Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Bibliából123/646,Jn 1
  2015-12-31 19:23:29, csütörtök
 
  Békesség Isten gyermekségünk megéléséből.
Jn 1,1Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. 2 Ő volt kezdetben Istennél. 3 Minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. 4 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. 5 A világosság a sötétségben világít, de a sötétség azt nem fogta föl.
6 Volt egy ember, akit Isten küldött, János volt a neve. 7 Tanúskodni jött, hogy tanúskodjék a világosságról, s mindenki higgyen általa. 8 Nem ő volt a világosság, csak tanúságot kellett tennie a világosságról.
9 Az igazi világosság, aki minden embert megvilágosít, a világba jött. 10 A világban volt, a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. 11 A tulajdonába jött, övéi azonban nem fogadták be.
12 Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek az ő nevében, 13 akik nem a vérből, sem a test ösztönéből, sem a férfi akaratából, hanem Istenből születtek.
14 Az Ige testté lett, és köztünk lakott, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét, aki telve volt kegyelemmel és igazsággal.
15 János tanúságot tesz róla, és hirdeti: >Ő az, akiről ezt mondtam: Aki utánam jön, megelőz engem, mert előbb volt, mint én.<
16 Mi mindnyájan az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre halmozva. 17 Mert a törvényt Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság pedig Jézus Krisztus által valósult meg. 18 Istent soha senki nem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki.

Áldott,boldog új esztendőt kívánok mindenkinek!


 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Lelkésztől-35/645
  2015-12-27 19:37:30, vasárnap
 
  XI. Pius körlevele a keresztény nevelésrôl
A szülôket súlyos kötelesség terheli, hogy minden erejükkel
gondoskodjanak gyermekeik vallásos, erkölcsi, valamint fizikai és
polgári nevelésérôl és elômozdítsák gyermekeik földi jólétét is.
Az emberi nem általános meggyôzôdése ebben a pontban annyira összhangzó, hogy nyíltan szembekerülnek vele azok, akik azt mernék vitatni, hogy a gyermek elôbb tartozik az államhoz, mint a családhoz,és hogy az államnak abszolút joga van a neveléshez. Tarthatatlan továbbá az érv, amelyet azok felhoznak, hogy az ember polgárnak születik és ezért elsôsorban az államé; nem gondolják meg, hogy az embernek elôször léteznie kell mielôtt polgár lesz, és létezését nem az államtól, hanem a szülôktôl nyeri. Bölcsen mondja XIII. Leó: ,,A gyermek egy darab az atyából, és az anya személyének mintegy folytatása; s ha pontosan akarunk beszélni, nem önmaguktól, hanem a családi közösségen keresztül, amelyben születtek, lépnek a polgári
társadalomba''.

/XI.Pius pápa +1939.Róma/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Bibliából122/644,Lk 1
  2015-12-23 13:14:28, szerda
 
  Békesség Isten igéretének megvalósulásából.
Lk 1,57 Azután eljött az ideje, hogy Erzsébet szüljön; és fiút szült. 58 Meghallották szomszédai és rokonai, hogy az Úr nagy irgalmasságot cselekedett vele, és együtt örvendeztek vele. 59 Történt pedig, hogy a nyolcadik napon eljöttek körülmetélni a gyermeket, és apja nevéről Zakariásnak akarták nevezni. 60 De az anyja így szólt: >Semmiképpen sem, hanem Jánosnak fogják hívni.< 61 Erre azt mondták: >De hiszen senki sincs a rokonságodban, akit így neveznének.< 62 Megkérdezték tehát az apját, hogyan akarja őt nevezni. 63 Ő pedig írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá: >János a neve.< Mindnyájan elcsodálkoztak. 64 Erre azonnal megnyílt a szája és a nyelve, megszólalt, és magasztalta Istent. 65 Félelem szállta meg összes szomszédjukat, s e dolgok híre elterjedt Júdea egész hegyvidékén. 66 Mindannyian, akik hallották, a szívükbe vésték ezt, és kérdezték: >Mi lesz ebből a gyermekből?< Mert az Úr keze volt vele.
Áldott,békés ünnepeket kívánok mindenkinek!
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Szerzetestől-39/643
  2015-12-20 11:47:38, vasárnap
 
