Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Szerzetestől-47/707
  2016-07-31 11:44:18, vasárnap
 
  Békesség Istenre hagyatkozásból.
A fösvénység bizalmatlanság jele az Istennel szemben. Hiszen Isten megígérte, hogy atyai gonddal ôrködik fölöttünk, és hogy nem lesz soha semmiben szükségünk, ha bizalommal vagyunk iránta. Felszólít bennünket, hogy tekintsük az ég madarait, amelyek nem vetnek és nem aratnak; a mezôk liliomait, amelyek nem dolgoznak, nem fonnak és nem szônek (Mt 6,25-34). Ezzel nem restségre akar bennünket buzdítani,hanem meg akar nyugtatni aggódásainkban, és fel akarja ébreszteni bizalmunkat mennyei Atyánk iránt: ,,Íme az ember, aki az Istent nem
választotta segítôjének, hanem gazdagsága sokaságában bízott, és
hatalmaskodott hiúságában'' (Zsolt 51,9). Ez a bizalmatlanság Istennel szemben együtt jár a túlságos magabízással, a maga tevékenységének túlértékelésével. Az ilyen ember maga akar a maga gondviselése lenni,és így bizonyos bálványimádásba esik, mert a pénzt teszi meg Istenének. De senki sem szolgálhat egyszerre két úrnak: a vagyonnak és az Istennek: ,,Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak'' (Mt 6,24).
Ez a bűn akkor súlyos, ha súlyosan vét az igazságosság ellen, ha
valaki nem-igaz úton, mások súlyos megkárosításával szerzi vagyonát;ha súlyosan vét a szeretet ellen, amikor az ember nem adja meg a köteles alamizsnát; ha súlyosan vét az Istennek tartozó tisztelet ellen, amikor valaki annyira elmerül a vagyongyűjtésben, hogy megfeledkezik Isten iránt tartozó kötelességeirôl. -- Ha a fösvénység nem vét súlyosan ezek ellen a nagy keresztény erények ellen, akkor ,,csak'' bocsánatos bűn.
Ha a tökéletesség szempontjából nézzük a dolgot, a fösvénység igen komoly akadálya a tökéletességnek.
Ennek a szenvedélynek az a törekvése, hogy száműzze szívünkbôl az Istent: a szív, amely Isten temploma volna, a földi javak utáni vágytól, ezerféle aggódástól és törôdéstôl van elfoglalva. Márpedig,hogy Istennel egyesülhessünk, meg kell tisztítani szívünket minden teremtménytôl, minden földi szorgoskodástól; mert Isten kívánja ,,az ô nyomorult teremtményeinek egész értelmét, egész szívét, minden idejét
és minden erôit''. Különösen a kevélységtôl kell megtisztítani a
szívünket; márpedig a vagyonhoz való ragaszkodás kevélységet szül,mert akiben ez megvan, az jobban bízik vagyonában, mint az Istenben.
Aki tehát a vagyonhoz köti a szívét, akadályt gördít az Isten
szeretete elé, mert: ,,ahol a kincsetek vagyon, ott leszen a szívetek
is'' (Mt 6,21). Ha pedig elvonjuk szívünket a vagyontól, ezzel
megnyitjuk Istennek; mert a gazdagságtól felszabadult léleknek maga az Isten a gazdagsága: toto Deo dives est [az egész Isten a vagyona].
A fösvénység féktelenségre és érzékiségre is vezet: mert aki sok
pénzt harácsolt össze, élvezni is akarja, és mindenféle élvezeteknek adja magát. Ha pedig az élvezetektôl is sajnálja a pénzt, akkor teljesen a pénz rabja. Mind az egyik, mind a másik esetben a pénz bálvány, amely elfordítja szívünket Istentôl. Fontos dolog tehát, hogy leküzdjük ezt a szenvedélyt. (Tanquerey: Aszkétika és misztika, 576)

/Adolphe Tanquerey szerzetes +1932 Aix en Provence/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Bibliából153/706,Mt 13
  2016-07-28 18:37:43, csütörtök
 
