Belépés
sacimama.blog.xfree.hu
Fordulj el a rossztól és tégy jót, keresd a békét és azt kövesd!" Zsolt 33,15 Németh Jenőné Saci
1952.06.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/8 oldal   Bejegyzések száma: 74 
Teljességre jutott szeretet
  2015-05-31 14:06:54, vasárnap
 
  Link"Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat." (Zsid 12:14)

Isten öröktől fogva a szentségre hívta el az embert. "Isten akarata ugyanis ez: a ti megszentelődésetek" (1Tessz 4,3) Szavának visszhangja eljut hozzánk, mindig azt ismételve, hogy "Szentebb, még szentebb", erre nekünk mindig így kell válaszolnunk: "Igen, Uram, még szentebb."

Senki sem kapja a szentséget elsőszülöttségi jogként vagy ajándékképpen egy másik embertől. A szentség Isten ajándéka Krisztus által. Akik elfogadják a Megváltót, Isten fiaivá lesznek. Lelki gyermekeivé válnak, újjászületnek, megújulnak igazságban és valódi szentségben. Gondolkodásuk megváltozik. Tisztább értelemmel vizsgálják az örökkévalóság dolgait. Isten befogadta őket családjába és átalakultak az ő hasonlatosságára, Lelke által átalakultak dicsőségről dicsőségre. Leghőbb szeretetük eddig önmagukra irányult, ezután Isten és Krisztus iránti szeretetük a legfontosabb számukra.

"Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által." (Róm 5:1) A megigazulás bűnbocsánatot jelent. Azt jelenti, hogy a lélek - megtisztulva a holt cselekedetektől - felkészül arra, hogy elfogadja a megszentelődés ajándékát. Isten elmondta nekünk, mit kell tennünk annak érdekében, hogy elnyerjük ezt az áldást. "...munkáljátok üdvösségeteket félelemmel és rettegéssel, nemcsak úgy, ahogy jelenlétemben tettétek, hanem még sokkal inkább most, a távollétemben. Mert Isten az, aki bennetek az akarást és a véghezvitelt egyaránt műveli jóakarata szerint. Tegyetek meg mindent zúgolódás és habozás nélkül, hogy kifogástalanok és tiszták, Isten feddhetetlen fiai legyetek a gonosz és romlott nemzedék között, akik között ragyogtok, mint csillagok a mindenségben." (Fil 2:12-15)

Az Isten iránti szeretet, melyet szívünkben ápolunk, és szavainkkal, tetteinkkel kinyilvánítunk, minden másnál többet fog tenni az emberi lelkek felemeléséért és nemessé tételéért. Krisztus életében ez a szeretet teljességre jutott és tökéletesen kifejeződött. Krisztus keresztjén a Megváltó engesztelést szerzett az elbukott emberiség részére. A szentség ennek az áldozatnak a gyümölcse, mert Ő meghalt értünk, hogy mi ezt a nagy ajándékot elnyerhessük. Krisztus vágyik arra, hogy ránk árassza ezt az ajándékát. Vágyik arra, hogy természetének részeseivé tegyen bennünket. Vágyik arra, hogy megmentse azokat, akik a bűn miatt elszakadtak Istentől. Arra szólítja fel őket, hogy válasszák az ő szolgálatát, rendeljék alá magukat teljesen az ő irányításának és tanulják meg tőle, hogyan cselekedjenek Isten akarata szerint.

(Signs of the Times, 1902. december 17.)
 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω szeretet  
A lelki szegénység nélkül nem tudjuk Jézust befogadni
  2015-05-30 02:34:45, szombat
 
  Félünk a szegénységtől.
S az igaz is, hogy a szegénység, a nyomor nagy kerítő, és sok embert bűnbe dönt, aki másképp talán becsületesen élne. De ne felejtsük el az Úr Jézus szigorú beszédét a gazdagokról: ,,Könnyebb a tevének bemenni a tű fokán, mint a gazdagnak bemenni a mennyek országába!" Sok erőltetett magyarázatot olvastam ezekről a szavakról, de egyik sem elégített ki. Én azt hiszem, hogy ezeket komolyan kell vennünk, csak éppen a gazdagságot nem teljesen anyagi értelemben kell érteni. Gazdagnak nevezi itt az Üdvözítő azt, aki fényűző kedvtelésekben él. A fényűző élet az Evangélium ellenségévé tesz. Krisztus nem születhetett volna Heródes palotájában.

