Belépés
sacimama.blog.xfree.hu
Fordulj el a rossztól és tégy jót, keresd a békét és azt kövesd!" Zsolt 33,15 Németh Jenőné Saci
1952.06.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/11 oldal   Bejegyzések száma: 100 
Zsolozsmázzunk együtt! 6/3.
  2015-12-31 23:54:07, csütörtök
 
  Zsolozsmázzunk együtt! (3. rész)

A zsolozsma fejlődésének következő állomásához XII. Piusz pápa intézkedései nyomán ért el. Engedélyezte, hogy a Pápai Szentírástudományi Intézet által készített új zsoltárfordítást használják mind az egyéni, mind a közösségben végzett zsolozsmázáshoz. Ezzel is a liturgia egyöntetűségét elősegítve. Még ugyanő 1947-ben bizottságot hozott létre a breviáriumreform tanulmányozása céljából. Ennek következtében történhetett meg az is, hogy az időközben összehívott II. Vatikáni zsinat a liturgiáról - és most szűkebben a zsolozsmázásról - is olyan bőven és szakszerűen, olyan lelkiismeretesen tárgyalt, hogy erre az elmúlt 2000 évben az Egyház történelme során még nem volt példa.

Még tartott a zsinat, amikor már arról is intézkedés történt, hogy a Sacrosanctum Concilium, a Szent Liturgiáról szóló konstitució negyedik fejezetének döntéseit, amely kizárólag a zsolozsmáról szólt, a kihirdetés után azonnal a gyakorlatba is átültessék. Így pl. Különbizottság alakult az új zsolozsmáskönyv elkészítésére, amely 7 éven keresztül végezte munkáját, a liturgia, dogmatika, a lelkiségi teológia és a lelkipásztorkodás területén nagy tudással és tapasztalattal rendelkező munkatársak odaadó és szakszerű közreműködésével.

VI. Pál pápa 1970. november 1-én elrendeli, hogy az új zsolozsmás könyvet azonnal használják, mihelyt megjelenik. A Püspöki Karok készíttessék el népnyelvű fordítását és a Szentszék jóváhagyása illetve megerősítése birtokában határozzák meg azt a napot, amelyen részben vagy egészben használatba lehet venni.

1971. április 11-én Húsvétvasárnap, Urunk feltámadásának ünnepén adták ki az Imaórák Liturgiájának a római szertartás szerinti, latinul összeállított könyvét. A Magyar Katolikus Püspöki Kar az Országos Liturgikus Tanács tagjainak és más szakemberek közreműködésével elkészítette a Liturgia Horarum magyar fordítását. A fordítás már tartalmazza a magyar szentek naptárát és ünnepeit is. A MKPK, mint területileg illetékes egyházi hatóság az Imaórák Liturgiáját jóváhagyta, az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció pedig a magyar nyelvű fordítást megerősítette.
A teljes magyar nyelvű zsolozsma hivatalos kiadása négy kötetben 1991-1992-ben jelent meg.

Ez a zsolozsmáskönyv 1992. Advent 1. vasárnapjától kötelező azok számára, akiknek az egyházjog előírja. De a Sacrosanctum Concilium kifejezetten ajánlja minden hívő számára, hogy csatlakozzon be, és mondjuk közösen az egyház ősi, liturgikus imáját : ,,A lelkipásztorok a fő imaórákat, főként a vesperást vasárnapokon és a nagyobb ünnepeken a templomban a néppel együtt végezzék.

Ajánlatos, hogy a hívek is imádkozzák a zsolozsmát, a papokkal együtt..."

A következő számokban bemutatjuk magát a zsolozsmát és annak elemeit.

6/4 Link
6/5 Link
6/6 Link

6/3 Link
6/2 Link
6/1 Link
 
 
0 komment , kategória:  I - IMÁK  
Zsolozsmázzunk együtt! 6/2
  2015-12-31 23:53:14, csütörtök
 
  Zsolozsmázzunk együtt! (2. rész)

Az egyház 2000 éves történetét szintén végigkíséri ez a kettősség.
A szentmise, mint eucharisztikus áldozat - és a zsolozsma, mint az egész napot megszentelő, az egész napot kitöltő imádság.


