Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Szerzetestől-68/836
  2017-10-29 18:23:13, vasárnap
 
  Eckhart mester: In hoc apparuit caritas Dei in nobis

,,Isten szeretete abban nyilvánul meg, s azáltal válik láthatóvá
bennünk, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy a
Fiúval, a Fiúban és a Fiú által éljünk.'' Hiszen aki nem a Fiú által
él, bizony helytelenül él.
Ha egy gazdag királynak szép leánya volna, és egy szegény ember fiához adná feleségül, ezzel a fiú egész nemzetségét nemesi rangra emelné. Azt mondja egy mester: Isten emberré lett, s ezzel az egész emberi nemet fölemelte, nemessé avatta. Örvendjünk tehát, hogy Krisztus, a mi testvérünk saját erejébôl az angyalok karai fölé,emelkedett és Isten jobbján ül. Ez a mester jól beszélt, ám nem sokat érek vele. Mert mit segítene rajtam, ha volna ugyan egy gazdag fivérem, de én magam szegény volnék? Vagy mit segítene rajtam, ha volna ugyan egy bölcs fivérem, de én magam bolond volnék?
Mást mondok inkább, valamit, ami mélyebbre hatol: Isten nemcsak hogy emberré lett, hanem magára is vette az emberi természetet. A mesterek általában azt tanítják, hogy az emberek természetükben egyformán nemesek. Bizony mondom: mindaz a jó, ami valaha is a szentek sajátja volt, és Máriáé, Isten anyjáé, és Krisztusé, emberi mivolta szerint, az mind az én sajátom is ebben a természetben. Azt kérdezhetnétek erre: ha ebben a természetben már eleve az enyém mindaz, amit Krisztus az ô embervoltában nyújthat, akkor miért emeljük mégis magunk fölé, és miért tiszteljük Urunkként és Istenünkként? Azért, mert Isten hozzánk küldött követe volt, aki elhozta nekünk üdvösségünket. De az üdvösség, amit elhozott, a miénk volt. És ez a természet benne lüktet abban a legmélyebb alapban, ahol az Atya a Fiát
szüli. Ez a természet Egyetlen Egy és egyszerű. Lehet, hogy itt még
valami kilátszik belôle vagy hozzátapad, de az nem ez az Egy.
(Surányi László fordítása)

/Eckhart mester domonkos szerzetes +1328/
 
 
0 komment , kategória:  Eckhart mester  
Lelkésztől-62/835
  2017-10-27 15:19:42, péntek
 