A lelki szegénység nélkül nem tudjuk Jézust befogadni. A lelki szegénység nem okvetlenül műveletlenség és tudatlanság. A pásztorok tudatlanok voltak, de a három király bölcs és művelt volt. A lelki szegénység annyi, mint önmagunkkal nem sokat törődni, sem erényeinkben, sem eszünkben, sem érdemeinkben, sem ügyességünkben nem túlságosan bízni. Isten előtt csak leborulni lehet, hódolni neki és imádni őt.

A szegénység azt jelenti, hogy nem követelődzünk Istennel szemben. Az áhítat és igazi vallásosság rontó veszedelme, mikor az oltár előtt hangulatokra szomjazunk, mikor Istentől édes érzéseket és meghatott indulatokat akarunk kierőszakolni. A betlehemi barlang nem volt hangulatos. Az keserű és kemény valóság volt, a boldogság nagyon mélyen ott rejtőzött a szent szívekben, de ez a boldogság mélyebben feküdt, mint a tömjénfüst és színes gyertya felszínes hangulata. Őrizkedjünk a vallási romantikától. A romantikusok a vallásban édes és megható érzelmeket kerestek: szóval önmagukat keresték, nem a felséges Istent.

Bátor szívvel álljunk hát kemény fagyban, sötét éjszakában, mert ahol legnagyobb a szükség, ott van legközelebb az isteni segítség, a sötét éjben közeledik a Krisztus!


Ervin Gábor - Veni Sancte - Te Deum
Rövid szentbeszédek

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Áldom szent neved
  2015-05-30 02:24:31, szombat
 
  Áldom szent neved a mézzel folyó földeken
Hol nincs hiányom semmiben, áldom nevedet
Áldom szent neved, ha az út a pusztába vezet
A száraz, kietlen helyen áldom nevedet

Minden áldást dicséretté formál szívem
S ha körülzár a sötétség azt mondom én:

Hogy áldott legyen az Úr neve
Áldom nevedet
Áldott legyen az Úr neve
Áldott legyen hatalmas neved

Áldom szent neved, ha éppen minden rendben megy
Ha napfényes az életem, áldom nevedet
Áldom szent neved a szenvedések útján is
Bár könnyek között áldozom, áldom nevedet

Minden áldást dicséretté formál szívem
S ha körülzár a sötétség azt mondom én:

Hogy áldott legyen az Úr neve
Áldom nevedet
Áldott legyen az Úr neve
Áldott legyen hatalmas neved

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Urunk Jézus, Te mindig válaszolsz azoknak
  2015-05-30 02:19:24, szombat
 
  Link
A katolikus hit igazságaival kapcsolatban szabad kérdéseket feltenni, hiszen a dialógus a kereszténység lényegéhez tartozik.

Ám ugyanazt a kérdést fel lehet tenni őszinte érdeklődésből vagy szenzációéhes kíváncsiságból, a Krisztus-követésben való elkötelezettségünk megerősítésére vagy éppenséggel langyos, megalkuvó életvitelünk igazolására.

A hitünkkel kapcsolatos kérdéseket leginkább nem a tartalmuk különbözteti meg egymástól, hanem a mindenkori kérdező hozzáállása. Márpedig, akik kérdéseikkel csak provokálni akarnak, akikből teljességgel hiányzik a készség Isten egész életet, egész odaadást kívánó kijelentéseinek elfogadása iránt, azoknak semmit sem mond az isteni kinyilatkoztatás.

Magunkban is tetten érhetjük, hogy megszokott életvitelünk igazolásának vágya a farizeusokéhoz hasonló kérdéseket fogalmaztat meg velünk. Olyanokat, melyekre mi magunk is tudjuk a választ, csak nem akarjuk elfogadni, titkon azt remélve, hogy talán valakitől lelkiismeretünket megnyugtató, késedelmeskedésünket jóváhagyó feleletet kapunk, mely elnémítja a bensőnkben jelentkező és döntést sürgető hangot.

