Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Szerzetestől-55/784
  2017-04-30 14:06:56, vasárnap
 
  Légy útitársam!
Isteni Üdvözítô, légy útitársam, mint ahogy társa voltál az Emmausz felé tartó tanítványoknak!
Szomorúan és elhagyottan vándoroltak az úton, amely keresztedtôl indult. Ekkor találkoztak veled anélkül, hogy fölismertek volna.
Szavad új életet öntött beléjük, és csak akkor ismertek rád, amikor megszegted nekik a barátság kenyerét.
Uram, emlékeztess majd erre azokban az órákban, amikor letört vagyok,képtelen arra, hogy tovább menjek! Jusson eszembe, te bennem élsz, a közelemben vagy. Ekkor ahelyett, hogy önmagamba és fájdalmamba burkolóznék, téged foglak keresni.
És utána újra a te barátságodban akarom járni bátran és vidáman a kötelesség útját.

/ P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes imakönyvéből+1994 Belgium/
 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Bibliából191/783,Jn 6
  2017-04-28 11:15:11, péntek
 
  Jézus a felajánlásunkat megáldja.
Jn 6,1Mindezek után Jézus Galilea, azaz Tibériás tengerén túlra ment. 2Nagy sokaság követte őt, mert látták a csodajeleket, amelyeket a betegeken művelt. 3Jézus fölment a hegyre, és leült ott tanítványaival. 4Közel volt a Húsvét, a zsidók ünnepe. 5Amikor Jézus fölemelte szemét és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, megkérdezte Fülöptől: >Honnan veszünk kenyeret, hogy ehessenek?< 6Ezt pedig azért mondta, hogy próbára tegye őt, mert ő maga tudta, mit akar tenni. 7Fülöp azt felelte neki: >Kétszáz dénár árú kenyér sem elég nekik, hogy mindegyiknek csak valami kevés jusson.< 8A tanítványok egyike, András, Simon Péter testvére így szólt: 9>Van itt egy fiú, akinek van öt árpakenyere és két hala. De mi ez ennyinek?< 10Jézus erre azt mondta: >Telepítsétek le az embereket!< Sok fű volt azon a helyen. Letelepedtek tehát; a férfiak szám szerint mintegy ötezren voltak. 11Jézus pedig fogta a kenyereket, hálát adott, és szétosztotta a letelepülteknek. Ugyanígy a halakból is adott, amennyit akartak. 12Miután jóllaktak, azt mondta tanítványainak: >Szedjétek föl a megmaradt darabokat, hogy semmi el ne vesszen!< 13Összeszedték tehát, és az öt árpakenyér darabjaiból, ami megmaradt az étkezők után, tizenkét kosarat töltöttek meg.
14Az emberek pedig, látva a csodajelet, amelyet művelt, azt mondták: >Bizonyára ez az a próféta, aki eljön a világra!< 15Amikor Jézus észrevette, hogy arra készülnek, hogy megragadják és királlyá tegyék, ismét visszavonult a hegyre, egészen egyedül.

A természetben is tapasztalt gyarapodás és bőkezűség nyilvánul meg.
A kapott javaink megosztására indit.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Szerzetestől-54/782
  2017-04-23 11:13:47, vasárnap
 
  Mennyei Atyánk dicsôítése

A te gyermekeid vagyunk.
Atyánk, irántunk való szereteted abban nyilvánult meg, hogy
egyszülött Fiadat küldted a világba, hogy általa fölismerhessük életünk valódi értelmét és igazi célját.
Atyánk, micsoda szeretettel ajándékoztál meg bennünket: gyermekeidnek hívnak, és azok is vagyunk!
Atyánk, Fiad lelkét küldted szívünkbe, aki így imádkozik: Abba, Atya!
Atyánk, te mennyei ajándékokkal és lelki áldások bôségével halmoztál el bennünket.
Atyánk, te a sötétségtôl szabadítottál meg, s szeretett Fiad
országába hívtál minket.
Atyánk, te méltóvá tettél, hogy részt kapjunk a szentek örökségébôl.
Atyánk, te szerettél bennünket, s kegyelemeddel soha nem múló
vigasztalást és reményt adtál.
Atyánk, te fölkelted napodat jókra és gonoszokra, esôt adsz igazaknak és bűnösöknek.
Atyánk, te saját Fiadat küldted hozzánk, hogy mindaz, aki látja a
Fiút és hisz benne, örökké éljen.
Atyánk, te belelátsz szívünk legrejtettebb redôibe.
Atyánk, te tudod legjobban, mire van szükségünk.
Atyánk, te táplálod az ég madarait és a mezôk liliomait.
Atyánk, te olyanokat keresel, akik igazán, lélekben és igaz szívvel
imádnak téged.
Atyánk, tôled származik minden közösség mennyben és a földön.
Mindenek Atyja, aki minden fölött, minden által, mindenben vagy!
Atya, akiben a változandóságnak és mulandóságnak árnyéka sincsen.
Irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, a te gyermekeid vagyunk!

