Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Bibliából és lelkésztől188/526
  2014-10-31 16:38:36, péntek
 
  Békesség a szentek közösségét építő lélekben.
Az egyház egyik legfölségesebb, leggyönyörűbb ünnepe a
,,Mindenszentek''; apotheosis és apológia. A ,,szentek községe'' ez,
mely a zúgó, zajló, khaotikus ,,profánok községébôl'' kiválik.

a) A világ lelke nyugtalan, forrongó, tolakodó lélek; a jobbat
keresi; ez ösztöne is, kísértete is. Igaza van, kell törekednie, mert
durva, alacsony az ösztönös ember; troglodita volt, kannibál volt, vad volt. Azután iszonyú történeten gázolt át, s most ide ért s itt lakik Bécsben, Pesten, Párisban; itt épít városokat, színházat, itt ápol művészetet, s töri fejét, hogy mi legyen még belôle. E nyugtalan,törtetô áramlatnak élére odatűzi a kereszténység a legjobbat: ,,Dii estis'', istenek vagytok, s rá is mutat a szentek közösségére: íme,ezek nem földi emberek, hanem ,,istenek''. Jézus Krisztus áll elôl, a megtestesült Isten, a Szent Szűz..., liliomos leányok..., koszorús ifjak..., áldozatos, tiszta, egyszerű lelkek..., hôsök és napszámosok..., itt megy végbe az istenülés folyamata; a végtelenül szeretô Isten szerelmes a lelkekbe, életük kincs neki (érdem minden),utolsó leheletük neki klenódium (pretiosa in conspectu Domini mors sanctorum eius). Bennük él kegyelmével és az örök élet vágyát éleszti!Vita... vita aeterna, az evangélium kadenciája. Itt már ismerik az élet vizeit, s a szép boldog élet a nyolc boldogságban mutatkozik be.Ó Krisztus, szeretem az életet, az örök ifjúságot, s tudom, hogy ezt csak általad nyerhetem... testvéreimhez kell hasonulnom, kiket szeretek.

b) Mondák, hogy ez bánatos élet, hogy nem szereti a virágos
földet, a kék eget, az illatos rózsát, a csillámló márványt, hogy nem mosolyog s halállal álmodik. Ellenkezôleg; szereti ezeket, de mivel a kék ég elborul, a rózsa elhervad, a márvány elporlik, szeretete ezeken túl terjed s harmóniát teremt föld és sír, idô és örökkévalóság,rózsanyílás és elmúlás közt. Mélyebben szállt le s az örök élet credójának sirályszárnyain emelkedik föl. Nyolc boldogságba foglalja a lélek s az élet minden emancipációját, hívják bár szegénységnek, könnynek, vértanúságnak, üldözésnek! Ó fölséges, vígságos, harmonikus élet, csak az haragszik rád, ki arcodba nem nézett. Én ismerlek és szeretlek!

c) Azt gondolták, hogy alacsony és nemtelen élet; hogy önmagát utálja és gyűlöli, hogy önmagát tisztátalannak s bűnösnek tartja, s kéri, hogy tapossanak rá. Flagelláns lesz s nem mosakodik; házat nem épít, hanem lyukakat kotor a hegyoldalba. -- A külsôség nem szentség;a lelki élet pszichológiájában is vannak kórtünetek, s van divat,ahhoz semmi közöm. Annyi tény, hogy eredeti bűnben születtünk s magunk is vétkezünk, de ezt csak azért vesszük szívünkre, hogy megdicsôüljünk, s bánatban, penitenciában is dicsôségért dolgozzunk.Különben a lelki élet is olyan, mint az építési telek: mészgödrök-,homok-, kô-, téglarakások közt csákány s kalapács dolgozik, csak azután áll elô a ház, a templom. Lelkünk építési telek; tűz, vas,könny, vér dolgozik rajta; és lesz belôletek, ha majd gyarlóságaitokból kinôttök: ,,Isten temploma''.

d) Azt gondolták, hogy gyönge és gyáva. Gyönge, mert irgalmas,szereti a szenvedôt, a nyomorultat. Könyörületrôl szól és búsul.Életét éleszti a szegénynek, a koldúsnak, elérzékenyül. Igen; de ezt szeretetbôl teszi, mely erôs, mint a halál; leereszkedik, de azért,hogy fölemeljen. ,,Fortis ut mors'', kegyelemmel teljes; ez az isteni elem dolgozik benne s ez erôben megküzd a világgal s nem fél!

