Regisztráció  Belépés
szatucsek.blog.xfree.hu
Mond el egy vonalnak, mi az a gömb! Szatucsek Tibor
1901.01.01
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 28 
Diktatúrák áldozatai 185.
  2016-02-29 17:14:04, hétfő
 
  Folytatás:
"A szexuális ,,eltévelyedések" minden fajtáját úgyszintén halállal rendeli büntetni a Biblia. Így halál járt a szodómiáért, vagyis ha valaki állattal fajtalankodott, a homoszexualitásért, továbbá a vérfertőzésért és a paráznaságért is. A vérfertőzéssel kapcsolatban a Biblia legelőször is egy általános parancsot fogalmaz meg: ,,Senki se közelgessen valamely vér szerint való rokonához, hogy felfedje annak szemérmét." [3. Móz. 18,6.] Ez a homályos és anakronisztikus megfogalmazás a szexuális érintkezést jelenti, vagyis a Biblia generális jelleggel megtilt minden olyan nemi kapcsolatot, amely hozzátartozók, egészen pontosan közeli hozzátartozók között történik.
Fel is sorolja ezeket a közeli rokonokat: tilos a férfinak anyjával, mostohaanyjával, leánytestvérével (beleértve a féltestvért is), lányával, lányunokájával, nagynénjével (vagyis atyja leánytestvérével, anyja leánytestvérével és atyja fiútestvérének feleségével), továbbá menyével és sógornőjével (azaz fiútestvérének feleségével) hálnia. Hogy az egyéb rokonok közti nemi kapcsolatot miért nem tiltja a Biblia, nem tudni; elképzelhető, hogy azok is tiltottak voltak, csak Mózes Könyvének szerzői feleslegesnek tartottak egyenként minden fokú hozzátartozók közötti szexuális érintkezés tiltott voltára utalni, de az is lehetséges, hogy a közvetlen rokonsági kapcsolatban állók körén kívüli hozzátartozók nemi érintkezése és házassága már megengedett volt. Az, hogy a kettő közül melyik az igaz, a Bibliából nem derül ki.
Azt mindenesetre érdemes megfigyelni, hogy e helyütt csak a férfi és valamely nőrokona közötti kapcsolatot tiltja az Írás, a férfi hozzátartozók egymás közötti nemi érintkezését nem. Ez azért van, mert (ahogy fentebb már szó volt róla) a Biblia máshol a homoszexualitást általános jelleggel megtiltja és halállal rendeli büntetni [3 Móz. 18,22. és 20,13.], ez pedig természetszerűleg a rokonok egymás közti fajtalanságra is vonatkozik. Mindenesetre a jogkövetkezmény vérfertőzés esetében is ugyanaz: a halál, mégpedig a tiltott kapcsolatban részvevő mindkét félre nézve. E vonatkozásban a Biblia különösen elrettentő kifejezéseket használ: a szokásos ,,halállal lakoljanak", illetve ,,vérök rajtuk" mellett felbukkannak az ,,irtassanak ki népök fiainak láttára" és a ,,magtalanul haljanak meg" fordulatok is.