Szent Pál arra inti az első keresztények csoportjait, hogy szüntelenül imádkozzanak (1Tessz 5,17), virrasszanak az imádságban (Kol 4,2), és énekeljenek zsoltárokat és himnuszokat (Ef 5,19; Kol 3,16).

A patrisztikus kor írásai beszámolnak virrasztó istentiszteletről, mely hajnalig tartott, és szentmisével zárult. Azonkívül tudunk Tertulliánusztól 9, 12, és délután 3 órakor tartott közös imádkozásról is. Azonban a mai értelemben vett zsolozsmázásról kb. a 4. sz.-tól beszélhetünk. Eddigre nagyjából kialakultak azok a formák, melyeket ma is használunk.

,,Az imaórák liturgiája lassanként annyira kifejlődött, hogy a helyi egyházak imája lett: meghatározott időpontban és helyen végezték, pap vezetésével, hogy az eucharisztikus áldozatnak mintegy szükséges kiegészítője legyen. Általa ugyanis az istentiszteletnek az a teljessége, amely ebben az áldozatban valósul meg, jótékonyan kiárad az emberi élet minden órájára." (Laudis Canticum kezdetű APOSTOLI RENDELKEZÉS - a négykötetes papi zsolozsmáskönyv első kötet 11. old.)

,,Maga a zsolozsmáskönyv pedig, amely az idők folyamán különféle részek hozzáadásával bővült, alkalmassá is vált a liturgiában hivatása betöltésére..." (Laudis Canticum kezdetű APOSTOLI RENDELKEZÉS - a négykötetes papi zsolozsmáskönyv első kötet 12. old.)

A történelem folyamán a zsolozsmának rendkívül sok formája, fajtája terjedt el. Ahány vidék, annyiféle kialakulása valósult meg. Ráadásul, ha megalakult egy szerzetes rend, ők is saját zsolozsmát alakítottak ki saját rendjükön belül. A Trentói Zsinat foglalkozott ezzel a problémával, és időhiány végett a zsolozsma reformját az Apostoli Székre bízta. Ennek következtében a Róma Breviáriumot Szt. V. Piusz tette közzé 1568-ban, így próbálva a kánoni imádság veszendőbe ment egyöntetűségének teret adni.

A következő századok alatt sok módosítást végeztek a zsolozsmán, pl. V. Szixtusz, VIII.Kelemen, VIII. Orbán, stb. A zsolozsma fejlődésének következő fordulópontja 1911 volt, amikor is X. Szt. Piusz új Breviáriumot adott ki. Felújította az ősi szokást, a 150 zsoltár hetenkénti elmondását. Így a zsoltáros rész egész elrendezése is újszerű lett. Megszűnt az ismétlés, és lehetőség nyílt arra, hogy a köznapi zsolozsmázás összhangba kerüljön a szentmisén végzett igeliturgia olvasmányaival,valamint a szentek ünnepeivel is. Ezenkívül a vasárnapi zsolozsma anyaga bővült, és kiemelkedő rangot kapott.

6/3 Link
6/4 Link
6/5 Link
6/6 Link

6/2 Link
6/1 Link
 
 
0 komment , kategória:  I - IMÁK  
Zsolozsmázzunk együtt! 6/1.
  2015-12-31 23:52:24, csütörtök
 
  A zsolozsma a szentmisét követően a legfontosabb liturgiája az egyháznak. A szentmise liturgiáját egészíti ki. Ahogyan az ember két lábbal tud csak stabilan a földön állni és járni, úgy vagyunk a szentmisével és a zsolozsmázással is.