És olyanokat, amelyekre kész válaszunk van, s csak azért tesszük fel őket, hogy másokat teszteljünk, és szellemi fölényünket mutogassuk. Ha kérdések, kétségek merülnek fel bennünk, vizsgáljuk meg, nem a felelősségtől, önálló döntéstől akarunk-e szabadulni, amikor kívülről várunk választ. Más az, ha értelmi nehézségeink vannak, s felvilágosításra van szükségünk, s más, hogyha egzisztenciális választ kell adnunk. Ha bizonytalanok vagyunk, ha szorongunk, hogy rosszul értelmezzük vagy félreértjük Isten akaratát, imádkozzunk világosságért. Ha bizonyos kérdésekben Isten törvényei és tanítása érthetetlennek tűnik számunkra, kezdjünk csak el szerinte élni, figyelmesen hallgatva lelkiismeretünk útmutatására. Csodálkozva fogjuk tapasztalni, hogy hitbeli kételyeink, erkölcsi bizonytalanságaink szép sorban szertefoszlanak, eltűnnek.

Urunk Jézus, Te mindig válaszolsz azoknak, akik segítséget, tanácsot, eligazítást kérnek Tőled, a hátsó szándékkal feltett, önigazolást kereső kérdésekre azonban nem adsz feleletet. Add kegyelmedet, hogy leleplezzük magunkban az ilyen farizeusi kérdéseket, és hogy mindenekelőtt a szívünk mélyén jelentkező isteni hangra, Szentlelked indításaira figyeljünk. Adj nekünk bátorságot, hogy merjük megtenni, amire ez a hang ösztönöz bennünket, továbbá állhatatosságot, hogy a felismert jóban kitartsunk, és ne fáradjunk bele küzdeni azért, hogy a még nagyobb jót is elérjük.

Barsi Balázs 
 
0 komment , kategória:  - Barsi Balázs  
A Szentháromságról
  2015-05-30 01:41:27, szombat
 
 

Isten kinyilatkoztatja nekünk magát, mint Atyát, Fiút és Szentlelket, akinek örök életében részesülünk a kegyelem által: e földön a hit homályában, halálunk után pedig örök világosságban. A három isteni Személy, akiknek mindegyike ugyanaz az isteni Lényeg, egymáshoz való örök kapcsolatban alkotja a szentséges Isten legbelső életét, mely végtelenül felülmúl mindent, amit emberi elme megérteni képes volna. Hálát adunk ezért az Isten jóságának, hogy velünk együtt annyi más hívő ember is tanúságot tesz az egy Istenről, ha nem is ismeri a Szentháromság titkát.

Hiszünk tehát az Atyaistenben, akitől öröktől fogva születik a Fiú. Hiszünk a Szentlélekben, a teremtetlen Személyben, aki az Atyától és a Fiútól, mint az Ő örök Szeretetük származik. Így a három isteni Személyben, kik egyaránt öröktől fogva valók és egyenlők, túlárad és megvalósul a teljességgel EGY Isten élete és boldogsága, a legmagasztosabb módon, és a legnagyobb dicsőségére Annak, aki VAN, és aki nem teremtmény. Így tehát a Háromságban az egységet és az egységben a Háromságot imádjuk.

Részlet a katolikus hit rövid összefoglalása az Éneklő Egyház c. imakönyvből.
 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω Szentháromság  
Eusebeia - Istenfélelem, kegyesség
  2015-05-29 09:40:24, péntek
 
  Link
A görög szavaknak egy nagy csoportja a Pásztori levelek nyelvezetére jellemző. Ezeket nem könnyű lefordítani, de valamennyinek lényegileg közös gondolata van. Ezek közé tartozik az ,,eusebeia".

Ha a görög nyelvben egyáltalán van egy szó a vallásra, akkor ez a szó az ,,eusebeia". Most lássuk, hogy maguk a görögök hogyan használták ezt a szót. A platóni definíció az ,,eusebeia"-át úgy írja le, mint helyes magatartást az istenekre tekintettel. A sztoikusok pedig, mint annak ismeretét, ahogyan az Istent imádni kell. Lukian azt mondta, hogy egy ember, aki ,,eusebes", kegyes, úgy él, mint az istenek barátja (philotheos).
A görögök minden erényt és minden jó tulajdonságot úgy értelmeztek, mint középutat két extrémitás között.

