Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Bibliából78/552,Mk 4
  2015-01-29 11:17:54, csütörtök
 
  Békesség Isten szava kiterjedéséből,meghallásából.
Mk 4,21 Aztán így szólt hozzájuk: >Vajon arra való a lámpa, hogy véka alá tegyék vagy az ágy alá? Nem arra, hogy a tartóra tegyék? 22 Mert nincs rejtett dolog, amely ki ne tudódna, és nincs titok, amely nyilvánosságra ne jutna. 23 Akinek van füle a hallásra, hallja meg!<
24 Majd így folytatta: >Figyeljetek arra, amit hallotok. Amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel mérnek majd nektek is, sőt ráadást is adnak nektek. 25 Mert akinek van, annak még adnak; akinek pedig nincsen, attól még azt is elveszik, amije van.<

 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és szerzetestől64/551
  2015-01-25 16:41:04, vasárnap
 
  Jézus békességet hagy Egyházára.
Krisztus nemcsak láthatatlanul működik tovább kegyelmével az emberek között, hanem látható módon is közöttük akar maradni.
Halála és feltámadása után is tanítani akarja az embereket,
megszentelni ôket, és a mennyei Atya dicsôségébe vezetni.
Ezért alapította a látható egyházat. Azt kívánta, hogy követôi az
apostolok és utódaik köré gyűljenek, és az ô vezetésük alatt
munkálkodjanak Isten országának építésén.
Gondolj arra, amit az Úr mondott Péternek:
Péter vagy, erre a kôsziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erôt. Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve. (Mt 16, 18--19)
Apostolainak pedig ezeket mondotta:
Aki titeket hallgat, engem hallgat,
aki titeket elutasít, engem utasít el. (Lk 10, 16)
Szent Péter, az elsô pápa így figyelmeztet bennünket:
Menjetek hozzá, az élô kôhöz, amelyet -- bár az emberek elvetettek --az Isten kiválasztott és megbecsült, és mint élô kövek épüljetek fölé lelki házzá, szent papsággá, hogy Istennek tetszô lelki áldozatot hozzatok Jézus Krisztus által. (1 Pét 2, 4--5)
/ P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes imakönyvéből+1994 Belgium/
 
 
 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Bibliából77/550,Mk 3
  2015-01-22 14:29:05, csütörtök
 
  Békesség Jézus közelében.
Mk 3,7 Jézus pedig tanítványaival együtt elment a tengerhez. Nagy sokaság követte őt Galileából, Júdeából, 8 Jeruzsálemből, Idúmeából. Sőt a Jordánon túlról, valamint Tírusz és Szidon környékéről is nagy sokaság jött hozzá, mert hallották, hogy miket művelt. 9 Tanítványaitól azt kérte, hogy egy bárka álljon készen számára a tömeg miatt, hogy ne szorongassák őt. 10 Mivel azonban sokakat meggyógyított, mindazok, akik valami betegségben szenvedtek, ott tolongtak körülötte, hogy megérinthessék. 11 A tisztátalan lelkek pedig, amikor meglátták, leborultak előtte és így kiáltoztak: 12 >Te vagy az Isten Fia.< Ő azonban keményen rájuk parancsolt, hogy ne fedjék fel kilétét.

Elmélkedés részlet a 446.bejegyzésnél.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és szerzetestől63/549
  2015-01-18 11:34:10, vasárnap
 