Amíg a szentmisében elsősorban az Isten szólít meg bennünket az igeliturgiájában, az áldozati liturgiában pedig Krisztus áldozata válik jelenvalóvá, és abból részesedhetünk a szentáldozás alkalmával - addig a zsolozsmában az ember erre a megszólításra válaszol, és az értünk bemutatott áldozatért ad hálát, dicsőíti az Istent.

Az ember már a kinyilatkoztatás előtti korban is elég tudatosan kettéválasztotta az áldozatbemutatás szertartását - amikor is valamiért engesztelt, vagy kért valamit az istenektől - attól, amikor ,,csak" megszólította, beszélt hozzá.

Az ószövetségi nép körében ez még inkább elkülönült. Az áldozat bemutatásának a helye kifejezetten a jeruzsálemi templom volt - mintegy előre utalva Jézus Krisztus áldozatának helyére. A templomban a fő ünnepkörökön kívül - melyre az egész zsidóság odavándorolt, oda zarándokolt, hogy részt vegyen rajta, napi rendszerességgel megtartották az illatáldozattal együtt járó reggeli és esti imádságot is. Az ApCsel 3,1 beszámol arról is, hogy 9 órakor is tartottak a templomban imaórát. A zsinagógákban ,,csak" Szentírás olvasás, magyarázás és imádkozás folyt. Ha valaki be akarta mutatni a kötelezően előírt (elsőszülöttért, megtisztulási, hála, stb.) áldozatot, bizony Jeruzsálembe kellett ehhez zarándokolnia.

Az újszövetségi nép körében is megtalálható az áldozat és imádság kettőse.

Az egyetlen, teljes és tökéletes áldozatot Jézus a keresztfán mutatja be.

Áldozatában mindaz megjelenik, ami az eddig tárgyalt áldozatok sajátja volt. Ugyanakkor teljesen egyedi is.

Hiszen áldozatában ő maga volt az, aki az áldozatot bemutatta,
- ő maga volt az oltár, ahol az áldozatot bemutatta,
- és végül ő maga volt az áldozat is.
Ez a fajta áldozat sehol máshol, és máskor nem jelenik meg az egyetemes történelem során.

És egyedi abban az értelemben is, hogy Krisztus áldozata tökéletes áldozat, ezért egyszeri, és megismételhetetlen.

Szentmiséinkben nem megismétlődik, hanem megjelenítődik Jézus egyszeri áldozata. Mivel áldozata tökéletes, kitör a tér és idő töredékességéből a tökéletesség világába, és ez ad lehetőséget a tökéletlen világban (térben és időben való számtalan) megjelenítésére, jelenvalóvá tételére.

A szentmisében ezért az áldozati rész kap nagy hangsúlyt. A bevezető részt követő igeliturgiában is Istené a főszerep, Ő az, aki a szentírási részeken megszólít bennünket. Természetesen az ember válasza erre csak a hálaadás és dicsőítés lehet, ami szintén jelen van a szentmise keretein belül, azonban ez erőteljesen a zsolozsmában érvényesül.

Az egyháznak, amikor zsolozsmázik, akkor mintája és példaképe Jézus Krisztus, aki Lukács tanúsítása szerint számtalanszor félrevonult imádkozni, a nap minden szakában, és imádkozott közösségében is, tanítványainak és hallgatóságának körében.

És Jézus imádságának egyik legfontosabb eleme a zsoltárok voltak: Gyakran érvelt a farizeusokkal szemben a zsoltárok idézésével. Zsoltárokat és himnuszokat imádkoztak az utolsó vacsorán, és a zsoltáros szavai hangzottak szájából a keresztfán is.

Vagyis Jézus életében is megjelenik ez a kettősség: ima - és áldozat.

Az ima, mint az értelem és szív kapcsolódása az Atyához.

És áldozat, mint az értelem és akarat kapcsolata az Atyával.