  Új-Teológus Simeon (Jöjj, igaz fény...) Bizánc
Jöjj, igaz fény! Jöjj, örök élet! Jöjj, rejtett titok! Jöjj,nevezetlen gyönyörűség! Jöjj, kimondhatatlan! Jöjj, emberi szellem elôl menekülô lény! Jöjj, örök ujjongás! Jöjj, alkony nélkül való
világosság! Jöjj, mindenki téged vár e nyomorúságban! Jöjj, holtak
föltámadása! Jöjj, hatalmas, aki puszta intéseddel teremtesz,
átformálsz és megújítasz szüntelenül mindent. Jöjj, Te, aki
láthatatlan vagy, akit soha senki nem érinthet, meg nem simogathat.Jöjj, aki az órák árjában zuhogsz, mégis mozdulatlan állasz fölötte;aki magasabban lakozol az egek egénél, de meglátogatsz bennünket,földresújtottakat. Jöjj, legkívánatosabb és legmagasztaltabb név:kimondani, hogy ki vagy, felismerni, hogy milyen vagy és hogyan létezel, soha meg nem adatik nekünk. Jöjj; örökké tartó öröm! Jöjj, el nem hervadó koszorú! Jöjj; Urunk és Istenünk bíbora! Jöjj,kristálytiszta drágakövekkel tarka öv! Jöjj, hozzáférhetetlen menedék!Jöjj, téged kívánt és kíván szegény lelkem! Jöjj, magányos a magányoshoz -- mert magányos vagyok, láthatod! Jöjj, aki egyedül valóvá és magányossá tettél a földön! Jöjj, aki vágyam lettél -- a te Műved, hogy vágyakoznom kell utánad, akit azonban emberi lehelet el nem ér. Jöjj, lélegzetem és életem! Jöjj, örömöm, dicsôségem, tartós pihenésem! Hálát. adok neked, mert egy lélek vagy velem, anélkül hogy lényembe vegyülnél és elveszítenéd magad, s hogy mindenem lettél a
mindenben úgy, hogy Isten maradsz, magasan mindenek felett.

/Új Teológus Szent Simeon (ógörögül: ?????? ? ???? ????????), (949 - 1022. március 12.) görög szerzetes/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Bibliából121/642,Mt 1
  2015-12-18 11:34:10, péntek
 
  Békesség Isten velünk maradásából.
Mt 1,18 Jézus Krisztus születése pedig így történt:
Anyja, Mária el volt jegyezve Józseffel. Mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy méhében fogant a Szentlélektől.
19 József pedig, a férje, igaz ember lévén, nem akarta őt hírbe hozni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. 20 Amikor ezeket forgatta szívében, íme, az Úr angyala álmában megjelent neki és így szólt: >József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami őbenne fogantatott, a Szentlélektől van. 21 Fiút fog szülni, és a Jézus nevet adod neki, mert ő szabadítja meg népét bűneitől.<
22 Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék az Úr szava, amit a próféta által mondott: 23 >Íme, a szűz méhében fogan és fiút szül, s a nevét Emmánuelnek fogják hívni< {Iz 7,14}. Ez azt jelenti: Velünk az Isten.
24 József pedig fölkelt álmából és úgy tett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét, 25 de nem ismerte meg őt, amíg az meg nem szülte a fiút; és a Jézus nevet adta neki

Elmélkedés részlet a 437.bejegyzésnél.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és szenttől35/641
  2015-12-13 11:36:26, vasárnap
 
  Békesség az Úrban való örvendezésből.
Az Apostol szavairól: ,,Örvendjetek mindenkor az Úrban!'' (Fil 4,4)
Örömet parancsol nékünk az Apostol, de nem a világban, hanem az Úrban való örömet! Mert az Írás szerint: ,,Aki e világnak akar barátja lenni, az Úr ellenségévé válik'' (Jak 4,4). S ahogy két úrnak nem szolgálhat az ember, úgy nem örvendhet a világnak is, az Úrnak is egyben... ,,Mert közel az Úr!'' Az egész emberi nem az a nyomorult utas, aki félholtan útfélen fekszik, otthagyva a fosztogatóktól; --akit megvetett az áthaladó pap és levita, s akihez odajött gyógyítani és fölemelni az érkezô Szamaritánus... Valaha azt mondták ôneki ellenségei: ,,Ugye igazunk van, szamaritánus vagy, ördögöd van!'' S ô felelé: ,,Nekem nincs ördögöm!'' Tudta magáról, hogy épp ördögök kiűzôje; de nem tagadta, hogy ô szamaritánus, vagyis ,,ôrzô'' lenne (ez a szó értelme) -- a betegek ôrzôje. Tehát igen: ,,Közel az Úr!'' -- Pedig talán, mik oly távoliak, mint Isten az embertôl, halhatatlan a halandótól, az Igaz a bűnösöktôl? Emberekrôl szólva is, olyanokról,akiknek erkölcseik eltérôk, azt mondjuk: ,,Ez távol van amattól!'' Még ha egymás mellé állnak is, szomszédban laknak, lánccal összekötôdtek:
-- távoli a jámbor a gonosztól, távol az ártatlan a bűnöstôl, az igaz
a hamistól. Ha két emberrôl mondható ez, mit mondjunk Isten és
emberrôl?
Óh halandó bűnös, mily messze voltál a halhatatlan igaztól! S ô nem lett bűnössé, mint te vagy, mégis halandó lett, átvette a büntetést,nem a bűnt, s eltörölt bűnt és büntetést! ,,Közel jött hát az Isten,semmiben sem aggódjatok''... ,,Nem bűneink szerint cselekedett velünk.'' Már fiai vagyunk. Mivel bizonyítjuk? Azzal, hogy meghalt érettünk az Egyetlen, hogy ne maradjon egyedülinek. Nem akart egymagára maradni, ki egymaga vállalta a halált. Isten egyetlen fia számos fiakat szerzett Istennek. Vérén vett magának testvéreket;elvettetve visszahozott, eladatva megvásárolt, meggyalázva megtisztelt minket, megöletve életre keltett. Kétkedel még, hogy neked adja az ô javait, ki nem vonakodott átvállalni a te bajaid? Ujjongjatok,testvérek, Ôbenne, az Úrban, nem a világban! Azaz: örvendjetek az Igazságban, nem a gonoszságban, örvendjetek az öröklét reményében, nem
a mulandó hiúság virágában! Így örvendjetek: és bárhol, bárhogy,
bármeddig lesztek itt: ,,Közel van az Úr, semmiben se aggódjatok!''
(Sz Ágoston: 171. beszéd)