Végül a szexuális ,,eltévelyedések" közül a Biblia tiltja a paráznaság minden formáját is. Már a Tízparancsolatban is azt olvashatjuk: ,,Ne paráználkodjál." [2 Móz. 20,14.] Később pedig a Biblia meg is magyarázza, mit ért paráznaság alatt. Eszerint tilos és halállal büntetendő, ha egy férfi egyszerre vagy egymás után szexuális kapcsolatot részesít két, egymással egyenes ági kapcsolatban álló nőrokonnal (például anyával és annak lányával, nagyanyával és annak lányunokájával), függetlenül attól, hogy bármelyikük is házas-e vagy sem, és akkor is, ha (akár egyszerre, akár egymás után) mind a kettővel házasságot köt;továbbá ha egy férfi férjes asszonnyal (azaz ,,felebarátja feleségével") közösül vagy ,,jegyben járó leánnyal hál". Ez utóbbi esetben azonban az Írás különbséget tesz aközött, hogy ez a városban történik-e (ebben az esetben ugyanis nemcsak a szüzet meggyalázó férfit kell megkövezni, hanem a lányt is, hiszen segítségért kiálthatott volna és ezt mégsem tette meg, tehát maga is paráználkodni akart), vagy pedig a mezőn (ahol is a lány hiába kiáltott volna, senki nem hallhatta volna azt meg és nem segíthetett volna neki, tehát ,,a leánynak nincsen halálos bűne", ezért ,,csak maga a férfi haljon meg, a ki azzal hált"). [5 Móz. 22, 23-27.]
Ezenkívül halállal büntetendő az is, ha valaki egy nővel a menstruációja alatt közösül(!): mind a férfinak, mind a nőnek meg kell halnia. (,,Asszonyhoz ne közelgess az ő havi tisztátalansága alatt, hogy felfedjed az ő szemérmét." [3 Móz. 18,19.] ,,És ha valaki havi bajos asszonynyal hál, és felfedi annak szemérmét, <és> forrását feltakarja, és az asszony is felfedi az ő vérének forrását: mindketten irtassanak ki az ő népökből." [3 Móz. 20,18.]) Külön rendelkezik a Biblia arról, ha egy pap lánya (!) követ el paráznaságot. Mivel a lány ezzel egy papot (aki az apja) szentségtelenít meg, ezért az Írás ezt olyan súlyú bűnnek minősíti, hogy annak elkövetője még a ,,rendes" halálra sem méltó: megkövezés helyett meg kell égetni.
Végül úgyszintén paráznaság (és ,,természetesen" halálbüntetést érdemel), ha egy nő nem szűzen megy férjhez. Ha ugyanis a férfi az első éjszakán azt találja, hogy a nő nem szűz, akkor a lány apja és anyja köteles gyermekük szüzességét bebizonyítani (,,vigyék a leány szűzességének <jeleit> a város vénei elé a kapuba" [5 Móz. 22,15.]). Ha a bizonyítás sikerül, vagyis kiderül, hogy a férj alaptalanul vádolta meg a feleségét, akkor a férjet büntetésül meg kell ostorozni, ha viszont a férjnek volt igaza és a felesége tényleg nem volt szűz, akkor a nőre már halál vár: a város népe megkövezi őt."
[Tóth J. Zoltán A Biblia és a halálbüntetés]
 
