Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Szerzetestől-27/F.Lelotte/
  2015-05-31 14:14:11, vasárnap
 
  Békesség a háromszemélyű egy Istennel életközösségből.
Szentháromság egy Isten! Mi, a te teremtményeid, nem vagyunk egyedül a világban. Nem hagytál bennünket magunkra, nem hagysz társtalanul,fáradtan vándorolnunk egy távoli, hideg, közömbös istenség felé. Velünk vagy, mint a család atyja övéivel. ,,Atyánk''-nak szólíthatunk téged, s magunkat gyermekeidnek nevezhetjük.
És te, Urunk, Jézus Krisztus, eljöttél közénk, hogy megmutasd nekünk az emberhez méltó élet szép példáját. Isten létedre testvérünk,barátunk lettél.
És te, Szentlélek, isteni Szeretet, aki az Atyát és a Fiút
összekötöd, ajándékunk lettél, hogy szívünket Krisztus szeretetére és szolgálatára buzdítsd. Elôttünk jársz, világítod az utat, melyen
járunk, hogy Krisztus hű követôi maradhassunk.
Atya, Fiú és Szentlélek! Hadd élhessek én is Szentháromságtok
fényében és melegében! A mindennapi élet hajszájában sohase feledjem, hogy a Szentháromság bennem él, és erôt ád minden küzdelemben!
/ P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes imakönyvéből+1994 Belgium/
 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Bibliából93/585,Mk 10
  2015-05-28 11:46:58, csütörtök
 
  Mk 10,46 Ezután megérkeztek Jerikóba. Amikor kiment Jerikóból tanítványaival és a nagy sokasággal, a vak Bartímeus, Tímeus fia az útfélen ült és kéregetett. 47 Amint meghallotta, hogy a Názáreti Jézus az, elkezdett kiáltozni: >Jézus, Dávid Fia! Könyörülj rajtam!<
48 Sokan leintették őt, hogy hallgasson. Ő azonban annál jobban kiáltozott: >Dávid Fia! Könyörülj rajtam!< 49 Jézus megállt és megparancsolta, hogy hívják őt eléje. Erre odahívták a vakot, ezekkel a szavakkal: >Bízzál! Kelj föl, hív téged!< 50 Mire az ledobta a felső ruháját, felugrott és odament hozzá. 51 Jézus megszólította és megkérdezte: >Mit akarsz, mit cselekedjek neked?< A vak azt felelte neki: >Mester! Hogy lássak!< 52 Jézus erre azt mondta neki: >Menj, a hited meggyógyított téged.< Erre azonnal látni kezdett, és követte őt az úton.

 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Lelkésztől-27/584/J.H.Newman/
  2015-05-24 15:49:31, vasárnap
 
  John Henry Newman: Imádság egyházias lelkületért.
Ó imádásra méltó titok, mely öröktôl fogva van: Atya, Fiú és
Szentlélek! Nem emberi belátás vezetett rá: hiszek. Hiszek, mert Te adtad ezt tudtomra, ó Uram. Örömmel fogadtam a szót, amelyet kinyilatkoztattál nekünk magadról. Te tudod, mi vagy --, és ki tudja még rajtad kívül? Én, por és hamu, bizonyára nem. Ezt az ismeretet csak Te adhatod meg nekem. Elfogadom hát erôs hittel bizonyságodat, ó én Teremtôm. Utánad mondom, amit elém mondtál, mert én magam meg nem érthetem: hitben akarok élni. Inkább akarok hinni neked, semmint magamban bízni.
Ó én Uram, Jézus Krisztus, engedd, hogy ne feledjem egy pillanatra sem, hogy országot alapítottál a földön: hogy az egyház a Te műved, a Te alapításod, a Te eszközöd; hogy a Te vezetésed, a Te törvényed alatt, a Te szemeid elôtt vagyunk; hogy mikor az egyház szól, Te szólasz! Ne engedd, hogy a megszokás eltompítson a csodálatos igazság iránt! Ne engedd, hogy az emberi fogalmak és képzetek gyengesége feledtesse velem: Te vagy az, aki az egyházban működöl és beszélsz!
Óvj meg engem attól a gondolkodásmódtól, amely nem az igazi, hiszen elvezet engem tôled. Add meg nekem azt az ajándékot, hogy meg tudjam különböztetni a szellemi kérdésekben az igazat és a hamisat! És azért add meg nekem, ó Uram, a lelkiismeretnek ama tisztaságát, amely egyedül fogékony sugallataidra és egyedül tudja azokat hasznára fordítani! Taníts meg engem lábaidnál ülni, mint Mária, és szavaidat lesni. Add meg nekem azt az igazi bölcsességet, amely akaratodat inkább imádságban és szemlélôdésben, a veled való közvetlen közösségben akarja megtalálni, mint olvasásban és gondolkodásban.
Add meg nekem azt a finom lelki érzékenységet, hogy képes legyek hangodat megkülönböztetni minden idegen hangtól, és követni tudjam mindennél jobban, bízva és keresve, mint olyan valamit, amely túl van saját énemen -- és mégis felelj nekem lelkem legbensejében, amikor úgy tisztellek és úgy bízom benned, mint felettem álló titokban.