  Békesség Isten országa kincseiből.
Mt 13,47 Hasonló a mennyek országa a tengerbe vetett hálóhoz, amely minden fajta halat összefogott. 48 Amikor megtelt, felhúzták a partra, leültek, és a jókat edényekbe gyűjtötték, a hitványát pedig kidobták. 49 Így lesz a világ végén is. Az angyalok kimennek majd, a gonoszokat elválasztják az igazaktól 50 és bedobják őket a tüzes kemencébe. Lesz majd ott sírás és fogcsikorgatás.
A régi és az új51 Megértettétek mindezeket?< Azt felelték neki: >Igen.< 52 Ő pedig azt mondta nekik: >Így tehát minden írástudó, aki járatos a mennyek országában, hasonló a házigazdához, aki kincseiből újat és régit hoz elő.<
53 Történt pedig, hogy amikor Jézus befejezte ezeket a példabeszédeket, eltávozott onnan.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Szenttől-34/705
  2016-07-24 16:28:40, vasárnap
 
  Miatyánk
Úgy akarta Ô, az Úr, hogy Atyját mi is Atyánkul szólítsuk. Nem
irigyelte tôlünk. Vannak szülôk, kik a második, harmadik gyermekük után már földiesen aggódnak, ha még egy születik, koldusságra szülik!
Ez az örökség, amit Ô ígér, sokfelé osztódik és senki meg nem
fosztódik, mert rövidséget nem lát. -- Íme az ô jóságából mennyi
testvére lett az Egyetlen Fiúnak! Megosztja velünk örökségét, akikért halált szenvedett. Van földi atyánk és anyánk: munkára és halálra születtünk! Új szülôkre leltünk: Isten-Atyánkra és Egyház-anyánkra,hogy örök életre szülessünk. Éljetek ilyen szülôkhöz méltón! [Hét kéréshez:]
1. ,,Szenteltessék meg a Te neved'', hogy bennünk is szentül
hasson, ami öröktül úgyis szent: vagyis mi legyünk általa szentté!
Magunk számára szól a kérés, nem Istenért! Nem Istennek kérünk valami jót, kinek semmi rossz nem történhet... Bennünk, nekünk is szent legyen hát az Ô szent neve!
2. Kérjük, hogy jöjjön el az Ô országa; el is jön, még kéretlen is!
De vágyni rá és kérni semmi más, mint azt kérni, tegyen méltóvá minket az eljöttére. Nehogy, Istenments', eljöjjön s minket meg ne leljen!Mert sokaknak nem jön el, amint mégis eljön azoknak, akiknek szól akkor: ,,Jöjjetek, Atyám áldottai!''
3. ,,Akaratod legyen, miképpen a mennyben, azonképpen a földön is.'' Sokképp érthetô, idônkint egy-egyre értsd! Ég: az angyalok s a szentek. Ahogy ôk nem bántanak meg Téged, mi se bántsunk! Mind az ,,ég'': az apostolok, próféták, szentek -- mi pedig vagyunk: a ,,föld''... -- És újra: az Egyház maga az ég, ellenségei a ,,föld''.Jót kívánunk ezeknek, hogy ôk is higgyenek, hívôkké legyenek, bennük is beteljék Isten akarata! -- Ismét: lelkünk az ,,ég'', testünk a föld -- ahogy a lélek föltámadva megújul, kövesse ôt a test is. Az ész,megint, az az ég -- mely igazságnak örül. És a föld mi? ,,Más törvényt látok tagjaimban, elmém ellen tusakodót!'' Mikor múlik a tusa, test és
lélek közt szent a béke: akkor lesz meg földön is az Ô akarata.
4. Kenyér: a földi, melyben foglaltatik ital is, ruha, hajlék is,
de nem több! Vesszen a kapzsiság; elég, természetünk amit vágy,
koplaljon ám a törtetô világ! -- S ha ez élet elmúlt, vajon kérhetni-e a mindennapit? Mert akkor a mindennap lesz egy örök Ma. Most itt egyik napról másik napra kérsz; kell-e akkor nap mint nap, mikor az öröklét egyetlen nap!? Krisztus az igaz Kenyér mai napon és az örök napon. Az Oltári Szentség belsô megszentülés; az asztali kenyér felett az oltári Kenyértôl való mindennapi igaz Élet, már itt e ,,mai napon''.
