Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
Szenttől-25/594/Szent Ágoston/
  2015-06-28 11:27:17, vasárnap
 
  Békesség Jézus és a Szentlélek segítségében való hitből.
Jöjj, kesergô léleknek kegyes vigasztalója, jó sorsban és
megpróbáltatásokban segítôje! Jöjj, bűnök lemosója, sebek gyógyítója!
Jöjj, törékenyek erôssége, ingadozók fölemelôje; jöjj, alázatosok
tanítója, kevélyek megrontója!
Jöjj, árváknak kegyes atyja, özvegyek édes gyámola! Jöjj, szegények reménysége, megfogyatkozottak lábraállítója!
Jöjj, hajózók csillaga, hajótöröttek kikötôje! Jöjj, minden élônek
kiváltképpen való ékessége, haldoklók egyetlen üdvössége!
Jöjj, Szentlélek, jöjj, könyörülj rajtam, tégy a magadévá, szállj
belém kegyesen, hogy irgalmadnak sokasága szerint csekélységemet a te nagyságod, gyarlóságomat pedig a te erôd pótolja, Jézus Krisztus, az én Üdvözítôm által, aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen. Szent Ágoston
/Szent Ágoston püspök +430 Hippo,Észak Afrika/
 
 
0 komment , kategória:  Szent Ágoston  
Bibliából98/593,Mt 7
  2015-06-25 10:35:35, csütörtök
 
  Békesség Jézus szavainak életre váltásából.
Mt 7,21 Nem mindenki, aki azt mondja nekem: `Uram, Uram!', megy be a mennyek országába, csak az, aki megteszi Atyám akaratát, aki a mennyben van. 22 Sokan mondják majd nekem azon a napon: `Uram, Uram! Nem a te nevedben prófétáltunk, nem a te nevedben űztünk ördögöket, és nem a te nevedben tettünk sok csodát?' 23 Akkor majd kijelentem nekik: `Sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem ti, akik gonoszságot cselekedtetek!' {Zsolt 6,9G}
24 Mert mindenki, aki hallgatja e szavaimat és tettekre váltja azokat, hasonló az okos emberhez, aki a házát sziklára építette. 25 Szakadt a zápor, jött az áradat, fújtak a szelek és nekizúdultak a háznak. De az nem dőlt össze, mert az alapjait sziklára rakták.
26 Mindaz pedig, aki hallgatja e szavaimat, de nem váltja tettekre azokat, hasonlít a balga emberhez, aki a házát homokra építette. 27 Szakadt a zápor, jött az áradat, fújtak a szelek és nekizúdultak a háznak. Az összedőlt, és nagy lett a romlása.
28 Történt pedig, hogy amikor Jézus befejezte ezeket a szavakat, a néptömegek le voltak nyűgözve a tanításától, 29 mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az ő írástudóik.

Elmélkedés részlet a 325.bejegyzésnél.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és lelkésztől203/592
  2015-06-21 10:59:52, vasárnap
 
  Békesség Istentől adott célhoz érésből.
,,És ô bemenvén a hajóba, követék ôt tanítványai. És íme, nagy
háborgás lôn a tengeren, úgy hogy a hajócska elboríttaték a haboktól;ô pedig aluszik vala'' (Máté 8,23).

a) Az egyház hajója az idôk tengerén, a nagy kincsek hordozója
örvények fölött s viharok közt... Az emberiség legfôbb kincse a hit s
a műveltség; a kettôt egymástól elszakítani nem szabad. Nem lehet azt mondani, hogy az emberiség szerencséje más hajón evez. Van sok önfejű,vakmerô hajós; sok kalóz; de nem szolgálják sem a közjót, sem önlelkük boldogságát. Mi az admirális hajón vagyunk; folyton új tengerekre evezünk, vállalkozó kedvvel, kifeszített vitorlákkal. Eleségünk ki nem fogy; az élet vizei el nem apadnak; irányt nem téveszthetünk.

