Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Bibliából és lelkésztől201/568
  2015-03-29 14:50:01, vasárnap
 
  Mk 14,1-15,47
Jézus szenvedésének Sz Márk evangéliumában központi jelentôsége van: ez a csúcspont, ahol kinyilvánul, amit az egész evangéliumon keresztül fátyol takart: hogy Jézus a Messiás-Király, Isten Fia,szóban és tettben hatalmas; Ô ,,Isten-szolgája'', mindhalálig engedelmes Atyjának. Jézus ellenségei mitsem kezdhetnek ellene, míg Ô nem akarja. Ômaga határozza meg döntô szavával az elfogatás percét is (14,41-42). Ô ad jelt a halálos ítéletre, mialatt gyôzelmét hirdeti (14,61-62), és öntudattal, szabadon hal meg (15,37). Népe nem ismerte
el, tanítványai nem értették meg. Az egyetlen, aki Sz Márk
evangéliumában Isten Fiának nevezi, egy pogány százados: mikor Jézust meghalni látja, így kiált: ,,Valóban, ez az ember Isten Fia volt!''(15,39)/Szent István Magyar Plébániától,1996/

 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Bibliából85/567,Jn 8
  2015-03-26 15:43:25, csütörtök
 
  Jn 8,51 Bizony, bizony mondom nektek: Aki tanításomat megtartja, halált nem lát sohasem.< 52 Azt mondták erre a zsidók: >Most ismertük meg, hogy ördögöd van. Ábrahám meghalt, a próféták is, és te azt mondod: `Ha valaki a tanításomat megtartja, nem ízleli meg a halált sohasem.' 53 Nagyobb vagy talán Ábrahám atyánknál, aki meghalt? A próféták is meghaltak. Mivé teszed magad?< 54 Jézus azt felelte: >Ha én dicsőítem magamat, az én dicsőségem semmi. Atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok: `Istenünk', 55 pedig nem ismeritek őt. Én azonban ismerem. Ha azt mondanám, hogy nem ismerem őt, hozzátok hasonló hazug lennék. De én ismerem őt, és a tanítását megtartom. 56 Ábrahám, a ti atyátok, ujjongott, hogy láthatja az én napomat. Látta, és örvendezett.< 57 A zsidók erre azt mondták neki: >Még ötven esztendős sem vagy, és láttad Ábrahámot?< 58 Jézus azt felelte nekik: >Bizony, bizony mondom nektek: Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok.< 59 Ekkor köveket ragadtak, hogy megkövezzék. De Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból.

Elmélkedés részlet a 468.bejegyzésnél.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és lelkésztől200/566
  2015-03-22 14:37:59, vasárnap
 
  ,,Látni akarjuk Jézust''. Kortársaink is vágyakoznak rá, hogy
találkozzanak ma az élô Krisztussal. Szemükkel akarják látni, kezükkel érinteni. Ahogy a görög származású zarándokok, kik Jeruzsálembe fölmentek,Fülöp apostolhoz fordultak kérésükkel: ,,Látni akarjuk Jézust!'' --úgy akarnak kortársaink is közvetlen Ôvele szembenállni. Nyugtalanító lehet ránk, keresztényekre nézve, hogy ôk Krisztust mindannyiunkban látni kívánják: s nekünk úgy kell átragyogtatni Ôt magunkon, ahogy a színes templomablak a ragyogó napot. -- Nem azt veti szemünkre a hitetlen, hogy keresztények vagyunk, hanem hogy nem vagyunk eléggé
azok, nem krisztusiak -- és ebben van a tragédia. Mikor Gandhi olvasta az evangéliumot, megrendült, és már-már kereszténnyé lett. De visszatartotta a ,,keresztények'' szemlélete, és lassan
visszahúzódott. Ebben rejlik, valóban, a mi legnagyobb felelôsségünk.
/Leon J. Suenens bíboros +1996.Belgium/

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Bibliából84/565,Jn 7
  2015-03-20 15:02:11, péntek
 
  Békesség a küldetés és a Küldő Igaz voltának megvallásából.
Jn 7,1 Ezek után Jézus bejárta Galileát. Nem akart ugyanis Júdeába menni, mert a zsidók halálra keresték. 2 Közel volt a zsidók ünnepe, a sátoros ünnep.
10 Amikor azonban testvérei felmentek az ünnepre, ő is felment, de nem nyilvánosan, hanem mintegy titokban.
25 A jeruzsálemiek közül egyesek azt mondták: >Nem ő az, akit halálra keresnek? 26 Íme, nyilvánosan beszél, és semmit sem mondanak neki. Talán a főemberek valóban fölismerték, hogy ő a Krisztus? 27 Róla azonban tudjuk, hogy honnan való, a Krisztust pedig, amikor eljön, senki sem tudja, honnan van.< 28 Akkor Jézus, aki a templomban tanított, így kiáltott fel: >Ismertek engem is, és azt is tudjátok, hogy honnan való vagyok. Márpedig én nem magamtól jöttem, hanem az küldött engem, aki Igaz, akit ti nem ismertek. 29 Én ismerem őt, mert tőle vagyok, és ő küldött engem.< 30 Ekkor szerették volna elfogni, de senki sem emelte rá kezét, mert még nem jött el az ő órája.


