Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
Bibliából33/456,Mk 9
  2014-02-27 11:02:16, csütörtök
 
  Békesség adottságainkkal embertársaink jóra segítéséből.
Mk 9, 41 Mert aki csak egy pohár vizet ad is nektek inni az én nevemben, azért, mert Krisztuséi vagytok, bizony, mondom nektek: nem veszíti el jutalmát. 42 Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsik közül, akik hisznek bennem: jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe vetnék.
43 Ha a kezed megbotránkoztat téged, vágd le azt: jobb neked csonkán az életre bemenned, mint két kezeddel együtt a gyehennába jutnod, az olthatatlan tűzre. [44] 
45 Ha a lábad megbotránkoztat téged, vágd le azt; jobb neked sántán az örök életre bemenned, mint ha két lábaddal együtt a gyehennára vetnek. [46]  47 Ha a szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt; jobb neked fél szemmel az Isten országába bemenned, mintha két szemmel a gyehennára vetnek, 48 ahol a férgük el nem pusztul, és a tüzük ki nem alszik {Iz 66,24}. 49 Mindenkit tűzzel fognak megsózni. 50 Jó a só; de ha a só ízetlenné válik, mivel adtok ízt neki? Legyen só bennetek, és legyen békesség köztetek.<

Link/Hangfelvételes elmélkedéssel a jezsuita.hu-ról/
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és lelkésztől166/455
  2014-02-23 15:27:50, vasárnap
 
  Békesség krisztusi lelkületet követő életmódból.
a) ,,Hallottátok: Hamisan ne esküdjél... én pedig mondom nektek,hogy: teljességgel ne esküdjetek... Legyen a ti beszédetek: úgy, úgy;nem, nem; ami ezeken túl vagyon, a gonosztól vagyon'' (Máté 5,33).
Jézus ôszinteséget s egyenességet akar. Az igazmondás az igazság
szolgálata, melyet társainknak teszünk. A krisztusi lélek nem hazudik,sem mikor beszél, sem mikor hallgat. A titkot kell ôrizni;
ügyetlenkedni, indiszkrétnek lenni, nem kereszténység; de úgy kell mindig eljárnom, mint ki az igazságot szolgálja. Ha többen leszünk,kik így érzünk, akkor mi köztünk sem bizonyságnak sem eskünek nem lesz helye; az igaz lelkek az erôsködést el nem viselik. -- S szeressük az igazságot bátran; bízzunk benne s tartsunk ki meggyôzôdésünk mellett.Könnyu dolog meggyôzôdéssel a rejtekben vagy egyetértô emberek közt élni, de nehéz ellenséges, széthúzó világban. Aki sokat okoskodik és sokfelé néz, gyáva s hazug lesz. Én pedig krisztusi lelket akarok.

b) ,,Hallottátok: szemet szemért; fogat fogért. Én pedig mondom nektek: ne álljatok ellene a gonosznak; hanem aki megüti jobb orcádat,fordítsd neki a másikat is.'' Van jog a visszatorlásra, van jogom ehhez, ahhoz, van jogom mással szemben, melyet sérteni tilos. Igaz; a jog szükséges; az élet egyik sarka, de egyszersmind egyoldalú s kevésbbé boldogító tényezôje. Ne bízzatok benne nagyon éltetek gazdagítására s boldogítására nézve. A jogból van elég; de adjatok több jóindulatot, nemes érzést, testvériséget, elôzékenységet,szolgálatkészséget. A jog végre is személytelen erô; én pedig szeretô,nemes egyéniséget akarok. Legyetek nagylelkűek, fiai Atyátoknak, ki napját fölvirrasztja jókra és gonoszokra; szeressétek az embereket, ha ôk nem is igen szeretnek titeket, s neveljétek, becsüljétek meg,köszöntsétek, hogy fölemeljétek ôket./Prohászka Ottokár +1927.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából32/454,Mk 8
  2014-02-20 19:22:47, csütörtök
 