b) E hajón van Jézus; alszik, vagyis titokzatos az ô jelenléte;
de a hajón vannak evezôs, küzdô nemzedékek, melyeknek meg kell fogniok az evezôt; szemmel kell kísérniök minden szélváltozást. Viharok járnak, csak küzdve boldogulnak. -- Az Isten az erkölcsöt a fizikába állította bele, az egyházat pedig a történelembe; még a hitszakadást sem zárta ki terveibôl. Ne zavarjon semmi. Ne kérdezzük: miért engedi meg az Úr ezt meg azt? Az Úr pihen köztünk; erôt ad, hitet, bizalmat.Eltűrte az árulást, s kínszenvedésen ment át; íme a példa; mi meg viharokon megyünk át, egyet higgyünk erôsen: Isten van lelkünkben,
Krisztus az egyházban.

c) ,,És hozzájárulván tanítványai, felkölték ôt, mondván: Uram,
szabadíts meg minket, elveszünk.'' Kiáltani szabad, a kiáltás önként
tör ki szívünkbôl; de kételkedni nem szabad. Kiáltsunk, imádkozzunk,de ne kételkedjünk; s ugyancsak kiáltsunk, de dolgozzunk is. Ez a reális idealizmus kell belénk. Az Úr Jézus is szívesen vette a kiáltást, csak a kételyt gáncsolta: ,,Mit féltek, kicsinyhitűek? Akkor fölkelvén, parancsola a szeleknek és tengernek, és nagy csendesség lôn''. Ha egyszer viharban tengeren mégysz, imádd Jézust abban a hatalomban, mely a tengereknek parancsol.
/Prohászka Ottokár püspök +1927.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából96/591,Mt 6
  2015-06-18 11:37:38, csütörtök
 
  Békesség az Úr szavai szerint végzett,megélt imából.
Mt 6,7 Az imádságban pedig ne fecsegjetek, mint a pogányok, akik úgy gondolják, hogy a bőbeszédűségükért nyernek meghallgatást. 8 Ne hasonlítsatok tehát hozzájuk; mert tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek őt.
9 Ezért ti így imádkozzatok:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
10 jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
11 Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
12 és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
13 és ne vígy minket kísértésbe;
de szabadíts meg a Gonosztól.
14 Mert ha megbocsátjátok az embereknek botlásaikat, nektek is megbocsát a ti mennyei Atyátok. 15 De ha nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem fogja megbocsátani nektek a ti botlásaitokat.

Elmélkedés részlet a 277.bejegyzésnél.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Lelkésztől-28/590/Márton Áron/
  2015-06-14 15:26:23, vasárnap
 
  Békesség Isten országáért való életben.
A keresztény ember két világ polgára. Igazi hazája az égben van, de oda az út a földön át vezet. Ezért a világban nem turista, nem is
műkedvelô. Feladatot kell teljesítenie. Feladatot és szolgálatot
szeretetbôl. Útközben építenie kell Isten országát, az igazság és az
élet, a szentség és a kegyelem, az igazságosság, a szeretet és a béke országát.
A kereszténynek tudnia kell, hogy a világ, és a világ dolgai nem
abszolút értékek, hanem Isten erejébôl léteznek és élnek. A világ és a dolgok nemcsak dolgok, hanem Isten jelei, személyes ajándékai,szeretetének hírnökei. Isten üzenetét közvetítik, Isten szól azok által hozzánk. A tudós és a technikus, aki a dolgokat megfigyeli, törvényeit felfedezi, erôit hasznosítja, vagy a művész és a munkás, aki a dolgokat alakítja, és ezáltal azok értelmét kifejezi, Isten szavát fejezi ki.