  Békesség Jézussal való lelki találkozásokból
Kétségtelen, hogy az Úr Jézus mindenkire, aki találkozott Vele, --
nem aki úgy ment el mellette, mint nyilván a legtöbb ember ma is,
hanem aki igazán találkozott Vele, -- óriási benyomást tett. Olyat,
ami egyszer s mindenkorra szól. Tanítványaira rájuk néz: Kövess! -- és azok otthagynak mindent: otthont, családot, munkát, és mennek utána.Ilyen benyomást tesz másokra is: a szamaritánus nôre, Magdolnára, még Pilátusra is; érezzük ezt a szavakon keresztül, amelyek a megörökített párbeszédben elhangzanak.
Úgy tanítja ôket, ,,mint akinek hatalma van'' (Mt 7,29). Márk, aki
a legközvetlenebb benyomás-visszaadó, nemegyszer megjegyzi egy-egy nagyobb jelentôségu mondat elôtt, hogy az Úr Jézus rájuk tekintett és úgy mondta. Mi lehet e mögött a ,,rájuk tekintett'' mögött? Nemcsak a tekintet, ami elég volt Péternek, hogy sírjon és megbánja tagadását.Úgy szokás mondani, ,,édes Jézus''. Valami melegség, vonzás, ami belamarkol az ember szívébe és a szívet fogja meg. Ha végiggondoljuk a nagy képeket, amelyek az evangéliumból maradtak ránk, azok többé-kevésbé ezt lehelik. A kis Jézus, amint gyermekmosolya mögül ránk néz,Isten arca, amint a család körében látjuk, amint az emberek között szelíden tanít, betegeket gyógyít, jót tesz, halottakat támaszt, amint
tanítványainak lábát mossa és elrendeli az Eucharisztiát... A
keresztrôl is, amint ölelésre tárja ki karját, valahogyan ez szól
felénk. Nem utasíthatjuk vissza ezt a benyomást. Maga mondja:
,,Tanuljatok tôlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívu'' (Mt 11,29).Ugyancsak magára alkalmazza Izajás szavait: ,,A megroppant nádat nem töri össze, és a füstölgô mécset nem oltja ki'' (Mt 12,20). Igen, ô az, a szelíd és alázatosszívű Jézus, aki hív bennünket, fáradt és megterhelt embereket, hogy megenyhítsen.
De legalább ugyanilyen benyomásuknak kellett lenni a tanítványoknak az ellenkezôjérôl is. Van az Úr Jézus jellemében valami nagyon kemény,határozott, férfias, könyörtelenül egyenes is. Nem véletlen és nem érdektelen, hogy amikor kérdezi, kinek tartják ôt az emberek, csupa kemény jellemet emlegetnek. Keresztelô Szent Jánosnak, Illésnek,Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül -- akik éppen nem szelíd,kedves és kellemes emberek. Megmutatkozik ez hivatástudatának nagy
határozottságában is. Elsô ismert szava, tizenkétéves korában a
templomban, szinte kegyetlenül határozott: ,,Nem tudjátok-e, hogy
abban kell lennem, ami Atyámé?'' -- mondja az érte aggódó, féltô
szülôknek. Kemény, határozott céltudatosság: ,,Nem békét jöttem hozni a földre, hanem kardot'' (Mt 10,34). ,,Tüzet jöttem bocsátani a földre'' (Lk 12,49). ,,Ne gondoljátok, hogy fölbontani jöttem a
törvényt; nem fölbontani jöttem, hanem beteljesíteni'' (Mt 5,17). Tele van az evangélium ilyenekkel. Amikor kifejti tanítását, az ószövetségi törvény ismertetése után (,,hallottátok, hogy mondatott a régieknek'')egyszeruen kijelenti: ,,Én pedig mondom nektek...'' Semmi ingadozás,semmi kételkedés vagy tapogatózás, hanem a legteljesebb határozottság...
De legjobban a szeretet jellemzi. A szeretet, amely egyetemes,
kivételt nem ismerô, amely bensôséges, amely heroikus mint
ellenségszeretet, a fôparancs, az egyetlen nagy, mindent magába
foglaló követelmény. Tanítja és megteszi. Amint Szent Pál mondja: ,,A mi Istenünk jósága és emberszeretete jelent meg Krisztus Jézusban''(Tit 3,4). ,,Körüljárt jót cselekedvén'' -- így foglalják össze életéta tanítványok. Minden, amit tesz, a szeretet cselekedete, egészen odáig, hogy ,,nagyobb szeretete senkinek sincs, mint aki életét adja oda barátaiért'' (Jn 15,13).
Milyen az Úr Jézus szeretete? Cselekvô szeretet; hiszen nyugalma sincs a szeretet cselekedeteitôl, se éjjele, se nappala, fáradhatatlan a jótettekben. Emberien meleg. Szinte valami ösztönös jóság is van benne. Ahogyan rámosolyog a gyermekekre, ahogyan sír Lázár sírja elôtt! Kétszer is mondja az evangélium, hogy ,,megrendült'', amikor barátja sírjához ment. Szinte látjuk a részvétet az arcán, amikor elmegy Jairushoz, és az édesanya szíve nyilatkozik meg benne, amikor a naimi özveggyel találkozik. Végigvehetnénk az ismert jeleneteket:amikor ,,szánja a tömeget''... Egyik legmeghatóbb mondata az evangéliumnak -- talán nem is a mondat értelme, hanem már a kifejezésmód is mutatja a meleg szeretetet -- amikor felsóhajt:
,,Jeruzsálem, Jeruzsálem! hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet,mint ahogyan a kotlóstyúk gyűjti össze csibéit szárnyai alá, de te nem akartad!'' (Mt 23,37). Ha van hasonlat a világon, amelybôl csak úgy árad az anyai szív melege, akkor ez az. /Sik Sándor szerzetes,költő/+1963,Budapest/(Sík: A kettôs végtelen, 2:26--31)
Sík Sándor (Bp., 1889--1963, Bp). Piarista rendfônök. Költô, műfordító,
irodalomtörténész. 1946-tól a Vigilia felelôs szerkesztôje.
 
