Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
Szerzetestől-64/818
  2017-08-27 10:58:58, vasárnap
 
  Ima hitünk elterjedéséért
Urunk, Jézus Krisztus, aki szent véred által megváltottad a világot,
nézz le szeretettel az emberiségre, amelynek nagy része máig sem ismeri evangéliumodat!
Küldd el az igazság fényét az ô életükbe is!
Uram, növeld hitünk terjesztôinek számát. Adj nekik kitartó
lelkesedést a szent ügy iránt. Tedd gyümölcsözôvé fáradozásaikat, és áldd meg buzgalmukat.
Add, hogy munkájuk révén mindenki megismerjen: téged valljon
Alkotójának és Megváltójának!
Az elkülönülteket vezesd vissza a nyájba, az egy közösségbe!
Szeretetre méltó Üdvözítô, siettesd országod megvalósulását, ölelj minden embert isteni szívedre, hogy majd mindannyian részt vehessünk megváltásod művének végtelen áldásában, a mennyei örök boldogságban!

/P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes +1994 Belgium/

 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Szerzetestől-63/817
  2017-08-25 13:34:57, péntek
 
  Isten szeretete.
Olvasd az Isten megtestesülésének csodáját, a Megváltó születésérôl szóló örömhírt, olvasd az evangélium minden lapját! Idôzz el az Üdvözítô szenvedésének és halálának megrázó eseményeinél!
Mindezt az emberiségért, minden egyes emberért, teérted vállalta
magára.
Meg akarta mutatni: Isten szeret téged!
Meg akarta tanítani: szeresd felebarátodat, mint magadat.
Jóvá akarta tenni, amit az emberek elrontottak.
Egyedül ô tudja elhozni számukra az igazi békét.

/P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes +1994 Belgium/
 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Lelkésztől-58/816
  2017-08-22 14:18:07, kedd
 
  Szent István király

Jól megjelölte ezt az ezredévet:
kereszttel írta rá kemény nevét,
hogy megpihenjen művein a lélek,
mint halhatatlan gyôzedelmi ék.
Alapkô lett, de kônél súlyosabban
vetette el az épülô falakban
toronyszökkentô férfias hitét.

Amint alázatát mindegyre inkább
úrrá emeli roppant erején,
a bércre hág s egy országon tekint át,
hol hajnalpírban reszket még a fény.
Komor felhôkbôl bomlik ki a kék ég
s virrasztva várja népe ébredését
a századok szélfútta reggelén.

Nem tétován, de biztos mozdulattal
lendül elôre tervezô keze,
míg port kavar és szilaj kedvvel nyargal
a forró puszták zendülô szele.
Bölcs szemmel néz a fényes távolokba
s pillantásával féltôn átkarolja
a frissen szántott szűzi földeket.

Kegyes jobbjával törvényt ír, keményet,
hogy megkösse a rónák vad porát,
szôlô teremjen és kenyér fehérebb
s hogy mindenki meglelje otthonát.
Áldott szigor rendet hozó szelídség!
Arany szív, mely eltékozolja kincsét,
hogy új szívekben ragyogjon tovább!

Hát róla zengjen most a lelkes ének!
Uram, téged dicsérünk általa,
mert ô volt a te választott edényed,
apostolod, híved s a föld sava.
És ô volt ama bibliai sáfár,
kire be jó, hogy éppen rátaláltál,
midôn megvirradt napunk hajnala!

(Tuz Tamás)

/Tűz Tamás, született Makkó Lajos (Győr, 1916. április 18. - Hamilton, Kanada, 1992. április 7.) magyar költő, író, katolikus pap./
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Bibliából204/815,Mt 19
  2017-08-18 11:34:15, péntek
 
  A házastársak összetartozásáról.
Mt 19,3 Akkor odamentek hozzá a farizeusok, s hogy próbára tegyék, megkérdezték tőle: >El szabad-e az embernek bocsátania a feleségét bármi okból?< 4 Ő ezt felelte: >Nem olvastátok, hogy Aki kezdettől fogva teremtett, `férfinak és nőnek alkotta őket'? {Ter 1,27} És így szólt: 5 `Ezért az ember elhagyja apját és anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és a kettő egy testté lesz' {Ter 2,24}. 6 Így már nem ketten vannak, hanem egy test. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza.< 7 Erre azt mondták neki: >Miért parancsolta hát Mózes, hogy válólevelet kell adni {MTörv 24,1} és úgy kell elbocsátani?< 8 Azt válaszolta nekik: >Mózes a ti keményszívűségetek miatt engedte meg nektek, hogy elbocsássátok feleségeiteket. De ez kezdetben nem így volt. 9 Mondom hát nektek: aki elbocsátja feleségét - hacsak nem paráznaság miatt -, és mást vesz el, házasságot tör.<
10 Tanítványai erre azt mondták neki: >Ha így áll a dolog az ember feleségével, nem érdemes megházasodni.< 11 Ő azt felelte nekik: >Nem mindenki érti meg ezt a dolgot, csak azok, akiknek megadatott. 12 Vannak ugyanis eunuchok, akik anyjuk méhéből így születtek; aztán vannak eunuchok, akiket az emberek tettek ilyenné, és vannak olyan eunuchok is, akik önmagukat férfiatlanították a mennyek országáért. Aki meg tudja érteni, értse meg.<

Teremtettségükből eredő összetartozás.
Istennek szentelt életben különállóság.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Irótól-20/814
  2017-08-13 10:54:42, vasárnap
 
  Clemens Brentano: Szolga kiált tavasszal a
mélybôl

Mester, ó, légy irgalommal,
itt ne hagyj lenn senyvedésre,
emelj fel erôs karoddal,
ó, emelj megint a fényre.