5. ,,Bocsásd meg vétkeinket'' -- minden földi rászorul e kérésre.
Fölfuvalkodhat magától, de meg nem igazulhat. Jobb, ha a szegény
vámost utánozza s nem a dagadozó farizeust! Most itt szerzôdést kötünk Istennel, s aláírtuk: ,,Amiként mi is megbocsátunk!'' Tedd hát,bocsáss meg te is igazsággal, hogy a ,,Bocsáss meg nekünk''-et
mondhasd el hatással. Ha a szem megzavarodik, nem állja a Nap fényét s ha kénytelen állni, kín neki az, nem gyönyör. Mi a harag? A bosszú kéje! Jólesik bosszút állni! De még nincs megbosszulva Krisztus, a mi Urunk, a szent vértanúk vére ,,még oltár alól kiált'' (Jel 6,9), --még vár Isten türelme, hogy az ,,ellen'' megtérjen. Kik vagyunk mi,Isten fölöttiek tán, hogy ne tudjunk az Ô ítéletére várni?! -- Ha aharag a bosszú kéje: a gyűlölet beléd kövült harag! És már nem látod magad, hogy gerendává nôtt a szálka-harag? Hogy nôhetett ekkorára?Mert rögtön ki nem tépted! Mert hagytad fölkelni-nyugodni a Napot --gyűlô haragod felett, míg gyűlöletté gyűlt, fekélyült az a szálka benned! Gaz gyanakvás rakódott rá, s öntözted a gazt, tápláltad, s már fatörzs, gerenda: Remegj hát meg, ha mondatik: ,,Ki testvérét gyűlöli,az gyilkos!'' Tisztogasd meg házad, a szívedet, gerenda, lom, skorpió,mérges kígyó, gyilkos gyomok szennyétôl! Két szárnyad van, két
alamizsnás iker-kincsed! Mik ezek? Bocsáss meg, s bocsánatot kapsz;adj és adatik néked! Egyet adsz a szívedbôl, a másikat kincsedbôl.
6. ,,Ne vigy kísértésbe!'' De az apostol mondja: ,,Senki kísértésbe
jutva ne mondja, hogy Isten kísérti ôt!'' (Jak 1,13) -- mert magunk
vágyakozásai kísértenek, s magunk választása ejt bűnbe. Keresztség után is bennünk maradnak e rossz vágyak, hogy újjászületett erôvel legyôzzétek! Harc vár reátok magatokon belül! Nincs mit félni külsô ellentôl; gyôzd le magad, s legyôzted az egész világot! Álld a harcot,ki újjászült téged, az a döntô Bíród -- rád viadalt enged, és koronát tart neked. Csak az elvetemültekrôl mondja az apostol: ,,Átadta ôket Isten szívük gonosz vágyaira!'' (Róm 1,24) Hogy adta át? Nem kényszerrel ,,belevitte'', csak egyszerűen elhagyta ôket, mert elhagyták Ôt.
7. ,,De szabadíts a gonosztól'' -- mert semmit el nem ér a
kísértés, ha Te oltalmazol a Gonosztól, aki körüljár... Kedveseim,
szörnyű gonosz kísértés mind az élet, mikor az kerül próbára, hogyan érdemlünk bocsánatot, mihelyt elestünk... Kapzsiság kísértett, s megejtett -- mert még a jó hasznos is olykor sebet kap, megbotlik...Kéjvágy fog el, és küzdesz, de szemed elkapta egy test szépsége már:seb ér, tántorulsz, visszaütsz és gyôzöl végül is. Megszabadított a Gonosztól! De marad azért, amire mondhasd: Bocsáss meg, amiként mi is megbocsátunk... Isten adjon gyôzelmet, nem is külellenségen, hanem a belsôn! Irgalma védi a mi gyöngeségünket, és belátva mondjuk:,,Emlékezzél, hogy por vagyunk!'' (Zsolt 102,14) -- A porból embert alkotott, lelket belélehelt, s e ,,gyurmányért'', semmiért, Egyetlenét halálra adta. Ki mondhatja meg, mennyire szeret minket ez a Mi Atyánk,
ki tudja még csak valamennyire is elgondolni?! (Sz Ágoston: 57--58.beszéd)
/Szent Ágoston püspök +430 Hippo,Észak Afrika/
 
 
0 komment , kategória:  Szent Ágoston  
Bibliából152/704,Jn 20
  2016-07-22 21:21:59, péntek
 