Az erény volt a helyes álláspont, a szerencsés középút a szükség és a bőség között.

Így tehát következtetni tudunk, hogy az ,,eusebaia" a helyes viszonyulás Istenhez és az isteni dolgokhoz, mely sem Istent nem kapcsolja ki teljesen, sem haszontalan babonákban nem leledzik. Ez tehát egy szív szerinti magatartás, mely Istennek helyet ad, és a mi életünkbe érkezik.
Istennek az igazi helyet adja és helyes módon szolgálja.

Az ,,eusebeia" nemcsak az Isten, hanem az emberek iránti helyes viszonyulást is jelenti.

A Septuaginta nem gyakran használja, de két helyen nagyon is érthetően megvilágítja. Izajás 11,2-ben az ,,eusebeia"-t az ,,Úr félelmé"-re használja, amely a Lélek ajándéka, a Példabeszédek 1,7-ben az Úr félelmét jelenti, amely a bölcsesség kezdete. Itt látjuk ismét, hogy az ,,eusebeia" az Isten iránti helyes magatartás, a tiszteletnek a szolgálatnak és az engedelmességnek kifejezője.

Vegyük most az Újszövetséget. Az ,,eusebeia" egyszer fordul elő az Apostolok cselekedeteiben 3.12-ben Péter és János tiltakoznak azon feltevés ellen, hogy ők saját erejükből ("eusebeia") a templomajtónál meggyógyították a bénát. Az ,,eusebeia" tízszer fordul elő a Pásztori levelekben. 1Tim 2,2-ben, a keresztény élet célja, hogy teljes istenfélelemben és tisztességben éljünk. Az 1Tim 3,16-ban ez olvasható: ,,Nagy az Isten kegyességének titka".

Az 1Tim 4,7 ajánlja a keresztényeknek, hogy az istenfélelemben gyakorolják magukat.
Az 1Tim 4,8-ban az ,,eusebeiá"-ról azt mondja, hogy az mindenre hasznos.
Az 1Tim 6,3-ban szó van az ,,eusebeia" szerinti tanításról.
Az 1Tim 6,5.6 elítéli azokat, akik megpróbálnak ,,eusebeia"-val pénzt keresni.
Az 1Tim 6,11-ben a keresztényeknek ajánlja, hogy istenfélelemre, ,,eusebeia"-ra törekedjenek. 2Tim 3,5 azokról beszél, akiknél az ,,eusebeia"-nak csak látszata van.
Tit 1,1 az ,,eusebeia" szerinti igazságról szól.
A Pásztori leveleken kívül négyszer fordul elő a Péter 2. levelében az ,,eusebeia".
Az 1,3-ban Péter az ,,eusebeia" szerinti életről szól.
A 2Pt 1,6.7 kéri a keresztényeket, hogy ,,eusebeia"-t kapcsolják a testvéri szeretethez.
A 2Pt 3,11 szerint szentül és kegyesen kell élni.

Hogy az ,,eusebeia"-ról szóló tanítás egész lehessen, még az Újszövetségben előforduló rokon szavak használatáról kell szólni. Láthattuk, hogy az ,,eusebeia" az igazi kegyességet jelenti. Láthattuk azt is, hogy az ,,eusebeia" szó az igazi ,,istenfélelmet" is jelenti. Nincs még egy szó, melynek teljes értelmét fontosabb lenne ismerni. Az Újszövetségben ,,eusebes", mint melléknév négyszer fordul elő. A 2Pt 2,9-ben arról van szó, hogy Isten a kísértéstől megszabadítja a kegyeseket. Ez a szó tehát nem nagyon gyakran fordul elő, mégis ismételten azt látjuk, hogy az Isten iránti egyenes és becsületes magatartás alapvető gondolatát foglalja magába.
Az ,,eusebos", mint határozószó kétszer jelenik meg.
2Tim 3,12-ben figyelmeztetés van, hogy mindenki, aki mint ,,eusebos" él, üldözést kell elviseljen.
Tit 2,12 ugyanazon szófordulatot használja.

