Regisztráció  Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 11 
Szent Flórián vértanú - A vegyivédelem és tűzoltók ......
  2017-05-04 16:21:44, csütörtök
 
  Szent Flórián vértanú - A vegyivédelem és tűzoltók védőszentjeEmléknapja: május 4.
Flórián magas rangú katonatiszti családból származott. A római hadsereg tisztje lett. A 3. sz. második felében szolgált, s mint sok más katona, ő is megtért és keresztény lett. Mivel ebben az időben éppen nem voltak nagy keresztényüldözések, így kiszolgálta katonaidejét és megkapta az obsitot, és Noricum tartományban, Mantemban (Krems mellett) telepedett le.
Diocletianus császár uralkodása alatt, 303-ban ismét föllángoltak az erőszakos keresztényüldözések. Legendája szerint, amikor Flórián megtudta, hogy az Enns-parti Laureacumban (ma: Lorch) elfogtak negyven keresztényt, útra kelt, hogy segítségére legyen a foglyoknak. Elfogták és Aquilinus bíró elé vitték, aki megbotoztatta, és arra ítélte, hogy nyakában kővel vessék a folyóba. Az ítéletet 304. május 4-én hajtották végre: az Enns hídjáról egy malomkővel a vízbe taszították le Flóriánt. Holttestét egy Valéria nevű özvegy kiemelte a vízből és eltemette. A sír fölé később templomot építettek, mely a bencések, majd a lateráni kanonokok gondozásába került. Körülötte épült ki a mai híres kegyhely, St. Florian (Linztől délre). Tisztelete főként Bajorországban, Ausztriában és Magyarországon terjedt el. Árvizek és tűzvészek ellen védő szent. Szent Flórián a egyik legnépszerűbb, és leggyakrabban ábrázolt középkori szent volt, szobra vagy képe majdnem minden településen megtalálható volt, esetleg több helyen is. Ennek oka legendáiban található.

- Az egyik szerint Flórián Caecia erőd parancsnoka lett, az erődben hatalmas tűzvész pusztított, amit Flórián - szinte kilátástalan helyzetben - megfékezett. Katonái, kiket a legszörnyűbb tűzhaláltól mentett meg, Flórián emberfeletti, isteni erejének tulajdonították a tűzvész elmúltát s hírét szájról szájra adva, megszületett a Flórián-legenda.

- A másik legenda szerint Flórián még gyermek volt, amikor imádságos közbenjárására csodálatos módon kialudtak egy égő ház lángjai. A másik legenda szerint egyszer egy szénégető nagy máglyát rakott, melyet annak rendje-módja szerint portakaróval fedett be. Amikor a farakás belseje már izzott, egy nagy szélvihar megbontotta a portakarót, és az egész lángba borult. A szénégető próbálta újra befödni a máglyát, de eközben ő maga is a lángok közé esett. Nagy veszedelmében így fohászkodott: ,,Szent Flórián, aki vízben lettél vértanú, küldj vizet segítségemre, és mentsd meg az életemet!" Azonnal víz öntötte el a máglyát, és a szénégető megmenekült. A Legenda Aurea, az aranylegenda szerint: ,,Florián Lorchba indult, és a keresztények után kutató katonákkal találkozott. Így szólt hozzájuk: «Ne fáradjatok tovább a keresztények kutatásával, hiszen én magam is keresztény vagyok. Forduljatok meg, és jelentsétek a parancsnoknak.» Amikor Aquilinus a parancsnok kínpaddal fenyegette, így imádkozott: «Uram Istenem, tebenned reméltem, tehát soha meg nem tagadhatlak. Kész vagyok érted szenvedni, és föláldozni életemet, csak adj erőt a szenvedésre, és végy föl választottaid sorába, kik előttem megvallották szent nevedet.» Aquilinus ennek hallatára rákiáltott: «Micsoda badarságot beszélsz, hogy dacolni akarsz a császár parancsával!» Mire Flórián: «Míg földi fegyvert hordtam, titkon szolgáltam Istenemet, és a sátán soha nem bírt elidegeníteni Tőle. Most a testem ugyan hatalmadban van, de a lelkemnek nem árthatsz, mert az egyedül Istené. Engedelmeskedem parancsaidnak, amennyiben mint katona ezzel tartozom, de arra senki nem kényszeríthet, hogy bálványokat imádjak!» Miközben botozták, ezt mondta: «Tudd meg, semmiféle kínzástól nem félek. Gyújtass máglyát, és én Jézus Krisztus nevében örömmel lépek rá. Íme, most áldozatot mutatok be Uramnak Istenemnek, aki megerősített, s ezen megtiszteltetésre méltatott engem.»