6/2 Link
6/3 Link
6/4 Link
6/5 Link
6/6 Link


6/1 Link
 
 
0 komment , kategória:  I - IMÁK  
Az imádságnak nincs illemtana
  2015-12-31 23:50:52, csütörtök
 
  Az imádságnak nincs illemtana. A szív önmagát mondja. Mondom a magamét hittel, bizalommal. Az ima: beszéd és hallgatás egyszerre. Azt remélem, hogy Isten meghallgat és hogy válaszol. De ő csak akkor válaszol, ha akar. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. De nem sértődhetem meg, mert vannak csak kettőnkre tartozó dolgaim, szellemi életem igazi partnere Isten. Ha azonban nincs épkézláb
mondanivalóm számára, akkor rákapaszkodom mások imájára.


Jézus és az imádság

Az imádság egyidős lehet az emberiséggel. Az ima történetében és a nagy imádkozók sorában azonban Jézus imája különleges helyet foglal el.

"Imádkozik értünk mint papunk, imádkozik bennünk mint fő, imádjuk őt mint Istenünket.
Ismerjük fel tehát benne a mi hangunkat és az Ő hangját mibennünk"


(Szent Ágoston).
 
 
0 komment , kategória:  I - IMÁK  
Őskeresztény himnusz
  2015-12-31 23:40:20, csütörtök
 
  "Dicsőség a magasságban Istennek"

Latinul:

GLORIA in excelsis Deo!
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus Te, benedicimus Te,
adoramus Te, glorificamus Te.
Gratrias agimus Tibi propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Jesu Christe
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus,
tu solus Altissimus, Jesu Christe,
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.

Magyarul:

DICSŐSÉG a magasságban Istennek!
És a földön békesség a jóakaratú embereknek!
Dicsőítünk Téged, áldunk Téged,
imádunk Téged, magasztalunk Téged.
Hálát adunk Neked nagy dicsőségedért.
Urunk és Istenünk mennyei Király,
mindenható Atyaisten.
Urunk Jézus Krisztus, egyszülött Fiú.
Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia,
Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!
Te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket!
Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk!
Mert egyedül Te vagy a Szent, te vagy az Úr,
te vagy a egyetlen Fölség, Jézus Krisztus,
a Szentlélekkel együtt az Atyaisten dicsőségében Amen.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Sík Sándor: Te Deum
  2015-12-31 23:30:25, csütörtök
 
  Sík Sándor:
Te Deum

Téged Isten dicsérlek
és hálát adok mindenért.

Hogy megvolt mindig a mindennapim
és nem gyűjtöttem másnapra valót,
hála legyen.

Hogy mindig jutott két garasom adni,
és magamnak nem kellett kéregetnem,
hála legyen.

Hogy értenem adatott másokat,
és nem kellett sírnom, hogy megértsenek,
hála legyen.

Hogy a sírókkal sírni jól esett,
és nem nevettem minden nevetővel,
hála legyen.

Hogy megmutattál mindent, ami szép
és megmutattál mindent, ami rút,
hála legyen.

Hogy boldoggá tett minden, ami szép
és ami rút, nem tett boldogtalanná,
hála legyen.

Hogy sohasem féltem a szeretettől
és szerethettem, akik nem szerettek,
hála legyen.

Hogy akik szerettek, szépen szerettek,
és hogy nem kellett nem szépen szeretnem,
hála legyen.

Hogy amim nem volt, nem kívántam,
és sohasem volt elég, aki voltam,
hála legyen.

Hogy ember lehettem akkor is,
mikor az emberek nem akartak emberek lenni,
hála legyen.

Hogy megtarthattam a hitet,
és megfuthattam a kicsik futását,
és futva futhatok az Érkező elé,
s tán nem kell a városba mennem
a lámpásomba olajért,
hála legyen!

Hogy tegnap azt mondhattam: úgy legyen!
és ma is kiálthatom: úgy legyen!
és holnap és holnapután és azután is
akarom énekelni: úgy legyen! -
hála legyen, Uram!
hála legyen!

