, mert jól evett, hanem azért, mert életet élt, mely magát ,,kiéli'', ösztönei,vágyai szerint. Életet élt, melyben a test az úr; a világ s az ösztön a pazarló hatalom; <életet>, melyben Isten feledve van. -- Lázár pedig, a szegény, nyomorúságában sem nôtt a földhöz; beteg volt;földön hevert; kevély nem volt; irgalomra volt szoktatva; morzsákat evett; de Istent nem feledte! Ime a trónon ülô, de földhöztapadt, a fényesen öltözködô, de holt terhek láncait hordozó lélek egyrészt, s másrészt a földön heverô, de eget kérô, fekélyes, de tisztalelkű ember. -- Föld, állás, étel, test ne legyen holt teher lelkemen; a lélek szolgája a test; Szent Ferenc szerint ,,asinello''-ja,teherhordója. A lélek jár a testen, nem a test a lelken. A modern próféták az érzékiség fölszabadítását hirdetik, s az ifjúság hiszi,hogy erôs lesz, ha élvez. Az igazi élvezet az erô, a természetes s kegyelmes erô érzete. Ne törjük le se mértékletlenséggel, se alkohollal, se puhasággal!

b) Meghalt a dúsgazdag, s eltemettetett a pokolban, s meghalt Lázár, s fölvitetett a mennybe. Jézus világosan állítja lelkünk elé a végleges rosszat s jót. Van pokol, a gyôzelmes rossz; van mennyország,a gyôzelmes jó. Itt a földön is van sok rossz; két fôtípusa: a bűn s a halál. De itt mindenfelé szivárog Jézus vére s mérsékli a rosszat, a
nyomorúságot, a penészflórát testen-lelken, a szomorúságot, a
gyalázatot; de van azután egy rossz, a végleges rossz, a rosszakarat,mely meztelenül s közvetlenül száll szembe a teremtô s a szenvedélyesen szeretô Istennel. Ott van a rémséges ütközés, a végleges zúzódás s összetörés; ez a pokol. -- Végtelen irgalom kiséri az embert nagy kötelességeinek teljesítésében, de ha szembeszáll Isten Fölségével, összetöri ôt. Hiszem, Uram s imádom Fölségedet.

c) ,,Fölemelvén pedig szemeit, midôn a kínokban vala, látta
Ábrahámot távolról és Lázárt az ô kebelében.''
Az elkárhozott föleszmélvén, öntudata végtelen kín; elgondolja életét. Emberek,kegyelmek, bűnök emlékei járnak körülötte; templomok, keresztek,oltárok, napsugár, csillagok ragyognak szemeibe. Látja bűnösségét,mely fejlett s kifejlett a kárhozatba. Mily rettenetes emlékek gyötrik! -- Az emlékezet után gyakorolja eszét. Mit kell megfontolnia?Életének esztelenségét, mely mindent tönkretett: kegyelmet, irgalmat,szeretetet. Könnyű volt, édes volt, hasznos volt, szükséges volt, hogy jól, szentül éljen; de elmult mindez; mit kell ezentúl tennie? Mily eszközöket használnia? Mit kerülnie? mit kérnie? A felelet mindezekre:nihil, nihil; az öröm nihilizmusa a kín teljében. -- Hogyan gyakorolja akaratát? Van vágya, szomja; csak egy cseppet a fekélyes Lázár ujjáról... de ezt is képtelenség kieszközölnie. Az Isten szépsége, a mennyország ragyog fölötte, de nem neki. Az Isten központ, vonz mindent; de e vonzás összetöri lelkét; e vonzalom neki borzalom.Ismer, lát, de nem remél, nem szeret; nem buzdul a jóért; fáradt;gyűlöl; bűnt nem bán; nem fohászkodik; Istene s léte neki ,,tremor'',,,horror'', ,,dolor''. -- Ez az állapot is titok; nem értjük, míg lelkünkben a jónak szeretete s a boldogság reménye él. Ez is az a,,más'' világ!
/Prohászka Ottokár +1927.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Szenttől17/412/Nagy Szt.Teréz/
  2013-09-27 11:44:12, péntek
 