  Jn 20,1 Mária Magdolna a hét első napján kora reggel, amikor még sötét volt, a sírhoz ment, és látta, hogy a kő el van mozdítva a sírbolttól. 2 Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik: >Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették!<11 Mária pedig kinn állt a sírnál, és sírt. Amint sírdogált, behajolt a sírboltba. 12 Két angyalt látott fehér ruhában ülni, az egyiket fejtől, a másikat lábtól, ahol Jézus teste feküdt. 13 Azok megkérdezték tőle: >Asszony, miért sírsz?< Ő azt felelte nekik: >Elvitték az én Mária Magdolna a hét első napján kora reggel, amikor még sötét volt, a sírhoz ment, és látta, hogy a kő el van mozdítva a sírbolttól. 2 Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik: >Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették!<Uramat, és nem tudom hová tették!< 14 Ahogy ezt kimondta, hátrafordult, és látta Jézust, hogy ott áll, de nem tudta, hogy Jézus az. 15 Jézus megkérdezte tőle: >Asszony, miért sírsz? Kit keresel?< Ő pedig, azt gondolva, hogy a kertész az, ezt felelte neki: >Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hová tetted, és én elviszem!< 16 Ekkor Jézus megszólította őt: >Mária!< Erre ő megfordult, és héberül így szólt: >Rabbóní!<, ami azt jelenti: Mester. 17 Jézus így szólt hozzá: >Ne tarts fel engem, mert még nem mentem fel az Atyához, hanem menj el a testvéreimhez, és mondd meg nekik: Fölmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez.< 18 Mária Magdolna elment, és hírül vitte a tanítványoknak: >Láttam az Urat!<, és hogy ezeket mondta neki.  
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Szenttől-33/703
  2016-07-17 12:45:29, vasárnap
 
  Egy a szükséges
Mária és Márta nemcsak testi, hanem lelki, hitbeli testvérek is. Az
Úr ragaszkodó hívei, huséges szolgálói. Úgy fogadá be Ôt Márta, ahogy vándorokat szokás... Pedig Urát fogadta a szolga, orvosát a beteg,Teremtôjét a teremtmény. Az Úr ugyanis szolga alakját ölti, s mint ilyen akar vendége lenni szolgáinak: méltóztatta ôket, rájuk nem szorulva. Leereszkedik, táplálva magát.
Mikor pedig panasz szóval Márta belép, Mária hallgat -- elrévülve,
testben jelen, lélekben az Úrnál -- s az Úr dönt. A hallgató Mária
mesterére bízza, még ebben is tétlen, még válasszal se akarva
dolgozni. A védelem: ,,Ô a jobbik részt választotta!'' Mert az
apostollal: ,,Ha lelkiek magvát vetettük nektek, oly nagy-e, hogy a
testi javakat elfogadjuk tôletek aratásul?'' (1Kor 9,11) Javak ezek
is, buzdítunk ezekre, az Úr szavával is: ne legyetek restek a szentek (hívôk) táplálásában, a jótettekben! Valaha ama régiek nem tudva ismeretleneket befogadtak, és angyalok voltak vendégeik. Jók ezek a ,,javak'', de jobb a Mária választása. Az szükségbôl foglalatos, ez pedig a szeretetben elragadott. Aki szolgál, eléd fut, ha nem tud adni, keresi a hiányzót, eléd teszi a megleltet: a lelke kitárul,szétárad. Hisz Márta se panaszolt volna, ha elég neki a maga ereje.Sokféle, széthúzó a testi igény, mert földi. Ha javak is, de mulandó javak. S mit mond az Úr neki: ,,Mária a jobbik részt választá!'' Nem rosszat, kevésbé jót, hanem a jobbat! Miért jobbat? ,,Mert el nem vétetik tôle!'' Tôled egykor elmegy a földi terhek igénye -- örök azonban az Igazság édessége. Amit választott, el nem veszti azt. El nem vétetik, sôt növekedik. Már ez életben növekedik, odatúl Istenbe kiteljesedik, sosem múlhat vagy veszhetik.
Mária azt mondja: ,,Nekem pedig jó az Úrhoz ragaszkodnom.'' (Zsolt 72,28) És odaült a Fejünknek lábaihoz. Minél lázkodottabban ült,lelke annál bôvebben megtelült. Mert az éltetô víz is a völgyek
alázatához kerül: a dagályos dombokról menekül. Nem feddi tehát az Úr a munkát, csak megkülönbözteti ajándékát. ,,Sokban sürgölôdöl, pedig egy a szükséges.'' Már rátalált az egyre Mária. Letűnik a sokaság dolga, marad a szent szeretet együttvolta. -- A tiéd elvétetik csakhamar, javadra veszted el, hogy te is a jobbhoz hozzájuthass...Elmúlik a veszôdség, s jutalom jön rá: a nyugalom. Te még hányodol tengeren, ô már a Révben itt pihen! (Sz Ágoston: 103--104. beszéd)
/Szent Ágoston püspök +430 Hippo,Észak Afrika/