  George Fox: Újjászületve Isten képmására

Egy napon, miután kint jártam, majd hazatértem, fölemeltettem Isten szeretetébe, úgy, hogy csak csodálkozni tudtam szeretetének nagyságán.Ebben a lelkiállapotomban megnyilatkozott nekem az Örökkévaló világossága és hatalma, úgy, hogy világosan láttam, hogy mi minden történt Krisztusban és Krisztus által, s hogy mi mindennek kell még történnie s hogy hogyan gyôzte le és semmisítette meg a Kísértôt, a Sátánt és annak minden művét, s hogy miként áll fölötte. Fölismertem,hogy ezek a nyugtalanságok javamra voltak, hasonlóképpen a Krisztustól kapott hitem próbatételét szolgáló kísértések is. Ha néha el is fátyolozódott a lelkem, rejtett hitem mégis szilárd maradt; és lelkem mélyén megtartott a remény, mint a horgony a tenger mélyén és lehorgonyozta halhatatlan lelkemet püspökéhez, s rávette, hogy ússzon a világ tengerén, a tomboló hullámok, a viharok és a kísértések között. De ó! Egyszerre csak jobban láttam, mint valaha félelmeimet,próbatételeimet és kísértéseimet. Amikor kiáradt a fény, mindaz, ami a fényen kívül volt, sötétségnek, halálnak, kísértésnek tűnt; az istentelen, bűnös dolgok mind nyilvánvalóvá és láthatóvá váltak a fényben. Ezután tiszta tűz támadt bennem, s akkor láttam, hogy miként járt át , tisztító tűzhöz hasonlóan . . . akkor rám szállt a megkülönböztetés lelke, amelyben élesen láttam a saját gondolkodásomat, nyögésemet és sóhajtásomat, s hogy mi volt az, ami megvilágosított engem.
Lélekben ekkor eljutottam a lángoló kardon át Isten paradicsomába.Minden megújult, és az egész teremtés másként illatozott, mint azelôtt; valóban teljességgel leírhatatlanul. Most már csak tisztaságot; ártatlanságot és igazságot ismertem; mert Jézus Krisztus által újjászülettem Isten képmásává, Ádámnak a bűnbeesés elôtti állapotába. A teremtés nyilatkoztatott ki nekem, és megmutattatott,hogy minden dolog természetének és gyógyítóerejének megfelelôen kapta a nevét. Az a gondolatom támadt, hogy talán orvosként kellene tevékenykednem az emberiség javára, mivel az Úr kinyilatkoztatta nekem
a teremtmények mivoltát és gyógyítóerejét. A Lélek azonban rögtön tovább vezetett, s egy másik állapotba láttam bele, amely maradandóbb volt, mint Ádám ártatlansága, egy olyan állapotba tudniillik, mint Jézus Krisztusé, ami sohasem bukik el... Az Úr nagy titkokba vezetett be, leírhatatlan mélységek tárultak föl elôttem. Aki átadja magát a Szentléleknek, és felnövekszik a Mindenható képmásává, befogadhatja a bölcsesség Igéjét; .aki kinyilatkoztat minden dolgot, és képes fölismerni az örökkévalóban rejlô egységet.

/George Fox prédikátor,+1691 London./
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Irótól-24/834
  2017-10-22 19:45:09, vasárnap
 
  Blaise Pascal:Ima
IV. Éleszd föl bennem, Uram, a néma csodálatot az iránt a csodálatos gondviselés iránt, melyben életem folyamán részeltettél; ostorozásod iránt, mely nyugovást hoz; s ahogy béketűrésed idején keserves bűnökben tengôdtem, most üdvös bajaimban hadd ízleljem kegyelmed égi édességeit mindabban, amivel sújtasz. És azt is megértettem, Uram,hogy szívem annyira megkeményedett, és a világ gondolatával,gondjával, izgalmával és ragaszkodásával annyira megtöltekezett, hogy az egészséghez hasonlóan sem a betegség, sem a beszélgetés, sem a könnyek, sem a Szentírás, sem Evangéliumod, sem a legszentebb misztériumok, sem az alamizsnálkodás, sem a böjtölések, sem a halálra készülés, sem a csodák, sem a szentségek vétele, sem szent tested tisztelete, sem összes erôforrásom és valamennyi emberi erôforrás együttvéve nem kezdeményezheti megigazulásomat, ha mindezekben nem övezel fel kegyelmednek egészen különleges segítségével. Tehozzád szólok azért, Uram, mindenható Istenemhez, hogy olyan javat kérjek tôled, mit az összes teremtmény együttesen sem adhat meg. Nem volna
bátorságom hozzád intézni kiáltásomat, ha valaki más meghallgatná.
Szívem átalakítása azonban, mit tôled kérek, Istenem, a természet
minden erôfeszítését fölülmúlja, szavamat egyedül természetem és
szívem mindenható alkotójához és mesteréhez intézhetem. Kihez
kiáltsak, Uram, kihez folyamodnám, ha nem hozzád? Rajtad kívül senki sincs, aki betöltené várakozásomat. Magát Istent kérem és keresem;egyedül hozzád fordulok, Uram, hogy magaménak vallhassalak. Nyisd meg szívemet, Uram, lépj a pártütés fészkébe, melyet a bűnök szálltak meg;ôk tartanak hatalmukban. Hatolj be, mint valami erôdítménybe, ám kötözd meg elôbb az erôs és hatalmas ellenséget, ki kényuraságban tart, s utána foglald le az itt levô kincseket.
Uram, vedd szeretetedet, melyet a világ elrabolt; tartsd kezedben
azt a kincset, avagy inkább vedd vissza, mivel egészen a tied, akár az a képedet viselô adópénz is, mellyel tartozom neked. Te alkottad,Uram, második születésem, keresztségem pillanatában; mostanra már egészen kivehetetlenné vált. A világ annyira belényomta saját ábrázatát, hogy a tiéd fölismerhetetlenné vált. Egyedül Te adhattad a lelket nekem; egyedül Te formázhatod újra, és homályosodott képed helyén egyedül Te nyomhatod bele azt újra, vagyis Jézus Krisztust,Üdvözítômet, aki képmásod és lényeged igaz jelleme.