 
0 komment , kategória:  Diktatúrák áldozatai  
Hazaszállítják a Szent Koronát...
  2016-02-28 12:11:10, vasárnap
 
  1789.08.04. Franciaországban az Alkotmányozó Nemzetgyűlés pénzbeni kárpótlás ellenében megszünteti a feudális kötöttségeket
1789.08.24. Orosz tengeri győzelem a svédek fölött Ruotsinsalminál / Swenskasundnál (első ruotsinsalmi csata).
1789.08.26. A francia Nemzetgyűlés elfogadja az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatát.
1789.09.01. Orosz tengeri győzelem a svédek fölött Högforsnál.
1789.09.22. Az oroszokkal egyesült osztrák sereg A.V.Szuvorov vezetésével a Martinesti melletti Rimnik/Râmnicnél is legyőzi a törököket.
1789.10.09. A császári - királyi sereg egy hónapos ostrom után beveszi Belgrád várát.
1789.10.13. Smederevo/Szendrő kapitulál az osztrákok előtt.
1789.10.16. Az orosz oldalon hadba lépett Montenegró Spuľ-Podgorica körzetében győz a török csapatok fölött.
1789.10.26. Az osztrák csapatok veresége a belga felkelőktől Turnhoutnál.
1789.11.09. Kladovo kapitulál az osztrákok előtt.Az osztrák csapatok elfoglalják Bukarestet.
1789.12.13. A brüsszeli osztrák helyőrség leteszi a fegyvert a belga felkelők előtt. Az osztrák csapatokat kivonják Németalföldről.
1790 -1830 -1848 A nemzeti mozgalom kezdetei és a reformkor Magyarországon ( 1790 -1830 -1848) A XVIII. század az újjáépítés kora volt Magyarországon. A század végére megjelentek a polgárosodás csírái, ám az államés jogrend továbbra is feudális maradt. Államjogilag Magyarország és a Habsburg Birodalom perszonáluniót alkot, melyet a Pragmatica Sanctio szétválaszthatatlannak és feloszthatatlannak határoz meg. A XIX. század első felében egyre nyilvánvalóbbá válik a feudális államrendszer és a jobbágyrendszer csődje, valamint Európához hasonlóan egyre erőteljesebb a polgári nemzetté válás igénye. Az 1830-as évekre kész reformprogramok fogalmazódnak meg (Széchenyi, Wesselényi, Kölcsey), melyek célja a feudális Magyarország polgári Magyarországgá történő átalakítása szerves reformok útján, a forradalmi robbanás elkerülésével. A reformok kulcsa és alapja a jobbágyrendszer felszámolása. Ehhez kapcsolták a polgári jogkiterjesztés elvét: a ,,népet is be kell venni az alkotmány sáncai közé". A reformkor jelszava: ,,szabadság és tulajdon". A reformerők az 1840-es évek közepére eljutottak a pártosodás állapotába. Kialakult a hatalmon kívüli ellenzék is (a pesti radikálisok). Egyedül ők gondolkodtak köztársaságban, a monarchia felbontásában. A politikai folyamatokra döntő befolyással bírt a konzervatív és liberális arisztokrácia. Mellettük a nemesi származású értelmiség kapott döntő szerepet. A reformerek erőfeszítéseinek legfőbb eredményévé az 1847/48. évi pozsonyi országgyűlésen megszülető, ,,áprilisi törvények" váltak, melyek a polgári Magyarország első alkotmányának tekinthetők.
1790. Terézvárosi plébánia-templom építése.
1790. Bécsből hazaszállítják a Szent Koronát, nemzeties külsőségek közepette.
1790. II. Lipót Budára országgyűlést hív össze. Az országgyűlés előtt röpiratok formájában különböző reformelképzelések fogalmazódnak meg, melyek Magyarország önálló államiságát hangsúlyozzák, felmerül a nemzeti hadsereg felállításának lehetősége, a nemesi adóztatás bevezetése is. Paraszti, polgári és rendi-nemesi követelések egyaránt megfogalmazódnak. A temesvári szerb nemzeti kongresszus II. Lipóttól területi autonómiát és szerb kancellária felállítását követeli. 1791 Az erdélyi román püspökök II. Lipóttól az erdélyi románság 4. rendi nemzetként való elismertetését követelik (Supplex Libellus Valachorum). Az 1791 /X. t. c-ben az uralkodó elismeri, hogy Magyarország szabad és független állam, csak saját törvényei szerint kormányzandó és igazgatandó. Az országgyűlés ,,rendszeres bizottságokat" hoz létre a szükséges reformtervezetek kidolgozására. II. Lipót békét köt III. Szelim szultánnal, melyben lemond a háborúban elfoglalt területekről.
1790. II. József Bécsben három rendelete kivételével (jobbágyügy, türelmi, a katolikus alsópapság anyagi helyzetét rendező rendeletek) visszavonja valamennyi pátensét. Meghal II. József, utóda öccse, II. Lipót.
 
 
0 komment , kategória:  Kronológia  
Diktatúrák áldozatai 184.
  2016-02-27 12:24:47, szombat
 