. . .

Egyszer születünk a fényre,
születünk ezer halálra;
hiányod: létem veszése,
tüntöd: létem pusztulása.

. . .

És felborzong a szívembôl
egy keserű kút, komorló,
ha tavasz les odakintrôl,
áradat tör rám szorongó.

. . .

Jaj, a tér mindegyre szűkebb,
és a habok mind vadabbak;
ó, Uram, ne add e véget!
szivárvánnyal válts magadnak!

. . .

Uram, intlek, ne tiporj szét,
Uram! gyerekként ha hittem,
hogy ott ég s csodás a mentség,
beszélték, vércseppjeidben.

. . .

A fény szent forrása ismét
-- add! -- tisztán forrjon szívemben!
Vérednek parányi cseppjét,
Jézus, vesd rám kegyelemben!

(Tandori Dezsô fordítása)

Clemens Wenzeslaus Brentano de La Roche (Ehrenbreitstein (ma Koblenz), 1778. szeptember 9. - Aschaffenburg, 1842. július 28.) német író és költő. Achim von Arnim mellett az úgynevezett heidelbergi romantika fontos képviselője.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Bibliából203/813,Jn 12
  2017-08-10 12:01:30, csütörtök
 
  Jézus áldozatos élete sokakat felemel.
Jn 12,24 Bizony, bizony mondom nektek: ha a földbe hullott gabonaszem meg nem hal, egymaga marad, de ha meghal, sok termést hoz. 25 Aki szereti életét, elveszíti azt, és aki gyűlöli életét ezen a világon, megőrzi azt az örök életre. 26 Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Azt, aki szolgál nekem, meg fogja tisztelni az Atya.

Az énközpotúság helyett
Jézus szolgálata teljesiti be életünket.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Lelkésztől-57/812
  2017-08-06 11:39:26, vasárnap
 
  Jézus és népére váró megdicsőülő élet reményéhez vezető jelek.
Választott tanúi elôtt föltárja az Úr az Ô dicsôségét és oly
tündöklésben ragyogtatja mindnyájunkkal közös emberi testét, hogy arca lett, mint a Nap, ruházata villogott, mint a hó. Fôszándéka ezzel az volt, hogy a Kereszt jövendô botrányát eltávoztassa övéinek szívébôl;hogy meg ne zavarodjék ezek hite az Ô önkéntes szenvedésének megaláztatásán: hiszen már megjelent nekik rejtett méltóságának fönsége! De nem kisebb gondoskodással alapozta meg ekkor szent Egyházunk reményét is, hadd lássa Krisztus egész titokzatos Teste,mily színváltozásnak lesz részese az egész; hogy a tagok is társai lesznek annak a fönségnek, amely a Fôben már elôre fölragyogott! --Mózes és Illés, tehát a Törvény és a Próféták, az egész Ószövetség képviseletében, megjelennek, beszélnek Ôvele: hogy Igazán az öt
jelenlévôvel teljesedjék az Írás: ,,Két vagy három tanú bizonyságán megáll minden tény és ige.'' Mi szilárdabb, mi is erôsebb ez Igénél,kinek hirdetésében az Ó- és Újszövetség harsonái együtt zengenek? Az evangéliummal megegyeznek a régi vallomások. Egybehangzanak, egymásra utalnak mindkét szövetség lapjai és könyvei! Akit elôzô jelek a titkok fátylában ígértek, azt jelennek és láthatónak ragyogtat a dicsôség
fénye. -- Elragadva ily titkok tárulásán, földieket semmibevéve, örök dolog vágya tör Péter lelkére, telve a látomás ujjongásával: itt akar maradni Jézussal a nyilvánvaló dicsôség boldogságában... De Jézus nem felel az ô kiáltására, jelzi, hogy bár nem helytelen, de idôszerűtlen az a kívánság. A világ csak Krisztus halálában üdvözülhet és az Úr példája arra hívja hitünket, hogy bár ne kételkedjünk az igaz boldogságban, -- de legyünk szilárdul meggyôzôdve, hogy e világ kísértései-bajai közt elôbb a tűrnitudást kell kérnünk és gyakorolnunk, csak azután a dicsôséget. (Nagy Sz Leó: Urunk Színeváltozása beszéde)

/Nagy Szent Leó pápa//+461 Róma/
 
 
0 komment , kategória:  Nagy Szent Leó  
Irótól-19/811
  2017-08-04 11:22:04, péntek
 
  A Messiásban való hit folyamatossága.
A Messiásban mindig hittek. Noéban és Mózesben még egészen friss volt Ádám hagyománya. Aztán a próféták jövendölték meg, mindig újabb és újabb részleteket jelentve, közben pedig az emberek szeme láttára idoről időre bekövetkező események bizonyságot szolgáltattak küldetésük igazságáról és következésképpen a Messiás eljöveteléről tett ígéreteik igazsága mellett is. Jézus Krisztus csodákat mívelt, majd az apostolok is, és megtérítették a pogányokat; s ezáltal minden jövendölés beteljesülvén, a Messiás örök időkre igazolást nyert.

/Blaise Pascal természettudós,filozófus,iró +1662 Párizs/
 
 
0 komment , kategória:  Pascal,Blaise  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
2017.07 2017. Augusztus 2017.09
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 8 db bejegyzés
e év: 106 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3
  • e Hét: 34
  • e Hónap: 478
  • e Év: 478
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.