Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Bibliából és lelkésztöl170/465
  2014-03-30 14:30:22, vasárnap
 
  a) ,,És átmenvén Jézus, láta egy vakon született embert, s
kérdezék ôt tanítványai: Rabbi, ki vétkezett, ez-e, vagy az ô szülôi,
hogy vakon született? Felelé Jézus: sem ez nem vétkezett, sem az ô
szülôi, hanem hogy kijelentessenek az Isten cselekedetei ôbenne''
(Ján. 9,1). A bajok nemcsak büntetések. Minden baj mögött bűnt látni,
fölületes s rossz theológia. Végesek vagyunk, vagyis korlátoltak
mindenben, tehát életenergiánkban is; szervezetünk s a társadalmi élet
számtalan erônek komplikációja, melyben a hiba könnyen esik meg, s az
mint baj s szenvedés jelentkezik. Bele vagyunk állítva a világ
mechanizmusába, s a világfejlôdés vak erôknek küzdelmes útján jár. Van
gondviselés, de az nem kimél meg hiánytól, szenvedéstôl s hibától. --
Ne szimatoljuk tehát mindenütt a vétket, ahol szenvednünk kell, hanem
azon legyünk, hogy ,,kijelentessenek az Isten cselekedetei'' bennünk:
bizalmunkban, türelmünkben, okos, mérsékelt viseletünkben. Már Jób
könyve hirdeti, hogy nemcsak istentelenség, hanem más okok miatt is
szenved az ember, s ugyancsak, hogy a gonoszok gyakran szerencsések,
mert a bosszú napjára fönntartatnak. -- Meg akarom tehát dicsôíteni az
Urat; pörbe nem szállok vele; hanem elviselem, amit rám mér a földön,
akár napsugár, akár éj legyen, csak azután sürgetem az örök
világosságot.

b) ,,A földre köpvén sarat csinált a nyálból, és a sarat annak
szemére kenvén mondá neki: eredj, mosdjál meg a Siloe tavában. Elméne
tehát és megmosdék, és mint látó tére vissza.'' A koldus ült a sarkon,
koldult; sokan adtak neki valamit; Jézus nem adott pénzt, hanem erôt,
napsugárt a lélekbe, életet, s ezzel fölszabadította a koldulástól is.
Ez az ô módja: életre segít; lábra állít; úgy segít, hogy magunk
boldoguljunk. Isteni adomány! Hitre, bizalomra, bátorságra nevel. E
részben mindnyájan rászorulunk Jézus alamizsnájára. -- Nagy bátorságra
van az életben, a tisztességben, csapások s kísértések közt
szükségünk; nem annyira alamizsnára, mint inkább jóbarátra. A
szegényeken is így kell segítenünk: segítsük ôket bizalomra;
vígasztaljuk meg, emeljük föl ôket.

c) ,,Kérdezék tehát ôt: miképen nyíltak meg szemeid ? Felelé: az
az ember, kit Jézusnak hívnak, sarat csinált és megkené szemeimet...
és látok. Szombat vala pedig, mikor a sarat csinálta Jézus.'' Sárral
világosságot hívott elô Jézus, mialatt mi sárral, földies, alacsony
gondolkozással elfojtjuk magunkban az isteni világosságot. Mily
sötétség mindenfelé... a vallásos lelkekben is, kik nem értik az Isten
nagy gondolatait, s például azon botránkoznak, hogy Jézus szeret,
segít és lelket ad szombaton! Mily sötétség, mely üres, oktalan
formalitásoktól elfelejti az Isten nagy, szabad, szeretô szellemét, s
a maga gondolataihoz húzza le a fölségest, a helyett, hogy hozzá
emelkednék. Azért aztán nem is ismeri föl Istent és műveit, s
okoskodik s megvakul, mondván: ,,ez ember nem Istentôl való, ki a
szombatot nem tartja'', még ha szeret is s csodákat is művel. -- Ó
Uram, hozzád, igazságaidhoz akarok emelkedni; vetkôztess ki gyönge,
hitvány fölfogásomból. Szólj, Uram, hallgat a te szolgád; szólj,
mindenben hódolok! Ne mondd rólam is: ,,Itéletre jöttem én e világra,
hogy akik nem látnak, lássanak és akik látnak, vakok legyenek.''

