Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
Szerzetestől-37/637
  2015-11-29 17:20:17, vasárnap
 
  Békesség Isten országa közelségében.
Nem úgy fest-e a történelem és a szemünk láttára folyó társadalmi harc, hogy hol az egyik kerekedik fölül, hol a másik? Hol tömegek és közösségek végeznek ki és temetnek egyeseket,miként a francia forradalom bôsz söpredéke vitte vérpadra nemcsak az önzésükben megéretteket, hanem legjobb fiait; hol pedig a tehetséges egyes kerül hegyibe a tömegnek és bôségesen visszafizet neki. Nem úgy fest-e a történelem, mint az a pörgethetô képsorozat, melyben kisdiák korunkban gyönyörködtünk, hol ketten birkóznak és gyors egymásutánban hol az egyik van fölül, hol a másik, és végül, mikor megjelenik a rendôr, hirtelen elinal mindkettô?
A történelmi immanentizmus számára a történelem mindenesetre ilyen látványt nyújt, hisz számára a történelem az egész vonalon nem más,mint helybenjárás, mint Schopenhauer-i szárazmalom-taposás; s érthetô sötét prognózisa, mikor éppen arról van szó, hogyan lehet a mostani széthúzó és szétmálló, atomizálódó társadalomból föltámasztani az életfakasztó közösséget. Akik nem tudnak és nem akarnak végleg lemondani a nagy életkérdéseknek és így a történelem nagy kérdéseinek is megoldásáról, azoknak éppen idejében jön az adventi szó:[*]
Tartsatok bűnbánatot, mert elközelgett mennyeknek országa; s
ráeszmélnek, hogy hiszen minden nap imádkozzuk: Jöjjön el a te
országod. Nos, ez a mindennapi könyörgés adja a nagy közösségi probléma egyetlen megoldását, és nyújtja a közösség hordozta és közösség-szülô történelem kulcsát.

/Schütz Antal piarista szerzetes +1953.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Schütz Antal  
Bibliából118/636,Lk 21
  2015-11-26 11:47:03, csütörtök
 
  Békesség az Úr érkezésének várásából.
Lk 21,20 Amikor pedig látjátok, hogy seregek veszik körül Jeruzsálemet, tudjátok meg, hogy elközelgett a pusztulása. 21 Akkor akik Júdeában vannak, fussanak a hegyekbe. Az ottlévők költözzenek ki, és akik vidéken vannak, ne menjenek oda. 22 Mert a bosszúállás napjai ezek {MTörv 32,35}, hogy beteljesedjen mindaz, ami meg van írva. 23 Jaj a várandós és szoptatós anyáknak azokban a napokban! Mert nagy szorongatás lesz a földön és harag ezen a népen. 24 Kard élén hullanak el, és fogságba hurcolják őket minden néphez, Jeruzsálemet pedig legázolják a pogányok {Zak 12,3}, míg be nem telik a nemzetek ideje.
25 Jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, és a földön a népek kétségbeesett rettegése a tenger zúgása és háborgása miatt. 26 Az emberek megdermednek a rémülettől, és annak várásától, ami a világmindenséggel történik, mert az egek erői megrendülnek.27 Akkor meglátják az Emberfiát, amint eljön felhőben, nagy hatalommal és dicsőséggel {Dán 7,13}.
28 Mikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel és emeljétek fel a fejeteket, mert közel van a ti megváltástok.<

Elmélkedés részlet a 430.bejegyzésnél.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Szerzetestől-36/635
  2015-11-22 14:28:44, vasárnap
 
