Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Bibliából29/448,Mt 4
  2014-01-30 09:51:51, csütörtök
 
  Békesség az Istennek odaadottságunkat követő növekedésből.
Mt 4,21 Aztán így szólt hozzájuk: >Vajon arra való a lámpa, hogy véka alá tegyék vagy az ágy alá? Nem arra, hogy a tartóra tegyék? 22 Mert nincs rejtett dolog, amely ki ne tudódna, és nincs titok, amely nyilvánosságra ne jutna. 23 Akinek van füle a hallásra, hallja meg!<
24 Majd így folytatta: >Figyeljetek arra, amit hallotok. Amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel mérnek majd nektek is, sőt ráadást is adnak nektek. 25 Mert akinek van, annak még adnak; akinek pedig nincsen, attól még azt is elveszik, amije van.<

Link/Hangfelvételes elmélkedéssel a jezsuita.hu-ról/

 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és lelkésztől162/447
  2014-01-26 12:03:37, vasárnap
 
  Békesség Jézus hívását követő,szolgálatára odaadott életben.
,, Jézus elmenvén a Galileai tenger mellett, láta két testvért,
Simont és Andrást, amint hálót vetettek a tengerbe s mondá nekik:Jöjjetek utánam és emberek halászaivá teszlek'' (Márk 1,16).
a) Istent közvetlenül nem ismerjük, hanem közvetve, s ott is
erdônél, óceánnál, égboltnál kimondhatatlanul jobban vezet az Isten önmagához a történelem által, elsôsorban s véglegesen Krisztus által.De hol van Krisztus maga? Ime ô kitárja kezeit Péterre, Andrásra,Jánosra s apostolaivá teszi, ezek ismét kezeiket teszik Pálra,Barnabásra, Pál ismét Timotheusra, s átadják a hatalmat a kézrátételben, a papszentelésben nemzedékrôl- nemzedékre. A rendi hatalom nyujtja nekünk Krisztus evangéliumát, Krisztus szentségeit s biztosítja kegyelmeit. Krisztust nézzük papjainkban; ,,úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit és az Isten titkainak sáfárjait (1. Kor. 4,1). Ez a mi hitünk s örömünk. Tehát ha mondod pap-ismerôsödrôl: ezt ismerem, játszótársam volt, hidd azt is, hogy Isten küldöttje, mikor mondja: ez az én testem... én téged feloldozlak, s tiszteld úgy.

b) ,,Emberek halászaivá teszlek'', de nektek is szívvel- lélekkel,egész élettel kell e munkába beleállnotok. Hatalmat adok; e hatalmat éltetekké kell változtatnotok. Küldetést adok; e küldetésben folyton kell járnotok. Magamhoz emellek; ez Isten-közelséget át kell élnetek;nem mechanikus eszközeim vagytok, hanem apostolok. Oltáriszentséget bízok rátok; éltetek az itt rejlô erônek kommentárja legyen;evangéliumot adok, mélységeiben kell laknotok. Szóval: én teszlek, de nektek is egész élteteket kell belefektetnetek.

c) Úgy-e nagy dolog ez? De ha Isten akarja, s Jézus teszi meg,
akkor már csak sikerül! Van itt erôforrás, az oltár; van tűzhely,
Jézus szíve; van áldás, Jézus szeretete. S ha Gedeont küldte a
szérűrôl, Dávidot a mezôrôl, Sault Efraim hegyeirôl, hôsnek,
prófétának, királynak, s ha halászokat avatott föl apostoloknak: küld s avat ô most is papokat családokból, hol mély hit lakik, -- anyák mellôl, kik Sámuel anyjához hasonlítanak, -- /Prohászka Ottokár +1927.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából28/446,Mk 3
  2014-01-23 11:36:44, csütörtök
 
  Békesség a Jézus útját követésből,gyógyulásból.
Mk 3,7 Jézus pedig tanítványaival együtt elment a tengerhez. Nagy sokaság követte őt Galileából, Júdeából, 8 Jeruzsálemből, Idúmeából. Sőt a Jordánon túlról, valamint Tírusz és Szidon környékéről is nagy sokaság jött hozzá, mert hallották, hogy miket művelt. 9 Tanítványaitól azt kérte, hogy egy bárka álljon készen számára a tömeg miatt, hogy ne szorongassák őt. 10 Mivel azonban sokakat meggyógyított, mindazok, akik valami betegségben szenvedtek, ott tolongtak körülötte, hogy megérinthessék. 11 A tisztátalan lelkek pedig, amikor meglátták, leborultak előtte és így kiáltoztak: 12 >Te vagy az Isten Fia.< Ő azonban keményen rájuk parancsolt, hogy ne fedjék fel kilétét.