  Békesség Jézus küldetésének és áldozatának elfogadásából.
Mk 8,27 Jézus ezután elment tanítványaival Fülöp Cézáreájának falvaiba. Az úton megkérdezte tanítványait: >Kinek tartanak engem az emberek?< 28 Ők azt felelték neki: >Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, mások pedig egynek a próféták közül.< 29 Erre megkérdezte őket: >És ti kinek tartotok engem?< Péter felelt neki: >Te vagy a Krisztus.< 30 Ő ekkor a lelkükre kötötte, hogy ezt senkinek se mondják el róla. 31 Ezután elkezdte őket tanítani arra, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie. El kell, hogy vessék a vének, a főpapok és az írástudók, meg kell, hogy öljék, és három nap múlva föl kell támadnia. 32 Egész nyíltan mondta el nekik ezt a dolgot. Ekkor Péter félrehívta őt, és kezdte lebeszélni. 33 De ő megfordult, a tanítványaira tekintett, és megdorgálta Pétert ezekkel a szavakkal: >Távozz előlem, Sátán! Mert nem az Isten dolgaival törődsz, hanem az emberekével.<


A szöveg egy részéhez elmélkedés a 302.sz. blog bejegyzésben.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Biblából és lelkésztől165/453
  2014-02-16 15:28:04, vasárnap
 
  Békesség a lélekkel fogadott,és teljesült isteni törvényekből.
a) ,,Ne véljétek, hogy fölbontani jöttem a törvényt, vagy a
prófétákat; nem jöttem fölbontani, hanem teljesíteni'' (Máté 5,17).
Nem bontja föl a törvényt, hanem teljesíti, vagyis kikezdései,
szimbolumai helyébe a valóságot lépteti; a betűt, mely öl, szellemmel magyarázza. -- Azután nem vonja ki magát a törvény alól, mert a törvény a szép életért van; aki tehát azt élni akarja, a törvényt kell átélnie. A törvény nem külsôségesen ránk diktált valami, hanem az élet formája; értelmünk, szívünk, eszményi irányzatunk így nézi a törvényt,azonosítja magát vele s készséggel kívánja teljesíteni. Szeressük az isteni akaratot, hisz ez a mi helyesen fölismert s legmélyeb akaratunk. Az igaznak nincs törvénye, abban az értelemben, hogy teljesen magáévá teszi az isteni akaratot, s azért nem érzi a külsôséges korlátot s keretet.

b) ,,Mert bizony mondom nektek, míg elmúlik az ég és föld, egy betű, vagy egy pont el nem marad a törvénybôl, míg mind meg nem lesz.'' Az egész embert állítom bele Krisztus törvényébe s morális életemben az utolsó jottáig megtartom azt. Ahol érezni, akarni, tűrni,szeretni kell, ott csak egy szempontot ismerek: a szent, keresztény morált. Azért tehát: 1. Az én életbölcseségemet nem filozófiai morzsák alkotják, hanem az örök élet elveinek hatalmas szisztémája. Mikor életrôl beszélek, egész lelkem telik meg credo-m, reményem öntudatával. Eszményem Krisztus; az evangélium nekem nem tan, hanem,,Dei virtus''. 2. Az én kultúrám nem civilizáció, intézmények, tudás és művészet, hanem szín-erkölcs, tiszta Isten-gyermekség, -- ,,race'',-- ,,tertium genus''. 3. Nekem az erkölcs szabadság és fölszabadulás;fölszabadulás az ösztönös, állatias, érzéki, erôszakos, torz létbôl.Nekem az erkölcs lelkiség, tehát kiemelkedés a buta anyagból. Nekem az
erkölcs erôs, egységes akarás; akarni, amit Isten akar. 4. Nekem a haladás nem filanthrópia és altruizmus, mely másnál s nem magánál keresi a tennivalót. Az ,,én'' magamnál kezdôdik s magamban végzôdik;én elsôsorban nem vagyok sem te, sem ô. Észszerűtlenül kevés tehát a haladást az altruizmusban keresni, mert ez máshoz, tehát a külsôhöz való viszonyomat illeti; mialatt az én erkölcsöm s tökéletességem az én tisztult, nemesbült, Isten akaratához simuló lelkiségemben rejlik,szupremáciával az állat, az érzék, az érdek s az önzés fölött. Ha nem volna más ember a világon, vagy remete volnék, ez alapon akkor is mélyen erkölcsös lehetnék. Tehát magamban kell mindenekelôtt kialakítani a tisztult, szép, nemes lelkiséget.

