Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
Szerzetestől-52/766
  2017-02-26 18:28:44, vasárnap
 
  Világi javak gondja
A világ javairúl azt mondja a Szentlélek, hogy annyit használnak
kívánságink enyhítésére, amennyi haszna vagyon az éh embernek, mikor álmában jól lakik, de üres a gyomra: Mert soha ezekkel annyira nem töltözhetik ember, hogy kívánságát megelégítse, hanem örökké éhezteti és fárasztja.
Erre nézve Szent János, mikor azt írja, hogy egyéb nincs a világon,hanem testnek, szemnek kívánsága és életnek kevélysége (1Jn 2,16); nem mondja, hogy e világon testi gyönyörűségek, gazdag birodalmok,felséges méltóságok vannak: hanem, hogy ezeknek kívánságival teljes a világ; és egyéb nincs e világon, hanem olthatatlan szomjúság,telhetetlen éhezés, végetlen vágyódás. Mert a világ, nem elégíthetvén embert javaival, azoknak kívánásával kínozza és nyughatatlan fáradsággal pusztítja. Ezért mondja Szent Dávid, a világ-szeretôkrül,hogy ,,mint az ebek, mindenkor koplalnak és kerengenek'', hogy eledelt találjanak, mellyel engeszteljék ugató gyomrukat, valamit kapnak, azt
semminek tartják; hanem, amihez nem juthatnak, azután szakad
kívánságok nyughatatlansága. Azért, a kívánságok állhatatlan
változása, ,,fel- s aláforgatja ôket'' (Bölcs 4,12).
Ezt a világi kívánságok nyughatatlan és állhatatlan forgását, két
szép hasonlatossággal adja elônkbe a Szentlélek: elôször azt mondja;hogy aki Istentűl elszakad és a világ útjain jár, Pascit ventos,szelek pásztora (Oz 12,2) és azokat ôrzi. A széllel emberi erô nem bír; senki azt bé nem rekesztheti; kedve szerint nem forgathatja:hanem ,,ott fúj, ahol akarja: nem tudja senki, honnan jô s hová mégyen'' (Jn 3,8). Azért, aki szelet ôriz, szükség, hogy szünetlen és állhatatlanul, hol ide, hol amoda forduljon; hol egy-, hol másfelé fusson és soha ne nyugodjék. Ilyen, aki világi kívánságok után jár.Másodszor, azt mondja Szent Dávid, hogy a világszeretôi olyanok, ut rota, mint a kerék (Zsolt 82,14), melynek minden része fel s alá forog mindenkor és csak az állhatatlan változásokban állhatatos; azaz; ,,oly kerengôben járnak, melynek mindenkor az elein, vagy fején vannak''(Zsolt 139, 10). Sehol vége nincsen a kerengônek: azért, aki kerengôben végig akar menni, munkáját munka követi, fáradság újítva:aki kerengôben jár, mégyen és fárad, de elég nem mégyen, hanem ugyanott marad. És noha igen megfárad a gonoszság kerengôjében: de ,,semmi nyugodalom nem adatik néki'': hanem, mint a Sísifus kínjában,
a munka munkához ragad; és akkor kezdôdik elôl, mikor gondolnád, hogy vége vagyon.
Ilyen a világ fáradsága; ilyenek a világ javai. Mégis ezekért az
emberek ennyit munkálkodnak és soha fáradságoktúl meg nem szűnnek:hanem egynéhány pénzért és kevés fizetésért; valami rossz nyereségért;egy kis tisztességért; valami rút gyönyörűségért, éjet nappá tésznek,hevet, hideget szenvednek, veszedelemtôl és haláltúl nem félnek.
Ah, mennyivel illendôbb nékünk a tiszta, valóságos jókért, az
örökké-maradó jókért, a mennyei boldogságnak elnyeréséért, az Isten kedvéért, a tökéletes jóságokért; melyek ,,megelégítik a lelket'':szünetlen munkálkodnunk és az Isten terhének viseléséhez naponként vastagodnunk. (Pázmány: VM, 2:188)

/Pázmány Péter: bíboros,S.J.szerzetes +1637..Pozsony/
 
 
0 komment , kategória:  Pázmány Péter  
Bibliából182/765,Mk 10
  2017-02-24 20:07:37, péntek
 