 
0 komment , kategória:  Sik Sándor  
Bibliából76/548,Mk 1
  2015-01-15 11:03:00, csütörtök
 
  Békesség Jézus tisztulást hozó gyógyító erejéből
Mk 1,40 Akkor odajött hozzá egy leprás, és térdre esve így kérlelte: >Ha akarod, meg tudsz tisztítani engem.< 41 Jézus megkönyörült rajta. Kinyújtotta kezét, megérintette, s azt mondta neki: >Akarom, tisztulj meg!< 42 Amikor ezt kimondta, azonnal eltűnt róla a lepra, és megtisztult. 43 Erélyesen ráparancsolt, és azonnal elküldte őt e szavakkal: 44 >Vigyázz, senkinek se szólj erről; hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak {Lev 13,49}, és ajánld föl tisztulásodért, amit Mózes rendelt, bizonyságul nekik.< 45 De az, mihelyt elment, híresztelni kezdte a dolgot, úgyhogy Jézus már nem mehetett nyilvánosan a városba, hanem kint a puszta helyeken tartózkodott; és hozzá gyülekeztek mindenfelől.

Elmélkedés részlet a 444.bejegyzésnél.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és lelkésztől199/547
  2015-01-11 11:27:06, vasárnap
 
  Békesség Isten gondolataira irányított igaz életből
,,Jézus is Názáretbôl eljöve a Jordán mellé, hogy
megkereszteltessék. János pedig ellenzé... Felelvén pedig Jézus,
mondá: Hadd ezt most, mert így illik teljesítenünk minden igazságot''(Máté 3,13).

