Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Bibliából199/801,Mt 8
  2017-06-30 14:32:32, péntek
 
  Jézusban hitre,bizalomra épülő tisztulás.
Mt 8,1 Amikor pedig lejött a hegyről, nagy tömeg követte őt.
2És íme, odajött egy leprás, leborult előtte és azt mondta: >Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem!< 3Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és így szólt: >Akarom, tisztulj meg!< Erre az mindjárt megtisztult a leprától. 4Ekkor Jézus azt mondta neki: >Vigyázz, senkinek se szólj erről, hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak és ajánld föl az adományt, amelyet Mózes rendelt, bizonyságul nekik.< (Lev 13,49)

Jézus teljes gyógyulást ad.
Ennek mások előtti bizonyosságát is lehetővé teszi.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Szerzetestől-60/800
  2017-06-25 11:32:36, vasárnap
 
  Isten műveiben munkálkodás.
A polgári életben mindenkinek be kell töltenie valamilyen hivatást.
Amikor egy pálya elônyeit és hátrányait mérlegeled, elsôsorban azokat a lehetôségeket keresd, miképp tudnád az illetô foglalkozásban Istentôl kapott képességeidet a legeredményesebben hasznosítani.
Maga Krisztus földi életében nagyobbrészt embertársai földi
boldogságát szolgálta. Volt foglalkozása, mégpedig igen szerény: ezzel is megmutatta, hogy minden életpálya értékes. Munkás lett, hogy a munkások tömegei benne ön-magukat lássák, és félelem nélkül közeledjenek hozzá. Visszaadta a munka igazi értelmét; munkánk a teremtés befejezése. Igazi hivatását azonban a lelkek megmentésének szolgálatába állította.
Krisztus téged is hív, hogy művén tovább munkálkodj, a magad által választott módon:

/P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes imakönyvéből+1994 Belgium/
 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Lelkésztől-54/799
  2017-06-23 11:51:52, péntek
 
  Romano Guardini: Nagy vagy, Uram!

Nagy vagy, Uram, és fenségednek nincsen mértékei Minden Te vagy!Mindent megtehetsz! Végtelen életed teljességében nem szorulsz rá semmire, hanem örök szabadságban nyugoszol! A Te hatalmad azonban nemcsak erô, hanem igazság és jóság isi És a Te Fiad nemcsak valóság,hanem szent értelem is!
Te olyanaranyira vagy igaz, amennyire létezô vagy; olyannyira vagy jóságos, amennyire erôs vagy; és a Te valóságod, Uram, amely elôtt nem állhat meg a miénk, teljesen egy szentségeddel, ó örök Fényi így vagy ,,az Úr, az Isten, az Egyeduralkodó, aki van, és aki volt'', és ,,aki'' méltó, hogy fogadja a magasztalást, a tiszteletet és a hatalmat''.
Taníts meg, hogy megismerjem magasztos voltod titkát! Engedd
megértenem, hogy az elôtted való meghajlásban teljesedik ki a lényem!Csak amennyiben ez világossá válik számomra, annyiban leszek az igazság birtokosa. Csak akkor üdvözülök, ha így teszek. Örök Isten, ha téged imádlak, akkor vagyok biztos nyugalomban, s ha ezt nem teszem,életem ámításban és zavarodottságban vész el.
Ajándékozd nekünk, Uram, fenséged örömét! Ha az megvan bennünk,gazdagok vagyunk! ,,Dicsérünk téged, magasztalunk téged, imádunk téged, hálát adunk neked nagy dicsôségedért'' -- imádkoztatja velünk az egyház; add kegyelmedet, hogy ezt a szív örömében tegyük!