d) ,,Meghallá Jézus, hogy kivetették a meggyógyult vakot a
zsinagógából, és találkozván vele mondá neki: Hiszesz-e te az Isten
Fiában? Kérdé amaz és mondá: Kicsoda az Uram, hogy higgyek ôbenne? És
mondá neki Jézus: Láttad is ôt, és aki veled szól, ô az. Amaz pedig
mondá: Hiszek Uram! és leborulván imádá ôt.'' Jézus erre a látásra
akarja megnyitni szemeinket, hogy lássuk benne az Isten Fiát.
Ugyancsak megmutatta magát nekünk fölségében, életében, csodáiban.
Igen, én is látom ôt, látom a legfölségesebbet. Érzem, hogy kiemel
alacsony világból s erôt ad. ,,Mit Meinungen baut man keine gothischen
Dome'' (Heine), de e hittel igen; ezzel nô szárnya a léleknek; az
ethikai kháoszból, melyet a theozófia kavar, kiemelkedem tiszta, erôs,
isteni akarásra. Az én legnagyobb lépésem is a térdre-esés.

 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából37/464,Lk 11
  2014-03-27 16:31:33, csütörtök
 
  Békesség Jézus Gonosztól megszabadító erejéből.
Lk 11,14 Egyszer kiűzött egy ördögöt, amely néma volt. Amikor az ördög kiment, a néma megszólalt, a tömeg pedig elcsodálkozott. 15 De közülük néhányan így szóltak: >Az ördögök fejedelme, Belzebub által űzi ki az ördögöket.< 16 Mások pedig égi jelet kértek tőle, hogy kísértsék. 17 Ő azonban látta gondolataikat, és ezt mondta nekik: >Minden ország, amely önmagával meghasonlott, elpusztul, és ház házra omlik. 18 Ha tehát a sátán meghasonlott önmagával, hogyan állhat fenn az ő országa? Azt mondjátok, hogy én Belzebub által űzöm ki az ördögöket. 19 De ha én Belzebub által űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok ki által űzik ki? Ők lesznek tehát a ti bíráitok. 20 De ha én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, biztosan elérkezett hozzátok az Isten országa.
21 Amikor az erős fegyverrel őrzi a házát, biztonságban van a vagyona. 22 De ha nála erősebb jön, legyőzi őt, elveszi összes fegyverzetét, amelyben bízott, és elosztja zsákmányát.
23 Aki nincs velem, ellenem van, s aki nem gyűjt velem, az szétszór.

Link/Hangfelvételes elmélkedéssel a jezsuita.hu-ról/
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és lelkésztöl169/463
  2014-03-23 20:45:48, vasárnap
 
  Békesség Jézushoz, az élet forrásához járulásból.
a) ,,Jöve tehát Szamaria városába, mely Szikarnak neveztetik...
Ott vala pedig Jákob kútja is. Jézus tehát elfáradván az úton, oda üle a kút fölé. Egy asszony jöve oda Szamariából vizet meríteni. Mondá neki Jézus: Adj innom'' (Ján. 4,5).
Adj innom. Eltikkadt vándor vagyok, lelkeket keresek; voltakép ôk italom, s az Isten akarata ételem; de téged is kérlek, adj innom. ,,Sitio.'' -- Jézus lelkeket keres, üdvüket szomjazza; közeledik hozzájuk, szeretetüket kéri...azért ô kezdi a beszédet; a próféta álruhájában, de az alázatos,apostoli szeretet közvetlenségével lép az asszony lelkéhez; adj innom,annyit jelent: add nekem lelkedet. -- Igy kell a lelkek után járnom,hozzájuk szólnom; nem röstelkedem; s mint Loyola sz. Ignác mondja: az ô kapujokon akarok bemenni hozzájuk, hogy az én kapumon át vezessem ki
ôket.