  Békesség a testi káros függőségektől szabaddá válástól.
Azt tudjátok, hogy mennyire szereti testünk a kényelmet, azt pedig egyszer s mindenkorra értsük meg, hogy rendkívül veszedelmes volna ebbeli törekvésével megbékülni. Sokszor elgondolkozom azon, s nem tudom megérteni, hogyan tudnak olyan nyugalmat és lelki békét élvezni azok, akik nagy kényelemben élnek. Vagy talán a mi Eszményképünk, a mi
Világosságunk szentséges testének kevesebb kényelemhez volt joga, mint a miénknek?! Talán okot szolgáltatott arra, hogy annyi szenvedést kelljen elviselnie!? Vagy talán olvastuk valaha a szentekrôl, akikrôl biztosan tudjuk, hogy a mennyben vannak, hogy kényelemben éltek?!Tehát akkor hogyan lehet az ilyen életbe belenyugodni?! Ki mondta azt nekünk, hogy ez rendjén van? Mit jelentsen az, hogy az emberek a legnagyobb lelki nyugalommal töltik életüket teljes kényelemben; jól esznek-isznak, alusznak, mulatnak, minden elképzelhetô módon szórakoznak, úgy, hogy az embernek az esze megáll. Úgy látszik, mintha nem is volna másvilág, vagy pedig mintha az ô életmódjuk volna a legbiztosabb útja az örök üdvösségnek.Óh, testvéreim! Ha tudnátok, hogy milyen káros következményekkel jár mindez! A test elnehezedik, a lélek pedig elgyöngül, annyira, hogy ha látnók, azt hinnôk róla, már a végét járja. Sokfelé olvashatjátok,hogy mekkora rossz az, ha az ember megbékül ezzel az állapottal. Mert hiszen, ha az illetô tudná, hogy ez a dolog rossz, akkor lehetne remény arra, hogy megváltozik, azonban attól félek, hogy ilyesmi nem is jut eszébe. S ezen nem is csodálkozom, tekintve, hogy ez az életmód annyira általános. Arról azonban biztosítlak benneteket, hogy akármennyire jól érzi magát a test ilyen állapotban, ha az illetô akar üdvözülni, ezerféle küzdelem vár reá, úgyhogy sokkal okosabban tenné,ha lassan és fokozatosan szoktatná magát a szenvedéshez, Krisztus követéséhez. (Nagy Szt. Teréz/+1582.Alba de Torres/: Gondolatok az Énekek Énekérôl)

 
 
0 komment , kategória:  Avilai Nagy Szent Teréz  
Bibliából és lelkésztől149/411
  2013-09-22 11:29:04, vasárnap
 
  Békesség a ránkbízottak hűséges kezeléséből Isten országa javára.
a) ,,Vala egy gazdag ember, kinek sáfára vala, és ez bevádoltaték
nála, mintha eltékozolta volna az ô javait'' (Luk. 16,1).
A parabola elsôsorban a gazdasági javakra vonatkozik. Istené minden, s kezünkre van bízva több-kevesebb, de abból a célból, hogy a boldog életet szolgáljuk, hogy erkölcsöt, jóérzést, boldogító lelkületet, örömöt,jóságot váltson ki velük: ,,facere amicos'', szeretô, jóindulatú ragaszkodó embereket nevelni. -- Én is sáfár vagyok, s az Úr ezt a célt tűzte elém. -- Érzem, hogy a javak folynak kezembôl mások kezébe;tudom, hogy minden többé-kevésbbé társadalmi jó, sokan dolgoztak e javakon; mily méltányos tehát, hogy sokak javát, megelégedését,
jólelkületét mozdítsam elô javaimmal. -- A szociális jóindulat a legmélyebb vallásosság virága lesz, ha életünket s mindenünket sáfáros javaknak tartjuk, melyek a lélekért, a több, a szebb, örök életért adattak nekünk.,,Facere amicos...'' fölséges cél; jó embereket nevelni s ezzel ,,örök házat'' építeni magunknak.