/Szent Ágoston püspök +430 Hippo,Észak Afrika/
 
 
0 komment , kategória:  Szent Ágoston  
Bibliából120/640,Mt 11
  2015-12-09 19:53:26, szerda
 
  Békesség Jézusban bizalomból.
Mt 11,28 Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. 29 Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű - és nyugalmat találtok lelketeknek {Jer 6,16}. 30 Mert az én igám édes és az én terhem könnyű.<

Elmélkedés részlet a 285.bejegyzésnél.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Szerzetestől-38/639
  2015-12-06 17:05:39, vasárnap
 
  Imádság lelki világosságért.
18. Világosíts meg engem, ó áldott Jézus, belsô világosságod
fényével és vess ki szívem hajlékából minden sötétséget.
19. Zabolázd meg sok, csapongó gondolatomat, és verd szét az
erôszakos kísértéseket.
20. Harcolj keményen érettem és űzd ki a fenevadakat, azokat az
édesgetô, csábító kívánságaimat, hogy ,,békesség legyen hatalmad
által'' és dicséreted szerte hangozzék szent hajlékodban, a tiszta
lelkiismeretben.
21. Parancsolj a szeleknek és viharnak; mondd a tengernek:
csöndesedjél; és az északi szélnek: ne fújj, és mindjárt nagy csönd
lesz.
22. ,,Ragyogtasd világosságodat és igazságodat'', hogy
fényeskedjenek a földön; mert én kietlen puszta föld vagyok, míg meg nem világosítasz.
23. Áraszd reám kegyelmedet, öntözd meg szívemet mennyei harmattal,csurgasd lelkembe az ájtatosság vizét a föld színének megöntözésére,hogy jó, sôt legjobb gyümölcsöt teremjen.
24. Emeld föl lelkemet, mely a bűn terhe alatt görnyed és irányozd minden kívánságomat az égiekre, hogy megízleljem a mennyei boldogság édességét és rösteljek a földi dolgokkal bíbelôdni.
25. Szabadíts meg és ragadj ki a teremtmények múlandó
vigasztalásából; mert nincs az a teremtmény, amely képes volna
vágyaimat tökéletesen lecsillapítani és megnyugtatni.
26. Fűzz engem magadhoz a szeretet feloldhatatlan kötelékével, mert te, Uram, egymagad elég vagy annak, ki téged szeret és nálad nélkül minden csak hiábavalóság.

/Kempis Tamás Ágostonos kanonokrendi szerzetes+1471 Agnietenberg/
 
 
0 komment , kategória:  Kempis Tamás  
Bibliából119/638,Mt 7
  2015-12-03 16:00:43, csütörtök
 
  Békesség az Úr szavának tettekre váltásából.
Mt 7,21 Nem mindenki, aki azt mondja nekem: `Uram, Uram!', megy be a mennyek országába, csak az, aki megteszi Atyám akaratát, aki a mennyben van.
24 Mert mindenki, aki hallgatja e szavaimat és tettekre váltja azokat, hasonló az okos emberhez, aki a házát sziklára építette. 25 Szakadt a zápor, jött az áradat, fújtak a szelek és nekizúdultak a háznak. De az nem dőlt össze, mert az alapjait sziklára rakták.
26 Mindaz pedig, aki hallgatja e szavaimat, de nem váltja tettekre azokat, hasonlít a balga emberhez, aki a házát homokra építette. 27 Szakadt a zápor, jött az áradat, fújtak a szelek és nekizúdultak a háznak. Az összedőlt, és nagy lett a romlása.

Elmélkedés részlet a 325.bejegyzésnél.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2015.11 2015. December 2016.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 103 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3
  • e Hét: 34
  • e Hónap: 478
  • e Év: 478
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.