/Boldog John Henry Newman biboros/+1890,Anglia/
 
 
0 komment , kategória:  J.H.Newman  
Bibliából92/583,Jn 17
  2015-05-21 20:52:28, csütörtök
 
  Jn 17,20-26 Békesség Isten ismeretéből és szeretetéből.
De nem csupán értük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő szavuk által hinni fognak bennem, hogy mindnyájan egy legyenek; ahogyan te, Atyám, bennem vagy, és én tebenned, úgy ők is egy legyenek mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, átadtam nekik, hogy egy legyenek, ahogyan mi egy vagyunk. Én őbennük, te énbennem, hogy tökéletesen egy legyenek, hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, mint ahogy engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy ők is, akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem a világ teremtése előtt. Én igaz Atyám! A világ nem ismert meg téged, de én ismertelek téged, és ők is megismerték, hogy te küldtél engem. Megismertettem velük a nevedet, és meg is fogom ismertetni, hogy a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én őbennük.''

 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Szenttől-23/582/Szent Ágoston/
  2015-05-17 05:33:25, vasárnap
 
  Békesség az el nem múló Isten országában.
Szívünk verésével halkan Hozzája verôdünk. -- Önmagát, kinél jobb,nagyobb semmisem lehet, önmagát ígérte! -- Szombatunk, melyre nem jô este, hanem az Úrnak napja, miként amaz örök nyolcadnap, melyet Krisztus föltámadása szentelt meg, nemcsak lelkeknek, hanem testeknek is örök nyugalmát elôre példázva. -- ,,Odatúl majd látunk'' és szívünk örvend. -- De ô (Izajás) nem mondja, mit látunk. Mit hát? Ugye csakis Istent! -- Ô leszen végcélja minden vágyainknak, Ô, Kit majd vég nélkül szemlélünk, unalom nélkül szeretünk, fáradtság nélkül ünnepelünk. -- Ott nyugoszunk és csodálkozunk, csodálkozván szeretünk;ott szeretünk és magasztalunk. Ím ez lészen ott végül is végtelen.Hisz mi más is a mi végcélunk, ha csak nem: megérkezni Annak országába, kinek sosem lesz vége. (Sz Ágoston: Isten Városa)
/Szent Ágoston püspök +430 Hippo,Észak Afrika/
 
 
0 komment , kategória:  Szent Ágoston  
Bibliából91/581,Jn 16
  2015-05-14 11:45:52, csütörtök
 
  Békesség Jézus örömre fordító erejéből.
Jn 16,16 Még egy kis idő, és már nem láttok engem, majd ismét egy kis idő, és látni fogtok engem.< 17 Ekkor a tanítványok közül néhányan így szóltak egymáshoz: >Mi az, amit mond nekünk: `Egy kis idő, és nem láttok engem, majd ismét egy kis idő, és látni fogtok engem', és: `Az Atyához megyek'?< 18 Aztán megjegyezték: >Mi az, amit mond: `egy kis idő'? Nem értjük, mit beszél!< 19 Jézus észrevette, hogy kérdezni akarják, azért így szólt: >Arról tanakodtok egymás között, hogy azt mondtam: `Egy kis idő, és nem láttok engem, majd ismét egy kis idő, és látni fogtok engem'? 20 Bizony, bizony mondom nektek, hogy ti sírtok majd, és jajgattok, a világ pedig örvendeni fog. Ti szomorkodtok majd, de szomorúságotok örömre fordul.

Elmélkedés részlet a 482.bejegyzésnél.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Szenttől-22/580/Szent Ágoston/
  2015-05-10 14:35:06, vasárnap
 
  Békességre jutás a szeretet jézusi parancsából.
Szeressétek egymást
Mire vélekedjünk, édes testvéreim? Vajon csak arról szól a parancs,hogy egymást szeressük? Ugye, hogy ott az még fôbb, hogy Istent szeressük! Vagy csak azt adta parancsul, hogy Istent szeressük, hogy mással ne törôdjünk? Három dolgot köt lelkünkre az Apostol, mondván:,,Megmarad most a hit, a remény és a szeretet, a három, közülük pedig legnagyobb a szeretet'' (1Kor 13,13). És ha magában a szeretetben a két másik bennfoglaltatik, nagyobbnak nevezi az Írás, de nem egyedülinek. Mert mennyi parancsunk szól a hitre, mennyi a reményre?Ki számolhatná össze a parancsokat? De ugyanaz az Apostol íme mit mond: ,,A törvények beteljesítése a szeretet''. Ahol szeretet van, ott
minek érezhetni hiányát? Ahol pedig nincsen, ott ugyan minek vehetni hasznát? Az ördög hisz, de nem szeret; és senki sem szeret, aki nem hisz. És bár hiába remélhet bocsánatot az, aki nem szeret; de senki nem vesztheti el reményét, aki szeret. Tehát ahol a szeretet, ott szükségképpen megvan a hit és a remény. Ahol a felebarát szeretete megvan, szükségképpen jelen van Isten szeretete is. Mert aki nem szeretné Istent, hogy tudná szeretni úgy a felebarátját, mint önnön magát? Mert hiszen az ilyen voltaképp magát sem szereti. Gonosz és istentelen ugyanis, márpedig: ,,Aki szereti a gonoszságot, az gyűlöli önnön lelkét'', nem hogy szeretné. -- Csak aki azért és úgy szereti magát, hogy Istenhez jusson, az szereti magát. Tehát márcsak önszeretet érdekébôl is szereti Istent... Ez a szeretet nincs meg minden lélekben, kevesen szeretik úgy és azért magukat, hogy Isten legyen mindenben minden! (Sz Ágoston: 83. beszéd)
/Szent Ágoston püspök +430 Hippo,Észak Afrika/
 