  "A polgármester beterjesztette a népbírósági tervezetét is, amely szerint a hazaárulók, háborús bűnösök, nyilas fasiszta és németbarát elemek a múltban elkövetett vagy a jövőben elkövetendő magatartásainak a megtorlására népbíróságot kell felállítani. Az egy elnökből, egy helyettes elnökből és lehetőleg minden pártot egyenlő számban képviselő 8 népbíróból álló népbíróság a szegedi királyi törvényszék mellett működik, és az érvényben levő bűnvádi perrendtartás szabályait alkalmazza. Kimondta, hogy a népbíróság hatáskörébe kizárólag ama cselekmények tartoznak, amelyekre a fennálló büntetőtörvények nem tartalmaznak büntető rendelkezést. Rendkívül súlyos esetben egyhangú határozattal meghozandó, golyó által is végrehajtható halálbüntetésre a tervezet lehetőséget adott, a végrehajtását a Szeged város közrendészeti hivatalának és tiszti ügyészségének a kötelességévé tette. A Szegedi Nemzeti Bizottság kommunista indítványra egyhangú határozattal kimondta, hogy szükségesnek tartja... a népbíróság felállítását, és a beterjesztett tervezet megvitatását 1944. december 15-ére tűzte ki. Azonban az Ideiglenes Nemzetgyűlés megalakítása az ilyen irányú tevékenységet megakasztotta.
A kormányzati munka késlekedése a helyi politikai erőket önkényes lépések megtételére ösztönözte. A Szegedi Nemzeti Bizottság 1945. január 2-án elrendelte népbíróság felállítását, amelynek elnökét, helyettesét és népbíráit, valamint a két népügyészt a Nemzeti Bizottság nevezi ki egyévi időtartamra. A népbíróság az elé utalt ügyekben gyorsított (valószínűleg statáriális) eljárásban ítélkezik, annak perrendtartását alkalmazva, ítélete ellen fellebbezés nincs. Halálos ítélet esetén a kegyelmezés joga a Szegedi Nemzeti Bizottságot illette volna meg, amelynek a döntését 48 órán belül szótöbbséggel kellett volna meghoznia. A rendelet Valentiny Ágoston tervezetét szemléletében jócskán meghaladta, ezért az ülésen jelentős véleménykülönbségek alakultak ki. A Polgári Demokrata Párt delegáltjai a döntés elhalasztását javasolták. A felvetéseiket azonban a kommunista párt delegáltjai (Komócsin Mihály és Szirmai István) lesöpörték az asztalról, hivatkozva arra, ,,hogy a népbíróságok nem annyira jogi, mint inkább politikai alapon működnek". A Szegedi Nemzeti Bizottság önkényes lépése kormányzati körökben ,,kiverte a biztosítékot". 1945. február 3-án ezért dr. Balogh István kisgazdapárti államtitkár a Nemzeti Bizottság ülésén alaposan kiosztotta őket, és lemondását helyezte kilátásba. Végül dr. Valentiny Ágoston január 30-án tárgyalt a Nemzeti Bizottsággal a népbíróság azonnali felállításáról, amelynek első tárgyalására 1945. március 14-én délelőtt került sor a Kereskedelmi és Iparkamara nagytermében."
[FARKAS CSABA / A Szegedi Népbíróság működésének politikai körülményei és jellegzetességei]

 
 
0 komment , kategória:  Diktatúrák áldozatai  
®ale temető : Ljubljana
  2016-02-26 10:22:53, péntek
 
  "...ez egy hatalmas temető, a honlapja szerint 375.000 m2-en terül el, több mint 150.000 sírral rendelkezik.
(A honlap egyébként nagyon modern - egy keresőprogrammal kikutathatók a híres szlovének nyughelyei. Van egy googleplay alkalmazása is a temetőnek, mely interaktívvá teszi ®ale látogatását. A hagyományosabb turistáknak idegenvezető áll rendelkezésükre.)
A Plečnik tervezte rész is tovább oszlik. Az egyik részben például arisztokrata családok kriptáit lehet csodálni."
[http://meghoditjukszloveniat.blogspot.hu]

 
 
0 komment , kategória:  Temetők története  
A Bastille-nak annyi...
  2016-02-25 17:12:06, csütörtök
 