 
 
0 komment , kategória:  Szent Ágoston  
Bibliából151/702,Mt 12
  2016-07-15 12:35:32, péntek
 
  Békesség a Bibliából ismert jó példákból.
Mt 12,1  Abban az időben Jézus szombaton vetések között ment át. Mivel tanítványai megéheztek, elkezdték a kalászokat tépdesni és enni. 2 A farizeusok meglátták ezt és azt mondták neki: >Íme, tanítványaid azt teszik, amit szombaton nem szabad tenni.< 3 Ő azt felelte nekik: >Nem olvastátok {1 Sám 21,2-7}, mit cselekedett Dávid, amikor megéhezett ő és akik vele voltak? 4 Hogyan ment be az Isten házába és megette a kitett kenyereket, amelyeket nem volt szabad megennie, sem a vele levőknek, csak egyedül a papoknak? 5 Vagy nem olvastátok a törvényben, hogy szombaton a papok a templomban megszegik a szombatot és mégis vétlenek? 6 Mondom nektek: a templomnál is nagyobb van itt. 7 Ha megértettétek volna, mi jelent ez: `Irgalmat akarok és nem áldozatot' {Óz 6,6}, nem ítéltétek volna el a vétleneket. 8 Mert az Emberfia ura a szombatnak.<
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Szerzetestől-46/701
  2016-07-10 11:27:29, vasárnap
 
  A szeretô Isten viszonzást vár
,,Gyönyöruségem az emberek fiaival lennem'' -- szól az isteni
Bölcsesség (Péld 8,31). -- De még nagyobb csoda, hogy engedi, hogy ember szeresse Ôt! Van szó rá, kifejezni e kiváltságot, hogy a
végtelen szépséget szerethetjük?... Azt hihetnénk, hogy ilyen
szeretetünk orcátlan, tolakvó profanáció. Elég hagyni, hogy valami
tompa állati ösztön, az ivó madár, a bámuló ökör érzésével álljunk Ô elôtte. De ha végtelen irgalma, vonzódása, vágya a szeretetünk után megengedi, hogy tudatosan, szívbôl szeressük, akkor ugye bizonyára ez vérrel és szenvedéssel, kínnal és szégyennel és vezekeléssel megy,Szörnyű ádáz áldozatokkal, ijesztô önátadással! Jaj, drága Uram, én Istenem: igen, valóban, így lett! De a vér, a kín, a szenvedés,szégyen és önelégetés nem a miénk, mind-mind az Övé! Ô sír, hogy mi nevethessünk; Ô vérzik, hogy mi épnek maradjunk; Ô szégyenül meg, hogy mi örvendjünk diadalban; Ô retteg, szorong, vért izzad, hogy könnyen nézhessünk mi a régi bűneinkre, úszva a föld napsugarában, Isten barátságában, édesen bizakodva az örökkévalóságban... Hagyja, hogy ,,magunk'' megszerezhessük ,,magunknak'' azt, amin a hitetlen mosolyogna, mint merô önáltatáson, egy puhaszívű Atya cselén, a szent
szeretet oly gyerekes játékán. ,,A Bölcsesség játszik az emberek fiai közt'' (Péld 8,30). S ha mindez itt lenn! -- milyen lesz Ô hozzánk
odatúl? Izajás és Sz Pál azt mondják, nem lehet kifürkészni, más szem kellene, hogy lássuk, más fül, hallani... Vége ezzel a csodáknak?!Nem! Még nagyobb is vár! Csoda, hogy Ô szeret! Még inkább az, hogy átengedi magát szeretetünknek [adhatunk neki embertársaink tenyerébe téve a Neki szántat, jön elénk koldulva egy emberi koldus álarcában].
De íme: az ember túltehet Istenen! Ez a csodák legcsodája: az, hogy az ember nem szereti Istent, mikor szabad neki szeretnie. Ez hihetetlen,pedig szemmel látjuk! Ha szívünk úgy meg nem kövesült volna e látványhoz hozzászokva, -- elborzadást szülne bennünk minduntalan,akárcsak egy atyagyilkosság -- legalábbis! Csak lassan kezdenôk elhinni; lehetséges! Hogy feledik Ôt, rendszeresen -- ez a ,,dolgok rendje'' -- s már oda se nézünk neki. Igazi hit vérkönnyeket sírna ezen a gyalázaton. Jézus szerelméért: tegyünk valamit errôl! Nincs megvetettebb koldus a földön! Tenni valamit, hogy valamivel jobban szeressék! (Frederick W. Faber: Mindent Jézusért, 363)

