Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Bibliából és lelkésztől182/509
  2014-08-31 10:54:46, vasárnap
 
  Békesség a lélek készségeinek erősítéséből.
,,Mert aki életét meg akarja tartani, elveszti azt; aki pedig
életét elveszti érettem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek,ha az egész világot megnyeri is, lelkének pedig kárát vallja?'' (Máté 16,25--26).

a) Ez a mi fôérdekünk: rátalálni az életre, arra a qualitative örök életre, melyet az ember már itt a földön él. Hiszen örök életet élünk; már itt kezdtük meg az örök életet; kérdés, hogyan éljünk, hogy erôsen s boldogan éljük? -- Elôször is találjunk rá lelkünkre! Az asztronómia a világ központját a napba, a filozófia az ,,én''-be
helyezte; mennyivel inkább van az ,,én világomnak'', erkölcsi
életemnek s összes értékeimnek középpontja és súlypontja lelkemben.Lelkem a mindenség gyöngye; a mindenség is szűk neki; sírjának elég,szárnyai kifeszítésének kevés; az idô elhanyagolható kis mennyiség,kapocs két végtelenség közt! Istenem, mily fölség a lélek, ez az idôbe s térbe mint álruhába öltözködött végtelenség s örökkévalóság. Tudom,hogy nem végtelen, de rokona, fia, odavaló; azért kevés neki világ és mindenség. Tisztelem a lelket! Mikor önmagamba nézek, eltelek
sejtelemmel; örök kapuk elôtt állok, s más élet dobbanásától lesz hangos a lelkem. Erô s vágy száll meg engem.

b) Ebbôl kifolyólag végtelenül becsülöm a lelket, s nem adom oda semmiért; bűnt el nem követek, mert ôrület volna, s bűntôl szabadulni szenvedélyem s élvezetem! Odakötöm magam hitemben Istenhez mint Atyámhoz... a szépséghez, az erôhöz, a boldogsághoz. Odakötöm magam reményemben, hogy ô segít s én bízom. Odakötöm magam szeretetemben, s ez több, mint ha angyalok nyelvén szólnék... s próféta volnék... S mindent tudnék; ez több, mert ez az ,,Isten bennem'', ,,Istennel telve''; ez az az édes s erôs odaadás s megnyugvás... Mennyire áll ily isteni lélek fölötte minden tudománynak, kultúrának s hatalomnak, e
személytelen nagyságoknak.

c) A lélek végtelen értékének hitébôl lettek a szentek s
kultúránk. E végtelen értéket érvényesítették intézményekben,
jogokban, szabadságokban. Hódító erô az a világot tipró öntudat, hogy én több vagyok, mint minden... Ez az az eke, mely a zsarnokság szikláit termôfölddé szántotta; ez az a lávafolyam, mely az elnyomás s a milliók északsarki telét leolvasztotta a történelemrôl. -- Ez az öntudat fejleszti s építi föl majd az én lelkivilágomat is: nemes,tiszta, erôs, lovagias leszek lelkemért! /Prohászka Ottokár +1927.Budapest /
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából60/508,Mt 24
  2014-08-28 10:25:29, csütörtök
 
  Békesség az éber,hűséges Isten szolgálatból.
Mt 24,42 Legyetek tehát éberek, mert nem tudjátok, mely napon jön el Uratok. 43 Azt pedig értsétek meg, hogy ha tudná a házigazda, melyik őrváltáskor jön a tolvaj, ébren volna és nem engedné betörni a házába. 44 Legyetek tehát készen ti is, mert amelyik órában nem gondoljátok, eljön az Emberfia. 45 Mit gondolsz, ki az a megbízható és értelmes szolga, akit az úr háza népe fölé állít, hogy adja ki nekik az ételt kellő időben? 46 Boldog az a szolga, akit ura, amikor megérkezik, ebben a munkában talál. 47 Bizony, mondom nektek: minden vagyona fölé rendeli őt. 48 De ha az a gonosz szolga azt mondja szívében: `Késik jönni az én uram', 49 és elkezdi verni szolgatársait, eszik és iszik a részegekkel: 50 megjön majd az ura annak a szolgának azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem gondolja. 51 Elkergeti őt, és a képmutatók sorsára juttatja. Lesz majd ott sírás és fogcsikorgatás!