  1788.07. Megindul Kassán a Magyar Museum, az első magyar nyelvű folyóirat (Szerkeszti: Baróti Szabó, Batsányi, Kazinczy).
1788.07.17. Miután Svédország a váratlan májusi ultimátum nyomán (és a Portával kötött szövetség jegyében) hadüzenet nélküli háborút indított Oroszország ellen, abban a reményben, hogy visszaszerezheti a finn határon korábban elvesztett területeit, svéd (-finn) tengeri győzelem az oroszok fölött Suursaari/Hoglandnál.
1788.08 - 09. Török támadás a Délvidéken, a császári hadsereg veresége.
1788.08.12. Oroszbarát finn tisztek ("Anjalai szövetség") lázadása III. Gusztáv ellen, aki Dánia révén kétfrontos háborútól fenyegettetve a katonai győzelmet nem tudja kihasználni.
1788.09.15. Az orosz csapatok elfoglalják a besszarábiai Hotint.
1788.09.20. A Bánátba benyomult törökök Karánsebesnél győznek az osztrák csapatok fölött.
1788.10. Belga rendi felkelés kezdődik az osztrák uralom ellen, elsősorban II. Józsefnek a németalföldi közigazgatás átszervezésére irányuló 1787-es kísérlete miatt.
1788.11.20. Az októberben 6-án összeült lengyel Nagy (vagy 4 éves) Országgyűlés megszavazza a hadsereglétszám 100 ezer főre emelését.
1788.12.17. Az orosz csapatok elfoglalják Ocsakovot.
1789 - 1797. George Washington, az USA első elnöke.
1789 - 1849 Az újkor - a forradalmak kora. Az elnevezés kettős forradalmat takar; a társadalmi és az ipari forradalom fogalmát. Az észak-amerikai függetlenségi háború (1775-83) és a francia polgári forradalom (1789) ,,új időszámítást", új korszakot nyit a történelemben. Megkezdődik a ,,hosszú XIX. század", mely egészen az I. világháború kezdetéig ( 1914) tart. Ennek első felében Európa-szerte polgári forradalmak zajlanak le 1849-ig, a francia minta nyomán. E forradalmak közös ,,uralkodó eszméi" a nacionalizmus és a liberalizmus, vagyis a polgári nemzetté válás és a polgári jogegyenlőség megteremtésének az igénye. A forradalmak exponálják a problémákat, különösen az 1848-as ,,népek tavasza", de a folyamatok csak a XIX. század második felében érlelődnek megoldássá. Kialakul két ellentétes politikai mentalitás, mely a XX. században is hat. Az egyik a forradalmáré, aki a jakobinusok példája nyomán eszméi győzedelmeskedése érdekében az erőszakot, a terrort, a ,,revolúciót" is megengedett eszköznek tartja. A másik magatartástípus a konzervatív, aki a megszüntetve megőrzés jegyében irtózik a radikalizmustól, a politikát egy szűk elit privilégiumának tartja, a politikai-gazdasági rendszer fennmaradásában érdekelt, legfeljebb az ,,evolúciós" változtatások híve. Mindezekkel párhuzamosan zajlik az ipari forradalom, melynek első, klasszikus korszaka 1780-1840 között folyt le Angliában. A manufaktúraipart feIváltotta a gyáripar, kialakulóban van az egységes világgazdasági rendszer, átrétegződik a társadalom is. A falvakban élő népesség városlakó ipari munkástömeggé válik, elsőként Angliában kialakul az ipari társadalom. Mindezekkel együtt gyökeres fordulat következik be az európai gondolkodás történetében; filozófiában, művészetekben. Az optimista világkép helyét egyre inkább a szkepszis veszi át. Előtérbe kerül a világ irracionális voltának hangsúlyozása, előretör a romantika.
1789 tavasz Megyei ellenállás az újoncozás és gabonaszállítás ellen.
1789. lebontották a Váci-kaput.
1789. kezdték a Lipót-város házhelyeit értékesíteni.
1789. Luigi Galvani békakísérletei során elektromos áramot észlel
1789. Franciaországban megjelenik az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata.
1789. A békásmegyeri Szent József egyházközség templomának építését befejezik.
1789. A felső-torontáli területeket védő töltéseket a Tisza több helyen átszakítja
1789. összeül a rendi gyűlés Franciaországban.
1789. Robespierre-t Arrasban a nemzeti gyülekezetbe választják
1789. George Washington lesz az USA első elnöke
1789. 1614 óta összeül a rendi országgyűlés Franciaországban. A Bastille ostromával megkezdődik a francia forradalom. A Nemzetgyűlés elfogadja az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatát
1789.02. Megszűnnek a hiteles helyek - feladatukat közjegyzők veszik át.
1789.02.21. III. Gusztáv svéd király a parasztság és a polgárság támogatásával megfosztja a nemességet kiváltságaitól, és abszolút kormányzást léptetve életbe megerősíti a monarchiát.
1789.03 - 04. A magyar ellenzékiek első küldöttje Weimarban és Berlinben.
1789.04.07. Meghal I. Abdul-Hamid szultán (1774-1789). Utódja III. Szelim az első "reformszultán"(1789-1807) lesz.
1789.06.13. Porassalminál a finn csapatok visszavonulnak a hétszeres túlerőben lévő oroszok támadása nyomán. Wilhelm von Buxhöwden orosz csapatai elfoglalják Frederikshamnt és Viborgot.
1789.06.18. A belga rendi felkelés miatt II. József felfüggeszti Osztrák-Németalföld régi alkotmányát.
1789.07.01. Péczeli József komáromi református lelkész szerkesztésében megjelent az első magyar tudományos népszerűsítő és irodalmi folyóirat, a Mindenes Gyűjtemény.
1789.07.14. Az Európát átformáló francia forradalom kezdetének szimbólumaként Párizsban a nép megostromolja és lerombolja a Bastille börtönerődjét.
1789.07.26. Eldöntetlen svéd-orosz tengeri csata az Ahvenanmaa/&#197;land-szigeteknél.
1789.08.01. Orosz-osztrák győzelem Szuvorov vezetésével az Oszmán pasa vezette törökök fölött a moldvai Focşani-nál.
 