/Frederick William Faber: szerzetes +1863 London/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Bibliából150/700,Mt 10
  2016-07-07 19:10:35, csütörtök
 
  Békesség Jézus evangéliumát hirdető küldöttek befogadásából
Mt 10,7 Menjetek és hirdessétek: `Elközelgett a mennyek országa!' 8 Gyógyítsatok betegeket, támasszatok föl halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen adjátok! 9 Ne legyen se aranyatok, se ezüstötök, sem rézpénz az övetekben, 10 sem úti tarisznyátok, se két ingetek, se sarutok, se bototok! Méltó ugyanis a munkás az eledelére.
11 Ha egy városba vagy faluba bementek, tudakozódjatok, hogy ki az arra méltó benne, és maradjatok nála, amíg tovább nem mentek. 12 Amikor beléptek a házba, köszöntsétek azt! 13 Ha méltó rá a ház, szálljon rá a ti békétek; ha pedig nem méltó, a békétek térjen vissza hozzátok. 14 Ha pedig valaki nem fogad be titeket, és nem hallgatja meg szavaitokat: menjetek ki abból a házból vagy városból, és rázzátok le a lábatok porát. 15 Bizony, mondom nektek: kíméletesebb sorsa lesz Szodoma és Gomorra földjének az ítélet napján, mint annak a vár
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Írótól-11/699
  2016-07-03 11:05:01, vasárnap
 
  Békesség Isten életében részesedésből.
Az Isten: szeretet, és ez a szeretet munkálkodik az
embereken keresztül, fôleg a keresztények egész közösségén keresztül.De a szeretetnek ez a szelleme öröktôl fogva az Atya és a Fiú közötti szeretet.
No és miért fontos mindez? Fontosabb, mint bármi az egész
világon! Ennek a háromszemélyű életnek egész drámája, tánca, rendszere bennünk kell hogy lejátszódjék; vagy fordítva, mindnyájunknak be kell lépnie ebbe a rendszerbe, el kell foglalnunk helyünket ebben a táncban. Nincs más út ahhoz a boldogsághoz, amelyre Isten bennünket megalkotott. A jó dolgokat éppúgy, mint a rosszakat, mint tudjuk,bizonyosfajta ,,fertôzéssel'' kapjuk meg. Ha melegedni akarunk, közel kell állni a tűzhöz; ha vizesek akarunk lenni, bele kell menni a vízbe. Ha örömöt, erôt, békét, örök életet akarunk, akkor közel vagy bele kell kerülni ahhoz vagy abba, ami mindezekkel rendelkezik. Nem holmi díjakról van szó, amelyeket Isten, ha úgy akarja, egyszerűen kioszt bárkinek. Hatalmas forrásai ezek az energiának és a szépségnek,amelyek a valóság kellôs közepébôl törnek elô. Ha közel vagyunk hozzájuk, permetük benedvesít bennünket, ha nem, szárazak maradunk. Ha
egyszer egy ember egyesült Istennel, hogyne tudna örökké élni? (C.S. Lewis: Keresztény vagyok )

/Clive Staples Lewis író +1963 Oxford/
 
 
0 komment , kategória:  C.S.Lewis  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2016.06 2016. Július 2016.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 103 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 43
  • e Hét: 173
  • e Hónap: 365
  • e Év: 365
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.