Az ige ,,eusebein" szintén kétszer fordul elő.
Az 1Tim 5,4-ben az özvegyek gyermekeiről mondja, hogy otthon istenfélelmet mutassanak, midőn szüleikről gondoskodnak. Ha az igazi istenfélelemről akarunk magunknak képet alkotni, úgy ennek a szónak előkelő helyet kell biztosítani. Hogy teljes legyen vizsgálódásunk, még két rokon szót kell megnéznünk.

Az Újszövetségben kétszer jelenik meg a ,,theosebeia" szó. A különbség az ,,eusebeia" és a ,,theosebeia" között a következő: a ,,seb" szótag tiszteletet, vagy imádatot jelent. ,,Eu" a görögben a ,,jó"-t jelenti, így az ,,eusebeia" helyes imádatot, igazi tiszteletet jelent. ,,Eusebeia" aláhúzza a tisztelet igaz voltát, amely mentes a babonáktól, a tökéletlenségtől.
,,Theos" görög szó, jelentése Isten. ,,Theosebeia" tehát szó szerint ,,Istennek a tisztelete". Valójában mindkét szó jelentése majdnem ugyanaz.
Az ,,eusebeia" csak a tisztelet valódiságát hangsúlyozza.

A ,,theosebeia"-ra az 1Tim 2,10-ben találunk példát, ahol olyan asszonyokról van szó, akik istenfélelmet tanúsítanak. Melléknévként a ,,theosebes" a Jn 9,31-ben fordul elő.
Isten meghallja az istenfélő ember imáját.

Ennek a ,,nagy" szónak minden előfordulását megnéztük az Újszövetségben. Láttuk az alapvető jelentésüket: az Isten iránti helyes magatartás. Most azt kell megvizsgálni, hogy miben is áll ez a helyes magatartás.

Az ,,eusebeia", igazi istenfélelem Jézus Krisztus isteni hatalma által valósul meg (2Pt 1,3).

Jézusra tekintés nélkül, az ő segítsége nélkül, Jézus jelenléte nélkül igazi istenfélelem nem lehetséges.

Az 1Tim 3,16 ,,az istenfélelem titkáról" beszél. Az Újszövetségben és az ókorban a titok nem olyasmi volt, ami a beavatatlanok számára érthetetlen maradt, csupán a beavatottaknak volt kristálytiszta.
Jézus hozta az embereknek az igazi istenfélelem titkát. Benne látták az emberek Istent és egyben megtanulták, hogyan tisztelhetik őt.

Az ,,eusebeia", igazi istenfélelem Krisztus hatalmának ajándéka, mindazonáltal az embernek harcolnia kell érte. Gyakorolni kell magunkat az istenfélelemben (1Tim 4,7). Törekedni kell rá (1Tim 6,11).

Az első példánál Pál a ,,gymnazein" (gyakorolni) igét használja, amely az atlétákra vonatkozott. A második említett helyen a felhívás Timóteusnak szól, hogy jó harcot harcoljon meg. Ez meg a katonák világából vett fogalom. Ahogy az atléta a versenyre treníroz, úgy kell a kereszténynek is magát gyakorolni a Jézus követésében. Ahogy a katona a végső győzelemért küzd, úgy kell a kereszténynek megrendíthetetlenül és fáradhatatlanul küzdeni a jóért.

Ez az ajándék és ez a harc hármas jelentéssel bír:

Az ,,eusebia" fáradozást, fáradtságot igényel. Arra az emberre, ki Krisztusért akar élni, üldözést vár (2Tim 3,12). A világtól magunkat elkülöníteni, más mértéket felállítani és más célokat követni, mindig veszélyes ügy. Ebben az értelemben Krisztus ajándéka nem békét hoz, hanem dicsőséget.
Az ,,eusebeia" erőt ad. Ezek a szentség és erő együtt, amit az emberek sokasága Jeruzsálemben Péternél és Jánosnál tapasztalt (Acta 3,12) Krisztus az embereknek soha nem adott feladatot anélkül, hogy a véghezvitelhez szükséges erőt ne biztosította volna. Az összeomlás világában csak a kereszténynek van ereje minden támadással szemben helytállni.