b) ,,Mondá pedig néki az asszony: Hogyan kérsz te zsidó létedre
tôlem italt, ki szamariai asszony vagyok? Holott a zsidók nem
társalkodnak a szamariaiakkal.'' Az elfogult lélek mereven s hidegen áll a Mester útjába, visszautasítja; nem érzi ki hangjából a szeretet akcentusát, a szemébôl nem olvassa ki az apostol vágyát: ô más gondolatokban él. Igy viselkedünk mi is Istennel szemben; nem vagyunk finom, érzékeny lelkek, ugyancsak így viselkednek velünk szemben mások, kiknek más világnézetük, nevelésük, életük van. Ez ne rettentsen vissza. A buzgóság türelmes s kitartó. Türelem nélkül fanatizmus volna, mint ahogy a türelem buzgóság nélkül indifferentizmus; az láva, ez jég; egyik sem termô talaj.

c) ,,Felele Jézus: Ha tudnád az Isten ajándékát, és ki az, ki
neked mondja: Adj innom: talán te kértél volna tôle.'' Ha ismernéd ezt a két világot, azt, mely feléd jön, s azt, mely benned rejlik; ha
tudnád, hogy mily lélek szól most hozzád, ó mennyire változnék
érzületed! Te éj vagy, én napsugár, -- te élvsóvár, én örvendezô, --
te degradált, én dicsôséges, -- te virágát hullató, én sértetlen! Ha
tudnád, hogy mily erôs vagyok én, s mily gyönge te, s hogy a kegyelem mire képes s mit teremt...! De ez az ,,Isten ajándéka.'' Ô teremt lelket, életet, szépséget, erôt, örömet, boldogságot; ezek Isten ajándékai. Ezeket várni s kérni kell. Menj felé, kérd; majd ad
hathatós, teremtô, fölszabadító erôt.

d) ,,Élô vizet adott volna neked.'' Élô víz, élet vize. Üdít
frissít, erôssé, egészségessé tesz, jó vért csinál; tiszta víz, nem
hináros, nem iszapos, nincs benne bacillus. -- A pusztában járónak
elsôsorban víz kell, mely felüdítse; elfáradunk; élô vizekre
szorulunk. Más vízforrások elapadnak vagy gyöngén, vékonyan csergedezô erekké silányulnak; ellenben ez az élô víz ragadó folyam! Az ifjú lelkesülés, az idealizmus is lassankint elapad; ellenben Krisztus kegyelme kiapadhatatlan ,,fluminis impetus''. -- Más víz elveszti erejét, állott, poshadt víz lesz; ellenben a lélek vizeit az imádság angyalai kavarják föl folyton, s meggyógyul, ki beléjük ereszkedik;,,szökôkút vize ez az örök életre''.

e) Mondá neki az asszony: ,,Uram, add nekem ezt a vizet, hogy ne szomjazzam s ne jöjjek ide meríteni. Mondá neki Jézus: Menj, hívd el férjedet''. Az élet vizét neked nem adhatom; tisztátlan vagy, hűtlen,csapodár vagy; esküszegô, hitszegô, házasságtörô vagy. -- A bűnös lélek is ilyen; amily nagy tisztelettel szól a szentírás az Isten-szeretô lélekrôl, oly megbélyegzô kifejezésekkel illeti a hűtelent.Nem kap élô vizet. Hogy eressze az Úr posványba a kristályeret?Templom vagyok-e, hogy Isten lakozzék bennem? Kicsiben is sok hűtlenség lehet; fegyelmezetlen vagyok talán imámban s különben is gondolataimban szeszélyes? Könnyelmu vagyok talán nézésben, érzésben,kényességben?
S mily finom az Úr Jézus, épen hogy csak érinti a sebet. Igy
kell! Ez neveli tisztességre az elvetemültet. Az orvos tartsa meg
intranzigens állásfoglalását a rothadással szemben. Az apostol lehelje az erkölcsöt s az újjászületést. A gyónásban is így kell nyúlni a sebekhez; ah, hisz a megalázott szenvedô megérzi ez illetést!