 
0 komment , kategória:  Szent Ágoston  
Bibliából90/579,Csel 15
  2015-05-07 11:33:18, csütörtök
 
  Békesség Isten szeretetében,Szentlélekben maradásból.
ApCsel 15,7 Mivel azonban nagy vitatkozás támadt, Péter felállt, és így szólt hozzájuk: >Férfiak, testvérek! Tudjátok, hogy Isten a régmúlt napoktól fogva kiválasztott engem közülünk, hogy a pogányok az én számból hallják az evangélium igéjét és hívők legyenek. 8 És Isten, aki ismeri a szíveket, tanúságot tett, mert nekik éppúgy megadta a Szentlelket, mint nekünk. 9 Nem tett semmi különbséget köztünk és közöttük, amikor a hit által megtisztította szívüket. 10 Most tehát miért kísértitek Istent azzal, hogy azt az igát rakjátok a tanítványok nyakára, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elviselni? 11 Ellenkezőleg, mi hisszük, hogy Jézus Krisztus kegyelme által üdvözülünk, amint ők is.<
12 Erre az egész sokaság elhallgatott, aztán meghallgatta Barnabást és Pált, akik elbeszélték, milyen nagy jeleket és csodatetteket művelt Isten a pogányok között általuk.
13 Miután ők elhallgattak, Jakab szólalt meg: >Férfiak, testvérek, hallgassatok meg engem! 14 Simon elbeszélte, hogyan és mi módon történt Isten látogatása első ízben azért, hogy a pogányok közül támasszon népet az ő nevének. 15 Ezzel egyeznek a próféták mondásai is, amint meg van írva:
16 `Ezután majd visszatérek,
és felállítom Dávidnak leomlott hajlékát,
kijavítom falainak repedéseit,
és ami romba dőlt, megújítom,
17 hogy keresse az Urat
a többi ember és minden nép,
amely segítségül hívta nevemet
- így szól az Úr, és meg is teszi azt', {Ám 9,11-12}
18 ami ismert volt öröktől fogva. -
19 Ennélfogva úgy gondolom, hogy nem kell háborgatni azokat, akik a pogányok közül megtérnek Istenhez, 20 hanem meg kell írni nekik, hogy tartózkodjanak a bálványoktól, nehogy tisztátalanná váljanak, a paráznaságtól, a fojtott állatoktól és a vértől. 21 Mert akik Mózest hirdetik, a régi időktől fogva ott vannak minden városban a zsinagógákban, és minden szombaton felolvassák azt.<

Elmélkedés részlet a 480.bejegyzésnél.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és lelkésztől202/578
  2015-05-03 10:57:28, vasárnap
 
  Békesség Jézus szavára hallgatásból,Benne maradásból.
Jézus az igazi manna, a Jó Pásztor, Ô az igaz Szôlôtô. A szôlôtô
kifejezésnek az Ószövetségben van a gyökere. A szövetség népe, Isten népe: a szôlôskert, melyet Isten sok szeretettel ültetett, amelyben azonban kevés örömét lelte (Iz 5,1-7; Jer 2,21). -- A tulajdonképpeni jó Szôlôtô maga Jézus, az Újszövetség közvetítôje, az új isteni nép kezdete. Isten és népe: ez volt az Ószövetség. Az Atya, a Fiú és tanítványai -- ez az új valóság.
A Fiú áll a középpontban; aki egy Vele, annak élete van. Így Jézus a kinyilatkoztató beszédben, melyben megmondja, hogy ki és mi Ô számunkra, közvetlenül az ígéret szavaihoz csatlakozik: aki Ôbenne marad, annak gyümölcshozó lesz élete. A Benne-maradásnak egy az eszköze, mely egyúttal biztos ismertetôjele is: hallgatni az Ô Szavára,abban maradni./Jn 15,1-//Szent István Magyar Plébániától,USA 1996/
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2015.04 2015. Május 2015.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 103 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 32
  • e Hét: 83
  • e Hónap: 725
  • e Év: 53101
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.