e) S hol teremnek e lelkek? A szentek községében. Ott van hit; a kegyelem hét forrása, a szentségek; az áldozat, a kulcsok az örök kapukhoz, a vállvetett munka a nagy föladatokra, az önsegély (érdem)és közsegély (ima, szeretet, közbenjárás, búcsúk). Tehát ideál és erô a szentek községében! Lelkesüljünk és tegyünk; mondjuk: Ha nekik sikerült, miért ne sikerülne nekem? Van a lélek életében örök tavasz,ebben állnak a megdicsôült lelkek; de van örök halál is, melyben a letört élet él, örök kínja önmagának. Van a léleknek nyara is, amikor gyümölcsöt hoz, érdemet szerez, s az a földön van; de van a lélek életében ôsz is, a szegénység, a szomorúság, melanchólia, a levélhullás, a csupaszság idôszaka, s ez az ôsz ott túl a tisztító tűz élete. /Prohászka Ottokár +1927. Budapest /
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és lelkésztől187/525
  2014-10-26 11:44:29, vasárnap
 
  Békesség Isten szeretetéből táplálkozó életből.
a) ,,És kérdé ôt egy törvénytudó, kísértvén ôt: Mester, melyik a
fôparancsolat a törvényben? Mondá neki Jézus: Szeressed a te Uradat,Istenedet teljes szívedbôl és teljes lelkedbôl és teljes elmédbôl''(Máté 22,35).
Szeresd a te Uradat; amit szeretsz s szerethetsz, az mind belôle való; szíved is a szeretet ösztönével, a viszontszeretet
igényével s boldogításával belôle való. Szeresd, benne találsz
mindent; azért önmagáért szeretheted csak igazán. ,,Istenem,
mindenem'' -- hajtogatta Assziszi sz. Ferenc. ,,Isten a szeretet'',
mondotta Szent János evangélista. Boldogsága a végtelen, tevékeny szeretet; parancsai szeretetbôl valók; -- mikor büntet s próbára vet,akkor is szeret. -- Parancsa nagyon egyszerű: szeress teljes szívbôl s lélekbôl, melegen, bensôséggel, érzéssel; szeress engem s minden embert értem. Szeress minden erôdbôl; ne csak szóval, ne csak érzelegve, hanem tettel. -- Tégy minél többet a szeretet indító-okából, így: Szeretlek Uram, azért teszem vagy tűröm ezt, járok el így vagy úgy. Nem emberi tekintetbôl, önzésbôl, haszonért,dícséretvágyból; hanem érted, feléd fordítva, azonnal rád vetve mindkét szememet.

b) ,,A második pedig hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint tennenmagadat''. Boldog volna a világ, ha ezt a törvényt ismernôk s átélnôk; de nagyon távol vagyunk tôle. A világ tele van
kegyetlenséggel. Lesz-e ez máskép valamikor?! Nem filozofálok, de az én körömben a szeretet lángját élesztem; s tegye ezt mindenki tôle telhetôleg. ,,Ha minden orosz egy-egy fát ültetne életében,
Oroszországból kert válnék, s ha minden ember csak egy valakit
boldogítana életében, a világból paradicsom volna'' (Dosztojevszkij).Ez evangéliumi gondolat. Kevés ember osztja; a többi gyulölködik. De akik értik, azok tudják, hogy ez a világ boldogulásának útja. --
Szeress minden embert, tekintet nélkül országra, fajra, vallásra;
szeresd ôket: 1. viseltessél jóindulattal irántuk; 2. a polgári élet
egész vonalán; 3. ha miniszter, orvos, bíró, tanító, hivatalnok vagy,
hivatalod jól betöltése által; 4. szeresd az egyest, a társadalmat s a hazát.

c) ,,E két parancsolaton függ az egész törvény s a próféták''. Ez
a két parancsolat magában foglal minden egyebet. Aki tehát szeret, az magában hordja a törvénykönyvet, s érzi, hogy mit kell tennie.Senkinek sincs szüksége sok tudományra, sem könyvtárakra, hogy jó ember legyen. Pedig ez az én hivatásom s földi célom. Szeretek tehát,s ezáltal leszek jó ember; s minél több türelemmel s önzetlenebbül szeretek, annál jobb ember leszek s jobban hasonlítok az Úrhoz, aki szeretett s elviselt engem, hálátlan bűnöst.