f) ,,Mondá neki az asszony: Uram, látom, hogy próféta vagy te.
Atyáink e hegyen imádkoztak, s ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van a hely, ahol imádkozni kell. Mondá neki Jézus: Asszony, hidd el nekem, hogy eljön az óra, mikor sem a hegyen, sem Jeruzsálemben nem imádjátok az Atyát... Lélek az Isten és azoknak, kik ôt imádják,lélekben s igazságban kell imádniok.'' Asszony, ne nézd a hegyeket s a füstölgô oltárokat, hanem iparkodjál lélekben s imádságban, vagyis tiszta szívvel s odaadással Istenhez közeledni. Ez az elsô s ez a fô,azután jön a külsô Isten-tisztelet rituáléja. Oltárnál, áldozatnál
szükségesebb a törôdöttség, bensôség, érzés; azután legyen gondod az oltár és áldozat. Lélek az Isten; tehát légy elôször lelki; a lelkiség inspirálja külsô vallásosságodat. Ez a szavak értelme. De azért formára, szép, kedélyt megragadó formára van szükség az Isten-tiszteletben is. Minek lenne az Istentisztelet puritán, mikor az Isten szívet, kedélyt, szépséget és érzést is teremtett? Bizonyára csak az imádkozik ,,lélekben és igazságban'', ki ôt egész természetével imádja. Tehát dícsérje az Istent a templomban is művészet, zene, ének,virágillat, tömjénfüst; segítse emberi természetünket lelkes imádásra.

g) ,,Mondá neki az asszony: Tudom, hogy eljô a Messiás... Mondá neki Jézus: ,,Én vagyok az, ki veled szólok.'' Bemutatkozik s fölemeli magához. Máshol parabolákban sejteti kilétét, itt bemutatja nyiltan.Az asszony már csupa fény és tűz; egyet gondol, ôt. Korsót, vizet,forrást felejt; már tüzet fogott, fut, siet, hirdet! -- Jól alakít az Úr, fogékonyságra, odaadásra nevel, s a mellett meghagyja alázatában és szerénységében. Jöjjetek, ismerjétek meg a Messiást, ô megmondta b0neimet s megnyitotta szemeimet; én már látok, lássatok ti is! A természetfölötti élet a bun megismerésén és bánatán kezdôdik./Prohászka Ottokár +1927. Budapest /
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából36/462,Lk 16
  2014-03-20 11:09:28, csütörtök
 
  Békesség az Isten szavát közvetítők követéséből.
Lk 16,19 Volt egyszer egy gazdag ember. Bíborba, patyolatba öltözködött, és mindennap fényes lakomát rendezett. 20 Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a kapuja előtt, tele fekéllyel. 21 Szeretett volna jóllakni abból, ami a gazdag asztaláról lehullott, de csak a kutyák jöttek és nyalogatták a sebeit. 22 Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. Meghalt a gazdag is, és eltemették. 23 Amikor a pokolban a kínok közt föltekintett, meglátta messziről Ábrahámot, és a keblén Lázárt. 24 Ekkor felkiáltott neki: `Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét vízbe mártva hűsítse a nyelvemet, mert kínlódom ebben a lángban!' 25 Ábrahám ezt felelte neki: `Fiam! Emlékezz csak vissza, hogy életedben elnyerted javaidat, Lázár pedig ugyanígy a rosszat; ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. 26 Ráadásul köztünk és köztetek nagy szakadék is van, hogy akik innen át akarnának menni hozzátok, ne tudjanak, se onnan hozzánk ne jöhessen senki.' 27 Erre az így szólt: `Akkor hát arra kérlek, atyám, küldd el őt apám házába, 28 mert öt testvérem van. Tegyen előttük tanúságot, nehogy ők is ide jussanak, e gyötrelmek helyére.' 29 Ábrahám ezt válaszolta: `Van Mózesük és prófétáik, hallgassanak azokra!' 30 Az erre így könyörgött: `Nem úgy, atyám, Ábrahám! De ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, bűnbánatot tartanak.' 31 Erre ő azt felelte: `Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem fognak hinni!'<A szöveg egy részéhez elmélkedés a 413.sz. blog bejegyzésben.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és Szenttől30/461
  2014-03-16 15:32:41, vasárnap
 