  Békesség Isten alkotása szerinti életből.
Mk 10,1 Ezután elindult onnan, és a Jordán túlsó partján Júdea határába ment. Újból tömeg gyülekezett hozzá, ő pedig szokása szerint ismét tanította őket.
2 A farizeusok odajárultak hozzá, s hogy próbára tegyék, megkérdezték tőle: >Szabad-e a férfinak elbocsátani a feleségét?< 3 Ő így felelt nekik: >Mit parancsolt nektek Mózes?< 4 Erre azt mondták: >Mózes megengedte, hogy válólevet írjunk és elbocsássuk< {MTörv 24,1}. 5 Erre Jézus azt válaszolta nekik: >A ti keményszívűségetek miatt írta nektek e parancsot. 6 A teremtés kezdetén azonban Isten férfivá és nővé alkotta őket {Ter 1,27}. 7 Ezért az ember elhagyja apját és anyját, a feleségéhez ragaszkodik, 8 és a kettő egy testté lesz {Ter 2,24}. Így már nem ketten vannak, hanem egy test. 9 Amit tehát Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza!< 10 Odahaza a tanítványai ismét megkérdezték őt erről a dologról. 11 Azt felelte nekik: >Aki elbocsátja a feleségét és másikat vesz, házasságtöréssel vét ellene. 12 És ha az asszony elhagyja férjét és máshoz megy, házasságot tör.<
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Lelkésztől-50/764
  2017-02-19 15:14:30, vasárnap
 
  Békesség az erőszakmentesség gyakorlásából.
Az embernek alapvetô joga, hogy védekezzék az igazságtalanság
ellen. De hogy a megtorlás a védelemnek hatásos vagy egyáltalán jó eszköze-e, az más kérdés. Talán csak az elôzô jogtalansághoz ad újabbat és mindenképp gyűlöletet szít. -- Jézus dicséri azt, aki
kerüli az erôszakot (Mt 5,5), és Sz Pál int: Ne gyôzesd le magad a
gonosztól, de gyôzz rajta a jó által. -- Nem a legjobb az, ha
jogainkat mindenáron ,,kivívjuk''. Aki odáig jut, hogy jogáról
keserűség nélkül lemond, az nagy sikert aratott: békét és belsô
szabadságot. De persze csak saját egyéni jogunkról mondhatunk le, nem embertestvérünkérôl, az elnyomottakéról.

/Szent István Magyar Plébániától 1996.USA/
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Bibliából181/763,Mk 8
  2017-02-17 11:31:49, péntek
 
  Békesség az evangélium életet megmentő erejéből.
Mk 8,34 Azután magához hívta a tömeget a tanítványaival együtt, és azt mondta nekik: >Aki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl keresztjét és kövessen engem. 35 Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét énértem és az evangéliumért, megmenti azt. 36 Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelkének pedig kárát vallja? 37 Hisz mit adhat az ember cserébe a lelkéért? 38 Mert aki szégyell engem és az én igéimet ebben a házasságtörő és bűnös korban, az Emberfia is szégyellni fogja azt, amikor eljön Atyjának dicsőségében a szent angyalokkal.<
9,1 Ezután így folytatta: >Bizony, mondom nektek: vannak egyesek az itt állók közül, akik nem ízlelik meg a halált, amíg meg nem látják, hogy eljön az Isten országa hatalommal.<
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Szenttől-42/762
  2017-02-12 13:29:14, vasárnap
 
  Békesség a szeretetben növekedésből.
Óh tűz, mely mindig lángolsz és soha ki nem alszol! Óh szeretet,
mely szüntelen lobogsz és soha el nem hamvadsz! Gyullassz föl engem, s lángolni fogok! Gyullassz, óh gyullassz föl, hogy csakis Érted égjek mindenestôl! -- Mit nem a hit s szeretet szült, az nem jó! Ketten egyedül, egyedül ôk szülei az erénynek! -- A hit az Isten házát alapozza, remény a falát húzza föl magosra, a szeretet tetôzi s lesz lakosa. -- A világ és önmaga megvetésével /megszabadulással/ gyarapszik a lélek Isten és felebarát szeretetében. -- Szeretet a lélek szépsége: minél inkább nô a szeretet, annál jobban szépül a lelked. -- Rövid törvény az, mely eléd van szabva: Szeress és tégy, amit akarsz! -- Ahol megvan a szeretet, ugyan mi is hiányzik onnét? Ahol nincs, ugyan mit is ér nélküle minden egyéb? -- Az igazi szeretet nem fér össze érzékiséggel;ha ezt tövestül ki nem irtjuk, azt szívünkbe be nem gyökerezhetjük.(Sz Ágoston műveibôl)

/Szent Ágoston püspök +430 Hippo,Észak Afrika/

 
 