Az ,,eusebeia" Istenhez vezet bennünket, mert az igazi istenfélőknek az Istenhez vezető út mindig nyitva áll (Jn 9,31). Az ember a kísértéseiben és küzdelmeiben minden időben Istenhez fordulhat, hogy újra isteni erővel legyen felszerelve.

Az ,,eusebeia" a keresztény élet ismertetőjele. Ez a keresztény ember célja és kötelessége, hogy istenfélelemben és tisztességben éljen (1Tim 2,2). Valaki azt mondta: ,,szent az, akinek könnyebb Istenben hinni."
Az ,,eusebeia" az eredete minden igazi Istentől való tudománynak és minden helyes gondolkodásnak (1Tim 6,3; Tit 1,1) Ez egyike a keresztény élet nagy és figyelembe nem vett igazságainak, hogy az isteni kijelentéseknek a hatása a mi belső állapotunktól függ.
Isten csak azt közölheti egy emberrel, amit az elfogadni képes és megérthet. Egy ember minél közelebb él Istenhez, annál többet tud neki mondani. Hogy Istentől tanulhassunk, előbb engedelmesnek kell lennünk.

Az is lehetséges, hogy egy ember, aki a keresztény hitet nem képes megérteni, vagy egyáltalán nem akarja megérteni, talán fél attól, hogy megértse.

Az ,,eusebeia"-t sosem szabad anyagi javakkal felcserélni. Egy ember, aki az istenfélelmet, mint eszközt használja az anyagi jólét elérése érdekében, a hitről káros a felfogása. (1Tim 6,5). Az igazi istenfélelem azonban a jelenben és a jövendőben egyaránt az igazi örömből vezető út (1Tim 4,8). Az a fontos, hogy a valóságos boldogság ne múlandó dolgokból álljon. Ezek nem képesek sem megnyugtatást, sem békét nyújtani. A valóságos siker egyedül a személyes kötödéseken nyugszik. Ha egy ember szeretettel teljes, akkor mindene van. Minden személyes kötödés közül a legnagyobb az Istennel való jó kapcsolat. Ha ez rendben van, akkor tapasztalja meg az ember az igazi boldogságot.

Az ,,eusebeia" az élet gyümölcse az örökkévalóság fényében.A 2Pt 3,11 szent életvitelt és kegyességet vár el a keresztényektől, mert Krisztus újra eljön. Sok keresztény várja ma, sok évszázad után Krisztus újra eljövetelét, de már nem olyan élénken, mint ahogyan azt az első keresztények tették. A tény azonban az, hogy egyetlen ember sem tudja, mikor szólítják át ebből a világból és kezdődik számára az örökkévalóság. Igazi istenfélelem jellemzi azt az embert, aki minden időben kész arra, hogy Isten magához szólítsa.

Az igazi istenfélelem otthon kezdődik. Ha valaki Jézus igazi tanítványa és gyülekezeti tag akar lenni, először a saját családját kell helyesen szolgálnia (1Tim 5,4).
 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω HIT  
A kétélű éles kard
  2015-05-28 09:03:03, csütörtök
 
  LinkNincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. (Zsidók 4,13)

Nagyon fontos tudnunk azt, hogy az ember bárki elől bármit eltud rejteni, titkolni, de Isten elől sosem. S tudod miért? Mert Istennek a szeme belátja magát az egész világot először is... A keresztény emberre nem jellemző az, hogy Isten előtt próbáljon rejtegetni dolgokat, van olyan keresztény, aki ezt megpróbálta azonban, de a kérdés: "Össze is jött ez neki?"

Másodszor pedig: Az Istennek az igéje tudod megvilágít mindent... A zsidókhoz írt levél azt írja róla: "Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol, az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait." (Zsidók 4,12) - Megdöfi, átszúrja, áttöri, leleplezi a titkokat, a bűnt, mert az ige nem tűri el, hogy a keresztény a bűnt rejtegesse...
Egyszerűen nem tudja...
Régebben tudod próbáltam rejtegetni dolgokat egyszer kétszer Isten elől...
Egy darabig úgy éreztem megy is, de tudod mit vettem észre? Valamiért egyre jobban távol kerültem Istentől...
Feltettem a kérdést: "Miért történik ez velem?" Isten megláttatta, hogy a bűn miatt...
Az ige ezt tette... Megláttatta, átszúrta, belehatolt a szívembe, és megmutatta hibámat az életben, hogy mi az, mit most teszek...
Az Isten előtti titok... tehát ez, valójában nem titok, mert ő lát mindent...