  Békesség Jézustól nyert világosságból,teljességből.
Péter látja a tündöklést, és mint aki emberi örömet élvez,fölkiált: Uram, jó nekünk itt lennünk! Unva a lenti tolongást, feljött ide a hegyi magányba; közel most Krisztushoz, a lélek Kenyeréhez.
Miért menne el valaha is nyűglôdésbe, kínba, hisz élhet itt Isten szent szeretetében, s épp ezért igaz életszentségben? Boldog akarok lenni! Építsünk három hajlékot. Jézus nem ad választ! Péternek az Ég felel: nem három kell, csak Egy kell, csak Együnk van; ember ész fölosztaná: de Krisztus az Isten Igéje, Ô az Ige a Törvényben (Mózes),a Prófétákban (Illés). Miért látod ôket, Péter, külön? Miért nem egyesítsz mindent: csak Egy létezik! És nem mondja a Szózat: ,,Ezek'',hanem ,,Ez'' az én szerelmes Fiam! A többi fogadott, a többi is Benne van! Ôt hallod a prófétákban, Ô szólt a Törvényben. Hol nem hallod Ôt?! -- ,,És arcra hullottak''... Az Úr kinyújtja kezét, életre kelti a félholtakat. ,,És nem látnak mást, csak Jézust egymagát!'' Jelenti ez azt is, amit Sz Pál mond: Most csak tükörben homályosan látjuk Ôt,akkor pedig majd színrôl-színre. Földre hullásuk a haláluk képe, mert,,por vagy és porba térsz''; fölemeltetésük a föltámadásuké. És a föltámadás után minek a törvény, próféták? ,,Csak'' az marad, aki,,kezdetben vala az Ige és az Ige Istennél vala...'' Isten marad mindenben minden. -- Gazdagnak hiszed magad? De ha Istened nincs, mid van? Lehet más szegény: ha Istene van, mije hiányzik? -- Most pedig menj le Péter, túl soká voltál a hegy békéjén; menj le, ,,hirdesd az
Igét! Állj elô vele akár tetszik nekik, akár nem, ints, kérj és feddj minden türelemmel!'' (2Tim 4,2). Nyűglôdj, veszôdj, viseld, ami kín jön, hogy betöltvén a szeretetet, eljuss, ahová kívánkoztál! -- Lejött a békébôl maga az Élet is, hogy megölessék, az ,,Út'' is, hogy elfáradjon, a ,,Forrás'', hogy szomjan epedjen, -- ki utasítaná vissza a munkát?! (Sz Ágoston:püspök +430 Hippo,Észak-Afrika/
 
 
 
0 komment , kategória:  Szent Ágoston  
Bibliából35/460,Mt 7
  2014-03-13 10:41:21, csütörtök
 
  Békesség az Istent szerető,Rá hagyatkozó lélek javát szolgálók felismeréséből.
Mt 7,7 Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találni fogtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. 8 Mert mindenki, aki kér, kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek ajtót nyitnak. 9 Vagy ki az közületek, aki, ha a fia kenyeret kér tőle, követ ad neki? 10 Vagy ha halat kér, talán kígyót ad neki? 11 Ha tehát ti, akik gonoszok vagytok, tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább fog a ti Atyátok, aki a mennyekben van, jó dolgokat adni azoknak, akik kérik őt? 12 Mindazt, amit szeretnétek, hogy megtegyenek nektek az emberek, tegyétek meg ti is nekik. Mert ez a törvény és a próféták.

Link/Hangfelvételes elmélkedéssel a jezsuita.hu-ról/
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és lelkésztől168/459
  2014-03-09 17:30:39, vasárnap
 
  Békesség az Isten szeretetben, szolgálatban hűségből.
,,Akkor fölvivé ôt az ördög a szent városba és a templom tetejére
állítá ôt és mondá: Ha Isten Fia vagy, bocsásd le magadat, mert írva vagyon, hogy angyalainak parancsolt felôled, és kezeikben hordoznak téged, netalán kôbe üssed lábadat. Mondá neki Jézus: Ismét írva vagyon: Ne kísértsd a te Uradat, Istenedet'' (Máté 4,5,6).