Egykori katonatársai vitték a kivégzésre. Megkötözték, követ kötöttek a nyakába, és fölállították a híd korlátjára, de egyikük se merte a vízbe taszítani. Hosszú idő után jött egy fiatal katona, aki nem ismerte Flóriánt, ő odaugrott és belelökte a folyóba. Amikor azonban kíváncsian utána tekintett, hogy lássa elmerülését, megvakult.

- Ábrázolása: A 17. sz. óta terjedt el magyarországi kultusza, ahol Szent Flórián képét vagy szobrát katonaruhában, égő házzal ábrázolják, melyre dézsából vizet önt. A tűzzel való kapcsolata magyarázza, hogy a sörfőzők (Szegeden a sört "flóriánvíznek" hívták), kéményseprők, pékek patrónusa is volt.

Népi szokás: Ünnepén a kemencében nem éghetett tűz. Egyes vidékeken ünnepének hajnalán a család minden tagja vízbe mártotta a kezét, nehogy a keze nyomán a házban tűz támadjon.

...... ........... .....

 
 
0 komment , kategória:  Férfi szentek  
Szent Flórián vértanú
  2017-05-04 16:14:44, csütörtök
 
  SZENTLECKE a Jelenések könyvéből
A vértanúk nem kímélték életüket mindhalálig, Krisztusért.
Én, János, harsány hangot hallottam az égben: ,,Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és Fölkentjének királysága, mert letaszították testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk trónja előtt. De legyőzték a Bárány vérével és tanúságuk igéjével. Még életüket sem kímélték mindhalálig!
Ezért örvendezzetek, ti, mennyek, és ti, akik benne laktok!"
Ez az Isten igéje.
Jel 12,10-12a

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Az Úr kiragadott engem * minden rettegésből! 9a. vers.
Előénekes: Minden időben áldom az Urat, * dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
Lelkem az Úrban dicsekszik, * hallják meg ezt a szelídek és örvendezzenek.
Hívek: Az Úr kiragadott engem * minden rettegésből!
E: Magasztaljátok az Urat énvelem, * dicsőítsük az ő nevét mindnyájan.
Kerestem az Urat, és ő meghallgatott engem, * és kiragadott minden rettegésből.
H: Az Úr kiragadott engem * minden rettegésből!
E: Megvilágosultok, ha az Úrra néztek, * és arcotokat nem éri szégyen.
Az Úr meghallgatta a szegényt, aki hozzá kiáltott, * és minden szorongatásából kiszabadította.
H: Az Úr kiragadott engem * minden rettegésből!
E: Az Úr angyala minden istenfélőt körülsáncol, * és megszabadítja őt.
Ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr, * boldog az az ember, aki őbenne bízik.
H: Az Úr kiragadott engem * minden rettegésből!
Zsolt 33,2-3.4-5.6-7.8-9