Link/Hangfelvételes elmélkedéssel a jezsuita.hu-ról/
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából27/445,Jn 1
  2014-01-19 14:49:50, vasárnap
 
  BékességJézustól,hittel, bűnbánattal nyert megtisztulásban
Jn 1,29 Másnap látta, hogy Jézus közeledik hozzá. Erre így szólt: >Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét! 30 Ő az, akiről mondtam: Utánam jön egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint én. 31 Én nem ismertem őt; de azért jöttem vízzel keresztelni, hogy őt megismertessem Izraellel.< 32 János tanúságot tett és azt mondta: >Láttam, hogy a Lélek, mint galamb, leszállt az égből és rajta maradt. 33 Nem ismertem őt, de aki azért küldött, hogy vízzel kereszteljek, azt mondta nekem: `Akire látod a Lelket leszállni és rajta maradni, ő az, aki Szentlélekkel keresztel.' 34 Én láttam, és tanúságot tettem arról, hogy ő az Isten Fia.<

 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából26/444,Mk 1
  2014-01-16 11:39:33, csütörtök
 
  Békesség Jézustól hittel elnyert gyógyulásban,tisztulásban.
Mk 1,40 Akkor odajött hozzá egy leprás, és térdre esve így kérlelte: >Ha akarod, meg tudsz tisztítani engem.< 41 Jézus megkönyörült rajta. Kinyújtotta kezét, megérintette, s azt mondta neki: >Akarom, tisztulj meg!< 42 Amikor ezt kimondta, azonnal eltűnt róla a lepra, és megtisztult. 43 Erélyesen ráparancsolt, és azonnal elküldte őt e szavakkal: 44 >Vigyázz, senkinek se szólj erről; hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak {Lev 13,49}, és ajánld föl tisztulásodért, amit Mózes rendelt, bizonyságul nekik.< 45 De az, mihelyt elment, híresztelni kezdte a dolgot, úgyhogy Jézus már nem mehetett nyilvánosan a városba, hanem kint a puszta helyeken tartózkodott; és hozzá gyülekeztek mindenfelől.

Link/Hangfelvételes elmélkedéssel a jezsuita.hu-ról
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és lelkésztôl161/443
  2014-01-12 00:44:58, vasárnap
 
  Békesség az égi erôk áramlására nyitottságból.
,,Lôn pedig,mikor megkereszteltetett az egész nép, Jézus is megkereszteltetvén és imádkozván, megnyílott az ég, és leszálla a Szentlélek testi alakban mint galamb ô reá, és e szózat lôn a mennybôl: Te vagy az én szerelmes fiam, te benned telik kedvem'' (Luk.3,21).

a) Mély alázattal, szent örömmel s a lélek izgalmaival közeledett Jézus a nagy keresztelônek táborához, a Messiást váró jordánparti csoportokhoz; megrendült a nyilvános bűnbánat e tüzes, alázatos áhitatától; ah, hisz mindezek ôt várták, ezek a tüzes vágyak, ez a szent izgatottság mind neki szólt. Missziójának öntudata eltölti ôt lelkesüléssel, oda lép János elé s alázatban megkeresztelteti magát tôle; de a keresztelônek megnyílik lelki szeme s vágyva vágyik a Jordán mélyeibe merülni elôtte; akarja, hogy Krisztus keresztelje meg ôt. ,,Hadd el -- mondja az Úr -- teljesítsük az Isten akaratát; keresztelj meg engem, de érezd, hogy nem vagy méltó sarum szíjait megoldani.'' -- A keresztelés Krisztus nyilvános életének kapuja;fölavatás. Alázatban kezdi, Keresztelô sz. János bűnbánatával. Ébresszük föl magunkban a keresztelésnek, mint új világba való elmerülésnek, mint új életre való felavatásnak, mint izgalmas, az egész lelket lefoglaló átadásnak érzéseit. Ó, mily kevés a keresztelt öntudat!