 
0 komment , kategória:  Kronológia  
Diktatúrák áldozatai 183.
  2016-02-24 09:41:09, szerda
 
  A Bibliát a keresztény kultúrkörben hagyományosan az isteni szeretet kinyilatkoztatásaként tartják számon, akinek parancsai a jóra intik és figyelmeztetik az embereket. ,,Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat", ,,ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel" - hallhatjuk papoktól, lelkészektől, sőt világiaktól is. Van azonban a Bibliának egy olyan oldala, amelyről hajlamosak ezek az emberek megfeledkezni, noha az ezen oldalt alkotó parancsok (ha úgy tetszik: ,,törvények") is az isteni kinyilatkoztatás részei, éppúgy, mint a szeretet parancsai. Noha a Biblia sorait nyilvánvalóan nem Isten írta, és a benne foglaltakat nem szabad szó szerint értelmezni (bár vannak olyan elvakult keresztény dogmatikusok, akik mindezt kétségbe vonják), mégis érdemes megnézni, hogy a Biblia milyen kegyetlen rendelkezéseket tartalmaz - egyebek mellett - a halálbüntetésre nézve.

A Biblia alapvető büntetőjogi koncepciója - ha szabad ezt a kifejezést használnom - a tálió, más szóval a forbát elvére épül. Az ókorban majd minden népnél és majd minden időszakban ez az elv érvényesült; nem véletlen, hogy nemcsak a Biblia, hanem a zsidók szent könyve, a Talmud, valamint a muszlimok szent könyve, a Korán is ezt az elvet érvényesíti a bűnözők vonatkozásában. Fontos tudni, hogy - az általánosan elterjedt tévhiedelemmel szemben - a tálió elve nem merül ki a gyilkossal szemben alkalmazott halálbüntetésben, hanem egyéb, azonos módon megbosszulható bűncselekményekre is kiterjed. Erre utal az elv legnépszerűbb megfogalmazása, a ,,szemet szemért, fogat fogért", melynek különböző variációi valamennyi ókori törvénykönyvben (időben legelőször Hammurapi törvényei között) megtalálhatóak. A Biblia maga úgyszintén többször utal erre az elvre; leghíresebb megfogalmazása így hangzik: ,,Szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért, égetést égetésért, sebet sebért, kéket kékért." [2 Móz. 21, 24.25.]

A Biblia tehát általános jelleggel azt parancsolja, hogy ha valaki kezet emel felebarátjára, akkor ,,a milyen sérelmet ő ejtett máson, olyan ejtessék rajta is". [3 Móz. 24,20.] Ez az emberölések vonatkozásában egyértelműen a halálos ítéletet jelenti (,,életért életet adj" [2 Móz. 21,23.]), amelyet azonban általában nem a közösség egésze, hanem a megölt személy családtagja torol meg. A megtorlás azonban az esetek egy részében még csak nem is jog, hanem egyenesen kötelesség. Ha ugyanis az emberölés előre megfontolt, szándékos volt, akkor az elégtétel a rokonok részéről kötelező. [4 Móz. 35, 19.] Ha azonban az emberölés nem szándékosan, hanem ,,történetből", azaz véletlenül esett meg, a bosszú egyrészt nem kötelező, másrészt lehetősége van a ,,gyilkosnak" a hat, erre a célra kijelölt menedékváros[6] egyikébe menekülni, hogy ott húzza meg magát a vérbosszú elől. Ekkor a ,,gyilkost" a város gyülekezete elé kell állítani ítéletre, aki felett a város papjai döntenek. Ha azt állapítják meg, hogy nem bűnös, vagy ,,nem szándékosan öli meg az ő felebarátját, és nem gyűlöli vala azt azelőtt" [5 Móz. 19,4.], akkor befogadják, ha viszont arra a következtetésre jutnak, hogy a gyilkosság szándékos volt, vagyis ,,a ki gyűlöli az ő felebarátját, és meglesi azt, és reá támad és úgy üti meg, hogy meghal" [5 Móz. 19,11.], akkor ki kell, hogy ,,adják azt a vérbosszúló rokon kezébe, hogy meghaljon". [5 Móz. 19,12.]