a) Minden élet programmja: teljesíteni minden igazságot, tehát
átélni azt, amivel Istennek, embernek s önmagunknak tartozunk. Mi egyéb ez, mint a valóságnak megfelelô eligazodás Isten<nel>, önmagunk-s a világgal szemben. Abból ered az egyensúly, a harmónia, a béke s az öröm; ez az az érzületben, akaratban, életben kiváltott igazság. A ,,veritas'' önmagunknak, tehetségeinknek s bűneinknek fölismerése! A ,,justitia'' ez ismeret átvitele az érzületbe; a ,,veritas'' az Istennek s uralmának s fölségének fölismerése; a ,,justitia'' ez ismeret szerint való érzület. ,,Veritas'' a világnak s az életnek fölismerése; a ,,justitia'' a helyes elhelyezkedés benne! Váltsuk hát ki a ,,veritas'' készleteit égretörô ,,justitia''-ban; az átérzett igaz valóság, a harmóniában kialakított lét kell nekünk. Körülöttünk pihen a nagy valóság; érintsük meg a lelkek érintésével, s ,,pax'' és ,,gaudium'', béke és öröm lesz belôle. Mi legyünk alakítói a világunknak, teremtsünk bele erényünk által világosságot s napsugárt,harmóniát és szépséget. Ne várjuk ezt mástól, mert a lélek nem passzivitás, hanem aktív, alakító erô.

b) Istennel szemben helyzetünk teljes, föltétlen hódolattá válik;észben hitet, szívben áldozatot, erôinkben könnyeink s verítékünk
gyöngyeit s küzdelmeinket ajánljuk föl neki. Semmit sem igényelünk, de ôt bírni akarjuk. Szívbôl szolgálunk neki s nem képzelôdünk, hogy különös kegyelmeink s hivatásunk van; elég nekem Krisztus szeretete.Kinyilatkoztatásokat nem várok; mit várjak, mikor Ô néz szemembe, Ô,az én napom, kinek én mezei virága akarok lenni. Jelenéseket nem várok; minek? Hiszen Krisztus ragyogott föl lelkünkben, ,,illuxit in cordibus nostris''. Csupa lélek közé állít, melyek úgy ragyognak, mint kvarcszemek a fövényben; úgy kandikálnak ki a nagy világba, mint virágok az erdôszélrôl a pusztába. Tiszta, nyilt szemmel akarok kinézni a végtelenbe; tudom, hogy testet hordozok egy darabig, azután átsiklom más világokba.

c) A világgal szemben ,,justus''-nak kell lennem; látnom kell benne az erôt s a jót is, hiszen isteni; de a rosszat s a veszedelmet is, mert fejlôdésre szánt, ütközô erôk rendszere. Nagy erôszisztéma a világ s arra való, hogy a halhatatlan lélek kicsiszolódjék rajta; föl
kell tehát használnom az isteni világot erôim, tehetségeim
kialakítására; de egyszersmind mértéket kell tartanom, hogy a föld termôföldem legyen s ne sírhantom! Erôm a világ, mint a fának a föld;lábam alá való, de lábam inkább gyökér; erôt szí! Necsak félni, necsak undorodni; hanem fölhasználni s a pelyvás földi létbôl az arany szemet kiszedni; különben a világ fiai okosabbak lesznek; az pedig kár!

d) Önmagammal szemben ,,justus'' leszek, ha sem túlsokat, sem túlkeveset nem követelek magamtól. Mértéket kell tartanom mindenben,az önmagammal való elégedetlenségben is. Aki gyorsan akar valamit,akinek nincs türelme, aki nem veszi tekintetbe a természet folyását s fejlôdését, aki bizonyos hibák miatt, melyek természetébôl folynak, fönnakadást szenved tökéletesbülésében, s azért aztán tele panaszolja a világot, az nem érti a ,,justitiát''. Ide tartoznak azok is, akik a természetet a kegyelemmel s a kegyelmet a természettel ütik agyon: a
szigorú, sötét, fanatikus zelóták, kiknek fáj, hogy testük van,
jóllehet Isten is így akarta; vagy megfordítva: a kényes, tehetetlen,
finnyás nyavalyások! Ó értsük meg magunkat! Érezünk mi sokat, de nem tehetünk róla. Valamint külsônk nem függ tôlünk, úgy belsônk is adva van bizonyos értelemben. Vannak bennünk hatalmak, melyek nem egyhamar hallgatnak ránk, s Isten is nem azt mondja: menj s parancsolj, hanem inkább azt: evezz és boldogulj!
Ha ezt a hármas ,,justitiát'' eltaláltuk, rányitottunk az Isten
gondolataira s azzal együtt a ,,pax et gaudium''-ra. Be jó ott; be jó
meleg van ott; virágoznak a lelkek: ,,justus ut palma florebit''; ott erô van, ,,sicut cedrus Libani multiplicabitur'', az igaz úgy nô, mint a pálma s úgy erôsbül, mint a cédrus. Számtalan csalódástól, sok bajtól s vigasztalanságtól szabadulunk!/Prohászka Ottokár +1927 Budapest /
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából75/546,Mk 6
  2015-01-08 10:19:51, csütörtök
 
