Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
Bibliából161/723,Jn 1
  2016-09-29 19:53:04, csütörtök
 
  Békesség Jézus prófétai szavainak elfogadásából .
Jn 1,47 Amikor Jézus meglátta a közeledő Natanaelt, azt mondta róla: >Íme, egy igaz izraelita, akiben nincs álnokság.< 48 Natanael megkérdezte: >Honnan ismersz engem?< Jézus azt felelte: >Mielőtt Fülöp hívott volna téged, láttalak, amikor a fügefa alatt voltál.< 49 Natanael azt válaszolta: >Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael királya!< 50 Jézus erre így szólt: >Mivel azt mondtam neked: láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobb dolgokat fogsz majd látni ezeknél.< 51 Aztán hozzátette: >Bizony, bizony, mondom nektek: látni fogjátok a megnyílt eget, s hogy az Isten angyalai föl- és leszállnak az Emberfia fölött.<
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Lelkésztől-43/722
  2016-09-25 12:53:03, vasárnap
 
  Békesség Isten szeretetével töltekezésből.
A francia Pascal mondta: ,,Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, a
kereszténység Istene: a szeretet és vigasztalás Istene. Eltölti az
ember szívét és lelkét, azokét, akik övéi. Olyan Isten, aki belül
érezteti velük egyszerre nagy nyomorukat és az Ô végtelen irgalmát.''
-- Nemcsak a szegények nélkülözése tesz minden bôvelkedést kétségessé.A veszély, melyben a gazdag forog, voltaképp (sôt épp) nem abban áll,hogy elvesztheti vagyonát, hanem hogy a vagyona tartja ôt lekötve,szolgaként, a vagyon lesz úrává, zsarnokává. És ott a veszély, hogy a gazdag életében, lelkében már nincs hely Isten kincsei: szeretete és vigasza számára. Oly országokban, ahol a szegény-gazdag probléma nem
pénzügyi, hanem lelki, még fenyegetôbb ez a veszély: elfoglal pénzes tôkést és pénzéhes szegényt egyaránt. Amit birtokolni szeretne, az éppúgy zsarnokává lesz, mint amit birtokol. A szociális kérdés anyagi-marxi kiélezése itt a legvészesebb. A földi éhség (és állandó emlegetése) a másik Kenyér éhét lopja ki a szívbôl és elmébôl. A földi éhség megoldása tehát csak elsô lépés, bár sokak szemében -- tévesen -- az ,,egyetlen szükséges.''

/Szent István Magyar Plébániától 1996.USA/
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Bibliából160/721,Lk 9
  2016-09-23 19:16:50, péntek
 
  Békesség Jézus ,a Szabaditó életéből.
Lk 9,18 Történt egyszer, hogy amikor egyedül imádkozott, és a tanítványok is vele voltak, megkérdezte őket: >Kinek tart engem a tömeg?< 19 Ők ezt felelték: >Egyesek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, mások pedig azt tartják, hogy a korábbi próféták közül támadt fel valaki.< 20 Azután megkérdezte tőlük: >Hát ti kinek tartotok engem?< Simon Péter válaszolt: >Az Isten Krisztusának.< 21 Ő pedig rájuk parancsolt, és meghagyta, hogy ezt senkinek se mondják el, és így szólt: 22 >Az Emberfiának sokat kell szenvednie, el kell, hogy vessék a vének, a papi fejedelmek és az írástudók, meg kell, hogy öljék, és harmadnapra föl kell támadnia.<
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Kutatótól3/720
  2016-09-18 16:41:47, vasárnap
 
  Carl Gustav Jung: A léleknek vallási funkciója van

Ha a lélekben nem lennének tapasztalatunknak megfelelôen a
legmagasabb értékek, akkor a legkevésbé sem érdekelne a lélektan, hisz a lélek nem volna más, csak nyomorúságos pára. Én azonban százszoros tapasztalat alapján tudom, hogy nem az, ellenkezôleg, mindazon dolgoknak tartalmazza a megfelelôjét, amiket a dogma megfogalmazott,sôt még azon felül is néhány dolgot, s éppen ez teszi a lelket képessé arra, hogy olyan szem legyen, amelynek az a rendeltetése, hogy szemlélje a fényt. Ehhez végtelen nagyságra és elérhetetlen mélységre van szüksége. Szememre vetették, hogy ,,istenivé teszem a lelket''.
Nem én -- Isten maga tette istenivé! Nem én találtam ki a lélek
vallási funkcióit; én csak felsorakoztattam a tényeket, amelyek
bizonyítják, hogy a lélek ,,naturaliter religiosa'', azaz vallási
funkciója van: olyan funkciója, amit nem én helyeztem beléje vagy
értelmeztem, hanem saját maga hozza létre magából úgy, hogy semmiféle vélemény vagy szuggesztió nem ösztönzi rá.