d) Jól kell szeretni. Felebarátunknak teste s lelke van;
elsôsorban lelkére van tekintetem; nevelem gondolkozását s érzületét,vezetem igazságra, megszerettetem vele az erényt, vígasztalom,meglátogatom s a testi irgalmasság gyakorlatait is végzem. -- Senkit sem tartok rossznak, kirôl biztosan nem tudom; de mindenkit úgy kezelek, mint aki többé-kevésbbé rosszra is hajlandó; mindenkit okosan, kímélettel, óvatosan kezelek. -- Nem szabad jóindulatommal fukarkodnom és bizalmatlankodnom, hogy megérdemli-e ez vagy az szeretetemet s nem csal-e meg. Hisz Istenért szeretek embert! Aki sokat okoskodik, az keveset szeret. -- Okosnak kell lennem, alamizsna helyett inkább munkát adnom, -- az emberek bizalmát megnyernem, --nekik kedvet csinálnom az élethez, akadályaikat, nehézségeiket elhárítanom./Prohászka Ottokár +1927.Budapest /
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából68/524,Lk 12
  2014-10-24 20:46:44, péntek
 
  Lk 12,54 Ezután a tömeghez is szólt: >Amikor látjátok, hogy nyugatról felhő támad, mindjárt azt mondjátok: `Jön az eső', és úgy is lesz;
Békesség idők jeleinek felismeréséből,kiengesztelődésből.
55 amikor délről fúj a szél, azt mondjátok: `Forróság lesz', és meglesz. 56 Képmutatók! Az ég és föld jeleiből tudtok következtetni, ezt az időt miért nem tudjátok hát megítélni? 57 Miért nem jöttök rá magatok, hogy mi az igazságos?
58 Mikor pedig ellenfeleddel az elöljáróhoz mész, útközben igyekezz megegyezni vele, nehogy a bíróhoz hurcoljon, s a bíró átadjon a börtönőrnek, a börtönőr pedig tömlöcbe vessen. 59 Mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó fillért is meg nem fizeted.<
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Írótól5/523/F. M. Dosztojevszkij/
  2014-10-19 15:01:35, vasárnap
 
  Békesség a szeretetben föltáruló Isten titkából.
F. M. Dosztojevszkij: Ebben van az egész hit
Isten és Krisztus tagadói nem gondoltak még arra, hogy Krisztus
nélkül a világban minden azonnal szennyes és bűnös lesz... Amikor
félreállítják Krisztust -- a szépségnek és a jóságnak elérhetetlen eszményképét távolítják el az emberiség körébôl... Hisz Krisztus csak azért jött el, hogy az emberiség megtapasztalja, hogy a földi
természet, az emberi értelem is mennyei fényben jelenhet meg
ténylegesen és testi alakban, s nem csupán szellemileg, eszményként.
Krisztus követôi, ennek a megdicsôült hús-vér testnek az imádói, a legkegyetlenebb kínzások közepette bizonyították be, hogy milyen boldogság ezt a valóságot magunkban hordani, ennek az alaknak a
tökéletességét követni, és valóságos testi voltában hinni. A többiek pedig, akik látták azt, hogy milyen boldogságot ad ez a valóság amint az ember részesülni kezd benne és valóban közeledik szépségéhez --csodálkoztak, ámultak, s végül maguk is élvezni akarták ezt a boldogságot: kereszténnyé lettek, s már elôre örültek a kínzásoknak.
Az egésznek a titka abban rejlik, hogy az ,,Ige'' valóban ,,testté''
lett. Ebben áll az egész hit, az emberiség minden vigasza, az a
vigasz, amelyrôl senki nem mondhat le.
... Szeressétek Isten egész teremtett világát, az egész világot,
minden homokszemet a földön! Szeressetek minden levélkét, Isten minden fénysugarát! Szeressétek az állatokat, szeressétek a növényeket, szeressetek minden dolgot! Ha majd szeretsz már minden dolgot, meg fogod érteni a dolgokban Isten titkát is.

/Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij. orosz író + 1881. Szentpétervár/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Bibliából67/522,Lk 12
  2014-10-17 11:40:47, péntek
 
  Békesség Isten gondviselésére hagyatkozó,összhangra törekvő lelkületből.
Lk 12,1 Amikor olyan nagy tömeg gyűlt össze körülötte, hogy csaknem legázolták egymást, először csak a tanítványaihoz kezdett beszélni: >Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól. 2 Semmi sincs elrejtve, ami nyilvánosságra ne jutna, és nincs olyan titok, ami ki ne tudódna. 3 Ezért amit sötétben mondtatok, fényes nappal halljátok majd vissza, és amit a belső szobában fülbe súgtatok, a háztetőkről fogják hirdetni.
4 Nektek, barátaimnak mondom: Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de semmi többet nem tehetnek. 5 Megmondom én nektek, kitől féljetek: Féljetek attól, akinek, miután megölt, hatalma van a kárhozatra vetni. Igen, mondom nektek: tőle féljetek. 6 Öt verebet ugye két fillérért adnak? Isten mégsem feledkezik meg egyről sem közülük. 7 Nektek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak tartva. Ne féljetek tehát: sokkal értékesebbek vagytok ti akárhány verébnél.


 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és lelkésztől186/521
  2014-10-12 20:01:29, vasárnap
 
  Békesség a magunkra öltött,befogadott jézusi lelkületből.
a) ,,És kimenvén szolgái az utakra, összegyujték mind, akiket
találtak, rosszakat és jókat... Beméne pedig a király és látott ott
egy embert, ki nem volt menyegzôs ruhába öltözve. És mondá neki:Barátom, hogy jöttél ide be, menyegzôs ruhád nem lévén? Amaz pedig elnémula'' (Máté 22,10).
A menyegzôs házban jók és rosszak vannak;vannak, kiknek nincs menyegzôs ruhájuk, nincs ünneplô, örvendezô,Istenben erôs lelkük. Sajnos, azt látjuk. Mint a száraz fa a májusi erdôben, mint a pásztortűzhely foltja a harmatos réten, s a király álmélkodva kérdi: Hogy jöttél ide be menyegzôs lelkület nélkül? Milyen keresztény vagy, ha újjá nem születtél; milyen hívô, ha örvendezni s
erôsnek lenni meg nem tanultál; milyen katholikus, ha végtelen
boldogságod elônyeinek öntudatára nem ébredtél? Ünneplô, örvendezô,kegyelmeit élvezô, Istenhez símuló, édes-erôs jelenlétében élô, lelket kincsnek, drágagyöngynek nézô lelkület nélkül nem jutunk számba! Katholikusnak, krisztusinak kell lennem következetesen.

b) ,,És mondá a király a szolgáknak: Megkötözvén kezeit és lábait, vessétek ôt a külsô sötétségbe; ott leszen sírás és fogak csikorgatása''. A nagy vendégségek keleten éjjel tartatván, a fényes étterembôl kitaszított vendég sötétségre jutott. -- Menyegzôs lelkület nélkül az ember sötét s az örök sötétség felé halad. Nem hiszek a sötétségben, a szomorúságban, a reménytelenségben; ha fáradt filozófusainktól magam is fonnyadni kezdek, nekimegyek hegynek-völgynek, s a vadrózsa s a pipacs és a búzavirág azt kiáltja felém:Nincs igazuk. Azután betérek a templomba, ahol az Oltáriszentségben s az egyház áldásaiban vízre, gyertyára, hamura, oltárra, szent szerekre, Krisztus ruhájának szegélyére ismerek: Jézus van velem --kiáltom, -- nem járok sötétségben. Házában élek, s világosságát és szeretetét élvezem. De hányan vannak a külsô sötétségben, az ô
egyházán kívül, s hányan belsô sötétségben még egyházán belül is!

c) Mindkét sötétségtôl irtózom, mert elfojtják a világosságot s
az örömöt. Nagyra becsülöm, hogy az egyházban vagyok, mert itt mindenfelôl fény és meleg árad belém. Akik kívül vannak, azok ezt
átlag nem értik, de aki menyegzôs ruhában ül a király asztalánál s
élvezi az Urat s szentségeiben közvetlen benyomásait veszi, az tudja,hogy mi az a ,,külsô sötétség'', mi az a ,,házon kívül'' lenni, s érti a szentek kemény beszédjét, mely a bárkán kívül való vízözönre és a házon kívül való sötétségre óva és fenyegetve figyelmeztet. Uram,királyom, jó nekem itt lennem! Hála neked!
/Prohászka Ottokár +1927.Budapest /
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából66/520,Lk 11
  2014-10-09 17:22:53, csütörtök
 