[Tóth J. Zoltán]
 
 
0 komment , kategória:  Diktatúrák áldozatai  
Egy kis költészet...
  2016-02-23 14:58:21, kedd
 
  JUHÁSZ GYULA
Consolatio

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.

Emlékük, mint a lámpafény az estben,
Kitündököl és ragyog egyre szebben
És melegít, mint kandalló a télben,
Derűs szelíden és örök fehéren.

Szemünkben tükrözik tekintetük még
S a boldog órák drága, tiszta üdvét
Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt
És élnek ők tovább, szűz gondolatként.
 
 
0 komment , kategória:  Temetők története  
Orosz-török háború...
  2016-02-22 18:37:40, hétfő
 
  1786.01.05. II. József elrendeli a földek kataszteri felmérését.
1786.01.16. II. József Erdélyt három kerületre osztja, élükön királyi biztosokkal.
1786.05. Megkezdődik Magyarország kataszteri felmérése.
1786.08.17. Meghal II. (Nagy) Frigyes porosz király (1740-1786). Utódja II. Frigyes Vilmos (1786-1797) lesz.
1786.11.30. II. József eltörli a halálbüntetést, helyette testibűntetés, kényszermunka (hajóvontatás...)
1787. II. József bekapcsolódik II. Katalin cárnő oldalán az orosz-török háborúba.
1787. Born Ignác felfedezi a földiviaszt (ozokerit)
1787. Mátyus István marosvásárhelyi orvos részletesen ismerteti a báznai és magyarsárosi "égő vizeket" (Ó és új diaetica c. művében)
1787. kitör a háború Törökország és Oroszország között
1787.05.11. II. Szaniszló Ágost és II. Katalin kaniówi találkozóján Lengyelország felajánlja segítségét török háború esetére, de az ajánlatot orosz részről elutasítják.
1787.05.23. II. József és II. Katalin cárnő megbízottai Herszonban szövetséget kötnek a török ellen, "görög terv" szellemében megegyezve a Balkán felosztásáról.
1787.05.23. II. József és II. Katalin cárnő megbízottai szövetséget kötnek a török ellen Kerszonban.
1787.08.24. A Porta miután az előző évben orosz jóváhagyás nélkül leváltotta a román fejedelemségek vezetőit, majd 1787-ben ultimátumban szólította fel Oroszországot a Krím és Grúzia kiürítésére, preventív háborút kezdeményezve hadat üzen Oroszországnak. Ezzel kezdetét veszi az 1787-1792-es orosz-török háború.
1787.09.19. Megalapították a pesti evangélikus egyházat.
1787.10.17. megnyílt Budán a Várszínház. (Azelőtt karmelita templom és kolostor volt.)
1787.12.02. II. József úgy dönt, hogy a májusi szövetség értelmében Oroszország oldalán hadbalép a szultán ellen.
1787.12.02. Sikertelen Habsburg kísérlet Belgrád elfoglalására.
1787.12.02. II. József belép az orosz - török háborúba.
1788. Belgiumban rendi felkelés indul II. József önkényes intézkedései miatt.
1788. Winterl Jakab, a budai egyetem vegytan tanára elemzi (desztillációs módszerrel) a muraközi olajat
1788. Az első fegyencek megérkeznek Ausztráliába.
1788. Az albán Ali Tepeleni (másutt Tepedeleni, Tepedelenvi, Tepelenti) lesz az epiruszi Janina kormányzója (1788-1822), aki hamarosan önállósítja magát a Portától.
1788. megérkeznek az első fegyencek a mai Sydneyben
1788. Lugosnál a török a császári sereget megfutamítja, II. József betegen visszatér Bécsbe.
1788.02.09. A hadüzenet átadásával és az egyidejűleg megindított támadással Ausztria hivatalosan hadba lép a Porta ellen. Ezzel kezdetét veszi az 1788-1791-es utolsó osztrák-török háború.
1788.02.09. Habsburg hadüzenet Törökországnak.
1788.02.18. A Koča Andjelković vezette törökellenes szerb szabadcsapatok elfoglalják Poľarevacot.
1788.03.14. II. Katalin protektori felhívása az Oszmán Birodalom pravoszlávjaihoz.
1788.04.15. és 08.13. Porosz-angol-holland szövetség Oroszország, Franciaország és Ausztria ellen (hármas liga).
1788.05. Érintkezés II. József magyar ellenzéke és a bécsi porosz követ között.
1788.06. Kara Mahmud pasa Scutariban lemészároltatja a megnyerésére érkező osztrák küldöttséget. Jutalmul a szultán hivatalosan kinevezi Scutari kormányzójának.
1788.06.03. Az F. Usakov vezette fekete tengeri orosz flotta Feodoszijánál (Krím) szétveri a török hajóhadat.
 