/Márton Áron +1980, Gyulafehérvár). 1939-tôl
Erdély püspöke./
 
 
0 komment , kategória:  Márton Áron  
Bibliából95/589,Mt 10
  2015-06-11 10:41:42, csütörtök
 
  Békesség az Úrtól kapott evangélium hirxetéséből.
Mt 10,7 Menjetek és hirdessétek: `Elközelgett a mennyek országa!' 8 Gyógyítsatok betegeket, támasszatok föl halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen adjátok! 9 Ne legyen se aranyatok, se ezüstötök, sem rézpénz az övetekben, 10 sem úti tarisznyátok, se két ingetek, se sarutok, se bototok! Méltó ugyanis a munkás az eledelére.
11 Ha egy városba vagy faluba bementek, tudakozódjatok, hogy ki az arra méltó benne, és maradjatok nála, amíg tovább nem mentek. 12 Amikor beléptek a házba, köszöntsétek azt! 13 Ha méltó rá a ház, szálljon rá a ti békétek; ha pedig nem méltó, a békétek térjen vissza hozzátok.

 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Szenttől-24/588/Nagy Szt.Gertrúd/
  2015-06-07 15:12:27, vasárnap
 
  Nagy Szent Gertrúd: (Üdvözlégy, áldott légy, ó legszentebb Oltáriszentség...)

Üdvözlégy, áldott légy, ó legszentebb Oltáriszentség! Annyiszor,
ahány csillag van az égen, szikra a. tűzben, por a levegôben, vízcsepp a tengerben és homokszem a földön! Légy áldott annyiszor, ahány virág van tavasszal, gyümölcs nyáron, hulló falevél ôsszel, hópehely télen s ahány teremtmény van az égen és a földön! Méltó vagy erre én Istenem,aki a kenyér és bor színe alá rejtôzöl. Üdvözlégy, áldott légy, ó legszentebb Oltáriszentség, annyi dicsérettel, amennyit csak minden angyal és minden ember műveivel és cselekedeteivel, szívének vágyával, agyának gondolatával, kimondott szavaival zengeni tud. Méltó vagy erre én Istenem, aki szent testeddel és véreddel táplálsz bennünket.
Üdvözlégy, áldott légy, ó legszentebb Oltáriszentség! Annyi
dicsérettel, amennyit a Szentháromság mindenhatóságával létre tud hozni, bölcsességével magába tud fogadni, tudásával el tud ismerni s szeretetével kíván és akar, mindenütt, mindig, örökkön örökké! Méltó vagy erre én Istenem, aki ebben a szentségben nemcsak emberségeddel,hanem Istenségeddel is egyesülni akarsz velünk. (Szemerjay Kovács Dénesné fordítása)

/Nagy Szent Gertrúd: bencés szerzetes +1302.Helfta,Németország/
 
 
0 komment , kategória:  Nagy Szent Gertrud  
Bibliából94/587,Mt 12
  2015-06-04 11:37:19, csütörtök
 
  Békesség az Isten és felebarát szeretetéből.
Mk 12,28 Ekkor odajárult hozzá az egyik írástudó, aki hallotta őket vitatkozni. Mivel látta, hogy jól megfelelt nekik, megkérdezte őt: >Melyik a legelső az összes parancs közül?< 29 Jézus így felelt neki: >Az összes parancs közül a legelső ez: `Halld, Izrael! A mi Urunk, Istenünk az egyetlen Úr! 30 Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből!' Ez az első parancsolat {MTörv 6,4-5}. 31 A második pedig ez: `Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!' {Lev 19,18} Ezeknél nincs nagyobb parancsolat.< 32 Az írástudó ekkor azt mondta neki: >Jól van, Mester! Helyesen mondtad, hogy egy az Isten, és nincs más rajta kívül; 33 és hogy őt szeretni teljes szívből és teljes értelemből és teljes lélekből és teljes erőből, a felebarátot pedig úgy szeretni, mint önmagunkat - többet ér minden égő és egyéb áldozatnál.< 34 Amikor Jézus látta, hogy milyen okosan felelt, azt mondta neki: >Nem vagy messze az Isten országától.< Ezután senki sem merte őt többé kérdezni.

Link/Hangfelvételes elmélkedéssel a jezsuita.hu-ról.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
2015.05 2015. Június 2015.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 8 db bejegyzés
e év: 103 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 32
  • e Hét: 83
  • e Hónap: 725
  • e Év: 53101
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.