  Krisztus Királysága
A királyi méltóság alapelemei, mozzanatai: hatalom és föladatok;
ország; és jogcím. Mikor most arról van szó, hogy ezeket a
mozzanatokat átvigyük Krisztus királyságára, olyanformán vagyunk vele,mint az óceánjáró, mikor átlépi az egyenlítôt. Egyszerre új világ tárul föl elôtte, új, addig nem látott csillagok és csillagképek
ragyognak föl ámuló tekintete elôtt. Krisztusban is a királyi méltóság egészen új színekben ragyog föl, melyek az egyetlenség jegyét nyomják reá.
Szerzett jogcíme az örök jogcímen túl: Krisztus e hódító
tevékenységének egészen sajátos vonása, mely egyúttal királyi
hatalmának jellegére is világot vet, hogy az ô hódítása nem erôszakos.Az ô hódító útját nem vér, pusztítás és rabság jelzi, mint a Hódító Vilmosokét, hanem ô beférkôzik minden alattvalójának szívébe, és egyenként megnyeri ôket. Álruhában jár köztük, Isten létére emberként;osztozik sorsukban, vállalja szenvedéseiket, nem veti meg szerény örömeiket (kánai menyegzô), és így közvetlen közelbôl, tulajdon tapasztalásból megismeri bajaikat, mint azok a népszeru királyok (Hollós Mátyás), akik álruhában a nép közé vegyülnek, köztül élnek, s ennek az együttélésnek inspirációiból hozzák meg törvényeiket; s ezért nem félelem és rettegés, hanem gyermeki bizalom fogadja ôket és rendelkezéseiket.
Német fejedelmek egyszer versengtek, ki a leggazdagabb köztük. Az egyik emlegette bányáit, erdôit, a másik borát, búzáját, a harmadik népe fegyveres erejét. A württembergi gróf (Eberhardt im Bart)megvallotta, csak egy kincse van: bármely alattvalójának ölébe nyugodtan teheti le fejét. S a fejedelmek erre egyhangúlag
fölkiáltottak: ,,Szakállas gróf, te vagy a leggazdagabb fejedelem!''
Hasonlíthatatlan nagyobb mértékben ez Krisztus királyságának
gazdagsága: nyugodtan lehajthatja fejét minden igaz alattvalójának
ölébe, sôt ott ütheti föl trónját. Jézus szívek királya a szó legszebb
és legteljesebb értelmében. Még egy harmadik mozzanata van Krisztus szerzett királyi jogcímének: egyéni kiválósága. Az emberrel veleszületett az igény meghajolni nagyobbak elôtt. Krisztusnál fordítva van: minél közelebb kerül valaki hozzája csak szeretésben és sejtésben is, annál nagyobb arányokba tágul elôtte a méltósága.
A királyi jogcím megpecsételése a király megkoronázása.
Krisztusnak, kettôs jogcíme van az ô páratlan királyságára;
mindegyiknek megfelel egy sajátos koronázási tény.
Elsô koronázása ott történt a názáreti ház rejtett kamrájában;
akkor, mikor a köszöntô angyal szavára elhangzott Szuz Máriának az a szava, melyet várt ég és föld, melyen függött akkor a világ sorsa: Íme az Úrnak szolgálólánya, legyen nekem a te igéd szerint. Akkor lett az Isten emberré és akkor ragyogott föl a személyes Isten-közösségbe fölvett emberen a mindenség királyának koronája. S ha a koronázásokat népek ujjongása, kitörô öröme és tapsa kíséri, azon a koronázáson is fölhangzott az angyali seregnek szent örömrivalgása. Ez a király a láthatatlan koronával a fején, vagyis a személyes Isten-közösségben, elôször mint kisded jelent meg. Ha igaza van von Gagernnek, hogy az elsô királyi korona az ôsz haj volt, akkor bizonyos, hogy ez az elsô korona, mely elôtt hódolatnak egész új nemével borultak le a napkeleti királyok, és azóta a karácsony-ünneplô egész emberiség, az aranyos gyemekfürtök....
Az Üdvözítô szerzett jogcímének megpecsételése, második koronázása akkor történt meg szimbolikusan, mikor Pilátus pribékjei fejébe nyomták a töviskoronát. A keresztáldozat által szerezte meg ugyanis Krisztus a megváltottak fölött a teljes jogcímet, és mikor megjelent Pilátus pitvarában a töviskoronával a fején, rongyos bíborban és nád-jogarral -- örök víziója lett a megilletôdött emberiségnek, ez az ,,Ecce Homo''. Két emberi vonás van, mely biztosan térdre kényszerít mindenkit, aki embersége utolsó szemerjét el nem vesztette: a gyermek mosolya és a szeretet töviskoronája. Mindkettô ott ragyog Krisztus
fején páratlan szépséggel és fölséggel. (Schütz: Krisztus, 212--220)

/Schütz Antal piarista szerzetes +1953.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Schütz Antal  
Szerzetestől-35/634
  2015-11-15 14:34:53, vasárnap
 
  Békesség a kegyelem áradásából.
Te mondtad, Uram: én vagyok a világosság.
Amióta melletted vagyok, úgy érzem, világosság gyúlt az életemben. Nem mindegy, hogy egy táj napsugárban fürdik, vagy sötétség borul rá. Hasonló a különbség a kegyelemmel elárasztott és a bűn sötétjében botorkáló lélek között.
Ahogy a napfény rügyeket pattant, úgy kelti föl lelkemet a te
malasztod, hogy az örök élet számára gyümölcsöt hozzon.
Ahogy a fény meleget áraszt, úgy kap erôre lelkem is kegyelmed által. Ahogy felmelegítik a sugarak a levegôt, és az fölfelé száll, úgy vonz engem is hozzád a te kegyelmed.
Uram, légy az én világosságom !

/ P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes imakönyvéből+1994 Belgium/
 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Bibliából117/633,Lk 17
  2015-11-12 11:38:08, csütörtök
 
  Békesség Isten országában életből.
Lk 17,20 Amikor a farizeusok megkérdezték tőle, hogy mikor jön el az Isten országa, ezt válaszolta nekik: >Az Isten országa nem jön el szembetűnő módon. 21 Nem fogják azt mondani: `íme itt van,' vagy `amott'. Mert az Isten országa köztetek van.<
Az Emberfia eljöveteléről22 A tanítványoknak pedig ezt mondta: >Jönnek napok, amikor szeretnétek látni az Emberfiának egyetlen napját, és nem fogjátok látni. 23 Ha azt mondják majd nektek: `Íme, itt van', `íme, ott van'; ne menjetek el és ne fussatok oda. 24 Mert mint ahogy a cikázó villám az ég egyik végétől a másikig látszik, olyan lesz az Emberfia is az ő napján. 25 De előbb még sokat kell szenvednie, és el kell, hogy vesse ez a nemzedék