c) ,,Aki tehát felbont egyet a legkisebb parancsolatok közül és
úgy tanítja az embereket, legkisebbnek fog hivatni mennyek országában;aki pedig megcselekszi és tanítja, az nagynak fog hivatni mennyek országában.'' E kettôt összefogni: eszményt és valót! Az én pedagógiám: átélni az istenit. Ez irányzat sokba kerül; nem cukros víz. Tudom, hogy sok nemtelen, rossz hajlam van bennem, azokat meg kell törnöm s nemesbítenem. Pszichológiám nem édenkert, hol szentek sétálnak; terhem a bűn s legnagyobb szükségletem a bűnbocsánat. Nem nézhetek az örökélet szemébe, ha lelkemben a halált hordozom, s attól nem szabadít föl sem tudás, sem zene, sem sport. Az én energiám nem öntelt optimizmus, hogy ,,tudok, bírok, csak akarnom kell''. Nem is
tudok eleget s nem is bírok mindent. Igényeim a mélység igényei,azokat egyedül a hit elégíti ki; megváltásra s isteni erôkre van
szükségem, vigaszokra van szükségem, melyeket ember s világ nem adhat.Az érthetetlen élettel és halállal szemben lelkemet az egyedül vigasztaló, mert az egyedül észszerű Isten-szeretetre s az általa fakadt reményre bízhatom!/Prohászka Ottokár +1927.Budapest/

 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából31/452,Mk 7
  2014-02-13 10:58:15, csütörtök
 
  Békesség a Jézusban való állhatatos hitből.
Mk 7,24 Ezután továbbment onnan, és Tírusz és Szidon vidékére ment. Betért egy házba, de nem akarta, hogy valaki is megtudja; mégsem maradhatott titokban. 25 Mindjárt hírét vette egy asszony is, akinek a lányában tisztátalan lélek volt; odajött és a lábaihoz borult. 26 Az asszony pogány volt, szír-föníciai nemzetiségű, s kérte őt, hogy űzze ki lányából az ördögöt. 27 Ő azt mondta neki: >Hadd lakjanak jól először a gyermekek; mert nem való elvenni a gyerekek kenyerét, és odadobni a kiskutyáknak.< 28 De az asszony folytatta: >Uram! A kiskutyák is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsáiból!< 29 Erre ő azt felelte neki: >Mivel ezt mondtad, menj, kiment az ördög lányodból.< 30 Amikor hazaért, a kislányt az ágyon fekve találta, és az ördög már kiment belőle.

A szöveg egy részéhez elmélkedés a 239.sz. blog bejegyzésben.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és lelkésztől164/451
  2014-02-09 14:36:19, vasárnap
 
  Békesség a romlástól védő,égi világosságot sugárzó életből.
,,Ti vagytok a föld sava: ha a só megromlik, mivel sóznak?
Semmire sem való többé, hanem, hogy kivettessék és eltapodtassék''(Máté 5,13).

a) Sok a rossz a világban; augiászi istállóhoz hasonlít s lernai
mocsárhoz; mocsár a korrupció; sötétség a léha, erkölcstelen fölfogás; a jellemtelenséggel együttjár a komaság bűnnel s
nyomorral. ,,Ti vagytok a föld sava''; álljatok a rossz világba, mint a bűn ellenesei, mert ellenkezést vetett közétek, lelketek,szellemetek, kegyelmetek s a bűn s rothadás közé az Úr; -- ez a ti dicsôségtek. Ellenkezzetek tehát azzal a szegénységgel, mely bűnre visz; a zsarnoksággal s önzéssel, mely elernyeszt néprétegeket; a tisztátlansággal, mely az ösztön uralmát s elfajulását szolgálja. --Tudjátok, hogy az ördöggel küzködtök, aki kegyetlen, gyilkos,erkölcstelen, gonosz, gyűlölködô. Ne várjatok tôle s csatlósaitól mást. A rothadás hatalmán s szomorú művén meg ne botránkozzatok. Az evangéliumi só kifogyhatatlan. Dezinficiálja lelketeket s kiöli a métely gombáit, csak alkalmazzátok okosan s eréllyel. Mindnyájan küzdjünk minden rossz ellen, kivált a papok. Olvassuk Szent Pál leveleit s élvezzük át a legkisebb jót, mit tennünk sikerült s örüljünk neki.