/Romano Guardini teológus +1968 München/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Szerzetestől-59/798
  2017-06-18 11:46:40, vasárnap
 
  Mindenek üdvösségére
A keresztoltárán Jézus a Testét engesztelô áldozatul adta Atyjának:váltságdíjul és tisztító fürdônkül kiontotta a vérét. Nyomorult rabszolgaságból akart kiváltani, és bűnünk adósságából tisztára mosni.
-- E nagy kegyelem-művére tartós emlékezésül hagyta híveinek a maga Testét ételül, a maga Vérét italul, a kenyér és bor színe alatt. --Mit lehetne drágábbat adni ennél az asztalközösségnél?! Nincs szentség oly üdvhozó, mint ez: mert itt eltörlôdik a bűnadósság, sokasodnak az erények, s a lélek eltelik minden égi adománnyal. -- Az Egyház élôkért és holtakért bemutatja a Szentséget, hogy mindenek javára tegyen,hiszen mindnyájunk üdvösségére alapíttatott. Nyelv nem képes kifejezni e Szentség drága értékét. Emlékét idézzük benne a mindent meghaladó
szeretetnek, melyet szenvedésében mutat Krisztus mi irántunk. -- Hogy a hívôk szívébe e nagyszerű szeretetet tartósabban belevésse: azért rendelte ezt a Szentséget a végvacsorán, miután a régi húsvéti bárány szertartását befejezte tanítványaival és e világból az Atyához átmenôben volt.
Kínszenvedése állandó emlékéül akarta, ôsi elôképek
beteljesüléséül, minden csodái legnagyobbjának. Hátrahagyott ezzel tanítványainak -- kik búslakodtak az Ô eltávozásán, -- egy egyedülálló Vigaszt, Önmagát. (Aquinói Sz Tamás)

/Aquinói Szent Tamás domonkos szerzetes +1274.Fossanova, Olaszország./
 
 
0 komment , kategória:  Aquinoi Szent Tamás  
Bibliából198/797,Mt 5
  2017-06-16 11:11:53, péntek
 
  Jézus házasságot megerősitő szavai.
Mt 5,27Hallottátok, hogy ezt mondták a régieknek: 'Ne törj házasságot!' (Kiv 20,14) 28Én viszont azt mondom nektek, hogy mindaz, aki asszonyra néz azért, hogy megkívánja őt, már házasságot tört vele a szívében. 29Ha pedig a jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és dobd el magadtól; mert jobb neked, hogy elvesszen egy a testrészeid közül, mint hogy az egész testedet a gyehennára vessék. 30És ha a jobb kezed megbotránkoztat téged, vágd le azt és dobd el magadtól; mert jobb neked, hogy elvesszen egy a testrészeid közül, mint hogy az egész tested a gyehennára jusson.
31Azt is mondták: 'Aki elbocsátja feleségét, adjon neki válólevelet'. (MTörv 24,1) 32Én viszont azt mondom nektek, hogy mindaz, aki elbocsátja feleségét - kivéve a paráznaság esetét -, házasságtörővé teszi, és aki elbocsátott nővel összeházasodik, házasságot tör.

A házasságot Istennek odaadottság jellemezze.
A hűségben Isten hűsége tükröződik.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Lelkésztől-53/796
  2017-06-11 11:39:48, vasárnap
 