b) ,,S imádkozván megnyílott az ég''; különben zárva volt. Ki
megy föl az égbe? -- mondták csüggedve a régiek; mi már tudjuk, hogy ki nyitja meg nekünk az eget. Mások világutakat nyitnak, Jézus égi utat. Páratlan ez az úttörô s ez az út. ,,A te utaidat mutasd meg nekem s ösvényeidre taníts meg engem'' (Zsolt. 24,4). Hányan állnak kint s okoskodnak s kritizálnak s elfonnyadnak. Ah, ezek úgy látszik,a galamb szárnyasuhogását és sugallatát nem érzik. Akik érzik, azok mennek, a nyitott ajtón belépnek, Krisztus arcába néznek s fölélednek.,,Ich trau dem Genius, der mir winkt.'' A mennyország lépcsôin ül egy ráncos, éles szemű asszony, a kritika. Zsémbes és meddô. Látják ülni, de nem erednek vele szóba a szeretô lelkek, a hôsök, művészek és szentek; követik szívüket! Én is!

c) A megnyílt mennyország kapuja a szív; a tiszta szív, mely föl van kenve és fémjelezve igazi isteni érzésekkel. A tisztulás hosszú folyamat, önzés<bôl> és erôszakból való kiszabadulás. Azután a mennyország kapuja a szeretô szív, mely szeretete erejében érzi, hogy az Isten gyermeke; ez az a lélek, ,,mely bizonyságot tesz lelkünknek,hogy Isten fiai vagyunk'' (Róm. 8,16); végül a baráti együttérzés szent közösségében élô szív, mely nem a törvény késztetésébôl, hanem az együttérzés közvetlenségébôl indul ki, s máskép ép azért nem tehet,mert Jézus a barátja.

d) ,,S a Szentlélek mint galamb szállt rája.'' A galamb
szárnyalása a sebes vágyat jelenti; mihelyt megnyílik az ég, lerepül a galamb. Ez a galamb talált pihenôt, Jézusban; virágos olajfaága hozott neki; körülrepkedte s megcsókolta ôt. Ó fölséges Istenember,,,filius columbae'', a galamb fia; vágyaid sebesek s isteni sugallatokból élsz; mindkettôt ápolom s élvezem: a vágyat s a sugallatot.

e) ,,Te vagy az én szerelmes fiam'', te bűnösnek látszó,
bűnbánatot tartó ember, te az igazi ember, az Isten-gyermek, te
mintaképe s tanítója az igazi szentségnek; szerinted alakuljon
mindenki. Érezze minden egyes ember a maga elégtelenségét s ragadja meg a te kegyelmedben az Istennek tetszô élet erejét. Mi Krisztus által, az általa szerzett kegyelem által leszünk egész emberek.Magunkból, önerônkbôl nem boldogulunk, de általa egész, erôs, boldog emberek leszünk. E Fiában szereti a képére alkotott Isten-gyermeket:Szeretem fiamat, szerelmes ô nekem, s szeretem, ki nyomaiban jár! Ez emeljen; ebbôl merítsek vigaszt s öntudatot, hogy soha el ne hagyjam magam. Hisz engem is jobban szeret, mint az egész világot; lelkét adta rám; én is ,,filius columbae'' vagyok. Az én keresztelésemben is megnyílt az ég, lejött a Szentlélek, s Isten fia lettem. Lelkemben azóta is sok lelki erô pihen, felsôbb érzések energiái, Isten fátyolos vonásai; ki kell ezeket fejlesztenem krisztusi életben. A keresztelt lélek olyan, mint a harmatos rét, friss, üde, pihent, tele alvó,bűbájos erôkkel, melyeket fölébreszt a kegyelem napsugara s fejleszt és tökéletesít a gyakorlat./Prohászka Ottokár +1927.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából25/442,Lk 4
  2014-01-09 11:42:51, csütörtök
 