 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és lelkésztől181/507
  2014-08-24 11:33:26, vasárnap
 
  Békesség Jézus egyházában épülésből.
,,Építeni fogom anyaszentegyházamat...'' (Máté 16,18).
a) A nagy ház. Minden népnek szánva s nyitva, nem szorítkozik
Rómára, nem egy országra vagy világrészre. Ahol az apostoli hitvallást mondják, s az anyaszentegyházat emlegetik, ott az úgy van otthon, mint a hívek maguk. Ott a pápa sem idegen, ahogy nem idegen a hit s az örök remény, mely a szívekben él. Ô az ô alapjuk, szirtjük, az ô sáfárjuk s fejük. Ez a hit hódoltatja meg a népeket e háznak, s a ragaszkodást hozzá nem csökkenti sem tér, sem idô, sem a kultúra változatos fokozata; nemzeti ellenszenvek fölött áll ez az egyetlen nagy ház, a lelkek otthona. A nemzetek létük alapjait is e ház sziklájához illesztették; királyaiknak koronákat e ház sáfárjától kértek; viszont tiszteletet, hatalmat, jogot, gazdagságot juttattak neki. E ház volt bástyája az erkölcsnek s eszménynek erôszak s barbárság ellen.

b) Szent ház. Leheli s neveli a szentséget. E lélekzete Jézus
szívébôl való. Célja, értéke, hivatása merô erkölcs; anya- és
atyajegye a szentség. Értékét az erkölcsi kihatások mérlegén méri a szentírás és kultúrtörténet. Dicsôsége s ereje az volt, hogy az
erkölcsöt kereste, szerette, nevelte. Tertullián mondotta, hogy a
börtönökben keresztények csak hitükért találhatók, de soha
erkölcsükért, s hogy leányaik ,,magis timent, si ad lenones, quam si ad leones damnantur'': inkább félnek kerítôktôl, mint oroszlánoktól.Ez a koszorú volt az egyház fején Amerikában, Indiában, Kínában,Japánban; errôl kell ôt megismerni most is. -- Mily kötelességem van e címen is, hogy szentségre törjek, s mily hanyatláson dolgozom, ha kompromittálom erkölcsömmel e szent házat. Lelkesülök s áldozom Krisztus jegyesének szeplôtelenségeért.

c) Fölséges ház. Isteni az organizmusa, Krisztus alkotta; isteni
tekintélyt állított föl benne, s az gyôzelmesen áll korszakok-,
kultúrák-, problémák-, konfliktusokkal szemben. Szeressük s bízzunk e tekintélyben, ugyanakkor pedig töltsük ki az egyházi életet ideális tartalommal. Vegyünk részt a jelenkor, a köznapi élet föladataiban, s alkalmazzuk azokra a mi energiánkat. Ne féljünk, hogy nem teszünk eleget a hitnek, ha a földdel foglalkozunk; a szellemnek az anyag fejlôdésén kell kialakulnia. A mai problémák a latrok kezébe esett ember sebeinek új kiadásai, de a szamaritán a régi legyen, a krisztusi szellem, a katholikus buzgalom.

d) Közönséges ház. Krisztus folytatása a földön az egyház;
jellege, hogy az egész emberiségnek adatott, szemben a filozófiával,mely keveseké; ez mindnyájunké; bölcsek, gazdagok, erôsek, okosak leszünk általa mindnyájan. Ha pedig sok a gyarló gyermeke, ne botránkozzunk azon. A nap nem veszített semmit ragyogásából,szépségébôl s energiájából, mióta az emberek tudják hogy foltjai is vannak; úgy van az egyház; szeressük s hagyjuk kifejlôdni magunkban édes, erôs energiáját.

e) Apostoli ház. A jogutódlás folytán minden sejtje az
apostolokkal s általuk az Úrral van összekötve. Vajjon a második vagy hatodik, vagy huszadik században élek, az mindegy; az apostoli küldetés, az apostoli tan, az apostoli hatalom és szellem lüktet e fölséges, szép testnek minden erében. /Prohászka Ottokár +1927.Budapest /
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából59/506,Mt 22
  2014-08-21 09:58:36, csütörtök
 