0 komment , kategória:  Szent Ágoston  
Bibliából180/761,Mk 7
  2017-02-10 18:46:06, péntek
 
  Békesség Isten nekünk szóló üzenetének meghallásából.
Mk 7,31 Ezután ismét eltávozott Tírusz vidékéről. Szidonon át a Galileai tengerhez ment, a Tízváros határába. 32 Ott odavittek hozzá egy siketnémát, és kérték őt, hogy tegye rá a kezét. 33 Félrevitte őt külön a tömegtől, a füleibe dugta ujjait, köpött, megérintette a nyelvét, 34 majd föltekintve az égre, fohászkodott, és azt mondta neki: >Effeta!<, azaz >Nyílj meg!< 35 Erre azonnal megnyíltak a fülei, megoldódott nyelvének köteléke, és rendesen beszélt. 36 Ekkor megparancsolta nekik, hogy ezt senkinek se mondják el. De minél jobban tiltotta nekik, annál inkább hirdették. 37 Szerfölött csodálkoztak és mondták: >Mindent jól cselekedett; a süketeknek visszaadta hallásukat, és szóra bírta a némákat!<
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Lelkésztől-49/760
  2017-02-05 12:04:55, vasárnap
 
  Békesség Isten növekedést adó erejéből.
Istent úgy tiszteljük, hogy komolyan vesszük a szavát: megtesszük,amit kíván, hisszük, amit ígér. A tett számít, nem a szó. A szó elhangzik, de a tettek világítanak és világot újítanak. ,,Amit ma teszünk, az dönti el, hogy milyen lesz holnap a világ.'' (Boris Pasternak) -- Nem okvetlen nagyok e tettek. Isten alkotja a nagy műveket kisemberek kis tetteivel. Ha miattam valaki megérzi Isten közelségét, akkor Isten általam tett nagyot.

/Szent István Magyar Plébániától 1996.USA/
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Bibliából179/759,Lk 2
  2017-02-02 17:35:01, csütörtök
 
  Békesség a templomban megjelenő Jézustól.
Lk 2,22 Mikor pedig elteltek tisztulásuk napjai, Mózes törvénye szerint felvitték őt Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, 23 amint az Úr törvényében írva van: >Minden elsőszülött fiúgyermek az Úrnak legyen szentelve< {Kiv 13,2.12}, 24 és hogy áldozatot mutassanak be, amint az Úr törvénye mondja: >Egy pár gerlicét vagy két galambfiókát< {Lev 12,8}. 25 Élt pedig Jeruzsálemben egy ember, Simeon volt a neve, igaz és istenfélő férfiú, aki várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. 26 A Szentlélek kijelentette neki, hogy halált nem lát, amíg meg nem látja az Úr Felkentjét. 27 Ekkor a Lélek ösztönzésére a templomba ment. Amikor szülei bevitték a gyermek Jézust, hogy a törvény szokása szerint cselekedjenek vele, 28 karjaiba vette őt, és Istent magasztalva így szólt:
29 >Most bocsátod el, Uram, szolgádat
a te igéd szerint békességben,
30 mert látták szemeim
üdvösségedet {Iz 40,5},
31 melyet minden nép
színe előtt készítettél {Iz 52,10},
32 világosságul a nemzetek megvilágosítására {Iz 42,6; 49,6}
és dicsőségére népednek, Izraelnek< {Iz 46,13}.
33 Apja és anyja csodálkoztak mindazon, amit róla mondtak. 34 Simeon megáldotta őket, anyjának, Máriának pedig ezt mondta: >Íme, sokak romlására és feltámadására lesz ő Izraelben; jel lesz, melynek ellene mondanak 35 - és a te lelkedet tőr járja át -, hogy nyilvánosságra jussanak sok szív gondolatai.<
36 Volt egy Anna nevű prófétaasszony is, Fánuel leánya, Áser törzséből. Nagyon előre haladt már napjaiban, miután férjével hét esztendeig élt szüzessége után; 37 nyolcvannégy éves özvegy volt, és nem vált meg a templomtól, böjtöléssel és imádsággal szolgált ott éjjel és nappal. 38 Ő is odajött ugyanabban az órában, dicsérte Istent, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását.
39 Miután mindent elvégeztek az Úr törvénye szerint, visszatértek Galileába, a városukba, Názáretbe. 40 A gyermek pedig növekedett és erősödött, telve bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt rajta.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
2017.01 2017. Február 2017.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 8 db bejegyzés
e év: 106 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 32
  • e Hét: 63
  • e Hónap: 507
  • e Év: 507
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.