b) ,,Ti vagytok a világ világossága.'' Álljatok a sötétségben,mint tűzoszlopok. 1. Éljetek. Herkulesi munkához Herkulesek kellenek.Ne sokalljuk ezt. Többnek kell lennünk: krisztusiaknak. Egyéniségünk programm legyen, mely irányt mutat, mely gyöngéket bíztat, bátorít,támogat. 2. Tanítsatok. Krisztusi szellemmel eltelve vezessük be az embereket a kereszténységbe; nem hogy csak tudjanak katekizmust, hanem hogy belsô fölemelkedésre s megnyugvásra segítsük ôket. Istent kell tapasztalniok s csodálatos benyúlásait a szívbe átérezniök. A mi vallásosságunk akárhányszor babona s materializmus közt ingadozik. 3.Vezessétek az embereket észszerű, egyszerű életmódra s munkára, melyet nem mint barmok, hanem mint emberek végeznek, s fogjatok kezet oly törekvésekkel, melyek az érzékiségbôl s állatiasságból kiemelik ôket,akár muvészet s tudomány, akár higiene vagy társadalmi akció neve alatt indulnak. Mily hivatás világoskodni; ez az igazi napsugár; Isten ereje s öröme; Krisztus dicsôsége!

c) Ha pedig a só maga rothad, ha apostolok s papok maguk
elernyednek, s ha a világosság kialszik s kettôs sötétség fedi a
mennyország útjait, mily mély szomorúság ül ki Krisztus arcára, s mily új gyalázat s félreismerés száll evangéliumára. Ez a pusztulás utálatossága a szent helyen! Szentek nyomaiban a hitnek, a kegyelemnek, szentségeknek kompromittálói. Ilyenkor lesznek betegek egész népek, s az emberiség, megtévesztve a világias érzés hatalmától,idegen isteneknek áldoz. Légy te sava annak a körnek s világossága annak a háznak, melybe Isten állított; ne várd, hogy más legyen jó;légy te jó; ne várd, hogy más világítson s melegítsen, ,,világoskodjék a te világosságod''. Veszedelmes az a lelkület, mely mindig csak mástól vár minden jót; sónak, mécsnek kell lennem nekem ép, erôs,krisztusi lelkületem által./Prohászka Ottokár +1927.Budapest/

 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából30/450,Mk 6
  2014-02-06 10:24:51, csütörtök
 
  Békesség a Jézustól kapott lelki erők,küldetés teljesüléséből..
Mk 6,7 Aztán magához hívta a tizenkettőt, és elkezdte őket kettesével elküldeni. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett. 8 Meghagyta nekik, hogy az útra vándorboton kívül semmit ne vigyenek; se táskát, se kenyeret, se pénzt az övükben. 9 Sarut kössenek, de ne öltözzenek két köntösbe. 10 Azt mondta nekik: >Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott, amíg tovább nem mentek onnan. 11 Ha pedig valahol nem fogadnak be és nem hallgatnak meg titeket, menjetek ki, rázzátok le lábatokról a port is, bizonyságul ellenük.< 12 Azok elmentek, és hirdették, hogy tartsanak bűnbánatot. 13 Sok ördögöt kiűztek, sok beteget megkentek olajjal, és azok meggyógyultak.

Link/Hangfelvételes elmélkedéssel a jezsuita.hu-ról/
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és lelkésztől163/449
  2014-02-02 12:00:27, vasárnap
 