/Carl Gustav Jung: pszichológus +1961.Küsnacht,Svájc/
 
 
0 komment , kategória:  Kutatóktól  
Bibliából159/719,Lk 8
  2016-09-16 11:37:18, péntek
 
  Békesség Jézus kiséretében.
Lk 8,1 Történt azután, hogy bejárta a városokat és a falvakat, prédikálta és hirdette az Isten országának evangéliumát. Vele volt a tizenkettő, 2 és néhány asszony, akiket meggyógyított a gonosz lelkektől és a betegségekből: Mária, akit Magdolnának hívnak, akiből hét ördög ment ki, 3 és Johanna, Kúzának, Heródes helytartójának a felesége, valamint Zsuzsanna, és sokan mások, akik segítették őt vagyonukból.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Írótól-12/718
  2016-09-11 11:27:35, vasárnap
 
  Jeremias Gotthelf: Svájci imádság Németország -- Ausztria -- Svájc
Atyánk, már most vedd kezedbe lelkünket, amikor még itt a földön szolgálunk neked. Oszlasd szét a komor ködöt, amely a földbôl és saját megfélemlített lelkünkbôl száll föl.
Világosíts meg bennünket bölcsességeddel, hogy a te igazságodban szemléljünk mindent, s hogy megtaláljuk mindenre a megfelelô szót,magunknak, másoknak, minden idôben. Tölts el bennünket erôddel, amely soha nem fárad el, soha nem halványul el, minden próbatétel között megtartja ígéreteid csalhatatlanságába vetett hitünket. Ne engedd,hogy elveszítsük reményünket abban, hogy soha nem haszontalan, amit a
te nevedben teszünk, hogy a beléd vetett bizalmunk soha nem
csalatkozik meg.
Gyújtsd lángra bennünk a szeretet szent tüzét, amely türelmes és
barátságos, nem irigy, nem akaratos, nem fuvalkodik fel. Azt a
szeretetet, amely nem szegül ellen, nem keresi a magáét; nem keseredik el, nem keresi a más kárát. Azt a szeretetet, amely nem örül az igazságtalanságnak, de örvend az igazságnak. Azt a szeretetet, amely mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.
Ezt a szeretetet add nekünk, Atyánk, hogy kísérjen bennünket életünk útján, tisztítsa meg szívünket és életünket, s innét ragyogjon át fényessége házunkra és községünkre. Ez szentelje meg minden tettünket,ez szelídítse meg heves voltunkat, ez legyen vigasztalónk a világtól elítéltetvén, és saját lelkiismeretünk ítélôszéke elôtt is. Ez legyen napunk, ha bealkonyodik számunkra itt a földön, s ha testünk enyészetnek indul, ez legyen a híd, amelyen át a kötelékeitôl megszabadult lélek karjaidba siet, ó Atyánk, aki a Szeretet vagy kezdettôl fogva mindörökké.

/Jeremias Gotthelf író +1854.Lützelhülf/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Lelkésztől-42/717
  2016-09-04 15:39:38, vasárnap
 
  Albert Schweitzer: A kereszténység lényege

Mindennemű keresztény vallásosságnak csak annyiban van értelme,amennyiben akaratunk feláldozására, Krisztus követésére vezet... Én a feladatomnak tekintem, hogy elmondjam: a vallásosság független az áthagyományozott hitbeli elképzelésektôl... Krisztus nem volt dogmatikus; nem fogalmazott meg hittételeket. Sehol sem kívánja hallgatóitól, hogy áldozzák fel gondolkodásukat a hitnek.Ellenkezôleg: meghagyta nekik, hogy gondolkodjanak el a hitükrôl! A Hegyi beszédben arra tanítja ôket, hogy a vallásosságot a szerint ítéljék meg, hogy etikai értelemben mivé alakítja az embert. így a Hegyi-beszéd a szabadgondolkodó kereszténység oklevele. Ama igazságot,hogy a vallásosság lényege az etikum, Jézus, tekintélye támasztja alá.Jézus tanítása szerint és a gondolkodás számára egyaránt, a kereszténység lényege az, hogy csakis a szeretet útján léphetünk Istennel közösségre. Istenrôl szerzett valamennyi tapasztalatunk arra megy vissza, hogy ôt a szeretet akarásaként éljük meg szívünkben...
... Az élet tiszteletének szándéka hat az egyházak eszményi vallási közösségekké való átalakításában, mivel ez a szándék mélyen vallásos természetű. Az élet tisztelete minden történelmileg megfogalmazott hitben a végtelen Akarattal való egyesülés etikus misztikáját mint a vallásosság elemi és lényegi alapelvét juttatja érvényre -- s ez a szeretetre törekvésként jelentkezik bennünk. Mivel a vallásosságból a lényegeset és a legáltalánosabbat állítja középpontba, a különbözô vallási közösségeket kivezeti a történelmi múlt szűkösségébôl, és
megértést és egységet épít ki köztük...

/Albert Schweitzer lelkész..+1965.Lambaréné Gabon/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Bibliából158/716,Lk 5
  2016-09-02 21:10:21, péntek
 
  Békesség összehangoltságból.
Lk 5,33 Azok pedig így szóltak hozzá: >János tanítványai sokat böjtölnek és imádkoznak, ugyanígy a farizeusokéi is, a tieid pedig esznek és isznak.< 34 Ezt válaszolta nekik: >Böjtre tudjátok-e fogni a násznépet, amíg velük van a vőlegény? 35 Eljönnek azonban azok a napok, amikor elveszik tőlük a vőlegényt; akkor majd böjtölnek, azokban a napokban.< 36 És példázatot is mondott nekik: >Senki sem hasít új ruhából foltot, hogy azt ócska ruhára varrja; különben az újat is elszakítja, és az ócskához sem való az új folt. 37 És senki sem tölt új bort régi tömlőkbe; mert különben az új bor szétszakítja a tömlőket, és kifolyik az is, meg a tömlők is tönkremennek. 38 Az új bort új tömlőkbe kell tölteni. 39 És senki, aki óbort ivott, újat nem kíván, mert azt mondja: `Jobb az ó'
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
2016.08 2016. Szeptember 2016.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 8 db bejegyzés
e év: 103 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3
  • e Hét: 34
  • e Hónap: 478
  • e Év: 478
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.