  Békesség a bizalomteljes,állhatatos imából.
Lk 11,5 Azután így szólt hozzájuk: >Ha közületek valamelyiknek barátja van, és az odamegy hozzá éjfélkor, s azt mondja neki: `Barátom! Adj nekem kölcsön három kenyeret, 6 mert egy barátom érkezett az útról hozzánk, és nincs mit adnom neki'; 7 a másik viszont belülről ezt feleli: `Ne zavarj, az ajtó már be van zárva, gyermekeim is ágyban vannak velem együtt, nem kelhetek föl, hogy adjak neked!' 8 Mondom nektek: ha nem is kelne föl, hogy adjon neki azért, mert a barátja, mégis, alkalmatlankodása miatt fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége van.
9 Ezért mondom nektek: Kérjetek, és adni fognak nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek. 10 Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek ajtót nyitnak. 11 Melyik az az apa közületek, aki, ha a fia halat kér, hal helyett kígyót ad neki? 12 Vagy ha tojást kér, talán skorpiót nyújt neki? 13 Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja a Szentlelket mennyei Atyátok azoknak, akik kérik tőle!<


 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és lelkésztől185/519
  2014-10-05 10:47:31, vasárnap
 
  Békesség Isten országában ,az Úr szándéka szerinti munkálkodásból.
a) ,,Vala egy családos ember, ki szôlôt ültetvén, bekeríté azt
sövénnyel és sajtót ása benne és tornyot építe és bérbe adván azt a míveseknek, messze útra mene'' (Máté 21,33).
A családatya az Isten, a szôlô az Isten országa, a sövény az Isten oltalma, a sajtó az isteni törvény, a torony a tekintély védelme... Mennyit tett nekünk az Úr!Örvend a lelkem, ha az Isten országára gondolok; van benne törvény,van tekintély, van kôfal, van vasfoglalat; de a kôfal be van festve,ékes otthon, s a vasfoglalat művészi és virággal van benôve. Én szeretem ez erôs falakat, melyek kedves otthont foglalnak; e sövényt,mely kertet, virágot kerít; e tornyot, mely fölényes, impozáns, s oltalmat nyujt. Ez nem terhem, hanem örömöm, vigaszom; ez nem békóm,hanem biztonságom, és ugyancsak jól érzem magam itt; végig szökelek e házon, e szôlôn, mint gyermek szülôháza udvarán.

b) ,,Szôlôt ültetvén bekeríté azt''. Van neki szántóföldje is,
melyre magvát hinti, de szereti országát szôlôhöz hasonlítani,
szôlôhöz azokon a sziklás hegyoldalakon, az izzó napsugárban; ott csákány és kapa is dolgozik, ott verejték csurog és az ég tüze sziporkázik; de van ott virágzás, az az édes illat, ,,odor
suavitatis''; van must, mely erjed; van bor, mely tüzel, fölvillanyoz.
-- Jézus szereti a lelkeket, kiknek érzelmei illat, de erô is;erjednek, zavarosak ugyan néha, de kitisztulnak, s tűz és erô van
bennük. Az Isten szeretete föllelkesít, megrészegít. Jézus szeretete ,,cella vinaria'', ,,cella aromatum'', boros hajlék, illatos, virágos otthon, -- édes és erôs. Ilyen legyen a lélek, s ne zavarja meg, ha néha érzelem- s gondolatvilága s egész valója erjed; dolgozza föl érzelmeit s szenvedélyeit tűzzé, erôs szeretetté.