  Békesség az Isten országába meghívás elfogadásából.
Mt 22,1Ezután Jézus újra beszélni kezdett, és ismét példabeszédekben szólt hozzájuk: 2 >Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki menyegzőt készített fiának. 3 Elküldte szolgáit, hogy hívják el a meghívottakat a menyegzőre, de azok nem akartak eljönni. 4 Ekkor más szolgákat küldött ezekkel a szavakkal: >Mondjátok meg a meghívottaknak: Íme, a lakomát elkészítettem, ökreimet és hizlalt állataimat levágtam, minden készen van. Jöjjetek a menyegzőre. 5 De azok nem törődtek vele. Elmentek, egyik a földjére, a másik az üzlete után, 6 a többiek pedig megragadták a szolgáit, gyalázatokkal illették és megölték.
7 Haragra gerjedt erre a király, s elküldte hadseregét. A gyilkosokat elpusztította, a városukat pedig felégette. 8 Azután azt mondta a szolgáinak: >A menyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. 9 Menjetek hát ki a bekötő utakra, s akit csak találtok, hívjátok a menyegzőre.< 10 A szolgák kimentek az utakra és összegyűjtöttek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, s a menyegzős ház megtelt vendégekkel.
11 Amikor a király bement, hogy megnézze az asztalnál ülőket, észrevett ott egy embert, aki nem volt menyegzős ruhába öltözve. 12 Azt mondta neki: >Barátom, hogyan jöttél be ide menyegzős ruha nélkül?< Az nem szólt semmit. 13 Erre a király azt mondta a felszolgálóknak: >Kötözzétek meg kezét-lábát és dobjátok ki őt a külső sötétségre. Lesz majd ott sírás és fogcsikorgatás! 14 Mert sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak.<

Elmélkedés részlet a 204.bejegyzésnél.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és Szenttől32/505
  2014-08-17 14:47:35, vasárnap
 
  Békesség állhatatos hitből jövő kérés elfogadásából.
,Jézus eltért Tirus és Szidon környékére. És íme egy kananeai
asszony ama határokból kijövén kiálta, mondván: könyörülj rajtam,
Uram, Dávid fia! leányom gonoszul gyötörtetik az ördögtôl''
,,De ô egy szót sem felelt neki. És hozzá járulván tanítványai, kérték ôt, mondván: Bocsásd el ôt, mert utánunk kiált. Ô pedig mondá: Nem küldettem, hanem csak Izrael házának elveszett juhaihoz!'' S ismét: ,,Nem jó elvenni a fiak kenyeret és az ebeknek vetni.'' (Máté 15,21-).
Egy pogány nô kezd könyörögni leánya egészségéért, és az Úr süket fülre veszi! Úgy látszik, mintha megvetné, csakhogy kitűnjék ennek hite. Nézd, hogy halogat; amit mégis adandó, hogyan rejtegeti tôle! --csakhogy kicsalja szívébôl az igét, amely méltóvá teszi a kegyre. A tanítványok sürgetik: ,,Küldjed már el, mert jelenetet csapva kiáltozik!'' S mondja az Úr: ,,Nem jó a fiak kenyerét az ebeknek odavetni!'' Lám, hogyan egyezik ez a paranccsal: ,,Ne vessétek a szent dolgot ebeknek, sem a gyöngyöket sertések elé!'' -- Mert Én csak Izrael elveszett juhai után járok! A nô pedig pogány. Majd egyszer eljön az idô, hogy a jóhírt a pogányoknak is hirdetik, eljön majd Pál a nemzetekhez, de csak az Úr kínszenvedése és föltámadása után. Jönnek szerte a bálványoktól s az ,,elvetett kô szögletkôvé leszen.''... S íme itt egy asszony, aki elôre siet, elôképe a nemzetek egyházának!Kér és válaszul azt kapja: ,,Nem jó a fiak kenyerét az ebeknek odavetni.'' Tolakodva, kiáltozva kért, megkapta az eb nevet. És a nô,
-- ha gyalázó igéül fogadja azt, ami az Igazság szájából jött, --
megharagszik és sértôdve távozik, szívében zúgolódva: ,,Én csak kegyét kértem, ha akarja adja meg; nem akarja: miért vagyok azért kutya? Mi rosszat tettem a kéréssel, mi rosszat azzal, hogy kegyéért jöttem?''De tudta, Kit kért; s amit szóban kapott, -- elfogadja, lázongás nélkül, és tovább, sürgetôbben esdekel! Elismeri azt, aminek mondják:,,Igen Uram, jól mondtad, csak kutya vagyok'', s mivel fiak kenyerérôl volt szó, nem csak kutyának ismeri el magát, hanem gazdáiul azokat,akik a ,,fiak''. ,,De ugye a kutyák is ehetnek gazdáik asztala hulladékából?...'' Mit láttok testvérek? Hevesen kért, vadul esdekelt,nagyon zörgetett! S mivel nagyon kérni tudott, már nem ,,kutya''. Nem veti az Úr ,,kutyák elé a szent dolgot''. Mert szívvel esdekelt,zörgetett, az Úr megmutatja, nem az már, akinek nem vetendô oda a szent dolog... Tartja szavát: ,,Kérjetek, esdjetek, zörgessetek és kaptok!'' (Mt 7,7) Nem sértôdött ez meg a sértésen, alázattal mindennek vallja magát, az Úr tehát levette gyalázatát... Az alázatos vámos is elismerte magáról, amivel a farizeus vádolta: aki ,,nem volt olyan bűnös, mint ez a vámos itt!'' S mert elismerte, hogy bűnös, már
nem volt bűnös: ,,megigazultan távozott''. -- A pogány asszony mit
hall az Úrtól? Már nem kutya, hanem mi? ,,Nagyhitű asszony!'' -- Nagy a te hited, asszony! Legyen neked, ahogy kívánod! Ne legyünk testvérek, rágalmakkal ugató ebek, kiknek nem juthat szent dolog, sem testi kéjek posványában fetrengô sertések. Alázatos bevallással, bízó zörgetéssel gyôzzük le az Úr szívét, mint a kananeus nô! (Szent Ágoston püspök +430 Hippo,Észak-Afrika/
 