 
0 komment , kategória:  Kronológia  
Diktatúrák áldozatai 182.
  2016-02-21 12:20:22, vasárnap
 
  "A város vezető testülete, a főbíró, az albíró és a főjegyző összetűzésbe került a császári biztossal. Ezért mindhármukat Kassán haditörvényszék elé állították. Az ,,incidenst" halál helyett végül is börtönbüntetéssel ,,úszták" meg.) Közel három évszázad távlatából csupán annyi bizonyos, hogy Kondai Kiss Mihály főbírót vacsorára invitálták, ahol nemcsak etették, hanem keményen itatták is. Hazafelé menet gondoskodtak női kísérőről, majd néhány jómódú polgárról, aki távolról kísérte és kifürkészte a főbírót. Másnap reggel már városszerte terjengett a hír a főbíró házasságtöréséről. Négy nap múlva a városi ítélőszék, majd a megyei fórum is bűnösnek találta a főbírót, s mint nemes embert, pallos általi halálra ítélte. A lefejezést 1698. október 3-én hajtották végre nyilvánosan, nagy tömeg előtt a város piacán. A holttestet az avasi vagy a Deszka temető árkában földelték el. Mindezek után megjegyezhetjük, ha Kondai Kiss Mihály pár évvel később keveredik ilyen cselvetésbe, már olcsóbban megúszhatta volna, hiszen a 18. század elejétől hasonló bűnökért legfeljebb ötven korbácsütés volt az ítélet."
[Miskolc város fejező pallosai]
 
 
0 komment , kategória:  Diktatúrák áldozatai  
Elkallódott halottaink...
  2016-02-20 14:06:30, szombat
 
  Ki van zárva, hogy Petőfi valaha is Szibériába került

A szabadságharc idején nem vittek magyar hadifoglyot Oroszországba - mondja Hermann Róbert. A hadtörténészt a barguzini leletek eltemetése után, a segesvári csata július 31-i évfordulója előtt kérdeztük a 30-as évek végi szélsőjobboldali legenda rendszerváltáskori felmelegítéséről.
Száz százalékos bizonyossággal kijelenthető, hogy nem Petőfi Sándort temették el július 17-én a Fiumei úti temetőben - mondja Hermann Róbert, az 1848-49-es szabadságharc kutatója. ,,1849-ben egyetlen magyar hadifoglyot sem vittek az Orosz Birodalom területére. Márpedig ha ez igaz, akkor értelmetlen Szibériában, Burjátföldön vagy Kamcsatkán keresni Petőfi csontjait."

A hadtörténész szerint a barguzini legendát először az 1930-as évek végén az egyik szélsőjobboldali-nyilas lapban publikálták egy csokor hamisított bizonyítékkal együtt. ,,Ezt a kommunista elhajlással nehezen vádolható hivatalos Horthy-kori történetírás és az irodalomtörténészek képtelen fantazmagóriának minősítették, és józanul megcáfolták."

A fantazmagóriáknál érdemesebb lenne a valódi emlékhelyet, a fehéregyházai csatamezőt megkutatni. A Petőfi Irodalmi Múzeum vállalkozna rá, hogy az ottani emlékházban létrehozzanak egy korszerű, élményt adó tárlatot, ahova a csatamezőn esetleg előkerülő eredeti leletek is bekerülnének. Arra azonban figyelmeztetnek: 160 év után nem reális azonosítható csontváz előkerülését remélni.

ZS.A., valasz.hu
 
 
0 komment , kategória:  Temetők története  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 28 
2016.01 2016. Február 2016.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 28 db bejegyzés
e év: 313 db bejegyzés
Összes: 1072 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 60
  • e Hét: 514
  • e Hónap: 2880
  • e Év: 62468
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.