b) Másodsorban mindezt javunkra alkalmazhatjuk; sok tehetséggel s kegyelemmel látott el az Úr; belehelyezett hivatásba; adott több-kevesebbet a földbôl, kultúrából. Minden a mienk: a korszakok munkája,a történelem s a fejlôdés napszáma, a jelen s a mult, a próféták, a szentek s maga az Úr; de mégsem vagyok övé, ha nem hódítom meg magamat számára. Szabadakaratomon, energiámon, érdeklôdésemen, iparkodásomon
fordul meg, hogy magam s mindenem övé legyen. Öntevékenységem által lesz mindenem az Úré; ha átélem, ha jónak,kipróbáltnak bizonyulok. Sáfárság életem; célom tehát nem ezt vagy azt, nem sokat vagy keveset bírni, hanem abban, amim van, hűnek lenni. Tehát az élet tartalma a lelkület, s nem a birtok, jog, adakozás, alapítás!

c) ,,Mondá pedig a sáfár magában: Mit míveljek, hogy íme uram elveszi tôlem a sáfárságot? kapálni nem bírok, koldulni szégyenlek.Egybehíván azért urának adósait, mondá az elsônek: Mennyivel tartozol uramnak? Az pedig felelé: Száz korsó olajjal. És mondá neki: Vedd elé számtartó könyvedet, írj ötvenet.'' A sáfár az önfenntartás szenvedélyével dolgozik, hogy biztosítsa életét. -- Sáfárságunkba gondosságot, érdeklôdést, buzgóságot, körültekintést, tevékeny kiindulást kell fektetnünk. 1. Gondosan, passzióval kell ápolnunk lelkünket; dolgoznunk kell rajta, hogy jobb, nemesebb legyen érzülete;le kell szednünk róla a hernyót, s le kell törnünk a tövist. Nemcsak számszerint több, de érték, öntudatosság szerint több jót tenni. 2.Urunknak érdekeit föl kell karolnunk; az ô érdekei az Isten országának, a hitnek, erkölcsnek, igazságnak, jóságnak, a lelkeknek,az egyháznak ügye. Az önfenntartás ösztönével kell ezeket észrevenni,aggódva megállni, féltékenyen ôrizni. /Prohászka Ottokár +1927.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából10/410,Lk 7
  2013-09-19 11:27:53, csütörtök
 
  Békesség szeretetteljes bűnbánatból.
Lk 7,36 Egy farizeus meghívta, hogy egyen nála. Bement a farizeus házába és asztalhoz telepedett. 37 És íme, egy bűnös asszony a városból, amint megtudta, hogy a farizeus házában étkezik, kenetet hozott egy alabástrom edényben. 38 Megállt hátul a lábainál, sírva fakadt, elkezdte könnyeivel öntözni a lábait, és megtörölte hajával, csókolgatta a lábait, és megkente a kenettel.
39 Amikor a farizeus, aki meghívta, látta ezt, így szólt magában: >Ha ez próféta volna, bizonyára tudná, kicsoda és miféle asszony ez, aki őt érinti, vagyis hogy bűnös.< 40 Jézus ezt válaszolta neki: >Simon! Mondanék neked valamit.< Az így szólt: >Mester, szólj!< 41 >Két adósa volt egy hitelezonek. Az egyik ötszáz dénárral tartozott, a másik ötvennel. 42 Nem lévén nekik miből megfizetni, elengedte mind a kettőnek. Melyik fogja őt közülük jobban szeretni?< 43 Simon ezt felelte: >Úgy vélem, az, akinek többet engedett el.< Ő pedig ezt mondta neki: >Helyesen ítéltél.< 44 Majd az asszony felé fordulva ezt mondta Simonnak: >Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, és nem adtál vizet lábaimra; ez meg könnyeivel öntözte lábaimat, és a hajával törölte meg. 45 Csókot nem adtál nekem; ez meg, amióta bejött, nem szűnt meg csókolgatni lábaimat. 46 Olajjal nem kented meg fejemet; ez meg kenettel kente meg a lábaimat. 47 Azért mondom neked: Sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett. Akinek keveset bocsátanak meg, kevéssé szeret.< 48 Aztán így szólt az asszonyhoz: >Bocsánatot nyertek bűneid.< 49 Erre az asztaltársak ezt kezdték mondogatni magukban: >Kicsoda ez, hogy még a bűnöket is megbocsátja?< 50 Ő pedig így szólt az asszonyhoz: >A hited megmentett téged; menj békével.<
Továbbiak a 303 sz.bejegyzésben.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és Szenttől29/409
  2013-09-15 12:53:45, vasárnap
 