 
0 komment , kategória:  Szent Ágoston  
Bibliából58/504,Mt 18
  2014-08-14 10:13:14, csütörtök
 
  Békesség az Úr irgalmából és tovább adásából.
Mt 18,21 Akkor Péter odament hozzá és azt mondta neki: >Uram! Hányszor vétkezhet ellenem a testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?< 22 Jézus azt felelte neki: >Nem azt mondom, hogy hétszer, hanem hogy hetvenszer hétszer {Ter 4,24}. 23 Ezért hasonlít a mennyek országa egy királyhoz, aki el akart számolni szolgáival. 24 Amikor elkezdte az elszámolást, odavitték hozzá az egyiket, aki tízezer talentummal tartozott. 25 Mivel nem volt miből megadnia, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyerekeit, és mindenét, amije csak van, és úgy fizessen. 26 A szolga erre a földig hajolt, és leborulva kérte: `Légy türelemmel irántam, és mindent megadok neked.' 27 Megesett a szíve az úrnak a szolgán, elbocsátotta hát őt, és még az adósságot is elengedte neki. 28 Ez a szolga azonban, mihelyt kiment, találkozott egyik szolgatársával, aki tartozott neki száz dénárral. Megragadta őt, fojtogatta és követelte: `Add meg, amivel tartozol.' 29 A szolgatársa a földig hajolt, és kérlelte: `Légy türelemmel irántam, és megadom neked.' 30 Az azonban nem engedett, hanem elvitte és börtönbe vetette őt, amíg megadja a tartozását. 31 Amikor a szolga társai látták a történteket, nagyon elszomorodtak. Elmentek és elbeszéltek uruknak mindent, ami történt. 32 Akkor az úr magához hívta őt és azt mondta neki: `Te gonosz szolga! Én az egész tartozást elengedtem neked, mert kértél engem. 33 Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, ahogy én is megkönyörültem rajtad?'34 És az úr haragjában átadta őt a kínzóknak, amíg csak meg nem adja egész tartozását. 35 Így tesz majd mennyei Atyám is veletek, ha mindegyiktek szívből meg nem bocsát a testvérének.<
19,1 Történt, hogy amikor Jézus befejezte ezeket a szavakat, elhagyta Galileát, és Júdea határába ment a Jordánon túlra.