ALLELUJA
Téged, Isten, dicsérünk, * téged Úrnak ismerünk! Jeles mártírseregek * magasztalnak tégedet. - 6. tónus.
EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak.
Búcsúbeszédében Jézus így szólt övéihez:
,,Ha a világ gyűlöl titeket, tudjátok meg: engem előbb gyűlölt. Ha a világból volnátok, szeretne titeket a világ, mint övéit. De ti nem vagytok a világból, mert kiválasztottalak titeket a világból; ezért gyűlöl benneteket a világ.
Emlékezzetek vissza tanításomra: nem nagyobb a szolga uránál! Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tiéteket is megtartják.
Mindezt miattam teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem."
Ezek az evangélium igéi.
Jn 15,18-21

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
31. A VÉRTANÚKRÓL
Pap: Imádkozzunk, testvéreim, a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hősiessége által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozatvállalás magasztosságát!
Lektor: 1. Vértanúidért, akik mindhalálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát!
3. Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük!
4. Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét szent véredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait!
5. Vértanúidért, akik együtt uralkodnak veled, fogadd be (N. testvérünket és összes) halottainkat örök országodba!
Pap: Győzelmes királyunk, Jézus Krisztus! Látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg nekik erősítő kegyelmedet! Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Hívek: Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Aki teljes szívből hisz, méltó a keresztségre.
  2017-05-04 16:12:55, csütörtök
 
  SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
Aki teljes szívből hisz, méltó a keresztségre.
A jeruzsálemi üldözés idején az Úr angyala így szólt Fülöp diakónushoz: ,,Kelj föl! Menj délnek, arra az elhagyatott útra, amely Jeruzsálemből Gázába vezeti"
Fülöp felkerekedett és elindult. Egyszer csak megpillantotta az etióp királynőnek, Kandákénak egyik udvari főemberét, aki a királynő kincstárát kezelte. Az etióp kincstárnok Jeruzsálemben volt imádkozni. Visszatérőben kocsiján ülve Izajás próféta könyvét olvasta.
A Szentlélek akkor így szólt Fülöphöz: ,,Menj, és szegődjél oda a kocsihoz!" Fülöp odasietett, és hallotta, hogy Izajás próféta könyvéből olvas. Megkérdezte: ,,Érted-e, amit olvasol?" Az így válaszolt: ,,Hogyan érthetném, hacsak valaki meg nem magyarázza?"
Meg is kérte Fülöpöt, hogy szálljon fel és üljön melléje. Éppen ezt a szentírási részletet olvasta:
Mint a juhot, úgy vitték leölésre, s miként a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta szólásra ajkát.
Megaláztatásában vétetett el róla az ítélet.
Ki sorolhatja fel nemzedékét?
Hiszen élete elvétetik a földről.
Az udvari tiszt odafordult Fülöphöz: ,,Kérlek, kiről mondja ezt a próféta, önmagáról vagy valaki másról?"
Fülöp akkor beszélni kezdett, és az írásnak ebből a részletéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint továbbhaladtak az úton, valamilyen vízhez érkeztek. Az udvari tiszt akkor megszólalt: ,,Nézd, itt a víz; mi akadályozza hát, hogy megkeresztelkedjem?"
Ezzel megállíttatta a kocsit, majd Fülöppel együtt lement a vízbe, és Fülöp megkeresztelte. Amikor kijöttek a vízből, az Úr Lelke elragadta Fülöpöt, és az udvari tiszt nem látta őt többé. Örvendezve folytatta útját, és öröm volt a szívében.
Fülöp pedig Azótusban találta magát, és amíg csak Cezáreába nem ért, útközben minden helységben hirdette az evangéliumot.
Ez az Isten igéje.
ApCsel 8,26-40