  Békesség az együttérző,Jézus irgalmát követő lélekben.
,,Jézushoz járulának a vámosok és bűnösök, hogy hallgassák Ôt!''
(Lk 15,1)
Hallottátok testvéreim, kik mennek a mi Megváltónkhoz: s nemcsak beszélgetésre, hanem asztalhoz is elfogadja ôket. S látván ezt farizeusok, fölháborodtak. Tanuljátok ebbôl, hogy az igazi jámborság együtt érez, a színlelt pedig fölháborodik. Ámbár az igazak is jogosan fölháborodnak bűnökön, de más az, amit a gôgnek gôze hajt, más, amit a hit és fegyelem buzgalma. Az ilyen felháborodik, de föl nem borul,elcsügged csüggedés nélkül, harcot indít a bűn ellen, de szeretetbôl.Mert ha kifelé a fegyelemért kikelnek is feddôzve, de befelé megôrzik szeretet által a szelídséget. Legtöbbször lelkükben maguk fölé böcsülik, akit feddnek: jobbnak hiszik maguknál azt, akit megítélnek.Így téve tehát, egyrészt testvérüket mentik a fegyelemben, másrészt önlelküket az alázatban. -- Viszont a hamis igaztudatukban pöffeszkedôk lenéznek másokat, semmi irgalom nem hajtja ôket, hogy az ilyen gyötrôdôhöz lehajoljanak, s mert buntelennek hiszik magukat, ama bűnösöknél bűnösebbé lesznek! Igazán ehhez a népséghez tartoztak a farizeusok, akik ítélkeztek az Úrról, hogy bűnösöket magához fogad, s így ôk kiaszott üres szívükkel az Irgalom forrását magát kárhoztatták.Betegek voltak, úgy, hogy nem is tudták, hogy betegek, -- ezért, hogy
eszméljenek, hogyan is vannak, az éji Orvos tapintatos borogatásával gondozza ôket, jóságosan példaszóval leplezve feddi, és lohasztja dagadt szívükben a gôg sebes kelevényét. (Nagy Sz Gergely pápa +604.Róma /34.homíliából/

 
 
0 komment , kategória:  Nagy Szent Gergely pápa  
Bibliából és lelkésztől148/408
  2013-09-12 11:07:59, csütörtök
 
  Békesség a belső erőforrásból, szabadságból jóttevő lélekben.
a) ,,Imádkozzatok rágalmazóitokért; és aki egyik orcádat megüti,fordítsd neki a másikat is... Mert ha azokat szeretitek, kik titeket
szeretnek, minô hálát érdemeltek? hisz a bűnösök is szeretik azokat,kik ôket kedvelik'' (Luk. 6,28).
A fizikai világban vannak erôforrások; a morálisban is legyenek; ilyen az akarat, mely a jót, a helyeset, a nemeset akarja, mely célba tör, rendet és egyensúlyt teremt, akadályokat legyôz, ellentéteket elsimít, szóval jó erô-, fény-és hôforrás, gyógyforrás; tekintete, arckifejezése, kézszorítása is jót tesz. Ezt a teremtô, eligazító, rendet s egyensúlyt alkotó erôt hozzátok magatokkal; induljatok ki magatokból a jónak gyakorlatára;szeressetek, emeljetek, melegítsetek. Ha azokat szeretitek, kik titeket szeretnek, nem vagytok erkölcsiek, hanem az akció s reakció törvénye alatt álltok; azt a bűnösök is, ezek a nem szellemi emberek is teszik, ti szeressetek ott, hol titeket nem szeretnek; akkor lesztek napok, gyógyforrások, gyógynövények; akkor adtok valamit magatokból. Ime, mily érvényesülés ez: adj, tégy valamit, ami nemcsak reakció és mechanika.