a) A második kísértés a világ; hadd lásson, hadd nézzen
prófétának, szentnek! Hadd tiszteljen s hódoljon neked, ülj nyakára;úr kell neki. -- Igen, én is úr akarok lenni. Az én uralmam igazi, nem látszatos hatalom: lelkem szép kialakítása; itt vagyok én úr s tiszteletet nem hajhászok. Ne tereljen el a világ lelkem nagy missziójától; sem látszat, sem külszín; az csal is; kevésnek is jut.Az Isten országa a belsô valóság; ez az igazi szuverénitás és fölség.Világ fölött állni; weltüberlegen! De nem stoikusan, mert az is hazugság; hanem Szent Ferenc szellemében, ki szeret mindent s örül neki.

b) Megyek bátran, emelt fôvel, nyílt szemmel elôre. Ne tereljen
el semmiféle kísértés, sem édes, sem keserű. Bármily alakban jöjjön felém: szuverén lelkemet követem. Jézus állít ez útra, s itt néha még keménynek is látszik. Mint tizenkétéves fiú mondja panaszos édesanyjának: Mit kerestetek? Nem tudtátok, hogy Atyám akaratában járok? Mikor Kafarnaumban prédikál tevékenységének elsô tavaszán,,,kimenének övéi, hogy megfogják ôt'', s késôbb ,,eljövének az ô anyja és atyjafiai és kinn állván, hozzája küldének, híván ôt'' (Márk 3,21,31). De ô kemény velük szemben, nem enged a test- és vérnek s megy nagy küldetése útján. Igy kell gyôznöm, s a lelket kiemelnem a sokféle befolyástól! Minél nagylelkűbb leszek, annál derültebb s erôsebb leszek. A tökéletes ember ne legyen verébijesztô, hanem igaz,nemes, bátor, egész ember, aki szeret gyermeket, szülôt, feleséget, de soha az isteni szeretet rovására.

c) Ezért áldozatokat is kíván, melyeket csak e világításban
tudunk helyesen értékelni; kívánja, hogy szembeszálljunk néha oly vonzalmakkal is, melyeket másutt parancsol: ,,Ha ki hozzám jô és nem gyűlöli atyját és anyját, feleségét és fiait,... sôt még önnön lelkét is, nem lehet az én tanítványom'' (Luk. 14,26). Lehet hivatásod a teljes odaadásra. Ha ezek szembeszállnak a te misszióddal, légy erôs;ne bántsd meg Istenedet félreértett pietásból. Az istenellenest törd le mindenütt. Az Isten országa megérdemli tôled. Azért ragaszkodjál jobban Istenhez, mint szülôk-, testvérek-, feleséghez, hisz nem szereted ôket, ha e szeretettel magadat téveszted s fokozod le./Prohászka Ottokár +1927.Budapest /
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából34/458,Lk 9
  2014-03-06 10:19:43, csütörtök
 
  Békesség Jézust követő ,üdvözítő életéből részesedő lelkületből.
Lk 9,22 >Az Emberfiának sokat kell szenvednie, el kell, hogy vessék a vének, a papi fejedelmek és az írástudók, meg kell, hogy öljék, és harmadnapra föl kell támadnia.<23 Azután mindenkihez szólt: >Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét minden nap, és kövessen engem. 24 Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti életét énértem, megmenti azt. 25 Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszíti, vagy magára nézve kárt vall?A szöveg egy részéhez elmélkedés a 385.sz. blog bejegyzésben.

 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és lelkésztől167/457
  2014-03-02 18:03:35, vasárnap
 
  Békesség a Teremtő gondoskodásának szemléléséből.
a) ,,Ne aggódjatok éltetekrôl, mit egyetek, sem testetekrôl, mibe
öltözzetek... Tekintsétek az égi madarakat; nem vetnek, nem aratnak...Nézzétek a mezei liliomokat... nem munkálkodnak és nem fonnak'' (Máté6,25).
Dolgozni, ez az elsô evangélium, melyet a Teremtô hirdetett. Ez
nagyságunk s uraságunk útja, tévedéseink kiigazítója, kételyeink
oldozója; s Krisztus ezzel nem ellenkezik, hanem elítéli azt a lázas,önzô, egoista kegyetlenséget, melyben az ember töri magát s tönkretesz mást; azt az aggódó, versenyzô, izgalmas gazdasági harcot; azt az esztelen gazdagodási vágyat, mely minél többet akar, s ezáltal szétszedi saját lelke szépségét s a világ harmóniáját. Minek fokozni az igényeket ételben, ruházatban? Van-e szebb élet, mint az egyszerű,énekes s virágos természet? Ha nagylábon éltek s mástól minél többet elragadtok, krízis lesz a vége. Ez a hajsza nem az evangélium programmja; ,,gazdagodjatok'', ez nem evangélium, hanem ,,dolgozzatok
s lelkiek legyetek''. Nagylábon való életért az evangélium nem
szavatol; a föld nincs arra berendezve, hogy milliomosok legyünk.