/Blaise Pascal természettudós,filozófus,iró +1662 Párizs/
 
 
0 komment , kategória:  Pascal,Blaise  
Irótól-23/833
  2017-10-20 17:59:35, péntek
 
  Jean Paul: Van gondviselés a világtörténelemben

A végzet éjszakát borít ránk és csak a legközelebbi útig ad világító fáklyát a kezünkbe; hogy ne veszítsük kedvünket a jövô szakadékai és a cél távolsága miatt. Voltak évszázadok, amelyekben az emberiséget bekötött szemmel vezették -- egyik börtönbôl a másikba, lesznek ezután is századok, amelyekben némelyek meghalnak, amikor népek emelkednek föl, népek enyésznek el, s közben az emberi nem tovahalad. Mi vigasztal bennünket? Egy végtelen szív e világon túl. Van magasabb
rend, van gondviselés a világtörténelemben, amelyik nem az általunk lefektetett szabályok szerint köti zavaros földünket Isten magasabb városához.

/Jean Paul Richter német iró +1825. Bayreuth/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Lelkésztől-61/832
  2017-10-15 10:35:09, vasárnap
 
  Jézus hivása Egyházának tagjain át örömével táplálkozásra is szól.
,Szürke hétköznap'', mondják. A szürke nem ünnepi szín. A mai
embernek egyre nehezebb igazán ünnepelni. A szükséges kellékek:
képzelôerô, szabad kedv, derű és fôleg: közös öröm. Anyagi szegénység itt épp nem akadály, sôt -- a vagyon az! Ifjak, fiatal keresztények is sóvárognak ünnep után, és ezerszer igazuk van! Oly Egyházról álmodnak,amely lehet talán szegény és erôtlen, de befogad mindenkit, és egy nagy, hívogató közösség minden ember számára. Ez volna az ünnep! Nos,a meghívás elhangzott, miért ne mennénk, miért ne azonnal?

/Szent Isván magyar katolikus Plébánia 1996.USA/
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Lelkésztől-60/831
  2017-10-12 14:22:20, csütörtök
 
  Bousset az első keresztényekről.
"a veszedelmekkel szemben szilárdak, testvéreikkel gyöngédek. Mindenható Lélek vezeti őket, tudja a látszólagos ellentétek kiegyenlítésének titkát. Érző szívet ad nekik, szeretettől lágy szívet - mégis keményet, mint a vas, hogy helytálljanak minden fenyegetéssel szemben. Megszilárdítja s meg is olvasztja. Állhatatosságban: mint a gyémánt, szilárdak. Testvéri szeretetben: emberi test és vér. Így hat rájuk az égi láng... Isten Fiának apostolai azelőtt vetekedtek az elsőségben; de mióta a Szentlélek egy szívvé-lélekké tette őket, többet nem irigykednek, nem viszálykodnak. Ha Péter szól, mintha ők szóltak volna; ha árnyéka beteget gyógyít, mind az egész Egyház lelkendezve dicsőíti az Urat." -

/Wilhelm Bousset német teológus +1920.Giessen./
 
 
0 komment , kategória:  Bousset,Wilhelm  
Szerzetestől-67/830
  2017-10-08 14:43:00, vasárnap
 