  Békesség az Úrnak szentelt,odaadott életből.
,,És minekutána elérkeztek az ô tisztulásának napjai, Mózes
törvénye szerint, Jeruzsálembe vívék ôt, hogy bemutassák az Úrnak''(Lk 2,22).
Midôn a szülés után a mózesi törvény által meghatározott
idô eltelt, minden édesanya fölment a templomba, hogy elsôszülöttjét,ha fiúgyermek volt, az Úrnak szentelje s önmagáért a tisztulási áldozatot bemutassa. Így tett a Szent Szűz, ô is fölment, hogy bemutassa elsôszülöttjét; de míg a többi anya csak jelképesen áldozta föl fiát, addig a Szent Szűz átértette s átérezte ez áldozat nagy s keserves valóságát. Ô oly megrendítô hittel megy föl a templomba,amilyennel Ábrahám ment hajdan a Mória-hegyre, hogy fiát föláldozza.Ábrahám föláldozta gyermekéhez való szeretetét s hozzáfűzôdô minden reményét az áldozatot követelô isteni szeretetnek, bár nem értette,hogy miképpen legyen ô, ha fia most meghal, ,,sok nemzetnek atyja''; a Szent Szűz ellenben már megértette Izaiás szavát: ,,ha életét adja a bűnért, hosszú életű ivadékot lát'' (Iz 53,16); ô megértette, hogy szent fiának vére lesz a nemzetek magva, hogy azok belôle sarjadnak;megértette, átszenvedte, s így hozta áldozatát. Az Úr adta a gyermeket
neki; negyven napra adta oda, mikor elvonultságában, csendes
magányában élvezte, imádta, csókolta; most negyven nap múlva
visszakéri, s ô odaadja. Fölviszi, hogy a törvény szerint az Úr joga
reá tábláztassék, hogy a világ terhe reá háríttassék, s hogy az Úr már most fogadja el vérét s életét. Mily nagy érzések és szenvedélyek ütköznek a Szent Szűz lelkében! Aki ôt látja, a halavány édesanyát, a egyszerű, szegényesen öltözött nôt, nem sejtené az érzések s az öntudat végtelen méreteit. Pedig a megváltás egész nagy terve és konfliktusa eleven érzéssé s hôsiességgé fakadt ki benne. Mindaz, amit Isten neki adott, mikor e fiút adta s amit tôle elvett, mikor ez áldozatot vele meghozatta, lelkében érzés, akarás s élet volt.Tengernyi érzelmek szakadtak föl lelke mélyébôl, mint dagályok fölemelték s azután megint elborították; de hite vitte, s ô lehajtotta szép fejét s rábízta magát, kincsét, szenvedését az Úrra. Ô a hitnek szellemében járt el s rábízta magát nagy, keserves áldozatában az Úrra, mint ahogy a gyermek rábízza magát édesanyjára vagy a menyasszony lovagias jegyesére. Ezt az odaadást, ezt a bízó megnyugvást kín s könnyek dacára nem lehet pszichológiai analízis tárgyává tenni; nem okoskodás az s nem tudás, hanem a lélek odasimulása a vezetô, fölséges isteni akarathoz, mely épp az odasimulásban tapasztalja meg közvetlenül az isteni behatásokat.Megtapasztalja azt is, hogy neki éppen így kellett tennie, ahogy tett,s hogy mikor így viselkedett, akkor fejtette s hámozta ki önmagában a
legszebb s legértékesebb lelkiséget, véghezvitte a legnagyobb
jócselekedetet. A bizalomtól s isteni szeretettôl átjárt áldozatnál
nagyobb s értékesebb jót nem vihetünk végbe, de ez a nagy jó éppen természeténél fogva nem lép ki a nyilvánosság elé, hanem rejtve van az emberek szemei elôl; csakis Istené. Istentôl való az az erô is, mely az áldozatban érvényesül s melyet csakis belôle meríthetünk. A Boldogságos Szűznek ez a templomi bemutatkozása is telítve van e szellemmel s ez erôvel; lelkesíti ôt a bátor, tetterôs hit. Mivel az élet útjai minket is sokszor ily áldozati oltárok elé vezetnek,szítsuk fel magunkban a Szent Szűz példája szerint az áldozatos hitet s mondjuk magunkban: utánozni akarom ôt, hiszen gyermeke vagyok;legyen meg hát a gyermekben az édesanya lelke. Ô meghozta áldozatait,meghozom én is, így majd jobban hasonlítok reá, s öröme telik bennem!/Prohászka Ottokár +1927. Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
2014.01 2014. Február 2014.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 8 db bejegyzés
e év: 104 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 7
  • e Hét: 148
  • e Hónap: 790
  • e Év: 53166
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.