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Dicsérd az Istent, nagy világ! Vö. 1. vers. 13. számú responzum.
Vagy: Alleluja. 10. szám.
Előénekes: Áldjátok Istenünket, nemzetek, * dicsőségéről éneket zengjetek.
Hívek: Dicsérd az Istent, nagy világ!
Vagy: Alleluja.
E: Életet ő ad lelkünkbe, * s lábunkat meginogni nem hagyja.
H: Dicsérd az Istent, nagy világ!
Vagy: Alleluja.
E: Mindnyájan, kik félitek az Istent, † jertek, halljátok: * elbeszélem, mily nagy csodákat tett vélem.
H: Dicsérd az Istent, nagy világ!
Vagy: Alleluja.
E: Ajkam hozzá kiáltott, * nyelvem dicséretet mondott néki.
H: Dicsérd az Istent, nagy világ!
Vagy: Alleluja.
E: Áldott legyen az Isten, aki nem vetette el imámat, * és nem vonta meg tőlem irgalmát.
H: Dicsérd az Istent, nagy világ!
Vagy: Alleluja.
Zsolt 65,8-9.16-17.20

ALLELUJA
Jézus mondja: † ,,Én vagyok az égből alászállott élő kenyér. * Aki eszik ebből a kenyérből, örökké élni fog." Jn 6,51 - 5. tónus.

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Jézus a szentáldozásban az élet kenyere.
A kenyérszaporítás utáni napon Jézus így szólt a sokasághoz: ,,Senki sem jöhet hozzám, ha nem vonzza az Atya, aki küldött engem. Én feltámasztom őt az utolsó napon. A prófétáknál ezt olvassuk: »Mindnyájan Isten tanítványai lesznek.« Mindaz, aki hallgat az Atyára, és tanul tőle, hozzám jön. Nem mintha az Atyát látta volna valaki. Csak aki Istentől való, az látta az Atyát. Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, annak örök élete van.
Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, és mégis meghaltak. Itt a mennyből alászállott kenyér, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adni fogok, az én testem a világ életéért."
Ezek az evangélium igéi.
Jn 6,44-51
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
A húszéves Törőcsik Marit ünnepli a filmvilág krémje
  2017-05-04 16:07:48, csütörtök
 
  A húszéves Törőcsik Marit ünnepli a filmvilág krémje A cikk linkje: Link  
 
0 komment , kategória:  ma is élő híres Emberek  
A Juventus csapata legyőzte Monaco csapatát
  2017-05-04 16:04:31, csütörtök
 
  A Juventus csapata legyőzte Monaco csapatát Cikk és videók a mérkőzésről itt látható Link  
 
0 komment , kategória:  Külföldi foci  
Így védekezik a szervezet a daganatok ellen
  2017-05-04 16:00:35, csütörtök
 
  Így védekezik a szervezet a daganatok ellen A cikk itt olvasható Link  
 
0 komment , kategória:  Egészségünk megörzése  
Megmutatjuk Soros György igazi arcát
  2017-05-04 15:57:47, csütörtök
 
  Megmutatjuk Soros György igazi arcát Itt olvasható Link  
 
0 komment , kategória:  Hírek  
Vérfagyasztóan közeli találkozás a nagy fehér cápával
  2017-05-04 15:55:06, csütörtök
 
  Hatalmas cápa ugrott ki a vízből Dél-Afrikában, a látványos eseményt egy búvár vette videóra - írja az Atlas Obscura.
A jelenet csupán néhány másodpercig tartott, de valószínűleg örökre emlékezetes marad a videót készítő dél-afrikai búvár számára.
A felvételen - amely a dél-afrikai Gansbaai partjainál készült - az látható, hogy egy nagy fehér cápa valósággal kirobban a vízből és a kamera felé vetődik. E viselkedést szakkifejezéssel élve kiugrásos prédálásnak (breaching) nevezik, és viszonylag ritkán figyelhető meg nagy fehér cápáknál, pláne ilyen közelről.
Videó Link
A cápák ehhez a támadási formához akkor folyamodnak, amikor gyors zsákmányállatot, például fókát kell elejteniük. Mivel azonban egy hatalmas testtömeggel rendelkező ragadozónak nem egyszerű nagyot vetődni, a kiugrásos prédálás sok energiát igényel. A cápák tehát csak akkor ugranak ki a vízből, ha az feltétlenül szükséges. A kereskedelmi búvárkodás során ezért a szakemberek gyakran alkalmaznak ,,műfókákat", hogy a turisták egy zárt ketrec biztonságos fedezékéből akció közben is megcsodálhassák ezeket a páratlan állatokat.
Gansbaai partvidékének közelében egyébként nagy számban élnek fehér cápák.