/ P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes imakönyvéből+1994 Belgium/
 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Bibliából190/781,Lk 24
  2017-04-20 16:11:37, csütörtök
 
  Jézus evangéliumának elterjesztésére késziti elő apostolait.
Lk 24,35Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és azt, hogy hogyan ismerték fel őt a kenyértöréskor.
36Amíg ezekről beszéltek, egyszer csak maga Jézus állt közöttük, és azt mondta nekik: >Békesség nektek!< 37Megrémültek és féltek, mert azt hitték, hogy szellemet látnak. 38De ő megkérdezte tőlük: >Miért rémültetek meg, és miért támad kétely szívetekben? 39Nézzétek meg a kezemet és lábamat, hogy valóban én vagyok! Tapintsatok meg, és lássátok, mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van.< 40Ezt mondta, azután megmutatta nekik a kezét és a lábát. 41Mivel örömükben még mindig nem hittek, és csak csodálkoztak, azt mondta nekik: >Van itt valami ennivalótok?< 42Erre adtak neki egy darab sült halat. 43Elvette, és a szemük láttára evett belőle.
44Azután így szólt hozzájuk: >Ezek azok az igék, amelyeket elmondtam nektek, amikor még veletek voltam, hogy be kell teljesedni mindannak, ami meg van írva rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban.< 45Akkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat. 46Azt mondta nekik: >Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, és harmadnapon feltámadni a halálból. 47A nevében megtérést kell hirdetni a bűnök bocsánatára Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. 48Ti tanúi vagytok ezeknek.
Jézus szenvedése az evangélum befogadásához szükséges bűnbánatra indit.
A tanúságtételre fokozatosan jutnak el.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Lelkésztől-52/780
  2017-04-16 13:42:19, vasárnap
 
  Tanúságtételek a Jézusban megújult élet kiteljesedéséről.
Kezdet és vég, múlt és jövô él az örök Má-ban, mely a Föltámadotté (Sz Ágoston: ,,aeternum Nunc'', az isteni Most), azé, aki ,,Halott volt és íme él'' (Jel 2,8). A megölt Bárány az Úr, aki eljövendô, hogy befejezze a világ történelmét. -- A Krisztus föltámadása és fenségben való kinyilvánulása közt fut a ,,mi idônk'', a mi utunk. A hit fényében járunk, avagy -- a hit homályában is, de szilárd hittel.Hitünk azok tanúságára támaszkodik, akik látták a Föltámadottat, de az Ô Lelkére is, akit belénk küldött. A körülöttünk levô világ, de a jövendô nemzedékek is azon hitben élnek, amit mi vallunk és tanúsítunk életünkkel.

/Szent István Magyar Plébániától 1996.USA/

Kegyelmekkel áldott ünnepeket kivánok!
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Bibliából189/779,Jn 13
  2017-04-13 16:44:48, csütörtök
 
  Jézus mindenkinek adja szeretetének jelét.
Jn 13,1 A Húsvét ünnepe előtt Jézus tudta, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen e világból az Atyához, bár szerette övéit, akik a világban voltak, mindvégig szerette őket.
2A vacsora alkalmával, amikor az ördög már szívébe sugallta Júdásnak, az iskarióti Simon fiának, hogy elárulja őt, 3Jézus tudva, hogy mindent kezébe adott az Atya, és hogy Istentől jött el és Istenhez megy, 4fölkelt a vacsorától, letette felsőruháit, fogott egy kendőt és maga elé kötötte. 5Azután vizet öntött a mosdótálba, és mosni kezdte a tanítványok lábát, majd megtörölte a derekára kötött kendővel. 6Amikor odaért Simon Péterhez, az így szólt hozzá: >Uram, te mosod meg az én lábamat?< 7Jézus azt felelte neki: >Amit teszek, azt te most nem érted, de majd később meg fogod érteni.< 8Péter erre így szólt: >Az én lábamat ugyan meg nem mosod soha!< Jézus azt felelte neki: >Ha nem moslak meg, nem lesz részed velem.< 9Akkor Simon Péter ezt mondta: >Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet és a fejemet is!< 10Jézus azt felelte: >Aki megfürdött, annak elég, ha csak a lábát mossák meg, akkor egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan.< 11Tudta ugyanis, hogy ki az, aki elárulja őt, azért mondta: >Nem vagytok tiszták mindnyájan.<
12Miután megmosta a lábukat és fölvette felsőruháit, újra leült, és azt mondta nekik: >Tudjátok-e, mit tettem veletek? 13Ti úgy hívtok engem: 'Mester' és 'Úr', és jól mondjátok, mert az vagyok. 14Ha tehát én, az úr és a mester megmostam a lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. 15Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek.