  Isten szeretetében és adományaiban bizó ima.
Legszentebb Szentháromság, három Személyben egy Isten, szilárd
hittel vallom, hogy jelen vagy. Mély alázattal imádlak téged, minden erômbôl dicsérlek és magasztallak téged.
Hálát adok neked, ó bôkezű Isten, szívem mélyébôl mindazon
kegyelmekért, amelyeket bármikor is kaptam tôled. A te végtelen
jóságod óvott meg ez éjjel minden bajtól, és ismét új napot
ajándékozott nekem. Hogyan mutathatnám ki jobban hálámat, ó Legfôbb Jó, mint azzal, hogy ezen a napon egyedül neked szolgálok? Tehát egyedül neked ajánlom minden gondolatomat, szavamat, tettemet és szenvedésemet. Áldd meg mindezt, ó Szent Isten, hogy megszentelje ôket isteni Szereteted, s hogy a te dicsôségedre és az én üdvösségemre lehessenek.
Szerelmes Jézusom, annak a tökéletességnek isteni mintája, amelyre törekednem kell, kegyelmed segítségével mindig azon leszek, hogy mindenben téged kövesselek, hogy szelíd, alázatos, tiszta, buzgó,türelmes, szeretetteljes és készséges legyek, amilyen Te voltál.
Különösen is minden erôvel arra törekszem, hogy megôrizzem magamat azoktól a bűnöktôl, amelyeket olyan gyakran elkövettem, s amelyeket egész szívembôl kerülni kívánok.
Istenem, Te ismered gyöngeségemet. Kegyelmed nélkül nem tudok semmit sem tenni, ne tagadd meg hát tôlem, ó Istenem, és szükség szerint erôsíts engem. Adj elegendô erôt, hogy elkerüljek minden rosszat, amit tiltasz, megtegyem mindazt a jót, amit parancsolsz, és minden keresztemet türelemmel viseljem, amint irgalmas Gondviselésed rám küldi.
François Fénelon ( + 1715.Cambria) francia katolikus érsek, teológus.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Bibliából197/795,Mk 12
  2017-06-09 10:57:10, péntek
 
  A Messiás Istentől származása.
Mk 12,35Jézus azonban, amikor a templomban tanított, megkérdezte: >Hogyan mondhatják az írástudók, hogy a Krisztus Dávid Fia? 36Hiszen maga Dávid mondja a Szentlélek által:
'Így szól az Úr az én Uramhoz:Jobbom felől foglalj helyet,
míg lábaid alá vetem ellenségeidet'. (Zsolt 110,1) 37Ha maga Dávid Urának nevezi őt, akkor hogyan lehet a fia?< S a hatalmas tömeg szívesen hallgatta őt.

Dávid a Szentlélek által a Messiás emberi származása mellett isteni mivoltát is megvallja.
Ezt a megvallást Jézussal találkozó emberek közül sokan megteszik
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Szerzetestől-58/794
  2017-06-04 13:53:09, vasárnap
 
  Istenem -- mindenem!
Isten beéri önmagával --
Isten kielégít minden teremtményt --
Isten az ember vágyainak teljessége.
Ô a vakok világossága,
a betegek gyógyulása,
a szomorúak vigasza,
a gyengék erôssége,
a bűnösök menedéke,
minden ember békéje,
mindenkinek menedéke.
Uram, Istenem, légy velem,
hisz nélküled semmi sem vagyok!

/P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes imakönyvéből+1994 Belgium/
 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Bibliából196/793,Jn 21
  2017-06-02 11:05:56, péntek
 
  Jézus követőit javaiban részesiti.
Jn 21,15Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétert: >Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?< Ő azt felelte: >Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek!< Erre azt mondta neki: >Legeltesd bárányaimat!< 16Majd másodszor is megkérdezte: >Simon, János fia, szeretsz-e engem?< Azt felelte: >Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek!< Erre azt mondta neki: >Legeltesd juhaimat!< 17Aztán harmadszor is megkérdezte: >Simon, János fia, szeretsz-e engem?< Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte őt: >Szeretsz-e engem?<, és azt felelte: >Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek!< Ekkor így szólt: >Legeltesd juhaimat! 18Bizony, bizony mondom neked: amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál. Amikor azonban megöregszel, kiterjeszted kezeidet; más övez fel téged, és oda visz, ahova nem akarod.< 19Ezt pedig azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fogja megdicsőíteni az Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá: >Kövess engem!<

Jézus adományai követőinek az ő szeretetéből erednek.
Küldöttei is ebből a szeretetből meritenek és adják tovább.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2017.05 2017. Június 2017.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 106 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 18
  • e Hét: 148
  • e Hónap: 340
  • e Év: 340
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.