 
 
0 komment , kategória:  érdekes képek  
A Fatimai Kegyhely – Az isteni jelenés emléke
  2017-05-04 15:06:29, csütörtök
 
  A Fatimai Kegyhely - Az isteni jelenés emléke Videó ezen az oldalon Link

Fatimai Szűzanya kegyhely templom - Zakopane
...... .....Fatima a szűzanya
...... .........


Kilencvenkilenc éve, 1917. október 13-án teljesedett be a római katolikus egyházban 1930-tól hivatalosan is elismert fatimai jelenések közül az utolsó és talán a leghíresebb, az úgynevezett napjelenés. A Vatikán a három fatimai titok közül az utolsót csak II. János Pál pápa pontifikátusa idején, 2000-ben hozta nyilvánosságra. A történelemfordító 1917-es év előtt szinte senki sem hallott a Leira városától mintegy harminc kilométerre fekvő portugál településről, Fatimáról.
A városka - sajátos módon - Mohamed próféta kedvenc leányának nevét viseli,
amit még az ibériai kalifátus idején kapott a móroktól. Az álmos portugál kisváros neve az első világháború derekán, a bolsevik forradalom vérzivataros évében, 1917-ben vált széles körben is ismertté.
Május 13-án a település határában fekvő Iria-völgyben (Cova d'Iria) három gyermek, név szerint az akkor tízéves Lúcia de Jesus dos Santos, valamint unokatestvérei, a kilencéves Francisco Marto, valamint a hétéves Jacinta Marto a nyájat őrizte, amikor nem sokkal a déli rózsafüzér-imádság után sugárzó fényt láttak azon a helyen, ahol ma a világhírű zarándokhely bazilikája áll.
A három látnok unokatestvér: Lúcia, Francisco és Jacinta a képenA három gyermek először villámlásnak vélte a fényjelenséget, amelytől megrettenve, éppen hazafelé indultak volna, amikor egy második villanásra figyeltek fel.
A prefektus be akarta bizonyítani, hogy hazug meséről van szó
A tölgyfabokor felett kibontakozó sugárzó fényben - elmondásuk szerint - egy, a kezei között rózsafüzért tartó nő alakját látták, aki meghívta őket, hogy minden hónap 13-án jöjjenek vissza Cova d'Iriához.
A gyermekek így is tettek - egy alkalmat kivéve -, és mind az ötször megjelent előttük a fényesen ragyogó nőalak, a Szent Szűz.
...... .......


