Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
Bibliából és szerzetestől62/543
  2014-12-28 11:36:16, vasárnap
 
  Békesség a Szent Család lelkületét követő életből.
Jézusom, te a házasság szentsége által egyedülálló méltóságra emelted a családot. Meghívtad az általad alkotott világ jövôjének munkálására és országod építésére.
A te rendelésedbôl történik, hogy itt a földön a család a
továbbhordozója az életnek. A házastársak ajándékozzák az új életet, ôk nevelik föl a gyermekeket -- a maguk örömére és boldogságára, népünk és egyházunk javára. Ôk mutatják meg gyermekeiknek elôször a hozzád vezetô utat.
Bôségesen elárasztottad kegyelmeddel, és megszentelted a család intézményét akkor is, amikor egyszülött Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus is családban született, és nevelkedett. Földi életének nagyobb részét a Szent Családban töltötte.
A házastársak kapcsolatát annak a szent kapcsolatnak a példaképéül állítottad, amely közted és egyházad között áll fenn.
Kérlek téged, add, hogy a családnak ezt a szent hivatását és
méltóságát mindig szem elôtt tartsam!
Óvj meg attól, hogy erômet üres és hamis ábrándozásokban
szétforgácsoljam. Készíts elô a nagy feladatra, amelyet számomra a családban szántál.)/ P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes imakönyvéből+1994 Belgium/
 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Bibliából és lelkésztől197/542
  2014-12-24 17:27:10, szerda
 
  Békesség Jézus értünk születésének tudatából.
a) ,,És pásztorok valának azon tartományban virrasztván... és íme az Úr angyala megálla mellettük... és mondá: Ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, mely leszen minden népnek, mert ma született nektek az Üdvözítô'' (Luk. 2,11).
Nem az Istennek s a csillagok világának, nem is az angyaloknak,hanem nektek. Érdemei, erényei, kegyelmei a tieitek, örüljetek tehát,hogy gazdagok lettetek! Intézményei, szentségei s szentjei a tieitek;örüljetek, hogy hatalmasok lehettek. S ô maga... ô maga is a tietek!Nemcsak gazdagok tehát, nemcsak hatalmasok, de isteniek vagytok. Ó,Uram, add, hogy e jó hírt s mesés kincseit s égi erejét magamba fölszívjam; mert ah, nem fér belém, hogy az Úr nekem született; csak ha arra gondolok, hogy mily megváltásra szorulok, akkor lefoglalom ezt az egész mérhetetlenséget, mert mindent, mindent használhatok.

b) ,,És ez lesz nektek a jel: találtok egy kisdedet pólyákba
takarva, jászolba fektetve'' (Luk. 2,12). Ez lesz a jel, ez kijózanít
majd titeket; ha címert, zászlót, kardot, koronát kerestek, nem
találtok az Üdvözítôhöz; nektek egy édes gyermek, szent, szép,
igénytelen élet kell. A külsôségekbôl ki kell hámozódnotok, a nagyzó gondolatokkal le kell szerelnetek; ,,in indepicto fundo cordis'', a meztelen öntudatban kell keresnetek isteni értéket s ott kell föltalálnotok Isteneteket. Hatoljunk a meggyôzôdésbe, hogy annyit ér életünk, amennyire tisztává s jóvá tehetjük azt s amennyi békét,szeretetet, alázatot önthetünk bele. Tehát ne azt hajtogassuk, hogy minél többet bírjunk, s minél többet dolgozzunk, hanem hogy okos,munkás élet mellett minél szabadabban s örvendezôbben éljünk Istennel.

c) ,,És azonnal mennyei sereg sokasága jöve az angyalhoz'' (Luk.2,13). Ezt a ,,militia coelestis''-t, mely imád, nem utálja a próféta,csak az ellen dörög, melyet imádtak emberek, bálványozván a csillagokat. A csillagos angyalok hódolnak Jézusnak; egy darab mennyország telepedik le bennük a betlehemi partokon, az Isten tábora,melynek éneke a ,,Gloria in excelsis Deo''; hazájuk éneke ez; a magasból jöttek; ott élvezték az Isten dicsôségét, s itt is azt éneklik. Magasból kell jönni, hogy Isten dicsôségét énekeljük;magasban kell otthon lenni, hogy szívünk, lelkünk, egyéniségünk Isten dicsôítô éneke legyen./Prohászka Ottokár +1927.Budapest /
Áldott napokat,ünnepeket kivánok.