c) ,,Mikor pedig a terményérés ideje elközelgett, szolgáit a
mívesekhez küldé, hogy beszedjék a szôlôterményt. De a mívesek
megfogván az ô szolgáit, némelyet megverének, némelyet megölének,némelyet pedig megkövezének''. Szôlônek, édes, tüzes bornak kell e szôlôben teremnie, vagyis érzelmes és lelkes, erôs szeretetnek és annak idôrôl-idôre ki kell tűnnie. Ez az Isten termése; a buja fa,lomb, az éretlen vagy rothadt szôlô, ez a világ termése. Érezzük mindnyájan a föladatot, hogy az Isten e terményeit meghozzuk; mit érne enélkül sövény, sajtó, torony, mit az egyház, ha a lelkek nem lehelnék illatukat, és ha nem gyulladnak ki szent szeretetben? Ó ne kompromittáljuk az Isten remeklését kontárkodásunkkal!

d) ,,Vala pedig egy igen kedves fia, végre azt küldé hozzájuk,mondván: Meg fogják becsülni fiamat''. Az evangélium lágy lesz, ha e fiúról szól: Vala neki még egy igen, igen kedves fia... Prófétáknál,vértanúknál, királyi lelkeknél, szenteknél kedvesebb; azok szolgák, ez pedig az ô igen kedves fia...! S nem nézi azt a szôlôt bitang jószágnak, hanem úgy szereti, hogy a fiát is rápazarolja, azt az igen kedves fiút... Igen, amilyen igen kedves az a fiú, oly igen kedves az ô szôleje; ,,vinea mea'', ,,az én szôlôm''. Az anyaszentegyház s az én lelkem az Úr igen kedves szôleje, melyért odaadta igen kedves fiát. Ó,hol a helyem? Isten szívén; igen kedves vagyok neki; fiát odaadja értem! Mily öröm és dicsôség ez és mily kötelesség háramlik rám ebbôl!

e) ,,És megragadván ôt, megölék és kiveték a szôlôbôl''. Vadkanok csörtetnek a szôlôben, a szôlô nem virágzik, nincs édes gyümölcse, sem lelkesítô nedve, és megölik az igen kedves fiút. Pusztulás és mély boldogtalanság kísért ott. -- Ezt tették a zsidók régen, s lelkük elszáradt; ezt teszi mindenki, ki Krisztust megveti; lelke nem virágos, nincs benne mélységes tűz, nincs az örök élet lelkesülése.Más virágot, más lelkesülést az isteni szeretet borával összehasonlítani nem lehet; aki ezt nem issza, az nem tudja, hogy mi az élet legmélyebb öröme. ,,Megrészegülnek a te házad bôségétôl s gyönyöruséged patakából itatod ôket'' (Zsolt. 35,9). ,,Vajha az én parancsaimra figyelmeztél volna, békességed leendett, mint a folyóvíz,és igazságod, mint a tenger örvényei'' (Izai. 48,18). E nélkül pedig ,,eljô és elveszti a míveseket s a szôlôt másoknak adja''. Nem, nem,Uram, hű leszek!/Prohászka Ottokár +1927.Budapest /
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából65/518,Lk 10
  2014-10-02 11:05:11, csütörtök
 
  Békesség az Úr küldetésében részesedésből.
Lk 10,1 Ezek után az Úr kiválasztott más hetvenkettőt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahova menni készült. 2 Azt mondta nekik: >Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratás Urát, küldjön munkásokat az aratásába. 3 Menjetek! Íme, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. 4 Ne vigyetek erszényt, se tarisznyát, se sarut, és az úton senkit se köszöntsetek. 5 Ha valamelyik házba bementek, először ezt mondjátok: `Békesség e háznak!' 6 Ha a békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek; ha pedig nem, visszaszáll rátok. 7 Maradjatok ugyanabban a házban, egyétek és igyátok, amijük van, mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. 8 Ha valamelyik városba betértek, és ott befogadnak titeket, egyétek, amit elétek tesznek. 9 Gyógyítsátok meg az ott lévő betegeket, és mondjátok nekik: `Elközelgett hozzátok az Isten országa.' 10 Ha pedig egy városba betértek, és nem fogadnak be titeket, menjetek ki az utcára, és mondjátok: 11 `Még a port is lerázzuk nektek, amely a ti városotokban lábainkra tapadt; tudjátok meg azonban, hogy elközelgett az Isten országa.' 12 Mondom nektek: Szodomának könnyebb lesz a sorsa azon a napon, mint annak a városnak.

Elmélkedés részlet a 307.bejegyzésnél.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2014.09 2014. Október 2014.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 104 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 18
  • e Hét: 148
  • e Hónap: 340
  • e Év: 340
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.