  Békesség Jézus igehirdetésének befogadásából.
Lk 4,14 Jézus pedig a Lélek erejében visszatért Galileába, és a híre elterjedt az egész környéken. 15 Tanított a zsinagógáikban, és mindenki dicsoítette.Jézust elutasítják saját városában 16 Azután elment Názáretbe, ahol felnövekedett. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és fölállt olvasni. 17 Odaadták neki Izajás próféta könyvét. Amikor szétnyitotta a tekercset, arra a helyre talált, ahol ez van írva:
18 >Az Úr Lelke van rajtam;
azért kent föl engem,hogy örömhírt vigyek a szegényeknek,
elküldött, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak
és látást a vakoknak,
hogy szabadon bocsássam a megtörteket,19 és hirdessem az Úr kedves esztendejét< {Iz 61,1-2; 29,18; 58,6}.
20 Aztán összehajtotta a könyvet, visszaadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegezodött. 21 O pedig elkezdett hozzájuk beszélni: >Ma teljesedett be ez az Írás a ti fületek hallatára.< 22 Mindnyájan igazat adtak neki, és csodálkoztak a kegyelem igéin, amelyek ajkáról fakadtak.


A szöveg egy részéhez elmélkedés a 282.sz. blog bejegyzésben.

 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából24/441,Jn 1
  2014-01-05 15:42:05, vasárnap
 
  Békesség Jézus Krisztus befogadásával épülő Isten-gyermeki életből.
Jn 1,1 Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. 2 ' volt kezdetben Istennél. 3 Minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. 4 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. 5 A világosság a sötétségben világít, de a sötétség azt nem fogta föl.
6 Volt egy ember, akit Isten küldött, János volt a neve.
7 Tanúskodni jött, hogy tanúskodjék a világosságról, s mindenki higgyen általa. 8 Nem ô volt a világosság, csak tanúságot kellett tennie a világosságról.
9 Az igazi világosság, aki minden embert megvilágosít, a világba jött. 10 A világban volt, a világ ôáltala lett, de a világ nem ismerte fel ôt. 11 A tulajdonába jött, övéi azonban nem fogadták be.12 Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek az ô nevében, 13 akik nem a vérbôl, sem a test ösztönébôl, sem a férfi akaratából, hanem Istenbôl születtek.
14 Az Ige testté lett, és köztünk lakott, és mi láttuk az ô
dicsôségét, mint az Atya egyszülöttének dicsôségét, aki telve volt kegyelemmel és igazsággal.
15 János tanúságot tesz róla, és hirdeti: >>' az, akirôl ezt
mondtam: Aki utánam jön, megelôz engem, mert elôbb volt, mint én.<<16 Mi mindnyájan az ô teljességébôl kaptunk kegyelmet kegyelemre halmozva. 17 Mert a törvényt Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság pedig Jézus Krisztus által valósult meg. 18 Istent soha senki nem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, ô nyilatkoztatta ki. 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából23/440,Jn 1
  2014-01-02 13:13:58, csütörtök
 
  Békesség az Úr befogadását előkészítő lelkületből.
Jn 1,19 Ez János tanúsága, amikor a zsidók papokat és levitákat küldtek Jeruzsálembôl hozzá, hogy megkérdezzék ôt:>>Ki vagy te?<< 20 ' megvallotta, és nem tagadta, és megvallotta: >>Nem én vagyok a Krisztus.<< 21 Erre megkérdezték tôle: >>Mi vagy tehát?Illés vagy?<< ' azt válaszolta: >>Nem vagyok.<< >>A próféta vagy?<< Azt felelte: >>Nem.<< 22 Akkor azt mondták neki: >>Akkor ki vagy? Választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket! Mit mondasz magadról?<< 23 'azt felelte:
>>A pusztában kiáltó szava vagyok:
'Tegyétek egyenessé az Úr útját' {Iz 40,3},amint Izajás próféta mondta.<<
24 A küldöttek a farizeusok közül voltak. 25 Ezért tovább
kérdezték: >>Miért keresztelsz tehát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem a próféta?<< 26 János ezt felelte nekik: >>Én vízzel keresztelek, de köztetek áll az, akit ti nem ismertek. 27 ' az, aki utánam jön, akinek a saruszíját megoldani sem vagyok méltó.<< 28 Ezek Betániában történtek, a Jordánon túl, ahol János keresztelt.A szöveg egy részéhez elmélkedés a 220.sz. blog bejegyzésben.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2013.12 2014. Január 2014.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 104 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 30
  • e Hét: 162
  • e Hónap: 606
  • e Év: 606
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.