 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és lelkésztől196/541
  2014-12-21 11:51:41, vasárnap
 
  Békesség Isten kegyelmi adományaival életből.
,,Ne félj Mária''... mondja az angyal. Bizalmatlankodni jó,
mert sokféle szellem jár ki-be az ember lelkében, s jónak látszik, ami rossz, s természetesnek, ami bűn, mert egyoldalúan nézzük,
szuggesztiók alatt állunk. De mikor alázatos és erôs vagy, akkor ne
félj, hogy csalódol. Ez a lelkület kizárja a kaprict, a szeszélyt, az
erôszakos, ösztönös lelket, ugyancsak kizárja a félelmet. Az Isten
angyalával szemben légy bizalmas, mint Jákob; a sötétségével szemben bizalmatlan, mint Jób. Alázódjunk meg úgy bűnösségünk s gyarlóságunk fölött, hogy az Isten segélyére való tekintetbôl ugyanakkor bátrabbak,lelkesebbek legyünk. Ami az embert élettelenné s gyávává teszi, az nem az Isten szelleme.

c) ,,Kegyelmet találtál az Úrnál.'' Tetszettél neki; ô teremtett
úgy, hogy megnyugodhassék benned, s te élvezed e mennyországot. Nem lépsz ki belôle soha. -- Nekem keresnem kell ez elásott kincset;sokszor kerülô utakon jutok el csak ismeretére; -- akkor fogom föl,hogy mily jó, mily édes, mikor hiányát érzem. Szeress, Uram, engem is;add, hogy megtaláljalak téged. Szeress úgy, hogy ne oltsa ki hideg lelkem szeretetedet. Szeress és vonzz hathatósan./Prohászka Ottokár +1927.Budapest /
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából74/540,,Mt 1
  2014-12-18 12:00:05, csütörtök
 
  Békesség a velünk levő Isten elfogadásából.
Mt 1,18 Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária el volt jegyezve Józseffel. Mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy méhében fogant a Szentlélektől.
19 József pedig, a férje, igaz ember lévén, nem akarta őt hírbe hozni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. 20 Amikor ezeket forgatta szívében, íme, az Úr angyala álmában megjelent neki és így szólt: >József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami őbenne fogantatott, a Szentlélektől van. 21 Fiút fog szülni, és a Jézus nevet adod neki, mert ő szabadítja meg népét bűneitől.<
22 Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék az Úr szava, amit a próféta által mondott: 23 >Íme, a szűz méhében fogan és fiút szül, s a nevét Emmánuelnek fogják hívni< {Iz 7,14}. Ez azt jelenti: Velünk az Isten.
24 József pedig fölkelt álmából és úgy tett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét,

Elmélkedés részlet a 437.bejegyzésnél.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és lelkésztől195/539
  2014-12-14 15:03:57, vasárnap
 
  Békesség Istenhez tartozásunk megéléséből.
a) ,,Homo Dei'', Isten embere, Istenbôl indultam ki s feléje
küzködöm. Szeretnék az övé lenni. Ésszel s szívvel leszünk övéi.
Fölfogással, hittel, s az odatartozásnak legmagasabb fokán azzal, hogy ô a mienk, s hogy bírjuk s éljük. Ez kultúra, vagyis életünkbe átvitt igazság s annak harmonikus kialakítása. Az ilyen lélek ,,lát''...
látja Urát, célját, látja azt a más világot... ,,tamquam videns''
eligazodik s eligazít másokat. S nemcsak lát, de él abban, amit lát;
ez a teljes ember! Ereje, lelke van, s megérzik azt mások is. ,,Isten
embere, jöjj le'', mondják Illésnek; ,,ha Isten embere vagyok,
szálljon le tűz rátok'', feleli. Tűz, tűz, lélek... ez az Isten
emberének jellege...! Buzgalom és tevékenység fakad belôle.

b) Krisztusé vagyok, ,,homo Christi''. Úgyis, hogy megvett,
megváltott, úgyis, hogy tanítványa vagyok; hozzá járok iskolába; de kivált, hogy barátja vagyok: ,,nem mondalak már szolgáimnak, hanem barátaimnak nevezlek'', mondja ô. Kontempláló közelségbe jutottam s meghitt érzelmi közösségbe. Nincs más eszményem. Ô a ,,figura substantiae Dei'', az alakot, a testet öltött végtelen. ,,Figura'',igen; még pedig ideális, remek. Eltalált s belenyúlt szívembe;evangéliuma az én öntudatos filozófiám. Ó, hogy szeretem az Urat, az én Uramat... hogy szeretem szeretetének kitörésében épúgy, mint érzelmeinek mélyében... Evangélium, kereszt, eucharisztia képezik a krisztusi szeretet hármas motívumát; általuk lesz gyakorlati,áldozatos és bensôséges az én szeretetem./Prohászka Ottokár +1927.Budapest /

 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából73/538,Mt 11
  2014-12-10 19:11:08, szerda
 