 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Szerzetestől-34/632
  2015-11-08 15:00:18, vasárnap
 
  Békesség az elkötelezett szeretet életből.
Nem akarok arról beszélni, hogy mi mindent érhettek el imával; csupán arra kérlek, hogy ne akarjátok imátokkal az egész világot föllendíteni, hanem fordítsátok azt azok javára, akikkel együtt éltek. Így azután nagyon helyesen cselekesztek,mert hiszen ezen személyekkel szemben vagytok leginkább lekötelezve. A nagy testvéri szeretet és az Úrhoz való ragaszkodás, amelyet a többiek
rajtatok látnak, úgy hatna reájuk, mint a gyújtó tűz, és lángra
lobbantaná valamennyit, ha a többi erényetek is folyton újra és újra erényekre sarkalná ôket. Sôt nagyon is nagy és kellemes szolgálatot tennétek ezzel az Úrnak, s hozzá, ha ti megteszitek azt, amit tehettek, azzal megmutatjátok Ô Szent Felségének, hogy sokkal többet is megtennétek, ha alkalom nyílnék rá!
Végül pedig, testvéreim -- s ez legyen az utolsó megjegyzésem -- ne építsünk tornyokat alapok nélkül. Az Úr nem annyira a tettek nagyságát nézi, mint azt a szeretetet, amellyel ôket végrehajtjuk. Ha tehát megtesszük azt, amit tehetünk, az Úr meg fog bennünket segíteni, hogy napról-napra többre legyünk képesek. Ezért ne veszítsük el bátorságunkat mindjárt kezdetben, hanem ameddig ez a rövid élet tart -- pedig talán rövidebb lesz, mint egyik-másik gondolná -- ajánljuk fel a mi Urunknak belsôleg és külsôleg azt az áldozatot, amelynek felajánlása hatalmunkban van. Ô Szent Felsége majd egyesíti ezt azzal az áldozattal, amelyet miérettünk ajánlott fel mennyei Atyjának a kereszten, és így bármi csekélység legyen is az, amit tettünk, olyan értéket kölcsönöz neki, amekkorát szeretetünk megérdemel.

/Avilai Nagy Szent Teréz kármelita szerzetes +1582 Alba de Torres/
 
 
0 komment , kategória:  Avilai Nagy Szent Teréz  
Bibliából116/631,Lk 12
  2015-11-05 10:56:17, csütörtök
 
  Békesség az Úr szolgálatára készenlétből.
Lk 12,35 Legyen a csípőtök felövezve, a lámpásotok pedig meggyújtva. 36 Hasonlítsatok azokhoz az emberekhez, akik urukat várják, mikor visszatér a menyegzőről, hogy mihelyt jön és zörget, azonnal ajtót nyissanak neki. 37 Boldogok azok a szolgák, akiket az úr ébren talál, amikor megérkezik. Bizony, mondom nektek: felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, aztán megy, és kiszolgálja őket. 38 S ha a második őrváltáskor vagy a harmadik őrváltáskor jön, és így találja őket, boldogok azok a szolgák. 39 Azt is fontoljátok meg: ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni a házába. 40 Ti is legyetek készen, mert amelyik órában nem is gondoljátok, eljön az Emberfia.<

 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Szerzetestől-33/630
  2015-11-01 15:26:38, vasárnap
 
  Kempis Tamás imája az angyalokhoz és minden szentekhez

Ég polgárai, halljatok
és figyeljetek, angyalok!
Én kérlek, ki e bánatok
völgyében száműzött vagyok.

Ti örök örömök között,
én pedig szegény száműzött;
ebbôl kell megbecsülnötök:
csoda-e hogyha így nyögök?

Sokáig élni idelenn
s Krisztust nem látni sohasem:
fáj a léleknek végtelen,
kit érte lankaszt szerelem.

S mint délben aggódó ara:
kérdi, mátkája hol marad,
kihez misztikus szín alatt
e távolból is hú maradt?

Hit, remény s tiszta szeretet
kérdik Jézust, hová siet?
,,Rabbi, hol a ház, mely tied?
Mért téssz úgy, mint ki messze megy?''

,,Hogy tôled így távolodok,
ne sírj, óh lélek, ne zokogj!
Ama honba küldd sóhajod,
hová elôtted indulok!

Vigaszod támaszom legyen,
cseppenkint hulló kegyelem,
társaidtól segedelem
s hogy kínod égi bért terem.

Én az Atyához fölmegyek
s Szentlelkem küldöm el neked,
hogy benne, mint bennem, szíved
viduljon, míg jársz föld felett.''
(Babits Mihály fordítása)

/Kempis Tamás Ágostonos kanonokrendi szerzetes+1471 Agnietenberg/
 
 
0 komment , kategória:  Kempis Tamás  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
2015.10 2015. November 2015.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 8 db bejegyzés
e év: 103 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3
  • e Hét: 34
  • e Hónap: 478
  • e Év: 478
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.