 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Költőtől13/564/Pierre Jean Jouve/
  2015-03-15 14:35:39, vasárnap
 
  Pierre Jean Jouve: Imádság Franciaország

Mi vagyunk a Föld és te vagy az Isten
Halld meg zsongó szavunkat s láss meg engem
Szikla vagyunk turbékolás vagyunk
Ragyogó vizek és pálmák
S ó Téged is értsen meg a gondolkodó lény
S dicsérjen a természet hangján hatalmas Szellem!
Mi por vagyunk és Te vagy a Tekintet
Alvó dolgok vagyunk és Te vagy a Lélek
Anyag vagyunk homályos és riadt
Te vagy a Jóság
Lomhák vagyunk és súlyosak
Te vagy a Teremtô;
Mi ernyedtség vagyunk Te vagy a világosság
Tér és idô fölött a tiszta áram
Te vagy a lényegem s kibontod lényegembôl lényemet
Te vagy a föltétlen úr a kéz s az eszme
Elhalmozol örömmel
Mert vért öntesz belém s természetet
Szellemet adsz nekem
Vagyis eggyé teszel magaddal
Megteremtesz elhagysz és nem hagytál el
Akarsz engem javalsz engem szeretsz lángoló szeretettel
S én csodáid célja hatalmad partja jóságod szomjú kelyhe
Ösztönösen a szíved felé tárulok
Hiszek és fölemelkedem
S szerelmesen teljességedbe hullok. (Rónay György fordítása)

/Pierre Jean Jouve író,költő +1976.Párizs/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Bibliából83/563,Mk 12
  2015-03-13 10:25:16, péntek
 
  Békesség Isten és a felebarát szeretetéből.
Mk 12,28 Ekkor odajárult hozzá az egyik írástudó, aki hallotta őket vitatkozni. Mivel látta, hogy jól megfelelt nekik, megkérdezte őt: >Melyik a legelső az összes parancs közül?< 29 Jézus így felelt neki: >Az összes parancs közül a legelső ez: `Halld, Izrael! A mi Urunk, Istenünk az egyetlen Úr! 30 Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből!' Ez az első parancsolat {MTörv 6,4-5}. 31 A második pedig ez: `Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!' {Lev 19,18} Ezeknél nincs nagyobb parancsolat.< 32 Az írástudó ekkor azt mondta neki: >Jól van, Mester! Helyesen mondtad, hogy egy az Isten, és nincs más rajta kívül; 33 és hogy őt szeretni teljes szívből és teljes értelemből és teljes lélekből és teljes erőből, a felebarátot pedig úgy szeretni, mint önmagunkat - többet ér minden égő és egyéb áldozatnál.< 34 Amikor Jézus látta, hogy milyen okosan felelt, azt mondta neki: >Nem vagy messze az Isten országától.< Ezután senki sem merte őt többé kérdezni.

 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Szerzetestől-24/562
  2015-03-08 12:52:45, vasárnap
 
  Békesség Isten világában otthonos lelkületből.
Jézus, Te szeretted a templomot. Otthon érezted magad benne, mert Atyád háza volt. Megszentelt helyet jelentett. De éppúgy, mint a Megszentelt tér közössége, bárhol találkozhattál Istennel, mert magadban hordoztad. Lehetek akár munkahelyemen, vagy a konyhában, ha belépek Megszentelt tér lapján érezhetem, hogy Isten világába lépek be, és ez boldoggá tesz.
'Jézus tudta, mi lakik az emberben.' Jézus végtelen szeretettel szemlélsz engem, és én hálát adok érte. De vajon mit látsz bennem? Beszélj nekem magamról, és segíts hogy növekedjem a Hozzád való hasonlatosságban. Tedd szívem csendesebbé, hogy meghalljam hangodat./ Ír Jezsuiták által fenntartott imádságos honlapról/szentter.com/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Bibliából82/561,Mt 20
  2015-03-04 17:32:36, szerda
 
  A békességért hozott áldozatról,szolgálatról.
Mt 20,17 Jézus ezután fölment Jeruzsálembe. Útközben külön magához hívta a tizenkét tanítványt, és azt mondta nekik: 18 >Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfiát át fogják adni a főpapoknak és az írástudóknak. Halálra ítélik őt, 19 és átadják a pogányoknak, hogy kicsúfolják, megostorozzák és keresztre feszítsék, de harmadnapon föltámad.<
20 Akkor Zebedeus fiainak az anyja odament hozzá a fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen tőle valamit. 21 Jézus megkérdezte: >Mit kívánsz?< Az így válaszolt: >Rendeld el, hogy az én két fiam közül az egyik a jobbodon, a másik a balodon üljön országodban.< 22 Jézus ezt válaszolta: >Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én inni fogok?< Azt felelték neki: >Tudunk!< 23 Ő erre azt mondta nekik: >A kelyhemből ugyan inni fogtok, de nem az én dolgom eldönteni, hogy a jobbomon vagy a balomon ki üljön. Az azoké lesz, akiknek Atyám készítette.<
24 Amikor a többi tíz meghallotta ezt, nagyon megharagudott a két testvérre. 25 Jézus azonban magához hívta őket, és így szólt: >Tudjátok, hogy a nemzetek fejedelmei uralkodnak a népeken, és a nagyok hatalmaskodnak felettük. 26 Köztetek azonban ne így legyen, hanem aki nagy akar lenni köztetek, legyen a szolgátok, 27 és aki első akar lenni köztetek, az legyen a ti szolgálótok. 28 Hiszen az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.<

Elmélkedés részlet a 394.bejegyzésnél.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Szerzetestől-23/560/Sík Sándor/
  2015-03-01 13:54:03, vasárnap
 
  Föl a magányos nagy hegyekre
Az emberarcok ködbe vesztek,
Ketten vagyunk a hegyeken,
Kézenfogva vezet a Mester,
S én követem.
/Sik Sándortól/piarista +1963 Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Sik Sándor  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2015.02 2015. Március 2015.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 103 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3
  • e Hét: 34
  • e Hónap: 478
  • e Év: 478
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.