  Békesség Jézus szívéből eredő gyarapításból.
Mk 6,34 Amikor kiszállt, Jézus meglátta a hatalmas tömeget, és megesett rajtuk a szíve, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok {Ez 34,5}, és sok mindenre kezdte őket tanítani. 35 Amikor az óra már későre járt, odamentek hozzá tanítványai, és azt mondták neki: >Sivár ez a hely és az idő későre jár. 36 Bocsásd el őket, hogy a környékbeli majorokba és falvakba menjenek és élelmet vegyenek maguknak.< 37 Ő azonban ezt felelte nekik: >Adjatok nekik ti enni.< Azok így válaszoltak: >Menjünk el és vegyünk kétszáz dénárért kenyeret, hogy enni adhassunk nekik?< 38 Erre megkérdezte tőlük: >Hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg.< Mikor megszámolták, azt mondták: >Öt darab, és két halunk.< 39 Ő megparancsolta nekik, hogy telepítsék le mindnyájukat csoportokban a zöld füvön. 40 Letelepedtek tehát csoportonként százával, ötvenével. 41 Akkor fogta az öt kenyeret és a két halat, föltekintett az égre, áldás mondott, és megtörte a kenyereket. Azután odaadta tanítványainak, hogy eléjük tegyék. A két halat is elosztotta valamennyiük között. 42 Mindnyájan ettek és jóllaktak. 43 A megmaradt kenyérdarabokkal és a halakkal tizenkét kosarat töltöttek meg. 44 Akik ettek a kenyerekből, ötezren voltak, csak a férfiak.

 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Írótól6/545/Simone Weil/
  2015-01-04 11:48:06, vasárnap
 
  Békesség az Igére,Isten nevére alapozott életből.
Szenteltessék meg a Te neved Csak Isten képes magát megnevezni.Nevét ki nem ejtheti emberi száj. Neve: a beszéde. Az Ige. Bármely lény neve közvetítô az emberi szellem és az illetô lény között, az egyedüli út, melyen át az emberi szellem megragadhat valamit belôle,ha távol van; Isten távol van; a mennyekben van. Neve az egyetlen lehetôség az ember számára, hogy megközelítse. A közvetítô. Az ember élhet e névvel, noha ez is transzcendens. A világ szépségében,rendjében és az emberi lélek fényében tündöklik. E név maga a szentség; rajta kívül nincs szentség; fölösleges hát, hogy megszenteltessék. E megszentelést kérve, azt kérjük, ami öröktôl fogva megvan; teljes valóságához hozzá nem adhatunk, belôle el nem vehetünk semmit. Azt kérni, ami valósággal, tévedhetetlenül és mindörökké,kérésünktôl teljesen függetlenül létezik: tökéletes kérés. A vágyat nem tagadhatjuk meg magunktól; csupa vágy vagyunk, de ezt a vágyat,
mely minket a látszathoz, az idôhöz, az önzéshez kapcsol, ha teljesen e kérésbe ömlesztjük át, olyan felvonóvá alakíthatjuk, mely minket énünk börtönébôl, a látszólagosból a valóságosba, az idôbôl az örökkévalóba ragadhat ki./Simone Weil, francia irónő +1943. Ashford, Kent/