b) ,,És ha azokkal tesztek jót, kik veletek jót cselekszenek,
minô hálát érdemeltek?''
Akkor ti csak anyag, súly, mennyiség vagytok;csak a passzió törvénye alatt álltok; a 2 x 2= 4 képlete vagytok;lélek nincs bennetek. Tehát necsak reagálni, hanem léleknek, vagyis
kiinduló akciónak lenni. Jót tenni azokkal, kik ellenszenvesek, azért,hogy emeljük ôket; utánuk járni, megnyerni ôket. -- Akarok másoknak ma hasznára lenni, és pedig szívbôl; akarok nekik valami szolgálatot tenni, s ebben kedvemet lelem.

c) ,,Ne ítéljetek s nem fogtok ítéltetni; ne kárhoztassatok s nem
fogtok kárhoztattatni; bocsássatok meg s megbocsáttatik nektek.''
Mindezt az embernek, mint pozitív lelki erônek s alkotó jóakaratnak
szempontjából! Ez nem a mafla együgyűségnek ajánlása, mely mindenre ament mond, hanem további jellemzése az intézkedô lelki erônek. Látom mások hibáit, de nem ütöm ôket agyon; ügyetlenségük, sértéseik ne legyenek csomó a lelkemben, melyektôl görcsös, gödrös lesz a belsô világom. Nem, én pozitív villamossággal vagyok telítve s fölülemelkedem, s tudom az embert elviselni s elôre vinni a jóban.Különben magam adnám meg az árát kelletlen, pesszimista, tehát szenvedô lelkületemnek. Szabadságot adj, Uram, a belsô torzalakulásokkal szemben.

d) ,,Adjatok s adatik nektek, jó és tömött, megrázott és kifolyó
mértéket öntenek a ti öletekbe.''
Akiben a lélek aktív s kezdeményezô,akiben pozitív kihatásokra van nevelve, aki a világban nemcsak szenvedni, nyögni, panaszkodni, sérülni akar, hanem napsugár akar lenni és hegyi patak és harmatos rét akar lenni s útszéli gyógyfű,annak adatik jó és tömött és kifolyó mértéke az életnek, bensôségnek,tartalmasságnak, vigasznak, örömnek. /Prohászka Ottokár +1927.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Szerzetestől21/407/P.F.Lelotte S.J.
  2013-09-08 15:05:41, vasárnap
 
  Békesség Isten szeretet művében munkálkodó,éber,mélyen érző lélekben.
Isten szeretetbôl teremtett téged, s arra hív, hogy a teremtett
világnak, a végtelen szeretet művének tökéletesítésében részt vegyél.Ezért adott neked szeretô szívet. Isten azt akarja, hogy mélyen érzô szív dobogjon benned.
Ne engedd, hogy szíved fagyossá, érzéketlenné váljék! Nem élhetsz mindenbe belenyugvó, mindennel elégedett, nemtörôdöm életet.Ellenkezôleg: mindinkább tápláld az emberek iránti szeretetedet.Istennek is ezzel szolgálsz a legtöbbet.
De az emberek életében mindennek megvan a maga veszélye; testednek,értelmednek, akaratodnak, mindenekelôtt pedig szívednek. A sötétség erôi minden eszközzel megkísérlik, hogy szívedet elhódítsák és tönkretegyék. Ezért éberen ôrködj felette, s vigyázz minden rezdülésére!/ P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes imakönyvéből+1994 Belgium/

 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Bibliából és lelkésztől147/406
  2013-09-05 11:35:47, csütörtök
 
  Békesség Jézus szavára végzett tettekből.
a) ,,Eresszétek meg hálóitokat a halfogásra. Felelvén Simon,
mondá neki: Mester, egész éjtszaka fáradozván, semmit sem fogtunk, de a te igéidre megeresztem a hálót'' (Luk. 5,4).
Ha valahol, hát a lelkek körül igaz, hogy sokat fáradozván, keveset fogunk; óriási munkának kevés a látszatja. Saját lelkünk körül is ugyanezt tapasztaljuk. Nem szabad csüggednem; ,,nagy kötelesség s mély vonzalom kísér végig életemen''; Isten adta mindkettôt. Az eredménytelenség nagy kisértés ugyan, de e kettôvel legyôzöm. A buzgóság meg-megújuló intelmére én is azt felelem: ,,a te igédre megeresztem a hálót'', meg,ahol s amikor s ahányszor akarod. Tudom azt is, hogy sok fáradalomnak csak évek mulva van sikere. Jézus s apostolai keveset láttak fáradozásuk eredményeibôl, de tudták, hogy lesz a munkának gyümölcse. Istenért s Istennel dolgozva én is tudom ezt; tehát elôre! Kitűnô lelkület, ha a sikertelenség nem bénít, mert a ,,mély vonzalom'' Isten felé kísér.