  Ima hazánkért.
Mindenható, örök Isten! kérlek, ôrizd meg kedves magyar hazánkat
minden külsô és belsô veszedelemtôl, és a boldogságos, mindenkoron szeplôtelen Szűz Máriának, Magyarország Nagyasszonyának, Szent Péter és Pál apostoloknak, Szent István elsô apostoli királyunknak és minden szenteidnek könyörgése által adj magyar népednek egyességet és békességet; távolíts el tôlünk minden háborúságot és tévelygést, hogy Anyaszentegyházadnak hite szerint neked mindvégiglen bátorságos szabadsággal szolgáljon. A mi urunk Jézus Krisztus által. Amen. (Sík:
DB, 855)

/Sík Sándor piarista szerzetes. - +1963.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Sik Sándor  
Bibliából206/829,Lk 10
  2017-10-06 18:14:06, péntek
 
  Isten országának jelei megtérésre inditsanak.
Lk 10,13Jaj neked, Betszaida! Mert ha Tíruszban és Szidonban történtek volna a bennetek végbement csodák, már régen zsákban és hamuban ülve tartottak volna bűnbánatot. 14De Tírusznak és Szidonnak könnyebb lesz a sorsa az ítéleten, mint nektek.
15És te, Kafarnaum! Vajon az égig fogsz emelkedni? Az alvilágba süllyedsz! (Iz 14,13.15) 16Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket megvet, engem vet meg; aki pedig engem megvet, azt veti meg, aki engem küldött.<

A megtérésnek látható jelei vannak.
Jézus küldöttei is ezen munkálkodnak.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Lelkésztől-59/828
  2017-10-01 11:23:14, vasárnap
 
  Helder Camara: Imádságok

Tékozló fiú, aki ott vagy a mennyben,
fiú, akit megmentett a bizalom,
aki ezer meg ezer tékozlónak vagy példaképe,
fiatalember, akit megborzasztott a messzeség,
a bűn üressége,a szülôi ház fájó hiánya,
segíts,hogy ebben a félelmetes éjszakában
tudjak imádkozni. a tékozló szülôkért,
akiknek az a bűnük,hogy kiforgatják jézus példabeszédét,
kitörlik lelkükbôl az örök Atya képét.

Szüntelenül imádkozom a tékozló fiú bátyjának a megtéréséért.
Folyton a fülemben cseng a rettenetes figyelmeztetés:
,,Az elsô felébredt bűnébôl.A második --az mikor riad fel
az erényességébôl?''
. . .
Minden, de minden -- hála néked --rólad szól hozzám.

Amikor írok, azt kérem,lehessek fehér papír a kezeden,
hogy írhass rá tetszésed szerint.

Ha egy könyvben lapozok, bízva remélem,hogy a benne levô szavak nem maradnak terméketlenek,s hogy senki nem fog írni,
aki nem tud örömhírt közölni.

Minden léptem arra emlékeztet,hogy mindig -- bárhova megyek is --úton vagyok az örökkévalóság felé.

Az emberi hangzavar,
a földön tovasodródó száraz levél,
az elsuhanó kocsik,
a zsúfolt kirakatok,
a közlekedési rendôr,
a tejesember kordéja,
a szegény koldus, a lépcsô és a lift,
a vasúti sínek és a hullámvölgyek,
a fajkutyák és a csavargó korcsok,
a terhes asszony,
az újságárus,
az utcasöprô,
a templom és az iskola,
az iroda és a gyár,
az út, amelyet szélesítenek,
a domb, amelyet legyalulnak,
az odaút meg a visszaút,
a kulcs; amellyel az ajtómat nyitom,
az alvás éppúgy, mint az álom:
minden, egyszerűen minden
Feléd tereli gondolataimat.

Mit adjak az Úrnak viszonzásul
azért, amit nekem adott?

/Helder Camara brazil érsek +1999.Recife,Brazilia/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2017.09 2017. Október 2017.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 106 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 5
  • e Hét: 231
  • e Hónap: 675
  • e Év: 675
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.