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
A remény elve
  2015-12-31 23:10:10, csütörtök
 
  Aki felteszi a kérdést, hogy modern társadalmunk oly fájdalmas, és gyakran bizarr körülményei ellenére mi az, ami mégis fenntart, és újra meg újra továbblépésre ösztönöz minket, az válaszra találhat abban, amit egy modern filozófus a ,,remény elvének" nevezett.

Úgy tűnik, hogy ez az elv valóban sok mindent megmagyaráz. Néhányan azt remélik, hogy félretolhatják azt, ami az útjukon akadályozza őket, mások pedig abban reménykednek, hogy megtalálják a számukra hiányzó dolgokat. Mindkét esetben azt remélik, hogy az életük kívánságaik szerint alakul majd.

Megint mások, akik talán túlságosan kötődnek birtokaikhoz, abban reménykednek, hogy elszakadhatnak tőlük, hogy aztán szabadon élhessenek. Gyakran megtörténik, hogy az ember elégedetlen élete körülményeivel. Mindig akadnak olyan helyzetek, amiket szeretne másképpen alakítani, legyenek azok anyagi vagy eszmei dolgok. Emellett szüntelenül abban reménykedik, hogy minden úgy lesz, ahogyan elképzeli, vagyis ahogy saját belátása szerint a legjobb lenne. A remény tehát mindig megvan, és az ember állandóan előre tekint.

De miben reménykedünk valójában? Különös, hogy ezt a kérdést milyen ritkán tesszük fel magunknak, és ha mégis, akkor is megelégszünk csupán felszínes válaszokkal. Különös, hogy nem is tudjuk, miért vonz bennünket a jövő annyira, hogy alig tudunk valamit arról, mi foglalkoztat, és mi nyugtalanít bennünket.

Miért reménykedünk?


A Hit-Remény-Szeretet templomépítési hasonlattal:

Hit - a Templom megalapozása
Remény - a Templom felépítése
Szeretet - a Templom felszenteléseIdőbeliséggel párhuzamba állítva:

A Hit a múlton, a tapasztalatok által megérlelt belátáson alapszik.
A Remény a jövőhöz kapcsolódik, az üdvrevágyáson keresztül.
A Szeretet belépés az önátadás kapuján át, az örök jelenbe.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Add meg hát nekünk, de ne magunk miatt!
  2015-12-31 23:00:32, csütörtök
 
 

A hit mellé akaratot és vágyat adj nekünk Urunk!
és bölcsességet is kérek, jó sokat és a megkülönböztetés ajándékát mindenkinek!
Édes jó Atyám, te hamarabb tudod, hogy mire van szükségünk, add meg hát nekünk, de ne magunk miatt!

 
 
0 komment , kategória:  I - IMÁK  
Krisztus titka
  2015-12-31 19:32:46, csütörtök
 
 
,,Ez Krisztus titka: alászállott, kicsivé lett. Arra tanít bennünket, hogy ne akarjunk felkapaszkodni a hírnév és a hatalom létráján, hanem lefelé induljunk és találkozzunk a szegényekkel és a gyöngékkel. ... Amikor Jézus testté lett, az emberiség új képét rajzolta fel, az élet új képét. A félelmet szeretetté változtatta. Az új látomás, amit elénk adott az Ige, amikor testté lett, az, hogy a mindenség szívében, a szegének szívében ott van Isten jelenléte."

Jean Vanier
 
 
0 komment , kategória:  Ü - Karácsony  
Iránytű a végtelenhez
  2015-12-31 14:30:04, csütörtök
 
  Lehet, hogy a nehézségek mint óriási malomkövek megőrölnek, de ne félj, mert a mindennapok tüzében Krisztust hordozó kenyérré válsz!

(Böjte Csaba: Iránytű a végtelenhez)
 
 
0 komment , kategória:  - Böjte Csaba  
     1/11 oldal   Bejegyzések száma: 100 
2015.11 2015. December 2016.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 100 db bejegyzés
e év: 737 db bejegyzés
Összes: 3945 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 220
  • e Hét: 3230
  • e Hónap: 10504
  • e Év: 276525
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.