b) ,,És midôn ezt mívelték, a halaknak oly bô sokaságát rekeszték be, hogy szakadoz vala hálójuk.''
Jézus akarta így jutalmazni s biztatni híveit. Engedelmességüknek érdemét azonban ez a siker nem érintette. Lehetett volna, hogy Jézus szavára kivetve a hálót sem fognak semmit; Péter akkor nem buzdul, nem lelkesül föl, de erénye kifogástalan. Igy azonban Jézus segített, s Péter közvetlenül, mély meggyôzôdéssel tapasztalta Jézus segítségét. Isten keze nyúlt bele életébe, s e benyomástól megrendülve kiáltja: ,,Menj ki tôlem, mert bűnös ember vagyok, Uram!'' Ah, oly közel jársz hozzám, benyúlsz lelkembe, segítsz, biztatsz... szeretsz s segítesz, ugyanakkor érdemtelenségem öntudatára ébresztesz. Nem vagyok méltó kezedre,segítségedre, hűséges szeretetedre. Isten jár közel hozzám, mily hatalmas indító-ok ez minden jóra.

c) ,,És mondá Jézus Péternek: Ne félj, mostantól már embereket fogsz.''
Jézus érezteti velünk szeretetének hatalmát s irgalmát, s aki
ezt egyszer átélte, az követôje, tanítványa s apostola lesz. Jézus
vonz... ez az ô hatalma! Keresztelô János azzal biztatott: tartsatok penitenciát, mert közelget Isten ítélete; Jézus pedig azzal vonzott,hogy elközelgett a mennyek országa; s Szent János az egész evangéliumot így foglalja össze: szeressük az Urat, mert ô elôbb szeretett minket! Apostola csak az lehet Krisztusnak, aki fölértette s viszonozza szeretetét!/Prohászka Ottokár +1927.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és lelkésztől146/405
  2013-09-01 13:40:26, vasárnap
 
  Békesség a belső világban,Istentől nyert hely betöltéséből.
c) ,,Monda pedig a hivatalosoknak is példabeszédet, látván mikép
válogatják az elsô üléseket: mikor menyegzôre hivatol, ne ülj az elsô helyre, nehogy náladnál érdemesebb legyen meghíva és eljövén az, ki téged és ôt meghívta, azt mondja neked: Adj helyet ennek, és akkor pirulással kelljen elfoglalnod az utolsó helyet.''/Lk 14,8-9/
Ime a szabbat betűrágói, a nagyképűsködô arcok, tarka turbánok, hosszú kaftánok, s belül a kislelkű agyarkodás, mely kérdezi: Ki ül elsônek? Csupa külsôség. Jézus erkölcsöt akar, azért a belsô világba utalja az igazi érvényesülési vágyat; a súlypontot a külsôbôl a belsôbe teszi át.Szomorúan nézi ezt a kanapé-pört. Akarja, hogy érvényesüljek; akarja,hogy résztvegyek a világ munkájában, de bensôséget és igénytelenséget,mélységet és szerénységet sürget; nem veti meg a külsôt, de gondoskodik a belsôrôl; akarja, hogy erô s tartalom legyen az életben!
A becsületet ne arrogáns tolakodással, hanem helytálló erénnyel szerezd mert ,,aki magát fölmagasztalja, megaláztatik''; Isten alázza meg s teszi tönkre; ,,ha fölemelkedel is, mint a sas és ha a csillagok közé helyezed is a te fészkedet: onnét is levonlak téged'' (Abd. 1,4)./Prohászka Ottokár +1927.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2013.08 2013. Szeptember 2013.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 106 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 18
  • e Hét: 148
  • e Hónap: 340
  • e Év: 340
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.