Azonban mindhárom gyermek továbbra is azt állította, hogy rendszeresen a Szent Szűz jelenik meg előttük. Miután elengedték őket a prefektúráról, augusztus 19-én Valinhos mellett - Cova d'Iria közelében - ismét látták a jelenséget.
Az utolsó jelenés időpontját és helyszínét napra és órára pontosan jó előre bejelentette, így október 13-án hatalmas, egyes korabeli becslések szerint 70 ezres tömeg, de legalább 30 ezer ember gyűlt össze a környékről. A különleges jelenés az óriási tömeg előtt is bekövetkezett. A sugárzó nőalak azt mondta, hogy ő a Rózsafüzér királynője, és ezen a helyen emeljenek kápolnát a tiszteletére.
a tömeg egy emberként úgy érzékelte, hogy előbb elhalványodott és ezüstszínűvé vált a napkorong, majd sebesen forogni kezdett, mint egy tűzkerék, végül úgy tűnt, mintha a Föld felé zuhanna. Az utolsó fatimai esemény, az 1917. október 13-ai volt.
Ilyen a fatimai üzenet is, mely megtérésre és bűnbánatra indító fölszólításával az evangélium szíve felé irányít és indít." (Forrás: Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, Hittani Kongregáció, Fatima üzenete
XVI. Benedek pápa csak negyedszázaddal később vetette papírra a titkokat
A fatimai jelenésekről szóló első részletesebb egyházi összefoglalót Formigao portugál katolikus pap készítette, 1921-ben. Mindezek alapján Leira püspöke 1922. május 3-án elrendelte a fatimai jelenésekkel kapcsolatos kánonjogi per megindítását. A püspök a kánoni eljárás eredményeként 1930. október 13-án, napra pontosan tizenhárom évvel az utolsó látomás után,
kiadta az ,,Isteni gondviselés" című pásztorlevelét, amelyben a jelenéseket hivatalosan is elismertnek minősítette, és engedélyezte a Szent Szűz tiszteletét Fatimában.
A városkát már 1917-ben sok tízezernyi zarándok kereste fel, napjainkban pedig mintegy ötmillió ember fordul meg évente a világhírű kegyhelyen
A három unokatestvér közül kettőt, Franciscót és Jacintát elvitte az 1918-ban kitört spanyolnátha-járvány, Lúcia pedig karmelita apácaként rejtetten, visszavonultan élt hosszú évtizedeken át egy spanyolországi zárdában. A hat fatimai jelenés közül a harmadik eseményen, 1917. július 13-án a ragyogó fényben álló nőalak három titkot is megosztott a gyermekekkel.
Lúcia nővér az első kettőről csak 1940. augusztus 31-én számolt be írásban Leira püspökének.

- Az első titok a pokol látomása. ,,A Szűzanya egy hatalmas tűztengert mutatott, ami a föld alatt látszott. Emberi formájú démonok és lelkek voltak alámerülve, mint égő, átlátszó széndarabok, mind megfeketedett vagy bronzszínben ragyogott, a tűzvészben lebegtek, majd az égbe emelkedtek a lángok segítségével, amelyek belőlük indultak füstfelhőket okádva, majd körülvéve minket súlytalanul, fájdalmas és kétségbeesett sikolyok és nyögések közepette visszahulltak."
- A második fatimai titok az első világháború végét és egy következő, még pusztítóbb világégés kirobbanását vizionálja, illetve Oroszország felajánlására vonatkozik.
További részlete a cikknek itt olvasható Link
- A harmadik fatimai titok az egyház és a pápa szenvedéseiről, nagy vértanúságokról és a hűséges hitvallásról szól.(Forrás: Adorans, Fatima) a civilizáció pusztulására utal a harmadik fatimai titok
 
 
0 komment , kategória:  Női szentek bemutatás  
Tornádó és Jégeső országszerte volt tegnap
  2017-05-04 15:03:05, csütörtök
 
  Húsz komolyabb bejelentéshez riasztották szerda estig a tűzoltókat Pest megyében, ahol jég és a hirtelen lezúduló eső okozott kisebb-nagyobb fennakadásokat, ezt közölte a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-vel. Csámpai Attila elmondta, Nagykáta és Tápiószentmárton térségét jégeső sújtotta, Dunavarsányban, Szigetszentmiklóson, Taksonyban a lezúduló esővíz okozott problémákat. A Tolna megyei Bátán pedig tornádót észleltek a helyiek. Az előrejelzések szerint a következő napokban kisebb eséllyel lehet zivatar, várhatóan heves kísérőjelenségek és felhőszakadás nélkül, és napközben is 19-24 fokig melegszik a levegő.
Ilyen villámlás volt nálunk is Gazdagréten
.......

 
 
0 komment , kategória:  Hírek  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 11 
2017.04 2017. Május 2017.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 1 db bejegyzés
e hónap: 293 db bejegyzés
e év: 4009 db bejegyzés
Összes: 34684 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 0
  • e Hét: 4805
  • e Hónap: 97973
  • e Év: 1001882
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.