Elmélkedés részlet a 293.bejegyzésnél
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Lelkésztől-24/503
  2014-08-10 15:32:47, vasárnap
 
  Békesség a lelket irányító Urunk iránti bizalomból.
Szent Basziliosz imája Bizánc

Kérünk, Urunk, Istenünk, taníts meg bennünket arra; hogy helyesen kérjük tôled azt, ami javunkra szolgál! Te kormányozd életünk hajóját magad felé, minden viharvert lélek csendes kikötôje! Mutasd meg az irányt, amerre mennünk kell! Újítsd meg bennünk az engedelmesség lelkületét! Lelked zabolázza meg féktelen érzékeinket! Vezess el és adj erôt ahhoz, ami igaz javunk: hogy megtartsuk törvényeidet, és minden tevékenységünkben folyton örvendjünk a te csodálatos és felüdítô jelenlétednek! Tiéd minden szent dicsérete és magasztalása mindörökké.

/Nagy Szent Vazul/Basilius/ püspök +379 Cezárea/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Bibliából57/502,Mt 16
  2014-08-07 10:58:43, csütörtök
 
  Békesség Jézus értünk vállalt küldetésének felismeréséből.
Mt 16,13 Amikor Jézus Fülöp Cézáreájának vidékére ment, megkérdezte tanítványait: >Kinek tartják az emberek az Emberfiát?< 14 Ők ezt felelték: >Egyesek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, mások meg Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül.< 15 Erre megkérdezte őket: >És ti kinek tartotok engem?< 16 Simon Péter válaszolt: >Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.< 17 Jézus azt felelte neki: >Boldog vagy, Simon, Jónás fia! Mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én Atyám, aki a mennyekben van. 18 Én pedig mondom neked: Te Péter vagy, és én erre a kősziklára fogom építeni egyházamat, s az alvilág kapui nem vesznek erőt rajta. 19 Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, föl lesz oldva a mennyekben is.< 20 Ezután meghagyta a tanítványoknak, hogy senkinek se mondják el, hogy ő a Krisztus. 21 Ettől az időtől kezdte Jézus jelezni a tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell, hogy öljék, és harmadnapra föl kell támadnia. 22 Péter erre félrehívta őt, és kezdte lebeszélni: >Távol legyen ez tőled, Uram! Ez nem történhet meg veled.< 23 Ő azonban megfordult, és azt mondta Péternek: >Távozz előlem, Sátán! Botrány vagy nekem, mert nem Isten dolgaival törődsz, hanem az emberekével!<

Elmélkedés részlet a 302.bejegyzésnél.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és szerzetestől70/501
  2014-08-03 14:33:03, vasárnap
 
  Békesség az Istentől kapott talentumokkal országa szolgálatából.
Uram, te egyszer az Isten országát a kovászhoz hasonlítottad. Elég
belôle egy kevés, hogy a tészta erjedésnek induljon, és kenyérré
váljon. Kovász nélkül azonban nem kelne meg, és olyan lenne, mint a sár. Amikor belehintik a kovászt a dagasztóteknôbe, eltűnik, elenyészik,belül azonban tovább erjeszt, működik.
Uram, te azt várod tôlem, hogy hasonló legyek a kovászhoz, hogy a tôled kapott talentumaimmal a világ kovásza legyek.
Elveszve az emberek tömegében jelentéktelen porszemnek látszom.Gyakran gondolok arra, hogy valóban tudok-e magamból erôt sugározni. De kegyelmed segítségével az a kovász valahol és valamikor érni,hatni kezd, talán anélkül, hogy tudomást szereznék róla. Uram, kérlek, ne tűrd meg, hogy megelégedjem nyárspolgári
középszerűséggel! Életemnek te légy kovásza, járj át legbensômig, hogy kegyelmeddel eltelve környezetem szolgálatára lehessek!/ P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes imakönyvéből+1994 Belgium/
 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2014.07 2014. Augusztus 2014.09
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 104 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 32
  • e Hét: 63
  • e Hónap: 507
  • e Év: 507
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.