Jézus személy szerint segiti tisztulásunkat.
Háritja az akadályokat,megértésre vezet.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Lelkésztől-51/778
  2017-04-09 14:04:55, vasárnap
 
  Jézus értünk adja át magát,hogy örök szövetségben velünk legyen.
A Jézus szenvedésérôl és föltámadásáról szóló beszámoló, kezdettôl fogva változatlan alakban, lényeges része az evangéliumoknak. Az evangélisták nagy egyezéssel, de itt-ott figyelmet keltô eltérésekkel hagyták ránk. Isteni méltósággal viseli Jézus a legmélyebb megaláztatást, melyben tragikusan összefog ellene emberi aljasság,gyűlölet és gôg, butaság és hitványság. Jézus a halálba megy, mert itt az Ô ,,ideje'', az ,,órája'' (Mt 26,18): nem Júdás adja Ôt át, hanem szeretô Atyja. Ô magát szolgáltatja ki: az utolsó vacsorán feláldozott Testét adja övéinek, mint az Élet Kenyerét, kiöntött Vérét, mint az Újszövetség jelét. A töprengô észnek mindez titok; ami csak ezután jön, az is, mind: Jézus utolsó kiáltásáig a kereszten és föltámadásáig: csak a félô-tisztelô hit láthat bele...

/Szent István Magyar Plébániától 1996.USA/
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Bibliából188/777,Jn 10
  2017-04-07 10:46:46, péntek
 
  Tetteink Szentiráshoz,és küldetésünkhöz kapcsolódásáról.
Jn 10,31Erre a zsidók ismét köveket ragadtak, hogy megkövezzék. 32Jézus azt mondta nekik: >Sok jótettet mutattam nektek az Atyától, azok közül melyik tettért köveztek meg?< 33A zsidók azt felelték: >Jótettért nem kövezünk meg téged, hanem a káromlásért, mivel ember létedre Istenné teszed magadat.< 34Jézus azt felelte nekik: >Vajon a ti törvényetekben nincs megírva: 'Én azt mondtam: Ti istenek vagytok'? (Zsolt 82,6) 35Ha azokat mondta isteneknek, akikhez az Isten igéje szólt - márpedig az Írás érvényét nem veszti -, 36miképp mondhatjátok arról, akit az Atya megszentelt és a világra küldött: 'Káromkodsz!', mivel azt mondtam: Isten Fia vagyok? 37Ha nem cselekszem Atyám tetteit, ne higgyetek nekem, 38de ha cselekszem, akkor, ha nekem nem is hisztek, higgyetek a tetteknek, hogy megtudjátok és belássátok, hogy az Atya énbennem van, és én az Atyában.< 39Erre ismét el akarták őt fogni, de kisiklott a kezük közül.
40Ezután ismét eltávozott a Jordánon túlra, arra a helyre, ahol János először keresztelt, és ott maradt. 41Sokan jöttek hozzá, és azt mondták: >János ugyan semmi csodajelet sem cselekedett, de mindaz, amit János róla mondott, igaz volt.< 42És ott sokan hittek benne.
Jézus Istenségéről szól az idő korlátain fölött álló tetteire utalóan is
Minket is részesiteni akar ebben.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Szenttől-44/776
  2017-04-02 12:51:19, vasárnap
 
  Imádkozás: egész szívbôl kiáltozás!
Kiált azért a mi szívünk nem testi hangokon,de fölcsapó szent lángokkal, erénnyel összehangzón;a hit kiáltó szava nagy! A fogadott fiúság Lelkével szív kiált, hogy ,,Ábba'' (Atyám). S Lélek maga zeng, zúg át.Igazságé: hangos szó! A tisztaságé: hangos!
Még holtaké is égig hat, Isten fülébe hangoz! De nemcsak szól, hanem mint Ábelé kiáltva harsog [Jel 6,10].Ám igaztalannak bárha a lelke néma; Úrnak az holt!...Te is, ha fogsz imába, nagy imát mondj öröklétért!Ne kérj mulandót, kérd ami Istené, az égé.
Hogy légy, mint égnek angyali... Ne pénzért esdj -- ami rozsda;
sem aranyért -- mely fagyos fém s a szívedet fagyasztja!Se birtokért: az föld és sár! Az ilyen esdés nem jut Isten füléig! Lenn ragad, lesz sár, amelybe megfult...
(Sz Ambrus)

/Szent Ambrus püspök +397.Milánó/
 
 
0 komment , kategória:  Szent Ambrus  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2017.03 2017. április 2017.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 106 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 18
  • e Hét: 148
  • e Hónap: 340
  • e Év: 340
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.