Garancsi János

Megjegyzés:
Amíg valaki Istent a felhők felett ülő apókának képzeli, addig tényleg azt hiheti, hogy felhős időben vagy sötétben az "öreg" nem lát, nem hall semmit. Amikor rádöbbenünk, hogy Isten közelebb van hozzánk, mint mi saját magunk, hiszen Benne élünk, - "Őáltala, Ővele és Őbenne" - vagyis minden ami gondolat megfogalmazódik a szívünkben, a cselekedet, amit akarva, akaratlanul is megteszünk, Ő előtte történik.
Ha megpróbálnánk elrejteni, ez olyan, mintha saját magunk elől akarnánk elrejteni, eltitkolni bármit, amit teszünk. Hát ez pedig lehetetlen!
 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω BIBLIA  
Tegyél engem ma áldássá
  2015-05-28 07:53:13, csütörtök
 
  Drága mennyei Atyám! Köszönöm neked a reggelt, köszönöm a mai napot, hogy még kaptam újabb lehetőséget, hogy egyre közelebb kerüljek Hozzád, családomhoz, testvéreimhez, szeretteimhez. Nagy ajándék a Tőled kapott kegyelmi idő, a Szentlélekkel töltött naponkénti lehetőség. Bocsásd meg, hogy ritkán adok hálát ezért az ajándékért.
Kérlek Uram, tegyél engem ma áldássá, hogy a szeretetet, amelyet Tőled kapok, maradéktalanul tovább tudjam adni a Te dicsőségedre. Ámen
 
 
0 komment , kategória:  I - IMÁK  
Én még mit sem tudtam rólad
  2015-05-27 22:40:18, szerda
 
  LinkMa este, eszembe jutott, vagy inkább a szívem mélyéről hallottam egy ismert dalt, és ráéheztem.
Nagyon vágytam rá, hogy jusson eszembe a szövege, hogy el tudjam énekelni, de hol keressem?
És pillanatok alatt egyik lelki testvérem oldalán - fb portáján - találtam magam, ahol másodikként ezt a videót osztotta meg. Mintha várt volna vele. Köszönöm Etám!

Legyen hála és dicsőség mennyei Atyánknak, hogy Szentlelkét, Akit Jézus megígért, elküldte Vígasztalónak, hogy mindig Istennel lehessünk. Amen

Ez az a dal: és a szövege:Videó Link

Én még mit sem tudtam rólad, te már akkor szerettél
Anyám méhétől fogva rám gondot viseltél
A magam útját jártam mikor szelíden hívtál,
A szívemre beszéltél, és megváltoztattál.

Jézus Te vagy minden álmom, éjszakám és nappalom,
Te vagy igaz szó a számban, az én hajnalcsillagom,
Jézus Te vagy minden kincsem, sokat jelentesz nekem,
Köszönöm, hogy mindennap megtart a kegyelem.

Engedd meg hogy mindig itt maradjak lábaid előtt,
Hogy nézhesselek téged, és nyerjek új erőt.
Meggyógyul a lelkem, megváltozik életem,
Ha jelenlétedben ruhádat megérinthetem.

 
 
0 komment , kategória:  I - IMÁK  
Isten közösségének ajándéka
  2015-05-27 19:58:02, szerda
 
  Link"Jézus, békességünk, Evangéliumodban biztosítasz minket: elküldöm nektek a Szentlelket, aki majd napról, napra megajándékoz benneteket Isten közösségével. Szentlélek, benned erre a valóság fölfedezésre jutunk: Isten nem teremt bennünk sem félelmet, sem aggodalmaskodás, Isten csak szeretni képes."


Roger testvér
 
 
0 komment , kategória:  I - IMÁK  
     1/8 oldal   Bejegyzések száma: 74 
2015.04 2015. Május 2015.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 74 db bejegyzés
e év: 737 db bejegyzés
Összes: 3945 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 338
  • e Hét: 3348
  • e Hónap: 10622
  • e Év: 276643
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.