  Békesség Jézushoz járulásból és követéséből.
Mt 11,28 Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. 29 Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű - és nyugalmat találtok lelketeknek {Jer 6,16}. 30 Mert az én igám édes és az én terhem könnyű.<

Elmélkedés részlet a 285.bejegyzésnél.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és lelkésztől194/537
  2014-12-07 11:53:32, vasárnap
 
  Békesség a reménnyteljes várakozásból,újrakezdésből.
Jól illik adventhez az a novemberi, decemberi reggel, mely nem tud
kibontakozni ködbôl s sötétségbôl; elnyujtja a lélek vágyát is. E
hosszú, elnyujtott keltegetés egyszersmind kikezdés; az egyházi év
adventtel kezdôdik. Kópiázza a Krisztus elôtti évek borongós homályát.Tehát várakozás, keltegetés, kikezdés, ezek az advent jellegei,melyeket Szent Pál is említett: Nox praecessit, dies appropinquavit..tűnik az éj, hasad a nap; ébredjünk erôteljes, szent életre, mely Krisztus felé siet.

a) Várakozunk, mert az Úr jön; boldog a szolga, ki Urát várja.
Vigilia az élet, szent virrasztás; virrasztó éje az evangéliumi
jegyeseknek: ,,Olajjal telt lámpák velünk, Jézus elé siethetünk''.
Virrasztó éje a nagy ünnepnek, mikor Krisztust tényleg meglátjuk. Gót dómnak kapuzatában állunk; próféták, apostolok s az evangélium kerubjai várnak ránk; de a kapu még zárva van; az élet izgalma fut végig rajtunk. Expectantes beatam spem... várakozunk, reménykedünk,szemünk az örök világosság kapuin függ... Jöjj el, Úr Jézus.

b) Készülünk. Elôször is egy szent, kedves ünnepre, a kegyelmek,az ajándékok ünnepére, a szent karácsonyra. Átéljük az advent vágyait,izgalmait, reményeit, hogy a karácsonynak kegyeletes, gyertyafényes,fenyôillatos ünnepén a kis Jézust örvendezve fogadhassuk. Kivált három gyakorlatra lesz gondunk: a) penitenciára, hogy tiszta legyen a szívünk; b) sszeszedettségre, hogy valamint a természet most magába vonul s készül új tavaszra: mi is magunkbatérve jobban lássunk s erôsebben akarjunk; c) a természetfölötti élet vágyainak ébresztésére:
harmatozzatok égi magasok... Isten, én Istenem, hozzád ébredek... Nem felejtlek.

c) Különösen pedig ismét kezdôk akarunk lenni. Jézus buzdít:
kezdj! Mint ahogy a napsugár sziporkázik a zuzmarás fák bóbitáin s
ingerkedve süt be jégvirágos ablaktáblákon át szobánkba, mintha
fölszólítana: kezdjünk hát élni; úgy mint Krisztus. Kezdjünk sokszor!Furcsa kívánság, de rendkívül fontos. A kezdetnek sajátlagos mozgalma s lendülete van. Még nem ismer fáradtságot s csalódást. Van kedve.Gondolj a kikelet kezdetére; hajt a százéves tölgy és bükk is; puhul,fakad a kenettôl. Nem hajtana, ha kemény és száraz maradna. Az Isten keni föl a lelket... ,,propterea unxit te Deus...'' a jó kedv kenetével, ,,oleo laetitiae''. Nagy a föladatunk; a kezdet kezdetén állunk. Szent Pállal, amik elôttünk vannak, azok után törekszünk!/Prohászka Ottokár +1927.Budapest /
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából72/536,Mt 7
  2014-12-04 11:14:55, csütörtök
 
  Békesség Jézus szavának tettekre váltásából.
Mt 7,21 Nem mindenki, aki azt mondja nekem: `Uram, Uram!', megy be a mennyek országába, csak az, aki megteszi Atyám akaratát, aki a mennyben van.
24 Mert mindenki, aki hallgatja e szavaimat és tettekre váltja azokat, hasonló az okos emberhez, aki a házát sziklára építette. 25 Szakadt a zápor, jött az áradat, fújtak a szelek és nekizúdultak a háznak. De az nem dőlt össze, mert az alapjait sziklára rakták.
26 Mindaz pedig, aki hallgatja e szavaimat, de nem váltja tettekre azokat, hasonlít a balga emberhez, aki a házát homokra építette. 27 Szakadt a zápor, jött az áradat, fújtak a szelek és nekizúdultak a háznak. Az összedőlt, és nagy lett a romlása.

Elmélkedés részlet a 325.bejegyzésnél.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
2014.11 2014. December 2015.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 8 db bejegyzés
e év: 104 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 43
  • e Hét: 173
  • e Hónap: 365
  • e Év: 365
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.