b) Kivált apostolaitól kívánja ezt az Úr. Tudjatok morzsákból
élni! ,,Wer von Brodsamen nicht leben und für ein Schwert nicht alles entbehren kann, ist nicht geschickt zum Dienst der Wahrheit''. Mi lesz az evangéliumból, ha az apostolok pénzt keresnek? Az egyszerű élet, az igénytelenség adja a ,,pondus Evangelii''-t, az erkölcsi komolyságot.Lesznek mindig, kik az evangéliumért minden egyebet odaadnak. Valamint a harcos, midôn a tárogató szól, kibontakozik nejének s gyermekeinek karjaiból, elhagyja házát s otthonát: úgy az apostoli ihletű lelkek is tudnak lemondani mindenrôl s tarisznya s bot nélkül nekiindulni a világnak. Ez Jézus gondolata s kívánsága!

c) ,,Mondom pedig nektek, hogy Salamon minden dicsôségében sem volt így felöltözve, mint egy ezek közül.'' Elragadtatással nézi az Úr Jézus azt az isteni pompát, melybe a mezei virág van öltözve. Szereti s élvezi s dícséri a szépséget; van lelke hozzá, mely isteninek látja azt. ,,Ha pedig a mezei füvet, mely ma vagyon s holnap kemencébe vettetik (miután avar, kóró, pozdorja lett belôle), az Isten így ruházza, mennyivel inkább titeket, kicsinyhitűeket!'' Az Isten minket tehát szebben ruház; ad szép természetet, isteni vonásokat a kegyelemben, mintáz, alakít a segítô malaszt finom illetéseivel,fölséges érzéseket szô lelkünkbe: miért nem bízunk szeretô művészetében?! Ijeszt tán a környezet, a sokféle kudarc, az üres szépség? Igen, el lehet rontani a szép lelket s üressé tenni szépségét, de az ne zavarjon; kórók, avar dacára kifeslik a napsugárban a mezei virág! Hordozzam lelkemben kincsemet, az Istent,éljem át kegyelmét; lesz harmat, lesz virág, lesz olaj, lesz illat a lelkemen; de óvom is e virágot s lelkesülök érte jobban, mint Salamonnak s az egész történelemnek pompájáért, mert íme én többvagyok ezeknél!

d) ,,Tekintsétek az égi madarakat... nem vetnek, nem aratnak.''Ime a szárnyaló madár, a természetnek ünnepnapi köntösbe öltözött kegyeltje; földet, létet arra használ, hogy emelkedjék és szárnyaljon. Emelkedni... töltekezni... imádkozni. De az emelkedés s a repülés nagy energia. Mily fölséges látvány az ég mélyein úszó sas! Mi kell tehát nekünk? 1. Függetleníteni a lelket a lelkiek lángoló szeretete által.Úgy szeretni, hogy el ne hanyagoljuk magunkat, még ha gondok ostromolnak is. 2. Úgy nevelni magunkat s másokat, hogy kevés igényünk legyen. Jézus így nevelte apostolait, s mégis kérdezni merte:szenvedtetek-e hiányt valamiben? úgy-e nem? 3. Nagy bizalom és megnyugvás Istenben: többször átélvezni a 90. zsoltárt: ,,Aki a Fölséges segítségében lakik, a menny Istenének oltalmában marad''./Prohászka Ottokár +1927.Budapest /
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2014.02 2014. Március 2014.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 104 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 18
  • e Hét: 148
  • e Hónap: 340
  • e Év: 340
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.