 
 
0 komment , kategória:  Weil,Simone  
Bibliából és lelkésztől198/544
  2015-01-01 11:38:17, csütörtök
 
  Békesség a hit,remény,szeretet életéből.
A múlt évet azzal zártuk be, hogy hálát adtunk mindenért; hálát
életért, öntudatért, egészségért, erôért, munkakedvért -- hálát
barátságért, szülôi, hitvesi, testvéri, gyermeki szeretetért, hálát a természet s a kegyelem minden adományáért: az új évet pedig kezdjük meg

a) hittel: hódoljunk meg Isten szent fölségének. Imádjuk ôt, az
élet s halál urát s az idôk s az örökkévalóság Királyát. Ez év elsô
napján adományainak új sorozata elôtt állunk. Ô adja nekünk az idôt s buzdít: ,,redimite tempus'', vegyétek meg az idôt: idôt adok, de csak akkor lesz tietek, ha jó, nemes élettel, ha krisztusi cselekedetekkel kitöltitek. Ô ad parancsolatokat s kiszabja kötelességeinket, s nekünk minden kötelességben az ô szent akaratát kell látnunk és teljesítenünk. Ô ad tehetséget és kegyelmet, hogy tiszta szívvel s öntudatos erkölcsi motívumokkal dolgozzunk. -- Uram, élet és erô forrása, én a csepp a vedren, épúgy kezeidbôl való vagyok, mint csillagos világaid: áldlak s örülök, hogy vagyok. Ez a szent öröm hajnalt fest az év elsô reggelébe, s e hajnalban lelkem a te pacsirtád. Kérlek, adj hitet, adj világosságot: nem tudom, mit hoz ez év, de bármit hozzon, ne sötétüljön el lelkem.

b) Kezdjük meg az évet reménnyel. Tenger az idô, vihar és napsugár, szerencse és baj jár rajta; de bízzunk; Isten segít.
Remélem, hogy megóv bűntôl, tévelytôl, bukástól, rossz példaadástól,szívkeménységtôl, ezek a lelki élet sötét oldalai. Ugyancsak remélem,hogy pozitív jóra s erényre megsegít, s kialakul ez év folyamán a lelkem. Neki ajánlom gyöngeségeimet, fôleg azt, mely jobban égeti öntudatomat; azt, melytôl legelôször kell szabadulnom. Legyen új élet az új év! Lefoglalom az Isten segítségét s áldását szüleimre,gyermekeimre, hitvestársamra, testvéreimre, barátaimra!

c) Kezdjük meg az évet nagy szeretettel. Istené vagyok, ki szívet adott, hogy szeressek -- lelket adott az odaadás s bizalom érzéseire -- erôt, tehetséget sokféle tevékenységre. Szeretni akarom ôt mindenekelôtt azáltal, hogy parancsait teljesítem s gyakorlati kereszténységet űzök: a nyomorultat segítem, a mezítelent ruházom, a tévelygôt jó útra terelem; jószívű leszek
alattvalóimhoz, gondját viselem háznépemnek. S hogy ez évet szent szeretettel megszenteljem, megbocsátok ellenségeimnek s jót teszek azokkal, kik rosszat tettek nekem; aki átkoz, azt áldom, aki gyűlöl,azt szeretem. Fölteszem, hogy másokat meg nem szólok, tetteiket félre nem magyarázom, jó példát adok, senkit meg nem károsítok, senkire sem irigykedem, fösvény nem leszek; szóval fölteszem, hogy szeretek./Prohászka Ottokár +1927.Budapest /
Áldott,békés,boldog űjesztendőt mindenkinek!
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2014.12 2015. Január 2015.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 103 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3
  • e Hét: 34
  • e Hónap: 478
  • e Év: 478
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.